De sista dagarnas händelser kapitel 12. Från sida 171ren sida tillbaka

Sållningen

(171)Medlemskap i kyrkan är ingen garanti för frälsning
Jag har ett allvarligt budskap till kyrkan: Inte ens en av tjugo medlemmar är redo för att avsluta sin jordiska tillvaro, utan skulle då vara utan Gud och utan hopp precis som en vanlig syndare. - ChS 41 (1893). rätt

(171)De som har haft tillfällen att höra och ta emot sanningen, och som har anslutit sig till Sjundedags-Adventistkyrkan och kallar sig Guds laglydiga folk, men som inte har mera livskraft och inte är mer helgade till Herren än de nominella kyrkorna, kommer att drabbas av Guds straffdomar lika säkert som de kyrkor som motsätter sig Guds lag.- 19 MR 176 (1898). rätt

(171)Agnarna skiljs från vetet
Det kommer bli oenighet i kyrkan. Två grupper kommer att uppstå. Vetet och ogräset växer tillsammans fram till skörden. - 2SM 114 (1896). rätt

(172)Det kommer att bli en sållning. Agnarna måste med tiden skiljas från vetet. Eftersom orättfärdigheten frodas, kommer kärleken hos många att kallna. Men just då kommer det genuina visa sig vara starkast. - Brev 46,1887. rätt

(172)Historien om Datans och Abirams uppror upprepas fram till tidens slut. Vilka kommer att stå på Herrens sida? Vilka kommer att bli bedragna och i sin tur bli bedragare? - Brev 15, 1892. rätt

(172)Herren kommer snart. Det måste ske en renings- och sållningsprocess i varje församling, ty det finns onda människor mitt ibland oss som inte älskar sanningen eller ärar Gud. - RH 19 (mars 1895). rätt

(172)Vi lever i sållningens tid, och allt som kan sållas kommer att sållas. Herren kommer inte att ha överseende med dem som känner sanningen, om de inte i ord och gärning följer Hans bud. - 6T 332 (1900). rätt

(172)Förföljelse renar församlingen
I tider av medgång massförökas bekännande kristna. I motgång rensas de ut. - 4T 89 (1876). rätt

(172)Den tid är inte långt borta då varje själ kommer att prövas. Enträget kommer vi att uppmanas att ta emot vilddjurets märke. För dem som undan för undan har gett efter för världsliga krav, och anpassat sig till världsliga seder och bruk, kommer det inte att vara svårt att ge vika för makthavarna, hellre än att utsätta sig för förlöjligande, hån, och hot om fängelse och död. Kampen står mellan Guds bud och människors lagar. Då kommer guldet att skiljas från slaggen i kyrkan. - 5T 81 (1882). rätt

(173)I frånvaron av förföljelse har till våra församlingar anslutit sig människor vilka verkar vara genuina och vilkas tro inte verkar kunna ifrågasättas. Men om det skulle utbryta förföljelse kommer de att lämna oss. - Ev 360 (1890). rätt

(173) När Guds lag blir ogiltigförklarad kommer församlingen att sållas genom svåra prövningar, och fler än vi nu kan föreställa oss kommer att följa villoandar och onda andars läror. - 2 SM 368 (1891). rätt

(173)Ytlig tro räcker inte
Det verk som kyrkan inte har utfört medan fred och medgång rådde, måste den istället utföra i en förfärlig kris, under de mest nedslående och avskräckande förhållanden. Varningarna som världslig anpassning har tystat eller undanhållit måste istället förkunnas under häftigt motstånd från sanningens fiender. Då kommer också den ytliga, konservativa grupp som hela tiden har hindrat verkets framgång, att ta avstånd ifrån tron. - 5T 463 (1885). rätt

(173)Om Satan ser att Gud välsignar Sitt folk och förbereder det för att avslöja hans villfarelser, kommer han att arbeta med sin mästerliga kraft för att åstadkomma fanatism å ena sidan och stel formalism å den andra, så att han kan skörda många själar. - 2SM 19 (1890). rätt

(174)De som har haft privilegiet att lära känna sanningen, men ändå fortsätter att motarbeta det som Gud vill skall göras, kommer att rensas ut, ty Gud godtar inte halvhjärtade insatser. - Ms 64, 1898. rätt

(174) När prövningarna runt oss blir svårare, kommer både splittring och enighet att finnas i våra led. Somliga som nu är beredda att kämpa trons goda kamp (Tim 6:12), kommer i farans stund visa att de inte har byggt på den fasta Klippan; de kommer att falla för frestelser. De som har fått mycket ljus och värdefulla förmåner, men inte använt dem, kommer att lämna oss av ett eller annat svepskäl. - 6T 400 (1900). rätt

(174)Det rättframma vittnesbördet framkallar en sållning
Jag frågade vad meningen var med den sållning jag hade sett, och det visades mig att den berodde på det rättframma vittnesbörd som det sanna Vittnets råd till församlingen i Laodicea framkallade. Dessa råd kommer att göra verkan på mottagarens hjärta och få honom att lyfta banéret och förkunna sanningen. Några uthärdar inte detta ärliga vittnesbörd utan kommer att sätta sig upp emot det, vilket orsakar en sållning bland Guds folk. - 1T 181 (1857). rätt

(174)Somliga kommer liksom Akan att bekänna sin synd försent för att rädda sig själva. De är inte i harmoni med sanningen. De föraktar det ärliga vittnesbörd som når hjärtat, och skulle glädja sig om de som tillrättavisar tystades ned. - 3T 272 /1873). rätt

(175)Herren manar oss att på nytt förkunna gångna års ärliga vittnesbörd. Han önskar en pånyttfödelse av det andliga livet. Hans folks andliga energi ligger i dvala. Det kommer att bli en uppståndelse från denna skendöd. Herrens väg skall beredas genom bön och syndabekännelse. - 8T 297 (1904) rätt

(175)Orättvis kritik leder till förlust av själar
Det händer fortfarande att hela familjer som en gång fann sin glädje i sanningen, mister sin tro på grund av förtal och falska rykten beträffande människor som de har tyckt mycket om och har litat på. De öppnade sina hjärtan för ogrässådd, och ogräset växte upp bland vetet och växte sig allt starkare, alltmedan vetet minskade och den dyrbara sanningen miste sin makt över dem. - TM 411 (1898). rätt

(175)Falska läror lockar och bedrar
Så kallad vetenskap och religion kommer att ställas mot varandra, därför att världsliga människor inte förstår Guds storhet och makt. Dessa ord från den Heliga Skrift visades mig: ”Ja, ur er egen krets skall somliga träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.” Apg 20: 30. Detta kommer säkert att ske bland Guds folk. - Ev 593 (1890). rätt

(176)När sållningen kommer, genom att falska läror förkunnas, kommer de som läser ytligt och inte är fast förankrade att vara som lös sand, och anamma varje uppfattning som bejakar deras bittra känslor. - TM 112 (1897). rätt

(176)De kommer att falla för fiendens villfarelser, eftersom de inte har tagit emot kärleken till sanningen; de kommer att hålla sig till villoandar och onda andars läror, och överge tron. - 6T 401 (1900). rätt

(176)Fienden kommer att presentera falska teorier, som läran att det inte finns någon helgedom. Detta är en av de punkter som leder till avfall från tron. - Ev 224 (1905). rätt

(176)Att avvisa vittnesbörden leder till avfall
En sak är säker: De Sjundedagsadventister som ställer sig under Satans banér kommer först att överge tron på varningarna och tillrättavisningarna i Guds Andes vittnesbörd. - 3SM 84 (1903). rätt

(176)Satans allra sista bedrägeri kommer vara att omintetgöra inflytandet av Guds Andes vittnesbörd. ”Utan uppenbarelsen går folket vilse...” Ords 29: 18. Satan kommer att arbeta skickligt för att med olika redskap och medel rubba Guds folks tro på det sanna vittnesbördet. - 1SM 48 (1890). rätt

(176)Fienden har gjort mästerliga ansträngningar för att rubba vårt folks tro på Vittnesbörden. De som har påstått att folket inte skall rätta sig efter varningarna och tillrättavisningarna i Guds Andes Vittnesbörd, de kommer att få se att resultatet blir en flodvåg av varjehanda villfarelser. - 3SM 83 (1890). rätt

(177)Det är Satans plan att försvaga Guds folks tro på Vittnesbörden. Därpå följer att man börjar tvivlar på vår tros bärande punkter och sedan på den Heliga Skrift. På så vis går vägen utför mot förtappelsen. När man betvivlar och överger Vittnesbörden som man en gång har trott på, vet Satan att de som han har bedragit inte kommer att låta sig nöjas med detta. Han kommer att fördubbla sina ansträngningar, tills han får dem att göra öppet uppror som blir obotligt och slutar med undergång. - 4T 211. rätt

(177)Avfall bland församlingarnas ledare
Mången stjärna vars glans vi har beundrat, kommer att slockna. - PK 188 (1914). rätt

(177)Män som Gud har visat stor ära, kommer i världshistoriens avslutande scener att göra som det gamla Israel. Under Lucifers fördärvliga inflytande kommer de att överge de ovärderliga principer som Kristus lade fast i Sin undervisning. De kommer att utarbeta mänskliga projekt, använda Bibeln för att rättfärdiga ett felaktiga handlingssätt, och bekräfta andras missuppfattningar. Den sanning som de hade behövt för att avhålla sig från överträdelser kommer att läcka ut från själen som vattnet i ett läckande kärl. - 13MR 379, 381 (1904). rätt

(178)Många kommer att visa att de inte är ett med Kristus, att de inte har dött bort från världen, så att de kan leva med Honom; och många som innehar viktiga poster kommer att avfalla. - RH 11 (sept. 1888). rätt

(178)Ohelgade ledare kommer att avfalla
Den stora sak som är så nära förestående [stiftandet av söndagslagar] kommer att rensa ut dem som Gud inte har utnämnt, och Han kommer att ha ett rent, sant och helgat prästerskap som är redo för särlaregnet. -3SM 385 (1886). rätt

(178)Många kommer att stå i våra predikstolar med den falska profetians fackla i handen, som Satan har tänt med sin helvetiska fackla. rätt

(178)Somliga, som inte längre vill bära förbundsarken, kommer att lämna oss. Men de kan inte bygga väggar höga nog för att hindra sanningen, ty den kommer att gå framåt och uppåt ända till slutet. - TM 409,411 (1898). rätt

(178)Åtskilliga ledare och doktorer skall avfalla från tron, så som Guds Ord förkunnar, och som de budskap som Gud har gett Sina tjänare förkunnar. - 7MR 192 (1906). rätt

(178)Det kan se ut som om församlingen är nära att falla
Gud sållning blåser bort många likt vissna blad. - 4T 89 (1876). rätt

(179)En sky av agnar kommer att föras bort av vinden, även från platser där vi nu bara ser fint vete. -5T 81 (1882). rätt

(179)Guds folk kommer snart att råka ut för svåra prövningar, och merparten av dem som nu verkar vara genuina och sanna kommer att visa sig vara oädel metall. rätt

(179)När Kristi religion är som mest avskydd, och Hans lag är som mest föraktad, då borde vår iver vara som störst och vår tro som mest orubblig. Att försvara sanning och rättfärdighet när de flesta överger oss och att utkämpa Herrens strider när förkämparna är få - det kommer att vara vårt eldprov. Då måste vi samla värme från andras kyla, mod från deras feghet och trohet från deras förräderi. - 5T 136 (1882). rätt

(179)Det kan se ut som om församlingen är nära att falla, men den faller inte. Den kommer att bestå, alltmedan syndarna i Sion rensas ut - agnarna skiljs från det dyrbara vetet. Detta är en förfärlig prövning, men den måste ändå ske. - 2SM 380 (1886). rätt

(179)När ovädret närmar sig, kommer en stor grupp som har bekänt sin tro på den tredje ängelns budskap, men som inte har helgats genom att lyda sanningen, att lämna församlingen och ställa sig i motståndarnas led. - GC 608 (1911). rätt

(180)Guds trofasta kommer att träda fram
Herren har trogna tjänare, som kommer visa sig i sållningens och prövningens tid. Det finns dyrbara själar som inte har böjt knä för Baal. De har inte haft det ljus som har lyst så starkt på oss. Men under ett grovt, mindre tilltalande yttre kanske den klara glansen hos en sann Kristen karaktär kommer att avslöjas. När vi på dagen ser upp mot himlen, ser vi inte stjärnorna. De finns däruppe på himlavalvet, men vi kan inte urskilja dem. På natten ser vi deras verkliga glans. - 5T 80, 81 (1882). rätt

(180)Varje gång förföljelse utbryter tar vittnena ställning, antingen för Kristus, eller emot Honom. De människor som visar medkänsla med dem som blir orättfärdigt dömda och inte är bittra mot dem, visar sin tillgivenhet till Kristus. - ST 20 febr. 1901. rätt

(180)Låt motgång komma, intolerans och trångsynthet råda, och förföljelse flamma upp, och de halvhjärtade och hycklarna vacklar och ger upp sin tro; men den sant Kristne kommer att stå fast som en klippa, hans tro starkare och hans hopp ljusare än under välståndets dagar. - GC 602 (1911). rätt

(180)Nyomvända kommer att efterträda dem som lämnar oss
En del hade sållats bort och lämnats kvar på vägen. De oaktsamma och likgiltiga, som inte hade anslutit sig till dem som värdesatte segern och frälsningen tillräckligt högt för att uthålligt be och lida kval för den, nådde inte fram till den. De lämnades kvar i mörkret och deras platser övertogs omedelbart av andra, som tog emot sanningen och anslöt sig till oss. - EW 271 (1858). rätt

(181)De tomma platserna i våra led kommer att övertas av de som Kristus säger skall komma i den elfte timmen. Guds Ande kämpar med många. Tiden för Guds ödeläggande straffdomar blir en nådatid tid för dem som nu inte har möjlighet att lära känna sanningen. Herren kommer att se kärleksfullt på dem. Hans är rörd i Sitt nådiga hjärta. Hans frälsande hand är fortfarande utsträckt, medan dörren är stängd för dem som inte ville gå in. Ett stort antal kommer att släppas in som i dessa sista dagar hör sanningen för första gången. - Brev 103, 1903. rätt

(181)Den ena fanan efter den andra lämnades kvar i dammet, när förband efter förband i Herrens armé anslöt sig till fienden och stam efter stam från fiendens led anslöt sig till Guds laglydiga folk. - 8T 41 (1904). rätt

nästa kapitel