De sista dagarnas händelser kapitel 10. Från sida 143ren sida tillbaka

En liten tid av nöd

(143)En tid av nöd före prövotidens slut
På sidan 33 i Early Writings läser vi följande: ”Då tiden av nöd började, blev vi uppfyllda av den Helige Anden, så att vi gick ut för att förkunna Sabbaten mer ingående”. Denna syn gavs 1847, då endast få av bröderna höll Sabbaten. Bara ett fåtal av dessa ansåg att den hade så stor betydelse att den skulle kunna skilja Guds folk från de icke troende. Nu börjar synen gå i uppfyllelse. Början av den tid av nöd som nämns här avser inte den tid då plågorna börjar falla, utan avser en kort period strax innan de faller, medan Kristus är i helgedomen. Under denna tid, medan frälsningens verk avslutas, kommer nöd att drabba jorden, och nationerna kommer att vredgas, men kommer ändå hållas tillbaka så att den tredje ängelns verk inte hindras. – EW 85, 86 (1854) rätt

(143)Slutet på religionsfriheten i USA
Guds lag kommer att ogiltigförklaras genom Satans verksamhet. I vårt land, med dess omskrutna frihet, kommer religionsfriheten att upphöra. Kampen kommer att gälla sabbatsfrågan, vilken kommer att uppröra hela världen. - Ev 236 (1875). rätt

(144)En stor kris väntar Guds folk. Mycket snart kommer vårt land försöka tvinga alla att vörda den första dagen i veckan. Då kommer man utan betänkligheter tvinga människor att mot deras samvete fira sabbat på söndagen - den dag som nationen förklarar vara sabbaten. - RH extranummer 11 dec. 1888. rätt

(144)Sjundedagsadventister kommer att utkämpa striden om sjundedagssabbaten. Myndigheterna i USA och andra länder kommer i högmod och maktfullkomlighet att stifta lagar som begränsar religionsfriheten. - Ms 78 (1897). rätt

(144)Protestanterna i USA kommer vara de första som räcker ut sin hand över avgrunden för att gripa spiritismens hand och de kommer sträcka sig över avgrunden för att fatta den romersk-katolska kyrkans händer; genom inflytandet från denna trefaldiga union kommer det här landet att följa i Roms fotspår genom att trampa på samvetsfriheten. – GC 588 (1911). rätt

(144)Kyrka och stat bekämpar Guds folk
Alla som inte böjer sig för de nationella lagar som upphöjer den vilodag som har instiftats av syndens människa och försmår Guds heliga dag, kommer att inte bara bli förtryckta av påvemakten, utan också av den protestantiska världen - vilddjurets avbild. - 2SM 380 (1886). rätt

(145)De religiösa grupper som vägrar lyssna till Guds varning kommer att hamna i stor villfarelse och samverka med civila myndigheter i förföljelsen av de heliga. De protestantiska kyrkorna kommer att ansluta sig till påvekyrkan för att förfölja dem som håller Guds bud. rätt

(145)Denna lammlika makt kommer att förena sig med draken och föra krig mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. - 14MR 162 (1899). rätt

(145)Kyrkan vädjar till statsmakternas starka arm, och påvevänner och protestanter kommer att vara överens om detta. – GC 607 (1911). rätt

(145)Ställda inför rätta
De som lever i de sista dagarna av denna värld kommer att bli varse vad det innebär att bli förföljda för sanningens skull. I rättssalarna kommer orättvisan att råda. Domarna kommer att vägra lyssna till skälen som de som är lojala mot Guds bud framför, eftersom de vet att argumenten till det fjärde budets försvar är omöjliga att motbevisa. De kommer att säga: ”Vi har en lag och enligt den lagen bör han dö.” Guds lag betyder inget för dem. Endast ”Vår lag” bryr de sig om. De som respekterar denna lag som människor har skapat kommer att gynnas, men ingen hänsyn kommer att tas till dem som inte böjer sig för den falska sabbaten. - ST 26 maj 1898. rätt

(145)Om vi blir ställda inför rätta måste vi ge upp våra rättigheter, så vida det inte innebär att vi sviker Gud. Det är nämligen inte vår egen rätt som vi vädjar om, utan Guds rätt till vår tjänst. - 5MR 69 (1895). rätt

(146)Adventister kommer att bemötas med förakt
Den som ondskefullt skapade intriger mot de trogna i det förflutna, försöker fortfarande utplåna dem som fruktar Gud och lyder Hans lag. Rika, begåvade och högt utbildade kommer att samverka i att överösa dem med förakt. Styresmän, präster och medlemmar i kyrkorna kommer att konspirera mot dem. I tal och skrift, genom skryt, hot och förlöjligande kommer de att försöka få deras tro på fall. - 5T 450 (1885). rätt

(146)Den tid skall komma då vi blir behandlade som förrädare därför att vi försvarar Bibelns sanning. - 6T 394 (1900). rätt

(146)De som ärar Bibelns Sabbat kommer att bli fördömda som fiender till lag och ordning, eftersom de anses bryta ner samhällets moral, förorsaka anarki och fördärv, och därigenom nedkallar Guds straffdomar över världen. Deras samvetsbetänkligheter kommer att förklaras vara motvilja, halsstarrighet och förakt för myndigheterna. De kommer att beskyllas för att hysa ovilja mot regeringen. – GC 592 (1911). rätt

(146)Alla som i den onda tiden samvetsgrant och utan fruktan tjänar Gud, kommer att behöva mod, fasthet och kunskap om Gud och Hans Ord, ty de som är trogna mot Gud blir förföljda. Deras motiv kommer att ifrågasättas, deras bästa ansträngningar misstolkas och deras namn fördömas. – AA 431, 432 (1911) rätt

(146)All slags förföljelse
Katolikernas förföljelse av protestanterna, genom vilken Jesu Kristi religion nästan utplånades, kommer att bli än värre när protestantism och påvekyrkan går samman. - 3SM 387 (1889). rätt

(147)Satan har tusen dolda vapen som kommer att riktas mot Guds laglydiga folk, för att tvinga dem att kränka deras samvete. - Brev 30 a, 1892. rätt

(147)Vi skall inte förvånas över något av det som nu kan inträffa. Vi skall inte förundra oss över utvecklingen, hur förfärlig den än är. De som trampar på Guds lag med sina oheliga fötter har samma ande som de som hånade och förrådde Jesus. Utan samvetsbetänkligheter kommer de att utföra sin fader djävulens gärningar. 3SM 416 (1897). rätt

(147)Låt den som vill bli uppfriskad i sinnet och instruerad i sanningen studera den tidiga församlingens historia under och strax efter pingstdagen. Läs noggrant om Paulus- och de andra apostlarnas erfarenheter i Apostlagärningarna, ty Guds folk måste gå igenom liknande erfarenheter i våra dagar. - PC 118 (1907) rätt

(147)Avskurna från allt jordiskt stöd
Hopsparade rikedomar kommer snart att bli värdelösa. När det tillkännages att ingen kan sälja eller köpa utom de som har vilddjurets märke, kommer många tillgångar vara till ingen nytta. Gud kallar oss nu att göra allt som står i vår makt för att varna världen. - RH 21 mars 1878. rätt

(147)Det kommer en tid då vi inte kan sälja någonting. Snart kommer en förordning att tillkännages som förbjuder alla, utom dem som har vilddjurets märke, att köpa och sälja. Det var nära att så skedde i Kalifornien, och det var en påminnelse om den tid då de fyra vindarna skall släppas lösa. Ännu håller de fyra änglarna vindarna tillbaka. Vi är ännu inte redo. Det återstår ett arbete att utföra. Därefter kommer änglarna att få befallning att släppa de fyra vindarna, så att de kan blåsa över jorden. - 5T 152 (1882). rätt

(148)I den sista stora striden i kampen mot Satan kommer allt jordiskt stöd till Guds folk att klippas av. De kommer att förbjudas köpa och sälja, eftersom de vägrar överträda Guds lag och lyda jordiska makters lagar. – DA 121, 122 (1898). rätt

(148)Satan säger ... ”Av fruktan för att sakna mat och kläder kommer de att ansluta sig till världen och överträda Guds lag. Jorden kommer helt och hållet att vara under mitt herravälde”. - PK 183, 184 (ca 1914). rätt

(148)Somliga kommer att bli fängslade på grund av sin tro
Somliga kommer att bli fängslade, eftersom de vägrar att vanhelga Herrens sabbat. - PC 118 (1907). rätt

(148)När sanningens försvarare vägrar att ära "söndagssabbaten", kommer somliga av dem att sättas i fängelse. Andra kommer att landsförvisas eller behandlas som slavar. För mänskligt förnuft verkar allt sådant vara omöjligt, men när Guds Ande avlägsnas från människor och de hamnar under Satans kontroll, kommer märkliga saker att hända. Hjärtat kan bli mycket grymt när det saknar gudsfruktan och kärlek. – GC 608 1911). rätt

(149)Om vi är kallade att lida för Kristi saks skull, skall vi kunna gå i fängelse med samma tillit till Honom som ett litet barn har till sina föräldrar. Nu gäller det för oss att stärka vår tro på Gud. - OHC 357 (1892). rätt

(149)Många kommer att dödas
Det viktigaste för oss är att komma Gud nära. Och om det är Hans vilja att vi ska vara martyrer för sanningen, kan det vara medlet som för många fler till sanningen. - 3SM 420 (1886). rätt

(149)Många kommer att sättas i fängelse, många kommer att fly för sina liv från större och mindre städer, och många kommer att bli martyrer för Kristi skull då de försvarar sanningen. - 3SM 397 (1889). rätt

(149)Vi kan se fram emot en fortsatt kamp med risk att bli fängslade, förlora vår egendom - ja, till och med livet när vi försvarar Guds lag. - 5T 712 (1889). rätt

(150)Man kommer kräva av människor att de skall lyda mänskliga lagar och överträda Guds lag. De som är trogna mot Gud kommer att hotas, fördömas och förklaras fredlösa. De kommer att bli förrådda, till och med utlämnade att dö av både föräldrar och syskon, släktingar och vänner. - PK 588 (ca 1914). rätt

(150)Vi kommer inte ha de gamla martyrernas mod och styrka förrän vi förts in i en situation som liknar deras. Om förföljelser skulle komma på nytt, kommer nåd att ges för att framkalla den energi som själen behöver för att visa sant hjältemod. – OCH 125 (1889) rätt

(150)Lärjungarna fick inte martyrernas mod och själsstyrka förrän den nåden behövdes. – DA 354 (1898). rätt

(150)Hur man håller ut under förföljelse
Vi kommer att uppleva att vi måste släppa alla andra händer än Jesus händer. Vänner kommer visa sig trolösa och förråda oss. Släktingar som har bedragits av fienden kommer tro att de tjänar Gud genom att göra sitt yttersta för att motarbeta oss, i hopp om att vi skall förneka vår tro. Men vi kan fatta Jesus hand i farans stund. - Mar 197 (1889). rätt

(150)Endast genom att vara fast förankrad i Kristus kommer det vara möjligt för människor att hålla ut i striden. De måste ta emot sanningen sådan den är i Jesus. Och endast när den framställs så, kan den möta själens behov. Att predika Kristus som korsfäst, Kristus som vår rättfärdighet - endast detta kan mätta en hungrande själ. När vi förankrar människors intresse i denna stora, betydelsefulla sanning fylls hjärtat med tro, mod och hopp. - GCDB 28 jan. 1893. rätt

(150)På grund av sin tro kommer många att bli avskurna från sina hem, men om de vill ge sina hjärtan till Jesus, ta emot budskapet om Hans nåd och vila i sin Ställföreträdare och Borgensman, Guds Son, kan de ändå vara fulla av glädje. - ST 2 juni-1898. rätt

(151)Förföljelse sprider Guds folk
När det uppstår fientlighet mot dem som håller Herrens sabbat helig på olika platser, kan det bli nödvändigt för Guds folk att flytta från dessa platser till andra, där de inte möter så bittert motstånd. Gud kräver inte att Hans barn skall stanna kvar där onda människor omöjliggör deras inflytande och deras liv svävar i fara. När friheten och livet står på spel, är det inte bara vårt privilegium, utan också vår plikt att flytta till andra platser, där människor är villiga att lyssna till livets Ord och det finns bättre möjlighet att förkunna. - Ms 26, 1904. rätt

(151)Den tid kommer snart då Guds folk på grund av förföljelse kommer att bli utspritt i många länder. De som har fått en allsidig utbildning kommer att ha nytta av denna överallt. - 5MR 280 (1908). rätt

(151)Förföljelse leder till enighet bland Guds folk
När förföljelsens storm verkligen bryter ut kommer de sannfärdiga att få höra den sanne Herdens röst. Det kommer att göras osjälviska bemödanden för att frälsa de förlorade. rätt

(151)Många som har förirrat sig bort från fårfållan skall komma tillbaka och följa den store Herden. Guds folk kommer att sluta sig samman och bilda en enig front mot fienden. På grund av den gemensamma faran kommer önskan om att vara den som bestämmer att upphöra, det kommer inte att förekomma någon diskussion om vem som är störst. - 6T 401 (1900). rätt

(152)En kris gör Guds ingripande tydligare
Då och då visar Herren hur Han arbetar. Han lägger märke till vad som sker på jorden, och när en kris har uppstått har Han uppenbarat Sig och gripit in för att stävja Satans planer. Han har ofta tillåtit kriser att uppstå i nationer, familjer eller enskilda människor för att Hans ingripande skulle märkas. Han har klartgjort att det finns en Gud i Israel som stöder och försvarar Sitt folk. När trotset mot Jehovas lag blivit vida spritt, och Guds barn blir förtryckta av sina medmänniskor, kommer Han att ingripa. Hans folks brinnande böner kommer att bli besvarade, för Han älskar att Hans folk söker Honom av hela sitt hjärta och litar på Honom som sin Befriare. - RH 15 juni 1897. rätt

(152)För en tid kommer förtryckarna att få lov att triumfera över dem som känner Guds heliga bud. Men till sist avslöjar Gud Satan som en lögnare, en anklagare och en mördare. På så sätt blir Guds folks slutliga triumf mer markerad, mer förhärligad och mer fullkomlig. - 3SM 414 (1904). rätt

(152)Prövning renar Guds folk
Det kommer snart att uppstå svårigheter överallt i världen. Var och en bör söka Gud för att lära känna Honom. Vi har ingen tid att förlora. Gud älskar Sin församling med en oändlig kärlek. Han tillåter inte något lidande att drabba församlingen, om det inte är nödvändigt för att rena den och främja dess nuvarande och eviga väl. Han kommer att rena Sin församling på samma sätt som Han renade templet i början och i slutet av Sin jordiska gärning. Alla de prövningar och svårigheter som Han lägger på församlingen är för att Hans barn skall få en djupare fromhet och större styrka att bära budskapet om korsets seger till alla delar av världen. - 9T 228 (1909). rätt

(153)Lidande, motstånd, frestelse och våra olika prövningar är Guds arbetare för att rena och helga oss och göra oss redo för himlen. - 3T 115 (1872). rätt

nästa kapitel