Adventbudskapet kapitel 69. Från sida 134.     Från sida 282 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Nödens tid

(134)Jag såg de heliga lämna städerna och byarna. De slöt sig samman i grupper och uppehöll sig i de mest ensliga trakter. Änglar gav dem mat och vatten, medan de ogudaktiga led av både hunger och törst. Sedan såg jag jordens ledande män rådslå med varandra, medan Satan och hans änglar ivrigt kretsade omkring dem. Jag såg ett dokument, vars kopior spreds till olika platser i landet. Det innehöll en befallning om, att om inte de heliga avstod från sin egendomliga tro, gav upp sabbaten och höll veckans första dag helig i stället, skulle folket efter en viss tid ha rätt att döda dem. Men under denna prövningens stund var de heliga lugna och samlade. De litade på Gud och hans löfte om att han skulle bereda en utväg till räddning för dem. På några platser rusade de ogudaktiga fram mot de heliga för att döda dem redan innan dokumentet trädde i kraft. Men änglar i skepnad av soldater stred för de heliga. Satan ville gärna ha privilegiet att förgöra den Högstes heliga, men Jesus befallde sina änglar att beskydda dem. Gud skulle bli ärad genom att, inför de otroende runt omkring dem, ingå ett förbund med dem som hållit hans lag, och Jesus skulle bli ärad genom att förvandla de trogna, de som så länge hade väntat på honom, utan att de skulle se döden.rätt

(134)Snart såg jag de heliga lida svåra psykiska kval. De tycktes vara omringade av jordens ogudaktiga invånare. Allt tycktes vara emot dem. Några började frukta att Gud till slut hade överlämnat dem att dö genom de ogudaktigas händer. Men om deras ögon hade kunnat öppnas, skulle de ha sett att de var omgivna av Guds änglar. Därefter kom en stor skara ursinniga, ogudaktiga människor, och så ytterligare en mängd onda änglar, som försökte hetsa de ogudaktiga till att döda de heliga. Men för att närma sig de heliga måste de ogudaktiga först komma förbi den mäktiga skaran av heliga änglar. Detta var omöjligt. Guds änglar fick dem att avlägsna sig, och fick också de onda änglarna som trängdes omkring dem att dra sig tillbaka.rätt

(135)Detta var en fruktansvärt ångestfylld stund för de heliga. Dag och natt ropade de till Gud efter befrielse. Att döma av de yttre omständigheterna fanns det ingen möjlighet för dem att komma undan, och de ogudaktiga hade redan börjat triumfera och ropa: "Hur kommer det sig att inte er Gud befriar er ur våra händer? Varför far ni inte upp till himlen och räddar era liv?" Men de heliga brydde sig inte om vad dessa sade. Liksom Jakob kämpade de med Gud. Änglarna längtade efter att befria dem, men de måste vänta lite till. Guds folk måste dricka ur bägaren och döpas med dopet. Trogna sin uppgift fortsatte änglarna sin bevakning. Gud skulle inte tillåta att hans namn blev utsatt för klander bland hedningarna. Tiden var nästan inne när han skulle uppenbara sin väldiga makt och befria sina heliga på ett underbart sätt. För sitt namns förhärligande skulle Gud befria var och en som tålmodigt hade väntat på honom och som hade fått sina namn skrivna i boken.rätt

(135)Jag blev hänvisad till den trogne Noa. När det började regna och floden kom, hade Noa och hans familj gått in i arken, och Gud hade stängt igen dörren efter dem. Noa hade troget varnat världens invånare före syndafloden, medan dessa hade hånat och förlöjligat honom. Men när vattenmassorna störtade ned över jorden och den ene efter den andre höll på att drunkna, såg de på arken som de tidigare hade skämtat så mycket om. Den flöt lugnt på vågorna med den trofaste Noa och hans familj väl skyddade. Och jag såg, att på liknande sätt skulle Guds folk, som troget varnat världen för hans kommande vrede, bli räddat. Gud skulle inte låta de ogudaktiga förgöra dem som såg fram emot att bli förvandlade, och som inte skulle böja sig för vilddjurets befallning och ta dess märke. Jag såg, att om de ogudaktiga fick tillåtelse att förgöra de heliga, skulle Satan och hela hans onda härskara och alla som hatar Gud bli nöjda. Vilken triumf skulle det inte bli för Satan om han i den sista avgörande striden skulle få makt över dem som så länge väntat att få se honom, som de älskat! De som har skrattat åt tanken på de heligas himmelsfärd kommer att få se hur Gud tar hand om sitt folk och bevittna deras underbara befrielse.rätt

(135)När de heliga lämnade städerna och byarna, blev de förföljda av de ogudaktiga, som försökte döda dem. Men de svärd som lyftes för att döda Guds folk gick sönder och föll till marken lika kraftlösa som halmstrån. Guds änglar beskyddade de heliga. Medan de dag och natt ropade efter befrielse, steg deras rop upp till Gud.rätt

nästa kapitel