Adventbudskapet, 1922 utg. kapitel 62. Från sida 330.     Från sida 262 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Spiritismen.

(330)Förvillelsen rörande knackningarna blev framställd för mig, och jag såg, att satan har makt att framställa för oss skepnader, som skola gälla för att vara våra släktingar eller vänner, vilka avsomnat i Kristus. Det skall komma att se ut, som om dessa vänner verkligen vore närvarande; de ord de talade, medan de voro här och som äro bekanta för oss, skola talas, och samma röst, som de hade, medan de levde, skall ljuda för våra öron. Avsikten härmed är att förvilla världen och förleda den att tro på detta bedrägeri.rätt

(330)Jag såg, att de heliga måste hava en grundlig förståelse av den närvarande sanningen, som de skola bliva tvungna att försvara med den heliga skrift. De måste tydligt förstå de dödas tillstånd, ty djävulens andar skola komma att visa sig för dem och utgiva sig för att vara kära vänner och släktingar, som skola framhålla oskriftenliga läror för dem. De skola göra allt, som står i deras makt, för att väcka sympati, och de skola utföra underverk inför deras ögon för att bekräfta sina påståenden. Guds folk bör vara berett att motstå dessa andar med den bibliska sanningen, att de döda veta alls intet och att de, som visa sig för dem, äro djävlars andar.rätt

(330)Vi böra noggrant rannsaka grundvalen för vårt hopp, ty vi skola komma att från den heliga skrift giva skäl för detsamma. Denna villfarelse skall sprida sig, och vi skola komma att kämpa mot den ansikte mot ansikte, och om vi ej äro förberedda därpå, bliva vi insnärjda och övervunna. Men om vi göra vad vi kunna för att bliva beredda för den strid, som vi stå alldeles inför, skall Gud utföra sin del, och hans allmakts arm skall beskydda oss. Han vill hellre sända alla änglar från härlighetens rike att bilda ett skydd omkring trofasta själar, än att de skola bedragas och vilseledas genom satans bedrägliga underverk.rätt

(331)Jag såg den hast, varmed denna villfarelse spridde sig. Jag blev visad ett järnvägståg, som gick med blixtens hastighet. Ängeln bad mig noga betrakta det. Jag fäste då min blick på tåget, vilket såg ut som om hela världen varit ombord på det. Därpå visade ängeln mig lokomotivföraren, en ståtlig, tilldragande person, som alla passagerarna sågo upp till och högaktade. Jag blev förvånad och frågade min ledsagande ängel, vem denne man var, och han svarade: "Det är satan. Han är lokomotivföraren i skepnad aven ljusets ängel. Han har tagit världen till fånga. Människorna äro insnärjda i kraftiga villfarelser, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda. Hans medhjälpare, den som står näst honom i rang, är maskinisten, och andra av hans medhjälpare intaga olika ställningar, allt efter som han kan använda dem, och med blixtens hastighet gå de alla till sin undergång."rätt

(332)Jag frågade ängeln, om ingen fanns kvar. Han bad mig rikta blicken åt motsatt håll, och jag fick då se en liten skara, som vandrade på en smal stig och av vilken alla tycktes vara fast förenade genom sanningen. Denna lilla skara hade ett uttröttat och bekymrat utseende, såsom om den genomgått allvarliga prövningar och strider. Och det såg ut som om solen just kommit fram bakom ett moln, och den lyste på skarans ansikten och gav dem ett uttryck av seger, såsom om striden nästan varit till ända.rätt

(332)Jag såg, att Herren givit världen tillfälle att upptäcka snaran. Om intet annat bevis funnes, vore detta ena bevis nog för den kristne, nämligen att det ej göres någon skillnad mellan det värdefulla och det dåliga. Thomas Paine, vars kropp nu är förvandlad till stoft och som skall uppstå i den andra uppståndelsen, vid slutet av de tusen åren, för att få sin lön och lida den andra döden, framställes av satan såsom varande i himmelen och där högt upphöjd. Satan använde honom på jorden, så länge han kunde, och nu fortsätter han samma verksamhet genom att låta det se ut, som om Thomas Paine är högt upphöjd och hedrad i himmelen; han vill det skall se ut som om denne man nu förkunnade samma lära där, som han förkunnade på jorden. Och några, som med förskräckelse betraktat såväl hans liv och död som hans fördärvliga lära, medan han levde, äro nu villiga att låta sig undervisas av honom - en av de dåligaste och mest fördärvade bland människor, en som föraktade Gud och hans lag.rätt

(333)Han, som är lögnens fader, förblindar och förvillar världen genom att utsända sina änglar för att tala i apostlarnas ställe och låta påskina, att apostlarna nu motsäga, vad de skrev o under den helige Andes ingivelse, då de voro här på jorden. Dessa lögnaktiga änglar låta apostlarna förvanska sin egen lära och förklara, att den blivit förfalskad. Det gläder satan att på detta sätt få de så kallade kristna, ja, hela världen att tvivla på Guds ord. Den heliga boken står honom direkt i vägen och korsar hans planer; därför söker han få människorna att tvivla på dess gudomliga ursprung. Vidare framhåller han fritänkaren Thomas Paine, såsom om denne vid sin död fått tillträde till himmelen och nu i förening med de heliga apostlarna, vilka han hatade här på jorden, är upptagen med att undervisa världen.rätt

(334)Satan giver var och en av sina änglar ett värv att utföra. Han ålägger dem alla att vara sluga och listiga. Några giver han i upp drag att spela apostlarnas roll och tala å deras vägnar, under det andra skola framträda som fritänkare och ogudaktiga människor, vilka i döden förbannade Gud, men nu uppträda såsom mycket religiösa. Ingen skillnad göres mellan de heligaste apostlar och de mest ogudaktiga fritänkare. Man låter dem bägge förkunna samma lära. För satan är det likgiltigt, vem som talar, blott han uppnår sin avsikt. Han var så intimt förenad med Paine här på jorden, varest han bistod honom i hans verksamhet, att det är en lätt sak för honom att känna till just de ord och den handskrift, som användes av Paine, vilken tjänade honom så troget och som motsvarade hans avsikter så väl. Satan dikterade en stor del av Paines skrifter, och det är lätt för honom nu att genom sina änglar framställa tankar, som bära sken av att komma från Thomas Paine. Detta är satans mästerstycke. All sådan lära, som påstås härstamma från apostlarna och från såväl heliga som ogudaktiga människor, vilka avsomnat, kommer direkt från hans majestät satan.rätt

(334)Då satan påstår, att en man, som han älskade så högt och som hatade Gud med ett så fullkomligt hat, skulle vara tillsammans med de heliga apostlarna och änglarna i härligheten, så borde detta vara nog att avlägsna täckelset från allas ögon och avslöja satans mörka, hemlighetsfulla gärningar. I verkligheten säger han till världen och till fritänkaren: "Det betyder ingenting, hur ogudaktiga I ären; det betyder ingenting, om I tron på Gud och bibeln eller ej; leven, såsom det behagar eder; himmelen är edert hem; ty alla veta, att om Thomas Paine är i himmelen och där är så högt upphöjd, så skolen också I förvisso komma dit." Detta är så uppenbart, att alla kunna se det, om de vilja. Satan utför nu genom sådana personer som Thomas Paine, vad han sökt utföra allt sedan sitt fall. Genom sin makt och sina falska underverk river han bort grundvalen till de kristnas hopp och utestänger den sol, som skall upplysa den smala vägen till himmelen. Han får världen att tro, att bibeln icke är inspirerad, att den ingenting annat är än en äventyrsbok, under det han erbjuder något annat i bibelns ställe, nämligen spiritistiska uppenbarelser.rätt

(335)Här är ett verksamhetsmedel, som helt och hållet är hans eget och står under hans kontroll, och med tillhjälp av detta kan han få världen att tro, vad han vill. Den bok, som skall döma honom och hans anhängare, ställer han i skuggan, just där han önskar att hava den. Världens Frälsare gör han till blott en vanlig människa; och liksom de romerska soldaterna, som höllo vakt vid Jesu grav, utspridde det falska rykte, som översteprästerna och de äldste lade dem i munnen, så skola arma, vilseledda anhängare av dessa föregivna andliga företeelser påstå och söka giva sken av, att det icke är något övernaturligt förbundet med vår Frälsares födelse, död och uppståndelse. Efter att hava ställt Jesus i bakgrunden, leda de världens uppmärksamhet till sig själva, sina egna falska tecken och under, som de påstå vida överträffa Kristi gärningar, Sålunda fångas världen i snaran och invaggas i en känsla av trygghet för att ej upptäcka det förfärliga bedrägeriet, förrän de sju sista plågorna utgjutas, Satan ler, då han märker, att hans planer lyckas så bra och att hela världen låter sig fångas i snaran.rätt

nästa kapitel