De sista dagarnas händelser kapitel 16. Från sida 226ren sida tillbaka

Nådatidens slut

(226)Ingen människa vet när nådatiden tar slut
Gud har inte uppenbarat för oss när förkunnelsen av detta budskap kommer att avslutas, eller när nådatiden upphör. Vi och våra barn skall ta emot det som har uppenbarats, men låt oss inte försöka få veta något som har hållits hemligt i den Allsmäktiges rådslag. rätt

(226)Brev har kommit till mig med frågor om jag har fått något särskilt ljus om när nådatiden tar slut. Jag svarar att jag endast har detta budskap, att det är tid att arbeta nu medan det är dag, ty natten kommer då ingen kan arbeta. - 1SM 191 (1894). rätt

(226)Söndagslagar genomdrivs före nådatiden slut
Herren har tydligt visat mig att vilddjurets avbild kommer att uppstå före nådatidens slut, ty det skall för Guds folk vara det stora prov, genom vilket deras slutliga öde bestäms. - 2SM 81 (1890). rätt

(227)Vad är ”vilddjurets avbild”? Och hur skall den uppstå? Avbilden görs av det tvåhornade vilddjuret och är en avbild av vilddjuret. För att lära oss hur den avbilden ser ut och hur den kommer att framställas, måste vi granska egenskaperna hos vilddjuret - d.v.s. påvedömet. rätt

(227)När fornkyrkan fördärvades genom att den övergav enkelheten hos evangeliet och införde hedniska seder och ritualer, miste den Guds Ande och kraft. För att kunna kontrollera folks samveten, sökte hon stöd hos den världsliga makten. Resultatet blev påvedömet, en kyrka som kontrollerade statsmakten och använde denna till att främja sina egna syften och särskilt till att bestraffa ”kätteri”. För att USA skall kunna framställa en avbild av vilddjuret, måste den religiösa makten utöva så stort inflytande på regeringen, att statens makt kan användas av kyrkan för dess syften. ”Vilddjurets avbild” avser det slag av avfallen protestantism som uppstår när de protestantiska kyrkorna söker statens hjälp för att tvinga igenom sina trossatser. - GC 443, 445 (1911). rätt

(227)Nådatiden upphör när beseglingen är avslutad
Strax innan vi nådde fram [till nödens tid], tog vi alla emot den levande Gudens sigill. Sedan såg jag att de fyra änglarna upphörde att hålla tillbaka de fyra vindarna. Och jag såg hungersnöd, farsoter och krig. Folk gjorde uppror mot folk och i hela världen rådde förvirring. - 7BC 968 (1846). rätt

(227)Jag såg änglar skynda fram och tillbaka i himlen. En ängel som hade ett skrivdon vid sin höft, kom tillbaka från jorden och avlade rapport till Jesus, att han nu fullgjort sin uppgift och att de heliga var räknade och beseglade. Därefter såg jag att Jesus, som hade gjort tjänst framför arken som innehåller de tio budorden, kastade ner rökelsekaret. Han lyfte Sina händer och sade med hög röst: ”Det har skett." Upp 21: 6. - EW 279 (1858). rätt

(228)Nu återstår egentligen bara ett ögonblick. Men trots att folkslag och länder reser sig mot varandra, råder det ännu inte allmän strid. Än hålls de fyra vindarna tillbaka, tills Guds tjänare har blivit beseglade i sina pannor. Därefter kommer jordens makter att ställa upp sina härar till det sista stora slaget. - 6T 14 (1900). rätt

(228)En ängel som vänder tillbaka från jorden meddelar att hans uppdrag är slutfört. Världen har blivit satt på det slutliga provet och alla som har visat sig vara lojala mot de gudomliga föreskrifterna har tagit emot ”den levande Gudens sigill”. Då avslutar Jesus Sitt uppdrag som medlare i den himmelska helgedomen. Han lyfter Sina händer och säger med hög röst ”Det har skett." - GC 613 (1911). rätt

(228)Nådatiden kommer att ta slut plötsligt och oväntat
När Jesus upphör att be för människor, är allas öden för evigt fastställda. Nådatiden är slut; Kristus förböner i himlen upphör. Denna tid skall komma plötsligt för alla, och de som har försummat att rena sina själar genom att lyda sanningen blir påkomna med att sova. - 2T 191 (1868). rätt

(228)Nådatiden kommer att ta slut plötsligt och oväntat - när vi minst väntar det. Men vi kan ha ett rent protokoll i himlen idag och vara säkra på att Gud godtar oss. - 7BC 989 (1906). rätt

(229)När den undersökande domen är avslutad kommer allas öden vara fastställda, till liv eller död. Nådatiden avslutas kort före Herrens ankomst på himlens moln. rätt

(229)När Noa hade gått in i arken innan syndafloden kom, stängde Gud om honom, och utestängde de gudlösa. I sju dagar fortsatte människorna sina sorglösa, nöjeslystna liv och hånade varningarna för den förestående domen, utan att veta att deras öde var beseglat. rätt

(229)Så skall Människosonens ankomst vara”, säger Frälsaren i Matteus 24: 39. Tyst och obemärkt, som en tjuv vid midnatt, kommer stunden då varje människas öde bestäms - det slutliga tillbakadragandet av nådens erbjudande till skyldiga människor. rätt

(229)Medan affärsmannen är upptagen med att tjäna pengar, medan den nöjeslystne söker njutning och medan den modehängivna smyckar sig - kanske är det då som hela världens Domare uttalar domen: "Du är vägd på en våg, och funnen vara för lätt". Daniel 5: 27. - GC 490, 491 (1911). rätt

(229)Mänsklig aktivitet efter nådatidens slut
De rättfärdiga och de gudlösa kommer fortfarande att leva kvar på jorden i deras förgängliga tillstånd - människor kommer att plantera, äta och dricka, ovetande om att det slutliga, oåterkalleliga avgörandet har fattats i den himmelska helgedomen. - GC 491 (1911). rätt

(230)Jordens invånare kommer att vara ovetande om när det oåterkalleliga beslutet har fattats, och världens öde slutgiltigt har blivit fastställt. Människor som Guds Ande har lämnat för alltid, fortsätter att upprätthålla vissa yttre religiösa former, och den sataniska iver med vilken ondskans furste kommer att inspirera dem att utföra hans onda planer, kommer att se ut som iver för Guds sak. - GC 615 (1911) rätt

(230)Vetet och ogräset växer ”tillsammans intill skörden”. De rättfärdiga kommer ända in i det sista att ha kontakt med de gudlösa, då de uppfyller livets plikter. Ljusets barn är utspridda bland mörkrets barn, för att alla skall kunna se skillnaden. - 5T 100 (1882). rätt

(230)Kristus tillkännagav att vid Hans återkomst en del av Hans väntande folk kommer vara upptagna av affärsverksamhet. Några kommer att vara sysselsatta med att så. Andra bärgar sin skörd, och åter andra mal vid kvarnen. - Ms 26 (1901). rätt

(230)Otro och förbjudna nöjen fortsätter
Skepticism och den så kallade forskningen har till stor del underminerat den kristna världens tro på Bibeln. Felaktigheter och myter accepteras gladeligen så att de skall kunna följa njutningslystnadens väg och slippa oroas, eftersom de inte strävar efter att bevara kunskapen om Gud. De säger: ”Morgondagen skall vara denna lik, ja, ännu bättre." Jes 56: 12. Men mitt i deras otro och ogudaktiga nöjen hörs ärkeängelns röst och Guds trumpetstötar. rätt

(230)När hela världen är i livlig verksamhet, upptagen av självisk strävan efter vinning, kommer Jesus som en tjuv. - Ms 15b, 1886. rätt

(231)När de som bekänner sig vara Guds folk förenar sig med världen, lever som den gör och tillsammans med den deltar i förbjudna nöjen; när församlingen efterliknar världen i njutningslystnad, när bröllopsklockorna ringer och alla ser fram emot många år av världsligt välstånd - då plötsligt, som när blixten lyser upp himlen, skall slutet på deras drömsyner och bedrägliga förhoppningar komma. - GC 338, 339. (1911). rätt

(231)Människor kommer vara helt upptagna av sina sysslor
När Lot varnade sina familjemedlemmar för Sodoms ödeläggelse, ville de inte tro honom, utan ansåg att han var en fanatiker. Förödelsen kom över dem när de var oförberedda. Så blir det när Kristus kommer. Bönder, köpmän, advokater och hantverkare kommer att vara upptagna av sina angelägenheter. Herrens dag skall komma över dem som en snara. - RH 10 (mars 1904). rätt

(231)När präster, bönder, köpmän, advokater, stora män och så kallade bra människor ropar "fred och trygghet”, då kommer plötslig ödeläggelse. Lukas återger Kristus ord om att Guds dag kommer som en snara - det blir likt ett djur i skogen som stryker omkring efter byte, men plötsligt fastnar i en dold fälla. - IMR 266 (1876). rätt

(231)När människorna bekymmerslöst roar sig, upptagna av att köpa och sälja, då närmar sig tjuven med smygande steg. Så blir det vid Människosonens ankomst. - Brev 21, 1897. rätt

(232)Religiösa ledare kommer att vara fulla av optimism
När filosofiska argument har bannlyst fruktan för Guds straffdomar, när religiösa ledare förutsäger långa perioder av fred och välgång, och världen är upptagen av sina angelägenheter och nöjen, av att plantera och bygga, hålla fester och bröllop, medan de avvisar Guds varningar och hånar Hans budbärare "då drabbas de av undergång....och de slipper inte undan." 1 Tess 5: 3. - PP 104 (1890). rätt

(232)De gudlösa kommer att vara ovetande när än Guds dag anländer. Medan livet går sin gilla gång; medan människor är upptagna av att roa sig, handla och tjäna pengar, medan religiösa ledare överdriver världens framsteg och upplysthet, och människor invaggas i falsk trygghet - då skall plötslig undergång drabba de tanklösa och gudlösa, liksom tjuven smyger sig in i den obevakade bostaden vid midnatt, ”och de slipper inte undan." - GC 38 (1911). rätt

(232)Satan antar att nådatiden är slut
I tiden av nöd hetsar Satan upp de gudlösa, och de omringar Guds folk för att förgöra dem. Men han vet inte att det står skrivet ”förlåt” vid deras namn i himlens böcker. - RH 19 (nov. 1908). rätt

(233)Liksom Satan påverkade Esau att tåga mot Jakob, kommer han i nödens tid att påverka de gudlösa att förgöra Guds folk... Han ser att heliga änglar vakar över dem, och han antar att deras synder är förlåtna, men han vet inte att deras sak har blivit avgjord i den himmelska helgedomen. - GC 618 (1911). rätt

(233)Hunger efter Guds ord
De som nu inte uppskattar, studerar och sätter högt värde på Guds Ord som förkunnas av Hans tjänare, kommer att få anledning att sörja bittert. Jag såg att Herren vid tidens slut kommer att gå genom världen för att döma den; de förfärliga plågorna kommer att börja falla. Då skall de som har föraktat Guds Ord, de som har tagit lätt på det "driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till österr att söka efter HERRENS ord, men de skall inte finna det." Amos 8: 12. Det är hunger i landet efter att höra Ordet. - Ms 1 (1857). rätt

(233)Inga fler böner för de gudlösa
Herrens tjänare skall ha utfört sina sista gärningar, uppsänt sina sista böner, fällt sina sista bittra tårar för en upprorisk kyrka och ett ogudaktigt folk. Deras sista allvarliga varningar har givits. Då kommer de som har bekänt sig till sanningen, men inte har levt efter den, som en tröst snabbt vilja ge hus, marker och pengar som de girigt har samlat och krampaktigt hållit fast vid, för att få frälsningens väg förklarad för sig, få höra ett hoppfullt ord, en bön eller en uppmuntran från sina ledare. Men nej, de måste hungra och törsta förgäves. Deras törst kommer aldrig att släckas, de kan inte få någon tröst. Deras fall är avgjorda och för alltid fastställda. Det är en färfärlig tid. - Ms 1 (1857). rätt

(234)De som ”är under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga” - där Herren gömmer alla dem som har älskat Honom och lytt Hans bud - kommer att vara avundsvärda för de gudlösa i en tid när Guds straffdomar faller skoningslöst! I en sådan tid är de rättfärdigas lott verkligen avundsvärd för dem som lider för sina synder. Men nådens dörr är stängd för de onda. När nådatiden upphör kommer inga fler böner att bes för dem. - 3BC 1150 (1901). rätt

(234)Vår karaktär kan inte överföras till någon annan
Herren kommer med makt och stor härlighet. Då skall Han slutgiltigt skilja de rättfärdiga från de onda. Men oljan kan inte hällas över till kärlen tillhörande dem som saknar olja. Då kommer dessa Kristi ord att uppfyllas: ”Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar." Matt 24: 40, 41. Rättfärdiga och onda arbetar ofta på samma plats för sitt uppehälle. Men Herren känner deras karaktär. Han urskiljer vilka som är Hans lydiga barn, som respekterar och älskar Hans bud. - TM 234 (1895). rätt

(234)Det är allvarligt nog att dö, men ännu allvarligare att leva. Varje tanke, varje ord och varje gärning i våra liv kommer att möta oss på nytt. Det som vi formar oss själva till under nådatiden, det måste vi för alltid förbli. Döden medför att vår kropp löses upp, men den förändrar inte karaktären. Kristi återkomst förändrar inte våra karaktärer, utan fastställer dem bortom all förändring. - 5T 466 (1885). rätt

(235)Ytterligare en nådatid skulle inte övertyga de onda
Vi skall utnyttja våra nuvarande möjligheter på bästa sätt. Vi kommer inte att få någon ytterligare nådatid för att förbereda oss för himlen. Detta är vår enda och sista möjlighet att dana karaktärer som gör oss lämpliga för det framtida hem som Herren har berett för alla dem som lyder Hans bud. - Brev 20, 1899. rätt

(235)Det blir ingen nådatid efter Herrens ankomst. De som säger något annat är bedragna och vilseledda. Innan Kristus återkomst kommer samma tillstånd vara utbrett på jorden som det som rådde före syndafloden. Och efter att Frälsaren visar Sig på himlens moln, kommer ingen att ges någon ytterligare möjlighet till frälsning. Alla kommer att ha fattat sina beslut. - Brev 45, 1891. rätt

(235)Alla kommer att prövas i enlighet med det ljus som de har fått. De som vänder sig från sanningen till myter, skall inte vänta sig att få någon ny nådatid. Det blir inget jordiskt tusenårsrike. De, som efter att den Helige Ande har övertygat deras hjärtan, sätter sig upp mot sanningen och använder sitt inflytande till att hindra andra från att ta emot den, kommer aldrig att på nytt bli övertygade. De strävade inte efter karaktärens förvandling under den nådatid som gavs dem, och Kristus kommer inte att ge dem någon ny möjlighet. Avgörandet är slutgiltigt. - Brev 25 (1900). rätt

nästa kapitel