Evangelisation kapitel 14. Från sida 456ren sida tillbaka

Sektion 14 — Bibelinstruktören

(456)[Notera: ”Bibelinstruktör” är den beteckning, som antogs 1942 av Generalkonferenskommittén, för att ge en ny titel åt den personlige undervisare, som tidigare varit känd som ”Bibelarbetare.”— Sammanställarna.] rätt

(456)Avsikten är, att lära ut Bibeln
Pånyttfödelse av Bibelns Studium behövs
— En renässans i studiet av Bibeln behövs jorden runt. Uppmärksamheten skall inte riktas mot människors påståenden, utan mot Guds Ord. När det sker, kommer ett mäktigt verk att uträttas. Då Gud tillkännagav, att Hans Ord inte skulle komma att vända tillbaka förgäves till Honom {se Jesaja 55:11}, menade Han allt det Han sade. Evangeliet skall förkunnas för alla folk. Bibeln skall slås upp inför människorna. Kunskap om Gud utgör den högta utbildningen, och den kommer att täcka jorden med sin vidunderliga sanning, liksom vattnet täcker havet. — Manuskript 139, 1898. rätt

(456) Bibelarbete bestämt av den himmelske Fadern — Vår himmelske Far har markerat vårt arbete för oss. Vi skall ta våra Biblar och gå fram för att varna världen. Vi skall vara Guds hjälpande händer i det att frälsa människor – kanaler genom vilka Hans kärlek dag för dag flödar till de döende. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 150 (1909). rätt

(456)En Metod framtagen i Himmelen — Planen om att hålla bibelläsningar var en tanke som föddes i himlen. Det finns många, både män och kvinnor, som kan utföra en sådan missionsgärning. Därigenom kan det utvecklas arbetare (457) som kommer att bli mäktiga gudsmän. Genom dessa bibelläsningar har Guds ord kommit till tusentals och arbetarna kommer i kontakt med människor av alla folkslag och språk. Bibeln förs in i hemmen och dess heliga sanningar påverkar samvetet. Människorna leds till att läsa, undersöka och själva bedöma och de måste ta ansvaret för huruvida de tar emot det gudomliga ljuset eller förkasta det. Gud vill inte tillåta att detta dyrbara arbete för Honom blir obelönat. Varje ödmjukt försök som utförs i Hans namn, kommer Han att kröna med framgång. — Evangeliets Tjänare, sidan 192 (1915). rätt

(457)Bibelarbete en grundlig Metod — I varje stad, där arbete inleds, skall en fast grund läggas för ett beständigt verk. Herrens tillvägagångssätt skall följas. Genom att arbeta från dörr till dörr, genom att hålla Bibel-läsningar i familjekretsen, kan arbetaren finna vägen till många sanningssökare. Genom att slå upp Skrifterna, genom bön, genom att utöva tro, skall han undervisa människorna om Herrens väg. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 38 (1902). rätt

(457)Bibelarbete att föredra framför offentliga Möten på vissa Orter — En gång blev jag visad en plats, där tältmöten hade hållits. Ingående förberedelser gjordes, och de därtill hörande utgifterna var stora. Tillräckligt gjordes, för att väcka hela samhället, och på ett sätt blev det också väckt; men det var, för att varna för de farliga villoläror, som förfäktades av sanningens talare. Larmet gick, och så upprepades lögner gång efter annan. Maningen, att inte besöka mötena, ljöd kraftfullt. Medarbetarna blev besvikna med sin insats, ty bara ett fåtal kom, för att lyssna, och ytterst få bestämde sig, för att lyda sanningen. rätt

(457)Jag visades samma ställe vid ett annat tillfälle. Jag såg två Bibelarbetare, som var på besök hos en familj. Med uppslagna Biblar framför sig, berättade de om Jesus Kristus som den syndaförlåtande Frälsaren. (458) De talade med fräschör och kraft. Allvarliga böner steg upp till Gud, och hjärtan mjukades upp och betvangs genom Guds Andes dämpande verkan. Då Guds Ord utlades, såg jag ett mjukt, strålande ljus lysa upp Skrifterna, och jag sade andäktigt: ”Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.”{Lukasevangeliet 14:23.} rätt

(458)Medarbetarna var inte skrytsamma, utan ödmjuka och ångerfulla i hjärtat, de var hela tiden medvetna om, att den Helige Ande var deras verksamma kraft. Under Andens gudomliga inflytande skingrades liknöjdheten, och ersattes av uppriktigt intresse. Det dyrbara ljuset förmedlades från granne till granne. Nedbrutna familjealtaren restes upp på nytt, och många omvändes till sanningen. — Brev 95, 1896. rätt

(458)Förklara Ordet — Bjud till ordentligt just där Du är, just där folket är. Guds Ord har dolts, så att säga, under ett sädesmått. Ordet måste förklaras för dem, som inte känner till dess krav. Utforska Skrifterna tillsammans med de läraktiga. Verkets upptakt kan bli blygsamt, men andra kommer att ansluta, för att föra det vidare; och när allvarliga satsningar görs i tro och beroende på Gud, för att upplysa och lära människorna om Ordets grunder, kommer lyssnarna att inse betydelsen av egentligt lärjungaskap. — Brev 30, 1911. rätt

(458)Personliga Arbetare och kloka Rådgivare
Vårt Exempel försvagar eller stärker våra Råd
— När du försöker ge råd eller uppmuntran åt någon som råkat i svårigheter, kanske in i en krissituation, väger (459) dina ord inte tyngre än det förtroende du skapat genom ditt sätt att leva. Du måste vara en god människa innan du kan göra gott. Du kan inte påverka någon till det bättre innan du själv påverkats av Kristi nåd. När du så befriats från din själviskhet och fyllts av gudomlig sympati kommer det att vara lika naturligt för dig att leva för andras bästa som det är för nyponbusken att bära sina skära rosor eller för vinrankan att bära sina välsmakande druvor. — Men Jag säger…, sidan 135 (1896). rätt

(459)Personliga Insatser i Bibelarbete — Det är nödvändigt att komma nära människorna genom personligt arbete. Om vi använde mindre tid till att predika för människor, och mer tid till att arbeta personligt för dem, skulle vi uppnå större resultat. Vi borde hjälpa de fattiga, sköta om de sjuka, trösta de sörjande, undervisa de okunniga, instruera de oerfarna. Vi borde gråta med dem som gråter och glädja oss med dem som är glada. Om vi gör detta, och om det åtföljs av övertygelsens kraft, bönens kraft och Guds kärleks kraft, skall och kan detta arbete inte bli utan frukt. — Hälsa för Hela Människan, sidan 113 (1905). rätt

(459)Kvinnor som Nådens Budbärare — Vi är i stort behov av helgade kvinnor, som, i egenskap av nådens budbärarinnor, skall besöka mödrar och barn i deras hem, och, vid behov, hjälpa till med vardagsgöromålen, innan de för sanningen för vår tid på tal. Ni kommer att upptäcka, att Ni genom denna metod kommer att vinna själar under Ert tjänande. — The Review and Herald, den 12. juli, 1906. rätt

(459)Nå Hjärtan, genom att visa Intresse för de Sjuka — Mina bröder och systrar, överlämna er åt Herren för att göra tjänst åt honom. Låt inget tillfälle gå förlorat för att utföra något. Besök de sjuka och lidande och visa dem vänligt (460) intresse. Om det är möjligt så gör något för deras välbefinnande. På det sättet kan ni påverka hjärtana och tala ett ord om Kristus. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 36 (1909). rätt

(460)Var Familjens Vän — Systrarna kan göra mycket, för att nå fram till folks hjärtan och göra dem mjuka. Var Ni än befinner Er, mina systrar, arbeta i all enkelhet. I fall Ni besöker en barnfamilj, visa Er intresserade av ungarna. Låt dem se, att Ni älskar dem. Om ett av barnen är dåligt, erbjud behandling; bistå den slitna, bekymrade modern, att lindra dess plågor. — The Review and Herald, den 11. november, 1902. rätt

(460)Människor frälsta som Enskilda, inte i Flock —Saltet måste blandas in ordentligt i det som skall bevaras. Det måste lösas upp och tränga in för att kunna hindra förruttnelse. Så är det också med människor. Evangeliums frälsande kraft kommer till uttryck i de nära personliga kontakterna. Frälsningen är inte kollektiv utan individuell. Vi måste skapa förtroende hos var och en som vi skall kunna hjälpa. — Men Jag säger…, sidan 44 (1896). rätt

(460)Kvinnliga Rådgivare behövliga — Om en kvinna, oavsett vem, blottar sig känslomässigt för Dig [riktat till en konferensordförande. — Sammanställarna], skall Du då visa Dig bemötande och ta emot brev från henne och känna ett särskilt ansvar, att bistå henne? rätt

(460)Min broder, Du bör uppträda på ett annat sätt i sådana omständigheter, och föregå med gott exempel för Dina predikantbröder. Visa medlemmarna i Din familj Din särskilda omsorg, de behöver varje uns av den. rätt

(460) När en kvinnas värld raseras, bör hon vända sig med sina bekymmer till sina väninnor. Om kvinnan, som har uppsökt Dig, har orsak till klagomål mot maken, borde hon gå med sina bekymmer till någon annan kvinna, som, vid behov, må tala med Dig därom, utan att tillstymmelse till (461) ondo går att skönja. rätt

(461)Du tycks inte förstå, att Ditt uppförande härvidlag innebär ett osunt inflytande. Var vaksam över Dina ord och handlingar. — Brev 164, 1902. rätt

(461)Ett storslaget Verk, som Himmelen ansluter sig till — Det arbete Du håller på med [riktat till en kvinna med omfattande offentlig erfarenhet, som hade gått med i Sjundedags-adventistsamfundet. — Sammanställarna], för att hjälpa våra systrar till, att inse sitt personliga ansvar inför Gud, är nyttigt och nödvändigt. Det har länge försummats. Men när detta verk framställs med entydiga, enkla, bestämda ord, kan vi vänta oss, att hemmets plikter, i stället för att bli försummade, kommer att utföras med mera omfattande eftertanke. Herren vill, att vi alltid noga skall påpeka den mänskliga själens värde för dem, som inte inser detta. rätt

(461)Om det går, att instruera välordnade, organiserade grupper om den roll de skall spela som tjänare åt Mästaren, kommer våra församlingar att livas upp och stärkas som kanske aldrig förr. Vi kommer då att sätta sant värde på själen, som Kristus har frälst. Våra systrar dignar ofta under trycket från sina växande familjer och prövningar, som andra förbiser. Jag har längtat länge efter kvinnor, som ginge att utbilda till, att hjälpa våra systrar upp på fötter igen från deras modstulenhet till att förstå, att de visst kan göra ett arbete åt Herren. Därmed skulle solen stråla på deras egna liv, och förmeras till andra. Gud kommer att välsigna Dig och alla, som förenar sig med Dig i detta storslagna verk. — Brev 54, 1899. rätt

(461)Sök efter de Förlorade
Bär med Dig Bibeln till varje Hushålls Dörr
— Bibeln bär inte kedjor. Den går att ta med sig till varje människas port, och dess sanningar går att överbringa (462) till varje människas samvete. Det finns många, som, i likhet med de ädla Bereaborna, dagligen kommer att rannsaka Skrifterna, för att utröna riktigheten hos den framställda sanningen. Kristus sade: ”Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.”{Johannesevangeliet 5:39.} Jesus, världens Förlossare, manar människorna inte bara till Bibelläsning, utan till, att de skall ”forska i Skrifterna”. Det här är ett stort och viktigt verk, vilket har fallit på vår lott, och genom att utföra det, skall vi bli storligen välsignade; ty lydnad mot Kristi kommando gör en inte lottlös. Han kommer att utdela bestämda favörer för denna trohetshandling, när vi följer ljuset, som framgår av Hans Ord. — Counsels on Sabbath School Work, sidan 84 (1889). rätt

(462)Många väntar på, att bli skördade — Över hela världen ser människor grubblande upp mot himmelen. Böner och tårar och frågor kommer från människor som längtar efter kunskap, efter nåd, efter den helige Ande. Många står på gränsen till Guds rike och väntar endast på att släppas in. — Löftestiden, sidan 103 (1911). rätt

(462)Leta efter de Förlorade — Detta arbete måste utföras på ett bestämt sätt. De bortsprungna fåren finns överallt i det land, där Du är. Du skall leta efter och rädda de förlorade. De vet inte själva, hur de skall sätta sig i säkerhet. — Brev 189, 1899. rätt

(462)Finn Öppningar för Studier — I varje stad, där arbete inleds, skall en fast grund läggas för ett beständigt verk. Herrens tillvägagångssätt skall följas. Genom att arbeta från dörr till dörr, genom att hålla Bibel-läsningar i familjekretsen, kan arbetaren finna vägen till många sanningssökare. Genom att slå upp Skrifterna, genom bön, genom att utöva tro, skall han undervisa människorna om Herrens väg. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 38 (1902). rätt

(463)Uppsök ärliga Själar (463)— Jag måste göra mitt bästa, för att överföra till vårt folk meddelandet, att Herren har ärliga själar i alla våra städer, och att de måste uppsökas. Herren är inte nöjd med vår prestation. Många städer är fortfarande praktiskt taget orörda. De, som är sysselsatta med uppdraget, att varna och förmana invånarna i storstäderna, kommer att vinna kunnande i själavinning åt Kristus... Hur skall de bli omvända, med mindre de nogsamt blir upplysta om sanningen, rad för rad, föreskrift efter föreskrift? ... Medarbetarna får inte ödsla tid på en ständig cirkelgång ibland församlingar, som redan har anammat sanningen, samtidigt som det vimlar av sådana, som aldrig har fått sanningen förklarad för sig. — Brev 8, 1909. rätt

(463)Medarbetare vägleds till de Intresserades Hem — Ljus, ljus från Guds Ord – det är, vad folket behöver. I fall Ordets utläggare är villiga härtill, kommer Herren att leda dem till människornas närhet. Han kommer att föra dem till hemmet åt sådana, som behöver och åstundar sanningen; och när Guds tjänare är engagerade i verket med, att leta reda på det förlorade fåret, kommer deras andliga förmågor att väckas och stärkas. — The Review and Herald, den 29. december, 1904. rätt

(463)Med tiofaldig Kraft — Om halva tiden, som nu går åt till predikande, satsades på arbete från hus till hus, skulle ett gott utfall märkas. Mycket gott skulle åstadkommas, ty medarbetarna skulle komma nära folket. Tiden nedlagd på, att i stillhet besöka familjer, och under samvaron med dem tala till Gud i bön, lovsunga Honom och förklara Hans Ord, åstadkommer vanligen mer gott, än offentliga möten. Det händer ofta, att folks sinnen tar tio gånger så kraftigt rätt

(464) (464) intyck av personliga vädjanden, än av något annat slags ansträngningar. Familjer, som besöks på detta vis, tilltalas personligen. Familjemedlemmarna befinner sig inte i en brokig församling, där de kan dryfta sanningarna de uppfattar med andra mötesdeltagare. Nej, de blir personligen och uppriktigt tilltalade med ömhjärtade vädjanden. De tillåts, att öppet ge luft åt sina invändningar, och varje invändning går att bemöta med ett ”Så säger Herren”. Om det här arbetet utförs i all ödmjukhet av dem, vars hjärtan behärskas av Guds kärlek, förverkligas dessa ord: ”När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.”{Psaltaren 119:130.} — Brev 95, 1896. rätt

(464)Somliga verkar vara onåbara — De, som arbetar för Gud, kommer att finna en del personer onåbara. De verkar bli förnärmade över, att bli störda i sitt religiösa utövande, och ser inte med blida blickar på dem, som är Guds medarbetare. Dessa medarbetare måste glömma jaget och se på Jesus, varvid de ger noga akt på anvisningarna i Hans Ord. — Brev 5, 1896. rätt

(464)Evangeliserande Kvinnor
I denna Kristid
— Herren har ett arbete åt kvinnor lika väl som åt män. De kan inta sina platser i Hans verk, och så kommer Han att arbeta genom dem. Om de är klart medvetna om sin plikt, och verkar under inflytandet från den Helige Ande, kommer de att ges den nödvändiga självbehärskningen för vår tid. Frälsaren kommer att på dessa självuppoffrande kvinnor stråla ljuset från Sitt anlete, och kommer att skänka dem en kraft, som överträffar mäns. De kan uträtta ett arbete i familjer, som män är oförmögna till, ett arbete, som (465) berör folks innersta. De kan komma nära hjärtana på dem, som män inte når fram till. Deras insatser behövs. — The Review and Herald, den 26. augusti, 1902. rätt

(465)Kvinnor med ett Hjärta för Verket — Kvinnor, som har ett hjärta för Guds sak, kan uträtta ett gott dagsverke i sina hemmadistrikt. Kristus omtalar kvinnor, som bistod Honom vid framställandet av sanningen inför andra, likaså talar Paulus om kvinnor, som strävade jämte honom för evangeliet. Men hur svagt har inte verket utförts av dem, som kunde göra ett bättre arbete bara de ville. — Brev 31, 1894. rätt

(465)När troende Kvinnor känner en Börda för Själar — Jag har tänkt, att Du, med Din erfarenhet, under Guds överinseende, kunde göra Ditt inflytande gällande, för att lansera arbetslinjer, där kvinnor kunde gå samman, för att verka för Herren. Förvisso borde det vara ett större antal kvinnor engagerade i arbetet med, att bistå den lidande mänskligheten, för att lyfta upp och lära dem, att tro – helt enkelt tro – på Jesus Kristus, vår Frälsare. Och när själar överlämnar sig till Herren Jesus, och sträcker vapen, kommer de att förstå läran... rätt

(465)Det smärtar mig, att inte flera av våra systrar i Amerika utför det arbete de kunde göra för Herren Jesus. Genom att förbli i Kristus, skulle de erhålla mod och kraft samt tro för verket. rätt

(465)Många kvinnor älskar att prata. Varför vill de inte prata Kristi ord till själar, som håller på att gå under? Ju närmare vi står Kristus, desto tydligare erfar hjärtat hopplösheten hos själar, som inte känner Gud, och som inte är klara över den vanära de utsätter Kristus för, som har köpt dem till ett pris. rätt

(465)När de troende kvinnorna känner bördan för själar, och bördan från andras synder, kommer de att verka, som Kristus verkade. rätt

(465)De kommer inte att betrakta någon uppoffring som för stor, för att vinna själar för (466) Kristus. Och var och en, som känner denna kärlek till själar, är född av Gud; de är redo, att gå i Hans fotspår, och deras ord och röster kommer då att användas i Mästarens tjänst; saven, som når deras själar från huvudstammen, kommer att flöda i breda kanaler med kärlek till själar, som är sammanskrumpnade och uttorkade. rätt

(466)Det här arbetet innebär ständig utbildning. Önskan om, att vara till välsignelse, yppar svagheten och ineffektiviteten hos medarbetaren. Detta driver själen till Gud i bön, varpå Herren Jesus skänker ljus genom Sin Helige Ande, och då förstår de, att det är Kristus, som åstadkommer hårda hjärtans nedsmältning och sönderbrytande. — Brev 133, 1898. rätt

(466)Behövs i olika Delar av Verksamheten — Inom de skilda delarna av Guds saks verksamhet finns det ett vitt fält, där våra systrar kan uträtta mycken nytta åt Mästaren. Många linjer med missionsarbete försummas. Mycket arbete, som ofta lämnas ogjort inom våra församlingar, skulle gott kunna göras genom hjälp från våra systrar, om de vore rätt utbildade. Genom diverse linjer av missionsinsatser i hemmen förmår de, att nå en samhällsklass, som inte nås av våra predikanter. Ibland de ädla kvinnor, som har ägt moraliskt kurage, till att bestämma sig för sanningen för denna tid, finns det många med takt, uppfattningsförmåga och duglighet, som skulle bli framgångsrika medarbetare. Sådana kristna kvinnors ansträngningar är behövliga. — The Review and Herald, den 10. december, 1914. rätt

(466)Kvinnors Deltagande i Evangelisering — Inom de olika linjerna av missionsarbete i hemmen kan en blygsam, intelligent kvinna använda sina krafter med bästa möjliga utfall. Vilka kan hysa en så djup kärlek till de manliga och kvinnliga själar, för vilka Kristus har dött, som de, vilka är (467) delaktiga av Hans nåd? Vilka kan stå för sanningen och Kristi exempel bättre, än kristna kvinnor, som själva praktiserar sanningen? — The Review and Herald, den 10. december, 1914. rätt

(467)Som Rådgivare, Sällskap och Medarbetare — Om kvinnor med klokhet gör det bästa av sin tid och sina förmågor, varvid de förlitar sig på Gud för visdom och styrka, kan de bli sina mäns jämlikar som rådgivare, sällskap och medarbetare, utan att förlora något av sin kvinnliga gras eller blygsamhet. De förmår därmed, att höja den egna karaktären, och samtidigt höja och förädla familjens karaktärer, och utöva ett mäktigt, ehuru omedvetet, inflytande på omgivningen. Varför skulle inte kvinnor uppodla intellektet? Varför skulle de inte motsvara Guds avsikt med sina liv? Varför skulle de inte förstå sig på sina krafter, och inse, att dessa krafter kommer från Gud, samt eftersträva, att nyttja dem till det yttersta, genom att göra andra gott, genom att främja reformverket, sanningen och verklig godhet i denna värld? Satan vet, att kvinnor äger ett inflytande på gott eller ont; alltså försöker han, att värva dem till sina led. — Good Health, juni, 1880. rätt

(467)Kraften hos ett konsekvent Liv — Underbart är uppdraget åt fruar, mödrar och yngre kvinnliga medarbetare. Om de så önskar, kan de utöva ett inflytande på gott mot alla omkring dem. Genom återhållsamhet i klädseln och ett kristligt uppträdande, kan de bära vittnesbörd om sanningen i dess enkelhet. De kan låta sitt ljus stråla inför alla, så att andra ser deras goda gärningar och förhärligar deras Fader, som är i himmelen. En verkligt omvänd kvinna utövar ett kraftfullt, förvandlande (468) inflytande på gott. I sällskap med mannen, kan hon bidra till hans arbete, och skänka honom uppmuntran och välsignelse. När vilja och förmåga ställs till Guds Andes förfogande, finns det ingen gräns för allt det goda, som går att åstadkomma. — Manuskript 91, 1908. rätt

(468)Bär Bördor åt Jesus — Våra systrar, de unga, de medelålders och de komna till åren kan spela en roll i det avslutande verket för denna tid; och härvidlag kommer de, när tillfälle ges, att vinna en erfarenhet av högsta värde för sig själva. Genom att glömma det egna jaget, kommer de att växa till i nåden. Genom att rikta tankarna åt det här hållet, kommer de att lära sig, att bära bördor åt Jesus. — The Review and Herald, den 2. januari, 1879. rätt

(468)De, som arbetar hemma — De, som anställer män eller kvinnor som hemhjälp, bör gem dem en skälig lön. Dessutom bör de visa dem sin uppskattning. Låt dem inte förmoda, att deras trogna tjänst inte uppskattas. Deras arbete är lika viktigt, som att hålla Bibelläsningar, och därför bör de också få höra berömmande ord. Ofta hungrar de efter förbarmande och medlidande. Detta bör inte förnekas dem, ty de förtjänar det. rätt

(468)De, som lagar mat och utför övriga hushållssysslor, är lika mycket engagerade i Guds tjänst, som de, vilka är engagerade i Bibelarbete. Därutöver är de i större behov av medlidande och förbarmande; ty i det andliga arbetet finns det sådant, som livar, lyfter upp och tröstar. Och kom ihåg, vi är alla tjänare. Den, som utför Ditt hushållsarbete, uppskattas inte mindre av Herren, än den, vars uppgift är, att hålla Bibelläsningar. — Manuskript 128, 1905. rätt

(469)Både Män och Kvinnor kallas till Bibelarbete
Kombinera Förmågor, för att verkligen nå någonstans
—(469) När ett storslaget och avgörande arbete skall utföras, väljer Gud ut män och kvinnor till verket, och arbetet lider förlust, när bådas talanger inte kombineras. — Brev 77, 1898. rätt

(469)Kvinnor kan likaväl som män ta del i arbetet att så ut sanningens säd på platser där de kan arbeta sig fram och finna fotfäste. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 128 (1909). rätt

(469)Somliga Kvinnor lämpade för Bibelarbete — Det finns kvinnor, som är särskilt lämpade för arbetet med, att hålla Bibelläsningar, och de är verkligen framgångsrika i, att framställa Guds Ord i dess enkelhet för andra. De visar sig vara en stor välsignelse, när det gäller att nå mödrar och deras döttrar. Detta är en helig uppgift, och de, som utför den, bör uppmuntras. — Brev 108, 1910. rätt

(469)Färgade Kvinnor kallade till Verket — På sistone har jag sovit dåligt, eftersom insikten om behoven på fältet har sköljt över mig. Hälsomission måste bedrivas ibland detta folk [de färgade], som måste utbildas i barnskötsel, matlagning och annat viktigt. Ibland dem finns det sådana, som måste utbildas till lärare, Bibelarbetare och kolportörer. — Brev 221, 1904. rätt

(469)Utbilda färgade Män — Mörkhyade män bör utförligt utbildas och tränas upp för att läsa ur Bibeln för människor och hålla tältmöten bland sitt egna folk. Många finns som har förmåga, och bör förberedas för detta arbete. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 207 (1909). rätt

(470)Bibelstudier hållna av Personer med andlig Förståelse (470) — Avtryck har gjorts i hjärtan, och själar har blivit omvända, då Du har framställt Bibelns stora, prövande sanningar, sanningarna om Kristi nåd. Nu borde Du åtföljas i arbetet av män med andlig insikt, som samverkar med Dig, som på dagtid håller Bibelstudier med de nyomvända, varvid de förklarar för dem, hur de skall rätta sig efter den Helige Andes kraft, så att dessa själar fullt ut och avgjort omfamnar sanningen. De behöver personlig instruktion om många saker och ting. — Brev 376, 1906. rätt

(470)Utbilda Män och Kvinnor för Bibelarbete — På förmiddagarna höll äldstebroder och fru Haskell Bibelstudier, och på eftermiddagarna gick lärlingarna ut på besök från hus till hus. Dessa missioninriktade besök, liksom försäljningen av många böcker och tidskrifter, jämnade vägen för hållandet av Bibelläsningar. Omkring fyrtio män och kvinnor deltog i förmiddagsundervisningen, och ett ansenligt antal av dessa elever var engagerade i eftermiddagsarbetet. — The Review and Herald, den 29. november, 1906. rätt

(470)Den evangeliske Besökaren
Både Bibelinstruktörer och Besökare
— Det är vissa med en del erfarenhet, som under sina försök till upplivning av döende församlingar och i nya gemenskaper bör välja ut unga eller mogna män till assistenter i arbetet. På det här sättet kommer de att vinna kunskap, genom att intressera sig för personligt görande, och mängder av biträden kommer att bli gjorda dugliga som Bibelläsare, som kolportörer (471) och som hembesökare. — Brev 34, 1886. rätt

(471)Ungdomar kallade som evangeliska Besökare — Det förekommer många verksamhetsgrenar, där de unga kan finna möjligheter att bidra. Grupper bör organiseras och utbildas grundligt, för att verka som sköterskor, evangeliska besökare och Bibelläsare, samt som bokförsäljare, predikanter och hälsomissionerande evangelister. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 546 (1913). rätt

(471)Kvinnor bör gå på Besök — Kvinnor kan fullgöra ett gott arbete för Gud, om de först lär sig den dyrbara, allt annat överskuggnade läxan om ödmjukhet i Kristi skola. De kommer att kunna gynna människorna, genom att för dem lyfta fram Jesu fullständiga duglighet och tillräcklighet... rätt

(471)Många, som blir anförtrodda någon enkel syssla, att uträtta för Mästaren, blir snart nog missnöjda, och menar, att de bör vara lärare och ledare. De vill överge sitt anspråkslösa tjänande, vilket är lika viktigt i sin sfär, som de mera omfattande satsningarna är i sin. De, som har utsetts till hembesökare, kommer snart att tänka, att vem som helst kan göra det jobbet, att vem som helst kan uttrycka ord av medlidande och uppmuntran, och leda människor på ett enkelt, stillsamt sätt till rätt förståelse av Skrifterna. Men det är ett verk, som kräver en god portion nåd, mycket tålamod och visdom, som ständigt måste växa till... rätt

(471)Inget arbete, som utförs för Mästaren, skall betraktas som simpelt och av föga värde... Om det görs med glatt humör, ödmjukt och med Kristi mildhet, kommer det att utmynna i Guds förhärligande. — Brev 88, 1895. rätt

(471)Kvinnor i offentlig Tjänst
Effektiviteten hos Kvinnors Arbete
— Kvinnor kan fungera som redskap för rättfärdighet, varvid de utför heligt tjänande. Det var Maria, som först förkunnade en uppstånden Jesus... I fall det funnes tjugo kvinnor, där det nu är en, som skulle göra detta heliga uppdrag till sitt älskade (472) arbete, skulle vi se många flera omvända till sanningen. Kristna kvinnors förfinande, uppmjukande inflytande behövs under det omfattande arbetet med, att förkunna sanningen. — The Review and Herald, den 2. januari, 1879. rätt

(472)Herr och Fru förenade i Verksamhet — Det finns kvinnor, som bör verka i evangeliets tjänst. På många sätt och vis skulle de uträtta mer gott, än de predikanter, som försummar att besöka Guds skara. — Manuskript 43a, 1898. rätt

(472)Visdom krävs, för att välja ut Undervisare i Evangeliet — Till arbetet bör väljas ut kloka, helgade män, som förmår att uträtta ett gott dagsverke i, att nå fram till själar. Det bör också väljas ut kvinnor, som förmår att framställa sanningen på ett entydigt, förståndsmässigt, enkelt sätt. Vi måste ha ibland oss medarbetare, som inser behovet av nådens djupgående verk i folks hjärtan. Sådana bör uppmuntras till, att inleda allvarligt menade missionsförsök. Det har länge förelegat ett behov av flera av den här sortens arbetare. Vi måste be synnerligen allvarligt och enträget: ”Herre, hjälp oss, att bistå varandra.” Jaget måste begravas med Kristus, och vi måste döpas med Guds Helige Ande. Sedan kommer faktumet att uppenbaras i tal, i anda och i vårt arbetssätt, att Guds Ande leder oss. rätt

(472)Vi behöver som medarbetare män och kvinnor, som förstår skälen till vår tro och inser vidden av det verk, som skall utföras i utbredandet av sanningen, och som vägrar, att tala ord, som försvagar själars tillit till Guds Ord, eller som ödelägger gemenskapen ibland dem, som är av samma tro. — Brev 54, 1909. rätt

(472)En Bibelinstruktör talar till Församlingen — Varje vecka avlägger sitt vittnesbörd; en á två själar tar emot sanningen, och den förunderliga förändringen i ansiktsuttryck och karaktär gör ett sådant intryck på (473) omgivningen, att det blir rena dominoeffekten, varigenom ytterligare andra leds till sanningen; och nu forskar dessa flitigt i Skriften... rätt

(473)Syster R och syster W är minst lika effektiva i sitt arbete, som predikanterna; och under en del möten, när förkunnarna måste frånvara, greppar syster W Bibeln och vänder sig till församlingen. — Brev 169, 1900. rätt

(473)En Syster skall tala till de Församlade — Vi tror fullt ut på församlingsorganisation, men inte på regler för minsta lilla sak; ty alla sinnen går ej att nå med samma metoder... rätt

(473)Varje person har en fackla, som skall hållas brinnande... Betydligt mera ljus skiner från en sådan fackla på vandrarens stig, än som skulle komma från en hel procession med fackelbärare ute efter, att göra sig märkvärdiga. Oh, vilket verk vi skulle utföra, om vi vore helgjutna kristna! rätt

(473)Lär ut det här, min syster. Många vägar ligger öppna framför Dig. Vänd Dig till mängden, närhelst Du kan; använd varje jota inflytande Du är mäktig till genom varje bekantskap, som går att omvandla till ett medel, för att tillsätta jäst till degen. Varje man och varje kvinna har ett arbete att utföra åt Mästaren. Personlig helgelse och rättfärdighet inför Gud åstadkommer, genom de enklaste metoder, mer, än de största åthävor. — The Review and Herald, den 9. Maj, 1899. rätt

(473)Bibelundervisning på Lägermöten kan skötas av Kvinnor — Våra lägermöten skall skötas på så sätt, att de är skolor, där medarbetarna undervisas. Vi behöver bli klokare, när det gäller arbetets fördelning, och lära alla, hur de bäst bedriver varje del av arbetet... Korta föredrag bör hållas, följda av Bibellektioner. Talaren skall se till, att han fäster (474) sanningen i folkets sinnen. Om skärpta kvinnor verkligen är omvända, kan de spela en roll i arbetet med, att hålla Bibellektioner. Ett stort fält att tjäna på väntar på kvinnor lika väl som på män. — Brev 84, 1910. rätt

(474)Utbildning och Bakgrund
Värdet av välutbildade Medarbetare

— Gud kallar på arbetare; men Han söker efter dem, som villigt underställer sig Honom, och lär ut sanningen sådan den är i Jesus. En medarbetare, som har utbildats och övats för verket, som behärskas av Kristi Ande, åstadkommer mycket mer, än tio arbetare, som inleder uppgiften svaga i båda kunskap och tro. En, som verkar i samklang med Guds anvisningar, och i enhet med bröderna, uppnår mera gott, än tio, som ej inser det nödvändiga i, att vara beroende av Gud och agera i harmoni med verkets allmänna plan. — The Review and Herald, den 29. Maj, 1888. rätt

(474)Bibelarbetare från våra Skolor — I varje skola inrättad av Gud kommer det, som aldrig förr, att vara behov av Bibelundervisning. Våra elever skall utbildas till Bibelarbetare, och Bibellärarna kan utföra ett vidunderligt arbete, om de i sin tur låter sig undervisas av den store Läraren. rätt

(474)Guds Ord är verklig vishetslära eller filosofi, äkta vetenskap. Människors åsikter och sensationsbundet predikande når ingen vart. De, som har Guds Ordet i blodet, kan lära ut det på samma enkla sätt, som Kristus gjorde. Alltför mycket beror på öppnandet av Skriften för dem, som sitter i mörker, för att vi skall bruka ett enda ord, som inte är lätt att förstå... rätt

(474)Det behövs medarbetare, som kommer icke troende in på livet, i stället för, att icke troende skall närma sig dem, medarbetare inställda på, att hitta det bortsprunga fåret, som utför personligt arbete, och som sprider klar, entydig undervisning. rätt

(475)Det bör vara våra skolors målsättning, att tillhandahålla bästa möjliga undervisning och övning för Bibelarbetare. Våra konferenser bör se till, att skolorna har lärare, som i grund och botten är Bibellärare med djup kristen erfarenhet. De mest lovande pastorsämnena bör knytas till skolorna. — Manuskript 139, 1898. rätt

(475)Mångsidig Utbildning, däribland Bibelarbete — Herren avser, att skolan också skall vara en plats, där utbildning går att tillhandahålla för kvinnligt arbete — matlagning, hushållssysslor, sömnad, bokhållning, korrekt läsning och uttal. De skall göras kvalificerade för vilken ledig tjänst som helst — inspektör, Sabbatsskollärare, Bibelarbetare. De måste vara redo, att undervisa barn i grundskolan. — Brev 3, 1898. rätt

(475)Erfarna Arbetare, inte Pojkar och Flickor — Pastorsarbete går inte och bör inte anförtros åt pojkar, ej heller bör arbetet med, att hålla Bibelläsningar anförtros åt oerfarna flickor, eftersom de erbjuder sina tjänster och är villiga, att ikläda sig ansvarsfulla ställningar, men som har begränsad troserfarenhet, utan ingående utbildning och träning. De måste bevisa sin duglighet; och med mindre de lägger sig till med bestämda, samvetsgranna principer, för att motsvara Guds högst ställda förväntningar, kommer de inte att ge en korrekt bild av vår sak och vårt verk för innevarande tid. Våra systrar, som är knutna till verket inom varje mission, måste dela de erfarna medarbetarnas djupgående erfarenhet, vilken har visat dem rätta arbetsmetoder. (476) Missionssatsningarna är ständigt lidande på grund av bristen på arbetare med rätt slags mental inställning, liksom den hängivenhet och fromhet, som ger en riktig bild av vår tro. — Christian Education, sidorna 45-46 (1894). rätt

(476)Arbetet kräver Intelligens — Unga män borde inte ge sig in i uppgiften att förklara Skrifterna och undervisa om profetiorna när de saknar kunskap om de viktiga bibelsanningar som de försöker förklara för andra. De kanske har brister inom de vanliga utbildningsområdena och därför misslyckas med att göra allt det goda de skulle kunnat uträtta om de hade haft förmånen att gå i en bra skola. Okunnighet ökar inte ödmjukheten eller andligheten hos någon av Kristi bekännande efterföljare. Det gudomliga Ordets sanningar kan bäst uppskattas av en intellektuell kristen. Kristus kan förhärligas bäst av dem som tjänar honom med förstånd. Det stora syftet med utbildning är att göra oss kapabla att använda de krafter som Gud gett oss på det sätt som bäst representerar bibelns religion och upphöjer Guds härlighet. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 160 (1872). rätt

(476)Grundligt utbildade Medarbetare — Den tredje ängeln avbildas såsom flygande högst upp på himlen, vilket visar budskapets framfart kors och tvärs i hela världen. Detta är det mest allvarsmättade budskap, som någonsin har getts till dödliga, och alla, som är knutna till verket, bör först förnimma sitt behov av utbildning, och grundläggande träning för arbetet, för att bli framgångsrika i framtiden; likaså bör planer läggas och strategier antas för höjandet av de individer, som tror sig komma att ansluta sig till någon del av verksamheten. — The Review and Herald, den 21. juni, 1887. rätt

(476)Läraren måste känna till de verkliga Principerna hos Sanningen — Förvissa dig om att du känner sanningens verkliga principer. När du sedan stöter på (477) motståndare, kommer du inte att möta dem i din egen kraft. En Guds ängel kommer att stå vid din sid. och hjälpa dig att finna svar på varje fråga som kan ställas. Dag för dag måste du vara innesluten i Jesus, hur situationen än är. Då kommer dina ord och ditt exempel att ha ett starkt inflytande till det goda. — Evangeliets Tjänare, sidan 75 (1915). rätt

(477)En Vädjan om bättre utbildade Bibelinstruktörer — Jag tänker ordna en fond för betalning till de hängivna kvinnor, som är dugligast i, att hålla Bibelläsningar. Jag är också säker på, att vi måste utbilda flera medarbetare, som skall hålla Bibelläsningar. — Brev 83, 1899. rätt

(477)Kvalifikationer för Bibelinstruktörer
Kalibern på Kvinnorna inom Guds Verk
— Kvinnor med fasta principer och hållbar karaktär behövs, kvinnor, som tror att vi verkligen lever i den yttersta tiden, och att vi har det sista, allvarstyngda varningsbudskapet att förmedla till världen. De bör känna sig inbegripna i ett väsentligt arbete med, att sprida det ljus, som himmelen har låtit skina på dem. Ingenting skall få avskräcka den här gruppen från deras plikt. Ingenting skall få beröva dem modet vid arbetets utförande. De skall äga tron, för att verka för tid och evighet. De skall vörda Gud och ej låta sig distraheras från verket genom frestelserna från lukrativa erbjudanden och lockande utsikter. De skall nogsamt iaktta Sabbaten hos det fjärde budet, eftersom Gud har skänkt den Sin helighet, och har påbjudit dem, att helga vilodagen. De skall upprätthålla sin rättskaffenhet, kosta vad det kosta vill... Dessa är de, som skall korrekt framställa vår tro, vars ord vägs på guldvåg och liknar (478) gyllene äpplen på silverskålar... Systrar, Gud kallar Er, att verka på skördefältet och bidra till kärvarnas insamlande. — The Review and Herald, den 19. december, 1878. rätt

(478)Frisk, obändig Energi — För att arbetet skall skrida framåt inom alla avdelningar, söker Gud dem med ungdomlig vigör, iver och mod. Han har valt ut de unga, för att de skall främja Hans saks framåtmarsch. Dessa skall planera med hjälp av klara sinnen och förverkliga Hans planer med mod i barm. Detta fordrar frisk, obändig energi. Unga män och kvinnor inbjuds till, att skänka Gud sin ungdoms styrka, på det att de, genom användandet av sina krafter, genom eftertänksamhet och energiskt agerande, må bringa Honom ära och sina medmänniskor frälsning. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 535 (1913). rätt

(478)Här behövs det unga män och kvinnor, som inte låter sig skrämmas av omständigheterna, som vandrar med Gud, som ber mycket, och som har förmågan, att riktigt anstränga sig, för att suga åt sig allt tillgängligt ljus. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, 537 (1913). rätt

(478)Ihärdiga Kvinnor — Alla som arbetar för Gud skulle ha både Martas och Marias egenskaper: villighet att tjäna och allvarlig kärlek till sanningen. Jaget och själviskheten måste överges. Gud kallar allvarliga kvinnliga evangelister, tjänare som är kloka, varmhjärtade, ömsinta och principfasta. Han kallar kvinnor som är uthålliga, som kan glömma sig själva och sin egen personliga bekvämlighet och göra Kristus till sitt centrum, i det de talar sanningens ord, beder med de personer de får kontakt med och verkar för människors frälsning. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 118 (1900). rätt

(478)Kvinnor, vars Krafter låter dem fatta de rätta Besluten — Det finns ädla kvinnor, vars moraliska mod har gjort, att de utifrån bevisläget har ställt sig på sanningens sida. De har samvetsgrannt anammat sanningen. De äger takt, uppfattningsförmåga och goda förmågor, ja,(479) de kommer att bli framgångsrika arbetare åt sin Mästare. Kristna kvinnor behövs verkligen! — The Review and Herald, den 19. december, 1878. rätt

(479)Karaktärens Inflytande och Inflytandets Kraft — Några som utför missionsarbete är svaga, slappa, initiativlösa och blir lätt missmodiga. De saknar framåtanda. De har inte de positiva karaktärsdrag som ger kraft att utföra något – den gnista och energi som väcker entusiasm. De som vill nå framgång måste vara modiga och hoppfulla. De bör inte utveckla bara de passiva utan också de aktiva dygderna. Samtidigt som de skall ge ett milt svar som stillar vrede, måste de ha hjältens mod att stå emot det onda. Tillsammans med den kärlek som tål allting, behöver de den karaktärsstyrka som kommer att göra deras inflytande till en positiv kraft. — Hälsa för Hela Människan, sidan 437 (1905). rätt

(479)Gå till Botten med varje Ämne — I fall Du kallas till, att vara lärare inom någon del av Guds verk, kallas Du också till, att vara lärjunge i Kristi skola. Om Du åtar Dig det heliga ansvaret, att undervisa andra, ikläder Du Dig ansvaret, att gå till botten med varje ämne, som Du försöker att undervisa om. — Counsels on Sabbath School Work, sidan 31 (1892). rätt

(479)Mod, Framåtanda, Energi, Uthållighet — Det kristna livet omfattar mer än vad många tror. Det består inte enbart av mildhet, tålamod, ödmjukhet och vänlighet. Dessa dygder är nödvändiga, men det finns också behov för mod, framåtanda, handlingskraft och uthållighet. Den väg som Kristus visar oss är självförsakelsens smala väg. För att kunna ta sig in på den vägen och kämpa sig framåt genom svårigheter och besvikelser, måste man vara mer än en vekling... rätt

(480) (480) En del har ingen karaktärsfasthet. Deras planer och mål har ingen bestämd form eller stadga. De är bara till liten praktisk nytta i världen. Denna svaghet, obeslutsamhet och ineffektivitet borde övervinnas. I en sann kristen karaktär finns det en okuvlighet som inte kan böjas eller övervinnas genom ogynnsamma omständigheter. Vi måste ha moralisk ryggrad, en hederlighet som inte låter sig smickras, mutas eller skrämmas. — Hälsa för Hela Människan, sidan 437 (1905). rätt

(480)Vakenhet och Noggrannhet — Guds verk kräver män som kan snabbt kan uppfatta och förmår handla ögonblickligen och med kraft i rätt tid. Om du stannar upp för att mäta varje svårighet och väga varje problem du möter, då kommer du bara att uträtta litet. Hinder och svårigheter kommer du att möta vart du än vänder dig. Du måste med bestämd avsikt bestämma dig för att besegra dem. Annars kommer de att övervinna dig. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 497 (1875). rätt

(480)System och Fart i allt Arbete — Ditt rum kan härbärgera åtskilliga små prydnader, som har ställts där att beundras; men om Du är helt inriktad på Guds härlighet, gör Du klokt i, att stuva undan de här små avgudarna. Hanterandet, dammandet och omplacerandet av dem slukar många dyrbara ögonblick, som skulle kunna ägnas åt viktigt arbete. Men om Du inte tänker ställa undan Dina prydnadssaker, då har Du en annan läxa att lära Dig. Var snabb i vändningarna! Stå inte där och dröm, medan Du lyfter upp varje föremål, och håller det i handen, som om det skulle känna på, att ställa ned det igen. Det är en plikt för de långsamma, att bli raskare. Herren har sagt: ”Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.”{Romarbrevet 12:11.} rätt

(480)När Du lagar mat, beräkna tidsåtgången, så att Du ger Dig själv (481) all den tid, som erfarenheten säger Dig, att Du behöver, för att laga maten grundligt och servera den vid rätt tidpunkt. Det är dock bättre, att vara fem minuter för tidig, än att vara fem minuter för sen. Disken går också att klara av i ett nafs, och likväl med omsorg och noggrannhet. Långsamma, söliga vanor gör arbetet bara jobbigare. Men om Du bara vill, kan Du betvinga Dina nervösa, tveksamma vanor. Viljekraftens användning får händerna att röra sig flinkt. — The Youth’s Instructor,, den 28. januari, 1897. rätt

(481)Tekniker för Bibelarbete
Enkla, andefyllda Bibelläsningar
— Vi måste stå upp och samverka med Kristus... Lyd missionsuppdraget; hasta åstad till gränder och landsvägar. Besök så många orter som möjligt. Håll enkla, andefyllda Bibelläsningar; de kommer att öva ett sunt inflytande på folks sinnen. — Manuskript 53, 1910. rätt

(481)Ett Budskap ägnat, att ruska om Folk, så att de sätter igång med, att studera — Det för denna tid prövande budskapet skall bäras fram så rent och bestämt att åhörarna hajar till och man leder dem till en önskan att studera Skrifterna. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 109 (1909). rätt

(481)Lär ut, hur man nalkas Bibeln i en Lärjunges Anda — Den som studerar Bibeln, bör få lära sig att närma sig den i en läraktig anda. Vi bör inte söka efter bevis i Bibeln för att få stöd för våra uppfattningar, utan för att få veta vad Gud anser. — Vägen till Mognad, sidan 189 (1903). rätt

(481)Varje Bibelstudium måste följa en bestämd Plan — Alla lärare bör se till att de har bestämda mål för sitt arbete. Innan de ens försöker undervisa i ett ämne, bör de ha en fast plan i tankarna och veta precis vad de vill uppnå. De bör inte (482) avsluta undervisningen i något ämne, förrän eleven förstått principen i det och insett vad det innebär och själv tydligt kan tala om vad han eller hon har lärt sig. — Vägen till Mognad, sidan 254 (1903). rätt

(482)Enkla Ordval — leta aldrig efter ord som skall ge intryck av att du är lärd. Ju enklare ditt tal är, desto bättre kommer dina ord att förstås. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 383 (1900). rätt

(482)Enkel Förklaring bättre, än Argument — Argument är bra på sin plats, men mycket mer kan uträttas genom en enkel förklaring av Guds Ord. Kristi undervisning blev så tydligt illustrerad, att de mest okunniga lätt kunde förstå dem. Jesus behövde inte några långa och svåra ord i sina predikningar. Han använde ett enkelt språk som var anpassat efter vanliga människors fattningsförmåga. Han trängde inte längre in i de ämnen Han framlade än att de var i stånd till att följa Honom. — Evangeliets Tjänare, sidan 123 (1915). rätt

(482)Få Sakskäl bör räcka — Det är inte det bästa tillvägagångssättet att vara alltför utförlig och säga allt som kan sägas om ett ämne, när några få argument kommer att vara nog för att övertyga eller tysta motståndare. — Evangeliets Tjänare, sidan 277 (1915). rätt

(482)Framför Sanningen på ett enkelt Sätt — I denna tid när tilldragande fabler driver fram på ytan och fångar sinnens uppmärksamhet, kommer den sanning som presenteras på ett enkelt sätt och som stöds upp med några få, (483) starka bevis, att vara långt bättre än att söka och föra fram en sådan mängd av bevis, ty lärosatsen framstår då inte så klart i mångas sinnen. De tar många saker för givet. Bevisen hjälper inte saken i sådanas sinnen. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 36 (1872). rätt

(483)Rad för Rad — Låt sanningen bli framställd sådan som den är i Jesus, bud på bud, ljud på ljud, lite här, lite där. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 240 (1909). rätt

(483)Kraften hos kristen Medkänsla — Vänliga ord uttalade med enkelhet, små uppmärksamhetsbevis helt enkelt givna, kommer sopa bort moln av frestelse och tvivel som samlar sig över människan. Ett sannt hjärtligt uttryck med Kristuslik sympati, givet med enkelhet, har kraft att öppna dörren till hjärtan som behöver Kristi andes lättförståeliga och finkänsliga beröring. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 30 (1909). rätt

(483)Hitta Vägen till deras Hjärtan — Utnyttja tillfället på varje plats där ni kan få tillgång till folk i hemmen. Ta fram Bibeln och öppna dess stora sanningar för dem. Er framgång kommer inte att i så hög grad bero på den kunskap och lärdom ni har, som av den förmåga ni har att finna väg till människors hjärtan. Genom att vara utåtriktad och komma nära människorna kan ni lättare vända deras tankar i en annan riktning än genom det skickligaste föredrag. — Evangeliets Tjänare, sidan 193 (1915). rätt

(483)Lär ut och praktisera Grundsatser — Det är inte meningen att Guds bud ska presenteras som någon torr teori. De som ska förmedla principerna måste själva praktisera dem. De kan bara påverka andra när de själva återspeglar Guds karaktär och är ärliga, storsinta och osjälviska. — Vägen till Mognad, sidan 51, (1903). rätt

(483)Korsets Inflytande över Själavinning —Låt oss upphöja Golgata-korset så att alla kan inse dess väldiga betydelse. Det är det som kan ge gudomlig kraft och äkthet åt kyrkans verksamhet och inspirera medarbetare att gå ut i världen som levande ljusstrålar. Men Jag säger…, sidan 51 (1896). rätt

(484)Besvara Frågor —(484) Det bästa arbete ni kan utföra, är att undervisa och utbilda. När det ges tillfälle, så sitt ned hos en familj och låta dem ställa frågor. Besvara sedan dessa tåligt och ödmjukt. Fortsätt med detta arbete i samband med era mer offentliga insatser. Predika mindre och undervisa mer genom att hålla bibelläsningar och genom att be tillsammans med familjer och små grupper. — Evangeliets Tjänare, sidan 140 (1915). rätt

(484)Personligt, tålmodigt, grundligt Bibelarbete — Mången Guds tjänare misslyckas i sin verksamhet, därför att han inte får någon nära relation till dem som mest behöver hans hjälp. Med Bibeln i hand bör han på ett artigt sätt försöka förstå de invändningar som finns hos dem som börjar fråga: ”Vad är sanning?” Försiktigt och milt bör han leda och undervisa dem, som elever i en skola. Många måste överge teorier, som de länge har trott var sanning. När de blir övertygade om att de har varit vilseledda när det gäller bibliska ämnen, råkar de i förlägenhet och tvivel. De behöver den ömmaste medkänsla och den mest insiktsfulla och skarpsynta hjälp. De bör få en omsorgsfull undervisning och man bör be för dem och med dem, vaka över dem och skydda dem med den mest kärleksfulla omsorg. — Evangeliets Tjänare, sidorna 138 (1915). rätt

(484)När det förekommer Fördomar — Kristus vann åhörarnas hjärtan, genom att bevisa dem Sin kärlek, och sedan visade Han dem, ett steg i taget, i den takt de klarade av, rikets storslagna sanningar. Vi måste också lära oss, att anpassa våra ansträngningar efter folkets tillstånd – att möta dem, där de är. Förvisso skall Guds lags bindande krav framföras till världen, men vi får aldrig glömma bort, (485) att kärleken – Kristi kärlek – är den enda kraft, som kan mjuka upp hjärtat och medföra lydnad. rätt

(485)Alla Skriftens storartade sanningar kretsar kring Kristus; rätt förstådda, leder samtliga till Honom. Se till, att Kristus presenteras som A och O, början och slutet, på den stora återlösningsplanen. Introducera för folket ämnen, som stärker deras förtroende för Gud och Hans Ord, och vänj dem vid, att själva granska dess läror. Och när de går framåt, steg för steg, under studiet av Bibeln, kommer de att bli bättre förberedda på, att förstå och uppskatta skönheten och harmonin hos dess dyrbara sanningar. — The Review and Herald, den 13. juni, 1912. rätt

(485)Nämn prövande Sanningar efter Omvändelsen — Du skall inte känna att det är Din plikt, att rada upp argument rörande vilodagsfrågan, när Du träffar människorna. I fall vissa personer för saken på tal, skall Du säga till dem, att ämnet får anstå. Men när de har överlämnat hjärta och vilja till Gud, är de redo, att ärligt väga bevisen för dessa allvarsmätta, prövande sanningar. — Brev 77, 1895. rätt

(485)Budskapet framför Sakskälen — Formella, bestämda fraser, framförandet av idel argument för läran, leder ingen vart. Guds uppmjukande kärlek i medarbetarnas hjärtan märks av personerna, som de verkar för. Själar törstar efter livets vatten. Var inga tomma brunnar. Om Ni uppenbarar Kristi kärlek för dem, kan Ni leda de hungrande och törstande till Jesus, sedan ger Han dem livets bröd och frälsningens vatten. — Brev 77, 1895. rätt

(485)Berätta om Din egen Erfarenhet av Omvändelsen — Uppväck all andlig kraft till verksamhet. Berätta för dem ni besöker att alla sakers slut finns till hands {är för handen}. Herren Jesus Kristus kommer att öppna dörren till deras hjärtan och kommer göra bestående intryck på deras (486) förstånd. Sträva efter att väcka män och kvinnor från deras andliga okänslighet. Berätta för dem hur ni funnit Jesus och hur välsignade ni har varit sedan ni vunnit en erfarenhet i Hans tjänst. Berätta för dem vilka välsignelser som kommer till er när ni sitter vid Jesu fötter och lär er dyrbara lärdomar från Hans ord. Berätta för dem om den lycka och glädje som finns i det kristna livet. Era varma, glödande ord, kommer att övertyga dem att ni har funnit den kostsamma pärlan. Låt era muntra, uppmuntrande ord visa att ni sannerligen har funnit den högre stigen. Detta är äkta missionsarbete, och allteftersom det utförs, kommer många att vakna som ur en dröm. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 38 (1909). rätt

(486)Själavinnares Förbön Hemligheten bakom Framgång — Förr i tiden fanns det de som fäste sina tankar vid den ena själen efter den andra och sade: ”Herre, hjälp mig att frälsa denna själ!” Men nu är sådana tillfällen sällsynta. Hur många handlar som om de insåg vilken fara syndare befinner sig i? Hur många tar dem som de vet befinner sig i fara och lägger dem fram inför Gud i bön och bönfaller honom om att frälsa dem? — Evangeliets Tjänare, sidan 45. rätt

(486)Lärdomar från Mästerläraren
Framställ Ordet på Kristi Sätt
— Om ni framför ordet på Kristi sätt, kommer era åhörare bli djupt imponerade med sanningarna ni lär. Övertygelsen kommer att komma till dem att detta är den levande Gudens ord. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 143 (1909). rätt

(486)Tålmodig Kärlek och Intresse för de Förlorade — Med tålig kärlek undervisade Han folket. I Sin stora, genomträngande visdom kände Han behovet hos varje enskild åhörare. När Han såg att de vägrade ta emot det fredens {fridens} och kärlekens budskap som Han kom för att ge dem, upplevde Han en ångest och en smärta i Sitt hjärtas innersta djup. — Evangeliets Tjänare, sidan 34 (1915). rätt

(486)Mildhet och Ödmjukhet —Det var inget av demagog över honom så att han skulle manipulera folkskarorna att sluta upp bakom sig. Han var ingen verklighetsfrämmande krävande moralist. Han var världens Frälsare och hade en inneboende natur av mycket större härlighet än änglarnas, men trots det tog hans himmelska majestät sig uttryck i en ödmjukhet som drog alla till sig. — Men Jag säger…, sida 23 (1896). rätt

(487)Hopp föder Önskan och Tro — Han såg oändliga möjligheter hos alla. Han såg människorna sådana som de skulle kunna bli, om de lät honom omskapa dem. När han såg på dem fick de hopp. När han bemötte dem med tillförsikt framkallade han förtröstan. Hans fullkomliga liv gjorde att andra började längta efter att leva på samma sätt, och de trodde att de kunde göra det. I hans närvaro insåg föraktade och djupt fallna människor att de ändå längtade efter att vara värdiga hans kärlek. Många som verkade helt likgiltiga för det andliga fick nya impulser. Många förtvivlade och uppgivna människor fick på så sätt möjlighet till ett nytt liv. — Vägen till Mognad, sidan 94 (1903). rätt

(487)Allvar och övertygande Kraft — Och när män och kvinnor lyssnade till de sanningar som utgick från Hans mun och som var så olika de traditioner och dogmer som rabbinerna lärde ut, tändes det ett hopp i deras hjärtan. I Hans undervisning var det ett allvar som gjorde, att Hans ord träffade dem med en övertygande kraft. — Evangeliets Tjänare, sidan 136 (1915). rätt

(487)Utstråla Liv och Glädje — När han vandrade genom samhällen och städer var han lik en uppfriskande ström, som spred liv och glädje omkring sig. — Hälsa (488) för Hela Människan, sidan 13 (1905). rätt

(488)Vi kan vara fulla av glädje. Gud vill inte se några sura miner på den här platsen; Herren vill inte, att någon skall vara dyster och sorgsen; Han vill, att Du vänder ansiktet mot Honom, och låter Honom utgjuta det klart strålande ljuset från Rättfärdighetens Sol över det. — Manuskript 42, 1894. rätt

(488)Kristus undervisade med Myndighet — Men även om hans undervisning var enkel, talade han som en som hade myndighet. Detta ställde hans undervisning i stark kontrast till andras. Rabbinerna uttalade sig med tveksamhet och tvivel, som om skrifterna kunde utläggas så att de kunde betyda en sak eller också det rakt motsatta. Deras lyssnare blev dagligen invecklade i allt större osäkerhet. Såsom Jesus däremot förklarade skrifterna, blev de en obestridlig auktoritet. Vad han än talade om, framhölls det med kraft, som om hans ord inte kunde bestridas. — Vändpunkten, sidorna 241-242(1898). rätt

(488)En Önskan om Syndares Frälsning — Samma intensiva önskan om, att frälsa syndare som var utmärkande för Frälsarens liv, är utmärkande för hans sanna efterföljares liv. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 10 (1902). rätt

(488)Tvingande Kraft — Att dessa män så ögonblickligen, utan att ställa några frågor och utan något löfte om lön, valde att lyda Kristi ord, verkar märkligt. Men Kristi ord innehöll en inbjudan som förde med sig en tvingande kraft. — Evangeliets Tjänare, sidan 17 (1915). rätt

(488)Utfall av Bibelarbete
Änglar nära Arbetaren
— I och med, att medarbetaren försöker, att skänka andra det ljus, som Gud har gett honom, tillför Herren ytterligare ljus; och när han gör sitt bästa, med siktet inställt på Guds förhärligande, inser han (489) själars värde. När han går från hus till hus och utlägger Skriften för dem, vars förståelse är förmörkad, kommer änglar från Gud att vara nära honom, för att göra intryck i hjärtat på den, som törstar efter livets vatten. — The Review and Herald, den 6. oktober, 1896. rätt

(489)Herren verkar genom Bibelinstruktörer — Se till, att övertygande skäl för vår tro framförs ur Guds Ord, och låt sanningens helgande kraft borra sig in i hjärta och sinne på dem, som låter sig övertygas. När medhjälparna håller Bibelläsningar i människornas hem, verkar Herren lika säkert, som under offentliga möten. — Brev 160, 1901. rätt

(489)Underverk utförda Tack vare Ordet — Det kommer ständigt att pågå en strid, för att nå hjärtana hos de ovetande och elaka. Men gör vi, som individer, så allvarligt menade och intensiva försök, som vi borde göra? Håller vi oss inte borta i för hög grad från de arma själar, som är döda i överträdelser och synder? Skulle vi inte, var och en av oss, kunna beväpna oss med Kristi glödande iver, och uträtta mer? rätt

(489)Jag är rädd för, att vi saknar den nödvändiga, bergfasta tron. Borde vi inte bygga upp oss, för att inte slukas av besvikelser och frestelser till modlöshet? Gud är rik på nåd, och när sanningen väcker vår fröjd och renar samt förädlar vårt leverne, blir vi i stånd till, att uträtta ett sunt och beständigt arbete åt Gud. Bön och tro åstadkommer vidunderliga saker. Ordet måste vara vårt krigsvapen. Mirakel är möjliga genom Ordet; ty det gagnar allting. — Brev 75, 1896. rätt

(489)Värdet på en Själ — Den som har överlämnat sig åt Kristus är mer dyrbar i hans ögon än hela världen. — Vändpunkten, sidprna 482-483 (1898). rätt

(489)Även om bara en enda människa hade tagit emot evangeliet om hans nåd (490) skulle Kristus, för att rädda den människan, ha valt att leva sitt slitsamma och förödmjukande liv och dö sin skamliga död. — Hälsa för Hela Människan, sidan 104 (1905). rätt

(490)Låt Verket gå framåt — Många kommer att höra budskapet, men kommer att vägra, att rätta sig efter det; icke desto mindre skall det ges till alla med entydiga, lättbegripliga ord. Sanningen skall inte bara framföras vid offentliga samlingar; arbete från hus till hus skall också göras. Låt det här verket skrida framåt i Herrens namn. De, som deltar häri, har himmelska änglar som sina följeslagare. Dessa kommer att stå emot fiendens attacker på dem, som samarbetar med Gud. — Brev 140, 1903. rätt

(490)Med Förtroende för Guds Löften — I ett kallt, själviskt och världsligt hjärta kan säden ligga helt obemärkt under lång tid. Det finns ingenting som tyder på att den slagit rot. Men när Guds Ande får andas på den spirar den gömda säden upp och så småningom bär den frukt till Guds ära. Vi vet inte om det är det ena eller andra som kommer att göra framsteg i vårt liv. Det är inte en fråga som vi ska avgöra. Vi ska bara se till att utföra vårt arbete och lämna resultatet åt Gud. "Så ut om morgonen din säd, och underlåt det ej heller om aftonen." Pred 11:6. I sitt förbund med människan säger Gud att "så länge jorden består, skall härefter sådd och skörd... aldrig upphöra”. 1 Mos 8:22. Övertygad om att löftet håller fortsätter jordbrukaren att bruka jorden och så. I vårt arbete med den andliga sådden är vi inte mindre övertygade. "Så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun: det skall inte vända tillbaka fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till." Jes 55:11. "De går ut gråtande och bär sitt utsäde, de kommer åter med jubel och bär sina kärvar." — Såningsmannen, (491) sidan 43 (1900). rätt

(491)Tillräckliga Löner för kvinnliga Arbetare
Skall avlönas lika så sant, som deras Män blir det
— När så är möjligt, bör predikanten och hans hustru gå åstad tillsammans. Hustrun kan ofta verka vid mannens sida och åstadkomma ett gott arbete. Hon kan besöka människorna i deras hem och hjälpa kvinnorna i dessa familjer på ett sätt, som maken inte kan… rätt

(491)Välj ut kvinnor, som kavlar upp ärmarna. Herren använder gärna intelligenta kvinnor som lärarinnor. Och ingen skall tänka, att de här kvinnorna, som förstår Ordet och har förmågan, att undervisa, inte skall ha lön för sina mödor. De skall betalas lika väl som deras män. Ett omfattande arbete för den nuvarande sanningen väntar på kvinnor. Genom att använda kvinnlig taktfullthet och sin kunskap om Bibelns sanning, är de i stånd till, att avlägsna svårigheter, som våra bröder inte rår på. Vi är i behov av kvinnliga medarbetare, som strävar vid sina mäns sidor, och bör uppmuntra dem, som önskar att engagera sig i detta missionsarbete. — Brev 142, 1909. rätt

(491)Inte bara trofasta Kvinnor skall uppoffra sig — Ett stort verk skall utföras i vår värld, och varje förmåga skall användas enligt rättfärdighetens principer. Om en kvinna tilldelas ett visst arbete av Herren, skall hennes verk beaktas enligt sitt värde. Varje anställd skall erhålla sin skäliga lön. rätt

(491)Kanhända det betraktas som en god ordning, att låta personer satsa sin förmåga och sitt hårda arbete i Guds verk, samtidigt som de inte får något från skattkistan. Men härigenom görs det skillnad på person och person, varvid medarbetarna själviskt undanhålls sin ersättning. Gud sätter icke Sitt godkännandemärke på sådana ordningar. Uppfinnarna av den här metoden kanske (492) trodde sig göra Gud en tjänst, genom att inte ta ur kassan, för att betala dessa gudfruktiga, själsälskande arbetare. Men i sinom tid blir det dags, att avlägga räkenskap, och då kommer de, som anser att utsugningen, partiskheten varit en klok taktik, att skämmas för sin själviskhet. Gud ser detta i ett ljus, som helt skiljer sig från det ljus, vari begränsade människor betraktar det. rätt

(492) Uppriktiga och osjälviska arbetare, män såväl som kvinnor, för med sig kärvar till Mästaren; och själarna, som omvänts genom deras arbete, lägger ned sitt tionde i skattkistan. När självförsakelse krävs på grund av bristande medel, låt inte ett fåtal hårt arbetande kvinnor stå för all självuppoffring. Alla bör bidra till offret. Gud säger: Jag hatar orättfärdigt rov. {Se Jesaja 61:8.} — Manuskript 47, 1898. rätt

(492)Skall betalas med Tionde — Tiondet skall ges dem, som arbetar med ord och lärosats, oavsett om de är män eller kvinnor. — Manuskript 149, 1899. rätt

(492)Ett Förfarande, som begränsar kvinnliga Arbetares Insatser — Det har samtidigt begåtts en orätt mot kvinnor, som är verksamma med lika stor hängivenhet som sina män och som av Gud erkänns som nödvändiga under utövandet av tjänsten. Det tillvägagångssättet att betala manliga arbetare men inte betala deras hustrur, som deltar i arbetet tillsammans med dem, är en plan som inte stämmer med Herrens förordning. Om denna genomfördes i våra konferenser skulle den kunna avhålla våra systrar från att förbereda sig för den uppgift de skulle engagera sig i. Gud är en rättfärdig Gud och om predikanterna får lön för sitt arbete, så skulle deras hustrur, som också på ett osjälviskt sätt ger sig hän åt uppdraget, få avlöning utöver den lön som deras män får, även om de kanske inte kräver det.(493) Sjundedags-adventisterna får inte lov att förringa kvinnans arbete. Om en kvinna överlåter sin husmorsuppgift till en trofast, försiktig medhjälpares händer och lämnar sina barn i goda händer, medan hon deltar i missionsarbetet, bör konferensen klokt inse att det är rättfärdigt att hon får betalt. — Evangeliets Tjänare, sidorna 335 (1915). rätt

(493) Gud har avgjort den här Saken — I fall kvinnor utför det arbete, som inte gillas av många av dem, som är sysselsatta med ord och lära, och om deras insatser vittnar om, att de utför ett verk, som har allvarligt försummats, borde då inte sådant arbete betraktas som lika värdefullt, som de ordinerade pastorernas arbete? Borde det inte motsvara en arbetares hela lön? ... rätt

(493)Den här saken skall människor inte avgöra. Det har Herren redan gjort. Du skall göra Din plikt mot de kvinnor, som är sysselsatta med evangeliet, vars arbete vittnar om, att de spelar en viktig roll i, att bringa familjer sanningen. Deras arbete måste utföras, och bör uppmuntras. På många sätt och vis förmår en kvinna, att skänka kunskap åt sina systrar, som en man är oförmögen till. Saken skulle lida svårt avbräck utan dessa kvinnors insatser. Upprepade gånger har Herren visat mig, att kvinnliga lärare är lika behövliga, för att utföra det arbete, som Han har tilldelat dem, som män är. — Manuskript 142, 1903. rätt

(493)Förmaningar till Bibelinstruktörer
Personligt Arbete mera ansträngande
— Kvinnor, liksom män, behövs för arbetet, som måste göras. De kvinnor, som hänger sig åt Herrens tjänst, som verkar för andras frälsning med arbete från hus till hus – vilket är lika ansträngande, ja, (494) mera ansträngande, än att stå framför en församling – bör erhålla lön för sitt arbete. — Manuskript 149, 1899. rätt

(494)Undvik Överansträngning — Kvinnorna kopplade till verket löper risken, att avkrävas för hårt arbete utan nödvändig återhämtning. Medarbetarna bör inte utsättas för så hårda krav. Somliga kommer inte att ta skada härav, medan andra, som är samvetsgranna, förvisso kommer att överanstränga sig. Tid för återhämtning är nödvändig, i synnerhet för kvinnor. — Brev 61, 1896. rätt

(494)Vi är dödliga — Broder _____, jag hoppas verkligen, att Du skall värna syster _____s hälsa. Låt henne inte ta ut sig, så att nerverna drabbas. Du förstår, vad jag menar. Hon behöver inse, att vi är dödliga och att om vi inte ser till hälsan, kan vi förlora den. — Brev 44, 1900. rätt

(494)Då bör man handla i Oberoende — Det förekommer omständigheter, under vilka det är rätt av kvinnor, att agera snabbt och oberoende, ja, handla beslutsamt på ett sätt, som hon vet Herren gillar. Hustrun skall stå vid sin mans sida som hans like, dela livets ansvar och visa honom vederbörlig aktning, eftersom han har valt henne till sin livsledsagarinna. — Manuskript 17, 1891. rätt

(494)Undvik, att hylla Män och visa Förtrolighet — Det smärtar mig, när jag ser män bli hyllade, smickrade och gullade med. Gud har avslöjat faktumet, att vissa mottagare av denna uppmärksamhet är ovärdiga, att ens yttra Hans namn; ändå lyfts de upp till svindlande höjder av personer, som bara ser till det yttre. Mina systrar, Ni skall aldrig gulla med och smickra stackars bräckliga, felande män, vare sig unga eller gamla, gifta eller ogifta. Ni känner inte till deras svaga sidor, och Ni kan (495) inte vara säkra på, att just denna uppmärksamhet och dessa översvallande hyllningar inte kommer att innebära deras ruin. Jag förfäras över kortsyntheten, avsaknaden av visdom, som många uppvisar inför dessa förtroligheter... rätt

(495)Gifta män, som finner sig i kvinnors uppmärksamhet, hyllningar och gullande, kan vara förvissade om, att kärleken och medkänslan från denna grupp inte är något att ha; dylikt är värdelöst... rätt

(495)På nytt vädjar jag enträget till Er om renhet i varje tanke, i varje ord, i varje handling. Vi ansvarar var och en inför Gud, vi har alla ett enskilt verk att göra, som ingen kan uträtta åt oss. Det går ut på, att förbättra världen genom föreskrift, personlig ansträngning och ett gott föredöme. Samtidigt som vi bör gilla umgänge, skall det inte bara ske för nöjes skull, utan för en saks skull. Det finns nämligen själar, som skall frälsas. — The Review and Herald, den 10. november, 1885. rätt

nästa kapitel