Den andra ängeln kapitel 1. Från sida 5ren sida tillbaka

Under Guds särskilda ledning

(5)Vår förlagsverksamhet upprättades på Guds anvisning och under hans särskilda övervakning. Dess avsikt var att förverkliga ett särskilt syfte. Sjundedagsadventisterna har valts av Gud som ett utvalt folk, skilt från världen. Med sanningens stora mejsel har han huggit ut dem ur världens stenbrott och fört dem i förbindelse med sig själv. Han har gjort dem till sina representanter och kallat dem till att vara sändebud för honom under avslutningen av hans frälsningsverk. Den rikaste sanning som någonsin har anförtrotts dödliga människor, de allvarligaste och mest fruktansvärda varningar Gud någonsin har sänt till jorden har blivit överlämnade åt dem för att de skall förkunna dem för världen. Och i arbetet att fullfölja detta verk skall våra förlag vara bland de mest verksamma redskapen. rätt

(5)Dessa institutioner skall stå som vittnen för Gud, som lärare i rättfärdighet för folket. Från dem skall sanning gå ut liksom från en lampa som lyser. Som ett stort ljus, ett fyrtorn på en farlig kust skall det ständigt sända ut strålar av ljus i världens mörker för att varna människor för de faror som hotar dem med undergång. rätt

(6)De publikationer som sänds ut från våra bokförlag skall bereda ett folk att möta Gud. Överallt i världen skall de utföra samma arbete som Johannes döparen utförde för judafolket. Genom överraskande varningsbudskap väckte Guds profet människorna ur deras världsliga drömmar. Genom honom kallade Gud det avfallna Israel till omvändelse. Genom sitt sätt att förkunna sanningen avslöjade han populära villfarelser. I motsats till samtidens falska teorier framstod sanningen i hans lära som en evig visshet. ”Gören bättring, ty himmelriket är nära”, var Johannes’ budskap. (Matt. 3:2.) Genom litteraturen från våra bokförlag skall denna sanning idag förkunnas för världen. rätt

(6)Bered väg för Herren!
Den profetia som gick i uppfyllelse genom Johannes’ verksamhet anger målsättningen för vårt arbete: ”Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!” (Matt. 3:3.) Liksom Johannes beredde vägen för Frälsarens första ankomst skall vi bereda vägen för hans andra ankomst. Våra bokförlag skall upphöja kraven i Guds nedtrampade lag. Inför världen skall de framstå som reformerande institutioner och visa att Guds lag bildar underlaget för all bestående reform. I klara, tydliga ord skall de framhålla hur nödvändigt det är att lyda alla hans bud. De skall drivas av Kristi kärlek och samarbeta med honom för att uppbygga de grundvalar som legat öde från släkte till släkte. De skall mura igen revor och återställa vägar så att människor kan bo i landet. (Jes. 58:12.) Genom deras förkunnelse skall sabbaten enligt det fjärde budet stå som ett vittne, som en ständig påminnelse om Gud för att väcka uppmärksamhet och väcka frågor som skall rikta människors sinnen tillbaka till deras Skapare. rätt

(8)Låt det aldrig bli glömt att dessa institutioner skall samarbeta med de himmelska sändebuden i deras tjänst. De hör till de hjälpmedel som framställs genom ängeln som flyger ”uppe i himlarymden”, och som har ”ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bo på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk”, och som ropar ”med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. ’” (Upp. 14:6, 7.) rätt

(8)Från dem skall den fruktansvärda fördömelsedomen gå ut: ”Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.” (Upp. 14:8) rätt

(8)De symboliseras av den tredje ängeln som ”följde dem; denne sade med hög röst: ’Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredesvin’.” (Upp. 14:9, 10.) rätt

(8)Det är också i hög grad genom våra bokförlag som denne därefter följande ängels verk blir utfört, han som kommer ned från himmelen med stor makt och som upplyser jorden med sin härlighet. rätt

(9)Pennans makt
Vår förlagsverksamhet är i hög grad med för att ge arbetet slagkraft. Jag skulle önska att den skulle uträtta allt det som Herren har avsett att den skulle. Om våra kolportörer trofast utför sin del, vet jag genom det ljus som Gud har gett mig, att kunskapen om sanningen för vår tid kommer att mångdubblas. rätt

(9) Det tryckta ordet är ett effektivt redskap för att påverka folks sinnen och tankegångar. . . Det är ett slagkraftigt medel som Gud har bestämt till att vara verksamt tillsammans med predikantens förkunnelse för att föra ut sanningen till alla nationer, stammar, tungomål och folk. Det finns många som inte kan nås på annat sätt. När det tryckta ordet präglas av personer som helgats till Gud, kan det bli en verklig maktfaktor i det godas tjänst eftersom det ger människor kunskap om sanningen. rätt

(9)Studium under bön och tårar
Jag såg att de höll blad och traktater i den ena handen och Bibeln i den andra, samtidigt som kinderna var våta av tårar. De böjde sig för Gud i innerlig och ödmjuk bön om att bli vägledda till hela sanningen. Just det gjorde han för dem innan de ännu bad om det. Och när budskapet trängde in i deras sinnen, och de såg den harmoniska kedjan av sanningsämnen, blev Bibeln en ny bok för dem. De tryckte den till sitt bröst i djup tacksamhet, samtidigt som ansiktena strålade av lycka och helig glädje. rätt

(11) De var inte tillfreds med att bara ha ljuset själva, utan började arbeta för andra. Somliga av dem offrade mycket för sanningens sak och för att hjälpa dem som befann sig i mörker. rätt

(11) Det är sant att somliga som köper böcker, placerar dem i bokhyllan eller något annat ställe och sällan tittar i dem. Men Gud hyser trots detta en omsorg för sin sanning, och den tid skall komma då dessa böcker blir framtagna och lästa. rätt

(11) Sjukdom eller olycka kan drabba hemmet, och genom det budskap som böckerna innehåller, sänder Gud fred och hopp och vila till sorgtyngda hjärtan. Hans kärlek blir tydlig för dem, och de förstår hur viktigt det är att få förlåtelse för sin synd. På det sättet samverkar Herren med sina självuppoffrande tjänare. rätt

(11) Snart kommer Gud att göra stora ting för oss, när vi i ödmjukhet och tro böjer oss för honom. . . Mer än tusen kommer snart att omvändas på en dag, och de flesta fick den första kontakten genom litteraturen. rätt

(11)Litteraturens inflytande når långt
Varenda rad i de trycksaker som innehåller sanningen för vår tid, bör vi betrakta som en helig skatt. Till och med delar av en traktat eller ett blad har sitt värde. Vem kan beräkna den effekt ett sönderrivet blad som innehåller sanningarna i den tredje ängelns budskap, kan ha på en sökande människa? Tänk på att det finns människor som med glädje skulle läsa alla de böcker och blad som vi kan referera till. Varje sida är en ljusstråle av himmelsk sanning som skall lysa upp vägarna och stigarna. rätt

(13) Gud har gett sitt folk ett stort ljus, och han uppmanar oss att låta det lysa för dem som befinner sig i mörker. Genom oss skall sanningens ljus och kraft föras vidare till världen. Ett klart ljus som hålls brinnande genom Guds kraft, skall lysa för dem som befinner sig i mörker. Vi har fått som uppdrag att använda det ljus vi har fått, att tända andra ljus, så att våra medmänniskor kan få del av sanningen. Vi får inte förbise denna befallning. Ett tjockt mörker och en fruktansvärd förvirring skulle uppstå om solen upphörde att skina. Om vi försummar att låta vårt ljus lysa för dem som befinner sig i mörker, kommer vi att dra på oss en skuld som vi inte kan överblicka konsekvenserna av. . . . rätt

(13) Anden och bruden säger: Kom! Och den som hör detta, skall säga: Kom! Den som törstar, skall komma, och den som vill, skall få livets vatten för intet. Dessa ord visar Guds plan för evangeliets utbredning. Gudomliga och mänskliga redskap skall samarbeta för att frälsa de förlorade. Dessa människor skall befrias från syndens slaveri. Gud uppmanar dem som bär hans namn, till att göra det han ber dem om. rätt

(15)"Ge ut ett blad"
Under ett möte i Dorchester, Massachusetts i november 1848 fick jag en syn som gällde förkunnelsen av beseglingsbudskapet och om vår plikt att föra det ljus vidare som lyser på vår väg. rätt

(15) Efteråt sade jag till min make: "Jag har ett budskap till dig. Du måste börja trycka ett litet blad och sända ut det till våra trosbröder. Låt det vara litet till att börja med, men när folk läser det, kommer de att skicka dig medel till utgivningen, och det kommer att gå bra ända från början. Jag fick se att denne obetydliga början skulle bli till ljusstrålar som skulle nå ut över hela världen." rätt

(15) Genom kolportörsverksamheten kan sanningens heliga ljus snabbt nå ut till världen. Den litteratur som våra förlag ger ut, bör vara sådan att den stadfäster och underbygger den tro som grundlades på Guds ord och det som hans Ande har uppenbarat. rätt

(15) Evangeliets säd spreds nu genom litteraturen. Den är ett medel som kommer att föra lika många människor till Kristus som den muntliga förkunnelsen. Hela församlingar har upprättats som ett resultat av litteraturspridningen. rätt

nästa kapitel