De sista dagarnas händelser kapitel 2. Från sida 20ren sida tillbaka

Tecken på kristi nära förestående återkomst

(20) Vår Herres stora profetia
Jesus varnade Sina lärjungar inför Jerusalems ödeläggelse och underrättade dem om de stora tecken som skulle inträffa före Människosonens ankomst. Hela kapitel 24 i Matteus är en profetia om det som skall ske före världshistoriens slut, och Jerusalems ödeläggelse symboliserar världens slutliga ödeläggelse genom eld. - Ms 77 (1899). rätt

(20)På Oljeberget räknade Kristus upp de förfärliga straffdomar som skulle föregå Hans andra ankomst: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig...Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna .” Matt 24: 6-8. Även om dessa profetior delvis gick i uppfyllelse vid Jerusalems ödeläggelse, avser de mer direkt de sista dagarna. - 5T 753 (1899). rätt

(21) Tecken på himlen
Kristus förklarade att vid slutet av påvekyrkans stora förföljelse skulle solen förmörkas och månen mista sitt sken. Därefter skulle stjärnorna falla från himlen. Han sade: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att Han är nära och står vid dörren.” Matt 24: 32, 33. Kristus har gett oss tecken på Sin ankomst. Han säger att vi kan veta när Han är nära – när Han just står framför dörren. ”Detta släkte skall inte dö förrän allt detta händer.” v. 34. Dessa tecken har inträffat! Nu vet vi helt säkert att Herrens ankomst är nära. - DA 632 (1898). rätt

(21) Tecken på jorden
Jesus säger: ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.” Luk 21: 25; Matt 24: 29; Mark 13: 24-26; Upp 6: 12-17. De som ser dessa förebud om Hans ankomst skall veta ”att Han är nära och står vid dörren.” . - GC. 37, 38 (1911). rätt

(21)Nationerna är oroliga. Vi lever i vanskliga tider. Människor blir modlösa på grund av fruktan för den nöd som skall drabba världen. Men de som tror på Gud kommer att höra Hans stämma mitt i stormen: ”Var lugna, det är Jag. Var inte rädda.” Matt 14: 27. - ST 9 (1901). rätt

(21)Märklig och händelserik historia antecknas i himlens böcker. Det handlar om händelser som skall inträffa strax före Herrens stora Dag. Allt i världen är i obalans. - 3MR 313 (1908). rätt

(22) Falska profeter
Som ett av tecknen på Jerusalems ödeläggelse sade Jesus: ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många.” Matt 24: 11. Det uppträdde falska profeter som förde många ut i öknen. Magiker och trollkarlar som gjorde anspråk på att ha övernaturliga förmågor lockade folk ut till bergens ensamhet. Men denna profetia avser också den sista tiden. Den har getts som ett tecken på Jesu andra ankomst. - DA 631 (1898). rätt

(22)Vi kommer att få höra osanna påståenden. Det skall komma falska profeter och falska syner, men ni skall predika Ordet. Låt er inte lockas bort från det som Gud säger i Sitt Ord. - 2SM 49 (1894). rätt

(22)Jag har blivit visad att många kommer påstå att de på ett särskilt sätt fått ta emot undervisning från Gud. De kommer att försöka leda andra. Utifrån en missuppfattad pliktkänsla kommer de att påbörja ett arbete som Gud aldrig har gett dem i uppdrag att utföra, vilket kommer skapa förvirring. Låt var och en själv med djupt allvar söka Gud, så att den måtte förstå vad som är Hans vilja. - 2SM 72 (1893). rätt

(22) En upplevelse med en falsk profet
I går kväll kom en ung man som ingen av oss kände, men han sade att han var en broder från Victoria i Australien. Han bad att få tala med Syster White. Det var kväll och jag avböjde att träffa honom. Men vi inbjöd honom att stanna över natten och att äta frukost tillsammans med oss. Då vi hade hållit morgonandakt och skulle gå till våra olika uppgifter, reste sig den unge mannen och med en befallande gest sade han till oss att sitta ned. Han sade: ”Har ni några psalmböcker? Vi skall sjunga en psalm, och så har jag ett budskap till er.” Jag svarade: ”Om du har ett budskap så ge oss det genast, för vi måste så fort som möjligt få iväg posten och har ingen tid att förlora.” Då började han läsa upp något som han hade skrivit. Han upplyste bland annat om att domen över de levande nu var påbörjad. Jag lyssnade medan han fortsatte. rätt

(22)Till sist sade jag: ”Min broder, du är inte riktigt dig själv. Förklara tydligt för oss på vad sätt ditt budskap angår oss. Var snäll och gör det snabbt. Ditt sinne är överspänt, du förstår inte vad du gör. Mycket av det som du har sagt överensstämmer med Bibeln och vi tror på det. Men du är alltför överspänd. Var snäll och tala om vad du vill oss.” Då sade han att vi genast måste packa och resa till Battle Creek. Jag frågade ”Varför?” Han svarade ”För att förkunna att domen över de levande har börjat.” Jag svarade honom ”Det arbete som Herren har gett oss att utföra är ännu inte avslutat. När vårt arbete här är färdigt, är vi säkra på att Herren kommer att låta oss få veta när vi skall flytta till Battle Creek i stället för att låta dig få veta vad som är vår plikt.” Jag överlämnade honom till broder Starr och gick tillbaka till mitt arbete med att skriva. rätt

(23)Han berättade för Br. Starr att när Syster White talade så vänligt men ändå med stor auktoritet till honom, gick det upp för honom att han hade misstagit sig - att de starka intryck som hade berört honom så djupt, inte var förnuftiga. Trots att vår familj är stor - tio medlemmar förutom tre besökare - beslöt vi att låta den här unge mannen stanna hos oss en tid. Vi vågar inte låta honom gå till människor som skulle behandla honom hårt och fördöma honom, och vi vill heller inte att han upprepar sina ”uppenbarelser”. Vi vill att han skall stanna en tid så att vi kan umgås med honom och om möjligt leda honom in på säkra och trygga vägar. - Brev 66 (1984). rätt

(23) Frosseri och omåttlighet
Frosseri och omåttlighet är roten till det stora moraliska fördärvet i världen. Detta vet Satan och han frestar hela tiden män och kvinnor till att tillfredsställa aptiten på bekostnad av hälsan, ja, t.o.m. av livet. Att äta och dricka och klä sig fint har blivit livets mål i den här världen. Just så förhöll det sig också före syndafloden. Och detta tillstånd av utsvävningar är ett av de tydligaste tecknen på att slutet på den här världens historia närmar sig. - Brev 34 (1875). rätt

(23)Den beskrivning som Bibeln ger av dem som levde före syndafloden passar alltför väl in på det tillstånd som det moderna samhället snabbt närmar sig. PP 102 (1890). rätt

(24)Vi vet att Herren kommer mycket snart. Världen förändras snabbt till vad den var i Noas dagar. Den har förfallit till själviska njutningar. Att äta och dricka går till överdrift. Människor dricker den giftiga alkoholen, som gör dem galna. - Brev 308 (1907). rätt

(24) Våldshandlingar
På Noas tid var den överväldigande majoriteten fiender till sanningen och de älskade lögnen. Landet var fullt av våld. Krig, förbrytelser och mord hörde till ordningen för dagen. Just så kommer det att vara före Kristi andra ankomst. - 1BC 1090 (1891). rätt

(24)Fackföreningarna sätts snabbt i rörelse i riktning mot våld när deras krav inte uppfylls. Det blir allt tydligare att jordens befolkning inte är i harmoni med Gud. Ingen vetenskaplig teori kan förklara onda arbetares ständiga marsch under Satans ledning. I alla pöbelupplopp är onda änglar verksamma och eggar människor till att begå våldshandlingar. rätt

(25)Människors perversitet och grymhet kommer att nå sådana höjder att Gud kommer att uppenbara Sig i Sitt majestät. Mycket snart kommer världens ondska att ha nått sin gräns, och liksom i Noas dagar kommer Gud att sända Sina straffdomar. - DL 334 (1903). rätt

(25)De förfärliga rapporter om mord, röveri, järnvägsolyckor och våldshandlingar som vi hör och läser säger oss att slutet på allting är mycket nära. Nu, just nu, är det nödvändigt att vi förbereder oss för Herrens andra ankomst. - Brev 308, 1907. rätt

(25) Krig och olyckor
Stormen är på väg och vi måste göra oss redo för dess våldsamhet genom att omvända oss till Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus. Herren kommer att resa sig för att skaka jorden. Vi kommer att se bekymmer och problem överallt. Tusentals skepp kommer att slungas ned i havets djup. Flottor kommer gå under och miljontals människoliv kommer att offras. Oväntade bränder kommer utbryta och inga mänskliga bemödanden kan släcka dem. Jordens palats kommer att brinna upp. Järnvägsolyckor kommer att bli allt vanligare. Förvirring, kollisioner och plötslig död kommer att inträffa på de stora trafiklederna. Slutet är nära, nådatiden närmar sig sitt slut. O, låt oss söka Gud medan Han låter Sig finnas, låt oss åkalla Honom medan Han är nära! ( Jes 55: 6). - MYP 89, 90 (1890). rätt

(25)I den sista delen av denna världs historia kommer krig att rasa. Det skall komma farsoter och hungersnöd. Havet kommer svämma över sina bräddar. Liv och egendom kommer att ödeläggas av eld och översvämningar. Vi måste göra oss redo för de boningar som Kristus har gått bort för att bereda åt dem som älskar Honom. - Mar 174 (1897). rätt

(25)Stora eldklot
I fredags på morgonen, strax innan jag vaknade, blev en mäktig syn presenterad för mig. Jag verkade vakna upp ur min sömn, men jag befann mig inte i mitt hem. Från fönstren såg jag en stor brand. Stora eldklot föll på husen och från dem flög eldpilar i alla riktningar. Det var omöjligt att släcka bränderna som uppstod och många platser blev ödelagda. Människors rädsla var obeskrivlig. Efter en stund vaknade jag i min bostad. - Ev 29 (1906). rätt

(26)Jag såg ett enormt eldklot falla ned bland några vackra hus, som omedelbart förstördes. Jag hörde någon säga: ”Vi visste att Guds straff skulle drabba jorden, men vi visste inte att det skulle ske så snart.” Andra sade förtvivlat: ”Ni visste det! Varför talade ni inte om det för oss? Vi visste det inte.” - 9T 28 (1909). rätt

(26)Jordbävningar och översvämningar
Fienden har arbetat och han arbetar fortfarande. Han har kommit ned med stor kraft, och Guds Ande dras bort från jorden. Gud har tagit bort sin skyddande hand. Vi behöver bara se på Johnstown i Pennsylvania. Han hindrade inte djävulen från att utplåna hela detta samhälle [Den 31 maj 1889 omkom omkring 2 200 personer i Johnstown, när en fördämning brast efter flera dagars regn]. Och just sådant kommer att upprepas strax före världshistoriens slut. - 1SAT 109 (1889). rätt

(26) Jordytan kommer att slitas sönder av de krafter som döljs i jordens inre. När dessa element väl har brutits loss kommer skatterna att svepas bort för dem som i åratal har skaffat sig stora rikedomar på sina anställdas bekostnad, vilka har fått svälta. Även den kristna delen av världen kommer bli förfärligt omskakad innan slutet kommer. - 3MR 208 (1891). rätt

(27) Den tid är här då vi ena ögonblicket står på fast grund, medan marken i nästa ögonblick skakar under våra fötter. Jordbävningar inträffar när man minst anar det. -TM 421 (1896). rätt

(27) Genom bränder, flodvågor och jordskalv, genom de stora djupens raseri, genom olyckor till lands och till havs blir vi varnade om att Guds Ande inte för alltid kommer att kämpa med människor. (1 Mos 6:3). - 3MR 315 (1897). rätt

(27) Innan Människosonen visar sig på himlens skyar kommer naturen att vara i uppror. Blixtar från himlen tillsammans med eld från jordens inte kommer att få bergen att brinna som en ugn och utgjuta floder av lava över byar och städer. Underjordiska krafter kommer att kasta smältande klippor ut i vattnet och få det att koka, och jordmassor och stenblock kommer att slungas vida omkring. Mäktiga jordskalv kommer att kosta tusentals människor livet. 7BC 946 (1907). rätt

(28)Brottslighet, hungersnöd och pest
Satan arbetar i luften. Han förgiftar atmosfären, och här är vi beroende av Gud för våra liv - både våra nuvarande och våra eviga liv. Vi behöver vara klarvakna, helt hängivna, helt omvända och helt helgade åt Gud. Men det verkar som vi är paralyserade. Vår Gud i himlen, väck oss! - 2SM 52 (1890). rätt

(28)Gud har inte hindrat mörkrets makter från att förorena luften, som är en av livets källor, med dödsbringande smittsamma ämnen. Inte bara växtriket berörs av detta, utan människor blir sjuka. Detta är resultatet av droppar från Guds vredesskålar [Gud tar ansvar för det som Han tillåter ske, eller inte förhindrar. Se 2 Moseboken 7: 3; 8: 32; 1 Krönikeboken 10: 4, 13, 14.] som börjar stänkas över jorden, och ger en föraning om vad som skall komma i den nära framtiden. - 3SM 391 (1891). rätt

(28)Det kommer att bli ökad hungersnöd. Farsoter kommer att kräva tusentals liv. Vi är omgivna av inte faror genom onda makters påverkan, och av yttre faror. Men ännu håller Guds makt tillbaka. - 19MR 382 (1897). rätt

(28)Det har visats mig att Guds Ande håller på att dras bort från jorden. Hans återhållande makt kommer snart att avlägsnas från dem som fortsätter att förakta Hans bud. Nyheterna talar dagligen om bedrägerier, mord och brottslighet av alla slag. Orättfärdigheten har blivit så vanlig att den inte längre chockerar oss, som den gjorde förut. - Brev 258 (1907). rätt

(28)Guds syfte med olyckorna
Vad betyder dessa fruktansvärda olyckor på havet, då fartyg kastas in i evigheten utan ett ögonblicks varning? Vad betyder alla dessa olyckor på land då bränder förtär det som de rika har samlat ihop, till stor del genom att förtrycka de fattiga? Herren griper inte in för att skydda egendom tillhörande dem som har överträtt Hans lag, brutit Hans förbund och trampat på Hans Sabbat genom att godta en falsk vilodag. rätt

(29)Guds plågor faller redan över jorden och sopar bort de mest värdefulla byggnader som genom ett brinnande andetag från himlen. Skall inte dessa domar få bekännande Kristna att besinna sig? Gud tillåter att detta sker för att världen måtte ta varning, för att syndare måtte bli rädda och darra inför Honom. 3MR 311 (1902). rätt

(29)Gud har en avsikt med att tillåta dessa olyckor. De är ett av Hans medel för att få män och kvinnor att besinna sig. Genom att låta ovanliga händelser inträffa i naturen vill Gud visa tvivlande mänskliga makter det som Han tydligt beskriver i Sitt Ord. - 19MR 279 (1902). rätt

(29)Hur ofta hör vi inte om jordskalv och stormar, om ödeläggelser genom eld och vatten med stora förluster av liv och egendom som följd? Dessa olyckor verkar vara nyckfulla utbrott av otämjda naturkrafter som människor inte förmår styra, men i dem alla kan vi läsa Guds avsikt. Det är några av de medel som Han använder för att få människor att vakna upp och se vilken fara de svävar i. - PK 277 (ca 1914). rätt

(30)Kommande händelser i Guds hand
Världen saknar inte en härskare. Framtiden ligger i Guds hand. Himlens Majestät tar själv ansvar för såväl nationernas öde som Sin församlings sak. - 5T 753 (1889). rätt

(30)De förfärliga ormarna i öknen hade två syften. Av dem lärde sig Guds folk att inte bara jordens fysiska krafter står under Skaparens kontroll, utan också religiösa manifestationer. Detta gäller i synnerhet de söndagslagar som kommer att drivas igenom. -19MR 281 (1902). rätt

(30)I det stora avslutande arbetet kommer vi att möta förvirrande situationer som vi inte vet hur vi skall hantera. Men låt oss inte glömma att himlens tre stora krafter arbetar, att en gudomlig hand vilar på hjulet och att Gud kommer att se till att Hans avsikter förverkligas. - Ev 65 (1902). rätt

(30)På samma sätt som de hjulliknande konstruktionerna kontrollerades av handen under kerubens vingar, kommer det invecklade spelet av händelser som människor skapar att stå under gudomlig kontroll. Mitt i nationernas kamp och strid styr Han som tronar över keruberna fortfarande allt som sker på jorden..- Ed 178 (1903). rätt

(31)I mänsklighetens historia ser det ut som om nationernas framväxt och väldenas uppgång och fall beror på människors vilja och förmåga. Det som sker verkar till stor del bero på hennes makt, strävan och planer. Men i Guds Ord dras förhänget åt sidan och vi ser hur mänskliga intressen, makter och lidelser stilla och tålmodigt styrs av den Allsmäktige, så att Hans vilja sker. - PK 499, 500 (ca 1914). rätt

(31)Himlens intresse för det som sker på jorden
Genom att spara den förste mördarens liv presenterade Gud inför hela universum en lärdom som påverkar hela den stora striden. Hans avsikt var inte enbart att kväva upproret, utan visa hela universum upprorets sanna natur. De heliga invånarna i andra världar iakttog med största intresse det som hände på jorden. Gud har hela universums sympati och godkännande när Hans stora plan steg för steg fullbordas. - PP 78, 79 (1890). rätt

(31)Att Kristus dog för att frälsa människan skulle inte bara ge tillgång till himlen. Det skulle också inför hela universum rättfärdiga Guds och Kristi sätt att handskas med Satans uppror. - PP 68, 69 (ca 1890). rätt

(31)Hela universum iakttar med det djupaste intresse de avslutande scenerna i den stora striden mellan gott och ont. - PK 148 (ca 1914). rätt

(32)Vår lilla värld är universums lärobok. - DA 19 (1898). rätt

nästa kapitel