Evangelisation kapitel 12. Från sida 407ren sida tillbaka

Sektion 12 - Att basunera ut budskapet i andra länder

(407)Sektion 12
Trumpeta ut budskapet i Europa
Hela jorden skall lysas upp – Numera borde representanter för den nuvarande sanningen finnas i varje stad och på de mest avlägsna delar av jorden. Hela jorden måste upplysas av Guds sannings härlighet. Ljuset skall lysa i alla länder och för alla folk. Och det är de, som har tagit emot, som skall låta det lysa..... rätt

(407)Vissa länder har fördelar, som utmärker dem såsom medelpunkter för uppfostran och inflytande. Bland de engelsktalande nationerna och Europas protestantiska folk är det jämförelsevis lätt att vinna tillträde till människorna. Där finns många fördelar vid upprättandet av anstalter och för att föra vårt verk framåt..... Amerika har många anstalter, som ger verket ett anseende. England, Australien, Tyskland, Skandinavien och andra kontinentala länder borde också vara försedda med samma fördelar, medan verket skrider framåt. I dessa länder har Herren dugliga arbetare, män med erfarenhet. Dessa kan överta ledningen vid upprättandet av anstalter, vid utbildning av arbetarna och vid verkets framåtskridande i dess olika grenar. Gud vill, att de skall förses med pengar och hjälpmedel. De upprättade anstalterna skulle i dessa länder förläna verket ett anseende och (407) erbjuda tillfälle att utbilda arbetare för de mörka hednaländerna. På detta sätt skulle våra erfarna arbetares verksamhet mångdubblas hundrafalt..... rätt

(408)Det smärtar mig att tänka på, att inga större hjälpkällor finns för verksamheten i hela Europa. Jag känner djup ängslan, när jag tänker på verksamheten i Schweiz, Tyskland, Norge och Sverige. Där det finns en eller två män, som kämpar för att föra verket framåt i dess olika grenar, borde det finnas hundratals i arbete. – Vittnesbörd för Församlingen 6:24-26 (1900). rätt

(408)Stort arbete i Europa – Det skall utföras ett storslaget verk i Europa. Hela himmelen intresserar sig både för behövande länder i vår närhet och för fjärran länder. Himmelens samtliga invånare är strängt upptagna med, att tjäna en fallen värld. De visar ett djupgående och brinnande intresse för människors frälsning, för denna världs fallna invånare. – Manuskript 65, 1900. rätt

(408)Ett omfattande arbete har anförtrotts åt dem, som lägger fram sanningen i Europa.... Vi har Frankrike och Tyskland, med sina väldiga städer och svällande befolkningar. Vi har Italien, Spanien och Portugal, efter så många hundra år i mörker, ... öppna för Guds Ord – öppna för att ta emot det sista varningsbudskapet till världen. Vi har Nederländerna, Rumänien, Turkiet, Grekland och Ryssland, hem åt millioner och åter millioner, vars själar är lika dyrbara i Guds ögon som våra egna, men som inte alls känner till de bestämda sanningarna för denna tid.... rätt

(408)Ett gott verk har redan utförts i dessa länder. Det finns de, som har tagit emot sanningen, och nu är kringspridda som ljusbärare i nästan varje land.... Men föga har gjorts jämfört med det väldiga verk, som ligger framför oss! Änglar från Gud påverkar (409) människornas sinnen, och bereder dem på att ta emot varningen. Det behövs missionärer på fält, som knappt har berörts. Nya fält öppnas ständigt. Sanningen måste översättas till olika språk, så att alla nationer kan dra nytta av dess rena, livgivande inflytande. – Life Sketches of Ellen G. White, 304, 305 (1915). rätt

(409)Maning till omfattande, djuplodande verksamhet –Tiden är inne då mycket skall uträttas i Europa. Ett stort arbete liknande det som har blivit utfört i Amerika kan också utföras i Europa. Hälsovårdsinstitutioner bör upprättas och hälsokostrestauranter öppnas. Låt ljuset från sanningen för denna tid gå ut från pressen. Låt arbetet med att översätta våra böcker gå framåt. Jag har sett att det i de europeiska länderna skall tändas ett ljus på många platser. rätt

(409)På många platser är inte Herrens verk vad det borde vara. Det är nödvändigt med hjälp i Italien, i Frankrike, i Skottland och i många andra länder. Det bör utföras en större verksamhet på dessa platser. Behovet av arbetare är stort. Det finns begåvningar bland Guds folk i Europa, och Herren vill att dessa gåvor skall utnyttjas överallt i England och på kontinenten för att upprätta centra från vilka Hans sannings ljus kan lysa. rätt

(409)Det finns ett arbete att utföra i Skandinavien. Gud är lika villig att arbeta genom skandinaviska troende som genom amerikanska troende. rätt

(409)Mina bröder, slut Er samman med Herren, härskarornas Gud. Låt Honom vara Er fruktan, låt Honom vara Er rädsla. Tiden har kommit då Hans verk skall utvidgas. Svåra tider ligger framför oss, men om vi håller samman i kristen gemenskap och det inte är någon som strävar efter att vara den främste, kommer Gud att verka mäktigt för oss. – Vittnesbörd för Församlingen 8:38 (1904). rätt

(410)(410) Stora ansträngningar behövs i Europa – Det krävs mycket större ansträngningar i Europa än i Amerika för att fullborda verket eftersom det är större fattigdom och så finns det så många präster där. De skall ”samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen”. Så snart som sanningen sprids på platsen, sätter sig de olika kyrkornas präster och pastorer i rörelse och skickar efter predikanter som skall komma och hålla väckelsemöten. Här kallas det för konferenser. Dessa möten kommer att fortsätta i veckor, och inte mindre än tio pastorer kommer att finnas på plats. Den absolut bästa förmågan kommer att användas, och varningar och hotelser kommer att strömma ut från kyrkorna mot sjundedags-adventisterna som hamnar i samma grupp som mormoner. Det sägs att de splittrar kyrkor och förorsakar bråk. rätt

(410)Det är väldigt svårt att få grepp om människors sinnen. Det enda sättet som har gett oss framgång är att läsa Bibeln med folk. På så sätt har intresset väckts hos en eller två eller tre; sedan besöker dessa sina medmänniskor och försöker att få dem intresserade. Och så går verket långsamt framåt som det har gjort i Lausanne. Tjugo stycken har tagit emot sanningen där, och det är inte det enda positiva resultatet. Unga män som förbereder sig för att bli Bibelarbetare där har fått god träning och en utbildning som kommer att göra dem lämpliga och mer användbara i Guds verk. rätt

(410)Att nå medlemmar i de europeiska statskyrkorna. – Från det ljus som jag har fått angående människor i denna del av landet, och kanske i hela Europa, är det fara för att vi väcker deras stridsanda när vi presenterar sanningen. Det finns ringa överensstämmelse mellan sanningen för vår tid och de lärosatser i statskyrkan som många har blivit födda in i och (411) uppfostrade i. De är så fulla av fördomar, och så helt kontrollerade av sina präster, att de i många fall inte ens vågar komma och lyssna till sanningen. Frågan är då, hur kan vi nå dessa människor? Hur kan det stora verket att sprida den tredje ängelns budskap slutföras? Det måste i hög grad fullbordas genom uthålliga individuella ansträngningar, genom att besöka människor i deras hem. Historical Sketches, s 149,150 rätt

(411)Den stumme budbäraren — ”Men”, säger någon, ”tänk om vi inte blir insläppta hos människorna; och även om vi blir det, kan de ju vredgas över de sanningar, som vi står för. Kommer vi då inte att mena, att vi inte behöver göra något mera för dem?” Inte alls. Även om de slänger igen dörren i ansiktet på Er, skall Ni inte rusa iväg upprörd, och mena att Ni gjort Ert, för att de skall de bli frälsta. Be Gud i tro om, att få komma in hos just dessa själar. Upphör inte med Era ansträngningar, utan studera och planlägg, tills Ni har kommit fram till andra sätt, att nå dem på. Om personliga besök misslyckas, skicka dem då sanningens stumme budbärare. Det mänskliga hjärtat är så stolt över de egna åsikterna, att våra trycksalster ofta får in en fot i dörren, där den förblir stängd för den levande budbäraren. rätt

(411)Jag har blivit visad många personers reaktion i Europa och annorstädes på litteratur om den nuvarande sanningen. En person tar emot ett traktat eller en tidning. Han läser något däri, upptäcker något stridande mot hans hittillsvarande uppfattning, och lägger bladet åt sidan. Likväl glömmer han ej de få ord han verkligen läst. Fastän ovälkomna, stannar de kvar i sinnet, tills intresset för att läsa mera om ämnet väcks. På nytt tar han fram bladet; på nytt finner läsaren något stridande mot hans länge omhuldade åsikter och vanor, varpå han med en fnysning slänger det i ett (412) hörn. Men den försmådde budbäraren säger inte ett ord, som ökar hans motstånd eller tänder hans stridsvilja; och när ilskan bedarrat, och han åter greppar bladet, bär det med sig samma, enkla berättelse, och nu finner han dyrbara ädelstenar däri. Änglar från Gud är till hands, för att se till att orden gör intryck i hjärtat; och fastän det känner på, ger han slutligen med sig, och ljuset intar hans själ. De, som motvilligt låter sig omvändas, visar sig ofta bli desto ihärdigare troende; och deras erfarenhet lär dem, att arbeta uthålligt och idogt för andra. – Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 150 (1886). rätt

(412)Utomhus- och tältmöten — Jag blev ombedd, att yttra mig om, att hålla tältmöten i Europa. Jag sade till dem, att enligt det ljus Herren har gett mig, går det att använda tält framgångsrikt på vissa platser, och om saken sköts rätt, kommer det hela att utmynna i mycket gott. Just då kände jag ej till orsaken till, att de bett mig om ett uttalande härom, men fick veta att det berodde på att broder _____ tidigare uttryckt sitt tvivel mot tält som särskilt lämpliga som möteslokaler. rätt

(412)Så framförde jag mina invändningar mot utomhusmöten. Dessa var väldigt krävande för våra predikanter, som måste anstränga stämbanden betydligt. Rösten måste höjas onaturligt, och blev allvarligt skadad av detta tillvägagångssätt. En annan invändning löd, att det inte skulle gå att upprätthålla disciplin och ordning; sådant arbete skulle inte uppmuntra till strävsamma vanor i, att ingående studera Skrifterna, för att hämta både nytt och gammalt ur Guds förrådshus. — Brev 2, 1885. rätt

(412)Gud kommer att verka mäktigt — Ett stort arbete skall utföras i Europa. Det kan till en början tyckas gå sakta framåt och vara vanskligt; men Gud kommer att verka mäktigt genom Er, bara Ni överlämnar Er själva helt och fullt till Honom. (413) Under mycket av tiden kommer Ni att få vandra i tro, och inte rätta Er efter Era känslor. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 128, 129 (1886). rätt

(413)Till världens ändar — Sanningens ljus skall lysa intill jordens ändar. Ett klarare och ständigt ökande ljus lyser med himmelsk strålglans från Återlösarens ansikte på Hans representanter, för att de skall genomtränga mörkret i en förlorad värld. Låt oss som Hans medarbetare be om Hans Andes helgelse, för att vi skall kunna lysa klarare och klarare. .... rätt

(413)Våra ansträngningar får inte begränsas till några få platser, där ljuset har blivit så överflödande att det inte längre uppskattas. Evangelii budskap skall förkunnas för alla folkslag och tungomål och länder och folk. – Vittnesbörd för Församlingen 8:40 (1904). rätt

(413)Att nå som en livrem runt jorden — Gud har gjort Sitt folk i stånd till, att lysa upp världen. Han har anförtrott människor med förmågor, som låter dem bygga på och slutföra ett verk, som kommer att sträcka sig likt en livrem runt vår jord. Hälsohem, skolor, förlag och dylika inrättningar skall instiftas i alla delar världen. rätt

(413)Detta verk har dock inte utförts. I främmande länder måste insatser fordrande medel påbörjas och fortsättas. Öppnandet av hälsokostrestauranter, grundandet av hälsohem för vård av de sjuka och de lidande, är precis lika nödvändigt i Tyskland, som i Amerika. Låt alla göra sitt bästa, yvas över Herren och välsigna andra med sina goda gärningar. rätt

(413)Kristus samverkar med dem, som är sysselsatta i medicinskt missionsarbete. Män och kvinnor, som osjälviskt gör vad de förmår, för att inrätta hälsohem och behandlingsrum i många länder, kommer att rikligen belönas. Besökarna vid dessa inrättningar kommer att välsignas fysiskt, mentalt och andligt. (414) De uttröttade kommer att vederkvickas, de sjuka kommer att återställas till hälsa, och de som bär på syndens tunga börda, kommer att avlastas. I fjärran avlägsna länder kommer tacksägelse att höras från läpparna på dem, vars hjärtan vänts från orättfärdighetens tjänst till rättfärdighetens. De kommer att med sina tacksamhetssånger vittna, så att andra själar vinns för sanningen. — Brev 121, 1902. rätt

(414)England och dess städer
Hur skall de bli varnade?
— Här finns det stora städer i England och på kontinenten med sina millionbefolkningar, som hittills inte har hört det sista varningsbudskapet. Hur skall dessa bli varnade? Om Guds folk bara ville utöva tro, skulle Han verka på ett vidunderligt sätt, för att avsluta uppgiften. Hör Kristi ord: ”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.” Dyrbara löfte! Litar vi på det? Vilka sagolika resultat det skulle bli, om denna skaras förenade böner skulle stiga upp till Gud i levande förtröstan! Jesus står redo, att ta emot dessa önskningar och lägga fram dem för Sin Fader med orden: ”Jag känner dessa personer till namnet. Skicka svar på deras böner; ty Jag har ristat in deras namn i Mina handflator.” — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 152 (1886). rätt

(414)Att framställa sanningen i London — Det är behov av nitiskhet i församlingen, liksom visdom för att styra denna nitiskhet. Ert själafiskande har varit alldeles för lamt. För att få uppleva ett sant verk i London och omgivande städer, måste Ni äga en förenad, oemotståndlig styrka; för kriget in på stadsporten, och låt standaret sjunka ned djupt i marken, som om Ni verkligen menade att sanningen skulle segra. Räddhågsenheten, de försiktiga åtgärderna, har varit tecken på otro; Ni har (415) inte väntat Er en nämnvärd skörd.... rätt

(415)Sakförhållandet, att verket skrider sakta framåt i England utgör inget skäl till, att den stora missionsuppgiften skall utföras långsamt, för att rätta sig efter människors seder och vanor av fruktan för, att ta människorna med överraskning. De behöver bli betydligt mera överraskade, än de hittills har blivit. Herrens verksamhet fordrar skyndsamhet; själar går under, utan att känna till sanningen.... rätt

(415)Eftertänksamhet krävs; men samtidigt som vissa av medarbetarna är på sin vakt, och inte direkt skyndar sig, måste vid deras sida stå de, som inser behovet av ettrigt arbete, ty annars kommer väldigt mycket att förloras, och Guds vägröjande insatser inte att skönjas. — Brev 31, 1892. rätt

(415)Ett stort verk i England — I England måste ett stort verk utföras. Det ljus, som utgår från London, borde i klara, lysande strålar sträcka sig till fjärran fält. Gud har verkat i (26) England, men denna engelsktalande värld är förskräckligt försummad. England har behov av fler arbetare och rikligare medel. London har knappt berörts och mitt hjärta känner sig djupt rört, när tillståndet i denna stora stad framställs för mig. .... rätt

(415)Enbart i staden London borde inte mindre än hundra arbetare vara anställda. Herren upptecknar, hur vi försummar Hans verk och så småningom kommer det att bli en stor räkning att betala. — Vittnesbörd för Församlingen 6:25, 26 (1900). rätt

(415)En här med arbetare — För mig framstår behovet av arbete i England som ett väldigt viktigt ämne för oss i vårt land. Vi talar om Kina och andra länder. Låt oss inte glömma bort de engelskspråkiga länderna, där många skulle komma att anamma och utöva sanningen, bara den framfördes. rätt

(416)(416) Hur kommer det sig, att inte mera arbete har utförts i England? Vad har orsaken varit? Jo, medarbetarna saknade medel. Säger det inte oss, att vi alltid behöver vara försiktiga med våra pengar? ... rätt

(416)Ingen skall föreställa sig, att en eller två personer förmår att bedriva verksamheten i London. Detta är inte den rätta planen. Samtidigt som det måste finnas ledare för verksamheten, skall där finnas en här med arbetare, som satsar hårt på att nå de olika samhällsklasserna. Arbetet måste utföras från hus till hus.—The General Conference Bulletin, den 22. april, 1901. rätt

(416)Penningbidrag skall komma — Det finns ett arbete att uträtta i London. Jag har getts ljus om, att det här verket går att utföra, och att hjälp skall komma utifrån. De med pengar kommer att skänka av sina medel. Ni behöver inte dra Er för, att be dem om pengar.—The General Conference Bulletin, den 22. april, 1901. rätt

(416)Samlingslokaler; hyr goda salar — Verksamheten i England kunde nu ha kommit mycket längre än den har, om våra bröder inte hade försökt att arbeta så billigt när verksamheten påbörjades. Hade de skaffat goda samlingslokaler och drivit verksamheten, som om de hade stora sanningar som med säkerhet skulle vinna seger, skulle de ha haft större framgång. Gud vill, att arbetet skall börja på ett sådant sätt, att de första intrycken, så långt de når ut, skall vara de allra bästa som kan ges.— Evangeliets Tjänare, 462 (1915). rätt

(416)Svårigheter med kast och klass — Förvisso förekommer det många vanskligheter, som behöver tas itu med vid framläggandet av sanningen till och med i det kristna England. En av de största härav är skillnaderna mellan de tre huvudsakliga klasserna, och känslan av kasttillhörighet, vilken är synnerligen stark i det landet. I staden utgör kapitalisterna, affärsinnehavarna och de daganställda samt ute på landet jordägarna, (417) arrendatorerna och jordbruksarbetarna tre allmänna klasser. Mellan dessa föreligger det avsevärd skillnad beträffande utbildning, åsikter och förutsättningar. Det är väldigt svårt för en enda person, att verka för alla klasserna samtidigt. Rikedom innebär högt anseende och makt; fattigdom nära nog träldom. Det här sakernas tillstånd avsåg aldrig Gud skulle existera.—Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 164 (1886). rätt

(417)De högre klasserna nås genom de lägre — I ett land, där en så stor del av folket hålls i ett tillstånd av slaveri av de rika, och de högra klasserna hålls i träldom av sedan länge bestående vanor, kan man bara vänta sig att framstegen för en ogillad sanning till att börja kommer att gå långsamt. Men bara bröderna är tålmodiga, och medarbetarna är klarvakna och helhjärtat griper varje lägligt tillfälle att sprida ljuset, är vi säkra på att en rik själaskörd kommer att inhöstas på engelsk mark. Taktkänsla och ihärdighet kommer att garantera medel, att nå människorna med. rätt

(417)Utan tvivel kommer det alltid att vara svårt, att nå de högre klasserna. Dock kommer ofta sanningen att hitta hem till de välbeställda, genom att först anammas av medelklassen och de fattiga. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 166 (1886). rätt

(417)Ett noggrannt arbete krävs — Bara för att Du inte ser samma utfall i det gamla England som i Australien, skall Du inte sätta mindre värde på det, som redan har uppnåtts. Det finns dyrbara själar i Grimsby, i Ulceby, och andra kommer att gå med oss. Det finns en del prima själar i Southampton, och brodern som jag träffade hos broder _____ och de få omkring honom är, vad jag kan bedöma, lovande material. Då de inte förstår varje trospunkt, som vi gör, behöver vi klokhet i bemötandet av dem, så att vi när helst möjligt skall bli eniga (418) och inte göra klyftan mellan oss djupare. rätt

(418)Syster _____ tror jag skall ansluta sig till frontlinjen, om hon visas ett klokt bemötande. Sådana som hon får inte lämnas vind för våg, utan ansträngningar bör göras, för att ansluta dem till den ädla sanningen. Henne behöver vi som medarbetare.... Det är ett välsignat arbete, att leta upp fåren och att göra varje ansträngning, för att få in dem i fållan. Det tar tid, att befria dem från alla deras märkliga uppfattningar och felaktiga åsikter, men vi måste vara tålmodiga och icke driva bort dem ifrån oss. Gud påverkar dem, och när jag nu drar mig till minnes dåtida insatser, kommer jag ihåg besvikelser precis lika stora som dem vi måst och fortfara har att bemästra i det gamla England.—Brev 50, 1887. rätt

(418)Gud kommer att ta hand om de trofasta i England — Åtföljda av broder Brother S. H. Lane, begav vi oss till Risely, en liten stad omkring 65 kilometer utanför London. Här hade bröderna Lane och Durland hållit tältmöten under fyra veckor. Tältet hade rum för ungefär tre hundra, och kvällstid var det fullt, och utanför stod det en betydande skara. rätt

(418)Mitt hjärta kände särskilt starkt för dessa personer, och jag skulle gärna ha stannat längre hos dem. Om åhörarna skulle man kunna säga så här: Det var inte ont om hedervärda kvinnor. Flera av dem hade börjat att helighålla Sabbaten. Många av dem var övertygade om sanningen; men för dem var inte frågan, huruvida de kunde hålla Sabbaten och åtnjuta livets goda, utan huruvida de kunde köpa bröd, enkelt bröd, åt sina barn. Somliga samvetsgranna själar har börjat att iaktta Sabbaten. Vederbörandes tro kommer att allvarligt prövas. Men tänker inte Han, som bryr Sig om korparna, bry Sig mycket mer om dem, som älskar och fruktar Honom? Guds öga vilar på Hans samvetsgranna, trogna barn i (419) England, och Han kommer att göra det möjligt för dem, att hålla alla Hans bud. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 163 (1886). rätt

(419)Städerna i Nord-Europa
Kom och hjälp till i Herrens verk
– I min senaste syn blev jag visad vikten av att arbeta i Norden. Människor väcks för att ta del av sanningen. Herren har gett bror Matteson ett vittnesbörd som når människor. Arbetet är endast påbörjat. Med förnuftigt, självuppoffrande arbete kommer många själar att föras till sanningens kunskap. Det skulle finnas flera osjälviska gudfruktiga arbetare på detta missionsfält, som kommer att arbeta för själar som de som måste göra räkenskap på domens dag. rätt

(419)Det har visats mig att våra svenska, norska och danska medlemmar inte har gjort allt som stått i deras makt för sina egna landsmän. Så snart som de tar emot sanningen borde de känna missionsandans eld tänd i sina hjärtan för dem som befinner sig i syndens mörker. Många söker hjälp hos sina amerikanska bröder medan de inte gör sin plikt och känner bördan som Gud kräver att de ska känna för sina egna landsmän. De skulle kunna göra mycket mer än de gör nu om de ville. Dessa syskon måste övervinna själviskhet och väckas till en känsla av ansvar gentemot Gud och sina landsmän. Annars kommer de att förlora den dyrbara lön som de skulle kunna skaffa sig genom att ställa sina förmågor till Guds förfogande. På det sättet kan de bli redskap till många själars frälsning genom personliga ansträngningar som är klokt inriktade. rätt

(419)Ungdomar borde utbilda sig för att bli missionärer i sitt eget land för att undervisa dem som är i (420) mörker om sanningen. Men för närvarande (skrivet 1879) är det alltför mycket bekvämlighet och för litet iver bland danskar, svenskar och norrmän som tror på sanningen. De fortsätter att tömma tillgångarna i detta land (Nord-Amerika). Därför driver jag på dem så att de förstår behovet av att ställa upp och känna ett större intresse för sitt eget folk än deras amerikanska syskon har visat. Gud kräver att dessa syskon skall komma till Herrens hjälp utan att dröja. Advent review suppl 6. feb, 1879 rätt

(420)Vanor och traditioner är olika, men den mänskliga naturen är den samma – Ni måste börja att arbeta här precis som vi gjorde i Amerika, Ni borde ha Era egna föreningar för att utge traktater och Era egna förlag, och även om det tidvis verkar som om trycksaker inte åstadkommer mycket på en del platser, måste Ni kämpa på. Vi hade liknande erfarenheter i Amerika. Men vi fortsatte målmedvetet att sända ut dessa trycksaker till olika grupper, och det tog litet tid innan vi nådde någon framgång. rätt

(420)Det har visats mig att det behövs en helt annan karaktär på arbetet i dessa länder och en kraft från himmelens Gud måste inspirera Er till att arbeta på ett nytt sätt. Fastän våra syskon Matteson och Olsen kommer att hjälpa Er i arbetet här, önskar jag att föreslå detta nu så att Ni kan börja att tänka på ett nytt sätt. Ni kan ju göra tio gånger mer än Ni tror att Ni kan, men otron påstår att Ni varken kan göra det ena eller det andra, men det kan Ni. rätt

(420)Vanor och traditioner är annorlunda här än vad de är i Amerika men den mänskliga naturen är den samma både här och där. Syskonen som har (421) sanningen i hjärtat är villiga att arbeta om de bara bleve upplärda i hur arbetet ska uträttas. Ni förstår, jag har inte sovit mer än tre timmar per natt på flera nätter, medan jag tänkt på arbetet i Europa och det verkar som om jag knappt kan hålla mig lugn när jag förstår hur det ligger till. rätt

(421)Jag har sett vad Gud är villig att göra för Er, men det beror på Er tro vad Han faktiskt kommer att göra för Er. Därför vill vi väcka Er tro, och utvidga Era idéer, och måtte Herren lägga arbetsbördan på var och en av Er som tror på sanningen. – Manuskript 6, 1886. rätt

(421)Stora planer för Köpenhamn – Om det i denna rika och vackra stad (Köpenhamn) ej finns någon passande lokal där sanningen kan presenteras för människor, kan vi komma ihåg att det inte fanns något rum i härberget i Betlehem för Jesu mor, och att världens Frälsare föddes i ett stall… rätt

(421)Jag är långtifrån övertygad om att dessa små och mörka lokaler var de bästa platser som man kunde få tag i, eller att budskapet skulle predikas i ett källarrum i denna stora stad med 320 000 invånare – ett källarrum som rymmer 200 personer, och med sittplats för endast hälften av dessa. En stor del av församlingen måste därför stå. När Gud sänder våra syskon hjälp, borde de göra allvarliga ansträngningar, vad det än kostar, för att låta människor få ljuset. Detta budskap måste ges till världen; men om inte våra syskon har stora planer och idéer, kommer de inte att se mycket uträttat. rätt

(421)Medan vi ivrigt borde arbeta för de fattiga, ska vi inte begränsa våra ansträngningar till dem. Vi borde inte heller lägga våra planer så att endast denna grupp åhörare nås. Det behövs kunniga människor. Ju mer intellektuell förmåga, dess mer fullständigt kommer arbetet att utföras, och dess högre kommer det att framstå för världen. Det kan ske om (422) förmågan är helgad åt Gud och helgad av Hans Ande. Människor kommer i allmänhet att förkasta varningsbudskapet. Ändå måste Ni göra ansträngningar, för att presentera sanningen för dem som har god samhällsställning och utbildning, likaväl som för de fattiga och outbildade. – Historical Sketches, sid. 183, 184. (1886) rätt

(422)Problem med att skaffa lokaler i Sverige. – I Örebro, liksom i Köpenhamn, är jag övertygad om att vi skulle få många åhörare, om våra syskon hade sett till att det funnits en lämpligt lokal för att rymma dem. De förväntade inte mycket, och därför fick de inte mycket. Vi kan ej förvänta att människor skall komma och höra impopulär sanning, när mötena som annonserats hålls i en källare, eller i en liten lokal som bara kan rymma 100 personer. Arbetets karaktär och betydelse bedöms enligt de ansträngningar som görs för att presentera det för allmänheten. När dessa ansträngningar är så begränsade, får man intrycket att det budskap som vi presenterar inte är värt att bry sig om. På grund av bristande tro gör våra arbetare ibland uppgiften väldigt svår för sig. Historical Sketches, s. 200. (1886) rätt

(422)Nordens skörd är uppenbar. – Det har visats mig att många i Norden har tagit emot sanningen genom att läsa om den. Deras själar hungrade efter ljus och kunskap samtidigt som de fick något traktat eller broschyr i handen och jag såg att de läste dem. Hungern i deras själar blev mättad. Herrens Ande mjukade upp deras hjärtan och gjorde ett intryck på dem. Tårarna kom i deras ögon och snyftningar från deras tunga hjärtan. De böjde knä med broschyrerna i händerna och bönföll uppriktigt Herren att leda dem och hjälpa dem att ta emot ljuset som om det kommit från Honom. Några överlät sig själva till Gud. Osäkerheten var borta och när de tog emot sanningen om Sabbaten enligt det fjärde budet kände de att de verkligen stod (423) på den eviga Klippan. Jag fick se många människor utspridda över hela Norden som var redo att ta emot sanningens ljus. – Advent Review Supplement, den 6. februari, 1879. rätt

(423)I Syd-Europa
Predikande och personligt tjänande i Italien
— Piedmontdalarna är omtalade. Utifrån det ljus jag har fått, finns det, överallt i de här dalgångarna, dyrbara själar, som kommer att ta emot sanningen. Jag saknar personlig kännedom om dessa orter; men jag fick veta att de på ett eller annat sätt varit knutna till Guds verk i det förflutna. Han har nu röjt vägen åt Sitt folk, så att de kan tåga fram. rätt

(423)De, som verkar i de här dalgångarna, måste ägna det största intresse åt sitt arbete, annars kommer de inte att lyckas. Den tredje ängeln framställs som flygande mitt uppe på himlen. Arbetet är av det slaget, att det måste utföras raskt. De måste verka disciplinerat, arbeta förnuftsmässigt och med helgelse, samt vara beredda på, att med Guds nåd stöta på motstånd. rätt

(423)De skall inte bara predika, utan tjäna. När de hastar åstad till verket, skall de göra personliga ansträngningar för folket, så att de når deras hjärtan, i det att de öppnar Skrifterna. Till en början kanske blott ett fåtal anammar sanningen; men när de är fullt ut omvända, kommer de att verka för andra, och snart kommer, genom lämpliga satsningar, större grupper att väckas, varefter arbetet kommer att skrida framåt snabbare. rätt

(423)Det återstår ännu, att uträtta ett storslaget arbete inom alla fält, varifrån vi har mottagit rapporter. I alla (424) dessa länder finns det dyrbara talanger, som Gud kommer att använda; och vi måste vara klarvakna, så att vi säkrar dem. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 147 (1886). rätt

(424)Många kommer att ta ställning för sanningen — Ängeln, som ansluter sig till den tredje ängeln, skall lysa upp världen med sin härlighet. Det är många, också i de här dalgångarna (i Nord-Italien), där arbetet tycks ha en så svår början, som kommer att inse att de hör Guds stämma tala till dem genom Sitt Ord, och i det att de frigör sig från prästerskapets inflytande, kommer de att ta ställning för Gud och för sanningen. Det här fältet är förvisso svårarbetat, och skörden låter allt vänta på sig; men där finns ett uppriktigt folk, som tids nog kommer att lyda. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 249 (1886). rätt

(424)Verksamt personligt arbete i Italien — Det är inte alltid behagligt för våra bröder, att bo där människorna bäst behöver hjälp; men deras ansträngningar skulle ofta bära mera frukt, om de gjorde det. De borde närma sig folket, sitta med vid deras bord, och bo i deras enkla hem. Medarbetarna kanske kommer att nödgas att ta med sig sina familjer till motbjudande platser; men de bör hålla i minnet, att Jesus inte alltid vistades på de angenämaste platser. Han kom till jorden, för att bistå dem, som behövde hjälp. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 148 (1886). rätt

(424)Med mindre människornas intresse väcks, kommer varje satsning att bli gagnlös. Lyssnar man inte noga till Guds Ord, förstår man det inte. Folket behöver därför ett tydligt ”Så säger Herren”, för att få sin uppmärksamhet väckt. Lär dem att förstå, att deras fall belysts och fördömts av Bibeln, inte genom någon människas utsaga; att de står inför skranket hos den oändliga rättvisan, inte inför rätta i en jordisk domstol. När Bibelns glasklara, överbevisande sanning framställs för dem, angriper den (425) länge omhuldade önskningar och cementerade vanor. De blir övertygade, och det är då som de bäst behöver Er rådgivning, uppmuntran och förbön. Mången dyrbar själ står i valet och kvalet en tid, och tar sedan ställning för lögnen, eftersom ingen arbetat personligen med honom i det rätta ögonblicket. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 148 (1886). rätt

(425)Arbete i städerna i Oceanien
Många själar från Sydney
— Det finns arbete att uträtta i hela världen, och när vi närmar oss tidens ände, kommer Herren att påverka många till att gå med i detta arbete. Om Du är i stånd till att använda Ditt inflytande, att sätta igång det nödvändiga verket i Sydney, kommer många själar att bli frälsta, som aldrig har hört sanningen. Städerna skall bearbetas. Guds frälsande kraft skall genomsyra dem likt ett brinnande ljus. —Brev 79, 1905. rätt

(425)Läge för evangelisering i Sydney — Nu krävs det mera helhjärtat arbete i Sydney och dess omgivningar. Det är bättre läge att bearbeta alla förorter där än någon gång tidigare, och fördelarna med hälsomässigt missionerande kräver, att verket omgärdas av större eftertänksamhet och erfarenhet.... rätt

(425)Plantan, som satts i Sydney, kommer att ge upphov till många grenar, och varje del av verket kräver erfarna leare, på det att de olika delarna må förenas till en helhet i samklang. — Brev 63a, 1898. rätt

(425)Mera löftesrikt i vissa länder — Hälsomissionen lovar mer i Australien, än den gjort i Amerika, för att bana väg för sanningen att nå människornas hjärtan. Måtte Herrens folk (426) nu hörsamma inbjudningarna från Guds vägbanande försyn, och inse att nu är läget inne att verka. — Brev 41, 1899. rätt

(426)Varje stad och by skall få höra — Det finns många platser, som skall bearbetas. Varje stad och by belägen längs med järnvägen skall bibringas budskapet, som Herren har gett oss. Det går inte an, att stanna till och fröjdas över några få segrar. Vi måste kriga ända in till stadsporten. Herren har aldrig låtit Sig vara utan vittnen. Sanningen måste framföras i de olika förorterna till Newcastle. Från och till kanske vi måste tala utomhus. Detta har jag gjort två Söndagseftermiddagar med gott utfall. . . . rätt

(426)Vi har Auburn, ett ställe knappt 13 kilometer från Cooranbong, där man säkrat en kyrka, som jag skall tala i så snart jag hinner, vilket blir nästa Söndag, eller en vecka därefter. Om de inte hade gett oss tillstånd att tala i kyrkan, skulle vi ha hållit ett utomhusmöte. — Brev 76, 1899. rätt

(426)Erfarenheter i lantliga omgivningar — För närvarande håller vi möten ute i det fria. Nyligen talade jag två gånger inför nittio personer i Dora Creek, en plats knappt fem kilometer från Cooranbong, och för två veckor sedan från i Söndags räknat i Martinsville, i en gräsbevuxen hage, inför sextio själar. Plankor hade lagts ut som sittplatser i en halvcirkel. Somliga satt på filtar på gräset; andra i hästdragna vagnar strax utanför staketet. rätt

(426)Det går ej att nå dessa personer på annat sätt, än med utomhusmöten. Vissa tycktes uttrycka ett omfattande intresse. Två eller tre står nu i valet och kvalet, och de mognande fälten är redo att skördas. Såvida vi inte verkligen anstränger oss för att gå utanför vår egen, trängre krets för att träffa människorna där de är, kommer vi att gå miste om många själars frälsning. rätt

(427)(427) Det finns ingen som helst möjlighet, att vinna tillträde till de små, enkla kyrkorna ute i obygden. Där har vi vägrats varje tillfälle, att tilltala de församlade. Men i Herrens stora tempel, utomhus — med skyn som dom och marken som golv — går det att nå åhörare, som eljest inte skulle lyssna. Vi brinner för, att höja sanningens standar på dessa orter. Människorna har ingen herde. Statskyrkan i Cooranbong står låst vecka på vecka, och folket hör ingen förkunnelse. Vi inser behovet av utomhusverksamhet på svårtillgängliga ställen. Jag är tingad för ett dylikt möte nästa Söndagseftermiddag i Dora Creek. Vi har nu två platser, där dessa möten hålls. — Brev 79, 1899. rätt

(427)Erfarenheter av, att nå dem, som inte skulle sitta inomhus och lyssna — Jag ser så mycket, som borde göras. Ingenstans går det att bara slappna av. Själar håller på att gå under, och jag måste hjälpa dem. Jag talar inom och utom församlingen. Vi tar oss ut till landsorten, och håller utomhusmöten, ty fördomarna mot sanningen är så allvarliga, att folk inte låter oss tala i det lilla, enkla hus, där de samlas till gudstjänst.... rätt

(427)I Söndags for vi till Dora Creek, nästan fem kilometer bort, och talade till människorna under ett friluftsmöte. Ett nittiotal personer hade samlats där, och jag kände mig så fri att för dem framställa Kristus som den store Läkaren och den underbare Läraren. Alla lyssnade med intresse. Härigenom förmår jag att nå en mänskotyp, som inte infinner sig i något slags möteslokal. Vi sjunger med eftertryck. — Brev 74, 1899. rätt

(427)Ett mäktigt verk är påkallat i Nya Zeeland — Vi ser behovet av ett stort verk inom detta fält, och längtar efter anordningar och hjälpmedel att arbeta med. Jag kan nämna Wellington. (428) Det är en ort med talrika kyrkor och gott om predikanter.... Detta är Nya Zeelands huvudstad och stora centrum. En missionsstation borde upprättas här. En kyrka, om än aldrig så enkel, borde byggas. — Brev 9a, 1893. rätt

(428)Storstäder i Europa, Australien och där bortom — Medel är bundna, som borde användas i de obearbetade storstäderna i Europa, Australien och Amerika samt i fjärran länder. Dessa städer har förbisetts i åratal. Guds änglar väntar på, att vi skall arbeta med tanke på deras invånare. Från stad till stad av alla storlekar, från land till land, skall varningsbudskapet ljuda, men inte med utvärtes pompa, utan i Andens kraft, av trons män. — Manuskript 11, 1908. rätt

nästa kapitel