De sista dagarnas händelser kapitel 18. Från sida 251ren sida tillbaka

De rättfärdiga och de sju sista plågorna

(251)Den stora nödens tid börjar när nådatiden upphör
Den stora nödens tid börjar när Kristi gärning som människans förebedjare upphör. Då kommer varje människas öde vara fastställt. Då kommer det inte längre finnas något försonande blod som renar från synd. När Jesus lämnar Sin gärning som människans förebedjare inför Gud, görs det högtidliga tillkännagivandet: ”Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.” Upp. 22: 11. Då har Guds Ande, som fram till dess har hållit tillbaka, dragits bort från jorden. - PP 201 (1890). rätt

(251)Guds folk kommer att vara redo för prövningen som ligger framför dem
När förkunnelsen av den tredje ängelns budskap avslutas, gör inte längre Nåden förbön för jordens skuldtyngda invånare. Guds folk har fullbordat sitt verk. De har tagit emot "särlaregnet”, ”vederkvickelsen från Herrens ansikte”. De är redo för prövningen som ligger framför dem. rätt

(252)Änglar skyndar fram och tillbaka i himlen. En ängel som vänder tillbaka från jorden meddelar att hans gärning är utförd. För sista gången sätts världen på prov, och alla som har varit trogna mot de gudomliga föreskrifterna har tagit emot ”den levande Gudens sigill”. Då avslutar Jesus Sin förbön i den himmelska helgedomen... Kristus har bringat försoning för Sitt folk, och utplånat deras synder. Hans undersåtars antal är bestämt; snart skall ”riket, makten och väldet över alla riken under himlen" ges till dem som skall ärva frälsning, och Jesus skall härska som kungarnas Kung och herrarnas Herre. - GC 613, 614 (1911). rätt

(252)Förfärligt bortom all beskrivning
Den tid av nöd och vånda som ligger framför oss kommer att kräva en tro som kan uthärda utmattning, väntan och hunger - en tro som är inte ger vika, trots att den prövas hårt. Den ”tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till" skall snart drabba oss; och vi kommer att behöva en erfarenhet som vi nu inte har, och som många är för slöa för att skaffa sig. Ofta verkar svårigheterna vara större när man tänker på dem i förväg, men det gäller inte krisen framför oss. Inte ens den mest målande beskrivning kan skildra dess omfattning. - GC 621, 622 (1911). rätt

(253)När Jesus lämnar det Allraheligaste, har Hans Ande, som tyglar härskare och folk, dragits tillbaka. De kommer då att vara under onda änglars kontroll. Då kommer det under Satans inrådan och ledning att stiftas sådana lagar att ingen människa skulle överleva om den tiden inte vore mycket kort. - 1 T 204 (1859). rätt

(253)Många läggs till vila före vedermödan
Det är inte alltid säkert att be om villkorslöst tillfrisknande. Endast Gud vet om de människor som vi ber för kan uthärda de prövningar de skulle möta om de fick leva. Han känner slutet redan från början. Många kommer att läggas till vila innan vedermödans svåra prövningar drabbar vår värld. - CH 375 (1897). rätt

(253)Herren har ofta visat mig att många små barn ska läggas till vila före tiden av nöd. Vi ska få se våra barn igen. Vi skall möta dem och känna igen dem i de himmelska salarna. - 2SM 259 (1899). rätt

(254) Satans mål är att förgöra alla sabbatshållare
Den store bedragaren säger: ”Vår viktigaste uppgift är att tysta munnen på denna sekt av sabbatshållare. Vi skall se till att få en lag instiftad, så att vi kan utrota alla som inte vill underordna sig vår auktoritet.” - TM 472, 473 (1884). rätt

(254)Det är Satans avsikt att få dem utplånade från jordens yta, så att hans överhöghet inte blir omstridd. – TM 37 (1893). rätt

(254)Den sista församlingen kommer att råka ut för stora prövningar och stor nöd. De som bevarar Guds bud och tron på Jesus, kommer att få känna av Satans vrede. Satan räknar hela världen till sina undersåtar. Han har skaffat sig kontroll över de avfallna kyrkorna; men här är en liten grupp som motsätter sig hans överhöghet. Om han kunde utrota dem skulle hans seger vara fullständig. Som han en gång påverkade de hedniska folken att ödelägga Israel, kommer han i en nära framtid att egga jordens onda makter till att utrota Guds folk. - 9T 231 (1909). rätt

(254)Argument som kommer att användas mot Guds folk
Jag såg att de fyra änglarna skall hålla de fyra vindarna tillbaka tills Jesus gärning i helgedomen är avslutad, och sedan skall de sju sista plågorna komma. Plågorna retade upp de gudlösa mot de rättfärdiga. De trodde att vi hade nedkallat Guds straffdomar över dem och att plågorna skulle upphöra om de kunde befria jorden från oss. - EW 36 (1851). rätt

(255)När nådens ängel viker ihop sina vingar och lämnar jorden, kommer Satan att verkställa de onda planer som han så länge har närt. Storm och oväder, krig och blodsutgjutelse - sådant gläder han sig åt, och därigenom samlar han in sin skörd. Så totalt kommer människor att bedras av honom, att de kommer att hävda att katastroferna är resultaten av att veckans första dag vanäras. Från de populära kyrkornas predikstolar kommer det att tillkännages att världen straffas på grund av att söndagen inte äras som den borde. - RH 17 (sept. 1901). rätt

(255)Man kommer att yrka på att det fåtal som motsätter sig en kyrklig förordning och en av landets lagar inte bör tolereras; att det är bättre att de får lida än att hela nationen fördärvas av laglöshet och oordning. Samma argument användes för artonhundra år sedan mot Jesus av folkets ledare. Detta argument kommer att anses vara avgörande. - GC 615 (1911). rätt

(255)Död åt alla som inte ärar söndagen
Det utgick ett påbud om att döda de heliga. Det fick dem att ropa till Gud om räddning dag och natt. - EW 36, 37 (1851). rätt

(255)Liksom Babylons kung Nebukadnessar utfärdade ett påbud om att alla som inte ville falla ned och tillbe hans staty av guld skulle dödas, kommer det att tillkännages att alla som inte ärar söndagen skall straffas med fängelse och död. Låt alla noga läsa Uppenbarelsebokens trettonde kapitel, för det angår alla människor, både stora och små. - 14MR 91 (1896). rätt

(256)Tiden av nöd för Guds folk skall snart komma. Det är då påbudet kommer att gå ut, som förbjuder dem som håller Herrens Sabbat helig att köpa och sälja, och hotar dem med straff, ja, till och med med döden om de inte håller den första dagen i veckan som Sabbat. - HP 344 (1908). rätt

(256)Världens makter kommer att samverka för att bekämpa Guds bud. och tillkännage att "alla, stora och små, fattiga och rika, fria och slavar" skall rätta sig efter kyrkans seder genom att vörda den falska sabbaten. Alla som vägrar kommer att straffas, och till sist kommer man att tillkännage att de förtjänar att dö. - GC 604 (1911). rätt

(256)Folks vrede kommer särskilt att riktas mot dem som håller det fjärde budets Sabbat helig, och till sist kommer en universell lag att utpeka dem som förtjänta att dö. - PK 512 (ca 1914). rätt

(256)Dödsdomen liknar den som Ahasveros utfärdade
Den förordning, som till sist kommer att utfärdas mot Guds folk, kommer i mycket att likna den som Ahasveros utfärdade mot judarna. I dag ser den sanna församlingens fiender den lilla grupp som helgar Sabbaten som en Mordokaj i porten. Guds folks vördnad för Hans lagar är en ständig näsbränna för dem som inte fruktar Gud utan överträder Hans Sabbat. - PK 605 (ca 1914). rätt

(257)Jag såg världens ledande män rådslå, medan Satan och hans änglar omgav dem. Jag såg en skrivelse som hade kopierats och spridits i olika delar av landet, som gav order om att folk, efter en viss tid, hade rätt att döda de heliga som inte ville överge sin speciella tro och den sanna Sabbaten och istället vörda den första veckodagen. - EW 282, 283 (1858). rätt

(257)Om Guds folk sätter sin tillit till Honom och i tro litar på Hans makt, kommer Satans planer att göras om intet i vår tid, liksom i Mordokajs dagar. - ST 22 (febr. 1910). rätt

(257)Den sista församlingen gör Gud till sitt försvar
På den tiden skall Mikael träda fram, den store Fursten, som står som försvarae för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken." Dan 12: 1. rätt

(257)När denna tid av nöd börjar, kommer varje enskilt fall att vara avgjort. Nådatiden har upphört, det finns inte längre någon nåd för de obotfärdiga. Den levande Gudens folk bär Hans sigill. Denna lilla grupp, ur stånd att försvara sig mot de världsliga makter som drakens härskara har ställt upp, gör Gud till sitt försvar. Den högsta jordiska makten har utfärdat påbudet att de skall tillbe vilddjuret och ta emot dess märke, under hot om förföljelse och död. Måtte Gud hjälpa dem, ty de kan inget göra i denna förfärliga konflikt utan Hans hjälp. - 5T 212, 213 (1882). rätt

(258)Guds folk flyr från städerna; många fängslas
När påbudet, som berövar dem som håller Guds bud statsmaktens beskydd, har utfärdats av kristenhetens olika ledare, och Guds folk utsätts för dem som vill förgöra dem, kommer de att fly från städer och byar, och samlas i grupper på de mest ödsliga och ensamma ställen. Många kommer att söka sig upp i bergen. Men många bland alla folkslag och grupper - höga och låga, rika och fattiga, svarta och vita – kommer att bli föremål för det mest orättfärdiga och grymma förtryck. Guds älskade genomgår svåra dagar i bojor, inlåsta i fängelser och dödsdömda, somliga till synes lämnade att dö av svält i mörka, avskyvärda fängelsehålor. - GC 626 (1911). rätt

(258)Trots att det genom lag har fastställts en tidpunkt när de som håller Guds bud får dödas, kommer deras fiender ibland att försöka ta deras liv innan dess. Men ingen kan komma förbi de mäktiga vaktposter som omger alla trogna själar. Somliga angrips när de flyr från städer och byar, men de svärd som lyfts emot dem, knäcks och faller till marken som om de vore halmstrån. - GC 631 (1911). rätt

(259)Alla Guds barn är inte samlade på en plats vid denna tidpunkt. De vistas i olika grupper och i olika delar av världen. Och de kommer att prövas enskilt, inte i grupper. Varje enskild måste själv bestå provet. - 4BC 1143 (1908). rätt

(259)Tron hos varje församlingsmedlem kommer att bli prövad som om det inte fanns någon annan människa i världen. - 7BC 983 (1890). rätt

(259)Hus och mark till ingen nytta
I nödens tid kommer hus och mark inte att vara till någon nytta för de heliga. De kommer att vara på flykt undan rasande folkhopar. Vid den tiden kan de inte sälja sin egendom för att stötta sanningen. Jag såg att om några höll fast vid sin egendom och inte sökte Herren för att få veta vad som var deras plikt, skulle Han inte låta dem få veta det. De skulle få behålla sin egendom, och i nödens tid skulle den framstå för dem som ett berg som hotade att krossa dem, och de skulle försöka bli av med den, men inte kunna. Men om de önskade få undervisning, skulle Han, vid behov, visa dem när- och hur mycket de skall sälja. - EW 56, 57 (1871). rätt

(259)Det är för sent att nu klänga sig fast vid jordiska skatter. Snart kommer obehövliga hus och marker inte att vara till nytta för någon, ty Guds förbannelse kommer att vila allt tyngre över jorden. Budet kommer: ”Sälj vad ni äger och ge gåvor.” Luk 12: 33. Detta budskap borde troget förkunnas, enträget inpräntas i folkets hjärtan, att ge Guds egendom tillbaka till Honom, genom gåvor som främjar Hans verk i världen. - 16 MR 348 (1901). rätt

(259)Likt Jakobs tid av nöd
Slutligen kommer ett påbud att utfärdas mot dem som helgar det fjärde budets Sabbat, som fördömer dem till lagens strängaste straff och efter en viss tidpunkt ger folk tillåtelse att döda dem. Katolicismen i Europa och den avfallna protestantismen i Amerika kommer att följa samma kurs gentemot dem som ärar alla de gudomliga föreskrifterna. Guds folk kommer då att slungas in i de scener av trångmål och lidande som profeten kallar Jakobs tid av nöd. – GC 615, 616 (1911). rätt

(260)För människor kommer det att se ut som om Guds folk snart måste besegla sitt vittnesbörd med sitt blod liksom som martyrerna före dem. De börjar själva frukta att Herren skall låta dem falla för deras fiender hand. Det är en förfärlig tid av vånda. Dag och natt ropar de till Gud om räddning. Liksom Jakob brottas de alla med Gud. Deras ansikten är bleka och avslöjar deras inte kamp, men de upphör inte med sina uppriktiga förböner. - GC 630 (1916). rätt

(260)Jakobs upplevelse under den nattens kamp och vånda är en bild på det prov som Guds folk skall genomgå strax före Kristi andra ankomst. När profeten Jeremia i helig syn såg den tiden, sade han: ”Ett rop av förfäran har vi hört, fruktan och ingen frid...varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.” Jer 30: 5-7. - PP 201 (1890). rätt

(260)De rättfärdiga har inga dolda fel att bekänna
Om ej bekända synder skulle visa sig för Guds folk i tiden av nöd, medan de plågas av fruktan och smärta, skulle de inte kunna uthärda. Förtvivlan skulle lamslå deras tro, och de skulle inte ha tillförsikt att bönfalla Gud om räddning. Men fastän de är väl medvetna om sin ovärdighet, har de inga dolda synder att bekänna. Deras synder har redan gått till domen och utplånats, och de kan inte längre minnas dem. - GC 620 (1911). rätt

(260)Guds folk kommer att ha en djup känsla av ofullkomlighet, och när de ser tillbaka på sina liv sjunker deras hopp. Men när de kommer ihåg Guds stora nåd och sin egen uppriktiga ånger, kommer de att åberopa Kristus löften till hjälplösa, ångerfulla syndare. Deras tro kommer inte att svika för att deras böner inte omedelbart besvaras. De kommer att hålla fast vid Guds styrka, liksom Jakob höll fast vid ängeln, och deras hjärtan skall säga: ”Jag släpper Dig inte förrän Du välsignar mig.” 1 Mos 32: 26. - PP 202 (1890). rätt

(261)De heliga kommer inte att mista livet
Gud kommer inte att tillåta de gudlösa att döda dem som väntade på att förvandlas och inte har velat böja sig för vilddjurets påbud och inte har tagit emot dess märke. Jag såg att om de gudlösa fick lov att döda de heliga, skulle Satan, hans onda härskara och alla som hatar Gud, glädja sig. Vilken triumf det skulle vara för det sataniska majestätet att i den avslutande kampen få herravälde över dem som så länge har väntat på att få se Honom som de älskar! rätt

(261)De som har hånat tanken på att de heliga skulle tas upp till himlen, skall vara vittnen till Guds omsorg om Sitt folk och se deras förunderliga räddning. - EW 284 (1858). rätt

(261)Guds folk kommer inte att undgå lidanden, men trots förföljelse och vånda, trots att de får utstå försakelse och lida brist på mat, kommer de inte att lämnas till att förgås. - GC 629 (1911). rätt

(262)Om Kristi trofasta vittnens blod utgöts vid denna tidpunkt, skulle det inte - som martyrernas blod - vara ett utsäde som skulle skaffa Gud en skörd. - GC 634 (1911). rätt

(262)Gud kommer att försörja oss
Herren har upprepade gånger visat mig att det strider mot Bibeln att lägga upp förråd för att fylla våra timliga behov i tiden av nöd. Jag såg att om de hade lagt upp förråd i sina hem eller utomhus i tiden av nöd, skulle det bli taget ifrån dem med våld. Främlingar skulle skörda deras åkrar. Det kommer att vara en tid då vi skall lita helt och fullt på Gud, ty Han kommer att hålla oss vid liv. Jag såg att vi skall få vårt vatten och bröd. Vi kommer inte att lida brist eller svälta. Gud kan duka ett bord åt oss i vildmarken. Om så behövs kommer Han att sända korpar med mat till oss, som Han gjorde för att Elia skulle få mat, eller låta manna regna från himlen, som han gjorde för israeliterna. - EW 56 (1851). rätt

(262)Jag såg att vi har en tid av vedermöda framför oss, då bister nöd skall tvinga Guds folk att leva på vatten och bröd... I den tiden av nöd kommer ingen att arbeta med sina händer. Deras lidande kommer att vara mentalt, och Gud kommer att ge dem mat. - Ms 2, 1858. rätt

(262)Denna tid av nöd ligger strax framför oss. Guds folk kommer att tvingas till självförsakelse och bara äta tillräckligt för att uppehålla livet. I den förfärliga timmen kommer våra behov att ge Gud tillfälle att skänka styrka och att försörja Sitt folk. - 1 T 206 (1859). rätt

(263)Vatten och bröd är allt som de kvarvarande har fått löfte om i tiden av nöd. - SR 129 (1870). rätt

(263)I tiden av nöd strax före Kristi ankomst kommer de rättfärdiga att bevaras genom himmelska änglars hjälp. - PP 256 (1890). rätt

(263)Ingen Förebedjare, men ständig gemenskap med Kristus
Kristus har bringat försoning för Sitt folk och utplånat deras synder. Hans undersåtars antal fastställs... rätt

(263)När Jesus lämnar helgedomen, kommer mörker att täcka jordens invånare. I denna förfärliga tid måste de rättfärdiga leva i en Helig Guds åsyn utan Medlare. - GC 613, 614 (1911). rätt

(263)Kommer Herren att glömma Sitt folk i denna svåra timme? Även om deras fiender kastar dem i fängelse, kan fängelsemurar inte bryta förbindelsen mellan dem och Kristus. Han, som ser deras svagheter och känner varje prövning, står över alla jordiska makter. Änglar skall komma till dem i deras ensamma celler med ljus och frid från himlen. Fängelset kommer att vara som ett palats, ty de som är rika i tron vistas där, och himmelskt ljus kommer att lysa upp de trista väggarna, som när Paulus och Silas bad och sjöng lovsånger i fängelset i Filippi. - GC 626 , 627 (1911). rätt

(263)Om människor kunde se med himmelska ögon, skulle de se skaror av mäktiga änglar runt omkring dem som har bevarat ordet om Kristus tålamod. Med kärleksfull ömhet har änglarna sett deras vånda och hört deras böner. De väntar på sin Anförares befallning att rycka dem bort från faran...Vår dyrbare Frälsare sänder hjälp just när vi behöver den. - GC 630, 633 (1911). rätt

(264)Det går inte att ge inblick i hur det kommer att vara för Guds folk att leva på jorden när himmelsk härlighet blandas med en upprepning av gångna tiders förföljelse. De skall vandra i ljuset från Guds tron. Genom änglarna kommer det att vara ständig förbindelse mellan himlen och jorden. rätt

(264)Mitt i den kommande vedermödan - en tid av så stor nöd att något liknande inte har förekommit så länge människor har funnits till - kommer Guds utvalda att stå fasta som en klippa. Satan och hans härar kan inte utrota dem, ty de kommer att beskyddas av mäktiga änglar. - 9T 16, 17 (1909). rätt

(264)Guds folk hyser inga syndiga begär
Medan vår store Överstepräst bringar försoning för oss, skulle vi sträva efter att bli fullkomliga i Kristus. Inte i en enda tanke kunde Frälsaren förmås att ge efter för frestelsens makt. Satan finner i människans hjärta något ställe där Han kan få fotfäste; något syndigt begär omhuldas, och därigenom gör sig hans frestelser gällande. Kristus förklarade om Sig själv: ”Denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.” Joh 14: 30. Hos Guds Son hittade inte Satan någonting som kunde ha gjort det möjligt för honom att segra. Jesus hade hållit Sin Faders bud, och det fanns ingen synd i Honom som Satan kunde utnyttja till sin fördel. I samma tillstånd måste de befinna sig, som skall stå fasta i nödens tid. - GC 623 (1911). rätt

(264)Kampen mot jaget fortsätter
Så länge Satan regerar kommer vi att ha jaget att kuva, och att övervinna synder som ansätter oss; så länge vi lever här kommer vi inte att nå så långt att vi kan säga: ”Nu har jag kommit ända fram”. Helgelse är resultatet av livslång lydnad. - AA 560, 561 (1911). rätt

(265)Det måste pågå en ständig kamp mot det köttsliga sinnet. Vi behöver hela tiden Guds nåderika inflytande, som lyfter upp vårt sinne och vänjer det vid att begrunda rena och heliga ting. - 2T 479 (1870). rätt

(265)Vi kan skapa en overklig värld i vårt sinne eller föreställa oss en fulländad församling där Satans frestelser inte längre lockar, men en sådan fullkomlighet existerar bara i vår fantasi. - RH 8 (aug. 1893). rätt

(265)När människor får ett heligt kött, kommer de inte längre att vara på jorden, utan kommer att bli upptagna till himlen. Fastän detta livs synder blir förlåtna, försvinner inte dess resultat helt och hållet så länge vi lever här. Först vid Sin ankomst skall Kristus "förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet.” Fil 3: 21. - 2SM 33 (1901). rätt

(265)De 144 000
De sjunger ”en ny sång” framför tronen, en sång som ingen kan lära sig utom de 144 000. Det är Moses sång och sången till Lammet - en sång om frälsningen. Endast de 144 000 kan lära sig denna sång, ty det är en sång om deras upplevelse - en upplevelse som inga andra någonsin har haft. De ”följer Lammet var det än går”. De har blivit borttagna från jorden, från de levande, och räknas som ”en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.” Upp. 14: 4. ”Dessa är de, som kommer ur den stora nöden” Upp 7: 14. De har genomlevt en tid av så stor nöd, att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse. De har uthärdat kvalen av Jakobs tid av nöd; de har stått utan en Medlare, medan Guds sista straffdomar utgöts. - GC 648, 649 (1911). rätt

(266)Det är inte Hans vilja att de skall inlåta sig i dispyter som inte kommer att hjälpa dem andligt - som till exempel vilka de hundrafyrtiofyra tusen kommer vara. Detta kommer de som Gud har utvalt utan tvekan snart att få veta. - 1SM 174 (1901). rätt

(266)Guds folk räddas
Satans härskara och onda människor kommer att omringa dem och jubla, eftersom de inte verkar ha någon möjlighet att komma undan. Men mitt i deras glädjerus och jubel hörs det ena starka åskdundret efter det andra. Himlen svartnar. Endast ett flammande ljus lyser upp den medan Gud låter Sin röst höras från Sin heliga boning. Jordens grundvalar skakar, byggnader skälver och störtar samman med förfärliga brak, havet kokar som en gryta, hela jorden är i våldsamt uppror. De rättfärdigas fångenskap upphör. Ljuvt och högtidligt viskar de till varandra: ”Vi är räddade. Det är Guds röst.” - 1T 353, 354 (1862). rätt

(267)När de som ärar Guds lag inte längre beskyddas av mänskliga lagar, kommer det samtidigt i olika länder att uppstå en rörelse för att utrota dem. När den fastställda tidpunkten i påbudet närmar sig, kommer folket att konspirera för att förgöra den förhatliga sekten. Man kommer att fatta beslut om att genomföra en nattlig attack, som en gång för alla skall tysta den avvikande och tillrättavisande rösten. rätt

(267)Guds folk - somliga i fängelseceller, somliga gömda på ensliga tillflyktsorter i skogar och berg – bönfaller alltjämt om Guds beskydd, medan grupper av beväpnade män, sporrade av skaror av onda änglar, överallt gör sig redo för sin dödsbringande gärning. Under rop och skrik, hån och förbannelser är onda män på väg att kasta sig över sitt byte, när ett tätt mörker, djupare än den mörkaste natt, sänker sig över jorden... rätt

(267)Det är vid midnatt som Gud kommer att visa Sin makt och rädda sitt folk.... Mitt på den mörka himlen syns ett område som lyser obeskrivligt härligt, från vilket Guds röst, lik bruset av många vatten, säger: ”Det har skett.” Upp. 16: 17. Den rösten skakar himlarna och jorden... rätt

(267)De stoltaste städerna på jorden ödeläggs. De praktfulla palatsen, som världens stormän slösade sin rikedom på för att förhärliga sig själva, faller sönder inför deras ögon. Fängelsemurar störtar samman och Guds folk, som har varit inspärrat för sin tro, befrias. - GC 635-637 (1911). rätt

nästa kapitel