De sista dagarnas händelser kapitel 13. Från sida 182ren sida tillbaka

Särlaregnet

(182) Andens verk jämförs med ett regn
Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare." Joel 2: 23. rätt

(182)I Östern faller arlaregnet vid såningstiden. Regnet behövs för att säden skall gro. Tack vare de närande skurarna skjuter de späda skotten upp. Särlaregnet faller i slutet av sommaren och hjälper säden att mogna och göra den färdig för skäran. Herren använder dessa naturliga processer för att beskriva den Helige Andes gärning. rätt

(182)Liksom daggen och regnet först ges för att få säden att gro och sedan för att skörden skall mogna, så ges den Helige Anden för att föra den andliga tillväxten framåt från ett stadium till ett annat. Sädens mognad symboliserar Guds nåds fullbordade verk i själen. Genom den Helige Andes makt fullkomnas vår karaktär av Guds moral. Vi skall bli förvandlade till Kristi avbild. rätt

(183)Särlaregnet som får jordens skörd att mogna betecknar den andliga nåd som förbereder församlingen för Människosonens ankomst. Men om inte arlaregnet har fallit kommer det inte att finnas något liv; de gröna bladen kommer inte att spira. Om inte de tidiga skurarna har utfört sitt verk, kan inte särlaregnet göra säden fullkomlig. - TM 506 (1897). rätt

(183) A. DEN HISTORISKA TILLÄMPNINGEN PÅ FÖRSAMLINGEN
Arlaregnet, det tidiga regnet, kom vid pingsten år 31 e. Kr.

I lydnad mot Kristi befallning väntade lärjungarna i Jerusalem på att Faderns löfte skulle uppfyllas - att den Helige Ande skulle utgjutas. De var inte overksamma under sin väntan. Bibeln säger att ”de var alltid i templet och prisade Gud." Luk 24: 53. rätt

(183)Medan lärjungarna väntade på att löftet skulle uppfyllas, ödmjukade de sina hjärtan i sann omvändelse och bekände sin otro. De bad med stort allvar att kunna möta människor och i sitt dagliga umgänge tala ord som kunde leda syndare till Kristus. De lade alla oenigheter och all önskan om att vara störst åt sidan, och slöt sig tätt samman i Kristen gemenskap. - AA 35-37 (1911). rätt

(183)Först efter att lärjungarna hade blivit helt eniga och ingen längre strävade efter den högsta platsen, utgöts Anden över dem. - 8T 20 (1904). rätt

(183)Andens utgjutande på lärjungarnas tid var början på arlaregnet, det tidiga regnet, och underbart var dess resultat. Ända fram till tidens slut kommer Anden att vara nära den sanna församlingen. - AA 54, 55 (1911). rätt

(184)Resultatet av arlaregnet vid pingsten
Under Andens inflytande blandades ånger och bekännelse med tacksägelsesånger för förlåtna synder. Tusentals blev omvända på en dag. Den Helige Anden... gjorde det möjligt för dem att flytande tala språk som dittills varit obekanta för dem... Anden gjorde för dem vad de själva inte skulle ha kunnat åstadkomma under en livstid. - AA 38-40 (1911). rätt

(184)Deras hjärtan flödade över med en så full, djup och långtgående välvilja, att den förmådde dem att bege sig till världens yttersta gränser för att vittna om Kristi makt. - AA 48 (1911). rätt

(184)Vad blev resultatet av Andens utgjutande på pingstdagen? Det glada budskapet om den uppståndne Frälsaren fördes ut till hela den då bebodda världen. Kyrkan fick bevittna omvända människor strömma till från alla håll. Avfällingar blev omvända på nytt. De troende strävade efter att likna sin Herre och arbeta för Hans rike. - AA 48 (1911). rätt

(184)Löftet om särlaregnet
Utgjutandet av Anden i apostlarnas dagar var ”arlaregnet”, och underbart var dess resultat. Men särlaregnet kommer att bli ännu rikligare. - 8T 21 (1904). rätt

(184)Nära avslutningen av jordens skörd kommer ett särskilt utgjutande av andlig nåd att förbereda församlingen för Människosonens ankomst. Andens utgjutande liknas då vid särlaregnet. - AA 55 (1911). rätt

(185)Innan Herrens slutliga straffdomar drabbar jorden, kommer bland Guds folk en ursprunglig gudsfruktan att återuppstå, som man inte har sett sedan apostlarnas dagar. Guds Ande och kraft kommer att utgjutas över Hans barn. - GC 464 (1911). rätt

(185)Detta utgjutande kommer att likna det som skedde på pingstdagen. Liksom arlaregnet gavs vid den Helige Andes utgjutande i början av evangeliets förkunnelse, för att få den värdefulla säden att spira, så kommer särlaregnet att ges vid dess slut, för att skörden skall mogna. - GC 611 (1911). rätt

(185)Särlaregnet kommer att framkalla det höga ropet
På den tiden skall särlaregnet, eller vederkvickelsen från Herrens ansikte (Apg 3: 19, 20), falla för att ge kraft åt den tredje ängelns höga rop, och stärka de heliga så att de kan bestå när de sju sista plågorna faller. - EW 86 (1854). rätt

(185)Jag hörde dem som var klädda i rustningen förkunna sanningen med stor kraft. Det gav resultat...Jag frågade vad som hade åstadkommit denna stora förändring. En ängel svarade: "Det är särlaregnet, vederkvickelsen från Herrens ansikte, den tredje ängelns höga rop." - EW 271 (1858). rätt

(185)B. DEN PERSONLIGA TILLÄMPNINGEN PÅ DE KRISTNA
Arlaregnet åstadkommer omvändelse; särlaregnet frambringar en kristuslik karaktär.

Inte vid något tidpunkt kan vi undvara det som möjliggör för oss att börja vandringen på livets väg. Arlaregnets välsignelser är nödvändiga för oss ända till slutet. När vi ber Gud om den Helige Andes gåva blir vi saktmodiga, ödmjuka och medvetna om vårt beroende av Gud för det fullkomnande särlaregnet. - TM 507, 509 (1897). rätt

(186)Den Helige Ande vill bo i varje själ. Om Han inbjuds som en ärad gäst, kommer mottagaren att göras fullkomlig i Kristus. Det goda verk som har påbörjats kommer att fullföljas. Heliga tankar, himmelsk tillgivenhet och ett kristuslikt handlingssätt kommer att ersätta orena tankar, destruktiva känslor och upproriskhet. - CH 561 (1896). rätt

(186)Vi kan ha haft ett visst mått av Guds Ande, men genom bön och tro skall vi ständigt söka mer av Anden. Vi bör aldrig sluta bemöda oss. Om vi inte gör framsteg och inte har inställningen att vilja ta emot både det tidiga och det sena regnet, kommer våra själar att gå förlorade, och det kommer att vara vårt eget fel. rätt

(186)Församlingens sammankomster, tältmöten och andra möten där det utförs ett arbete för själars frälsning, är de tillfällen som Gud använder för att utgjuta arlaregnet och särlaregnet. - TM 508 (1897). rätt

(186)När vägen bereds för Guds Ande ska välsignelsen komma. Satan kan lika lite hindra att välsignelsens skurar faller på Guds folk som han kan stänga himlen så att det inte regnar. - 1SM 124 (1887). rätt

(186)Vi skulle innerligt be om den Helige Andens gåva
Vi skulle be lika allvarligt om den Helige Andens gåva som lärjungarna gjorde på pingstdagen. Om de behövde Honom på den tiden, så behöver vi Honom än mer i dag. - 5T 158 (1882). rätt

(187)Man ser fram emot löftet att den Helige Anden skall utgjutas över församlingen i framtiden, men det är församlingens privilegium att få Honom nu. Sök Honom, be om Honom, tro på Honom. Vi måste ha Honom och himlen väntar på att ge Honom till oss. - Ev 701 (1895). rätt

(187)Måttet som vi får ta emot av den Helige Anden beror av hur stark vår längtan efter Honom är, och av vårt bruk av ljuset och kunskapen som Han ger oss. - RH 5 (maj 1896). rätt

(187)Vi är inte tillräckligt villiga att besvära vår Herre med våra böner och att be Honom om den Helige Andens gåva. Herren önskar att vi enträget ber Honom om detta. Han vill att vi frambär våra hemställanden ända till tronen. - FE 537 (1909). rätt

(187)Vi måste ödmjuka våra hjärtan i sann omvändelse
En väckelse av sann gudsfruktan är det största och mest påträngande av alla våra behov. Att söka detta borde vara vår främsta uppgift. Vi bör uppriktigt bemöda oss för att få Herrens välsignelse - inte för att Gud inte är villig att ge oss Sin välsignelse, utan för att vi annars inte skulle vara redo att ta emot den. Vår himmelske Fader är mer villig att ge Sin Helige Ande till dem som ber om Honom, än jordiska föräldrar att ge sina barn goda gåvor. Men det är vår uppgift att genom bekännelse, ödmjukhet, ånger och uppriktig bön uppfylla de villkor som Gud ställer för att ge oss Sin välsignelse. Väckelse kan bara förväntas som svar på uppriktig bön. - 1SM 121 (1887). rätt

(187)Jag säger er att en sann väckelse måste ske bland oss. Verket måste vara helgat. Syndabekännelse, ånger och omvändelse är nödvändiga. Många som predikar Ordet har själva behov av Guds förvandlande nåd i sina hjärtan. De skulle inte låta någonting hindra dem från att åtgärda detta, innan det blir försent. - Brev 51, (1886). rätt

(188)Reform måste åtfölja väckelse
Det krävs en väckelse och en reform under den Helige Andens ledning. Väckelse och reform är två skilda saker. Väckelse innebär förnyelse av andligt liv, som levandegör hjärtats och sinnets krafter, en uppståndelse från andlig död. Reform betyder en omorganisation, en förändring i tanke, vana och handling. Men en reform kommer inte att frambära rättfärdighetens goda frukter om den inte är förenad med andlig väckelse. Väckelse och reform ska utföra sina förordnade uppgifter, men när så sker måste de samverka. - RH 25 febr. 1902. rätt

(188)Tvister och oenighet måste upphöra
När arbetarna har Kristus i hjärtat och all själviskhet är död när det inte finns någon tävlan, ingen önskan om att vara störst - när enighet råder och församlingen helgar sig, så att kärlek till varandra kan ses och märkas, kommer skurarna av den Helige Andens nåd att komma över dem, lika säkert som att Guds löften aldrig sviker. Men de som försmår andras arbete för att framhäva sig själva, de visar att de inte har rätt motiv. Gud kan inte välsigna dem. - 1SM 175 (1896). rätt

(188)Om vi skall kunna bestå på Herrens Stora Dag och kunna ha Kristus som vår tillflykt och säkra borg, måste vi lägga bort all missunnsamhet och allt kiv för att vara störst. Vi måste helt och hållet utrota dessa oheliga tendenser så att de aldrig mer visar sig. Vi måste ställa oss helt på Herrens sida. - TDG 258 (1903). rätt

(189)Låt Kristna lägga bort all oenighet och överlåta sig till Gud för att rädda de förlorade. Låt dem be i tro om den utlovade välsignelsen, så kommer den. - 8T 21 (1904). rätt

(189)Älska varandra
Att vara en Kristen innebär att hysa de ömmaste känslor för varandra. Ändå är det Kristus som ska älskas allra mest av Sina skapelser. Men Han kräver att människan skall hysa en uppriktig kärlek till sin nästa. Varenda själ som blir frälst, blir det genom kärlek som börjar med Gud. Sann omvändelse innebär övergång från egoism till kärlek till Gud och till varandra. - 1SM 114, 115 (1901). rätt

(189)De egenskaper som Gud värdesätter allra mest är kärlek till vår nästa och renhet. Varje Kristen borde sträva efter dessa dygder. - 5T 85 (1882). rätt

(190)Det starkaste argumentet för evangeliet är en kärleksfull och älsklig Kristen. - MH 470 (1905). rätt

(190)Total överlåtelse är nödvändig
Gud kommer inte att godta något mindre än fullständig överlåtelse. Halvhjärtade, syndiga kristna kommer aldrig in i himlen. De skulle inte bli lyckliga där, för de känner inte de höga, heliga principer som styr den kungliga familjens medlemmar. En sann Kristen håller själens fönster öppna mot himlen. Han lever i gemenskap med Kristus. Hans vilja är underordnad Kristus vilja. Hans högsta önskan är att bli alltmer lik Kristus. - RH 16 (maj 1907). rätt

(190)Vi kan inte använda den Helige Anden. Det är Han som skall använda oss. Genom Anden verkar Gud i Sina barn ”både vilja och gärning för att Hans goda vilja skall ske.” Fil 2: 13. Men många vill inte överlåta sig. De vill klara sig själva. Det är därför de inte får den himmelska gåvan. Anden ges bara till dem som ödmjukt väntar på Gud och ger akt på Hans vägledning och nåd. - DA 672 (1898). rätt

(190)Bered väg för särlaregnet
Jag såg, att ingen kan få del av vederkvickelsen om de inte först vinner seger över varje inrotad ovana, och över högmod, egoism, kärlek till världen, varje felaktigt ord och varje felaktig handling. Vi skulle alltmer närma oss Gud och uppriktigt söka den förberedelse som är nödvändig, om vi skall kunna bestå i striden på Herrens dag. - EW 71 (1851). rätt

(191)Det har överlåtits till oss att rätta till våra karaktärsfel och rensa bort allt orent från själens tempel. Då kommer särlaregnet att falla på oss, liksom arlaregnet föll på lärjungarna på pingstdagen. - 5T 214 (1882). rätt

(191)Satan fruktar mest av allt att Guds folk skall undanröja varje hinder, så att Herren kan utgjuta Sin Ande över en längtande församling. Varje frestelse, varje öppet eller dolt motstånd kan vi övervinna – ”inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." Sakarja 4:6. - 1SM 124 (1887) rätt

(191)Särlaregnet skall komma, och Guds välsignelse skall fylla varje själ som är renad från alla föroreningar. Det är vår uppgift i dag att överlåta våra själar till Kristus, så att vi kan vara redo för vederkvickelsen från Herrens ansikte, och rustade för den Helige Andens dop. - 1SM 191 (1892). rätt

(191)Bli en aktiv medarbetare i Kristus tjänst
När församlingarna blir levande och aktiva, kommer den Helige Anden att ges till dem som svar på deras uppriktiga bön. Då kommer himlens fönster att vara öppna för särlaregnets skurar. - RH 25 (febr. 1890). rätt

(192)Det mäktiga utgjutandet av Guds Ande, som skall lysa upp hela världen med Sin härlighet, sker inte förrän vi har ett upplyst folk som av erfarenhet vet vad det innebär att vara Guds medarbetare. När vi har en total och helhjärtad helgelse till Kristi tjänst, kommer Gud ge bekräftelse genom att utgjuta Sin Ande utan att mäta; men det kommer inte att ske så länge större delen av församlingen inte är Guds medarbetare. - ChS 253 (1896). rätt

(192)När lättja och tröghet har avlägsnats från församlingen kommer Guds Ande älskvärt att ge Sig tillkänna. Gudomlig kraft kommer att manifesteras. Församlingen kommer att se HERREN Sebaots gudomliga verk. - 9T 46 (1909). rätt

(192)Håll kärlet rent och uppåtvänt
Vi skall inte bekymra oss för särlaregnet. Allt som vi skall göra är att hålla kärlet rent och vänt uppåt, berett att ta emot det himmelska regnet, och att fortsätta be: ”Låt regnet falla i mitt kärl! Låt ljuset från den underbara ängel som förenar sig med den tredje ängeln lysa på mig! Låt mig få vara med i arbetet! Låt mig få tillkännage budskapet! Låt mig få vara Jesu medarbetare!” Om du söker Gud på det sättet, kommer Han att utrusta dig och ge dig Sin nåd. - DL 283 (1891). rätt

(192)Svaret kan komma snabbt och med övernaturlig kraft eller det kan dröja dagar och veckor, och vår tro kan bli prövad. Men Gud vet hur och när Han skall besvara våra böner. Vår del i arbetet består i att sätta oss i förbindelse med den gudomliga kanalen. Gud är ansvarig för Sin del av arbetet. Han som har gett oss löftet är trofast. Det viktiga för oss är att tillsammans vara ett hjärta och ett sinne, lägga bort all avund och illvilja, och som ödmjuka bedjande vaka och vänta. Jesus, vår Företrädare och Mästare är redo att göra samma sak för oss som Han gjorde för dem som väntade och bad på pingstdagen. - 3SP 272 (1878). rätt

(193)Jag har inte fått någon uppgift om precis när utgjutandet av den Helige Anden skall ske, eller när den mäktiga ängeln skall komma ned från himlen och förena sig med den tredje ängeln i det avslutande verket för denna värld. Mitt budskap är att det enda säkra för oss är att vara redo för den himmelska vederkvickelsen genom att ha våra lampor i ordning och låta dem lysa. - lSM 192 (1892). rätt

(193)Alla kommer inte att ta emot särlaregnet
Det visades för mig, att om Guds folk inte bemödar sig, utan förväntar sig att vederkvickelsen skall falla på dem och avlägsna deras fel och rätta till deras missuppfattningar; om de förlitar sig på att den skall rena dem från all köttslig och andlig orenhet och göra dem redo att engagera sig i den tredje ängelns höga rop, kommer de att bli funna vara för lätta. - 1T 619 (1867). rätt

(193)Hoppas vi på att få se en väckelse i hela kyrkan? Den tiden kommer aldrig. Det finns personer i församlingarna som inte är omvända och inte kommer att delta i uppriktig, enträgen bön. Vi måste delta i arbetet individuellt. Vi måste be mer och tala mindre. - 1SM 122 (1887). rätt

(194)Vi kan vara säkra på att när den Helige Anden utgjuts, kommer de som inte tog emot eller värdesatte arlaregnet inte heller att se eller förstå värdet av särlaregnet. - TM 399 (1896). rätt

(194)Endast de som lever upp till det ljus de har, kommer att få mera ljus. Om vi inte varje dag gör framsteg i kristna dygder, kommer vi inte att lägga märke till när den Helige Ande manifesterar Sig i särlaregnet. Anden kanske faller på hjärtan runt omkring oss, men vi kommer inte att förnimma Honom eller ta emot Honom. - TM 507 (1897). rätt

(195)De som inte beslutsamt bemödar sig, utan väntar på att den Helige Ande ska tvinga dem att agera, kommer att förgås i mörker. Du förväntas inte sitta still och vara passiv i Guds verk. - CnS 228 (1903). rätt

nästa kapitel