Väckelsen och därefter kapitel 6. Från sida 46ren sida tillbaka

Undvik falskmyntarna

(46)Det här är provet
'Till Guds undervisning, till vittnesbördet!' Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. (Jes 8:20) Guds folk hänvisas till Bibeln som ett skydd mot falska lärares inflytande och mot den makt som mörkrets andar utövar. Satan använder alla medel för att hindra människor från att få kunskap från Bibeln, eftersom dess tydliga ord avslöjar hans bedrägerier. Vid varje väckelse inom Guds verk stimuleras mörkrets furste till en mer intensiv verksamhet. Nu sätter han in alla sina krafter till det yttersta i förberedelsen för den sista kampen mot Kristus och dem som följer honom. Den sista, stora förvillelsen kommer snart att inledas inför oss. Antikrist kommer att utföra sina underverk inför våra ögon. Likheten mellan det falska och det sanna blir så stor, att det är omöjligt att skilja mellan dem utan hjälp av Bibeln. Med dess budskap måste varje påstående och varje underverk prövas. [Den stora striden, s 422 rätt

(46)Varför räcker det ej med underverk?
Personer, som kräver utverkandet av mirakler för att tro, kommer att upptäcka att Satan, genom en rad särskilda bedrägerier, utför underverk, som ter sig äkta. [Selected Messages 2:52.] rätt

(46)Satan arbetar slug, och han kommer att införa knivskarpa falsarier för att förmörka och förvirra sinnet samt utrota frälsningens lära. De, som inte godtar Guds Ord precis som det står skrivet, kommer att snärjas i hans fälla. [Ibid.] rätt

(47)Onda andar är oss hack i häl hela tiden.... De vinner ny terräng och utför ytterst märkliga ting och underverk i vår åsyn.... rätt

(47)Många frestas att erkänna dessa under såsom om de vore från Gud. De sjuka kommer att göras friska i vår närvaro. Under kommer att utföras inför våra ögon. Är vi beredda för det prov som väntar oss, när Satans lögnaktiga under skall bli mer och mer uppenbara? Kommer inte många att bli snärjda? Genom att förkasta Gods buds klara sanningar, och ge rum för falska föreställningar, bereds mångas sinnen att ta emot dessa lögnaktiga under. Vi måste alla just nu ikläda oss hela vapenrustningen för den kamp i vilken vi snart skall utvecklas. Tro på Guds ord, studera under bön och praktisera det du lär, ty det är vårt enda skydd mot Satans makt och det kommer att leda oss igenom som segrare på grund av Jesu Kristi blod. [Vittnesbörd för Församlingen Band 1 s.:302.] rätt

(47)Helande kan komma från Djälvulen
Jag har blivit instruerad att säga, att i framtiden kommer det att krävas stor vaksamhet. Andlig dumhet får icke förekomma ibland Guds folk. Onda andar söker aktivt, att behärska människors sinnen. Människor sluter sig samman i olika slags förbund, som är färdiga att förintas i de yttersta dagarnas eld. De, som viftar bort Kristus och Hans rättfärdighet, kommer att godta det falska resonemang med ett sant sken, som världen översvämmas av. Kristna skall vara nyktra och vaksamma, de skall ihärdigt stå emot sin motståndare Djävulen, som går omkring likt ett rytande lejon på jakt efter någon att sluka. Människor stående under onda andars inflytande kommer att utföra mirakler.... rätt

(47)Vi behöver inte bli lurade. Fantastiska scener, som Satan är nära knuten till, kommer snart att inträffa. Guds Ord tillkännager, att Satan kommer att utföra underverk. Han kommer att göra personer sjuka, och så helt plötsligt ta bort sin sataniska makt ifrån dem. De kommer då att betraktas som helade. Dessa synbarliga helanden kommer att sätta sjundedags-adventister på prov. Många, som begåvats med omfattande ljus, kommer inte att vandra i det, eftersom de inte har blivit ett med Kristus. [Selected Messages 2:53.] rätt

(48)Om de, som utför botandet, hänvisar till dessa yttringar som försvar för sin försummelse av Guds lag och fortsätter att vara olydiga, fastän de äger sådan kraft, är det inget bevis för att de besitter Guds stora kraft. Tvärt om, här rör det sig om ärkebedragarens kraft till att åstadkomma mirakler. Han överträder morallagen, och tar till varje knep i sin arsenal, för att människorna inte skall inse dess sanna karaktär. Vi har varskotts om, att han i den yttersta tiden kommer att verka med tecken och falska underverk. Och han kommer att fortsätta med dessa mirakler ända till nådatidens utgång, för att hänvisa till dessa som belägg för, att han är en ljusets och inte en mörkrets ängel. [Selected Messages 2:50, 51.] rätt

(48)Falskt ”tungotal” avslöjat år 1864
En svärmisk ande har behärskat en viss grupp sabbatshållare därute i öststaterna. De har endast lätt smuttat på sanningens källa och saknar kännedom om anden i den tredje ängelns budskap..... rätt

(48)En del av dessa personer har en del andliga övningar, vilka de kallar gåvor, och påstår att Herren har gett dessa åt församlingen. De har ett meningslöst pladder som de kallar okända tungomål, vilket inte endast är okänt för människor utan också för Herren och hela himmelen. Sådana gåvor förmedlas av människor som får hjälp av den store förvillaren. Fanatism, falsk upprymdhet, falskt tungotal och högljudda möten har menats vara Guds gåvor, vilka han skulle ha gett till församlingen. En del har förvillats på denna punkt..... rätt

(48)Fanatism och högljuddhet har betraktats som trons särskilda bevis. En del är inte tillfredsställda med en sammankomst om de inte har "en mäktig och härlig stund". De arbetar för detta och åstadkommer upprymdhet och känslosvall. rätt

(49)Men sådana sammankomsters inflytande är inte till någon nytta. När känslornas härliga flykt är borta sjunker de längre ned än de var före sammankomsten, därför att deras lyckokänslor inte kom från den rätta källan. De mest givande sammankomsterna för andlig tillväxt är sådana som karakteriseras av allvar och hjärterannsakan, då var och en söker att känna sig själv och med allvar och djup ödmjukhet söker att lära av Kristus. . .. rätt

(49)Det finns vandrande stjärnor, som säger sig vara predikanter, som är utsända av Gud och som förkunnar sabbaten på olika platser, men som har sanningen blandad med villfarelse och utbreder sin samling av motstridiga synsätt bland folket. Satan har drivit fram dem för att väcka avsky hos intelligenta och förnuftiga icke-troende. Somliga av dem har mycket att säga om de andliga gåvorna och är ofta mycket uppstämda. De ger sig hän åt vilda, hetsiga känslor och utstöter obegripliga ljud, som de kallar tungotalets gåva och en viss grupp människor verkar vara betagna av dessa märkliga företeelser. En underlig ande behärskar dessa människor, som gärna hotfullt vill närma sig och tysta ner var och en, som tillrättavisar dem. Guds Ande finns inte med i en sådan handling och vägleder inte sådana arbetare. De har en annan ande. [Vittnesbörd för Församlingen Band 1:411-414.] rätt

(49)Världen kommer inte att bli omvänd genom tungomålstalets gåva, eller genom utförandet av mirakler, utan att genom att Kristus korsfäst predikas. [Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 424.] rätt

(49)Trummor, dans och oljud
De i Indiana inträffade händelserna, som Ni beskrivit, [Anmärkning: Här åsyftas rörelsen ”Heligt Kött” från 1900-1901. Se Selected Messages 2:31-39. – Whitestiftelsen.] har Herren visat mig skall inträffa strax före nådatidens utgång. Varje slags besynnerlighet kommer att uppvisas. Det kommer att förekomma hojtande, till trummor, musik och dans. Förnuftiga personers sinnen kommer att bli så förvirrade att man ej törs låta dem fatta viktiga beslut. Och detta kallas för den Helige Andes verk! rätt

(50)Den Helige Ande uppenbarar sig aldrig genom dylika förfaranden, i ett sådant larmande oväsen. Detta är en Satans uppfinning, för att dölja hans snillrika tillvägagångssätt, för att omintetgöra denna tids rena, uppriktiga, upplyftande, förädlande, helgande sanning.... Larmande oljud skakar om en människas sinnen och förvränger det, som om det utfördes riktigt, skulle kunna bli till välsignelse. Satans ombud smälter samman sina krafter med larmet och oljudet, för att ställa till med en karnival, och detta betecknas som den Helige Andes verk.... Deltagarna under en sådan förmodad väckelse tar emot intryck, som kommer de att fara vilse. De kan inte längre säga, vad de tidigare kände till om Bibelns rättesnören. rätt

(50)Människor utom kontroll
Ingen uppmuntran skall ges till detta slags gudstjänster. Samma slags inflytande visade sig efter tidens utgång år 1844. Samma slags yttringar förekom då. Människor blev exalterade, och påverkades av en kraft, som förmodades tillhöra Gud. De vred sina kroppar upprepade gånger, likt ett fyrspannshjul, och hävdade att det var omöjligt utan övernaturlig kraft. Man trodde, att de döda hade uppstått och farit till himmelen. Herren gav mig ett budskap rörande denna fanatism; Bibelns vackra grundsatser riskerade nämligen att överskuggas. rätt

(50)Nakenhet
Män och kvinnor, som den Helige Ande förmodades vägleda, höll möten nakna. De talade om heligt kött. De sade sig inte kunna bli frestade, och de sjöng och hojtade samt uppvisade alla slags högljudda yttringar. De här personerna var inte onda, men de hade blivit bedragna och lurade.... Satan stod bakom verket, som utmynnade i sensualitet. Guds sak vanhedrades. Sanningen, den heliga sanningen, släpades i smutsen av mänskliga redskap. rätt

(51)Landets myndigheter ingrep, varvid flera av ringledarna sattes bakom lås och bom. Av de fängslade betraktades ingripandet som trosförföljelse, och härigenom höljdes sanningen i kläder smutsade av köttet.... Jag lade fram Herrens åthutning mot denna verksamhet, och visade att dess inflytande gjorde sanningen motbjudande och äcklig i grannskapet.... rätt

(51)Jag bar mitt vittnesbörd, tillkännagivande att dessa fanatiska företag, detta slammer och oljud, ingavs av Satans ande, som utförde underverk för att om möjligt bedra även de utvalda. [Brev 132, 1900 (Delar härav i Selected Messages 2:36, 37.)] rätt

(51)Förvirring
Vi måste vara på vår vakt, för att upprätthålla ett nära samband med Kristus, så att vi inte blir bedragna av Satans knep. Herren vill bli tjänad med ordning och disciplin, inte upphetsning och förvirring. [Selected Messages 2:35.] rätt

(51)Vilda, högljuda skrik och övningar är inget bevis för, att Guds Ande är verksam. [The Review and Herald, den 5. mars, 1889.] rätt

(51)Ordning eller intryck och känslor
Det finns många oroliga andar, vilka inte vill finna sig i ordning och disciplin. De tycker att deras frihet skulle bli begränsad om de skulle lägga sitt eget omdöme åt sidan, och underordna sig deras omdöme, vilka har större erfarenhet. Guds verk kan inte gå framåt om det inte finns en strävan efter ordning och en önskan att bannlysa varje fanatisk, oordningsam och nedbrytande anda i våra sammankomster. rätt

(52)Intryck och känslor är inte säkra bevis på att en person är ledd av Herren. Satan kommer, om man inte är på sin vakt, att ge känslor och intryck. Dessa är inte säkra ledare. Alla borde noggrant bekanta sig med tecknen på vår tro, och det främsta studiet skulle vara hur de kan fullkomna sin bekännelse och bära frukt som kan förhärliga Gud. [Vittnesbörd för Församlingen Band 1:413] rätt

(52)Satan slavar
Från alla håll och kanter försöker Satan att locka ungdomen in på fördärvets väg; och väl han nått därhän, skyndar han på deras fria fall, genom att komma dem att delta i den ena utsvävningen efter den andra, tills samvetets milda röst tystnar hos offren och de förlorar all gudsfruktan. De utövar allt mindre självbehärskning. De blir trälar under lasterna vin och alkohol, tobak och opium, [Anmärkning: Källan till morfin är opium. Ett snabbverkande derivat av morfin är heroin.] och så tilltar bara deras urartning. De är aptitens slavar. De fås att förtränga goda råd, som de en gång respekterade. De lägger sig till med ett rusigt beteende, och skryter över sin frihet, när de i själva verket slavar under själviskhet, en fördärvad aptit och lössläppthet. [Temperance, 274.] rätt

(52)”Inspirerad” av droger
Under en tid trodde han [en patient vid Battle Creek Sanitarium] sig erhålla nytt ljus. Han var svårt sjuk, och skulle snart komma att dö.... De, för vilka han lade fram sina åsikter, lyssnade ivrigt på honom, ja, somliga fann honom inspirerad.... Många tyckte, att hans resonemang var utan fel. De berättade om hans kraftfulla manande tal på sjukrummet. De mest vidunderliga syner passerade revy inför honom. Men varifrån stammade hans inspiration? Jo, från morfinet [Anmärkning: Källan till morfin är opium. Ett snabbverkande derivat av morfin är heroin.], som getts för att stilla hans smärta. [Selected Messages 2:113.] rätt

(53)Panteism, spiritualism och fri kärlek
Teorin att Gud är ett abstrakt inflytande som inns överallt i naturen är en av Satans mest förslagna villfarelser. Den framställer Gud i ett falskt ljus och är en vanära för hans storhet och majestät. Panteistiska teorier finner inte något stöd i Guds ord. . . . . De tillfredsställer det naturliga sinnet och ger drifterna fritt fält. [Vittnesbörd för Församlingen, Band 8,:291.] rätt

(53)Teorin om att Gud är en kraft som genomtränger allt i naturen tas emot av många som bekänner sig tro på Bibeln. Men hur vacker den än kan se ut, är denna teori ett ytterst farligt bedrägeri. Den ger en falsk bild av Gud och vanärar hans storhet och majestät. Den leder inte bara människor fel, utan verkar också nedbrytande på dem. . . . . Om dessa teorier dras till sin logiska slutsats sopar de undan hela den kristna läran. De tar bort behovet av en försoning och gör människan till sin egen frälsare. Hälsa för Hela Människan, s 372 rätt

(53)Jag har sett följderna av dessa fantasifulla uppfattningar om Gud i form av avfällighet, spiritualism och fri kärlek. Den benägenhet till fri kärlek som dessa teorier inbegriper var så insvepta att det i början var svårt att avslöja deras verkliga karaktär. Innan Herren lade fram detta för mig visste jag inte vad jag skulle kalla den. Men det blev sagt till mig att jag skulle kalla den ohelig, andlig kärlek. [Vittnesbörd för Församlingen, Band 8:292.] rätt

(53)På samma sätt som människor på apostlarnas tid försökte att genom traditioner och filosofiska system undergräva tron på Bibeln, söker också idag rättfärdighetens fiender att leda människor in på förbjudna vägar. . . . Spiritualismen kommer stora människoskaror att tro att människans önskningar och drifter är hennes högsta lag. Den lär att sinnlig njutning är frihet och att människan bara är ansvarig inför sig själv. Löftestiden, s.443 rätt

(54)Oförnuftigt beteende
Helgelse utgörs inte av en känsla av lycka, åstadkoms inte på ett ögonblick, utan är ett helt livs verk. I fall någon påstår, att Herren har helgat honom, ja, gjort honom till en helig person, bevisas påståendet av dessa frukter: Saktmod, tålamod, långmodighet, sannfärdighet och kärlek. rätt

(54)Därest den välsignelse, som de påstått helgade har mottagit, kommer dem att förlita sig på en viss känsla, och de uppger att de inte behöver forska i Skrifterna för att utröna Guds uppenbarade vilja, då är den förmodade välsignelsen ett falsarium, ty den får välsignelsens innehavare att värdesätta sina egna ohelgade känslor och fantasifulla uppfattningar, samt att sluta till öronen inför Guds röst i Hans ord.... rätt

(54)Nervös upprymdhet i religiösa sammanhang är inget bevis för, att Guds Ande verkar på hjärtat. Vi läser om, hur Satan framkallar hysteriska kroppsrörelser samt vrål och skrikande hos människor; men Guds ord ger inga exempel på dylika yttringar hos dem, som Han utgjuter Sin Ande över. Därmed säger det sig självt, att okontrollerade fantasier, vilda utbrott och våldsamma kroppsrörelser är fiendens frukter. rätt

(54)Ändå tror många, att sinnets förvirring – som förvärras av Satans kraft – är en garanti för, att Gud orsakar dessa vilseledda själars märkliga beteende. Andan och tonen i Bibeln fördömer människors vettlösa handlade, där tankeförmågan lämnas därhän. När Guds Ande verkar på hjärtat, kommer den Guds trogna, lydiga barn att handla på ett sätt, som får balanserade personer att tänka väl om gudstron. [The Signs of the Times, den 28. februari, 1895.] rätt

(55)De låtsas
Så sade Kristus: ”Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” rätt

(55)Dessa må utge sig för att vara Kristi efterföljare, men de har förlorat sin Ledare ur sikte. De må säga: ”Herre, Herre”; de må hänvisa till de sjuka, som de har helat, liksom till andra storverk, och hävda att de äger mera av Guds Ande och kraft, än de som håller Hans lag. Men deras gärningar har utförts under överinseende av fienden till all rättfärdighet, vars mål är att vilseföra själar, och deras dåd har varit avsedda att leda människor bort ifrån lydnad, sanning och plikt. rätt

(55)Inom en nära framtid skall det förekomma än mera markerade yttringar av den här mirakulösa kraften; ty det sägs om honom: ”Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.” rätt

(55)Det förvånar oss, att så många är redo att godta dessa märkvärdiga anspråk på att vara Guds Andes äkta verk; men de, som endast inriktar sig på storverk och låter sig ledas av impulser och intryck, kommer att bli bedragna.... rätt

(56)Påstår sig vara heliga
Ingen, som åberopar helighet, är egentligen helgad. De, som står som heliga i himmelens böcker, är inte medvetna om sin helgelse, och är de sista, som skulle yvas över sin egen godhet. Ingen av profeterna eller apostlarna sade sig vara helig, inte ens Daniel, Paulus, eller Johannes. De rättfärdiga kommer aldrig med ett dylikt påstående. rätt

(56)Ju mera de påminner om Kristus, desto mera sörjer de över sin brist på likhet med Honom; ty deras samveten är känsliga, och de betraktar synden som Gud betraktar den. Hos dem står Gud högt i ära, likaså Hans frälsningsplan; och i sina hjärtan – som gjorts ödmjuka genom insikten om deras egen ovärdighet – jublar de över, att räknas som medlemmar av den kungliga familjen, som den Evige Kungens söner och döttrar. rätt

(56)De, som älskar Guds lag, finner ingen samklang i gudstjänst eller i Anden med de bestämda överträdarna av denna lag, som fylls av bitterhet och elakhet, när Bibelns entydigt uppenbarade sanningar lärs ut. Vi har ett sökarljus, som obarmhärtigt skiljer mellan det sanna och det falska. ”Till lagen och till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord, beror det på att de saknar ljus.” {King James Version. Övers. anm.} [The Signs of the Times, den 26. februari, 1885.] rätt

(56)Vilkens röst går det att lita på?
Vi behöver vara förankrade i Kristus, rotfästade och sammanväxta med sanningen. Satan verkar genom sina ombud. Han väljer ut sådana, som inte har druckit av det levande vattnet, vars själar törstar efter något nytt och märkligt, och som alltid är beredda att dricka ur vilken som helst källa, som de må finna. Röster kommer att höras säga: ”Se, här är Kristus”, eller ”Se, där borta”, men vi får bara inte tro på dem. Vi har omisskännliga bevis för, hur den Sanne Herdens rösts låter, och Han kallar oss att följa Honom. Han säger: ”Jag har hållit Min Faders bud.” Han leder Sina får längs den ödmjuka budlydnadens stig, utan att någonsin uppmuntra dem till, att trotsa Guds lag. rätt

(58) ”En främlings röst” tillhör en sådan person, som varken respekterar eller lyder Guds heliga, rättfärdiga och sunda lag. Många gör ett stort nummer att sin inbillade helgelse, och skryter över de underverk man utför vid helandet av de sjuka, samtidigt som de struntar i detta stora rättesnöre för rättfärdighet. Men med vilkens hjälp blir de sjuka botade? Får någondera parten upp ögonen för dessa överträdelser av lagen? Och rättar de in sig i ledet som ödmjuka, lydiga barn, redo att följa samtliga Guds fordringar? ... rätt

(58)Ingen behöver bli vilseledd. Guds lag är lika okränkbar som Hans tron, och genom den skall varje människa av kvinna född dömas. Det finns ingen annan regel, att pröva en persons sinnelag med. ”Om de inte talar enligt detta ord, beror det på att de saknar ljus.” Nå, skall vi låta saken avgöras enligt Guds Ord, eller skall vi tro på människors obevisade påståenden? Kristus säger: ”På deras frukter skall ni känna dem.” [Selected Messages 2:50.] rätt

nästa kapitel