Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 34. Från sida 208ren sida tillbaka

Mera omfattande Planer

(208)(208) Under uppehållet i California år 1874 hade jag en dröm, som gjorde ett starkt intryck på mig, vari visades våra tryckalsters betydelse för utbredandet av den tredje ängelns budskap i världen. rätt

(208) Jag drömde, att flera av bröderna i California var samlade till möte, där de skulle lägga de allra bästa planer för arbetet under den kommande tiden. Några menade, att det vore klokt att undvika de större städerna, och arbeta på mindre platser. Min man talade allvarligt för, att de bästa planer skulle läggas, och det göras större ansträngningar, som bättre skulle överensstämma med vårt budskaps art. rätt

(208) En ung man, som jag ofta har sett i drömmar, kom in under mötet. Han lyssnade med stort intresse till det, som sades, varpå Han uttalade med myndighet och fast överbevisning: rätt

(208) ”Städerna och byarna ingår båda i Herrens vingård. De skall höra varningsbudskapen. Sanningens fiende gör de yttersta ansträngningar, för att leda folket bort från Guds sanning ..... Ni skall så vid alla vatten. rätt

(208) Ni ser måhända inte utfallet av Ert arbete på en gång, men det får inte beröva Er modet. Låt Kristus vara Ert föredöme. Han hade många åhörare, men få efterföljare. Noa förkunnade i ett hundra tjugo år för människorna före vattenfloden; ändå blev endast åtta frälsta av jordens stora skaror.” rätt

(208) Sändebudet fortsatte: ”Ni har för snäva begrepp om verket för vår tid. Ni försöker, att planera arbetet så, att Ni kan behärska (209) det själva. Ni måste höja blicken. Ni får inte sätta ljuset under en skäppa eller under en bänk, utan på en ljusstake, så att det strålar över alla dem, som är i huset, och Ert hus är världen. . . . . rätt

(209) Sanningshalten hos det fjärde budets bindande krav måste presenteras i klara ordalag för folk. ’Ni är Mina vittnen.’ {Jämför Jesaja 43:10.} Budskapet kommer att nå ut med kraft till alla delar av världen, till Oregon, till Europa, till Australien, till havets öar, till alla stammar, tungomål och folk. Bevara sanningens värdighet. Den kommer att växa till stora proportioner. Många länder väntar på det större ljus, som Herren har åt dem; och Er tro är begränsad, ja, pytteliten. Det är nödvändigt, att Ni får ett mycket större och vidare begrepp om arbetet. Oakland, San Francisco, Sacramento, Woodland och de stora städerna i Förenta Staterna måste höra sanningens budskap. Gå framåt! Gud kommer att verka med stor kraft, om Ni vandrar ödmjukt inför Honom. Det är inte tro, att tala om det omöjliga. För Gud är inget omöjligt. Ljuset om, att Guds lags krav är giltiga och bindande, skall bli en stötesten för världen.” rätt

(209) I min senaste syn blev jag visad, att vi skulle bli fullt sysselsatta i California med, att utbreda och bekräfta det inledda arbetet. Det visades mig, att det måste förekomma missionsarbete i California, Australien, Oregon och andra territorier i långt större utsträckning, än vårt folk hade föreställt eller tänkt sig och planlagt för. Jag visades, att vi inte på nuvarande tidpunkt handlar lika raskt, som Guds öppnande försyn leder oss längs vägen. Jag fick mig visat, att den närvarande sanningen kan vara en kraft i California, under förutsättning, att de på budskapet troende inte ger fienden (210) utrymme till vantro och själviskhet, utan helgar sina ansträngningar med ett i sikte - uppbyggandet av den närvarande sanningens sak. rätt

(210) Jag såg, att det skulle komma att ges ut en tidning på Stilla-Havskusten. Det skulle komma att upprättas en hälsoinstitution där, och ett förlagshus skulle komma att grundas. rätt

(210) Tiden är kort, och alla, som tror på detta budskap, bör känna det som en helig plikt, som vilar på dem, att de skall vara oegennyttiga arbetare, som utövar sitt inflytande på den rätta sidan, och varken med ord eller handling reser sig upp emot dem, som försöker, att öka intresset för Guds sak. Våra bröders idéer är på det hela taget för taniga. De förväntar sig endast litet. Deras tro har krympt ihop. rätt

(210) En tidning utgiven på Stilla-Havskusten skulle utgöra en styrka för budskapet och skänka det inflytande. Det ljus, som Gud har gett oss, är inte mycket värt för världen, med mindre det kan ses, genom att det framställs för människorna. Jag tillkännager för Er, att vår vision måste vidgas och utbredas. Vi ser närsynt på saker och ting, men vi måste också skåda det, som är i fjärran. rätt

nästa kapitel