Adventbudskapet kapitel 64. Från sida 126.     Från sida 266 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Girighetens karaktärsdrag

(126)Jag såg, att Satan befallde sina änglar att lägga ut fällor särskilt för dem som såg fram emot Kristi ankomst och höll alla Guds bud. Satan berättade för sina änglar att samfunden sov, och han skulle nu öka sin makt och sina falska under för att kunna behålla dem. "Men sabbatshållarna hatar vi. De motarbetar oss ständigt och tar ifrån oss våra undersåtar och får dem att hålla Guds förhatliga lag. Gå till dem som äger mark och pengar och fyll dem med bekymmer. Om ni kan få dem att fästa sitt sinne vid dessa ting, kommer vi att behålla dem. De kan få bekänna sig till vad de vill, bara ni får dem att intressera sig mer för pengar än för Kristi rikes framgång eller att sprida de sanningar vi hatar. Framställ världen för dem i det mest tilltalande ljus, så att de kommer att älska och avguda den.rätt

(126)Alla medel vi kan få kontroll över måste vi styra. Ju mer medel Kristi efterföljare använder för att tjäna honom, desto mer kommer de att skada vårt rike genom att beröva oss våra undersåtar. När de ordnar möten på olika platser, är vi i fara. Då måste ni vara på er vakt. Ställ till bråk och förvirring om det är möjligt. Tillintetgör den inbördes kärleken. Vi hatar deras förkunnare. Se till att de tappar modet. Framhåll varje tänkbar ursäkt för dem som äger medel, att inte skänka bort dem. Ta kontroll över de ekonomiska frågorna om ni kan, och se till att deras förkunnare får brist på medel. Detta kommer att försvaga deras mod och entusiasm. Strid för varje liten del av fältet. Gör girighet och kärlek till jordiska skatter till de dominerande karaktärsdragen i deras liv. Så länge dessa karaktärsdrag får råda, kommer frälsningen och nåden att få en undanskymd plats. Omge dem med allt som är tilldragande, så kommer de med säkerhet att tillhöra oss. Vi kommer inte bara att vara säkra på att de tillhör oss. Deras avskyvärda inflytande kommer då inte heller att leda andra till himlen. Om någon vill ge en gåva, gör då denne missunnsam, så att han snålar med sin gåva”.rätt

(127)Jag såg att Satan noggrant genomför sina planer. Medan Guds tjänare bestämmer möten finns Satan och hans änglar på plats för att hindra arbetet. Satan ger ständigt Guds folk ingivelser. Några leder han på ett sätt, andra på ett annat. Han utnyttjar alltid brödernas och systrarnas dåliga karaktärsdrag för att uppväcka och hetsa upp deras vanemässiga synder. Har de en benägenhet för själviskhet och girighet, ställer Satan sig vid deras sida och försöker med all makt förmå dem att ge efter för dessa syndiga vanor. Guds nåd och sanningens ljus kanske för en liten tid undantränger deras girighet och själviskhet, men om de inte vinner fullständig seger, tränger sig Satan in när de inte står under ett frälsande inflytande och tillintetgör varje god och ädel princip. Då kommer de att tycka att det krävs allt för mycket av dem. De tröttnar på att göra gott och glömmer det stora offer som Jesus gjorde för att återlösa dem från Satans makt och från hopplöst elände.rätt

(127)Satan utnyttjade Judas giriga och själviska läggning och fick honom att klaga, när Maria smorde Jesus med den dyrbara smörjelsen. Judas ansåg att detta var ett stort slöseri, och förklarade att oljan kunde ha blivit såld och behållningen gått till de fattiga. Han brydde sig inte om de fattiga, men ansåg att denna frikostiga offergåva till Jesus var slöseri. Judas värderade inte sin Herre högre än att han kunde sälja honom för några få silverslantar. Jag såg, att bland dem som bekände att de väntade på Herren, fanns sådana som liknade Judas. Satan behärskar dem, men det inser de inte själva. Gud kan inte godkänna den minsta grad av girighet eller själviskhet, och han avskyr deras böner och förmaningar, som har dessa onda karaktärsdrag.rätt

(127)Eftersom Satan inser att den tid han har kvar är kort, förleder han människorna att bli mer och mer själviska och giriga. Han jublar när han ser att de är helt upptagna med sig själva, snåla, giriga och själviska. Om sådana kunde få upp sina ögon, skulle de se Satan jubla över dem med djävulsk triumf och skratta åt deras dåraktighet, som följer hans ingivelser och låter sig fångas i hans fällor.rätt

(127)Satan och hans änglar lägger märke till alla snåla och giriga handlingar hos dessa personer. Sedan framställer han dem för Jesus och hans heliga änglar och säger förebrående: "Dessa skall vara Kristi efterföljare! De förbereder sig för att förvandlas!" Satan jämför deras gärningar med texter i Bibeln som tydligt fördömer dessa. Sedan hånar han de himmelska änglarna genom att säga: "Dessa sägs följa Kristus och hans ord! Dessa är frukterna av Kristi offer och återlösningsverk!" Änglarna vänder sig med avsky bort. Gud fordrar ständig verksamhet av sitt folk. När de tröttnar på att göra gott, tröttar de ut honom.rätt

(127)Jag såg, att Gud är missnöjd med det minsta uttryck av själviskhet hos sitt bekännande folk, för vilket Jesus inte sparade sitt eget dyrbara liv. Varje självisk och girig person kommer att duka under på vägen. På samma sätt som Judas, som sålde sin Herre, kommer sådana att sälja goda principer och ett ädelt, givmilt sinnelag för en liten jordisk vinst. Men alla sådana kommer att sållas bort från Guds folk. Alla som vill komma till himlen måste med all sin kraft tillägna sig himlens principer. I stället för att förtvina av själviskhet bör de växa i godhet. De bör ta vara på varje tillfälle att göra gott mot varandra och ta till sig de himmelska principerna. Jesus presenterades för mig som den fullkomliga förebilden. Det fanns ingen själviskhet i hans liv. Allt han gjorde var präglat av godhet och oegennytta.rätt

nästa kapitel