De sista dagarnas händelser kapitel 11. Från sida 154ren sida tillbaka

Satans sista bedrägerier

(154)Under kristen täckmantel
Vi närmar oss slutet av den här världens historia och Satan arbetar som aldrig förr. Han strävar efter att framställa sig som ledare för den Kristna världen. Med förunderlig intensitet arbetar han med sina lögnaktiga underverk. Satan framställs som ett rytande lejon som går omkring och söker efter vem han skall sluka (1 Pet 5:8). Han vill innesluta hela världen i sin sammansvärjning. Han döljer sin vanskapthet under en kristen täckmantel, låtsas ha kristna egenskaper och hävdar att han är Kristus Själv. - 8MR 346 (1901). rätt

(154)Guds Ord förkunnar att när det passar in i fiendens planer, kommer han genom sina ombud att "göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda." Matt 24: 24. - Ms 125,1901. rätt

(154)När andarna bekänner tro på Bibeln och visar respekt för kyrkans institutioner, kommer deras verk att tas emot som ett uttryck för gudomlig makt. - GC 588 (1911). rätt

(155)Ondskans starkaste fäste i den här världen är inte de övergivna syndarnas orättfärdiga leverne eller de utstöttas förnedring, utan det liv som ser dygdigt, hederligt och nobelt ut, men som främjar synd och ger efter för onda begär. Genialitet, begåvning, medkänsla - ja, till och med generösa och vänliga handlingar kan därigenom bli Satans lockbeten för att locka själar över ruinens brant. - Ed 150 (1903). rätt

(155)Till och med i Adventförsamlingen
Vi har mycket mer att frukta inifrån än utifrån. Hindren för styrka och framgång är mycket starkare från församlingen själv än från världen. De icketroende har rätt att förvänta sig att de som hävdar att de håller Guds bud och tror på Jesus, genom sitt motsägelsefria leverne, sitt goda exempel och sitt inflytande, mer än några andra skall främja och ära det som de representerar. Men ofta har de som påstår sig tro på sanningen istället visat sig vara dess största hinder! Den otro de ger efter för, tvivlet de uttrycker och mörkret som de omhuldar främjar onda änglars närvaro och medverkar till att Satans planer lyckas. - 1SM 122 (1887). rätt

(155)Lögnaktiga andar motsäger Skriften
De troende måste skaffa sig grundlig kunskap om sanningen för vår tid, och inse att de endast kan finna den i Bibeln. De måste förstå de dödas tillstånd, ty onda andar kommer att visa sig för dem och ge sig ut för att vara älskade vänner och släktingar som tillkännager för dem att Sabbaten har ändrats, och andra obibliska läror. - EW 87 (1854). rätt

(156)Dessa lögnandar gör sig lika apostlarna, och låter dem motsäga det som apostlarna skrev genom den Helige Andens inspiration medan de var på jorden. De förnekar Bibelns gudomliga ursprung.- GC 557 (1911). rätt

(156)Genom de två stora förvillelserna att själen är odödlig och att söndagen är helig, kommer Satan att vilseleda människorna. Det första lägger grunden till spiritismen, det andra skapar sympati för påvekyrkan. – GC 588 (1911). rätt

(156)Personer kommer att framträda som gör anspråk på att vara Kristus Själv och den titel och den tillbedjan som tillhör vår Återlösare. De kommer att utföra underbara mirakulösa helanden och påstå att de har uppenbarelser från himlen som motsäger Skriftens vittnesbörd. Men Guds folk kommer inte att bli vilselett. Den falske kristus läror överensstämmer inte med Skriften. Han välsignar dem som tillber vilddjuret och hans avbild - just de människor som Bibeln säger ska dricka Guds oblandade vredesvin (Upp 14: 9-12). - GC 624, 625 (1911). rätt

(156)Falska väckelser
Jag såg att Gud har uppriktiga barn bland dem som kallar sig adventister och i de fallna kyrkorna. Innan plågorna faller kommer både ledare och lekmän att kallas ut ifrån dessa samfund och ta emot sanningen med glädje. Detta vet Satan, och innan den tredje ängelns höga rop ljuder kommer han skapa upphetsning i dessa samfund, för att de som har förkastat sanningen skall tro att Gud är med dem. - EW 261 (1858). rätt

(157)Innan Guds slutliga straffdomar drabbar jorden kommer det att uppstå en väckelse av ursprunglig kristendom vars like inte har bevittnats sedan apostlarnas dagar. Själafienden vill förhindra detta, och redan innan väckelsen uppstår kommer han försöka hindra den genom att införa en förfalskning. I de kyrkor som han förmår vilseleda kommer han att få det se ut som om Guds särskilda välsignelse utgjuts. Det kommer att bli vad som verkar vara ett stort religiöst intresse. rätt

(157)Där finns en emotionell upphetsning, en blandning av sant och falskt som lämpar sig väl för att vilseleda. Ändå behöver ingen bli vilseledd. I ljuset av Guds Ord är det inte svårt att genomskåda dessa rörelser. Överallt där människor försummar Bibelns vittnesbörd och vänder sig bort från de enkla, själsrannsakande sanningar som kräver självförnekelse och försakelse av världen, kan vi vara säkra på att Guds välsignelse inte ges. - GC 464 (1911). rätt

(157)Musiken blir en fälla
Herren har visat mig att det som du säger har inträffat i Indiana kommer att ske strax före nådatidens slut. All slags vulgaritet kommer att demonstreras. Det kommer att bli rop och skrik, med trummor, musik och dans. De förnuftigas sinnelag kommer bli så förvirrade att man inte kan lita på att de ska fatta rätta beslut. [Dessa uttalanden gjordes i samband med "Holy Flesh"-rörelsen under tältmötet i Indiana år 1900.] - 2SM 31-39 (1900). rätt

(158)Vanvettigt oljud bedövar sinnena och perverterar det som kunde varit en välsignelse, om det hade blivit gjort på rätt sätt. Sataniska makter blandar sig med larm och oljud till en karneval, och det kallar man för den Helige Andens verk.... Det som har skett i det förflutna kommer att upprepa sig i framtiden. Satan kommer att göra musiken till en snara genom sättet på vilket den framförs. - 2SM 36, 38 (1900). rätt

(158)Vi skall inte bereda plats för främmande utövningar, som i själva verket drar själen bort från den Helige Andens djupa inflytande. Guds verk är alltid präglat av stillhet och värdighet. - 2SM 42 (1908). rätt

(158)Falskt tungotal
Man har ansett att fanatism, oäkta känslomässig hänförelse, falskt tungotal och stoj är Guds gåvor till församlingen. Somliga har blivit bedragna av detta. Dess frukt har inte varit god. ”På deras frukt skall ni känna igen dem.” Matt 7:16. rätt

(158)Fanatism och oväsen har uppfattats som särskilda tecken på tro. Somliga är inte tillfreds med ett möte om de inte upplever stark och lycklig hänförelse. De går in för att få ett slags känslomässigt rus. Men sådana möten har inte något välgörande inflytande. När det lyckliga känsloruset är förbi, sjunker de ännu djupare än innan mötet, eftersom deras lycka inte kom från den rätta källan. rätt

(159)De möten som bäst främjar andlig tillväxt präglas av allvar och djup rannsakning av hjärtat, där var och en söker lära känna sig själv och uppriktigt och ödmjukt lär av Kristus. - 1 T 412 (1864). rätt

(159)Onda änglar utger sig för att vara människor
Satan kommer att använda varje möjlighet att locka människor bort från deras trohet till Gud. Han och änglarna som avföll tillsammans med honom, kommer att visa sig på jorden i mänsklig gestalt och försöka bedra. Även Guds änglar kommer att framträda som människor och göra allt som står i deras makt för att omintetgöra fiendens avsikter. - 8MR 399 (1903). rätt

(159)Onda änglar i människogestalt kommer att tala med dem som känner sanningen. De kommer att förvränga och vantolka Guds budbärares uttalanden. Har Sjundedagsadventister glömt bort varningen i Efesierbrevets 6:e kapitel? Vi är inbegripna i en kamp mot mörkrets makter. Om vi inte följer tätt efter vår Ledare, kommer Satan att besegra oss. - 3SM 411 (1903). rätt

(160)Onda änglar i troende människors gestalt kommer att arbeta i våra led för att införa en stark anda av otro. Men låt dig inte nedslås, utan gör med uppriktigt hjärta allt för att motarbeta dessa sataniska makter. Dessa onda krafter kommer att samlas på våra möten - inte för att få välsignelse, utan för att motverka Guds Andes inflytande. - 2MCP 504, 505 (1909.) rätt

(160)Personifiering av döda
Det är inte svårt för de onda änglarna att imitera både heliga och syndare som har avlidit och i deras gestalt visa sig för människor. Detta kommer att ske allt oftare. En alltmer häpnadsväckande utveckling kommer att ske efterhand som vi närmar oss tidens slut. - Ev 604 (1875). rätt

(160)Det är Satans mest framgångsrika och fängslande villfarelse. Den syftar till att väcka sympati hos dem som har begravt sina kära. Onda änglar kommer att uppträda i deras gestalt, tala om händelser som inträffade i deras liv, och uppträda som de gjorde då de levde. Därigenom får de människor att tro att deras avlidna vänner är änglar som vakar över dem och talar med dem. Dessa onda änglar, vilka utger sig för att vara döda vänner, betraktas med en slags avgudadyrkan. För många väger deras ord tyngre än Guds Ord. - ST 26 (aug. 1889). rätt

(160)Han [Satan] har makt att inför människor frambringa gestalter som förefaller vara deras avlidna vänner. Förfalskningen är fulländad - utseendet, orden och tonfallet återges med förunderlig likhet... Många kommer att konfronteras med djävulsandar som gestaltar deras älskade släktingar eller vänner och som förkunnar de farligaste villoläror. Dessa gäster kommer att vädja till våra ömmaste sympatier och utföra underverk för att upprätthålla sin trovärdighet. - GC 552, 560 (1911). rätt

(161)Satan ger sig ut för att vara Kristus
Fienden förbereder sig för att bedra hela världen genom sin makt att utföra underverk. Han kommer att uppträda som en ljusets ängel - ja, som Kristus själv. - 2SM 96 (1894). rätt

(161)Om människor så lätt låter sig bedras nu, hur kommer de då att kunna stå fasta när Satan imiterar Kristus och gör underverk? Vem kommer kunna förbli oberörd när han förklarar sig vara Kristus - fastän det bara är Satan som imiterar Kristus och skenbart utför Hans verk? - 2SM 394 (1897). rätt

(161)Satan kommer gå ut och uppge sig vara Kristus. Han kommer att feltolka, förvränga och pervertera allt så långt det är möjligt. - TM 4411898). rätt

(161)En makt från avgrunden arbetar för att iscensätta de sista stora akterna i dramat – Satans uppträdande som Kristus, "med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet" (2 Tess 2: 9, 10) hos dem som har gått samman i hemliga sällskap. - 8T 28 (1904). rätt

(162)Satan kommer i minsta detalj att se ut som Kristus
Det finns en gräns som Satan inte kan överskrida, och här använder han bedrägeri för att imitera det som han inte klarar av att utföra. I de sista dagarna kommer han att visa sig på ett sätt som får människor att tro att han är Kristus som har kommit till världen för andra gången. Han kommer verkligen att förvandla sig till en ljusets ängel. Men även om han till det yttre fullständigt liknar Kristus, kommer det bara att bedra dem som i likhet med Farao sätter sig upp mot sanningen. - 5T 698 (1889). rätt

(162)Som höjdpunkten i det stora bedrägliga dramat kommer Satan att uppträda i Kristi gestalt. Kyrkan har sedan länge förkunnat att den ser Frälsarens ankomst som fullbordandet av sitt hopp. Nu kommer den store bedragaren att få det att se ut som om Kristus har kommit. På olika platser på jorden kommer Satan att visa sig bland människor som en majestätisk, strålande gestalt, som liknar den beskrivning av Guds Son som Johannes ger oss i Uppenbarelseboken 1: 13–15. Den härlighet som omger honom överträffar allt som dödligas ögon har sett. Det triumferande ropet ljuder: ”Kristus har kommit! Kristus har kommit!” rätt

(163)Folk kastar sig ner och tillber honom medan han lyfter sina händer och välsignar dem, så som Kristus välsignade Sina lärjungar när Han var på jorden. Hans röst är mjuk och dämpad, men ändå melodisk. Med ett milt, medkännande tonfall framför han några av de älskvärda, himmelska sanningar som Frälsaren uttalade. Han botar folkets sjukdomar. Och sedan, i sin påtagna kristusgestalt, gör han anspråk på att ha ändrat vilodagen till söndag och befaller alla att helga den dag som han har välsignat. rätt

(163)Satan låter påskina att han besvarar de heligas böner
Satan inser att han håller på att förlora sin sak. Han kan inte bedra hela världen. Han gör då en sista, förtvivlad ansträngning att bedra de trogna genom att utge sig för att vara Kristus. Han klär sig i den kungliga klädedräkt som beskrivs i Johannes syn. Det har han makt att göra. Han kommer att visa sig för sina bedragna anhängare - den föregivet kristna värld som inte tog emot kärleken till sanningen, utan njöt av orättfärdigheten (lagöverträdelsen) - som Kristus som kommit tillbaka. rätt

(163)Han förklarar sig vara Kristus, och han tros också vara Kristus - en vacker, majestätisk gestalt som uttalar sig med milda, behagliga ord, och med en härlighet vars like de aldrig har sett. Hans bedragna, vilseledda anhängare ropar triumferande: ”Kristus har kommit för andra gången! Kristus har kommit! Han har lyft upp Sina händer och välsignat oss, precis som Han gjorde då Han var på jorden.” rätt

(163)De heliga, omgivna av Guds änglar, ser förundrat på. Skall även de bli bedragna? Kommer de att tillbe Satan? En klar, melodisk stämma hörs: ”Se uppåt!” rätt

(164)De bedjande har hela tiden haft en sak i sina tankar – sina själars slutgiltiga, eviga frälsning. Detta fanns hela tiden framför dem, att evigt liv var utlovat till dem som håller ut ända till slutet. Deras önskningar har verkligen varit allvarliga och brinnande! Domen och evigheten var inom synhåll. I tro har deras blick varit fäst på den skinande tronen, inför vilken de vitklädda frälsta skulle stå, och det avhöll dem från att synda... rätt

(164)Satans sista bedrägeri återstår. Han hör det oupphörliga ropet till Kristus - att Han måtte komma och befria dem. Denna sista strategi är att utge sig för att vara Kristus och få dem att tro att deras böner besvaras. - Ms 16, 1884. rätt

(164)Hur det falska skiljer sig från det äkta
Satan tillåts inte att efterlikna sättet på vilket Kristus återkommer. - GC 625 (1911). rätt

(164)Satan kommer att utge sig för att vara Jesus Kristus och utföra stora underverk. Folk kommer att falla ner och tillbe honom som Jesus Kristus. Vi kommer att uppmanas att tillbe den gestalt som världen prisar och förhärligar som Kristus. Vad skall vi göra? Tala om för dem att Jesus har varnat oss just för en sådan fiende - mänsklighetens värste motståndare, men som påstår sig vara Gud. Och tala om för dem att när Kristus uppenbarar Sig kommer det att ske med makt och stor härlighet tillsammans med tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen änglar, och att vi kommer känna igen Hans röst när Han kommer.”- 6BC 1106 (1888). rätt

(165)Satan försöker vinna alla fördelar. Förklädd som en ljusets ängel kommer han att vandra omkring på jorden som en undergörare. Med vackra ord kommer han att uttrycka upphöjda sanningar och utföra goda gärningar. Kristus kommer att bli imiterad. Men på en punkt kommer det vara en tydlig skillnad: Satan kommer vända folket bort från Guds lag. Ändå kommer han att efterlikna rättfärdigheten så väl, att om det vore möjligt bedra även de utvalda. Kungar, presidenter och styresmän kommer att tro på hans falska teser. - FE 471, 472 (1897). rätt

(165)Underverk kommer att utföras
De sjuka kommer att botas i vår närvaro. Underverk kommer att utföras framför våra ögon. Kommer vi att bestå provet när Satans lögnaktiga underverk visar sig på allvar? - 1T 302 (1862). rätt

(165)Människor som står under onda andars inflytande kommer att utföra underverk. De kommer göra folk sjuka genom att förhäxa dem. Därefter bryter de förtrollningen, så att andra kommer att säga att de botades genom ett under. Detta har Satan gjort gång på gång. - 2SM 53 (1903). rätt

(165)Det kommer snart att inträffa förunderliga händelser som är nära förknippade med Satan. Guds Ord säger att han kommer att utföra underverk. Han kommer att göra människor sjuka och därpå befria dem från sin sataniska kraft. De kommer då att betraktas som botade. Dessa skenbara underverk kommer att innebära en prövning för Sjundedagsadventister. - 2SM 53 (1904). rätt

(166)Satan kan använda bedrägerier och få dem att se ut som underverk. Detta försökte han göra till stötestenar vid israeliterna frigörelse från Egypten. - 2SM 52 (1907). rätt

(166)Eld från himlen
Vi skall inte tro på vad människor säger. De kan likt Kristus säga att de kan bota de sjuka. Men är det egentligen så märkligt, när den stora bedragaren står bakom dem - han som till och med kommer att få "eld att falla från himlen ner på jorden i människors åsyn."? Upp 13: 13. - 2SM 49 (1887). rätt

(166)Det är djävulens lögnaktiga underverk som kommer att förföra världen, och han kommer att få eld att falla från himlen i människors åsyn. Han kommer att utföra underverk, och hela världen kommer att bedras genom denna förunderliga makt . - 2SM 51 (1890). rätt

(166)Satan kommer till och med att försöka bedra de utvalda. Han gör anspråk på att vara Kristus och han kommer att ge sig ut för att vara den store läkarmissionären. Han kommer att få eld att falla från himlen i människors åsyn för att bevisa att han är Gud. - MM 87, 88 (1903). rätt

(166)Bibeln säger att fienden kommer att verka genom sina ombud som har avfallit från tron, och att de kommer att utföra skenbara underverk, som att få eld att falla från himlen. - 2SM 54 (1907). rätt

(167)Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret, vilseleder det dem som bor på jorden.” Upp. 13: 13-14. Det är inte falsarier som här förutsägs, utan människor kommer att bedras genom underverk som Satans ombud har makt att utföra, inte genom låtsasverk. - GC 553 (1911). rätt

(167)Satan kommer att upphöjas till en gud
Vid den tiden kommer antikrist att framträda som den sanne Kristus och Guds lag kommer att ogiltigförklaras i världens länder. Upproret mot Guds heliga lag kommer att vara fullmoget. Men den verklige ledaren för detta uppror är Satan förklädd till en ljusets ängel. Människor kommer att bedras, upphöja honom till en gud och dyrka honom. Men den Allsmäktige kommer att ingripa, och över de fallna kyrkor som enats om att upphöja Satan kommer domen att uttalas: ”Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, Han som har dömt henne." Upp 18: 8. - TM 62 (1893). rätt

(167)Efterhand som vår Herre Jesus Kristus andra ankomst närmar sig kommer sataniska krafter att verka. Satan kommer inte bara framträda som en människa, han kommer göra anspråk på att vara Kristus Själv, och den värld som har förkastat sanningen kommer att ta emot honom som herrarnas Herre och kungarnas Kung. - 5BC 1105, 1106 (1900). rätt

(168)Underverk bevisar ingenting
Gå själva till Gud och be om gudomligt ljus så att ni kan vara säkra på vad som är sanning när den förunderliga, undergörande makten framträder och fienden framstår som en ljusets ängel. Då kommer ni att kunna skilja mellan Guds äkta verk och mörka makters imitationer. - 3SM 389 (1888.) rätt

(168)Kristus verkade genom att predika Ordet, och Han lindrade lidande genom att bota sjuka genom underverk. Men jag har fått instruktioner om att vi nu inte kan arbeta på det sättet [Underverk kommer att åtfölja det höga ropet (se kapitel 14), men de kommer inte att ha samma betydelse som när Kristus vandrade på jorden. Kraftgärningar kommer inte längre att vara bevis för gudomligt godkännande.], ty Satan kommer att utöva sin makt genom underverk. Guds tjänare skulle inte kunna verka med hjälp av underverk i dag, eftersom det kommer att utföras falska helanden som påstås komma från Gud. - 2SM 54 (1904). rätt

(168)Gud folk kommer inte att finna säkerhet i att utföra underverk, eftersom äSatan kommer att kunna imitera underverken som utförs. - 9T 16 (1909). rätt

(168)Underverk kan inte ersätta Bibeln
Om de som utför dessa underverk är benägna att använda dem som ursäkt för att inte åtlyda Guds lag och de fortsätter sin olydnad, är deras makt - hur stor den än tycks vara -inget bevis för att de har Guds stora makt. Då har de istället fått sin undergörande kraft från store bedragaren. - 2SM 50, 51 (1885). rätt

(169)Bibeln kommer aldrig att ersättas av underverk. Sanningen måste studeras. Man måste söka den som en dold skatt. Det kommer aldrig att ges stora, sällsamma upplysningar vid sidan av Ordet eller som ersätter det. Håll fast vid Ordet, tag emot det inympade Ord som kan göra människor visa, så att de blir frälsta. - 2SM 48 (1894). rätt

(169)Den sista stora villfarelsen kommer snart att uppenbaras för oss. Antikrist kommer att utföra sina förunderliga verk i vår åsyn. Det falska kommer att likna det sanna så fullständigt att det bara är möjligt att skilja lögn och sanning från varandra med hjälp av den Heliga Skrift. Mot dess vittnesbörd måste varje uttalande och varje underverk prövas. - GC 593 (1911). rätt

(169)Bedrägeriet är nästan universellt
Nu behövs ärligt arbetande män och kvinnor, som vill verka för själars frälsning, ty Satan har intagit slagfältet som en mäktig general, och i denna sista tid arbetar han med alla medel för att utestänga ljus som Gud önskar ska nå fram till Hans folk. Satan håller på att svepa hela världen in i sina led. Endast de få som vill uppfylla Guds krav kommer att kunna motstå honom, och även dem försöker han betvinga. - 3SM 389 (1889). rätt

(169)Genom Satans list kommer det att verka som om de döda uppenbarar sig, och många kommer att ansluta sig till honom som älskar lögn och far med osanning (Upp 22: 15). Jag varnar församlingen för att mitt ibland oss "kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror." (1 Tim 4:1), och genom dem kommer sanningen att förtalas. rätt

(169)Något förunderligt kommer att ske. Präster, pastorer, advokater och doktorer som har låtit dessa falsarier övervinna deras omdömesförmåga kommer själva att bli bedragare och hamna bland de bedragna. Ett andligt rus kommer att få makt över dem. - DL 317 (1905). rätt

nästa kapitel