Den andra ängeln kapitel 2. Från sida 16ren sida tillbaka

Ett första rangens missionsarbete

(16)Om det finns ett arbete, som är viktigare än något annat, så är det att få våra böcker ut bland folket och sålunda leda dem till att rannsaka Skriften. Missionsarbetet att föra våra tryckalster in i hemmen, tala med människorna och bedja med och för dem, är ett gott arbete, ett arbete, som skall ge män och kvinnor erfarenhet att utföra en själasörjares verksamhet. rätt

(16) När församlingens medlemmar blir medvetna om nödvändigheten av att sprida vår litteratur, kommer de att använda mer tid till detta. De kommer att föra blad, traktater och böcker in i hemmen, och på det sättet förkunna de olika sidorna av evangeliet. . . Församlingen bör lägga stor vikt vid litteraturarbetet, för det är ett medel till att upplysa världen. Då kommer den att gå framåt, "fager som fullmånen, klar som solen och skrämmande som en här under ett baner." rätt

(16)Litteraturarbetet, lett på ett rätt sätt, är en mission av högsta rang, och det är en metod så god och framgångsrik som någon kan vara, när det gäller att låta människorna lära känna de viktiga sanningarna för denna tid. Predikanternas betydelse är påtaglig men många som hungrar efter Livets bröd har inte förmånen att lyssna, när Ordet förkunnas av Herrens utvalda sändebud. Av denna orsak är det viktigt att vår litteratur sprids i vida kretsar. På så sätt bärs budskapet ut till platser dit predikanten inte kan komma, och många görs uppmärksamma på de viktiga händelser, som är förenade med de sista scenerna av denna världs historia. rätt

(17)En gudomlig metod
Gud har förordnat att litteraturmissionen skall vara ett medel att sprida det ljus som våra böcker innehåller, och litteraturevangelisten skulle vara övertygad om vikten av att så snabbt som möjligt sprida de böcker som är nödvändiga för människornas andliga fostran och upplysning. Det är just det arbete som Herren önskar att Hans folk skall utföra i denna tid. Alla som ger sig själva åt Gud för att verka som litteraturevangelister hjälper till att ge världen det sista varningsbudskapet. Vi kan inte uppskatta detta verk tillräckligt högt, ty om det inte vore för litteraturevangelistens arbete skulle många aldrig bli varnade. rätt

(17)Litteraturmissionens betydelse framhålls alltid för mig. Detta arbete har under senare tid inte haft det liv i sig som det en gång präglades av genom sina företrädare. Man har tagit litteraturevangelister från fältet och gett dem annat arbete. Så skulle det inte vara. Många av våra litteraturevangelister, om de är verkligen omvända och helgade, uträttar mer på detta område än på något annat, när det gäller att förmedla sanningen för vår tid. . . . . rätt

(19)Låt oss inte bli efter. Världen måste varnas utan dröjsmål. Låt inte litteraturmissionen bli lämnad att tyna bort. Måtte i stället de böcker som innehåller adventbudskapet spridas bland så många som möjligt. rätt

(19)Lika betydelsefullt som predikantens arbete
Litteraturevangelister bör resa till de olika delarna av landet. Betydelsen av detta arbete står inte tillbaka för predikantens. Den levande förkunnaren och den tyste budbäraren är båda nödvändiga för att utföra den viktiga uppgift som vi har anförtrotts. rätt

(19) Litteraturspridning är en viktig och mycket fruktbringande gren av det evangeliska arbetet. Litteraturen kan nå platser där det inte kan hållas möten. På dessa platser tar den trofaste kolportören predikantens plats. Som en följd av detta arbete blir sanningen framhållen för tusenden som annars aldrig skulle få höra den. rätt

(19) Vi har ingen tid att förlora. Ett viktigt arbete ligger framför oss, och om vi är lata tjänare, kommer vi att gå miste om den himmelska lönen. Det är bara få som förstår vilka möjligheter vi har att nå folk genom en personlig insats med att utbreda vår litteratur på ett förståndigt sätt. Många som inte bryr sig om att lyssna till en predikant, kommer att ta emot och läsa en traktat eller ett blad. Mycket av det kommer att harmoniera med deras egna tankar och idéer, och de kommer med intresse att läsa hela innehållet. rätt

(20)Herren uppfordrar oss alla till att söka rädda förtappade människor. Satan arbetar för att vilseleda till och med de utvalda. Nu är tiden inne att arbeta med den största iver. Människor måste få sin uppmärksamhet riktad mot våra böcker och tidningar. Evangeliet i sanningen för denna tid måste utan dröjsmål förkunnas i våra städer. Skall vi inte vakna upp och inse våra plikter? rätt

(20)Väktare och sändebud
Den tid har kommit då ett stort verk skall utföras av litteraturevangelisterna. Världen sover, och som väktare skulle de ringa i larmklockan för att väcka de sovande och få dem att inse faran. Samfunden känner inte sin besökelsetid. Ofta kan de bäst lära känna sanningen genom litteraturevangelistens arbete. rätt

(20) Så länge prövningens tid varar, kommer kolportören att ha tillfälle att arbeta. När kyrkosamfunden förenar sig med påvemakten för att undertrycka Guds folk, kommer litteraturarbetet att öppna tillgång till platser där det råder religionsfrihet. . . Kristus säger: "Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer." rätt

(20) Ända tills orden ljuder i himlen: "Det är fullbordat" kommer det alltid att finnas städer där det går bra att arbeta och människor som tar emot budskapet. rätt

(21) Ett stort verk skall utföras, och varje möjlig insats bör utföras för att uppenbara Kristus som en syndaförlåtande frälsare, han som bär världens synd och som är den klara morgonstjärnan. Herren kommer att sörja för att vi möter välvilja i världen tills uppdraget är slutfört. rätt

(21)Ingen större uppgift
Det finns ingen större uppgift än litteraturevangelistens, för den innebär utförandet av de högsta moraliska plikter. De som är verksamma på detta område behöver ständigt Guds Andes ledning. Någon självupphöjelse får inte finnas. Vad äger vi som vi inte fått av Kristus? Vi måste älska såsom syskon och visa vår kärlek genom att hjälpa varandra. Vi måste vara medlidsamma och hövliga. Vi måste hålla samman och arbeta i endräkt. Endast de som i sitt liv förverkligar Kristi bön skall bestå i den prövning som hela världen får genomgå. rätt

(21)De som upphöjer sig själva ställer sig under Satans makt och utsätter sig för hans bedrägerier. Herrens budskap till Sitt folk är att vi skall lyfta standaret allt högre och högre. Om vi lyder Hans röst, samarbetar Han med oss och våra försök kommer att krönas med framgång. I vårt arbete kommer vi att få välsignelse från ovan och samla skatter vid Guds tron. rätt

(21)Om vi bara visste vad som ligger framför oss, skulle vi inte vara så senfärdiga i Herrens verk. Vi lever i sållningens tid då allt som kan sållas kommer att sållas. Herren skall inte ursäkta dem som känner sanningen, om de inte i ord och gärning lyder Hans bud. Om vi inte gör några ansträngningar att vinna människor för Kristus, kommer vi att hållas ansvariga för det verk vi kunde ha utfört, men inte gjorde på grund av vår andliga lättja. De som tillhör Guds rike måste allvarligt sträva efter att vinna människor. De måste göra sin del i att lägga "vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan". (Jes. 8: 16.). rätt

(22)Vem vill gå?
Herrens vilja är att det ljus som Han har gett oss i Bibeln skall lysa med klara strålar, och det är våra litteraturevangelisters plikt att med förenade krafter söka förverkliga Herrens vilja. Ett stort och viktigt uppdrag väntar oss. Själafienden vet detta, och han använder alla medel han kan för att förmå litteraturevangelisten att gå över till något annat arbete. Detta förhållande måste ändras. rätt

(22)Gud kallar litteraturevangelisterna tillbaka till deras arbete. Han kallar på frivilliga, som vill ge all sin energi och kunskap i detta verk och hjälpa till varhelst det finns ett tillfälle. Mästaren kallar var och en att göra sin del allt efter den förmåga han har. Vem vill besvara kallelsen? rätt

(22)Vem vill gå ut och arbeta med förstånd och nåd och Kristi kärlek för människor både nära och fjärran? Vem vill försaka bekvämlighet och nöjen och gå till platser med villfarelse, vantro och mörker för att allvarligt och uthålligt arbeta där, förkunna sanningen i enkla ord och bedja i tro medan de går från hus till hus? Vem vill i denna tid gå "utanför lägret", fylld av den helige Ande, bära smälek för Kristi skull och så öppna Bibeln för folket och kalla människor till ånger och bättring? rätt

(23)Gud har Sina tjänare under alla tider. Ögonblickets kallelse besvaras av ögonblickets människa. När därför den gudomliga rösten ropar: "Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?" kommer svaret: "Se, här är jag, sänd mig." (Jes. 6: 8.) Alla som verkar effektivt inom litteraturmissionen skulle känna i sina hjärtan att de utför Herrens verk, när de verkar för människor som ännu inte känner sanningen för vår tid. De låter varningsropet ljuda på vägar och stigar för att bereda ett folk för Herrens stora dag, vilken snart är här. Vi har ingen tid att förlora. Vi måste uppmuntra detta verk. Vem vill nu gå ut med våra tryckalster? rätt

(23)Herren utrustar dig
Herren gör var och en som vill samverka med den gudomliga kraften passande för detta arbete. All erforderlig förmåga, mod, uthållighet, tro och takt kommer när de tar på sig vapenrustningen. Ett stort verk skall utföras i denna värld, och människor kommer förvisso att besvara kallelsen. Världen måste höra varningens budskap. När kallelsen kommer: "Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?", svara då klart och tydligt: "Här är jag, sänd mig.".. rätt

(25) Likgiltiga åskådare värdesätter inte alltid ditt arbeta och den betydelse det har. De menar kanske att det medför förlust, att det är ett liv i otacksamt slit och självuppoffring. Men Jesu tjänare ser det i det ljus som lyser från korset. Hans offer är något som i viss mån kan jämföras med det som Mästaren gav, och med glädje vill han följa i hans spår. Framgång i arbetet ger den renaste glädjen och den största lönen för ett liv i tålmodigt slit. rätt

(25)Ingen tid att förlora
Kolporteringen är ett mycket ansvarsfullt uppdrag som betyder mycket för dem som är engagerade i den. Vi lever i en tid då en stor gärning skall utföras. Kan det tänkas ett bättre tillfälle till att gå ut med inbjudan till den festmåltid som Kristus har berett? De som med iver och intresse går in i kolportörsverksamheten, kommer att bli rikt välsignade. Du har ingen tid att förlora. Ge dig själv villigt och osjälviskt till detta uppdrag. Kom ihåg att det är ett evangeliskt arbete som bidrar till att föra ut det varselbudskap som världen behöver. rätt

nästa kapitel