Adventbudskapet kapitel 62. Från sida 122.     Från sida 258 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

En fast plattform

(122)Jag såg en skara som var väl skyddad och fast förankrad. De fäste inget avseende vid dem som ville få församlingens fasta tro att vackla. Gud betraktade denna skara med välbehag. Jag blev visad tre steg — den första, den andra och den tredje ängelns budskap. Den ängel som var med mig sade: ”Ve den som ändrar en bokstav eller flyttar en punkt i dessa budskap. En korrekt förståelse av dessa budskap är av livsviktig betydelse. Hur de tas emot är avgörande för människors slutliga öde”. rätt

(122)Jag leddes ännu en gång att gå igenom dessa budskap och såg vilket högt pris Guds folk hade fått betala för sin erfarenhet. De hade skaffat sig den genom mycket lidande och hårda konflikter. Gud hade lett dem framåt steg för steg, tills han hade ställt dem på en fast, orubblig plattform. Jag såg enskilda individer som närmade sig plattformen och undersökte dess grund. Några steg omedelbart upp på den med glädje. Andra började hitta fel på grunden. Dessa ville att den skulle förbättras, så att den blev mer fullkomlig och folket mycket lyckligare. Några steg ned från plattformen för att undersöka den och sade att den var felaktigt lagd. Men jag såg att nästan samtliga stod orubbligt kvar på plattformen och uppmanade dem som stigit ned att upphöra med sina klagomål, eftersom Gud var Byggmästaren och det var honom de kämpade emot. De som stod kvar berättade om Guds underbara verk och om hur han hade lett dem till den fasta plattformen, och tillsammans såg de upp mot himlen och ärade Gud med hög röst. Några av dem som hade klagat och lämnat plattformen påverkades och steg ödmjukt åter upp på den. rätt

(123)Min uppmärksamhet riktades tillbaka till förkunnelsen av Kristi första ankomst. Johannes döparen blev sänd i Elias ande och kraft för att förbereda vägen för Jesus. De som förkastade Johannes budskap fick ingen nytta av Jesu undervisning. Genom deras motstånd mot det budskap som förutsade hans första ankomst intog de en sådan ställning, att det var svårt för dem att ta till sig även de starkaste bevis för att han var Messias. Satan ledde dem som förkastade Johannes budskap att gå ännu längre – att förkasta och korsfästa Kristus. Genom att göra detta intog de en sådan ställning, att de inte kunde ta emot pingstens välsignelser, som skulle ha visat dem vägen in i den himmelska helgedomen. Att förhänget i templet brast, visade att de judiska offren och förordningarna inte längre skulle tas emot. Det stora Offret hade offrats och blivit godkänt. Den Helige Ande, som sänkte sig ned på pingstdagen, förde lärjungarnas tankar från den jordiska helgedomen till den himmelska, dit Jesus hade gått in med sitt eget blod för att utgjuta förmånerna från sin försoning över sina lärjungar. Judarna lämnades i fullständigt mörker. De gick miste om allt det ljus de kunde ha haft om frälsningsplanen, och de förlitade sig fortfarande på sina värdelösa offer och gåvor. Den jordiska helgedomen hade blivit ersatt av den himmelska, men denna förändring kände de inte till. Därför hade de heller ingen nytta av Kristi medlartjänst i det heliga.rätt

(123)Många ser med förskräckelse på judarnas handlingssätt, när de förkastade och korsfäste Kristus. När de läser om den grymma misshandel som Jesus utstod, tror de att de älskar honom och skulle inte ha förnekat honom som Petrus gjorde, eller korsfäst honom som judarna gjorde. Men Gud känner varje människas hjärta, och den kärlek som de menar sig ha till Jesus, har han satt på prov. Hela himlen följde med djupaste intresse hur den första ängelns budskap blev mottaget. Många som bekände sig älska Jesus, och fällde tårar när de läste berättelsen om korset, förlöjligade det goda budskapet om hans återkomst. I stället för att ta emot budskapet med glädje påstod de att det var en villfarelse. De hatade dem som älskade Jesu återkomst och uteslöt dem ur sina kyrkosamfund. De som förkastade det första budskapet kunde inte tillgodogöra sig det andra. De fick heller ingen nytta av midnattsropet, som skulle förbereda dem att genom tron gå in i det allra heligaste i den himmelska helgedomen tillsammans med Jesus. Genom att förkasta de två första budskapen har deras förstånd blivit så förmörkat, att de inte kan se något ljus i den tredje ängelns budskap, som visar vägen in i det allra heligaste.rätt

(123)Jag såg att på samma sätt som judarna korsfäste Kristus, har de till namnet kristna samfunden korsfäst dessa budskap. Därför har de ingen kunskap om vägen in i det allra heligaste och kan inte tillgodogöra sig Jesu medlartjänst där. På samma sätt som judarna offrade sina värdelösa offer, sänder dessa upp sina värdelösa böner till den avdelning som Jesus lämnat. Satan, som gläder sig åt detta bedrägeri, tar på sig en religiös kappa och leder dessa så kallade kristnas tankar till sig själv, och arbetar med sin kraft, sina tecken och falska under för att fånga dem i sin fälla. Några förvillar han på ett sätt, andra på ett annat sätt. Han har olika villfarelser i beredskap för att påverka människor med olika åsikter. Några ser med förskräckelse på ett bedrägeri, medan de med lätthet tar till sig ett annat. Satan bedrar några genom spiritism. Ibland kommer han som en ljusets ängel och sprider sitt inflytande över landet med hjälp av falska reformer. Kyrkosamfunden är hänförda och tror, att Gud verkar på ett underbart sätt bland dem, när det i själva verket är ett verk av en annan ande. När upphetsningen har dött ut, befinner sig världen och kyrkosamfunden i ett sämre tillstånd än förut. rätt

(124)Jag såg att Gud har uppriktiga barn i de fallna kyrkosamfunden och bland dem som kallar sig adventister. Innan plågorna utgjuts skall präster, pastorer och andra kallas ut ur dessa kyrkosamfund och med glädje ta emot sanningen. Detta känner Satan till, och därför sätter han igång en rörelse bland dessa religiösa samfund före den tredje ängelns höga rop, så att de som har förkastat sanningen skall tro att Gud är med dem. Han hoppas kunna bedra de uppriktiga och få dem att tro, att Gud fortfarande verkar för dessa kyrkosamfund. Men ljuset skall lysa, och alla som är uppriktiga kommer att lämna de fallna samfunden och ansluta sig till kvarlevan av Guds folk. rätt

nästa kapitel