De sista dagarnas händelser kapitel 5. Från sida 65ren sida tillbaka

Guds folks andliga liv

(65)Ett dubbelliv
I denna tid, strax före Kristi ankomst på himmelens skyar skall det utföras ett arbete av samma slag som det Johannes Döparen utförde. Gud kallar män till att förbereda ett folk som kan bestå på Guds stora Dag... För att förkunna som Johannes gjorde måste vi ha en andlig erfarenhet som liknar hans. Samma verk måste ske i oss. Vi måste betrakta Gud - och när vi gör det, glömma oss själva. - 8T 332, 333 (1904). rätt

(65)Att leva med Gud kommer att förädla vår karaktär och våra liv. Människor kommer lägga märke till att vi har varit tillsammans med Jesus, liksom de lade märke till det hos de första lärjungarna. Det kommer ge arbetaren en kraft som inget annat kan ge. Han får inte låta sig berövas denna kraft. Vi måste leva ett dubbelliv: Ett liv med tanke och handling, med stilla bön och uppriktigt arbete. – MH 512 (1905) rätt

(65)Bön och arbete, arbete och bön skall vara ditt liv. Du måste be som om allt är beroende av Gud, och arbeta som om plikten vore ditt allt. - 4T 538 (1881). rätt

(66)Ingen människa är säker om hon inte ber. – GC 530 (1911). rätt

(66)Den som inte gör något annat än ber kommer snart att sluta be. – SC 101 (1892). rätt

(66)Fast förankrad i Kristus
Stormen nalkas, den storm som kommer att avslöja tron hos var och en. De troende måste vara fast förankrade i Kristus, ty de kommer annars att bli vilseledda. - Ev 361, 362 (190 rätt

(66)Det vore välgörande för oss att tillbringa en timme varje dag med att begrunda Kristi liv punkt för punkt, och föreställa oss varje scen, särskilt de avslutande. – DA 83 (1898). rätt

(66)Vårt enda försvar mot det onda är att Kristus bor i våra hjärtan genom tro på Hans rättfärdighet. Vi kan aldrig stå emot de oheliga effekterna av egenkärlek, njutningslystnad, och frestelse till synd om vi inte på ett livsavgörande sätt blir förenade med Gud. Vi kanske kan lägga bort många dåliga vanor och för en tid skilja oss från Satan, men utan en livsavgörande förbindelse med Gud, genom att i varje nytt ögonblick överlämna oss själva till Honom, kommer vi att bli besegrade. Utan en personlig bekantskap med Kristus och en ständig gemenskap med Honom är vi utlämnade åt fienden och kommer till slut att göra honom till viljes. – DA 324 (1898) rätt

(67)Kristus som korsfäst skulle vara det ämne som sysselsätter våra tankar, som vi talar om och gläder oss mest över. - SC 103, 104 (1892). rätt

(67)Formad av den Heliga Anden
Det mänskliga hjärtat kommer aldrig bli lyckligt förrän det överlämnar sig till att formas av Guds Ande. Anden formar den pånyttfödda själen efter Kristi förebild. Genom dess inflytande förvandlas fiendskap mot Gud till tro och kärlek, och stolthet till ödmjukhet. Själen uppfattar sanningens skönhet, och Kristus blir ärad genom en upphöjd och fullkomlig karaktär. - OHC 152 (1896). rätt

(67)Det finns ingen enda aspekt av vår natur, inte någon tendens i vårt sinne eller benägenhet i vårt hjärta som inte i varje stund behöver stå under den Helige Andens kontroll. - PP 421 (1890) rätt

(67)Anden lyser upp vårt mörker, informerar oss i vår okunskap och hjälper oss i alla hänseenden. Men sinnet måste hela tiden sträcka sig efter Gud. Om världsligheten får lov att råda - om vi inte har någon önskan om att be eller stå i förbindelse med maktens och visdomens källa, kommer Anden inte att förbli i oss. - OHC 154 (1904). rätt

(68)Nödvändigheten av bibelstudium
Inget hjärta som har blivit renat kan bevaras rent utan daglig tillförsel av Ordets salt. Om gudomlig nåd inte tas emot varje dag kan ingen människa förbli omvänd. - OHC 215 (1897). rätt

(68)Låt Guds Ord stärka din tro. Låt helt och fullt det levande vittnesbördet – sanningen – bli klargjord för dig. Tro på Jesus som din personlige Frälsare. Han har varit och kommer alltid att vara den eviga Klippan. - Ev 362 (1905). rätt

(68)De Kristna borde göra sig redo för det som snart skall komma över världen som en överväldigande överraskning. Denna förberedelse skall göras genom flitigt studium av Guds Ord och genom att sträva efter att forma sina liv efter dess lära. - PK 626 (ca 1914). rätt

(68)Endast de som har stärkt sitt sinne med Bibelns sanningar kommer kunna bestå i den sista stora striden. - GC 593, 594 (1911). rätt

(68)Endast den som flitigt har studerat Skriften, och fått kärlek till sanningen, kommer att skyddas mot den mäktiga villfarelse som kommer att fånga världen. - GC 625 (1911). rätt

(68)Vårt folk behöver förstå Guds Ord. Det är nödvändigt för oss att ha en grundlig kunskap om de sanningar som blivit uppenbarade, om vi skall kunna bevaras genom det som skall drabba världen och inte föras bort av varje vindkast. 5T 273 (1885). rätt

(69)Göm Guds ord i ditt sinne
Flera gånger om dagen bör dyrbara, gyllne ögonblick invigas till bön och studium av Skriften. Genom att repetera ett skriftställe i tankarna kan själens liv bevaras. 4T 459 (1880). rätt

(69)Guds dyrbara Ord är vägledning för unga som önskar vara trogna mot himlens Kung. De bör studera Skriften, lära sig skrift efter skrift utantill och veta vad Gud har sagt. – ML 315 (1887). rätt

(69)Gör Skriften till en mur omkring dig och du kommer att märka att världen inte kan bryta ner den. Göm skriftställen i ditt minne, och när Satan kommer med sina frestelser, säg då genast till honom: ”Det står skrivet.” På det sättet mötte och motstod vår Herre Satans frestelser. - RH 10 april 1888. rätt

(69)Inpränta Kristi dyrbara ord i ditt sinne. De är mycket mer värda än silver och guld. - 6T 81 (1900). rätt

(69)Bär en Bibel med dig i din ficka när du arbetar, och använd varje tillfälle till att lära dig dess dyrbara löften utantill. - RH 27 (april 1905). rätt

(69)Det skall komma en tid då många kommer att bli berövade på Guds skrivna Ord. Men om Orden står skrivna i våra minnen, kan ingen ta dem ifrån oss. - MR 760 24 (1906). rätt

(70)Studera Guds Ord. Göm dess dyrbara löften i hjärtat så att vi, när våra biblar blir tagna från oss, alltid har tillgång till Guds Ord. - 10 MR 298 (1909). rätt

(70)Uppenbarelseboken 14 är ett ankare för Guds folk
I dessa sista dagar är det vår plikt att verkligen ta reda på den fulla innebörden av den första, andra och tredje ängelns budskap. Allt vad vi gör bör stå i överensstämmelse med Guds Ord. De tre änglarnas budskap hör alla ihop och de är uppenbarade i Uppenbarelsebokens fjortonde kapitel från den sjätte versen till kapitlets slut. - 3MR 68 (1896). rätt

(70)Många som tagit emot det tredje budskapet hade ingen erfarenhet av de två tidigare budskapen. Det förstod Satan, och hans onda ögon var riktade mot dem för att få dem på fall; men den tredje ängeln vände deras uppmärksamhet mot det Allraheligaste och de som hade upplevt de två tidigare budskapen visade dem vägen till den himmelska helgedomen. Många fick upp ögonen för den fullkomliga kedja av sanning som finns i änglarnas budskap och tog med glädje emot dem i deras ordning och följde i tro Jesus in i den himmelska helgedomen. Dessa budskap presenterades för mig som ett ankare för Guds folk. De som förstår dem och tar emot dem kommer att bevaras från att svepas bort av Satans många villfarelser. – EW 256 (1858) rätt

(70)Fostra ditt sinne till att tro på Guds ord
Den som känner sig fri att ifrågasätta Guds Ord och tvivla på allt som lämnar möjlighet till tvivel kommer finna att det krävs en förfärlig kamp för att bevara tron när svårigheterna kommer. Det kommer bli nästan omöjligt att övervinna den makt som binder det sinne som är fostrat till att tvivla, ty genom denna fostran har själen fångats i Satans snaror och gjort den ur stånd att spränga det hemska nät som har spunnits allt tätare omkring den. rätt

(71)Den som väljer att tvivla ber Satans tjänare om hjälp. Enda hoppet för den som har vant sig vid att tvivla är att hjälplöst kasta sig i Frälsarens armar. Som ett barn behöver han låta sin vilja och sin väg underordnas Kristus, så att han kan bli förd ut ur mörkret in i Hans underbara ljus. En människa har inte kraft att själv rädda sig ur Satans snara. Den som vänjer sig vid att ifrågasätta, tvivla och kritisera, blir allt starkare i sin otro. – Ms 3 1895. rätt

(71)Förberedelse för framtida prövningar
Kristi tjänare skall inte förbereda vad de skall säga när de ställs inför rätta för sin tros skull. Deras förberedelse skall bestå i att dagligen gömma Guds Ords dyrbara sanningar i hjärtat, hämta näring från Kristi lära och att stärka sin tro genom bön. När de sedan ställs inför rätta, kommer den Helige Ande att påminna dem om just de sanningar som skall nå deras åhörares hjärtan. Just när de bäst behöver det skall Gud påminna dem om den kunskap som de inhämtat genom flitigt studium. - CSW 40, 41 (1900). rätt

(71)När prövningstiden kommer skall det bland dem som nu predikar för andra finnas män som, när de undersöker sina ståndpunkter, kommer inse att de inte har någon giltig grund för många av dem. Först när de blir prövade på detta sätt kommer de att inse sin stora okunskap. Det finns många i församlingen som tar för givet att de förstår vad de tror på, men fram till dess att striden börjar vet de ingenting om sin svaghet. När de skiljs från sina trossyskon och på egen hand tvingas redogöra för sin tro, kommer de att överraskas av sina förvirrade idéer om det som de har tagit emot som sanning. - 5T 707 (1889). rätt

(72)Ha kontroll över din moral
Det är mycket värt att kunna ge skäl för sin tro, men om sanningen inte går djupare än så kommer din själ aldrig bli frälst. Hjärtat måste renas från allt moraliskt fördärv. - OHC 142 (1893). rätt

(72)Endast få förstår att det är en plikt att utöva kontroll över tankar och föreställningar. Det är svårt för det odisciplinerade sinnet att fästa tankarna på förtjänstfulla teman. Men om tankarna inte sysselsätts med det sanna och goda kan inte tron växa i hjärtat. Om sinnet inte är upptaget av heliga, eviga ting kommer det att uppehålla sig vid det banala och ytliga. Både de intellektuella och de moraliska krafterna skall tränas, och de stärks och växer genom övning. - OHC 111 (1881). rätt

(72)Vi behöver verkligen uppmuntra och odla rena tankar och stärka vår moral istället för de låga, köttsliga sidorna av vår natur. Herre, hjälp oss att vakna upp från vår njutningslystnad! - MM 278 (1896). rätt

(73)Hanoks exempel
rätt

(73)Hanok vandrade med Gud i tre hundra år, ty han blev förvandlad och upptagen till himlen - och världens tillstånd var inte mer gynnsamt för kristen karaktärsutveckling på den tiden än den är i dag. På vilket sätt vandrade Hanok med Gud? Han vande sig vid att alltid tänka på att han var i Guds närhet, och när han kom i bryderi gick hans böner om hjälp upp till Gud. rätt

(73)Han vägrade göra något som kunde förnärma Gud. Han hade alltid Herren i sina tankar. Han bad: ”Herre, lär mig Din väg så jag inte handlar orätt. Vad är Din vilja med mig? Vad kan jag göra för att ära Dig, min Gud?” På så vis gjorde han allting i överensstämmelse med sin himmelske Faders vilja. Hans tankar och hans vilja var inte hans egna. I allt underkastade hans sig sin Faders vilja. rätt

(73)Hanok var en företrädare för dem som kommer att vara på jorden när Jesus kommer, och bli förvandlade och upptagna till himlen utan att smaka döden. ISAT 32 (1886). rätt

(74)Hanok frestades liksom vi. Han levde bland människor som inte var mer vänligt inställda till rättfärdighet än man är i dag. Den luft han inandades var besmittad av synd och fördärv, precis som vår luft, ändå levde han ett heligt liv. Han var obesmittad av den utbredda synden som rådde i hans dagar. Måtte även vi förbli rena och ofördärvade. - 2T 122 (1868). rätt

(74)Kom ihåg hur Gud har välsignat dig
När vi ser på vår församlings historia, hur vi genom varje framsteg har nått fram till vår nuvarande ställning, kan jag säga: Lovprisa Gud! Mitt sinne fylls av förundran och tillit till Kristus när jag ser vad Herren har gjort. Vi har inget att frukta av framtiden, utom om vi skulle glömma bort hur Herren har lett oss och undervisat oss. - LS 196 (1902). rätt

(74)Det är tid för allvarlig eftertanke
Om det någonsin fanns en tid då det var nödvändigt med allvarlig eftertanke för var och en som fruktar Gud, så är det nu. Personlig fromhet är nödvändig. Var och en borde fråga sig själv: ”Vem är jag? Vad är mitt arbete och min mission i denna tid? På vems sida arbetar jag - på Kristi sida eller på fiendens sida?” Låt varje människa ödmjuka sig inför Gud, ty vi lever förvisso på den stora Försoningsdagen. Just nu passerer mångas liv revy inför Gud, ty de skall bara sova i sina gravar en liten tid till. På den dagen är det inte din trosbekännelse som ger dig en garanti, utan styrkan i din tillgivenhet. Är själens tempel renat från all orenhet? Är mina synder bekända, och har jag omvänt mig från dem så att de kan utplånas? Överskattar jag alltför lätt mig själv? Är jag villig att offra vad som helst för den ojämförliga kunskapen om Jesus Kristus? Känner jag i varje stund att jag inte tillhör mig själv utan är Kristi egendom, och att min tjänst tillhör Gud, liksom hela mitt jag? - Ms 87 (1886). rätt

(74)Vi borde fråga oss själva: ”Vad lever och arbetar jag för? Och vad skall resultatet bli av alltsammans?” - ST 21 nov. 1892. rätt

(75)Lev med tanke på domens dag
När jag ser människor i våra städer skynda fram och tillbaka, frågar jag mig om de någonsin tänker på Herrens Dag som ligger strax framför oss. Varenda en av oss borde leva med tanke på den stora Dag som snart skall komma över oss. - ISAT 25 (1886). rätt

(75)Vi har inte råd att leva utan att tänka på domens dag, ty även om den har dröjt länge är den nu nära. Den ligger strax framför oss och kommer snart. Ärkeängelns trumpet skall snart överraska de levande och uppväcka de döda. - CG 560, 561 (1892). rätt

(76)Redo för Kristus ankomst
Om vi inte nu känner någon glädje över att tänka på himmelska ting och inte har något intresse av att lära känna Gud, eller gläder oss över att betrakta Kristus karaktär, och om vi inte upplever helighet som något tilldragande, då kan vi vara säkra på att vårt hopp om himlen är förgäves. Fullkomlig anpassning till Guds vilja är det höga mål som den kristne ständigt skall se fram emot. Han skall älska att tala om Gud, om Jesus, och om det välsignade hem som Jesus har berett för dem som älskar Honom. Att studera dessa ämnen medan själen gläder sig över Guds löften, benämns av aposteln som att smaka ”den kommande världens krafter" Heb 6: 5. - 5T 745 (1889). rätt

(76)Om din ställning inför Gud är rätt i dag är du också redo om Kristus skulle komma i dag. - HP 227 (1891). rätt

nästa kapitel