Den andra ängeln kapitel 5. Från sida 51ren sida tillbaka

Inspirerad litteratur

(51)Herren kallar arbetare till att gå ut i litteraturmissionen för att sprida de böcker som innehåller ljuset om sanningen för vår tid. Folk måste få veta att tidens tecken håller på att gå i uppfyllelse. Ge dem böcker som kan upplysa dem. . . . rätt

(51) De som har känt sanningen en längre tid, har somnat. De behöver Andens helgande ljus. Den tredje ängelns budskap skall förkunnas med hög röst. Stora händelser ligger strax framför oss. Vi har ingen tid att förlora. Må Gud förbjuda att vi skulle låta mindre viktiga saker förmörka det ljus som skall lysa världen. Varningsbudskapet skall höras överallt i världen. Våra böcker bör ges ut på många språk. Trofasta och ödmjuka personer skall gå ut som litteraturevangelister och föra sanningen till många som annars inte skulle få del av ljuset. rätt

(51)Övervinn det onda med det goda
Det gör mig ont att se att sådana som säger att de väntar på Frälsaren, använder tid och talenter på att sprida böcker som inte innehåller något om de särskilda sanningarna för vår tid - berättelselitteratur, biografier, böcker om mänskliga teorier och spekulationer. Världen är full av sådana böcker, och de kan fås var som helst. Hur kan Kristi efterföljare engagera sig i ett så allmänt arbete, när det överallt finns ett skriande behov av Guds sanning? rätt

(52) Det är inte vår uppgift att sprida sådana böcker. Det finns tusentals andra som kan göra det, sådana som ännu inte har tillräcklig kunskap om något bättre. Vi har fått ett bestämt uppdrag, och vi borde inte vara upptagna av mindre väsentliga saker. Människor och medel bör inte användas till att sprida böcker som inte innehåller sanningen för vår tid. rätt

(52) Om vi inte är på vår vakt, kommer fältet att översvämmas av dålig litteratur, och folk kommer inte att få det ljus och den sanning som är nödvändig för att de skall kunna bereda sig för Herrens ankomst. rätt

(52) De större böckerna, som t. ex. "Patriarker och profeter", "Den stora striden" och "Vändpunkten", bör säljas överallt. Dessa böcker innehåller sanningen för vår tid - ett budskap som skall förkunnas i hela världen. Inget får hindra att dessa böcker säljs. rätt

(52) Gud önskar att "Vändpunkten" skall finnas i vartenda hem. Denna bok innehåller det ljus som han har gett över sitt ord. Till kolportörerna vill jag säga att de skall gå ut med hjärtan som gjorts ödmjuka och milda av berättelsen om Jesu liv. Drick djupt ur frälsningens källa så att den kan bli en källa i er till förnyelse för människor som håller på att gå under. rätt

(53)Boken som är guld värd
Boken "Den stora striden" bör spridas vitt och brett. Den berättar om förfluten tid, nutid och framtid. Skildringen av de sista händelserna i världens historia är ett mäktigt vittnesbörd om sanningen. Jag är mer intresserad av att denna bok skall få stor utbredning än någon annan jag har skrivit, ty i den framhålls det sista varningsbudskapet tydligare än i någon annan av mina böcker. rätt

(53) Jag frågar er som är ute i litteraturmissionen: Har ni läst fjärde bandet (Den stora striden)? Vet ni vad boken innehåller? Förstår ni betydelsen av den? Är ni medvetna om att folk behöver det ljuset som finns i den? Om ni inte alls har läst de allvarliga varningarna och uppmaningarna, ber jag er enträget att göra det. Jag är överbevisad om att Herren vill att denna bok skall sändas ut på vägar och stigar, där det finns människor som bör varnas för faran som hotar. rätt

(53) Herrens Ande drev mig att skriva denna boken. Medan jag arbetade med den, låg det en tung börda på mig. Jag visste att tiden var kort, och att de händelser som snart skall välla in över oss, skall komma mycket plötsligt och snabbt, som Skriften säger: "Herrens dag kommer som en tjuv om natten." rätt

(53) Ellen White har inte diktat ihop dessa böcker. De innehåller den undervisning som Gud gav henne under hennes livsgärning. De innehåller det dyrbara, vederkvickande ljus som Gud i sin nåd har befallt sin tjänare att förmedla till världen. Från dessa böcker skall ljuset lysa in i människors sinnen och leda dem till Frälsaren. Herren har meddelat att dessa böcker skall spridas över hela världen. De innehåller sanning som kommer att vara en doft av liv till liv för den som tar emot. rätt

(54)Den rätta balansen
Fullkomlig enighet bör råda mellan dem som säljer den litteratur som skall upplysa jorden. Varhelst kolportörsarbetet utföres bland vårt folk, bör hälsovårdskrifter och religiösa böcker höra samman som delar av en förgrenad verksamhet. Förhållandet mellan hälsovårdsböckerna och religiösa böcker har framställts för mig under bilden av en varp och inslaget i en väv, som tillsammans bildar ett vackert mönster och ett fullkomligt stycke arbete. rätt

(54) Hälsolitteraturen är som en hjälpande hand i förkunnelsen och banar väg för budskapet, så att det kan bli till frälsning för många. Jag vet inte något som kan öppna hjärtan så snabbt som denna litteratur. När folk läser den och praktiserar det de lär sig, kommer de att studera Bibeln för att förstå sanningen bättre. rätt

(54) Litteratur som innehåller hälsoinformation, kommer att nå många som inte vill befatta sig med Bibelns viktiga ämnen. . . Sanningen bör föras ut till folk med hjälp av hälsoinformation. Detta är nödvändigt för att kunna leda deras uppmärksamhet till Bibelns sanning. rätt

(55)Litteratur som vinner själar
Våra blad innehåller bibliska sanningar till frälsning. Många borde vara med och sälja våra tidskrifter. rätt

(55) Vi har inte varit riktigt vakna när det gäller spridning av väl tillrättalagd litteratur. Genom förnuftig användning av blad och böcker bör vi nu förkunna Ordet med kraft och beslutsamhet, så att världen kan förstå det budskap som Kristus gav Johannes, på ön Patmos. Varenda människa som bekänner Jesu namn, bör vittna om att "slutet på allting är nära." "Gör dig beredd att möta din Gud." rätt

nästa kapitel