Den andra ängeln kapitel 6. Från sida 56ren sida tillbaka

Löfte om kraft

(56)Gud begär inte av oss att vi i vår egen kraft skall utföra det arbete som ligger framför oss. Han har sörjt för gudomlig hjälp i alla kritiska situationer där våra mänskliga hjälpmedel inte räcker till. Han ger den helige Ande till hjälp i varje svårighet för att styrka vårt hopp och vår förvissning och för att upplysa vårt sinne och rena vårt hjärta. rätt

(56)Den ödmjuke, ihärdige arbetaren, som lydigt besvarar Guds kallelse, kan vara säker på gudomligt bistånd. Att känna ett så stort och heligt ansvar, utövar i sig självt ett förädlande inflytande på karaktären. Det aktiverar själens förnämsta egenskaper, och detta stärker och renar sinne och hjärta. Inflytandet av detta på ens eget och andras liv är oskattbart. rätt

(56)Hemligheten till framgång
Josua hade fått det säkra löftet att Gud skulle besegra Israels fiender. Trots detta gjorde han de största ansträngningar, som om segern bara kunde garanteras genom Israels militära styrka. Han gjorde allt som stod i mänsklig makt, och sedan bad han i tro om Guds hjälp. Hemligheten till framgång består i att Guds kraft förenas med mänsklig insats. De som uppnår de största resultaten, är de som villkorslöst litar på Allmaktens arm. rätt

(57) Herren Jesus, som står vid sidan av kolportören och vandrar tillsammans med honom, är den som leder arbetet. När vi inser att Kristus är med oss för att bereda vägen, kommer den Helige Ande att påverka människors sinnen på det sätt som är nödvändigt. rätt

(57) Det är bara genom Guds kraft vi kan upplysa våra medmänniskor. Kolportörerna måste själva ha en levande förbindelse med Gud. De måste arbeta och be om att Gud skall öppna vägen och göra människorna beredda att ta emot budskapet. Det är inte arbetarens skicklighet som ger verklig framgång, utan Guds Ande som påverkar hjärtat. rätt

(57)Hans makt är deras
Våra litteraturevangelister skall veta att de arbetar för att främja Kristi rike. Han kommer att undervisa dem när de går ut i sin gudagivna gärning för att varna världen när det gäller den dom som förestår. När litteraturevangelisten har överbevisningens kraft, bönens makt och kraften från Guds kärlek, kan hans gärning inte bli utan frukt. Tänk så intresserad Fadern och Sonen är av denna gärning. Liksom Fadern älskar Sonen, älskar Sonen dem som tillhör honom och som arbetar på samma sätt som han arbetade för att frälsa de förlorade. Ingen behöver känna sig maktlös, ty Kristus säger: "Mig har getts all makt i himlen och på jorden." Denna makt har han lovat sina medarbetare. Hans makt skall bli deras. De skall leva i nära gemenskap med Gud. Kristus vill att alla skall få del av hans nåds rikedom som övergår allt förstånd, Den är gränslös, outtömlig, Den är vår enligt det eviga förbundet, om vi vill samarbeta med Gud. Den är vår om vi samarbetar med honom i att föra många söner och döttrar till Gud. rätt

(58) Gud kommer att acceptera den helhjärtade tjänsten och kommer själv att uppväga bristerna. rätt

(58) Var och en som utan förbehåll överlämnar sig till Herren för att tjäna honom, får kraft att uppnå obegränsade resultat. rätt

(58)Samarbeta med himmelska sändebud
När ni arbetar för människor som går mot förtappelsen, är ni tillsammans med änglar. Tusen gånger tusen och tio tusen gånger tio tusen änglar väntar på att samarbeta med medlemmarna i våra församlingar för att förmedla det ljus som Gud så generöst har gett, för att folk må bli beredda för Kristi ankomst. rätt

(58) De som arbetar för andra, samarbetar med himlens änglar som hela tiden är med dem och står dem bi. Ljusets och kraftens änglar är alltid i närheten för att beskydda, trösta, helbrägdagöra, undervisa och uppmuntra. Därigenom får de del av den mest värdefulla utbildning, den finaste uppfostran och den mest upphöjda tjänande gärning som är möjlig i den här världen. rätt

(59) Gud kommer att påverka dem som är mottagliga för sanning och som önskar vägledning. Han vill säga till sitt mänskliga redskap: "Tala med den eller den om Jesu kärlek!" I det ögonblick som Jesu namn nämns i kärlek och ömhet, kommer Guds änglar för att göra hjärtat ödmjukt och milt. rätt

(59) Varje litteraturevangelist är ständigt beroende av änglarnas hjälp. Han har ett viktigt uppdrag att utföra, en uppgift som han inte kan utföra i egen kraft. De som är födda på nytt, som är villiga att bli ledda av den Helige Ande, och som i likhet med Kristus gör det som de förmår, och som arbetar som om de kunde se att den himmelska världen följer med i det de gör, kommer att ledsagas och undervisas av heliga änglar som kommer att gå framför dem till hemmen och bereda vägen för dem. En sådan hjälp betyder långt mer än alla de fördelar en dyr utrustning antas kunna ge. rätt

(59)Segern är garanterad
Litteraturevangelisten behöver inte misströsta för att han upplever motgång. Han skall arbeta i tro, och han kommer att vinna seger. "Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret." När en bok som uppenbarar sanningen förmedlas, är Satan närvarande för att hindra folk från att äga den. Men samtidigt är en gudomlig kraft i verksamhet för att påverka sinnet till att öppna sig för ljuset. Tjänande änglar kommer att sätta in sin makt mot Satans makt. Och när sanningen genom den Helige Andes kraft tas emot i sinnen och hjärtan, kommer den att ha en förvandlande påverkan på karaktären. rätt

(61) Det är inte de förmågor du har, eller som du kommer att få, som ger dig framgång, utan det som Herren kan göra för dig. Vi bör sätta mycket mindre tillit till det människan kan göra, och lita långt mer på vad Gud kan göra för var och en som tror. Han längtar efter att du i tro skall sträcka dig ut efter honom. Han vill att du skall förvänta dig stora ting av honom. Han önskar att få ge dig insikt i både timliga och andliga frågor. Han kan styrka vårt förstånd. Han kan ge oss taktkänsla och skicklighet. Lägg din själ i uppgiften och be Gud om visdom, så kommer du att få den. rätt

(61) Om du söker Herren och varje dag vänder om, om du väljer att vara frimodig och glädja dig i Gud. om du med glädje går in i hans nådiga kallelse och bär Kristi ok - lydnadens och tjänstens ok – kommer alla dina klagomål att förstummas, alla dina svårigheter att försvinna, och alla de besvärliga problem som du nu står inför, kommer att lösas. rätt

(61) Genom att den gudomliga försynen är verksam de förunderligaste sätt, kommer berg av svårigheter att flyttas och kastas i havet. rätt

(61) Vår himmelske far kan sörja för oss på tusen sätt som vi inte känner till. De som följer principen att prioritera tjänsten för Gud, kommer att upptäcka att svårigheterna försvinner, och att vägen är beredd framför dem. rätt