Den dolda kampen kapitel 29. Från sida 41ren sida tillbaka

Bibeln är ett säkert skydd

(41)Guds folk hänvisas till Bibeln som sitt skydd mot falska lärares inflytande och mot den bedrägliga makt som mörkrets andar gör bruk av. Satan använder all tänkbar list för att hindra människor från att få kunskap från Bibeln, eftersom den tydligt avslöjar hans bedrägerier. Nu anstränger han sig till det yttersta i förberedelsen för den sista striden mot Kristus och hans efterföljare. Den sista, stora förvillelsen kommer snart att visa sig för oss. Det falska kommer att likna det sanna så mycket, att det kommer att bli omöjligt att skilja mellan dem utan hjälp av Bibeln. rätt

(41)De som bemödar sig om att hålla alla Guds bud, kommer att möta motstånd och bli hånade. För att kunna uthärda provet framför sig måste de förstå Guds vilja som den framställs i Bibeln. De kan ära honom bara när de har en rätt uppfattning om hans karaktär, hans regering och hans avsikter och när de handlar i överensstämmelse därmed. Inga andra än de som har stärkt sina sinnen med Bibelns sanningar kommer att bestå i den sista stora konflikten. rätt

(41)Gud kommer att ha ett folk på jorden som håller fast vid Bibeln och endast Bibeln som norm för alla läror och som grund för alla reformer. Lärda mäns åsikter, vetenskapens slutsatser och kyrkomötens bekännelser och beslut är lika talrika och inbördes lika motstridande som de kyrkor de representerar. Ingen av dessa – inte heller alla tillsammans - bör betraktas som bevis för eller emot någon kristen troslära. Innan vi godtar någon lära eller någon föreskrift bör vi som bevis kräva ett tydligt: ”Så säger Herren”. rätt

(41)Gud har gett oss sitt Ord, för att vi skall förstå dess undervisning och själva veta vad han kräver av oss. Det är inte tillräckligt att ha goda avsikter. Det är inte tillräckligt att göra det som man tror är rätt, eller vad pastorn säger är rätt. Människans frälsning står på spel. Hon bör studera Bibeln för sin egen räkning. Hon har en karta som pekar ut varje vägmärke på vandringen mot himlen. Hon bör inte i något avseende gissa sig fram. rätt

(41)Det är varje tänkande människas första och högsta plikt att lära sig från Bibeln vad som är sanning och att sedan vandra i ljuset och uppmuntra andra att följa hennes exempel. Med Guds hjälp skall vi själva bilda oss vår uppfattning, eftersom vi själva skall stå till svars inför honom. rätt

(41)Bibeln bör aldrig studeras utan bön. Det är bara den helige Ande som kan lära oss betydelsen av det som är lätt att förstå och hindra oss från att misstolka sanningar som är svåra att förstå. Det är himmelska änglars uppgift att förbereda våra sinnen, så att vi kan förstå Bibeln, fängslas av dess skönhet, förmanas av dess varningar samt upplivas och styrkas av dess löften. Frestelser ser ofta ut att vara omöjliga att stå emot. Det beror på att den som frestas har försummat bön och bibelstudium och därför inte har så lätt att komma ihåg Guds löften eller möta Satan med Bibelns vapen. Men änglar finns runt omkring dem som är villiga att undervisas om gudomliga ting. Och vid trängande behov kommer de att påminna dem om de sanningar som de behöver. rätt

(41)Hela mänsklighetens öde skall snart avgöras. Varje efterföljare till Kristus bör allvarligt fråga: ”Herre, vad vill du att jag skall göra?” Vi bör nu söka en djup och levande erfarenhet av det som tillhör Gud. Det finns inte ett ögonblick att förlora. Händelser av avgörande betydelse inträffar runt omkring oss. Vi befinner oss på Satans förtrollade mark. Sov inte, Guds väktare! Fienden döljer sig i närheten och väntar på ett lägligt tillfälle. Om ni blir likgiltiga och sömniga, kommer han att överfalla er och göra er till sitt byte. rätt

(41)Hela systemet av kristna principer och lärosatser, som borde vara grundläggande och bära samhällslivet, tycks vackla och vara färdigt att bryta samman. rätt

nästa kapitel