Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 54. Från sida 399ren sida tillbaka

I Södra California

(399)(399) ”Alla våra hälsoinstitutioner är upprättade som sjundedags-adventistiska institutioner, för att visa de olika dragen hos evangeliets hälsomissionsverk, och därmed bereda vägen för Herrens ankomst” (Testimonies for the Church {Vittnesbörd för Församlingen}, Band 7, s. 107), skrev fru White år 1903, då utvecklingen av hälsomissionsarbete i Södra California övervägdes. rätt

(399) ”I fall vi betalar för bygget av hälsohem, för att arbeta för sjuka och plågades frälsning, måste vi planlägga vårt verk på sådant sätt, att dem vi önskar att hjälpa, faktiskt får den hjälp de behöver. Vi skall göra allt i vår makt, för att helbrägda lekamen; men vi skall göra själens botande långt viktigare. De, som kommer till våra sanatorier som patienter, skall bli visade vägen till frälsning, så att de kan ångra sina synder och höra orden: Dina synder är Dig förlåtna; gå och synda inte mera.” Testimonies for the Church {Vittnesbörd för Församlingen}, Band 7, s. 96. rätt

(399) Det var på grund av de utomordentliga tillfällen till själavinning de fick, som fru White frambar ett bestämt vittnesbörd om, att upprätta ett antal hälsoinstitutioner i Södra California. ”Utifrån det ljus jag fick, då jag var i Australien, och som har förnyats efter min återkomst till Amerika”, skrev hon år 1902, ”vet jag, att vårt folk i Södra California måste rycka hastigt framåt. Folk, som samlar sig där, för att söka hälsans återställelse, måste få höra nådens sista budskap. . . . . rätt

(399) Från många platser i Södra California skall ljuset (400) skina fram över skarorna. Den närvarande sanningen skall vara som en stad på ett berg, som inte går att dölja. rätt

(400) I Södra California är det många egendomar till salu, på vilka det redan står uppförda byggnader lämpliga för sanatoriearbete. Några av dessa egendomar bör köpas, och hälsomissionsarbetet bedrivas med förnuftiga och vettiga metoder. Flera små sanatorier skall upprättas i Södra California, för att hjälpa de många, som lockas dit i hopp om, att bli pigga och raska. Jag har fått instruktioner om, att vi nu ges tillfälle till, att nå de sjuka, som flockas runt hälsopensionaten i Södra California, och att det skall uträttas ett verk också för deras personal. . . . . rätt

(400) I stället för, att satsa alla tillgängliga medel på en hälsoinrättning, bör vi upprätta mindre sanatorier på många ställen. Snart kommer anseendet hos hälsopensionaten i Södra California att höjas än mer. Nu är det på tiden, att vi träder in på detta fält, för att bedriva hälsogrundat missionsarbete!” Manuskript, sådant det är offentliggjort i Medical Evangelist, Band 1, Nummer 2. rätt

(400) De år, då dessa råd gavs, besökte fru White Södra California flera gånger, i hopp om, att uppmuntra bröderna till, att uthålligt söka efter passande egendomar för hälsoinstitutioner. En del gånger, under drömmar, fick hon hastiga bilder av sanatorier, som var i drift. Dessa framställningar försökte hon, att skriva ned och vidarebefordra till ansvariga bröder. Andra gånger fick hon livlig undervisning i sinnet, som hade getts i det förflutna om hälsomissionsverkets mål och avsikt, liksom om det mönster, som skulle (401) följas i upprättandet och vidmakthållandet av sanatorieverksamheterna i världens olika delar. rätt

(401) Medan somliga av bröderna riktade blicken mot städerna, hänvisade fru White till möjligheterna i lantliga omgivningar, och de fördelar, som patienterna skulle få långt borta från det moderna stadslivets distraherande inflytanden. Ansenliga delar av denna undervisning trycktes i Testimonies for the Church {Vittnesbörd för Församlingen}, Band 7. [Se sektionen med titeln ”Our Sanitarium Work” {”Vårt Hälsohemsarbete”}, sid. 57-109, i Testimonies for the Church, Band 7.] Ur dessa presentationer saxar vi följande: rätt

(401) ”Nattetid fick jag en syn om ett hälsohem på landet. Institutionen var inte stor, men den var fullt utrustad. Den var omgiven av vackra träd och buskar, bortom vilka stod fruktträdgårdar och lundar. Till stället hörde trädgårdar, där de kvinnliga patienterna kunde odla alla slags blommor, om de ville. Varje patient valde en bestämd jordlott, som vederbörande skulle sörja för. Aktiviteter utomhus i dessa trädgårdar blev ordinerade som en del av den vanliga behandlingen. rätt

(401) Scen efter scen passerade förbi mig. I en scen hade ett antal patienter precis kommit till ett av våra lantliga hälsohem. I en annan scen såg jag samma sällskap; men, oh, hur deras utseenden hade förvandlats! Sjukdomarna var borta och huden var klar, ansiktena strålade av glädje; kropp och sinne syntes vara besjälade med nytt liv. . . . . rätt

(401) Många av de sjuka och lidande kommer att vända ryggen åt landets städer och vägra, att följa stadslivets vanor, skick och moden. De kommer att försöka, att återvinna hälsan på något av våra lantliga hälsohem. Därmed kan vi, fastän på ett avstånd på trettio eller femtio kilometer från städerna, (402) nå folk och de, som eftersträvar hälsa, kommer att få tillfälle därtill under de gynnsammaste förhållanden. rätt

(402) Gud kommer att göra under för oss, om vi i tro samarbetar med Honom. Låt oss då handla förnuftigt, så att våra ansträngningar kan välsignas av Himmelen och krönas med goda utfall.” Testimonies for the Church {Vittnesbörd för Församlingen}, Band 7, sid. 78-79. rätt

(402) Råden om utbredning av hälsomissionsarbetet var inte begränsade till ett bestämt, gynnat område. ”Gud har kvalificerat Sitt folk till, att upplysa världen.” Fru White skrev, medan hennes sinne var särskilt upptaget av de möjligheter sjundedags-adventister hade i Södra California. ”Han har betrott dem med förmågor, med vilka de skall utbreda Hans verk, tills det omgärdar hela klotet. De skall etablera sanatorier, skolor, förlagshus och liknande ting i hela världen, för att utföra Hans verk. . . . . I många länder skall hälsomissioner etableras, för att arbeta som Guds hjälpande hand i tjänst för de hårt drabbade. rätt

(402) Kristus samarbetar med dem, som går in i det på hälsa grundade missionsarbetet. Män och kvinnor, som osjälviskt gör, vad de kan, för att inrätta hälsohem och kliniker i många länder, kommer att belönas rikligt. De, som besöker institutionerna, kommer att hjälpas fysiskt, mentalt och andligt - den betungade och trötte kommer att bli uppfriskad, den sjuke kommer att bli sund igen, den syndbelastade kommer att avlastas. I fjärran liggande länder, från dem, vars hjärtan genom dessa medel har vänts från syndens tjänst till rättfärdighetens tjänst, kommer tackets och glädjens stämma att ljuda. I deras sånger av tacksamt pris kommer det att frambäras ett vittnesbörd, som vinner andra till förbund och gemenskap med Kristus.” Testimonies for the Church {Vittnesbörd för Församlingen}, Band 7, sid. 51-52. rätt

(403) (403) Vid tidpunkten för Loma Lindasanatoriets invigning, den 15. april, 1906, såg fru White tillbaka på det anmärkningsvärdiga förutseende, som hade åtföljt brödernas ansträngningar, då de skaffade sanatoriets egendom i Södra California. Hon gjorde en kort överblick över den gudomliga avsikt, som hade utförts genom dessa medhjälpare. I sina anmärkningar tillkännagav hon: rätt

(403) ”Det vilar ett högtidligt ansvar över hälsomissionärer. De skall vara missionärer i ordets sanna betydelse. Den sjuke och lidande, som betror sig själv åt vårdarnas omsorg på våra hälsomissionsinstitutioner, får icke göras besviken. Vederbörande skall läras, hur man lever i samklang med Himmelen. I det, att de lär sig, att åtlyda Guds lag, kommer de att rikt välsignas till kropp och ande. rätt

(403) Fördelarna med utomhusvistelser får aldrig försvinna ur sikte. Hur tackamma bör vi inte vara, för att Gud har gett oss dessa sköna sanatorieegendomar i Paradise Valley och Glendale samt Loma Linda! ’Bort från städerna, bort från städerna!’ - detta har varit mitt budskap i åratal. Vi kan inte förvänta oss, att de sjuka snabbt skall bli återställda, när de är innestängda bakom fyra väggar, i en stad, utan att se annat, än hus, hus, hus - inget att bli upplivad av. Och ändå har somliga svårt att fatta, att de till trängsel fyllda städerna inte utgör bra platser för sanatoriearbete! rätt

(403) För inte så många år sedan var det också i Södra California vissa, som ville uppföra en stor sanatoriebyggnad i centrum av Los Angeles. I ljuset från den undervisning Gud har gett, kan vi inte gå med på, att genomföra en sådan plan. I nattens syner har Herren visat mig obebodda egendomar på landet, som passar för sanatoriedrift, och går att köpa till ett pris långt under de ursprungliga kostnaderna. rätt

(404) (404) Det gick ett tag, innan vi fann dessa platser. Först köpte vi Paradise Valleysanatoriet, utanför San Diego. Några få månader senare uppmärksammades vårt folk, genom Guds goda försyn, på Glendaleegendomen, vilken inhandlades och utrustades för drift. Men ljus kom om, att vårt arbeta med, att upprätta sanatorier i Södra California, inte var över; och vid flera olika tillfällen avlades vittnesbörd om, att hälsomissionsarbetet måste utföras någonstans i området kring Redlands. rätt

(404) I artikeln införd i Review den 6. april, 1905, skrev jag: rätt

(404) ’På vår väg tillbaka till Redlands, då vi färdades kilometer efter kilometer igenom apelsinlundar, tänkte jag, att något måste kunna göras i denna sköna dal, för att förkunna sanningen för denna tid. Jag kände igen denna del av Södra California som en av de platser, som hade visats för mig, och om vilka de sades, att de borde ha fullt utrustade hälsohem. rätt

(404) Varför har områden som Redlands och Riverside lämnats så gott som obearbetade? . . . . . Herren vill, att modiga och allvarliga män och kvinnor skall inleda Hans arbete på dessa orter. Guds sak borde raskare nå framgång i Södra California, än hittills har varit fallet. Årligen har tusentals personer besökt Södra California, för att söka hälsan, och med diverse metoder bör vi försöka, att nå dem med sanningen. De måste höra förmaningen om, att förbereda sig för Herrens stora dag, som strax väntar oss. . . . . Medarbetare, som kan tala till stora skaror, skall dirigeras dit, där de kan träffa folk, och ge dem varningsbudskapet. . . . . Låt dem vara raska med, att gripa tag om möjligheterna och föra fram den närvarande sanningen inför dem, som inte känner till den. Låt dem ge (405) budskapet med klarhet och kraft, så att de med hörande öron uppfattar det.’ rätt

(405) Dessa ord skrevs, innan jag hade blivit upplyst om egendomen i Loma Linda. Bördan av, att upprätta ett nytt hälsohem, vilade fortfarande på mig. På hösten 1903 fick jag en syn om ett sanatorium mitt i en skön trakt, ett ställe i Södra California, och jag hade inte besökt någon egendom, som motsvarade framställningen jag erhöll i denna syn. Den gången skrev jag om synen till våra bröder och systrar, som var samlade till Los Angeles’ lägermöte i början av september, 1903. rätt

(405) Medan jag deltog på 1905 års Generalkonferenssamling i Washington, D. C., mottog jag ett brev från äldstebroder J. A. Burden, som beskrev en egendom han hade funnit drygt sex kilometer väster om Redlands, nästan nio kilometer sydöst om San Bernardino, och knappt tretton kilometer nordost om Riverside. Då jag läste detta brev, fick jag intrycket av, att detta var ett av de ställen jag hade sett i synen. rätt

(405) Då jag senare besökte egendomen, kände jag igen den som en av de platser jag hade sett för nästan två år sedan i en syn. Hur tacksam jag är mot Herren vår Gud för detta ställe, som är helt förberett för oss, till att bruka till Hans namns ära och härlighet!” The Review and Herald, den 21. juni, 1906. rätt

(405) För ombuden församlade vid 1909 års Generalkonferensmöte skisserade fru White en del av erfarenheterna i samband med upprättandet av hälsomissionsarbetet på en fast grund i Södra California, och hänvisade särskilt till Guds givmilda hand, genom att skaffa fram faciliteter till upplärning av många hälsomissionsevangelister till världsomspännande tjänst. Om detta yttrade hon: rätt

(405) ”En av Loma Lindas stora fördelar är den behagliga variationen av charmerande utsikt på bägge sidor. (406) Den breda anblicken av dalen och berget är storslagen. Men mera viktigt, än det storslagna sceneriet och de sköna byggnaderna samt den rymliga platsen i sig, är denna institutions närhet till ett tätt befolkat område, och ger därigenom tillfällen till, att meddela många, riktigt många personer kunskap om den tredje ängelns budskap. Vi måste besitta klart andligt omdöme, annars kan vi inte skönja Guds vägröjande försyn, som gör det möjligt för oss, att lysa upp världen. rätt

(406) Med detta ställe som egendom följer ett tungt ansvar, för att utvidga institutionens arbete till att även omfatta utbildning. Loma Linda skall icke blott vara ett sanatorium, utan också ett utbildningscenter. En skola skall upprättas här till upplärning av evangelii hälsomissions budbärare. . . . rätt

(406) Med Loma Linda har vi ett fördelaktigt center för bedrivandet av olika missionsverksamheter. Vi kan se, att det var Guds försyn, att detta sanatorium kom i vårt folks besittning. Vi bör betrakta Loma Linda som en plats, vilken Herren förutsåg att vi skulle ha användning för, och som Han gav oss. Det föreligger ett ytterst värdefullt verk att utföra i förbindelse med sanatoriets och skolans intressen i Loma Linda, och detta kommer att bli gjort, när vi alla strävar mot detta mål, och marscherar i enlighet med Guds order och ordning.” The Review and Herald, den 21. juni, 1906, sid. 173-174, 176-177. rätt

nästa kapitel