Den dolda kampen kapitel 30. Från sida 42ren sida tillbaka

Den sista varningen

(42)Det största testet på vår lojalitet. rätt

(42) ”Jag såg en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade: `Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.` Och jag hörde en annan röst från himlen säga: `Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Upp. (Uppenbarelseboken) 18:1, 2, 4. rätt

(42)Denna bibeltext pekar fram mot en tid när tillkännagivandet om Babylons fall, såsom det framställdes av den andra ängeln i Upp. 14:8, skall upprepas. Detta tillkännagivande kommer också att vittna om det fördärv som har trängt in i de organisationer som utgör Babylon, sedan budskapet först förkunnades, sommaren 1844. rätt

(42)När kyrkosamfunden tar emot spiritualismens läror avlägsnas varje hinder som tidigare lagts på det icke-omvända sinnet. Bekännelsen till religionen blir en kappa som döljer den värsta orättfärdighet. Tron på uppenbarelser från andevärlden öppnar vägen för förföriska andar och demoners läror och således blir de onda änglarnas inflytande i kyrkosamfunden kännbart. rätt

(42)Det tillkännages om Babylon, vid den tid när det framställs i denna profetia: ”Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdighet.” Upp. 18:5. Hon har fyllt sina synders mått. Undergång är på väg att drabba henne. Men Gud har fortfarande ett folk i Babylon. Innan hans straffdomar drabbar henne, måste dessa trogna Guds tjänare kallas ut från henne, så att de inte ”tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Dessa tillkännagivanden utgör, tillsammans med den tredje ängelns budskap, den sista varningen till jordens invånare. rätt

(42)Jordens makter som förenar sig för att föra krig mot Guds bud, kommer att utfärda ett påbud om att ”alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar” (Upp. 13:16) skall följa kyrkans seder och hålla den falska vilodagen. Alla som vägrar att lyda kommer att straffas enligt borgerlig lag. Till slut kommer det att utfärdas en förklaring att de förtjänar döden. På den andra sidan finns Guds lag som innehåller Skaparens vilodag och som kräver lydnad och hotar med Guds vrede över alla dem som överträder dess bud. rätt

(42)Var och en som har en tydlig förståelse av detta och trots det väljer att överträda Guds lag för att lyda människobud, tar på sig vilddjurets märke. Han accepterar tecknet på trohet mot den makt som han väljer att lyda framför Gud. Varningen från himlen lyder: ”Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, skall han få dricka av Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare.” Upp. 14:9,10. rätt

(42)Men ingen drabbas av Guds vredes vin förrän han har övertygats om sanningen i sitt förstånd och i sitt samvete. Det finns många som aldrig har haft någon möjlighet att höra de särskilda sanningarna för denna tid. Han som läser varje hjärta och prövar varje motiv vill inte att någon, som vill ha kunskap om sanningen, skall bli bedragen när det gäller det som striden handlar om. Var och en skall få tillräckligt med ljus för att kunna fatta ett intelligent beslut. rätt

(42)Sabbatsbudet kommer att bli det stora lojalitetsprovet, eftersom detta är den speciella stridsfrågan. Medan firandet av den falska sabbaten i enlighet med landets lagar, i strid mot det fjärde budet, kommer att bli en bekännelse av trohet mot den makt som står i opposition mot Gud, är helighållandet av den sanna sabbaten i lydnad mot Guds lag ett bevis på lojalitet mot Skaparen. Medan den ena gruppen godtar tecknet på underkastelse mot jordiska makter, och på så sätt tar på sig vilddjurets märke, väljer den andra gruppen tecknet på lojalitet mot Guds auktoritet och får därmed Guds sigill (se Upp. 7:1-3, 14:9-12). rätt

(42)Sigillet i Guds lag finns i det fjärde budet (2 Moseboken 20:8-11). Det är endast detta, av alla tio buden, som innehåller både laggivarens namn och hans titel. Det förklarar att han är himlens och jordens skapare och gör därmed klart hans rätt till vördnad och tillbedjan framför alla andra. Med undantag för detta bud finns det ingenting i tio Guds bud som visar vem som har auktoritet att ge ut denna lag. När påvemakten förändrade sabbaten togs sigillet bort från lagen. Jesu lärjungar uppmanas att återupprätta den genom att upphöja sabbaten i det fjärde budet till sin rättmätiga plats som Skaparens minnesmärke och tecknet på hans auktoritet (Fotnot 1). Fotnot 1: Guds sigill finns även i Guds sista nådes- och varningsbudskap till mänskligheten, dvs i de tre änglarnas budskap i Upp. 14:6-12. Vers 7 uppmanar till att frukta ”Gud” och tillbe honom som ”har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor”. Dessa ord är praktiskt taget ett citat från det fjärde budet, där vi uppmanas att hålla sabbatsdagen helig (2 Moseboken 20:11; se även v 8-10). Detta bekräftas av Upp. 14:12 där den grupp som väljer att följa Gud beskrivs som ”de som håller Guds bud och bevarar Jesu tro”. rätt

(42)Tidigare har de som förkunnat sanningarna i den tredje ängelns budskap ofta betraktats som olycksprofeter. Deras förutsägelser om att religiös ofördragsamhet skulle få makten i Förenta staterna, att kyrkan och staten tillsammans skulle förfölja dem som håller Guds bud, har förklarats vara grundlösa och orimliga. Men allt eftersom frågan om att framtvinga söndagsfirande genom lag blir aktuell, ser de att den händelse som de så länge har tvivlat på närmar sig. Den tredje ängelns budskap kommer därför att få en effekt som det inte tidigare kunnat få. rätt

(42)Men så länge Jesus fortsätter vara medlare för människorna i helgedomen därovan, kommer den helige Andes återhållande inflytande att erfaras av både ledare och folk. Även om många av våra ledare är Satans aktiva redskap, har Gud också sina redskap bland nationernas ledare. På så sätt kommer några få människor att hålla tillbaka en kraftfull ström av ondska. Sanningens fiender kommer att hindras i sitt motstånd, så att den tredje ängelns budskap kan utföra sitt verk. När den sista varningen ges kommer den att fånga uppmärksamheten hos dessa ledare som Herren nu verkar genom. Några av dessa kommer att ta emot budskapet och ställer sig då på Guds folks sida under nödens tid. rätt

(42)Den ängel som ansluter sig till förkunnandet av den tredje ängelns budskap kommer att upplysa hela världen med sin härlighet (Upp. 18:1-3). Adventrörelsen under åren 1840-1844 var en härlig uppenbarelse av Guds kraft. Den första ängelns budskap förkunnades ut till varje missionsstation i världen. I en del länder väcktes det största religiösa intresset man sett i något land sedan reformationen på 1500-talet. Men dessa väckelser kommer att överträffas av den mäktiga rörelsen under den tredje ängelns sista varning. rätt

(42)Guds tjänare, med ansikten som är upplysta av och strålar av helig hängivenhet, kommer att skynda från plats till plats för att förkunna budskapet från himlen. Underverk kommer att utföras, sjuka kommer att botas och tecken och under kommer att följa de troende. Men Satan verkar också med falska underverk. rätt

(42)Han lyckas till och med få eld att falla ner från himlen i människors åsyn. Upp. 13:13. Alltså kommer jordens invånare att tvingas ta ställning. rätt

nästa kapitel