Evangelisation kapitel 13. Från sida 429ren sida tillbaka

Sektion 13 - Personlig arbete

(429)Behov för personligt arbete
Offentligt arbete och personligt arbete.
– Lika viktig med offentligt arbete är ett hus till hus arbete på folkets hem. Som ett resultat efter man har predikade sanningen i stora sammanhang kommer det blien ande av intresse och det är särskilt viktig att det följs upp med personligt arbete. De som vill kolla upp sanningen behövs lära sig hur man studera noggrant i Guds Ord. Någon måste hjälpa de bygga på en säker grund. På den kritiska tiden i deras religiös liv är det viktig att kloka bibelarbetare kommer till deras hjälp och öppna deras förstånd av Guds Ords skattkammare. – Evangeliets tjänere s. 364. rätt

(430)Arbete Jorden. – När det predikas sås dyrbara säd. Men om personligt arbete inte görs för att arbete jorden, slås inte säden rot. Om hjärtat inte är mjuknade och underordnad under Guds Ande blir mycket av predikningen förlorade. Titta efter de bland åhörare som verkar intresserad och pratar med dem efter gudstjänsten. Några privata ord gör oftast mer nytta än hela predikningen har gjort. Frågar hur ämnen som predikats syns till åhörare och om det är klart till deras tankar. Genom respekt och vänlighet visar att du har ett genuint intresse för dem och deras själar. - Vittnesbörd bd. 6, s. 68. (1900) rätt

(430)Kom nära människor. –Pastorn borde dra nära individenmed Jesu sympati. Försöka vaknar deras interess i de stora sakerna av det eviga livet. Deras hjärtan kan verka hårda som asfalt på motorvägen och det kan verka slöseri på tiden att presentera Frälsaren för dem, men när logiken inte skulle funka och argument blir kraftlös, kan Jesu kärlek som syns i personligt arbeteverka för att mjukgöra det steniga hjärtan så att sanningens frö kunde slå rot. – Evangeliets tjänere s. 134. (1915) rätt

(430)Platser skulle arbetas, inte bara predikas till. – Städerna skulle arbetas, inte bara predikas till. Det måste vara hus till hus arbete. Efter varningen ges och sanningen presenteras från skriften ska många själar bli övertygade. – Review and Herald, 14. okt. 1902. rätt

(430)Mindre predikningar, mer personligt arbete. – Om bara hälften av predikningar var gjort och dubbelt så mycket personligt arbete i hemmen och församlingen, skulle det synas ett resultat som skulle förvånas. – Manuskript 139, 1897 rätt

(430)Möjligheter förlorade. – När personligt arbete försummas är många dyrbara möjligheter förlorade. Om de hade använts skulle det främja arbetet kraftfullt. Evangeliets tjänere s. 364. (1915) rätt

(430)Själar som dö på grund av brist på personligt arbete. – Vi kan tala ord av uppmuntran till de som vi träffar. ”Hur gott är inte ett ord i rätt tid.” Människor dö på grund av brist på personligt arbete. – Brev 151, 1903. rätt

(430)Träd fram i tid och otid. – Predikanten borde träd fram i tid och otid, redo för att ta och förbättra varje tillfälle till att främja Guds arbete. Att vara ”i tid” betyder att vara uppmärksam till privilegier av samlingssal och tiden till gudstjänst och till tider där man umgås om religiösa ämne. Att vara ”i otid” är att vara redo vid brasan, på åkern, vid vägen eller marknaden att vända hjärtan på ett passande sätt till de stora teman av Bibeln. Med öm och glödande ande uppmanar folk till att göra Guds krav.Många, många liknande möjligheter låtas glida förbi oförbättrade, eftersom människor tror att det är otid. Men vem vet vad skulle vara effekten att en klok appell till hjärtat? - Evangeliets tjänere s. 186–187. (1915) rätt

(431)Älskar själar som Jesus gjorde. – Vi kallas till att älska människor som Jesus gjorde. Att känna en börda på själen för att syndare skulle konverteras. Presenterar Jesus kärlek. Gömma egot utom synhåll. Manuskript 42, 1898. rätt

(431)Hus till hus arbete. – Inte bara på offentligt sammanhang skulle det presenteras sanningen. Hus till hus arbete skulle göras. Låt detta arbete gå framåt i Herrens namn! – Review and Herald, 11. aug. 1903. rätt

(431)Detta hus till hus arbete, sökande efter själar, letande efter förlorade får är det viktigaste arbete som kan göras. – Brev 137, 1898. rätt

(431)Målet med hus till hus arbete. – Våra folk gör stort misstag efter ett tältmöte och samling av några själar när de tar ner tälten och känner att deras plikt är gjort. Arbetet har endast börjat. De har predikade läror som är så nya och främmande för folket och sedan lämnade säden som var sått till att samlas åt fåglarna eller att vissna bort på grund av brist på fuktighet… rätt

(432)Efter sanningen presenteras finns det andra predikanter, vänner och bekantar som vill plocka upp säden om de kan. Dessa mänskliga fåglar gör sanningen till att se ut som falska läror och ger ingen vila till den som är övertygade tills de har slukat upp säden genom falska förklaringar. rätt

(432)Vad skulle göras? Efter tältmöten är över, etablera en mission. Låt de bästa arbetare som kan finnas organiseras till en band för att sälja vår litteratur eller ge bort bladen till de som har inte råd. Förberedelser arbete är inte värt hälften så mycket som arbetet efteråt. rätt

(432)Efter människor har hört anledningar på vår tro, låt hus till hus arbetet börja. Blir bekant med folket och läsa till dem de dyrbara orden av Jesus. Lyfta fram Jesus korsfäst bland dem och snart skulle dem som hörde varningens budskap i tältet och övertygats där dras ut till att fråga efter vad de hade hört. Då blir tiden för att presentera anledningar på vår tro, med saktmod och i fruktan, som betyder med enkelhet och autenticitet.Ge mat på rätt tid och till varje människa sin portion. – Brev 18, 1898. rätt

(432)Predikningar tar effekt med hus till hus arbete. – Från erfarenhet av arbetare i ____ kan vi se att arbetet gjort efter ett tältmöte är av mycket större betydelse än det innan. Under manga år har det visat mig att hus till hus arbete är arbetet som gör att predikningar tillatt lyckas. Om de som är intresserade är inte besökt av våra arbetare kommer andra predikanter på deras väg och förvirra dem genom att citera fel och förvränga skriften. Dessa lyssnare är obekanta med Bibeln. De tror att deras pastorer måste vara ärliga och fördomsfria människor, så de ge upp deras övertygelser. Men om våra arbetare kunde besöka de intresserade och förklara sanningen mer fullständigt och visa sanningen i kontrast till villoläror, skulle dessa bli etablerade. rätt

(432)Hade detta arbete gjorts med iver, vaksamhet och uthållighet, precis som de som ska stå till svars, hur många fler kärvar skulle har varit frukten av säden som sås under tältmöten. rätt

(433)Detta arbete har gjort i ______. Det finns inte mindre än 50 nya sabbatshållare tack vara detta personliga arbete, detta jagande efter själar. Om arbetare som Gud har utsett inte gör deras jagande efter förlorade får, kommer Satan att lyckas i hans arbete att förstöra. Själar kommer att gå förlorade som skulle har funnits och återställts. – Brev 18, 1898. rätt

(433)Vissa nås inte med offentligt försök. - På stora städer finns vissa klasser som inte nås med offentliga möten. Dessa måste hittas som herden söker efter sina förlorade får. Uthållig personlig arbete måste göras för deras del. - Evangeliets tjänere s. 364 (n 269). (1915) rätt

(433)Till de som vill inte komma på festen. – Om de vill inte komma på evangeliets fest som Guds kall bjuda de på, måste Guds budbärare justera sig efter omständigheter och bära budskapet till dem vid hus till hus arbete. De måste utvidga deras arbete till väger och stigar och ge ut det sista budskapet till världen. - Brev 164, 1899. rätt

(434)Även till de ointresserade. –Besöka även hemmen av de som visa inget intresse. Medans nådens ljuvliga röst bjuda syndare, arbeta med varje energi av hjärta och hjärna som Paulus gjorde som ”natt och dag, aldrig har slutat förmana var och av er under tårar”. På Guds dag, hur manga skulle konfrontera oss och saga: ”Jag är förlorade! Jag är förlorade! Du varnade mig aldrig, du bad mig aldrig följa Jesus. Hade jag trott som du skulle jag har följt varje förlorade själ inom räckhåll med böner och tårar och varningar. - Review and Herald, 24. juni 1884. rätt

(434)Bära Guds Ord till varje människans dörr. – Medier ärett verktyg som kan nå många som skulle vara omöjligt genom pastorsarbete. Ett stort verk kan göras genom att visa människor Bibeln precis som det står. Bär Guds ord till varje människans dörr och uppmana sina raka ord på varje människans samvete. Upprepa Frälsarens bud: “Sök skriften”. Ber de till att ta Bibeln precis som den är och vädjar om gudomlig upplysning och sedan, när ljuset skiner, acceptera varje stråle. Be dem leva utan rädsla med konsekvenserna. – Review and Herald, 10. juli, 1883. rätt

(434)Gud ska leda till hemmen. – Ljus, ljus från Guds ord, detta är vad folket behöver. Om Ordets lärare är villiga ska Gud leda dem till nära relation med folket. Han ska leda dem till hemmen av dem som behöver och önskar sanningen. När Guds tjänare söker efter förlorade får kommer deras andliga förmågor vakna och få kraft. När de känner att de är i harmoni med Gud känner de glädje. Under den Helige Andes ledning få de en erfarenhet som är ovärderlig för dem. Deras intellektuella och moraliska förmågor få deras högsta utveckling eftersom nåd kommer som svar på behov. – Review and Herald, 29. dec. 1904. rätt

(435)Att vinna familjer
Att be och studera med familjer.
– När många är övertygade och störde om sanningen, borde intresset uppföljas med kloka, ivriga och uthålliga arbete…Kallet är till män som ska gå fram fylld med den Helige Ande, och arbeta för själar. Pastorn borde inte begränsasina arbeten till talarstolen eller vila sig på något ljuvligt hem bland bröderna. Han måste vakta efter själar. Han måste besöka människorna på deras hem och genom personligt arbete försöker sätta intryck av sanningen på hjärtat och samvetet. Han måste be med familjer och håller Bibelläsningar med dem. Med finkänslighet och visdom be han sina medmänniskor att de göra deras plikt för att följa Guds Ord. Hans dagliga samtal med de borde uppenbara vad på hans karaktär är god och ren, ljuvlig och utmärkt, nådig och ärtig. rätt

(435)På tiden av den först och andra änglabudskapet gjorde arbetet på det har visset. Människor berördes till att söka Skriften och de visade för andra vad sanningen blev uppenbarad. Det var personligt arbete för individer och familjer som gav budskapet deras underbar framgång. – Review and Herald, 27. jan. 1885. rätt

(435)Vissa familjer nås endast inom hemmen. – Det finns familjer som skulle aldrig nås med Guds Ord om inte Hans tjänare gå in i deras hem och genom ivrig tjänst, helgad av den Helige Ande, bryta ner barriärer. När människor ser att dessa arbetare är nådens budbärare är de redo att lyssna på orden som talas genom dem… rätt

(436)När en arbetare ber på den familjen som han besöker blir medlemmar berörda som de skulle inte få om det var ett offentligt möte. Guds änglar komma in i familjecirkeln med honom och åhörare är förberedd för att ta emot Guds ord. Om budbärare är ödmjuk och ångerfull, om han har en levande koppling till Gud, tar den Helige Ande Ordet och visa det för de som han arbeta för…. rätt

(436)Herren vill att sanningen ska komma närmare folket och det kan endast nås genom personligt arbete. Det finns mycket i budet ”Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt.” Det finns ett arbete som ska göras på det har vis som har inte hänt än. Låt guds arbetare lär ut sanningen i familjer och drar nära till de som arbeta för. Om de samarbetar med Gud ska han klä de med andlig kraft. Jesus kommer att leda dem i deras arbete och kommer in i husen med dem. Han ska ge dem ord att tala som ska sjunka djup i hjärtat av lyssnare. Den Helige Ande ska öppna hjärtan och sinnen för att ta emot strålen som komma från ljusets källa. – Review and Herald, 29. dec. 1904. rätt

(436)Finna vägen till hjärtat. – Till alla som arbeta med Jesus skulle jag säga: ”Var du än kan finna tillgång till människor bredvid eldstaden, använda möjligheten. Tar din Bibeln och öppnar till dem dessa stora sanningar. Din framgång beror inte så mycket på din kunskap och tidigare framgångar, än på dina förmågor att finna vägen till hjärtat. Genom att vara social och att komma nära människor, kan du vända deras tankegångar lättare än med den skickligast tal. Att delar Kristus med familjer, genom eldstaden och i små samlingar i privata hem är oftast mer framgångsrik till att vinna själar än predikningar som ges på gatan, till de rörande folkmassorna eller även i samlingssal eller kyrkor. rätt

(436)Alla som går med på detta personliga arbete borde akta sig att inte bli mekaniska i deras sätt att arbeta, likaväl pastorn. De borde ständigt lära. De borde ha en uppriktig iver för att skaffa de högsta kvalifikationer, att vara duktiga med skiften. – Evangeliets tjänere s. 193 (1915) rätt

(437)2 och 2 vid personligt arbete. – Det borde alltid finnas 2 och 2 av våra bröder att gå ut tillsammans och sedan så många fler som de kan samla för att besöka och vaka intresse bland familjer vid personligt arbete. – Brev 34, 1886. rätt

(437)Pastorn med frun. – Spår efter människor. Visa takt och skicklighet när man besöka familjer. Ber med de och för dem. Bära sanningen till dem i stor ömhet och kärlek och återbäringen kommer säkert. Om pastorn och hans fru kan både samarbeta i detta arbete, borde de göra det. -- brev 18, 1898. rätt

(437)Evangelistiska besök.
Följ upp intressen.
- En pastor kanske tycker om att predika, för det är den trivsam del av arbetet och är jämförelsevis lätt, men ingen pastor borde mättas genom förmågan att tala. Den stora delen komma efter han lämna talastolen med att vattna det som såtts. När man vakna intresse borde det uppföljs med personligt arbete – besök, hålla bibelläsningar, visa de hur man söka skriften, be med familjer och andra intresserade och söka djupna intrycket på hjärtan och sinnen. – Vittnesbörd bd. 5, s. 255. (1885) rätt

(438)Att svara frågor. – Ingen pastor är riktig utrustad till arbetet som inte vet hur man möta folk i hemmen och kommer nära deras behov. Människor borde låtas fråga om ämnen som presenterats som verkar oklart för dem. Guds ljus skulle tas framför deras syn. Hur ofta när det var gjort och pastorn lyckats svara deras frågor har ett genombrott av ljus kommit in deras fördunklat sinne och hjärtan blev tröstade tillsammans i evangeliets tro. Här är sättet som vi ska arbeta för att stråle ljus i sinnen som söka efter kunskap av frälsningens väg. – Review and Herald, 19. april 1892. rätt

(438)Träna arbetare för uppföljning. – Några borde uppläras nu under dig så att om du skulle kallas bort till något annat ställe kunde de fortsätta att göra en inflytelse. Låt oss ber om detta. Vi måste be och arbeta och tro. Gud är vår effektivitet. – Brev 376, 1906. rätt

(438)En effektiv metod för människor av ordinära förmågor. – Människor av ordinära förmågor kan åstadkomma mer genom personligt arbete från hus till hus än genom att ställa sig på populära ställen vid stora kostnader, eller genom att hyra salar och kalla ut folkmassorna. Personlig inflytelse är en kraft. Ju mer direkt vårt arbete för våra medmänniskor, ju större godhet kommer att åstadkommas. ...Du måste komma nära dem som du arbeta för, så att du inte bara höra din röst, men också känner din hand och lära dina principer och förstår din sympati. – Review and Herald, 8. dec. 1885. rätt

(439)Lär ut hälsosam livsstil genom personligt arbete. – Ingen som lär ut sanningen borde känna som hans utbildning är klar innan han har studerat hälsans lagar och vet hur rätt agerande har på det andliga livet. Han borde vara kvalificerad att tala till människor med kunskap angående dessa saker och visa dem med eget exempel som ska ge kraft till hans ord. Att lär ut korrekta vanor är en del av en pastors arbete och han kommer att få många möjligheter att instruera de som han kommer i kontakt med. rätt

(439)När han går från hus till hus borde han söka förstår folkets behov och presentera rätta principer och ger undervisning för det som är för deras bästa. De som har en väldig begränsad kost borde få råd om vad kan läggas till och till de som leva med lyx och lasta deras bord med massa onödiga och skadliga rätter, rika tårtor, bakelser och smaktillsatser borde höra kostråd som är nödvändiga till hälsa och främja andlighet. – Brev 19, 1892. rätt

(439)Korta tal-mer Bibelläsningar. – Undvika långa predikningar. Folket kan inte ta emot hälften av de tal som dem höra. Ge korta tal och mer Bibelläsningar. Nu är tidenför att göra varje punkt så klart som milstolpen. – Brev 102a, 1897. rätt

(439)Inte lämna över arbete till medhjälpare. – Vi måste ta emot varje möjlighet att göra personligt arbete. Det måste göras även om det ska vara mindre predikningar… rätt

(440)Denna del av pastorsarbete ska inte försummas eller lämnas över till dina fruar eller någon annan. Du måste utbilda dig själv att besöka varje familj som du möjligt få tillgång till. Arbetets framgång kommer att vittna om att det är det mest framgångsrik arbete en pastor kan göra. rätt

(440)Om han försumma detta arbete, att besöka folket i hemmen, är han en trolös herde och Guds tillrättavisning vila på honom. Hans arbete är inte halv gjort. Om han ger personligt arbete kunde ett stort arbete genomföras och många själar samlas in. rätt

(440)Gud kommer inte att ta någon ursäkt för försummelse av det nödvändigast del av pastorsarbete, som är att komplettera arbetet och binda budbärare till hjorden, fåren och lammen av Guds åker. rätt

(440)Herren själv gör det mänskliga instrument till en ljusbärare till folket genom sin personliga insats och identifiera sig själv med folket som Han arbeta för. rätt

(440)Hjordens svaga behöver styrka på rätt tid – ord som trösta, styrka och etablera de så att dem blir rotade, grundade och etablerade i tron. Det är sättet och den medel som Gud har förordnat för att möta folket där de är. Jag känner igen de platser som jag har arbetat på, de samma ställen som blev förlorade till Guds sak eftersom budbäraren som tog de sanningen dit inte har gjort personlig arbete eftersom det var obehagligt arbete att engagera i. – Brev 18, 1893. rätt

(440)Arbetet kan inte göras genom ombud. – Når folket där de är genom personligt arbete. Blir bekant med dem. Arbetet kan inte göras genom ombud. Pengar som lånas eller lämnas kan inte åstadkomma det. Predikningar kan inte göra det. Lär ut Bibeln i familjer – det är en evangelists arbete och detta arbete måste förenas med predikningar. Om det tas bort blir predikningar till stor del misslyckande. rätt

(441)De som söker efter sanningen måste ha ord som talas till de i rätt tid, eftersom Satan talar till de genom hans frestelser. Om du möta motstånd när du försöka hjälpa människor, bry dig inte. Om det verkar knappast något goda resultat från ditt arbete, bli inte missmodig. Fortsätta arbeta, var diskret, vet när man ska tala och när man ska hålla tyst. Vakta själar som någon som är ansvarig och akta för Satans avsikter att du inte svängar från din plikt. Låt inte svårigheter gör dig missmodig eller skrämma dig. Med stark tro, med fast avsikt, möter och vinna över dessa svårigheter. Så frön i tro och med håll inte tilbaka. – Evangeliets tjänere s. 188, 189. (1915) rätt

(441)Lär ut och håller Bibel-läsningar. – Du tycker om att predika och borde få möjligheter där du än går. Du kan göra ett bra arbete på det sättet men det är inte allt det nödvändiga arbete som måste göras. Folk behöver läras upp och utbildas. Många predikningar som ges, om det var bara halv så långt, skulle vara mycket nyttigareför lyssnare. rätt

(441)Tar tid till att lära ut och hålla Bibel-läsningar. Få de punkter och texter fastnade i lyssnares tankar. Låt de fråga och sedan svara de på det enklast och rakaste sätt möjligt, så att deras sinne kan ta emot de sanningar som presenterats. rätt

(441)Lär ut som Kristus gjorde. Studera Hans exempel, Hans sätt att lära ut. Han predikade få gånger men var Han än gick, stora skaror samlade för att lyssna på Hans undervisning. Pastorer måste utbildas som arbeta mer enligt det gudomligt mönster. Du har inte ens började utbildningsarbete. Människor vill lyssna på predikan efter predikan och kom ihåg bara några punkter på talet, som snart förlora kraften på sinnet. Andra saker kommer in och kväva sanningens frön. Herrens väg är den bästa väg för att sätta intryck på sinnen, punkt efter punkt, de sanningar som är viktigast för deras eviga vinning. Låt hjärtats frön blir förberedd och säden sått på så vis att det kommer att gro och bära frukt. – Brev 29, 1890. rätt

(442)Att lära konsten av personlig arbetet
Alla som kan borde göra Bibelarbete.
– Alla som kan borde göra personligt arbete. När de går från hus till hus och förklara Skriften till folket på ett klart och enkelt sätt kommer Gud att göra sanningen kraftfullt till att frälsa. Frälsaren välsignar dem som göra detta arbete. – Brev 108, 1901. rätt

(442)Doktriner är inte huvudmålet för personligt arbete. – Det finns många själar som längtar utan ord efter ljus och försäkran och styrka utöver var de har. Dessa människor borde sökas upp och arbetas för med tålamod och uthållighet. Be Herren enträget för hjälp. Presentera Jesus, eftersom du känner Honom som din personlig Frälsare. Låt Hans bevekande kärlek, Hans rik nåd strömma fram ur människoläppar. Du behöver inte visa doktrin punkter om du inte få frågor. Men tar Guds ord och med öm, bevekande kärlek för själar, visa de den dyrbara rättfärdigheten av Jesus, som du och dem måste komma till för frälsning. – Manuskript 27, 1895. rätt

(442)Lära att samla skörden – Det är behov av utbildning för alla som träda in i evangeliets fält, inte bara att lie och meja skörden, men att kratta den, samla den och ta hand om den ordentligt. Detta mejande arbete har varit gjort överallt och blev till lite nytta eftersom det var så lite personligt arbete att sortera vetet från agnar och samla det i kärvar för bevaring i ladan. .– Brev 16e, 1892. rätt

(443)Lära konsten av hur mananvända evangeliets nät. – Sinnet borde vara aktivt för uppfinningar av det bästa sättet för hur man kan når folket bredvid oss. Vi borde inte satsa långt med stora kostnader. Det finns familjer och individer nära oss som vi borde göra personliga insatser. Vi oftast låta möjligheter inom räckhåll slippa undan för att istället arbeta på avstånd ett arbete som är mindre hoppfullt och våra tid och medel blir kanske förlorade på båda platser. Arbetarens studie borde nu vara att lära konsten av att samla själar in i evangeliets nät. – Review and Herald, 8. dec. 1885. rätt

(443)Naturlig enkelhet i evangelisationsarbete. – Jesus arbete var till stort sätt av personliga intervjuar. Han hade ett troget intresse för åhörare av endast en person, och denna själ har taget hans upplysningar till tusentals. rätt

(443)Utbilda ungdomar för att hjälpa andra ungdomar, och när du söka göra detta kommer du att få en erfarenhet som ska gör dig bättre kvalificerad för ett större krets. Tusentals hjärtan kan nås på det enklaste sätt. Det mest intellektuella människor, som få beröm som världens största och begåvade människor, få oftast lindring genom det mest ödmjuka och enklast ord talade av en som älskar Gud. En som kan tala av Guds kärlek så naturlig som världsliga tala om saker som deras sinne begrunda och matas med. Ord, även de som är väl förberedd och studerade, har lite intryck, men det sann ärliga arbete av ett Guds barn med ord, eller tjänst med små saker, gjort in naturlig enkelhet, ska lösa upp dörren som har varit löst för länge från många andra. – Review and Herald, 9. maj 1899. rätt

(444)Kom upp till folk, övertygande, trevlig. – Kom upp till folk på ett övertygande trevligt sätt, fullt med glädje och Jesus kärlek…Ingen tunga kan uttrycka hur dyrbara Ordets tjänst och den Helige Anden är. Ingen mänskliga uttryck kan förklara värdet av att förståelse och hur, genom att leva genom tro man ta emot välsignelse som ges av Jesus när han går förbi. – Brev 60, 1903. rätt

(444)Viktighet av att skaka hand. – Mycket beror på sättet som du möte de som du besöka. Du kan ta en persons hand vid hälsning på en så sätt som du få hans förtroende genast, eller på en så kall sätt så att han tycker att du bryr dig inte om honom. – Evangeliets tjänere s. 137. (1915) rätt

(444)Unga män för stadsmission arbete. - Unga män borde undervisas så att de kan arbete på dessa städer. De kanske aldrig presentera sanningen från talastolen men de kan gå från hus till hus och dirigera folket till Guds lamm som ta bort världens synd. Villfarelsers damm och avfall har grävd undan de dyrbara sanningens skatter, men Guds arbetare kan avslöja dessa skatter så att många kan titta på med glädje och beundran. De finns en stor mängd av arbete som passar olika sinnen och förmågor. – Historiska skisser, s. 182. (1886) rätt

(445)Fördömar brytas ner
Bibel-läsningar och visitation förberedda för insatsen.
– Arbete ska börjas tyst utan oväsen eller basunljud. Det påbörjas med Bibelläsningar och på så sätt undervisa folket. Detta plan skulle vara mycket effektivare än att börja med predikningar. – Brev 89a, 1895. rätt

(445)Motstånd undvikas genom personliga arbete. – På Guds tjänst ska hinder och svårigheter mötas. Omständigheter tillhör Herren och Hans tjänare måste möta svårigheter och motstånd. De är Hans utvalda metoder av disciplin och hans bestämda villkor till säker förbättring, framsteg och framgång. Jag vädja till Herrens tjänare att komma ihåg att det finns ett arbete som ska göras i tystnad utan att väcka det starka motståndet som stänga hjärtan till sanning. – Brev 95, 1896. rätt

(445)Visitation bestämmer visheten av offentlig kampanj. – Jag säger till dig i Herrens namn att med dina nuvarande arbetare kår är du inte förberedd att gå in i ett hårt ställe där fördomar är stark. Om hälften av tiden som göras till offentliga insatser skulle satsas på hus till hus undervisning, tills att folket har lärt känner att vår arbetare är religiöst uppriktiga och anledningar till deras tro, skulle det gå mycket bättre. Efter detta arbete är gjort kan det bestämmas om en mycket dyrbar kampanj skulle var värt. rätt

(445)Offentliga insatser har hänt som har gjort mycket god. Vissa har tagit emot sanningen men hur få har dem varit. Herren önskar att vi skulle komma nära folket och det kan endast hända med personligt arbete. – Brev 95, 1896. rätt

(446)Takt behövs för att bryta ner fördomar. – Natanael bad om att få veta om det verkligen var den Kristus som Mose och de profeterna talade om. När han fortsatte be kom en av de som tagits till Kristus, Filippus, och kallade honom och sade ”Vi har funnit Honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om. – Jesus, Josefs son från Nasaret.” Märk väl hur snabbt fördomar kommer. Natanael säger ”Kan det komma något gott därifrån?”. Filippus kände de starka fördomar som fanns bland många mot Nasaret och han tvistade inte så att inte väcker hans stridsamhet. Han endast sade ”Kom och se”. rätt

(446)Har är en punkt för våra pastorer, kolportörer och Bibelarbetare. När du möta de som Natanael som har fördomar mot sanningen, främja inte dina åsikter för hård. Tala med de först om ämne som du håller med om. Böja med de i bön och i ödmjuk tro presentera dina önskemål till nådastolen. Både dig och de kommer att dras närmare himlen, fördomar kommer att försvagas och det komma att vara lättare att nå hjärtat. – Historiska skisser, s. 149. (1886) rätt

(446)Arbete för de gamla
De bara vänta för sanningen.
– Det är underbart hur många gamla de arbetare finna som behöver endast lite arbete för att leda de till att ta emot sanningen, sabbaten och allt. ”Men”, säger dem, ”det här är vad vi har bett om. Vi visste att Skriften hade mycket att säga om ämnen som prästerskapetinte talade om och kunde inte förklara för oss”. Dessa bara glädje sig i sanningen och ljuset. Deras glädje verkar fullkomliga. – Brev 18, 1898. rätt

(447)Livet börja med omvändelse. – Jag läste nyligen den följande händelse: ”En gammal man, omkring 70 eller 80 år, togs till mig som ett minnesmärke av Guds nåd. Jag frågade hur gammal han var. Han tittade på mig ett tag och sedan sade hanmed darrande röst och tårar som rann ner kinderna,” Jag är 2 år gammal”. Jag uttryckte förvåning och sedan sade han ”tills 2 år sedan levde jag livet av en död man. Jag visste inte vad det var att leva tills jag möt det livet som är gömd med Kristus i Gud.” – Brev 160, 1903. rätt

(447)En tidig erfarenhet. – Realitet av en sann omvändelse var så klar till mig att jag ville hjälpa mina unga vänner ut i ljuset med varje möjlighet. Jag organiserade möten med mina unga vänner, vissa som var betydligare äldre än mig själv och några som var gifta. Vissa av dem var fåfängliga och tanklösa och min upplevelse verkade till dem som tomt prat och de lyssnade inte på mina appeller. Men jag bestämda mig att jag aldrig skage mig till dessa vänner som jag hade stort intresse i skulle lämna sig över till Gud. Under flera nätter bad jag vädjande för dessa som jag hade samlat. Vissa hade kommit ur nyfikenhet och andra tyckte jag var tokig med mina strävningar, särskilt eftersom dem visade ingen oro på deras egna del. Men på varje möte fortsätter jag att vädja och ber med varje individ personligt till var enda hade lämnat sig över till Jesus och erkände Hans nådefull kärlek. Alla blev omvänt. rätt

(448)Natt efter natt på mina drömmar verkade jag arbeta för andras frälsning. Ibland kom vissa fall upp på minnet och efteråt sökt jag ut dessa och bad för dem. Med varje fall utan en har dessa personer lämnat sig över till Jesus. – E Whites liv i skisser, s. 41, 42. (1915) rätt

(448)22 år efter att jag sått säden. – Efter mötets avslutning (på Michigan lägret) en syster tog mig vid handen och uttryckte stor glädje att träffa syster White igen. Hon frågade om jag minns besöket vid en stuga i skogen 22 år innan. Hon hade gett mig fikaoch sedanlämnade jag en liten bok, Experience and Views. Hon berättade hur hon hade lånade boken till grannar och när nya familjer flyttade in i närheten, blev det inte så mycket kvar av den. Hon utryckte en stor önskan att kunde skaffa en annan kopia. Hennes grannar var djup intresserade av den och ville träffa författaren. Hon sade att när jag besökte henne och pratade om Jesus och himlens skönheter med så mycket iver att hon blev häpen och hade aldrig glömt det. Efteråt skickade Herren pastorer som predikade sanningen till dem och nu fanns det en samling som håll sabbaten. Inflyttandet av den lilla boken, nu sliten med användning utvidgades från det ena till det andra och gjorde sitt jobb i tystnad till jorden var redo för sanningens frön. rätt

(449)Jag minns väl det långa resan vi tog för 22 år sedan i Michigan. Vi var på väg till att hålla ett möte in Vergennes. Vi var 1,5 mil därifrån. Vår förare hade kört den vägen många gånger och var väl bekant med vägen, men var tvungen att erkänna att han hade gått vilsen. Vi reste 4 mil den dagen, genom skogen, över stockar och fallna träd där det knappast fanns något spår av en väg… Vi kunde inte förstå varför vi utsatts till detta vandrande i öknen. Vi blev jätteglad när vi såg den lilla öppen plats med stugan. Det var där jag träffade systern som jag nämnde. Hon bjöd oss in trevligt och gav oss fika som vi tacksamt tog emot. När vi vilade pratade jag med familjen och lämnad de den lilla boken. Hon var glad för den och bevarade den tills nu. rätt

(449)Under 22 år våra vandringar på resan verkade underlig till oss, men här träffade vi en stor grupp som nu tro på sanningen och som räknade det första träffet med sanningen från inflytelse av denna lilla boken. Denna syster som snällt tog hand om oss, tillsammans med flera av hennes grannar nu glädje i ljuset av nuvarande sanningen. – Signs of the Times, 19. okt. 1876. rätt

(449)En upplevelse i Nimes, Frankrike. – När jag arbetade i Nimes, Frankrike gjorde vi det till vårt arbete att rädda själar. Det fanns en ung man som blev missmodig under Satans frestelser och delvis genom vissa bröder som gjorde misstag och förstod inte hur man handskas med ungdomar. Han gav upp sabbaten och startade arbete på ettföretag som skulle förbättra hans utbildning i urmakeri. Han är en duktig man. Min ur behövde reparationer och så träffade vi. Så snart som jag tittade på hans ansikte visste jag att det var han som Gud visade mig i synen. Alla omständigheter kom upp framför mig… rätt

(450)Han kom på mötet när han trodde att jag skulle tala, och satt och tittade rakt på mig genom hela talet, som var översatt av bröder Bourdeau. Jag kände en plikt att arbeta för det har unga mannen. Jag talade 2 timmar med honom och vädjade om faran med hans situation. Jag sade att eftersom bröderna hade gjort misstag var det ingen anledning att han skulle sörja Jesus hjärta, som älskade honom så mycket att Han dog till att frälsa honom…. rätt

(450)Jag berättade för honom att jag kände historien med hans liv och hans fel, som var endast enkla fel av ungdoms dumheter och som inte var av ett sätt som skulle handskas med så stor stränghet. Efter det vädjade vi till honom med tårar att vända helt om, och lämna Satans och syndens tjänst, eftersom han har blivit en avfälling, men han kunde vara som den förlorade sonen som vände tillbaka till sin Fars hus och tjänst. Han hade en bra situation med hans jobb. Om han håll sabbaten skulle han förlora hans tjänst.Om endast några få månader skulle hans gör färdig hans lärlingsprogram och då skulle han ha en bra utbildning. Men jag vädjade om ettomedelbart beslut. rätt

(451)Vi bad ivrigt med honom och sade till honom att jag inte vågade låta han går över tröskeln till han sade framför Gud och änglar och de som satt dar, ”Jag vill från idag vara en kristen.” Hur mitt hjärta sjöng när han sade detta. Han sov inte denna natt. Han sade att så snart som han lovade det verkade han vara på en ny väg. Hans tankar verkade renade, hans mål ändrade och ansvaret som han tog verkade så alvarligt att han inte kunde sova. Nästa dag talade om för chefen att han inte kunde jobba för honom längre. Han sov endast lite under 3 nätter. Han var glad och tacksam att Herren hade visat till honom hans nåd och kärlek. – Brev 59, 1886. rätt

(451)En effektiv bruk av litteratur. – Det finns en man och hans familj som vi tyckte mycket om. Han giller att läsa och har en stor gård där han odla fina apelsiner och citroner m.m. Men i början vill han inte ta ställning helt till sanningen och gick tillbaka. De berättade det för mig. På natten verkade Herrens ängel stå vid min sida och säger till mig ”Gå till bröder _____ och ställa dina böcker framför honom och detta ska frälsa hans själ.” Jag besökte honom och tog med mig några av mina få stora böcker. Jag pratade med honom precis som om han var fortfarande en del av oss. Jag talade om hans stort ansvar. ”Har är alla dina grannar runt omkring dig. Du är ansvarig till varje imdivid. Du har kunskap om sanningen och om du älskar sanning och står fast ska du vinna själar för Jesus.” rätt

(451)Han tittade på mig lite konstigt som att säga ”vet du inte att jag har lämnat sanningen och låtit mina döttrar gå till danser och söndagsskolor, att vi hålla inte sabbaten längre?” Men jag visste det. Men jag talade med honom som om han var med oss. ”Nu, sade jag, ska jag hjälpa dig att börja ditt arbete för dina grannar. Jag ska ge dig en present av några av mina böcker.” Han sade att han hade redan ett bibliotek. Sade jag, ”Jag ser inga böcker har. Kanske du skulle känna dig försiktig att lämna ut dina egna böcker. Jag har kommit för att ge dig dessa böcker så att dina barn kan läsa de och det skulle vara en styrka för dig.” Jag böjde mig ner och bad med honom, och när vi steg upp rullade tårar ner på hans kinder. Han sade ”Jag är så tacksam du kom för att hälsa på mig. Tack för böckerna.” rätt

(452)Nästa gång jag besökte honom berättade honom för mig att han hade läste en del av Patriarker och Profeterna. Han sade ”det finns inte ett enda ord som jag skulle ändra. Varje paragraf tala rakt till hjärtat.” rätt

(452)Jag frågade bröder _____ om vilken av mina stora böcker han betraktade den viktigaste. Han sade ”Jag lånade ut alla dem till mina grannar.Hotellägare tycker att Den Stora Striden är bäst. Men jag tycker att Patriarker och Profeterna är bäst. Det är den som drog mig ur leran.” rätt

(452)Kort sagt, så tog han ställning fast för sanningen. Hela hans familj förenade sig med honom och de har varit medlen till att frälsa andra familjer. . – Generalkonferens Bulletin, 5. april 1901. rätt

(452)Samtal med en ung troende om arbetet. – En ung kvinna omkring 40år gammal introduceras för mig. Hon hade precis beslutat att lyda sanningen i Canterbury. Hennes man sympatisera med henne och gör allt han kan för att ta henne till möten. De har en fin stuga som de äger. Hon kom ut till vagn och pratade med oss. Hon sade att folket i Canterbury inte är kyrkliga folk men tältet på ______ har varit en bra reklam och folket ville veta vad det hela handla om. På det sättet kom de ut på möten och många är intresserade. Du kan inte få de att komma in en kyrka eller sal, men tältet vill de komma till…. rätt

(453)Systern som talade till mig vid vagnen sade ”dessa sköna saker i Bibeln är underbar för mig. Det är så konstigt att vi såg inte de innan. Bibeln är fullt med rikedomar och jag vill ta alla möjligheter att lyssna och förbättra mig, så att jag kan tala om för andra. Folket har i Canterbury behöver just detta sorts arbete. Om du ställa upp tältet vill de komma.” – Brev 89a, 1895. rätt

(453)Några blad från dagbok 1892. Okt 26. Vi hade lovat besöka bröder och syster H så efter middag idag åkt Elder Daniells, May Walling och jag dit. Under frestelser av fienden har syster H lämnat sanningen…Efter ett kort samtal böjde vi alla i bön och Herren andades på oss sin Helige Ande. Vi kände Guds närvaro och vi verkligen hoppas att det stora försöket ska inte var förgäves. rätt

(453)Nov 5. Det var en vacker dag men jag vara nästan kraftlös. Vi gick på mötet och bjöd vår granna att åka med oss. Hon snabbt gick med på detta och verkade berörd. Hon talade fritt på väg till mötesplatsen men på väg hem verkade hon alvarlig och sade ingenting. Jag talade om liknelse av mannen som saknade bröllopsklänning och vi hade ett alvarligt möte. Efteråt berättade henne till min svägerska at hon var ledsen att hon inte var med på alla möten som hölls sedan vi kom. Hon sade att hon inte ska missa en enda mer under tiden vi var kvar. rätt

(453)Nov 6. Vi hade planerad att köra en tur på bergen…men jag kände en börda för bröder och syster H och kände att vi inte kunde åka till bergen och låta Guds arbete väntar. Med väldig osäkra riktningar åkte May Walling och jag ut till att hitta bröder Hs hus. …Till slut nådde vi framgång. Jag berättade för bröder och syster H att jag hade kommit för att prata med dem. Vi började prata med halv tre och försättande tills klockan fem. …Jag gjorde allt jag kunde för att hjälpa syster H. Hon gråt nästan hela tiden vi pratade. Jag tror att Herrens Ande rörde vid hennes hjärta. Jag bad med de och sedan lämnade de i Guds händer. rätt

(454)Nov 7. Jag sov bra genom natten. På halv fem gick jag upp och började skriva. Vid 10 tiden red May Walling och jag ut för att besöka Syster E. rätt

(454)Nov 8. Jag sov bra genom natten. Under dagen åkt jag till huset där syster F hyra med sina barn. Vi tog henne ut för att rida med oss och hade ett långt samtal. Hon är en kvinna som har sett mycket problem. rätt

(454)Nov 9. Vi fick en inbjudan och so åkte vi ut till ett fint skogsområde, där sabbatsskolans barn och föräldrar var samlade för picknik. ...Jag talade ungefär en halv timme. Ett antal otroende var närvarande. rätt

(454)Nov 10. Jag skrev tills lunch och efteråt åkte vi till Bourdon för att träffa några systrar där. Vi hade en dyrbar bönesäsong och trodde på Guds löfte att där två eller tre är samlade i Hans namn, vill Han möta med de och välsigna dem. Jag läste något viktigt till de som var dar och pratade med dem. Jag arbetade hårdare än när jag bruka tala på sabbaten. Jag var med de för nästan två timmar. Det var nästan mörkt när vi kom hem men jag var välsignad av Herren och var glad i Hans kärlek. rätt

(454)Nov 11. Jag känner att jag gör för mycket. Sedan sabbaten har jag skrivit 86 blad på brevpapper och gjorde några besök till folk i deras hem. Idag på eftermiddag besökte jag bröder och syster H och lämnade några böcker. rätt

(455)Nov 21. På kl. 14.00 idag besökte jag bröder och syster H och läste några saker som hade skrivit för att möta de svårigheter som existera i syster Hs tanker. rätt

(455)Nov 27. Idag besökt jag syster K och hennes dotter. Dottern har nyligen haft en olycka. …Vi pratade och bad med henne och Herren drog nära när vi bad om välsignelser för mamman och dottern. rätt

(455)Nästa besökt vi syster G som är änka. ...Vi hade en bönesäsong med systern och Guds Ande vilade ömt på oss. Vi talade med syster Gs dotter, en flicka av 16 år, och berättade om Jesus kärlek och vädjade till henne att ge sitt hjärta till Frälsaren. Jag sade att om hon vill acceptera Jesus som sin Frälsare, skulle Han stödja henne på varje prövning och ska ge henne frid och vila i Hans kärlek. Hon verkade påverkadeav våra ord. Sedan åkte vi till att besöka bröder och syster H. – Manuskript 21, 1892 rätt

(455)Fält som blir kär till arbetaren. – Dora Creek och Martinsville och de andra små platser i skogen som vi arbetade är väldig kär till mig. Jag hoppas att den snällaste omsorg ska visas för människor i dessa platser och ivrigt arbete ska göras där för att dra de närmare Jesus. Mycket har varit gjort på dessa platser och mycket mer behövs göras. – Brev 113, 1902. rätt