De sista dagarnas händelser kapitel 9. Från sida 123ren sida tillbaka

Söndagslagar

(123)Satans utmaning av Guds auktoritet
Gud fördömer Babylon, ty ”av hennes otukts vin har alla folk druckit”. Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Han helgade den dagen och utvalde den till Sin egen heliga dag, och Hans folk skulle hålla den helig genom alla släktled. Men laglöshetens människa som upphöjer sig över Gud, som sitter i Guds tempel och skryter med att vara Gud, han satte sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar (Dan 7:25). Den makt som önskade bevisa att den inte bara var jämställd med Gud utan stod över Honom, den förändrade vilodagen och insatte veckans första dag i den sjunde dagens ställe. Och detta barn av påvekyrkan har protestanterna tagit emot som om det vore heligt. I Guds Ord kallas detta för otukt (Upp 14:8). - 7BC 979 (1900). rätt

(123)Genom hela den kristna tidsåldern har den store fienden till människans lycka särskilt angripit det fjärde budets Sabbat. Satan säger: ”Jag skall motarbeta Guds avsikter. Jag skall ge mina efterföljare makt att överge Sjundedagssabbaten. På så vis skall jag visa världen att dagen som Gud har helgat och välsignat har förändrats. Minnet av den dagen skall inte bevaras i människors minne. Jag skall utplåna minnet av den. Jag skall ersätta den med en dag som inte är instiftad av Gud - en dag som inte kan vara ett tecken mellan Gud och Hans folk. Jag skall förmå dem som godkänner denna dag att helga den, så som Gud helgade den sjunde dagen.” - PK 183, 184 (ca. 1914). rätt

(124)Sabbaten är den stora stridsfrågan
I den strid som skall utkämpas i de sista dagarna kommer alla de korrupta krafter som avfallit från Guds lag att förena sig mot Guds folk. Det fjärde budets Sabbat kommer att vara den stora stridsfrågan, ty i sabbatsbudet säger Gud, att Han är himlens och jordens Skapare. - 3SM 392 (1891). rätt

(124)Mina Sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan Mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att Jag är Herren som helgar er." 2 Mos 31: 13. Några kommer att försöka hindra iakttagandet av Sabbaten och säga ”man vet inte vilken dag som är Sabbat”, men de verkar veta när det är söndag, och har visat stor iver att stifta lagar som tvingar människor att hålla den helig. - KC 148 (1900). rätt

(124)Söndagslagsrörelsen på1880-talet
I många år har vi väntat på att en söndagslag skulle bli antagen i vårt land, och nu när denna rörelse är här, frågar vi: ”Vad skall Guds folk göra?" Vi bör i synnerhet be till Gud att Hans folk nu måtte få nåd och kraft. Gud lever, och vi tror att den tid ännu inte har kommit då vår frihet skall begränsas. Profeten såg ”fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd." Upp 7: 1. En annan ängel som kom från öst, ropade till dem ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor." v. 3. Detta visar oss arbetet som vi nu har att utföra, vilket är att ropa till Gud att änglarna måtte hålla de fyra vindarna tillbaka, tills missionärer hinner sändas ut till alla delar av världen med varningen att inte överträda Jehovas lag. - Extranummer av RH 11 (dec. 1888). rätt

(124)De som förespråkar söndagslagar vet inte vad de gör.
Söndagsrörelsen går nu framåt i okunnighet. Deras ledare döljer vad saken verkligen handlar om, och många som ansluter sig förstår inte vad avsikten är [Mer information om detta, och ytterligare citat från Ellen White, finns i Selected Messages, band 3 sid. 380-402 och Testimonies for the Church, band 5, sid. 711-718]. De inser inte att vi återgår till Roms grymheter under medeltiden om en protestantisk regering offrar de principer som har gjort nationen fri och oavhängig, och skriver in katolska villoläror i lagen. - Extranummer av RH 11 (dec. 1888). rätt

(125)Många, även bland dem som arbetar för att instifta lagar om att hålla söndagen helig, är blinda för konsekvenserna. De inser inte att de direkt angriper religionsfriheten. Många har varken förstått den bibliska Sabbatens helighet eller den falska grund som söndagen som institution vilar på. De som strävar efter att förändra vår grundlag och införa en lag som påbjuder att söndagen skall hållas helig, har ingen aning om vad resultatet kommer att bli. En kris närmar sig snabbt. - 5T 711, 753 (1889). rätt

(125)Vi skall inte tiga och vara passiva
Det är vår plikt att göra allt vi kan för att avvärja faran. Det vilar ett mäktigt ansvar på bedjande män och kvinnor i hela landet. De skall be Gud att hålla tillbaka detta onda och av nåd ge oss ytterligare några få år att arbeta för Mästaren. - Extranummer av RH 11 (dec. 1888). rätt

(125)De som håller Guds bud måste bjuda till för att få den hjälp som endast Gud kan ge dem. De måste arbeta flitigare för att så länge som möjligt avvärja den hotande faran. – RH 18 (dec. 1888). rätt

(125)Låt inte Guds laglydiga folk hålla sig tysta i denna tid, som om vi skulle acceptera situationen. - 7BC 975 (1889). rätt

(126)Det är inte Guds vilja att vi skall sitta passiva utan att göra något för att bevara samvetsfriheten. Brinnande böner skall stiga upp till himlen för att denna olycka måtte bli avvärjd tills vi har utfört det arbete som vi så länge har försummat. Låt oss be ivrigt och arbeta i överensstämmelse med våra böner. - 5T 714 (1889). rätt

(126)Många tar det lugnt, som om de sov. De säger ”Om profetian säger att en söndagslag skall stiftas, då kommer det helt säkert att ske”. Och när de har kommit till den slutsatsen, väntar de lugnt på att det skall ske och tröstar sig med att Gud säkert kommer att beskydda Sitt folk på prövningens dag. Men Gud kommer inte att rädda oss om vi inte bemödar oss att utföra det arbete som Han har tilldelat oss. Som en trofast väktare skall du varna för den annalkande faran, så att män och kvinnor inte i okunskap följer en väg som de skulle undvika om de kände till sanningen. - Extranummer av RH 24 (dec. 1889). rätt

(126)Motarbeta söndagslagar i tal och skrift
Vi skall inte försöka behaga människor som har för avsikt att använda sitt inflytande till att undertrycka religiös frihet och införa tyngande lagar som tvingar deras medmänniskor att hålla söndagen som vilodag. rätt

(126)Veckans första dag skall inte hållas helig. Det är en falsk sabbat, och Herrens familj kan inte samarbeta med dem som upphöjer den och överträder Guds lag genom att trampa på Hans Sabbat. Guds folk skall inte rösta för att ge sådana män någon befattning, ty i så fall gör de sig ansvariga för de synder som dessa begår i sin tjänsteutövning. - FE 475 (1899). rätt

(127)Jag hoppas att trumpeten skall ha rätt tonläge när det gäller söndagslagarna. Jag tror det bästa vore om vi i våra trycksaker gjorde Guds lags beständighet till ett särskilt ämne. Vi skulle nu göra vårt yttersta för att bekämpa denna söndagslag. - CW 97, 98 (1906). rätt

(127)Förenta Staterna kommer att införa en söndagslag
När vårt land till den grad överger sina grundläggande principer att det antar en söndagslag, har protestantismen råkat i händerna på påvemakten. - 5T 712 (1889). rätt

(127)Protestanter kommer att använda hela sitt inflytande och hela sin styrka på påvemaktens sida. När de genom en nationell lag framtvingar den falska sabbaten, tillför de liv och kraft till den katolska kyrkans falska religion samt dess tyranni och förtryck av människors samvete. - Mar 179 (1893). rätt

(127)Förr eller senare kommer söndagslagar att bli antagna. - RH 16 febr. 1905. rätt

(127)Snart skall söndagslagar stiftas, och människor i betrodd ställning kommer att bli förbittrade på den lilla grupp som håller Guds bud. - 4MR 278 (1909). rätt

(128)Profetian i Uppenbarelseboken 13 förkunnar att den makt som representeras av vilddjuret med de lammliknande hornen "får jorden och dess invånare" (v. 12) att tillbe påvemakten – där symboliserad av vilddjuret som ”liknade en leopard”. v: 2. Denna profetia kommer att gå i uppfyllelse när Förenta staterna tvingar fram iakttagandet av söndagen som vilodag, vilket katolska kyrkan anför som bevis för sin överhöghet. rätt

(128)Politisk korruption förstör kärleken till rättvisa och respekten för sanningen. För att säkerställa allmänhetens gunst kommer myndigheter och lagstiftare, till och med i det fria Amerika, att ge efter för det populära kravet på en lag som tvingar fram iakttagandet av söndagen. - GC 578, 579, 592 (1911). rätt

(128)Argument som söndagslagarnas förespråkare använder
Satan tolkar det som händer på sitt eget sätt. Somliga tror, precis som han önskar, att olyckorna som drabbar landet beror på att man inte vördar söndagen. Eftersom de tror att det skall dämpa Guds vrede, kommer inflytelserika män att anta lagar som tvingar var och en att vörda söndagen. - 10 MR 239 (1899). rätt

(128)De hävdar att det fördärv som snabbt sprider sig i hög grad kan tillskrivas vanärandet av den så kallade kristna vilodagen och att samhällets tillstånd skulle förbättras om söndagen vördades. Detta betonas särskilt i USA, där den sanna Sabbaten har förkunnats mest. - GC 587 (1911). rätt

(128)Protestanter och katoliker samarbetar
Protestanterna kommer att göra gemensam sak med romersk-katolska kyrkan. Då kommer en lag att stiftas mot den Sabbat som Gud gav oss i samband med Sin skapelse - och det är då som Gud kommer utföra Sitt "märkliga verk" på jorden. - 7BC 910 (1886). rätt

(129)Vi förstår inte hur romersk-katolska kyrkan kan undgå att anklagas för avgudadyrkan. Ändå är det denna religion som protestanterna har börjat betrakta med så stor välvilja, och som så småningom kommer att förenas med protestantismen. Men detta samgående kommer inte att bero på någon förändring i katolicismen, ty Rom ändrar sig aldrig. Den gör anspråk på att vara ofelbar. Det är protestantismen som kommer att ändra sig. Den antar så liberala synsätt att den kan räcka ut sin hand till katolicismen. - RH 1 juni 1886. rätt

(129)Den förment protestantiska världen kommer att sluta förbund med syndens människa, och kyrkan och världen kommer att vara i korrupt samförstånd med varandra. - 7BC 975 (1891). rätt

(129)Katolicismen i den gamla världen och den avfallna protestantismen i den nya kommer att agera på samma sätt emot dem som ärar alla de gudomliga föreskrifterna. – GC 616. rätt

(129)Söndagslagar ärar Rom
När de ledande kyrkorna i USA har förenat sig kring gemensamma lärosatser, kommer de att sätta press på staten för att lagfästa deras föreskrifter och upprätthålla deras värderingar. Då kommer det protestantiska Amerika att ha blivit en avbild av den romerska hierarkin, och det kommer oundvikligen att resultera i att civilrättsliga straff läggs på de oliktänkande. rätt

(129)De protestantiska kyrkornas framtvingande av söndagslagar är ett framtvingande av tillbedjan av påvedömet – vilddjuret... Just genom att tvinga fram en religiös plikt med hjälp av världslig makt gör kyrkorna sig själva till en avbild av vilddjuret. Därför kommer tvånget att hålla söndagen helig i USA att innebära ett tvång att tillbe vilddjuret och dess avbild. – GC 445, 448, 449 (1911). rätt

(130) När protestantismen sträcker ut sin hand över avgrunden och fattar den romerska maktens hand - när den sträcker sig över avgrunden för att gripa tag i spiritismens händer, när vårt land genom inflytandet av denna trefaldiga allians förnekar varje princip i sin grundlag som protestantisk republik och på så vis ombesörjer spridningen av katolska lögner och villfarelser, då vet vi att tiden är inne för Satans förunderliga verk och att slutet är nära. - 5T 451 (1885). rätt

(130)Rom kommer att återvinna sin förlorade makt
När vi närmar oss den sista krisen är det av stor betydelse att det råder enighet mellan Herrens redskap. Världen är fylld av stormar, krig och motsättningar. Ändå kommer människorna att förena sig under en ledare - påven - för att kämpa mot Gud i Hans vittnens gestalt. Denna union hålls samman av den stora avfällingen. - 7T 182 (1902). rätt

(130)En lag som framtvingar söndagen som sabbatsdag kommer att medföra ett nationellt avfall från de republikanska principer på vilka vårt styrelseskick grundades. Påvekyrkans religion kommer att godtas av makthavarna och Guds lag bli ogiltigförklarad. - 7MR 192 (1902). rätt

(130)En tid av stort intellektuellt mörker har visat sig vara gynnsam för påvekyrkans framgång. Det kommer att visa sig att en tid av stort intellektuellt ljus är lika gynnsam för den. - 4SP 390 (1884). rätt

(131)Inom de rörelser som nu gör framsteg i att förmå staten att stödja de religiösa institutionerna i USA och deras traditioner, följer protestanterna i katolikernas spår. Nej, de gör mer än så – de öppnar dörren för påvemakten att i det protestantiska Amerika få den ledande ställning som man förlorat i den Gamla världen. – GC 573 (1911). rätt

(131)En nationell söndagslag innebär nationellt avfall
För att försäkra sig om popularitet och stöd kommer lagstiftarna ge efter för kravet på en söndagslag. Genom att de genom lag genomdriver det som påvemakten har instiftat, och därigenom överträder Guds lag, kommer vår nation att helt och hållet överge rättfärdigheten. rätt

(131)Liksom det för lärjungarna var ett tecken på Jerusalems förestående ödeläggelse att den romerska hären närmade sig, kan detta avfall för oss vara ett tecken på att gränsen för Guds tålamod är nådd. - 5T 451 (1885). rätt

(131)Vi måste vara fast beslutna att inte erkänna veckans första dag som Sabbat, för det var inte den dagen som välsignades och helgades av Jehova. Genom att vörda söndagen skulle vi ställa oss på den stora bedragarens sida. rätt

(131)När Guds lagar har blivit ogiltigförklarade och avfallet blir en nationell synd, kommer Herren att verka för Sitt folk. - 3SM 388 (1889). rätt

(132)USA:s befolkning har varit mycket gynnad, men när den inskränker den religiösa friheten, avfaller från protestantismen och stöder påvekyrkan, kommer dess synders mått att rågas, och i himlens böcker kommer det att skrivas "nationellt avfall." - RH 2 maj 1893. rätt

(132)Avfall kommer att åtföljas av nationens undergång
När vår nations lagstiftande myndigheter antar lagar som våldför sig på människors religiösa övertygelse, framtvingar iakttagandet av söndagen som sabbat och förtrycker dem som håller sjundedagssabbaten, då har Guds lag i alla avseenden förklarats ogiltig i vårt land och nationellt avfall kommer att åtföljas av nationell undergång. - 7BC 977 (1888). rätt

(132)Det nationella avfallet sker när USA:s ledande män tar parti för laglöshetens människa genom att följa Satans policy. Då fylls syndens bägare. Det nationella avfallet är signalen till nationell undergång. - 2SM 373 1891). rätt

(132)Romersk-katolska principer kommer att beskyddas av staten. Detta nationella avfall kommer snabbt att åtföljas av nationell undergång. - RH 15 juni 1897. rätt

(133)När protestanterna förenar sig med den världsliga makten för att upprätthålla en falsk religion som utsatte deras förfäder för den våldsammaste förföljelse, kommer den katolska helgdagen att genomdrivas av kyrkans och statens gemensamma auktoritet. Det blir ett nationellt avfall som slutar med nationens undergång. - Ev 235 (1899). rätt

(133)När staten använder sin makt till att genomdriva kyrkans förordningar och upprätthålla kyrkans institutioner, kommer det protestantiska USA att ha skapat en avbild av påvemakten. Det blir ett nationellt avfall som slutar med nationell undergång. - 7BC 976 (1910). rätt

(133)Universella söndagslagar
Historien kommer att upprepas. En falsk religion kommer att upphöjas. Veckans första dag, en vanlig arbetsdag som inte på något sätt är helig, kommer likt Nebukadnessars staty att upphöjas. Alla nationer, tungomål och folk kommer att bli befallda att tillbe denna falska sabbat...En förordning som framtvingar tillbedjan av den dagen kommer att gå ut till hela världen. 7BC 976 (1897). rätt

(133)När religionsfrihetens land USA förenar sig med påvekyrkan för att tvinga människor att ära den falska sabbaten, kommer folken i varje land på vår jord förmås att följa dess exempel. - 6T 18 (1900). rätt

(133)Sabbatsfrågan kommer att vara tvistemålet i den slutliga stora strid som hela världen deltar i. - 6T 352 (1900). rätt

(134)Andra länder kommer att följa USA:s exempel. Det är USA som är ledande, men samma kris kommer att drabba vårt folk i alla delar av världen. - 6T 395 (1900). rätt

(134)Att ersätta det sanna med det falska blir sista akten i det stora dramat. När detta sker globalt kommer Gud att uppenbara sig. När människors lagar upphöjs över Guds lagar, när denna världs makter försöker tvinga människor att hålla veckans första dag helig, då ska ni veta att Guds tid är inne. - 7BC 980 (9101). rätt

(134)Ersättandet av Guds lag med människors lag genom mänsklig auktoritet - att söndagen insätts i stället för Bibelns Sabbat, är sista akten i dramat. När denna ersättning blir global kommer Gud att uppenbara sig. Han kommer att resa Sig i Sitt majestät och skaka om jorden förfärligt. - 7T 141 (1902). rätt

(134)Hela världen kommer att stödja söndagslagstiftningen
De gudlösa ... framhöll att det var de som hade sanningen, att underverk skedde bland dem, att himlens änglar talade med dem och vandrade med dem, att tecken och under utfördes hos dem och att detta var det världsliga tusenårsrike som de så länge hade väntat på. Hela världen blev omvänd och godtog söndagslagarna. - 3SM 427, 428 (1884). rätt

(134)Hela världen kommer att hetsas till fiendskap mot Sjundedagsadventister eftersom de inte vill ära påvemakten genom att vörda söndagen, som är instiftad av denna antikristliga makt. - TM 37 (1893). rätt

(135)De som trampar på Guds lag stiftar mänskliga lagar som de vill tvinga oss att acceptera. Människor kommer att överlägga och rådslå med varandra och planera vad de skall göra. Hela världen firar söndagen, säger de - varför skulle då inte detta folk, som är så fåtaligt, rätta sig efter landets lagar? - Ms 163, 1897. rätt

(135)Striden handlar om den Kristna tron
Den föregivet kristna världen kommer att bli skådeplats för stora och avgörande händelser. Människor på viktiga poster kommer att stifta lagar som ska diktera människors samvete på samma sätt som påvemakten en gång gjorde. Babylon kommer att få alla nationer att dricka dess otukts vredesvin. Alla nationer blir inblandade i detta. Om denna tid säger Johannes: rätt

(135)Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del av hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg”. Upp 18: 3-7. rätt

(135)De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Konung.” Upp 17: 13, 14. rätt

(135)De behärskas av ett och samma sinne” - Det kommer att bli en global allians i stor harmoni, en sammanslutning av Satans styrkor... rätt

(136)De ”överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret" - Här visar sig samma godtyckliga förtryck av religionsfriheten - friheten att tillbe Gud så som samvetet bjuder - som tidigare manifesterades av påvekyrkan i dess förföljelse av dem som vägrade rätta sig efter de katolska ritualerna och ceremonierna. - 3SM 392 (1891). rätt

(136)Hela den kristna världen kommer att bli involverad i den stora striden mellan tro och otro. - RH 7 febr. 1893. rätt

(136)Hela världen kommer att bli uppdelad i två stora grupper, nämligen de som "håller fast vid Guds bud och tron på Jesus." (Upp 14: 12), och de som tillber vilddjuret och dess avbild och tar emot dess märke (Upp 13: 16). – GC 450 (1911). rätt

(136)När Sabbaten har blivit den stora stridsfrågan i hela kristenheten, och när religiösa och världsliga makter har slutit sig samman för att genomdriva att söndagen skall vördas, kommer en liten minoritets ihållande vägran att underkasta sig detta att medföra nedkallande av en global förbannelse över dem. – GC 615 (1911). rätt

(137)När förordningen, som utfärdats av kristenhetens olika ledare, undandrar myndigheternas skydd och Guds folk utlämnas åt dem som vill förgöra dem, kommer de att fly från städer och byar och samlas i grupper på de mest ensliga och öde platser. – GC 626 (1911). rätt

(138)Utmana inte
Våra församlingsmedlemmar har karaktärsdrag som kan få dem att bli upprörda om de inte behärskar sig, eftersom friheten att arbeta på söndagen tas bort. Tappa inte besinningen på grund av detta, utan ta med allt i bön till Gud. Endast Han kan begränsa de styrandes makt. Handla inte överilat. Låt ingen på ett oklokt sätt skryta över sin frihet och använda denna som en täckmantel för elakhet. Som Guds tjänare skall vi i stället ”Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och respektera kungen.” 1 Petr 2:17. rätt

(138)Detta råd kommer vara oerhört värdefullt för var och en som kommer i en svår situation. Var aldrig på något sätt utmanande och gör ingenting som kan tolkas som illvilligt. - 2MR 193, 194 (1898). rätt

(138)Arbeta inte på söndagen
När det gäller vårt arbetsfält i Södern måste arbetet där utföras så klokt och aktsamt som möjligt, och utföras på samma sätt som Jesus skulle ha gjort. Folk kommer snabbt att förstå vad ni anser om Sabbaten och söndagen, för de kommer att ställa frågor. Och då kan du förklara det för dem - men gör det inte för att dra uppmärksamhet till ditt arbete. Du behöver inte hindra ditt verk genom att arbeta på söndagen... rätt

(138)Att avstå från att arbeta på söndagen är inte detsamma som att ta emot vilddjurets märke. På platser där motståndet är så starkt att arbete på söndagen kan medföra förföljelse, bör våra bröder använda den dagen till att utföra sant missionsarbete. - SW 69, 70 (1895). rätt

(139)Om någon skulle komma och säga till er: ”Ni måste sluta med att arbeta och trycka upp skrifter på söndagen”, skulle jag inte råda er att fortsätta trycka. Ty om ni låter bli att arbeta kommer det inte att skapa någon motsättning mellan Gud och er. - Ms 163, 1898. rätt

(139)Det är inte vår skyldighet att irritera våra grannar som dyrkar söndagen, genom att utföra ett arbete på den dagen för att visa dem att vi är oberoende. Våra systrar behöver inte välja söndagen till att hänga tvätt. - 3SM 399 (1889). rätt

(139)Använd söndagen till andliga aktiviteter
Jag ska försöka besvara era frågor om vad ni skall göra om söndagslagar drivs igenom. rätt

(139)Det ljus som Herren gav mig just när vi väntade oss att en sådan kris höll på att närma sig, var att när onda makter får människor att efterleva söndagslagarna, skall Sjundedagsadventister visa klokhet genom att avhålla sig från vanligt arbete och istället använda dagen till missionsarbete. rätt

(140)Att bekämpa söndagslagarna kommer bara att sporra de religiösa fanatiker till förföljelse, som vill upprätthålla dem. Ge dem inte den minsta anledning att säga att ni överträder lagen. Ingen tar emot vilddjurets märke som inser det kloka i att hålla fred genom att avstå från arbete som väcker anstöt. rätt

(140)Söndagen kan användas till allt möjligt arbete som kan åstadkomma mycket för Herren. Möten kan hållas i hemmen och ute i det fria. Man kan utföra arbete från dörr till dörr. De som är duktiga på att skriva kan använda dagen till att skriva artiklar. Närhelst det är möjligt bör man hålla sammankomster på söndagen. Gör dessa möten verkligt intressanta. Sjung härliga väckelsesånger och tala med kraft och övertygelse om Frälsarens kärlek. - 9T 232, 233 (1909). rätt

(140)Ta med de som studerar till olika platser för att hålla möten och utföra medicinskt missionsarbete. De kommer att träffa folk i deras hem och få lysande tillfällen att vittna för dem. Att tillbringa söndagen på det sättet är alltid gott i Guds ögon. - 9T 238 (1909). rätt

(140)Sanningens skönhet visar sig när den möter motstånd
I den som lyder Herren kommer ivern att växa när världen och kyrkan går samman för att ogiltigförklara Guds lag. Varenda invändning mot Guds bud kommer att öppna vägen för sanningen och ge dess förespråkare tillfälle att visa människor värdet i Guds bud. Ingenting visar så tydligt skönheten och kraften i sanningen som motstånd och förföljelse. - 13MR 71,72(1896). rätt

(140)Just i denna tid, då det görs så stora ansträngningar att driva igenom söndagslagar, finns det anledning för oss att visa världen den sanna Sabbaten i kontrast till den falska. I Sin försyn är Herren långt före oss. Han har tillåtit att söndagsfrågan har blivit så omstridd för att det fjärde budets Sabbat skall kunna lyftas fram för de lagstiftande myndigheterna. På så vis kan de styrandes uppmärksamhet riktas mot Guds Ords vittnesbörd, till förmån för den sanna Sabbaten. - 2MR 197 (1890). rätt

(140)Vi bör lyda Gud framför människor
Sanningens anhängare uppmanas nu att välja mellan att bortse från Guds Ords tydliga krav eller att mista sin frihet. Om vi sviker Guds Ord och följer mänskliga seder och bruk, får vi lov att fortsätta leva bland människor, att köpa och sälja och behålla våra medborgerliga rättigheter. Men om vi förblir lojala mot Gud, blir det till priset av våra rättigheter, ty fienderna till Guds lag har gaddat ihop sig för att härska över människors samveten och tillintetgöra en självständig bedömning av det som hör ihop med vår religiösa tro. rätt

(141)Guds folk erkänner mänskliga regeringar som gudomligt förordnade och vill med sitt exempel lära andra att det är en helig plikt att lyda dem, så länge de utövar sin myndighet inom sin rättmätiga sfär. Men när deras krav kommer i konflikt med Guds krav, måste vi välja att lyda Gud snarare än människor. Guds ord måste erkännas och åtlydas såsom upphöjda över alla mänskliga lagar. ”Så säger Herren” får inte åsidosättas för ”Så säger kyrkan eller staten”. Kristi Krona måste upphöjas högt över alla jordiska härskares kronor. - HM 1-11-1893. rätt

(142)Satan erbjuder människor denna världs riken om de underkastar sig honom. Många väljer att göra det, och offrar himlen. Men det är bättre att dö än att synda, bättre lida nöd än att bedra, och bättre svälta än att ljuga. - 4T 495 (1880). rätt

nästa kapitel