Den andra ängeln kapitel 3. Från sida 26ren sida tillbaka

Guds kallelse

(26)Kväll efter kväll appellerar jag enträget till församlingen om att vara vaken och till att ta itu med uppdraget att sprida vår litteratur. rätt

(26) Det finns ett behov av att rekrytera kolportörer. De som går in i uppdraget i Mästarens anda, kommer att få kontakt med människor som behöver sanningen. Till dessa kan de förmedla den enkla berättelsen om korset, och Gud kommer att styrka och välsigna dem när de leder andra till ljuset. Kristi rättfärdighet går framför dem, och Guds härlighet avslutar fälttåget. rätt

(26)Stå upp, bli ljus!
Litteraturarbetet får inte längre försummas. Många gånger har det visats mig att det borde vara ett mer utbrett intresse för detta uppdrag. Utbredandet av vår litteratur är ett mycket effektivt verkande medel när det gäller att framhålla det ljus som Herren har befallt sin församling att föra ut till världen. De böcker som kolportörerna säljer, öppnar Kristi ofattbara rikedom för många människor. rätt

(26) I Herrens tjänst finns det många slags uppgifter. I tempeltjänsten fanns det vedhuggare likaväl som präster med olika rang och ansvarsområden. Våra församlingsmedlemmar må stå upp och bli ljus, ty ljuset har kommit, och Herrens härlighet har gått upp över dem. De som känner sanningen, må stå upp ur sömnen och satsa allt på att nå människorna där de är. Vi får inte längre försumma Herrens uppdrag till förmån för världsliga intressen. Vi har inte tid att vara overksamma eller modlösa. Evangeliet skall förkunnas för hela världen. Litteratur som innehåller sanningen för vår tid, måste spridas överallt. . . rätt

(27) Varför är vi inte mer vakna? Var och en bör nu bli medveten om sin speciella uppgift och ta emot kraft att ta itu med den på nytt. Tydliga och speciella framställningar av Guds gränslösa härlighet kommer att ge resultat av olika slag. Varje ny uppenbarelse av Frälsarens kärlek avgör en människas eviga öde. Alltings slut är nära. Världens människor skyndar mot sin undergång. Deras planer och allianser är många. Ständigt kommer de att finna på något nytt för att omintetgöra Guds planer. Människor samlar sig skatter av guld och silver som kommer att förtäras av elden under de sista dagarna. rätt

(27)Hur vill du svara?
Man bör planera för seriöst och ihärdigt arbete i Mästarens tjänst. Mycket kan göras för att främja Guds verk. Jag har undervisats om att det bör sättas ny fart i litteraturarbetet, och att det skall drivas med allt större framgång. Det är Herrens verk, och de som utför det med flit och allvar, kommer att bli välsignade. rätt

(28) Herren kallar många fler till att ta del i spridningen av litteratur. ... Mina bröder och systrar, för Kristi skull må ni utnyttja timmarna under det år som ligger framför oss på bästa möjliga sätt för att föra ljuset om sanningen för vår tid ut till människorna. Förbundets ängel utrustar sina tjänare så att de kan föra ut sanningen till hela världen. Han har sänt ut änglarna ut med nådens budskap. Men som om de inte snabbt nog skulle kunna fara iväg för att utföra uppdraget, befaller han varje medlem i sin församling att förkunna detta budskap. "Och den som hör detta, skall säga: Kom!" Varenda församlingsmedlem skall visa sin lojalitet genom att inbjuda dem som törstar till att dricka av livets vatten. En här av levande vittnen skal gå ut till världen med inbjudan. Vill du göra din del av detta stora uppdrag? rätt

(28) Jesus kallar många till att bli missionsarbetare. Han kallar män och kvinnor som vill helga sig till Gud och vara villiga att offra och offras i hans tjänst. Tänker vi på att vi har en hel värld att arbeta för? Skall vi inte gå fram steg för steg och låta Gud använda oss som sina medarbetare? Skall vi inte lägga oss själva på tjänstens altare? Då kommer Kristi kärlek att beröra och förvandla oss och göra oss villiga att vara verksamma och våga gripa oss an hans verk. rätt

(28) Många, både män och kvinnor, kan göra ett ypperligt arbete med att sälja böcker som innehåller en grundläggande uppfostran i praktisk gudsfruktan. rätt

(29)En kallelse till de unga
Herren kallar de unga till att vara kolportörer och förkunnare, till att arbeta från hem till hem där man ännu inte har hört sanningen. Han vänder sig till de unga och säger: "Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta och priset är betalt. Använd då era kroppar till Guds ära!" De som går in i uppdraget under Guds ledning, blir rikt välsignade. De som i detta livet gör sitt bästa, kommer att bli lämpliga för det eviga livet i odödlighet. rätt

(29) Vi har ett uppdrag att utföra. Utbilda, utbilda, utbilda unga människor till att offra sig i Ordets tjänst. Utbilda dem till litteraturevangelister som vill sälja böcker som Herren genom sin Helige Ande har väglett sina tjänare till att skriva. På så sätt kommer detta läsmaterial att nå ut till många människor som aldrig skulle få höra sanningen om den inte fördes till deras hem. Detta är en evangelists gärning. rätt

(29) Kristus kallar unga människor till att vara med och förmedla sanningen till världen. Det finns ett behov av människor med andlig styrka, sådana som tar itu med de näraliggande uppgifterna därför att de har ögonen öppna för dem. Vårt samfund behöver nya människor som kan ge hären slagkraft och som vill möta utmaningarna, sådana som kan ta upp kampen mot tidens villfarelser och som kan inspirera de få arbetarna till nya insatser, människor med hjärtan som glöder av Kristi kärlek, och med händer som är ivriga att gripa tag i Mästarens uppdrag. rätt

(31)Många fler kan delta
Måtte Herren få påverka många av våra unga till att gå ut som kolportörer. Genom litteraturarbetet framhålls sanningen för tusentals som annars inte skulle få höra den. Tiden till att arbeta är kort. . . rätt

(31)Varför söker vi inte Herren mer innerligt så att hundratals människor kan fyllas med den Helige Ande och gå ut för att förkunna sanningen. "Herren själv var verksam med att stadfästa Ordet genom de tecken som följde." Vår uppgift är att låta ljuset från våra förlag lysa överallt. Med hjälp av det tryckta ordet når ljuset ut till dem som bor utanför allfarvägen och som inte har tillfälle att höra den muntliga förkunnelsen. Detta är ett missionsarbete som bjuder på rika välsignelser. Kolportörer kan vara Herrens medarbetare som öppnar dörrar för sanningen.... rätt

(31) Vi bör inspirera litteraturevangelisterna till flit och brinnande iver och uppmana dem till att föra ut ljuset till de mörka platserna på jorden. Ingen som har förmåga och anlag, bör vara fritagna. De är kallade till att vara Herrens medhjälpare och samarbeta med honom i att sprida himmelens ljus i en värld som är förmörkad av synd. rätt

(31) Från varenda församling kallar Gud på arbetare till att gå in i hans tjänst som kolportörer. Gud älskar sin församling. Om medlemmarna vill göra hans vilja, om de vill anstränga sig med att förmedla ljuset till dem som är i mörker, kommer han rikt att välsigna deras ansträngningar. Han framställer församlingen som världens ljus. Dess trofasta tjänande kommer att leda till att en skara som ingen kan räkna, blir Guds barn och passande för den eviga härligheten. Alla delar av Guds rike skall bli fyllt med hans härlighet. Hur gör då församlingen för att upplysa världen, så att det från alla platser på jorden kan stiga upp böner med tack och lovprisning? rätt

(32) Varenda troende bör sprida traktater, bilder och böcker omkring sig som innehåller budskapet för vår tid. Vi behöver kolportörer som vill gå ut och sprida vår litteratur. rätt

(32)Från annat arbete
Under denna avslutande fas av evangeliets förkunnelse finns det ett vidsträckt arbetsfält som bör bearbetas, och mer än någonsin tidigare handlar det om att få med oss våra syskon bland lekmännen. Mästaren kallar både unga och äldre från åkern, från vingården och från verkstan och sänder dem ut för att förkunna hans budskap. Många av dessa har bara haft begränsad tillgång till utbildning, men Kristus finner förmågor hos dem som kommer att göra dem i stånd till att utföra det som han vill. Om de lägger ner sin själ i arbetet och är villiga att ta emot undervisning, kommer han att göra dem lämpliga för uppdraget. rätt

(34) Den som sprider våra traktater och blad och säljer våra olika tidskrifter, utför en missionsgärning. Ingen bör tänka att han inte kan delta i detta arbete därför att det är så ansträngande och kräver tid och omtanke. Om det kräver tid, så ge den med glädje, och du kommer att erfara Guds välsignelse. Aldrig tidigare har det funnits behov av så många arbetare som nu. I alla våra församinger finns det bröder och systrar som borde ställa in sig på att ta itu med denna uppgift. I alla församlingar borde man göra något för att utbreda sanningen. Alla är skyldiga att studera de olika trosämnena, så att de i ödmjukhet och gudsfruktan kan vara beredda att förklara grunderna för det hopp de har. rätt

(34) Många är nedslagna och modlösa och har bara liten tro och tillit. De bör göra något för att hjälpa en och annan som har det ännu svårare, och de kommer att bli starka i Guds kraft. De bör engagera sig i den goda uppgiften att sälja våra böcker. På det sättet kan de hjälpa andra. Den erfarenhet de på det sättet skördar, kommer att vara en försäkran om att de är Guds medarbetare. När de ber Herren om hjälp, kommer han att leda dem till sådana som söker efter ljus. Kristus kommer att vara vid deras sida och tala om för dem hur de skall säga och göra. Genom att göra gott mot andra, kommer de själva att skörda gott. rätt

(35)Änglar är med och bereder väg
Kära medarbetare, jag ber er göra vad ni kan för att utbreda de böcker som Herren har sagt skall spridas över hela världen. Gör ditt bästa för att få in dem i så många hem som möjligt. Tänk på hur mycket som kan utföras när många trossyskon gör en samlad insats för att utbreda dessa böcker och därigenom ger människorna det ljus som Herren har sagt att de skall ha. Gå ut i uppdraget under Guds ledning, och be honom om hjälp. Den Helige Ande kommer att vara med dig. Himlens änglar kommer att gå tillsammans med dig och bereda vägen. Vi behöver kolportörer, predikanter och andra missionsarbetare som har tagit emot den Helige Ande och har fått del av gudomlig natur. Vi behöver arbetare som kan kommunicera med Gud och också med medmänniskor. Det bekymrar mig att se hur många problem som leder människor bort från det evangeliska arbetet och därigenom hindrar Guds verk. . .Jag varnar dem som borde vara i litteraturarbetet och utbreda de böcker som det överallt finns så stort behov av, om att inte överge det uppdrag som Herren har kallat dem till. De som Gud har kallat till att utföra evangeliskt arbete, bör inte involvera sig i vanliga förrättningsaffärer. Deras sinnen borde omges av en atmosfär som främjar andlighet. . . Gud vill att varje arbetare som bekänner sig tro på adventbudskapet, skall helga kropp och själ och ande till arbetet med att uppsöka och rädda de förlorade. rätt

(37)Guds medhjälpare
Böcker som innehåller sanningens dyrbara ljus, ligger i hyllorna på våra förlag. De måste spridas. Det finns ett behov av kolportörer som vill arbeta med dessa böcker i de stora städerna. När de går från hem till hem, kommer de att finna människor som hungrar efter livets bröd, och till dem kan de tala ett ord i rätt tid. Det behövs kolportörer som känner en börda för människor. Du vill kanske säga: "Jag är inte predikant. Jag kan inte tala till folk." Kanske du inte kan tala, men du kan tjäna. Du kan fråga dem du träffar om de älskar Herren Jesus. Du kan vara evangelist. Du kan vara Guds medhjälpare och vara verksam på samma sätt som lärjungarna när Kristus sände ut dem. Unga män och kvinnor! Mästaren har kallat er till att utföra hans verk. Det finns en hunger i landet efter det rena evangeliet. rätt

(37) Allt i den här världen skall snart förgå. De som inte har ljus över Guds ord och inte har följt med i hans verk, är inte medvetna om detta. Gudfruktiga män och kvinnor måste gå ut och förkunna varningsbudskapet på vägar och stigar. Enträget ber jag mina bröder och systrar att inte engagera sig i något som kan hindra dem från att förkunna Kristi evangelium. Ni är Guds talesmän. I kärlek skall ni berätta om sanningen för förlorade människor. "Gå ut på vägarna och stigarna och nödga människor att komma in, så att mitt hus kan bli fullt," säger Kristus. Visar inte dessa ord tydligt hur en litteraturevangelist skall handla? Med Kristus i sitt hjärta skall han gå ut på livets vägar och stigar och inbjuda till bröllopsfesten. Människor från alla samhällsklasser skall komma när de blir inbjudna. Somliga kommer att avslå inbjudan, men lyckligtvis inte alla. rätt

(38) Det skulle vara önskvärt om många fler tusen av våra trossyskon förstod den tid vi lever i, och den uppgift som skall utföras från dörr till dörr ute på fältet. Det finns många, många människor som inte känner sanningen. Också de måste få höra Frälsarens kallelse. De som är bedrövade skall uppmuntras, de svaga styrkas, de sörjande tröstas, och evangeliet skall förkunnas för de fattiga. rätt

(38) Mästaren känner sina arbetare, och han vakar över dem var de än arbetar i hans vingård. Han uppmanar sin församling att stå upp och bli medvetna om situationen. Han ber dem som arbetar på våra institutioner om att vakna upp och sätta krafter i rörelse som kan främja hans rike. Man bör sända ut arbetare på fältet och sörja för att deras intresse inte försvagas av brist på förståelse och utvecklingsmöjligheter. rätt

(38) Detta arbete måste utföras. Slutet är nära. Mycket tid har redan gått förlorad då böcker skulle ha spritts. Sälj dem nära och fjärran. Sprid dem som löv om hösten! rätt

(39) Detta arbete måste fortsätta, och ingen får hindra det. Människor går förlorade utan Kristus. De måste varnas om att han snart skall komma på himmelens skyar. rätt

(40)100 där det nu finns 1
Överallt finns det vilsegångna får, och arbetet för dem har försummats. Enligt det ljus jag har fått, vet jag att där det nu arbetar en litteraturevangelist, borde det finnas hundra. rätt

(40) Ett stort och gott arbete kan utföres genom litteraturevangelisation. Gud har utrustat personer med förmågor och sunt omdöme. De som använder dessa anförtrodda talenter till hans ära och låter sig ledas av bibliska principer, kommer att ha framgång. Vi skall arbeta och be och lita på honom som aldrig sviker. rätt

nästa kapitel