Evangelisation kapitel 11. Från sida 384ren sida tillbaka

Sektion 11 — Arbetet i de stora amerikanska Städerna

(384)New York
Ge Budskapet Vingar
— Under ett besök i New York vintern 1901 fick jag ljus beträffande arbetet i den stora staden. Natt efter natt visades för mig den kurs, som bröderna borde följa. I Stor-New York skall budskapet flamma likt en tänd lampa. Gud kommer att få fram arbetare till detta verk, och hans änglar kommer att gå före dem. Fastän våra storstäder raskt närmar sig ett tillstånd liknande det i världen före Syndafloden, fastän man där är elak som de i Sodom, finns det ändå många ärliga själar där, som, när de lyssnar på adventbudskapets omtumlande sanningar, kommer att känna Andens övertygelse. New York är redo att bli bearbetat. I denna väldiga stad kommer sanningens budskap att ges med Guds kraft. Herren söker arbetstagare. Han uppmanar dem, som har blivit erfarna adventister, att i gudsfruktan fatta tag i och vidareutveckla arbetet, som skall utföras i New York och i andra amerikanska storstäder. Han manar också till bidrag till denna verksamhet. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 54-55 (1902). rätt

(384)New York — En Symbol för Verket i hela Världen — De, som axlat verket i Stor-New York, bör biträdas av de bästa arbetare, som står att finna. Låt det här bli ett nav för (385) Guds verk, och se till att allt som görs är en bild på det verk, som Gud vill skall utföras i världen... rätt

(385)I Stor-New York har Herren många dyrbara själar, som inte har böjt knä för Baal, och vidare finns det sådana, som i blindo vandrat villans vägar. På dem skall sanningens ljus skina, så att de kan se Kristus som Vägen, Sanningen och Livet. rätt

(385)Vi skall framställa sanningen i Kristi kärlek. Inget överdåd eller skrytsamt skyltande bör åtfölja verket. Det skall utföras på Kristi sätt. Det skall bedrivas i ödmjukhet, i evangeliets enkelhet. Arbetarna skall inte låta sig skrämmas av något yttre sken, hur än skrämmande det må te sig. Lär ut ordet, så kommer Herren genom sin Helige Ande att övertyga åhörarna. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 38 (1902). rätt

(385) Arbeta enligt Guds Modell — Vårt sätt att arbeta på, måste ske enligt Guds ordning. Arbetet, som utförs för Gud i våra storstäder, får inte ske enligt människors planering... rätt

(385) I vår verksamhet skall vi minnas det sätt, varpå Kristus arbetade. Han gjorde världen. Han gjorde människan. Sedan infann Han Sig personligen i världen, för att visa dess invånare, hur de skulle leva syndfritt. rätt

(385) Broder _____, Herren har öppnat vägen för Dig i New York rätt

(385)City, och Ditt missionsarbete där skall utgöra ett föredöme för missionsverksamhet i andra städer. Du skall visa, hur verket skall bedrivas, genom att så utsädet, följt av skördens bärgning. Det finns sådana, som kan förena sig med Dig i Ditt arbete, och utföra arbetet med förståndet, och i endräkt med Dig... rätt

(385) Arbetet i New York har inletts korrekt. I staden skall Ni upprätta ett center för missionssatsningar, med vars hjälp arbete kan bedrivas med framgång. Herren önskar, att centret (386) skall fungera som utbildningsskola för medarbetare, och inget får avbryta eller hindra arbetet. Väl människorna har anammat sanningen och tagit ställning, kommer Herren att bereda dem på utbildning, för att de skall kunna ta till sig hela Bibelns sanning. Som biträden måste utses personer, som nogsamt och grundligt förmår, att föra verket vidare, varvid de arbetar för hela människans omvändelse, till kropp, själ och ande. En fast grund, vilande på evangeliets budskap, måste läggas för församlingens uppbyggnad. — Brev 150, 1901. rätt

(386)De stora Metropolernas Behov av Läkarmission och Utbildning — Vi behöver ett hälsohem och en skola i närheten av New York City, och ju längre inhandlandet av dem dröjer, desto vanskligare kommer det att bli. rätt

(386) Det vore klokt, att skaffa en byggnad som hem för våra missionsarbetare utanför staden. Det är synnerligen viktigt, att de åtnjuter fördelarna av rent vatten, fritt från alla föroreningar. Av den orsaken bör fördelarna med en plats ibland bergen övervägas. Till detta bör höra ett stycke land, där det går att odla frukt och grönsaker till medarbetarnas fromma. Förlägg missionen till hälsosammaste plats, och uppför dessutom ett litet sanatorium. En plats i staden bör också säkras, där det går att ge enkla behandlingar. rätt

(386)Ett sådant hem skulle utgöra en välkommen reträttplats för våra arbetare, där de kan undfly jäktet och förvirringen i staden. Motionen de får från stretande i uppförsbackar är ofta en betydande fördel för våra predikanter, läkare och andra medarbetare, som riskerar att inte röra sig tillräckligt mycket. (387) Se till, att skaffa dylika hem strax utanför flera städer och att allvarliga, bestämda ansträngningar utförs av dugliga individer, för att i dessa städer ge varningsbudskapet, som skall nå ut till hela världen. Vi har, så att säga, bara vidrört ett fåtal städer. — Medical Ministry, sidan 308 (1909). rätt

(387)Den bästa Hjälpen — Det bästa Ni kan göra, är att inleda hälso- och missionsarbete i New York. Jag har blivit visad, att om erfarna män och kvinnor i denna verksamhet skulle ge prov på verkligt hälso- och missionsarbete, skulle det utöva en mäktig kraft, för att göra rätt intryck på folk. — Brev 195, 1901. rätt

(387)Kosmopolitisk Läkarevangelism — I New York finns det många, som är klara att skördas. I denna väldiga stad finns det tusentals, som inte har böjt knä för Baal. Ängeln sade: ”Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.”{Lukasevangeliet 2:10.} New York härbärgerar en del av ”hela folket.” Vår önskan är, att det nya året skall inledas, genom att lärare verkar i alla delar av New York. Det återstår ett arbete att utföra i den staden... I våra stora städer måste läkarmissionen gå hand i hand med evangeliets förkunnelse. Det kommer att öppna dörrar för sanningen att träda igenom. — Manuskript 117, 1901. rätt

(387)Sensationella Påståenden är skadliga — För någon tid sedan offentliggjorde äldstebroder ____-_ sensationella påståenden om New Yorks ödeläggelse. Jag skrev genast till de ansvariga för verksamheten där och sade, att det inte var tillrådigt, att publicera dylika påståenden, ty härigenom kunde det uppstå en upphetsning, som skulle sluta i en fanatisk rörelse, till men för Guds sak. Det räcker, att framföra sanningen i Guds Ord till folket. Sensationella påståenden skadar Hans verks framsteg... rätt

(388) (388) Jag har blivit delgiven varningar och förmaningar till bröderna verksamma i New York, med innebörden, att rasande, skräckinjagande påståenden icke bör offentliggöras. När mina bröder går till ytterligheter, drabbar det mig, och så får jag bära hundhuvudet och kallas för falsk profet. rätt

(388)Tror Ni, att om jag hade förutsagt New Yorks undergång genom en tidvattenvåg, att jag skulle ha talat mig varm för inköpet av en egendom knappt tio mil utanför staden, som skulle fungera som hälsohem och inrättning, varifrån det ginge att verka i New York? — Brev 176, 1903. rätt

(388)Planer, för att nå Affärsmän — Du bör känna ett stort ansvar för bearbetandet av New York City. Männen i affärscentra i New York och andra storstäder, lika väl som hedningarna i främmande länder, måste nås med budskapet. — Brev 168, 1909. rätt

(388)Svårigheter med Samlingshus och Kyrkobyggnader — Bege Er till New York City. Granska platsen ingående, och utrön, om det är rätt, att köpa samlingshuset och marken det står på. Måhända marken ginge att arrendera under ett antal år. Jag har blivit upplyst om, att metoder av detta slag måste användas i verket i storstäderna. Om Ni, efter omsorgsfullt övervägande, beslutar Er för, att köpa samlingshuset, skall vi göra vårt yttersta, för att samla in pengarna. Dock är det bäst, att agera med förståndet. Be, be, be, ty om möjligt kommer Satan att stänga dörrar, som har öppnats för insläppandet av sanningen. Herren önskar, att det skall inrättas ett centrum åt sanningen i den stora, av elakhet fyllda staden New York... rätt

(388)Jag ber Er, att forska kring möjligheterna till arbete i New York, och att lägga planer för inrättandet av ett minnesmärke åt Gud i staden. Det skall vara ett centrum för missionssatsningar, och däri skall det uppföras ett hälsohem... Allvarliga försök måste göras, för att förena våra församlingar i New York och omgivande städer. Detta går att göra, och det måste (389) göras, om ettrig krigföring skall avgå med segern i New York. — Brev 154, 1901. rätt

(389)Frukt skördas efter lämplig Insats — Gud önskar, att verket skall skrida framåt i New York. Det borde vara tusentals Sabbatshållare på den orten, och det kommer det också att vara, om arbetet bedrivs, som det borde. Men fördomar tornar upp sig. Människor önskar, att arbetet skall ske efter deras anvisningar, och de vägrar, att godta bredare planer från andra. Därigenom går tillfällen förlorade. I New York bör det upprättas flera små sällskap, och medarbetare bör sändas ut. Det betyder icke, att en man, som inte är ordinerad som predikant, ej får arbeta för Gud. Låt män som dessa undervisas i, att verka, låt dem sedan träda ut på arbetsfältet. Låt vederbörande berätta om dagens händelser, när de kommer hem. Låt dem prisa Herren för Hans välsignelse, och låt dem gå ut igen. Uppmuntra dem. Några få uppmuntrande ord kommer att vara en inspiration för dem. — Ellen G. Whites Liv i Skisser, sidan 385 (1915). rätt

(389)Boston och New England
Obearbetade Städer i New England

— Jag har känt en börda i sinnet angående de stora städerna på Amerikanska Östkusten. Förutom New York City, där Du verkade i fjol, har vi den viktiga staden, i vars närhet ligger Melrose Sanitarium. Och jag känner inte till någon annan ort med större behov av, att åter bygga upp det första verket, än Boston och Portland, Maine, där de första budskapen gavs med makt, men där det numera bara finns en handfull av vårt folk. — Brev 4, 1910. rätt

(389)Måste bearbetas utan Dröjsmål — Om Du och Din fru förenar Er i läkarmission i staden Boston och andra städer längs Östkusten, (390) kommer Er effektivitet att öka, och Er plikt kommer att framstå tydligt. Den förste ängelns budskap spreds med stor kraft i dessa städer 1842 och 1843, och nu är tiden inne, när den tredje ängelns budskap skall förkunnas ingående i Öst. På våra hälsohem i Öst väntar ett omfattande arbete. Budskapet skall spridas med kraft, när verket avslutas. Portland, Maine, en stad i spetsen för nykterhetsreformen, skall bearbetas utan dröjsmål. — Brev 20, 1910. rätt

(390)Det finns städer i Maine, såsom Brunswick och Bangor, vilka måste bearbetas noga. Sanningen skall stråla likt en tänd fackla överallt i städerna i Öst. — Brev 28, 1910. rätt

(390)Det närliggande Hälsohemmets Betydelse — Byggnaderna och området i Melrose är av ett slag, som hedrar vår läkarmission. Hälsoarbetet skall inte utföras endast i Boston, utan i många andra obearbetade städer i New England. Egendomen i Melrose är sådan, att det går att bjuda på bekvämligheter, som lockar folk utanför våra led till hälsohemmet. Adel lika väl som arbetare kommer att besöka institutionen, för att dra nytta av de erbjudna möjligheterna till hälsans återställande. rätt

(390)Upprepade gånger har Boston pekats ut för mig som en ort, vilken måste bearbetas nogsamt. Ljuset måste skina i dess utkanter, liksom i dess kärna. Hälsohemmet i Melrose är ett av de bästa hjälpmedlen, att nå Boston med sanningen. Staden och förorterna måste höra nådens sista budskap, som skall förmedlas till vår värld. Tältmöten måste hållas på många ställen. Medarbetarna måste på allra bästa sätt använda de förmågor, som Gud har gett (391) dem. Ens nådagåvor stärks genom användning. Dock får det icke förekomma någon självupphöjelse. Inga stränga riktlinjer för verkets utförande skall anges. Låt i stället den Helige Ande dirigera medarbetarna. Det är meningen, att de skall hela tiden blicka hän till Jesus, deras tros upphovsman och fullbordare. Arbetet för denna stora stad kommer att kännetecknas av den Helige Andes uppenbarelse, om alla bara vandrar ödmjukt med Gud... rätt

(391)Vi hoppas, att de ansvariga för arbetet i New England tänker samverka med cheferna på hälsohemmet i Melrose, genom att vidta bestämda mått och steg, för att utföra det nödvändiga verket i Boston. Ett hundra medarbetare kunde med fördel verka i skilda delar av staden, inom skilda grenar av tjänsten... rätt

(391)Hälsomissionen är en port, genom vilken sanningen skall vinna tillträde till många hem i städerna. I varje stad kommer vi att finna sådana, som uppskattar den tredje ängelns sanningar... rätt

(391)Herren kommer att verka med kraft, när vi försöker, att göra vår del med trofasthet. Han kommer att se till, att Boston uppfattar den närvarande sanningens budskap. Samarbeta med Honom, för att förverkliga detta, min broder, min syster, så kommer Han att bistå Er, stärka Er och uppmuntra Era hjärtan genom många dyrbara själars frälsning. — Special Testimonies, Serie B, Nummer 13, sidorna 12-16 (1906). rätt

(391)De tusentals Bostonborna längtar efter enkla Sanningar — Jag är högst angelägen om, att Boston skall få höra Herrens Ord och skälen till vår tro. Be Herren, att väcka upp medarbetare, som går ut på fältet. Be Honom, att väcka upp medarbetare, som når fram till Bostonfolkets hjärtan. Budskapet måste ljuda. Det finns tusenden i Boston, som längtar efter den enkla sanningen, sådan den är i Jesus. Kan inte Du, som tjänar i ord och lära, bereda vägen för sanningen, för att (392) nå själar? — Brev 25, 1905. rätt

(392)Om vi tar första Steget i Tro — Det ingick i Guds plan, att hälsohemmet i Melrose skulle tillfalla vårt folk, som ett medel, att nå de högre samhällsklasserna med. Staden Boston och de omgivande områdena bör bearbetas fullständigt. Jag har blivit instruerad att säga till äldstebroder _____ och äldstebroder _____, att de bör ansluta till sig män och kvinnor, som kan bistå dem med, att ljuda varningstonen. Till hälsohemmet bör knytas de bästa möjliga medarbetare, för att skänka inrättningen en kristen gestalt. rätt

(392)Låt äldstebroder _____ ordna de bästa medhjälpare han kan finna, och slå upp ett tält i närheten av staden Boston, samt tala till folket med de ord, som Herren ger honom. Inga dröjsmål bör förekomma vid inledandet av detta verk. Äldstebroder _____ kan stärka satsningen, genom att verka för de judiska medborgarna. Läkare kan stötta märkbart, genom att hålla hälsoföredrag i samband med mötena... rätt

(392)Herren manar till arbete i staden Boston. Om Ni träder ut i tro i detta verk, kommer Gud att storligen välsigna Er. Inga kraftiga känsloutbrott eller yviga gester är påkallade, utan stillsamt och uppriktigt arbete. Herren kommer att biträda Sina ödmjuka, allvarligt satsande medarbetare. Gör bestämda ansträngningar. Säg om och om igen: ”Vi tänker varken misslyckas eller tappa modet.”— Brev 202, 1906. rätt

(392)Gud kommer att gå före vid Grundandet av Institutioner — Oroa Dig inte, min syster. Herren känner till Din belägenhet. Ingenting undgår Hans uppmärksamhet. Han kommer att höra Dina böner; ty Han är en bönhörande och bönsvarande Gud. Lita på Honom, så kommer Han förvisso att skänka lindring, på Sitt vis. Nyheterna om välsignelsen över arbetet i New Bedford gör mig så tacksam. Låt oss förtrösta på Gud, och låt vår tro greppa tag om Honom till det yttersta. (393) I fall broder _____ inte känner sig manad till, att ge av sina medel, för att inrätta ett hälsohem vid den här tidpunkten, skall vi inte tjata på honom. De uppfattningar, som vi hyser och menar är kloka, kanske inte alltid är de bästa. Låt oss därför följa Herren i fotspåren. rätt

(393)Oh, hur jag längtar efter, att se verket gå framåt kraftfullt i New Bedford och Fairhaven, liksom på många andra ställen, som är i lika stort behov av sanningen, som dessa orter. Vi hoppas, att ett hälsohem går att grunda någon gång i New Bedford. I sådana städer behövs det medarbetare inom hälsomissionen. Men, kära syster, det krävs ovanligt stor talang, för att förestå ett hälsohem. Erfarna män, beprövade och erkänt skickliga, måste gripa sig an verket. Att vissa av medarbetarna, som företar sig inrättandet av en dylik institution, är erfarna och kvalificerade, är ej tillräckligt. För deras egen skull, för institutionens skull och för den allmänna sakens skull, är det viktigt, att en hel styrka väl kvalificerade män och kvinnor hittas, för att ansluta sig till verket. Herren vilar Sitt öga över hela fältet, och när tiden är mogen för att starta en inrättning inom ett bestämt fält, förmår Han att därpå uppmärksamma män och kvinnor, som är bäst lämpade att ansluta sig till institutionen. rätt

(393)Det finns många inriktningar på arbetet, som skall bedrivas. Väl utbildade sköterskor har möjlighet, att besöka familjer, och att inom hushåll väcka intresse för sanningen. Det är skriande behov av många evangelister och Bibelarbetare i städer som Boston och New Bedford. Sådana medarbetare skulle finna rikt med tillfällen, att sprida den nyttiga säden. Det finns arbete för varje energisk, noggrann, uppriktig medarbetare. Kristi undervisning, de enkla sanningarna förmedlade genom Hans liknelser, är lika mycket ett måste i dag, som då Han var (394) i världen i egen, hög person. — Brev 29, 1905. rätt

(394)Upprepa Budskapet i Städerna i Östra USA — Vad görs i städerna på Östkusten, där adventbudskapet först förkunnades? rätt

(394)Städerna västerut har erhållit fördelar, men vem österut har känt en börda av, att sätta i gång med arbetet, att röra sig i det område, som under budskapets tidiga dagar döptes med sanningen om Herrens snara ankomst? Detta ljus har getts: Sanningen behöver ånyo utbredas i Öststaterna, där vi först inledde vårt verk, och där vi gjorde våra första erfarenheter. Vi måste vidta varje åtgärd, för att sprida kunskap om sanningen till alla villiga lyssnare, och det finns många villiga lyssnare. Överallt i våra stora städer har Gud ärliga själar, som intresserar sig för, vad som är sant. I Öststaterna måste allvarligt arbete göras. Upprepa budskapet, upprepa budskapet var de ord, som talades till mig om och om igen. Säg åt Mitt folk, att de skall upprepa budskapet på de orter, där det först förkunnades, och där församling efter församling tog ställning för sanningen, varvid Guds kraft vittnade om budskapet på ett anmärkningsvärt sätt. — Manuskript 29, 1909. rätt

(394)Städer i Öst och Syd
Budskapet skall nå Städerna och Förorterna

— Vi har New York City, liksom de folktäta städerna i närheten; sedan har vi Philadelphia och Baltimore samt Washington. Jag behöver inte räkna upp alla orter; Ni vet, var de ligger. Herren önskar av oss, att vi skall förkunna den tredje ängelns budskap med kraft i de städerna. — Manuskript 53, 1909. rätt

(394)Philadelphia: Agitation leder till Möjligheter för Evangelisering — Philadelphia och andra viktiga orter bör bearbetas. Evangelister bör söka sig till alla orter, där människors sinnen sätts i rörelse på grund av frågan om Söndagslagstiftning (395) och frågan om religionsundervisning i de allmänna skolorna. Det är sjundedags-adventisternas försummelse, att göra det bästa av dessa försynens skickelser, att framställa sanningen, som tynger ned hjärtat och håller mig vaken natt efter natt. — The Review and Herald, den 20. april, 1905. rätt

(395) I Rikets Huvudstad — Jag har skrivit mycket beträffande behovet av, att göra större ansträngningar in Washington, D.C... Washington, Förenta Staternas huvudstad, är den plats, varifrån denna sanning borde stråla. — Brev 132, 1903. rätt

(395) Förnuftiga, vettiga Tillvägagångssätt för Washington — En stark evangelistisk satsning måste göras i nationens huvudstad... Jag är så glad över, att Du har inlett evangeliskt arbete i Washington, och att ett så djupgående intresse redan har uppstått. Redogörelserna för verksamheten där stämmer nära nog på pricken med framställningen, som visats mig om utvecklingen där. Härom är jag förvissad, ty saken har lagts fram inför mig, och arbetet får inte slå av på takten, genom att de nödvändiga medarbetarna kallas till andra orter... rätt

(395) Evangeliskt arbete måste utföras i Washington, och det får ej hindras av rop på hjälp från andra ställen. Gud vill, att Hans verk skall uträttas rättframt och obehindrat i de stora städerna. rätt

(395) Du befinner Dig, där Herren vill ha Dig. Äldstebroder _____ och Du själv får inte belastas för mycket. Washington har försummats länge nog. Ett bestämt och avgjort verk måste nu till där. Herren kommer att skänka kraft och nåd. Medarbetarna får icke låta sig distraheras från verket av de talrika saker och ting, som säkerligen kommer att kräva deras uppmärksamhet. Det här är orsaken till min åstundan, att de samlade förmågorna hos medarbetarna i Washington skall sättas (396) in på så sätt, att det bäst gagnar Hans verk. rätt

(396)Broder _____ har omtalat flera personer, som han anser skulle kunna bidra till arbetet i Washington. Tänk dock noga efter, vilka Ni anlitar till verksamheten där. Allting måste hålla biblisk standard... rätt

(396)I vår verksamhet skall vi inte klättra upp på en bergstopp, för att stråla. Vi har inte ombetts, att åstadkomma ett spektakel. Sanningen måste förkunnas på landsvägar och i gränder, varför arbetet skall göras med förnuftiga, vettiga metoder. Om varje medarbetare står under Herren Jesu Kristi ledning, kommer hans leverne att återspegla härligheten hos Frälsarens liv. Det verk, som Kristus utförde i vår värld, skall vara vårt exempel, vad gäller yttre åthävor. Vi skall avhålla oss lika nogsamt från det teatrala och det extraordinära, som Kristus gjorde i Sin verksamhet. Det sensationella är inte lika med religion, ehuru religionen för med sig sitt eget rena, okränkbara, upplyftande helgande inflytande, varvid åstadkoms andligt liv och frälsning. — Brev 53, 1904. rätt

(396)Evangeliska Möten i Washingtonområdet — Runt om Washington finns det platser i behov av missionssatsningar. I själva Washington finns det en hel liten värld med icke omvända själar, båda vita och färgade. Vem känner en börda för dem? Det finns också många andra viktiga ställen, som inte har varnats. När jag märker försummelsen, hugger det i hjärtat. Jag ber natt och dag om, att bördan för detta skall läggas på de män, som agerar som ledare inom verket. Måtte de, som redan är sysselsatta, röja vägen för andra, som vill arbeta, och är dugliga till, att delta i missionssatsningar... rätt

(396)Det finns viktiga städer, som behöver bearbetas, och dessa ligger i närheten av Washington — våra närmaste grannar, så att säga. Om våra bröder och systrar uträttar allvarligt missionerande arbete gentemot alla, som de kommer (397) i beröring med, kommer nya verksamhetsfält att öppna sig runt omkring oss. Bördan, att verka för själar, kommer att läggas på många, som bor här, och de kommer att vilja delta aktivt i förkunnelsen av sanningen. rätt

(397)Vi vädjar enträget, att de boende i Takoma Park skall bli Guds medarbetare, för att resa sanningens standar inom obearbetat territorium. Se till, att en del av de omfattande, nödvändiga donationerna används, för att tillhandahålla medarbetare i städerna strax utanför Washington. Se till, att intensivt arbete görs från dörr till dörr. Själar håller på att gå under utanför arkens trygghet. Se till, att sanningens standar hålls högt av församlingens medlemmar i sitt grannskap. Se till, att förkunnarna slår upp sina tält, och predikar sanningen inför folket med kraft, varpå de förflyttar sig till ett annat område och predikar sanningen där. — Brev 94a, 1909. rätt

(397)Tillkännage ett klart Budskap — Jag uppmanar de troende i Washington, att ställa sig till Herrens förfogande, att sluta upp kring Honom mot mörkrets mäktiga makter. Personliga ansträngningar kommer att krävas i staden och förorterna. Röj upp på Kungens landsväg. Lyft upp standaret högre och allt högre. Det finns evangeliskt arbete att utföra i Washington och Baltimore, liksom i de många andra stora städerna söderut och österut. Se till, att kombinera det undervisande arbetet med det hälsofrämjande verket. Se till, att predikanter och hälsomissionärer sätter på sig Guds hela vapenrustning och hastar åstad, för att sprida de goda nyheterna. Ett bestämt budskap skall förkunnas i Washington. Basunen skall ges en klar klang. — Brev 304, 1908. rätt

(397)Nashville, St. Louis, New Orleans — Varje tänkbar ansträngning bör nu göras, för att föra Guds verk framåt. Snart skall det inträffa omständigheter, som kommer att göra det svårare, än det nu är, att framföra sanningen till många, som för närvarande är inom räckhåll. De allvarligaste satsningar måste göras i Washington, i Boston, (398) i Nashville, St. Louis, New Orleans och i många andra stora städer. Ett heltäckande verk kommer att uträttas, när män och kvinnor står på sin post, troget utförande sin del. Ropet skallar: Utbilda och gör hundratals unga män och kvinnor redo för insats. — Manuskript 21, 1908. rätt

(398)Nashville en Knutpunkt — Nashville har framställts för mig som den lämpligaste knutpunkten, varifrån vi kan göra framstötar riktade mot alla samhällsklasser i Sydstaterna. I och strax utanför Nashville ligger det fast etablerade utbildningsinrättningar, vilka vårt folk bör respektera. Deras inflytande har gjort det möjligt för oss, att framgångsrikt bedriva allehanda verksamhet från detta centrum. — Brev 262, 1903. rätt

(398)Memphis och Städerna i Södern — Herren gav mig ett budskap till broder _____, där han befalldes, att inleda verksamhet i Memphis... Han lydde Herrens maning, och har inrapporterat betydande framgång för sitt arbete i Memphis. rätt

(398)Jag har blivit instruerad, att säga till vårt folk överallt i städerna i Södern: Se till, att göra allt under Herrens ledning. Verket närmar sig sin fullbordan. Vi är närmare slutet, än då vi först kom till tro. — Brev 6, 1909. rätt

(398)New Orleans, Memphis, St. Louis — Det är ett stort verk, som skall göras, och vi har begränsad tid till förfogande. Det är städer i Södern — New Orleans, Memphis, St. Louis — där föga har uträttats, och det är andra, som inte alls har besökts. På dessa orter skall sanningens standar höjas. Vi skall bringa folket sanningen med makt och kraft. — Manuskript 56, 1904. rätt

(398)Evangelisera New Orleans och Söderns Städer — Det är (399) ett väldigt verk att utföra, och vi har blott en kort stund på oss, att göra det på. Det finns städer i Södern — New Orleans, Memphis, St. Louis — där endast en smula har uträttats; och det finns andra, där vi inte ens har börjat. På dessa platser måste sanningens standar höjas. Vi skall föra ut sanningen med kraft och styrka till människorna... rätt

(399)New Orleans skall bearbetas. Vid lämplig tidpunkt under året skall offentliga möten hållas där. Lägermöten skall hållas på många ställen, och följas av evangeliskt arbete. På så vis skall kärvarna bärgas. rätt

(399)När verket i New Orleans nu skall sättas i gång på allvar, har jag ombetts att säga: Måtte män och kvinnor, som äger kunskap om sanningen, och förstår sig på Herrens vägar, gå in i staden, för att verka med visdom och i Herrens fruktan. De medarbetare, som väljs ut till verksamheten i New Orleans, bör vara sådana, som brinner för saken, som alltid beaktar Herrens härlighet, och som låter Israels Guds styrka både anföra och avsluta ledet. Herren kommer förvisso att höra och besvara Sina arbetares böner, om de söker Hans råd och undervisning. rätt

(399)Till medarbetarna, som skrider in på fältet, säger jag: Utöva tro på Gud; och utöva praktisk gudsvördnad, när Ni umgås med sådana, som står utanför vår tro. När Ni framställer sakskälen för Er tro, använd då Guds Ords övertygande resonemang, och se till att åhörarna förstår, att det inte är Er avsikt, att inleda kontroverser med dem angående deras trospunkter, utan att Ni vill ställa dem inför ett ”Så säger Herren.” ”Det är skrivet” var alltid Kristi vältaliga vädjan. (400) Predika med Ert uppträdande den praktiska gudsvördnaden hos den tro, som Ni omfattar. Visa, att sanningen aldrig gör mottagaren till en sämre person, så att han blir sur och tvär, irriterad och otålig. Låt alla märka Ert tålamod, Er vänlighet, Ert saktmod, Er mildhet, Ert förbarmande och Er tvättäkta godhet; ty dessa dygder är uttryck för sinnelaget hos den Gud, som Ni tjänar. — Manuskript 49, 1907. rätt

(400)Arbetare för Södern — Måtte missionärer verka i stillhet för både vita och färgade personer i Södern. De bör verka på ett sätt, som låter dem bistå dem, som är mest i behov av hjälp och som är omgivna av vilseförande inflytande. Många av dem behärskas av sådana, som rör upp de värsta lidelserna i mänskohjärtat. rätt

(400)Prästerna och rådsherrarna på Kristi tid väckte framgångsrikt slöddrets lidelser, eftersom dessa var ovetande, och litade på människor. Härigenom förleddes de till, att avsäga sig Frälsaren och förkasta Kristus samt att välja ut en rövare och mördare i Hans ställe. Arbetet i Södern skall göras utan buller och bång. Sant omvända missionärer, med en börda för verket, bör söka vishet från Gud, och sedan med all den takt de kan uppbringa träda ut på fältet. Läkarmissionärer kan hitta ett fält, där det går att mildra plågorna hos dem, som lider av kroppslig skröplighet. De bör ha medel, så att de förmår att kläda de nakna och mätta de hungriga. Kristen hjälp uträttar mera, än utförandet av predikningar... Medarbetarna bör vara Kristuslika, så att de genom föreskrift och föredöme utövar ett upplyftande inflytande. De bör framhäva de lämpligaste, enklaste lärdomar från Kristi liv för människorna. De bör inte uppehålla sig för länge vid lärosatser, eller delar hos vår tro, som kan te sig märkliga och nymodiga; nej, de skall hellre framställa Kristi lidanden och (401) offer; de bör betona Hans rättfärdighet och uppenbara Hans nåd; de bör ge prov på Hans renhet och heliga karaktär. Arbetarna i Södern kommer att behöva lära folket rad för rad, föreskrift efter föreskrift, här litet grand och där litet grand. — The Review and Herald, den 24. december, 1895. rätt

(401)Uppmuntra Arbetarna i Sydstaternas Städer! — Herren Gud har varit sysselsatt. Mina bröder, i stället för att beklaga Er över det gjorda, spara på stämbanden till de storstäder, som ännu inte inte har bearbetats, såsom New Orleans, Memphis och St. Louis. rätt

(401)Besök dessa orter och arbeta för folket, men yttra inte ett klandrande ord om dem, som verkligen har ansträngt sig, för att göra allt i sin makt, för att främja verket. Flera gånger var det nära, att dessa medarbetare hade gett upp, men vi fortsatte att be för dem. Var jag än befann mig, önskade jag, att Guds folk skulle be för dem. — The Review and Herald, den 25. Maj, 1905. rätt

(401)Philadelphia, New Orleans och St. Louis — Du talar om det verk, som borde utföras i Amerika, men som är ogjort. Jag skulle vilja tala om de här försummade fälten enligt det ljus jag har fått om dem. Jag skulle vilja tala om inte enbart fältet i Södern, utan om de stora städerna, vars försummade, ovarnade tillstånd är en skamfläck för vårt folk, som säger sig vara missionärer åt Mästaren... rätt

(401)Över oss vilar Guds stränga tillrättavisning, eftersom storstäderna mitt framför näsan på oss är obearbetade och ovarnade. En skräckinjagande anklagelse om försummelse riktas mot dem, som länge har hållit på med verket, just i Amerika, och ändå inte har besökt de stora städerna. Vad har gjorts i Philadelphia, i New Orleans, i St. Louis och i andra (402) städer, som jag skulle kunna nämna? Vi har förvisso verkat i utlandet, men gjort nästan inget för storstäderna utanför den egna porten. — Brev 187, 1905. rätt

(402)Städer i de centrala Delstaterna
Behoven i Storstäderna, däribland Detroit
— I New York, Detroit och många andra storstäder har litet uträttats. Fastän de har påtalats för vårt folk genom Guds Andes vittnesbörd, har städerna i Södern försummats. Ehuru jag inte skulle vilja avbryta arbetet i fjärran liggande länder, vill jag få vårt folk att inse, att ett arbete också behöver uträttas vid hemmafronten. — Brev 43, 1903. rätt

(402)Cleveland och Cincinnati — Herren har många dyrbara själar i Cleveland, i Cincinnati och andra städer. Dessa måste nås med de särskilda sanningarna för den här tiden. — Manuskript 19a, 1890. rätt

(402)Varna Chicago från Ledningscentraler på Landet — För stunden måste en del verka inne i Chicago; men vederbörande bör bygga upp ledningscentraler ute på landet, varifrån de kan nå staden. Herren vill, att Hans folk ser sig om efter enkla, billiga platser som nav för verket. Och från tid till annan kommer de att bli varse större ställen, vilka de kommer att kunna köpa förvånansvärt billigt. — Medical Ministry, sidorna 305-306 (1906). rätt

(402)Omfattande Arbete i Denver — Allt eftersom saker och ting har visats för mig, har jag insett behovet av omfattande arbete i Denver. I det flydda har mycket motverkat verkets framgång där, och detta olycksaliga inflytande har ännu inte helt undanröjts. rätt

(403) (403) I Denver bor det många färgade. Se till, att särskilda satsningar görs för dem, både av de vita och av de färgade medlemmarna av församlingen. Väck missionsivern! Ordna så, att allvarligt menade insatser görs för dem, som inte känner till sanningen. — Brev 84, 1901. rätt

(403)Städerna i Väst
Californiastäderna
— Det finns arbete att utföra i California, ett arbete som underligt nog har försummats. Skjut inte upp detta arbete längre. När vägar öppnas för sanningens förkunnelse, skall vi stå beredda att verka. En del arbete har gjorts i den stora staden San Francisco, men när vi skärskådar fältet ser vi, att vi endast har börjat. Så snart som möjligt bör välorganiserade satsningar göras i olika områden i den staden och även i Oakland. Vi inser inte omfattningen av ondskan i San Francisco. Vår verksamhet i denna stad måste breddas och göras djupare. Gud ser i den många själar, som skulle gå att frälsa. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 110 (1902). rätt

(403)Borde vi inte göra allt i vår makt, för att vinna fotfäste åt verket i de stora städerna San Francisco och Oakland, liksom i övriga städer i California? Tusentals och åter tusentals bor i städerna nära oss och de behöver allehanda hjälp. Måtte evangeliets förkunnare begripa, att Herren Jesus Kristus faktiskt sade följande till lärjungarna: ”Ni är världens ljus.” {Matteusevangeliet 5:14.}— Manuskript 79, 1900. rätt

(403)Tältmöten i Väst — Möten i väl utrustade tält bör hållas i storstäderna, såsom San Francisco; ty inom kort skall dessa städer hemsökas av Guds straffdomar. [Notera: Skrivet (404) år 1902.] San Francisco och Oakland håller på att bli som Sodom och Gomorra, och Herren kommer att visa dem Sin vrede. — Manuskript 114, 1902. rätt

(404)Arbetet kommer att avslutas tvärt — San Francisco har hemsökts av allvarliga straffdomar, medan Oakland hittills av nåd har besparats dessa. Den tid stundar, när vår verksamhet på dessa orter kommer att avslutas tvärt, varför det är viktigt, att vi nu lägger manken till, för att förkunna Herrens budskap till deras invånare. — Manuskript 25, 1908. rätt

(404)Förmaning till Medarbetarna i San Francisco — Det pågående arbetet i San Francisco är lovande. Men hela tiden fordras det vaksamhet och bön; ty medarbetarna kommer att utsättas för många förvirrande snaror. Mina bröder, jag har tagit emot detta budskap riktat till Er: ”Vaka och be.” Se upp, så att Ni inte står i vägen för Guds verk och sprider sanningsskadande intryck omkring Er. Pryd Er bekännelse genom ett gudaktigt uppträdande. Sätt värde på den Helige Andes nåd, annars kommer Ni att blockera Guds verks framåtskridande. Gör stigarna raka för Era fötter, så att den fot, som haltar, inte går ur led, utan i stället blir botad. {Se Hebréerbrevet 12:13.} — Manuskript 105, 1902. rätt

(404)Förorter till Staden vid Bukten; Oakland — Min själ är fylld av bedrövelse — andra ord finner jag inte — över, att ställen som detta [Petaluma] skall förbises. Vid sällsynta tillfällen har en predikant kommit, för att tala till de troende, men inga försök har gjorts, att bringa sanningen inför folket. Varför Petaluma skulle försummas, övergår mitt förstånd. Det ligger strax utanför San Francisco, men kunde lika gärna ligga i Afrika, vad gäller satsningar, för att proklamera sanningen där. rätt

(404)Ett arbete skall utföras i och runt om San Francisco och Oakland. (405) De närliggande städerna skall bearbetas. Oh, jag ser det stora behovet av, att våra predikanter får andan från det högljudda ropet, innan det är för sent, att verka för själars omvändelse. — Brev 113, 1902. rätt

(405)Erfarenhet av Friluftsmöten på Turistorter — Under flera månader har vi planerat, att hålla utomhusmöten nära St. Helena, Calistoga och andra platser i Napa Valley. Det första hålls Söndagen, den 7. juni i Hot Springs Park, i Calistoga. Samfundet lånade oss ett antal vilstolar. Medlemmarna av församlingen i Calistoga riktigt längtar efter, att föra ut sanningen till dem, som inte har hört den, och de ansträngde sig verkligen, för att åstadkomma ett fint möte. Vi var säkra på, att friluftsmöten skulle vara medlet, att nå ut till sådana, som inte skulle bevista gudstjänster hållna i kyrkor. Och antagandet har besannats. rätt

(405)Fastän det var olidligt hett, närvarade ett ganska ansenligt antal på mötet. Herren gjorde mig till en frimodig talare. Människorna verkade trivas påtagligt under mötet, och möten påannonserades för samma plats följande Sabbat och Söndag. Vårt folk samlades tidigt på Söndagsmorgonen, och tillbringade dagen tillsammans i lunden. En större skara närvarade på den andra Söndagen, än på den första. rätt

(405)Vi förväntar oss fortsatta friluftsmöten. Jag tror, att mycket gott kommer att uppnås genom dem. Nästa går av stapeln utanför St. Helena, om en passande plats står att finna. rätt

(405) Vi eftersträvar, att göra vårt yttersta, för att upplysa dem runt omkring oss om Frälsarens snara ankomst. Mitt hjärta ömmar för dem, som inte känner till sanningen för denna tid. — The Review and Herald, den 14. juli, 1903. rätt

(405)I Södra California — Det är ett verk, som skall utföras i Los (406) Angeles. I Södra California och på många andra ställen föreligger det lovande möjligheter till arbete knutet till kurorterna. Våra predikanter och kolportörer bör hålla sig framme där, och gripa tillfället, att lägga fram budskapet samt hålla möten i mån av läglighet... Måtte de tala Guds Ord med klarhet och kraft, så att de med hörande öron uppfattar sanningen. Talare bör uppsöka olika platser i Södra California, för att breda ut de goda nyheterna hos den närvarande sanningen inför dem, som inte känner till denna. — Manuskript 105, 1902. rätt

(406)Los Angeles — Särskilt ljus har getts mig rörande arten av och omfattningen på det arbete, som skall göras i Los Angeles. Flera gånger har meddelanden kommit beträffande plikten, som vilar på oss, att förkunna den tredje ängelns budskap med kraft i den staden. — The Review and Herald, den 2. mars, 1905. rätt

(406)Redlands och Riverside — Viktigt arbete måste utföras i Redlands och i Riverside. Antalet kyrkor på dessa orter behöver öka. Se till, att verket skrider framåt. — Brev 193, 1905. rätt

(406)Budskapet i stora Väststäder — Det skulle vara ett misstag, att uppföra eller förvärva stora byggnader i städerna i Södra California. De, som menar sig se stora fördelar med det, saknar insikt. rätt

(406)Ett omfattande arbete skall utföras, genom att låta evangeliets budskap för denna tid ljuda i de här storstäderna, men anläggandet av stora byggverk med sikte på ett synbart märkvärdigt arbete, har varit en fallgrop. Herren önskar, att folk skall vandra i ödmjukhet inför Honom. Varningsbudskapet (407) bör ljuda i de stora, ondskefyllda städerna. — Manuskript 30, 1903. rätt

nästa kapitel