Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 12. Från sida 95ren sida tillbaka

Herrens Sabbat

(95)(95) Då jag var på besök i New Bedford, Massachusetts år 1846, lärde jag känna äldstebroder Joseph Bates. Han hade tidigt omfattat adventtron, och var en aktiv medarbetare i saken. Jag fann honom vara en sann kristen hedersman, hövlig och vänlig. rätt

(95) Den första gång han hörde mig tala, visade han djupt intresse. Efter mitt tal reste han sig upp och sade: ”Jag är en Tomas Tvivlaren. Jag tror inte på syner. Men i fall jag kunde tro, att vittnesbördet, som systern har avlagt i afton, verkligen är Guds röst till oss, skulle jag vara världens lyckligaste människa. Mitt hjärta är starkt berört. Jag tror, att talaren är uppriktig, men kan inte avgöra, om hon har blivit visad de förunderliga ting hon har berättat för oss.” rätt

(95) Äldstebroder Bates vilade på Lördagen, veckans sjunde dag, och han gjorde oss uppmärksamma på, att detta var den sanna Sabbaten. Jag förnam inte dess betydelse, och menade, att han gjorde fel, genom att uppehålla sig mera vid det fjärde budet, än vid de nio övriga. rätt

(95) Men Herren gav mig en syn om den himmelska helgedomen. Guds tempel var öppet i Himmelen, och jag visades Guds ark täckt med nådastolen. Två änglar stod mitt emot varandra på arken, med vingarna utbredda över nådastolen, och med ansiktena vända emot den. Min ledsagande ängel informerade mig, att det var en bild på, att den himmelska hären vördnadsfullt beskådar Guds lag, som skrevs av Guds finger. rätt

(95) Jesus lyfte av arkens lock, och jag betraktade stentavlorna, varpå de Tio Buden var nedtecknade. Jag blev förvånad, då jag såg det fjärde budet (96) i själva hjärtat av de tio föreskrifterna, med en mjuk strålglans omkring sig. Ängeln sade: ”Det är detta av de tio, som definierar den levande Guden, som har skapat himlarna och jorden, och allt, vad därpå är.” rätt

(96) Då jordens grundvalar lades, blev också grundvalen för Sabbaten lagd. Jag blev visad, att om den sanna vilodagen hade hållits, skulle det aldrig ha förekommit en enda hedning eller ateist. Iakttagandet av Sabbaten skulle ha bevarat världen från avgudadyrkan. rätt

(96) Det fjärde budet har trampats i smutsen, därför kallas vi till, att reparera sprickan i lagens mur och be för den vanhelgade Sabbaten. Syndens människa, som upphöjt sig själv över Gud, och tänkt sig, att ändra på heliga tider och lagar, åstadkom förändringen {förfalskningen} av vilodagen från den sjunde till den första veckodagen. Därigenom slog han in en kil i Guds lag. Strax före Guds stora dag sänds ett budskap ut, för att förmana folk till, att åter bli Guds lag trogna, efter Anti-Krists härjningar med den. Uppmärksamheten måste riktas mot överträdelsen av lagen, genom föreskrift och exempel. rätt

(96) Jag blev visad, att de dyrbara löftena i Jesaja 58:12-14 gäller dem, som arbetar för återupprättelsen av den sanna Sabbaten. rätt

(96) Jag blev visad, att den tredje ängeln - som förkunnar Guds bud och Jesu tro - avbildar det folk, som tar emot detta budskap, och högt ropar ut varningen till världen, för att den skall hålla Guds bud och ha Hans lag som sin ögonsten; och att många, som gensvar på denna maning, kommer att gripa fatt i Herrens Sabbat. rätt

nästa kapitel