De sista dagarnas händelser kapitel 1. Från sida 13ren sida tillbaka

Jordens sista kris

(13) Utbredd oro för framtiden
Denna tid är av överväldigande intresse för alla människor. Ledare och statsmän, människor i betrodda ställningar och maktpositioner, samt tänkande män och kvinnor i alla samhällsklasser har uppmärksamheten riktad mot det som sker omkring oss. De iakttar de förhållanden som råder mellan nationerna. De lägger märke till den ständigt ökande spänning som tar varje jordiskt element i besittning, och inser att något stort och avgörande snart kommer att ske - att världen står inför en väldig kris. - PK 537 (ca 1914). rätt

(13)Olyckor till lands och på vatten, samhällets ostadiga tillstånd och rykten om krig är illavarslande. Allt detta säger oss att händelser av största betydelse närmar sig. Onda makter sluter sig samman. De förbereder sig för den sista stora krisen. Det kommer snart att inträffa stora förändringar i vår värld, och de sista händelserna kommer att ske snabbt. - 9T 11 (1909) rätt

(14) Vanskliga tider nalkas
En tid av stor vedermöda, som blir allt svårare fram till världens slut, är mycket nära. Vi har ingen tid att förspilla. En krigisk anda råder i världen. Profetiorna i Daniel 11 har nästan helt gått i uppfyllelse. - RH (24 nov. 1904). rätt

(14)En tid av stor nöd – ”en tid av nöd, som inte haft sin like ända från den dag då människor blev till" [Dan 12: 1] - ligger strax framför oss, och vi liknar de sovande jungfrurna. Vi måste vakna och be vår Herre Jesus att bära oss genom den prövotid som ligger framför oss. - 3MR 305 (1906). rätt

(14)Världen blir alltmer laglös. Det kommer snart uppstå stora problem mellan nationerna - problem som inte kommer att upphöra förrän Jesus kommer. - RH (11 feb. 1904). rätt

(14)Vi befinner oss alldeles på gränsen till tiden av nöd. En förvirring som vi knappt kan föreställa oss ligger framför oss. - 9T 43 (1909). rätt

(14)Vi står på tröskeln till tidsåldrarnas stora kris. Guds domar kommer att inträffa i snabb följd - eld och översvämningar, jordskalv, krig och blodsutgjutelse. - PK 278 (ca 1914). rätt

(14)Stormiga tider kommer, men låt oss inte ge det minsta uttryck för otro eller modlöshet. - ChS 136 (1905). rätt

(15)Gud har alltid varnat inför kommande straffdomar
Gud har alltid sänt varningar till oss människor inför kommande straffdomar. De som trodde på budskapet för sin tid och lydde Hans bud skonades ifrån de straffdomar som drabbade de olydiga och otrogna. Till Noa kom orden ”Gå in i arken med hela din familj. Dig har Jag nämligen funnit rättfärdig inför Mig i detta släkte." 1 Mos 7: 1. Noa lydde och blev räddad. rätt

(15)Lot fick budskapet ”Bryt upp och lämna den här platsen, ty HERREN tänker fördärva staden." 1 Mos 19: 14. Lot tog emot de himmelska budbärarnas beskydd och räddades. Kristi lärjungar blev varnade inför Jerusalems ödeläggelse. De som lade märke till tecknet på de kommande olyckorna flydde från staden och undgick dess ödeläggelse. rätt

(15)Också i dag blir vi varnade inför Kristi ankomst och den ödeläggelse som kommer att drabba världen. De som ger akt på varningen kommer att bli frälsta. - DA 634 (1898). rätt

(16) Gud har varskott om vad som väntar
Före Sin korsfästelse förklarade Jesus för Sina lärjungar att Han skulle dö, och att Han skulle uppstå igen från graven. Änglar var närvarande för att inpränta Hans ord i deras sinnen och hjärtan [se Mark 8: 31, 32; 9: 31; 10: 32-34]. Men lärjungarna väntade sig en världslig befrielse från det romerska oket. De kunde inte uthärda tanken på att Den som de satte allt sitt hopp till skulle lida en vanärande död. Orden som de borde ha lagt på minnet blev bortglömda, och när prövningen kom var de oförberedda. Jesus död omintetgjorde så totalt deras förhoppningar att det var som om Han inte alls hade varnat dem. I profetiorna öppnas framtiden lika tydligt för oss som den öppnades för lärjungarna genom Jesus ord. Händelserna i samband med nådatidens slut och förberedelserna för vedermödan är tydligt beskrivna. Men de flesta känner inte till mer om dessa viktiga sanningar än de skulle göra om de aldrig hade beskrivits. - GC 594 (1911). rätt

(16) Profetiorna om de sista dagarna kräver vår uppmärksamhet
”En annan ängel, den tredje, följde dem.” Upp 14: 9-11. Min ledsagande ängel sade: "Hans arbete är fruktansvärt. Hans uppgift är förfärlig. Han är den ängel som skall skilja vetet från ogräset, och binda vetet till kärvar för den himmelska logen." Detta skulle fylla våra sinnen - ja, uppta hela vår uppmärksamhet.” - EW 118 (1854). rätt

(16)Vi kommer att bli ställda inför rätta för att försvara vår lydnad mot Guds lag och vittna om vår tro. De unga borde förstå dessa saker. De borde känna till vad som skall ske innan denna världs historia når sitt slut. Detta angår vår eviga välfärd och både lärare och elever skulle vara mer uppmärksamma på dessa ting. - 6T 128, 129 (1900). rätt

(16)Vi bör studera de stora vägmärken som beskriver de tider vi lever i. - 4MR 163 (1895). rätt

(17)De som låter sig ledas av Gud kommer att lägga märke till hur händelseutvecklingen styrs av Honom. - 7T 14 (1902). rätt

(17)Vi bör inse hur profetiorna uppfylls i historien och studera hur Försynen verkar genom de stora reformatoriska rörelserna, samt förstå händelseutvecklingen genom att nationerna ställer upp sig till den sista striden i den stora konflikten. - 8T 307 (1904). rätt

(17) Vi behöver i synnerhet studera Daniels bok och Uppenbarelseboken
Vi behöver studera Guds Ord mycket mer ingående. I synnerhet borde vi uppmärksamma Daniels bok och Uppenbarelseboken som aldrig förr. Ljuset som Gud gav Daniel var särskilt ägnat för vår tid. - TM 112, 113 (1896). rätt

(17)Låt oss läsa och studera det 12:e kapitlet i Daniel. Det är en varning som vi alla behöver förstå före tidens slut. - 15 MR 228 (1903). rätt

(17)Den sista boken i Nya Testamentet är full av sanningar som är nödvändiga för oss att förstå. - COL 133 (1900). rätt

(17)De förutsägelser i Uppenbarelseboken som ännu inte har blivit uppfyllda, kommer snart att bli det. Nu är det hög tid för Guds folk att flitigt studera dessa profetior för att klart förstå dem. De hemlighåller inte sanningen. I stället varnar de oss genom att tala om vad som skall ske i framtiden. - 1NL 96 (1903). rätt

(17)Guds folk bör ha Uppenbarelsebokens profetior främst i sina sinnen. - 8T 302 (1904). rätt

(18) Ämnet som bör lyftas fram inför människorna
Många förstår inte de profetior som gäller de sista dagarna. De måste upplysas. Det är både väktarens och lekmannens plikt att tydligt föra ut dessa budskap. - Ev 194, 195 (1875). rätt

(18)Låt väktarna höja sina röster och förkunna sanningsbudskapet för vår tid. Låt oss upplysa människor om var vi befinner oss i Bibelns profetior. - 5T 716 (1889). rätt

(18)Gud har bestämt en dag då denna världs historia skall avslutas. ”...detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma." Matt 24: 14. rätt

(18) Profetiorna uppfylls snabbt. Det borde talas mycket mer om dessa allvarliga ämnen. Den dag är snart här då varje människas öde kommer att avgöras för alltid. Man borde göra stora ansträngningar för att lyfta fram detta ämne för människor. rätt

(18)Att Herrens dag skall komma plötsligt och oväntat bör inte bara förkunnas för världsliga människor, utan också för våra egna församlingar. Profetians fruktansvärda varning gäller varje människa. Ingen ska tro att han inte riskerar att bli överraskad. Låt inte någon känna att han är fri från risken att bli överraskad. Låt ingens utläggning av profetian rubba dig från övertygelsen att denna händelse ligger oss nära i tiden. - FE 335, 336 (1895) rätt

(19) Rätt perspektiv på framtida händelser
Vi kan inte inte exakt beskriva det som skall ske i vår värld. Men vi vet att detta är en tid då vi måste vaka och be, ty Herrens stora Dag är nära. - 2SM 35 (1901). rätt

(19)Vilddjurets märke är just det som man har förkunnat att det är. Ändå har denna sak inte blivit helt förstådd, och det kommer den inte heller att bli förrän bokrullen öppnas. - 6T 17 (1900). rätt

(19)Många bortser från de plikter, den bekvämlighet och de välsignelser de nu har, och oroar sig i förväg för den kommande krisen. Men vi kommer inte att få någon välsignelse av att ta ut vedermödan i förskott. - 3SM 383, 384 (1884). rätt

(19)Det skall komma en tid av stor nöd för Guds folk, men för att inte sprida oro i förväg bör detta inte vara en huvudpunkt i vår förkunnelse. Det blir en sållning bland Guds folk, men det är inte något som vi för närvarande skall betona i budskapet till våra församlingar. - SM 180 (1890).. rätt

nästa kapitel