Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 9. Från sida 74ren sida tillbaka

Svar på Bön

(74)(74) På våren 1845 besökte jag Topsham, Maine. Vid ett tillfälle var flera av oss samlade i broder Stockbridge Howlands hem. Hans äldsta dotter, fröken Frances Howland, en av mina högt avhållna väninnor, låg sjuk i reumatisk feber, och behandlades av läkare. Hennes händer var så förfärligt uppsvullna, att lederna inte syntes. Medan vi satt och talade om hennes belägenhet, tillfrågades broder Howland, om han hyste tron på, att hans dotter kunde bli helad genom bön. Han svarade, att han gärna ville tro det, och förklarade, att han trodde, att det var möjligt. rätt

(74) Vi knäföll alla i uppriktig bön till Gud för hennes skull. Vi åberopade löftet ”Bed och ni skall få”. Johannesevangeliet 16:24. Guds välsignelse åtföljde våra böner, och vi förnam den försäkran, att Gud ville bota den sjuka. En av de närvarande bröderna sade med eftertryck: ”Finns det här en syster med tillräcklig tro, för att gå och ta henne i handen, och be henne, att resa sig upp i Herrens namn?” rätt

(74) Syster Frances låg i kammaren på övervåningen, och innan han talat klart, var syster Curtis på väg upp. Hon gick in i sjukrummet, med Guds Ande över sig, och tog den sjuka i handen, och sade: ”Syster Frances, i Herrens namn, stå upp och bli botad.” Nytt liv sköt igenom den sjuka flickans vener, en helig tro tog henne i besittning, och åtlydande dess impulser, reste hon sig ur sängen, ställde sig på fötterna, och gick runt i rummet, prisande Gud för helandet. Hon klädde sig raskt, och kom ned till rummet, där vi var församlade, (75) med ansiktet strålande av outsäglig glädje och tacksamhet. rätt

(75) Nästa morgon åt hon frukost med oss. Strax efteråt, då äldstebroder White läste från Jakobsbrevets femte kapitel, kom doktorn in i huset, och gick som vanligt upp, för att besöka sin patient. Då han inte fann henne där, skyndade han sig ned, och såg med förskräckelse en öppen dörr till det stora köket, där vi alla satt, tillsammans med hans patient. Han stirrade förbluffad på henne, och utbrast till sist: ”Så Frances har blivit bättre!” rätt

(75) Broder Howland svarade: ”Herren har helat henne”, och läsaren återupptog läsningen ur det kapitel han hade blivit avbruten i: ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom”. Jakobsbrevet 5:14. Doktorn lyssnade intresserat, liksom med förundran och skepsis i ansiktet, nickade och lämnade hastigt rummet. rätt

(75) Samma dag färdades syster Francis fem kilometer med häst och vagn, och vände hem om aftonen, och fastän det hade regnat, hade hon inte lidit skada, och blev fortsatt snabbt bättre. Några få dagar senare blev hon, på egen anmodan, förd ned i dopets vatten. Ehuru vattnet och vädret var ordentligt kallt, led hon ingen skada, utan därefter var hon sjukdomsfri, och ägde normal hälsa. rätt

(75) På denna tidpunkt var broder Wm. H. Hyde svårt sjuk i lunginflammation. Hans sjukdomsbild var oroväckande, och läkaren så gott som förklarade hans fall vara hopplöst. Vi besökte honom och bad med honom, men han hade kommit under vissa fanatiska personers inflytande, som drog vanära över vår sak. Vi ville få bort honom från dem, och anmodade (76) Herren, att Han skulle ge honom styrka till, att lämna platsen. Han blev stärkt och välsignad som svar på våra böner, och färdades sju kilometer till broder Pattens hem, men efter att ha anlänt dit, tycktes tillståndet hastigt försämras. rätt

(76) Den fanatism och villfarelse, som han hade hamnat i, tycktes hindra honom från, att visa sin tro, men han tog tacksamt emot det enkla vittnesbörd han fick höra, varpå han ödmjukt bekände sitt fel, och intog sin fasta ståndpunkt för sanningen. rätt

(76) Endast några få, som var tillräckligt starka i tron, fick lov till, att gå in i sjukrummet. Fanatikerna, vars inflytande över honom hade inneburit så mycken skada, och envetet hade följt honom till broder Pattens bostad, blev uttryckligen förbjudna, att vistas i hans närhet, medan vi bad ivrigt för hans tillfrisknande. Jag har sällan känt ett lika starkt åberopande av Guds löften. Frälsningen genom den Helige Ande uppenbarades, och kraft från det höga vilade på vår sjuke broder och på alla närvarande. rätt

(76)Broder Hyde klädde strax på sig och gick ut ur rummet, prisande Gud, och med Himmelens ljus skinande från anletet. En jordbrukares rejäla middag stod redan på bordet. Han sade: ”Vore jag frisk, kunde jag äta av denna mat; och då jag tror, att Gud har helat mig, skall jag utöva min tro.” Han satte sig ned, för att äta i frid, och åt med god aptit. Hans helande var fullständigt och beständigt. rätt

nästa kapitel