De sista dagarnas händelser kapitel 3. Från sida 34ren sida tillbaka

”När skall detta ske?”

(34)Lärjungarna frågar Jesus om Hans återkomst
Jesu ord i Matt 24: 2 uttalades i många människors närvaro, men när Han var ensam kom Petrus, Johannes, Jakob och Andreas till Honom då Han satt på Oljeberget. De sade: ”När skall detta ske, och vad blir tecknet på Din återkomst och den här tidsålderns slut?” Matt 24: 3. Jesus svarade inte Sina lärjungar genom att tala om Jerusalems ödeläggelse och världens slut var för sig. Han blandade beskrivningarna av dessa två händelser. Om Han hade uppenbarat framtiden för Sina lärjungar så som Han själv såg den, skulle de inte ha kunnat uthärda det. Därför kombinerade Han beskrivningarna av de två stora kriserna och överlät till lärjungarna att själva studera dem. DA628 (1898). rätt

(34)Tiden för Kristus återkomst är okänd
Många som har kallat sig adventister har fastställt tider. Gång på gång har tidpunkter för Kristi återkomst fastställts, men resultatet har blivit upprepade felsägelser. Tidpunkten för vår Herres ankomst ligger bortom dödligas kännedom. Inte ens de änglar som tjänar dem som skall ärva frälsning känner till dagen eller timmen. ”Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” Matt 24: 36. - 4T 307 (1879). rätt

(34)Vi skall varken känna till tidpunkten för utgjutandet av den Helige Ande eller för Kristi ankomst. Varför har då Gud inte låtit oss få veta detta? Därför att vi inte skulle använda den kunskapen på rätt sätt. Det skulle resultera i ett tillstånd i våra församlingar som i hög grad skulle försena Guds verk - att bereda ett folk som står fast på den stora dag som skall komma. Vi skall inte leva i upphetsning på grund av tidpunkten... rätt

(35)Du kommer inte kunna säga att Han skall komma inom ett, två, eller fem år. Inte heller kan du skjuta upp Hans ankomst genom att säga att Han kanske inte kommer inom de närmaste tio eller tjugo åren. - RH 22 (mars 1892). rätt

(35) Vi närmar oss Herrens stora dag. Tecknen går i uppfyllelse. Och ändå har vi inte något besked om dagen eller timmen för Kristi återkomst. I Sin vishet har Herren dolt detta för oss, för att vi alltid skall vara i ett tillstånd av förväntan och förberedelse inför vår Herre Jesu Kristi framträdan på himmelens skyar. Brev 28. (1897). rätt

(35)Den exakta tidpunkten för Människosonens andra ankomst är Guds hemlighet. – DA 633 (1898) rätt

(36)Vårt budskap handlar inte om att fastställa tider
Vi hör inte till dem som fastställer tiden fram till Jesu återkomst i makt och härlighet. Somliga har fastställt tider, och när dessa har överskridits har deras självgoda ande inte tålt tillrättavisning utan de har genast fastställt en ny tid, och ytterligare en. Men deras många misstag stämplar dem som falska profeter. - FE 335 (1895). rätt

(36)Gud ger ingen människa något budskap om att det återstår fem, tio, eller tjugo år tills denna världs historia når sitt slut. Han kommer inte ursäkta någon för att han fördröjer sin förberedelse för Hans ankomst. Han vill inte att någon skall säga som den onde tjänaren: "Min Herre dröjer...” Matt 24:48. Det leder till lättsinnig försummelse av de tillfällen och förmåner som är oss givna till förberedelse för den stora Dagen. - RH 27 (nov. 1900). rätt

(36)Att fastställa tider leder till otro
På grund av att de fastställda tiderna om och om igen har slagit fel, befinner sig världen, visavi Kristi nära förestående ankomst, i ett mer beslutsamt tillstånd av otro än tidigare . De betraktar de misslyckade förutsägelserna med förakt, och eftersom människor på så vis har blivit bedragna, vänder de sig bort från den sanning som dokumenteras av Guds Ord, nämligen att slutet är nära. - 4T 307 (1879). rätt

(36)Tydligen har broder E. P. Daniels fastställt en tidpunkt och sagt att Herren skall komma inom fem år. Nu hoppas jag att intrycket inte skall sprida sig att vi fastställer tider. Låt ingen säga något sådant. Det leder inte till något gott. Försök inte att åstadkomma väckelser på sådan grund, utan var försiktiga med allt ni säger, så att fanatiker inte finner något som de kan använda till att skapa uppståndelse och göra Guds Ande bedrövad. rätt

(37)Det är inte vår önskan att göra folk upprörda, så att känslorna tar överhand och principer inte får råda. Jag känner att vi behöver skyddas på alla sidor. Satan arbetar och gör sitt yttersta för att omärkligt föra in knep och påhitt som ställer till skada. Allt som skapar uppståndelse och upprördhet på felaktiga grunder skall vi akta oss för, ty reaktionen kommer säkert inte att utebli. - Brev 34 (1887). rätt

(37)Det kommer alltid att uppstå falska och fanatiska rörelser genom att personer i församlingen hävdar att de är vägledda av Gud. De ger sig iväg innan de har blivit sända och fastställer dag och datum för ouppfyllda profetior. Deras upprepade misslyckanden gläder fienden och skapar förvirring och otro. - 2SM 84 (1897). rätt

(37)Ingen tidsbestämd profetia sträcker sig längre än till 1844
Vid tältmötet i Jackson gjorde jag klart för vissa fanatiska grupper att de gick själafiendens vägnar. De befann sig i mörker. De påstod att de hade fått ta emot ett stort ljus om att nådatiden skulle ta slut i oktober 1884. Där fastslog jag offentligt att det hade behagat Herren att visa mig att det inte skulle finnas någon bestämd tidpunkt i Guds budskap efter 1844. - 2SM 73 (1885). rätt

(37)Vi har valt att vaka och vänta utan att tillkännage någon tidsprofetia mellan de profetiska periodernas slut år 1844 och tiden för vår Herres ankomst. - 10MR 270 (1888). rätt

(38)Folket kommer inte få något nytt budskap om bestämda tidpunkter. Efter perioden 1842 till 1844 (Upp 10: 4-6), kan man inte finna någon tidsbestämd profetisk period. Den längsta av dem når fram till hösten 1844. - 7BC 971 (1900). rätt

(38)Ellen White väntade på Kristus återkomst under sin livstid
Jag blev visad församlingen som var närvarande vid konferensen. Ängeln sade: ”Några kommer att bli ormens föda, andra kommer drabbas av de sju sista plågorna, och några kommer bli kvar på jorden och bli förvandlade vid Jesu ankomst.” - 1T 131, 132 (1856). rätt

(38)Tiden är kort. Därför skulle vi arbeta flitigt och fördubbla våra ansträngningar. Våra barn kommer kanske aldrig att gå på högskolan. - 3T 159 (1872). rätt

(38)Det är inte välbetänkt att nu få barn. Tiden är kort, de sista dagarnas faror är här och många små barn kommer att svepas bort. - Brev 48 (1876). rätt

(38)Ju färre äktenskap som ingås, desto bättre för både män och kvinnor nu när jordens historia närmar sig sitt slut, och en tid nalkas av så stor nöd att det aldrig funnits dess like. - 5T 366 (1885). rätt

(39) Timmen närmar sig; den är inte långt borta, och några av oss som tror kommer att leva på jorden och få se förutsägelsen besannas, och få höra ärkeängelns röst och Guds basun eka från berg, slätter och hav till jordens mest avlägsna delar. - RH 31-7-1888. rätt

(39)Nödens tid ligger nära framför oss, ty den tredje ängeln har redan med höga rop börjat förkunna rättfärdigheten hos Jesus, vår förlåtande Återlösare. – 1SM 363 (1892) rätt

(39)Förseningen har blivit förklarad
Den långa, mörka natten är en prövning, men morgonen fördröjs av barmhärtighet, ty om Herren kom nu skulle många vara oförberedda. - 2T 194 (1868). rätt

(39) Om adventisterna efter den stora besvikelsen 1844 hade hållit fast vid sin tro och enigt hade gått vidare med uppenbarelsen som Guds försyn gav dem, tagit emot den tredje ängelns budskap och förkunnat det för världen i Andens kraft, skulle de ha fått se Guds frälsning. Herren skulle ha verkat mäktigt genom deras ansträngningar. Missionbefallningen hade fullbordats och Kristus skulle ha kommit för att ta emot Sitt folk... Det var inte Guds vilja att Kristi ankomst skulle försenas på detta sätt. rätt

(39)Fyrtio års otro, knorrande och uppror utestängde det gamla Israel från Kanaans land. Samma synder har försenat det moderna Israels ingång i det himmelska Kanaan. Det var inte Guds löften det var fel på - varken den gången eller nu. Det är otro, världslighet, brist på helgelse och osämja mellan dem som bekänner sig vara Guds folk som har hållit oss kvar i denna syndens och sorgens värld i så många år. - Ev 695, 696 (1883). rätt

(40)Om Kristi församling hade utfört sitt förordnade verk som Herren föreskrev, skulle hela världen ha blivit varskodd och vår Herre Jesus hade kommit till vår värld i makt och härlighet. – DA 633, 634 (1898). rätt

(40)Guds löften är villkorliga
I sina budskap till människorna säger Guds änglar att tiden är mycket kort [se Rom 13: 11, 12; 1 Kor 7: 29; 1 Tess 4: 15, 17; Hebr 10: 25; Jak 5: 8, 9; 1 Pet 4: 7; Upp 22: 6, 7]. Och så har det alltid blivit framställt för mig. Det är sant att det har tagit längre tid än vi trodde i detta budskaps första tid. Vår Frälsare kom inte så snart som vi hade hoppats. Men har Herrens Ord slagit fel? Aldrig! Vi får komma ihåg att såväl Guds löften som Hans varningar är villkorliga [se Jer 18: 7-10; Jon 3: 4-10.] . rätt

(40)Kanske måste vi stanna i den här världen ännu många år på grund av olydnad, liksom Israels barn måste bli kvar i öknen... Men Guds folk bör inte lägga synd till synd genom att ge Honom skulden för följderna av deras eget felaktiga tillvägagångssätt. - Ev 695, 696 (1901). rätt

(41)Vad Kristus väntar på
Med längtan väntar Kristus på att Hans egenskaper skall manifesteras i Hans församling. När Kristi karaktär återspeglar sig i Hans folk, då skall Han komma och ta dem till Sig. Det är varje Kristens privilegium att inte bara se fram emot, utan också påskynda vår Herres ankomst. Om alla som bekänner Hans namn bar frukt till Hans ära, skulle evangeliets säd snabbt sås över hela världen. Den sista stora skörden skulle fort mogna och Kristus skulle komma för att hämta Sin dyrbara säd. – COL 69 (1900) rätt

(41) Vi har förmånen kunna påskynda Herrens återkomst genom att föra ut evangeliet i världen. Vi skall inte bara vänta på- utan påskynda Herrens Dags ankomst. – DA 633 (1898). rätt

(41)Genom samarbete med Honom har Han gett oss makt att få ett slut på denna eländiga värld. – Ed 264 (1903) rätt

(41)Det finns gränser för Guds tålamod
Med ofelbar noggrannhet håller den Allsmäktige räkenskap över alla nationer. Dessa konton hålls uppdaterade så länge Hans barmhärtighet manar till omvändelse. Men när överträdelserna når den gräns som Gud har fastställt, börjar Hans vrede att visa Sig. - 5T 208 (1882). rätt

(41)Gud håller räkenskap över alla nationer. Deras synder får vittnesbördet mot dem i himlens böcker att växa, och deras bägare blir full när en lag har stiftats att överträdelse av reglerna gällande veckans första dag skall bestraffas. - 7BC 910 (1886). rätt

(41)Gud håller räkenskap över folken... när tiden har kommit då orättfärdigheten når den fastställda gränsen för Guds nåd, kommer Hans tålamod att upphöra. När talen i himlens böcker visar att överträdelsens mått är fullt, kommer vreden att utlösas. - 5T 524 (1889). rätt

(42)Även om Gud visar tålamod mot syndaren, finns det en gräns som ingen människa ostraffat kan överskrida. När den gränsen är nådd dras erbjudandena om nåd tillbaka och domen faller. – PP 162, 165 (1890) rätt

(42)Det kommer en tid då deras bedrägeri och fräckhet har nått en punkt som Gud inte tillåter dem att passera och då skall de få uppleva att det finns en gräns för Jehovas tålamod. - 9T 13 (1909). rätt

(42)Det finns en gräns bortom vilken Guds straffdomar inte längre kan kan skjutas upp. - PK 417 (ca 1914). rätt

(42)Överträdelsen har nästan nått sin gräns
Det kommer inte dröja länge förrän jordens invånare har fyllt sin orättfärdighets bägare. Då kommer Guds vrede som har slumrat så länge att vakna, och detta ljusets land kommer att dricka Hans oblandade vredes bägare. - 1T 363 (1863) rätt

(42)Orättfärdighetens bägare är nästan full, och Guds vedergällande rättvisa är på väg att hemsöka de skyldiga. - 4T 489 (1880). rätt

(43)Denna världs ondska har nästan nått gränsen för orättfärdighet. Vår jord har nästan nått den punkt där Gud kommer tillåta att ödeläggaren får sin vilja igenom med den. - 7T 141 (1902). rätt

(43)Överträdelsen har snart nått sin gräns. Förvirring fyller jorden och snart skall en stor skräck komma över människorna. Slutet är mycket nära. Vi som känner sanningen bör förbereda oss för den överväldigande överraskning som snart skall drabba världen. - 8T 28 (1904). rätt

(43)Vi borde hålla Guds stora Dag i minnet
Vi måste rikta vår uppmärksamhet mot de stora domsscener som vi har framför oss. När vi tänker på Guds stora Dag, då allt skall bli avslöjat, kommer det att påverka vår karaktär. En broder sade till mig: rätt

(43)- "Syster White, tror du att Herren kommer inom de närmaste tio åren?" rätt

(43) - "Hur skulle det påverka dig om Han kom om två, fyra eller tio år?" rätt

(44) - "Jag tror att jag skulle göra vissa saker på ett annat sätt än jag gör nu, om jag visste att Herren skulle komma inom tio år." rätt

(44)Hur egoistiskt var det inte att säga att han skulle leva annorlunda om hans Herre skulle komma inom tio år! Hanok vandrade med Gud i 300 år. Det borde lära oss att vi skall vandra med Gud varje dag, och att vi inte är säkra med mindre än att vi väntar och vakar. – 10MR (1886). rätt

(44)Tiden är kort
Måtte Herren inte någonsin lämna dem i ro, som nu är bekymmerslösa och likgiltiga inför Herrens verk. Slutet är nära. Jesus vill att vi alltid skall komma ihåg att tiden är kort. - Brev 97 (1886). rätt

(44)När vi en gång står på glashavet tillsammans med de återlösta, med harpor av guld och skinande kronor och den oändliga evigheten framför oss, kommer vi att förstå hur kort nådatidens väntan egentligen var. - 10MR 266 (1886). rätt

nästa kapitel