Evangelisation kapitel 16. Från sida 513ren sida tillbaka

Sektion 16 — Hälsomission

(513)[Se sidorna 657-665 för råd till evangelister beträffande deras personliga förhållande till hälsoreformen.] rätt

(513)En Dörröppnare
Öppnar Dörrar för Evangelisering
— Inget öppnar dörrar för sanning som evangeliserande hälsomissionsarbete. Detta banar vägen till hjärtan och sinnen, ja, det är ett medel för mångas omvändelse till sanning. rätt

(513)En evangelist, som står färdig, att bistå en sjuk kropp, ges det mest utsökta tillfälle till, att bistå en av synd sjuk själ. En sådan evangelist bör ges rätten, att genomföra dopet av dem, som är omvända och åstundar dop... Hälsomissionsarbete är evangeliets högra, hjälpande hand, för att öppna dörrar för förkunnandet av budskapet... rätt

(513)Dörrar stängda för honom, som bara förkunnar evangeliet, öppnas för den förnuftige och kloke hälsomissionären. Genom att lindra kroppsligt lidande, når Gud hjärtan. — Manuskript 58, 1901. rätt

(513)Själva Bräckjärnet — Herrens försyn visar, att hälsomissionsarbetet kommer att utgöra själva bräckjärnet, varigenom sjuka själar skall gå att nå. — Counsels on Health, sidan 535 (1893). rätt

(513)Härigenom avlägsnas Fördomar — Hälsomissionsarbete utgör evangeliets banbrytande verksamhet, den dörr, genom vilken sanningen för vår tid skall (514) vinna tillträde till månget hem... Genom att praktiskt visa grundsatserna hos hälsoreformen, undanröjs många fördomar mot vårt evangeliska arbete. Den Store Läkaren, upphovet till läkarmissionsarbetet, kommer att välsigna alla, som på detta vis försöker, att ingjuta sanningen för denna tid. — Counsels on Health, sidan 497 (1902). rätt

(514)Det skänker Tillträde till Hjärtan — Utför läkarmissionsarbete. Härigenom kommer Ni att säkra tillträde till folkets hjärtan. Vägen rensas för mera ingående förkunnelse av sanningen. Ni kommer att bli varse, att lindrandet av deras kroppsliga lidande ger tillfälle till, att tillfredsställa deras andliga behov... rätt

(514)En förening av Kristi verk för kroppen och Hans verk för själen är den rätta tolkningen av, vad evangeliet går ut på.— An Appeal for the Medical Missionary College {En Vädjan till Förmån för Hälsomissionsskolan}, sidorna 14-15 (1902). rätt

(514)Reformföreläsningar — Min Vägvisare har sagt mig, att de, som tror sanningen, inte bara skulle utöva hälsoreformen, utan de bör också lära ut den nogsamt till andra; ty den kommer att fungera som ett redskap, genom vilket sanningen går att vinna icke troendes uppmärksamhet. De kommer att resonera som så, att om vi har så sunda tankar om hälsa och avhållsamhet samt måttfullhet, måste det hos vår religiösa tro finnas något, som är värt att närmare undersöka. I fall vi backar inom hälsoreformen, kommer vi att tappa mycket av vårt inflytande på utomstående. rätt

(514)Föreläsningarna hållna på våra stora sammankomster, bör vara av det reformerande slaget. Varje tänkbar förmåga bör tas i anspråk, för att belysa reformen för människorna. rätt

(514)Många känner vämjelse över den torra formalism, vilken förekommer i den kristna världen. Många blir hedningar, eftersom de upptäcker avsaknaden av äkta fromhet hos kristna bekännare. Ett gott arbete ginge att utföra, för att bana vägen för framställandet av sanningen, (515) i fall avgjorda vittnesbörd hördes om verkets gren helgad åt hälsa och avhållsamhet samt måttfullhet... rätt

(515)Konsten, att framhålla sanna grundregler för hälsa och avhållsamhet samt måttfullhet, får inte förbigås som oväsentlig; nära nog varje familj behöver nämligen undervisning på denna punkt. Nära nog varje person behöver få samvetet väckt, för att bli en görare av Guds Ord, utövande självförnekelse och avhållande sig från lagöverskridande eftergifter för aptiten. När Du gör människorna medvetna om hälsoreformens principer, åstadkommer Du mycket, för att jämna vägen för framställandet av den närvarande och nuvarande sanningen. Min Vägvisare sade: ”Utbilda, utbilda, utbilda.” Sinnet måste bli upplyst, ty folkets förstånd är förmörkat. rätt

(515)Satan når själen genom en förvrängd aptit, så att han befläckar och förstör den. — Brev 1, 1875. rätt

(515)Klar Koppling till Ordets Tjänst — Grundreglerna för hälsoreformen står att finna i Guds Ord. Hälsans evangelium skall äga en stark koppling till Ordets tjänst. Det är Herrens plan, att hälsoreformens återställande inflytande skall utgöra en del av den sista, stora satsningen, för att förkunna evangeliets budskap. — Medical Ministry, sidan 259 (1899). rätt

(515)På många Platser — Som ett medel för att tränga igenom fördomar och få tillträde till sinnen, så måste hälsomissionsarbete utföras, inte bara på en eller två platser, men på många platser där sanningen ännu inte har förkunnats. Vi bör arbeta som evangeliska hälsomissionsarbetare. Vi bör hela syndsjuka själar genom att ge dem budskapet om frälsning. Detta arbete kommer att bryta ner fördomar såsom ingenting annat kan. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 211 (1909). rätt

(515)Behövs för Sakens Framåtskridande — Hälsomissionsarbete utgör evangeliets högra hand. Det är nödvändigt, för att (516) främja Guds sak. När män och kvinnor tack vare det förmås att inse vikten av rätta levnadsvanor, kommer sanningens frälsande kraft att bli känd. Varje stad skall bearbetas av arbetare, som utbildats i att uträtta hälsomissionsarbete. I sin egenskap av den tredje ängelns budskaps högra hand, kommer Guds tillvägagångssätt för att behandla sjukdom att öppna dörrar för den nuvarande sanningen. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 59 (1902). rätt

(516)Därmed öppnas Dörrar — Överallt går det att finna sjuka personer, och de, som träder ut som Kristi medarbetare, bör vara sanna hälsoreformatorer, redo, att ge de sjuka de enkla behandlingar, som skänker lindring, och sedan be med dem. På så sätt öppnar de dörren för sanningens inträde. Utförandet av detta arbete kommer att följas av ett gott utfall. — Medical Ministry, sidan 320 (1911). rätt

(516)Den egentliga Meningen med Hälsomission
Bärgar en dyrbar Skörd

— Medicinskt missionsarbete ger möjlighet till utförandet av framgångsrikt evangelistiskt arbete. Det är när dessa satsningar sammansmälter, som vi kan vänta oss, att skörda Herrens ack så dyrbara frukt. — The Review and Herald, den 7. september, 1905. rätt

(516)Trösta, hela, lindra — Kristus uppsökte människorna, där de var, och lade fram inför dem de storslagna sanningarna rörande Sitt rike. Då Han gick från ort till ort, välsignade och tröstade Han de lidande, likaså botade Han de sjuka. Det här är vår uppgift. Gud önskar, att vi avhjälper de obemedlades behov. — Brev 54, 1898. rätt

(516)Mönstret i Jesaja 58 — Femtioåttonde kapitlet i Jesaja innehåller den nuvarande sanningen för Guds folk. Här ser vi, hur (517) läkarmissionen och evangeliets tjänst skall slås samman i form av budskapet, vilket skall ges till världen. På dem, som helighåller Herrens Sabbat, har lagts ansvaret, att utföra ett barmhärtighets- och välgörenhetsverk. Hälsomissionsarbete skall flätas in i budskapet, och beseglas med Guds sigill. — Manuskript 22, 1901. rätt

(517)Hjärtan mjukas upp — Världen måste ges ett serum mot synden. När läkarmissionären verkar förnuftsmässigt och klokt, för att mildra lidande och rädda liv, blir hjärtan uppmjukade. De, som blir hjälpta, fylls av tacksamhet. rätt

(517)Medan läkarmissionären verkar på kroppen, verkar Gud på hjärtat. Tröstens talade ord utgör en stillande balsam, som har med sig förvissning och tillit. En skicklig kirurg har ofta möjlighet, att berätta om det arbete, som Kristus utförde under Sin tid på jorden. Förmedla berättelsen om Guds kärlek till de lidande. — Manuskript 58, 1901. rätt

(517)Förtroendet för Gud och Människan återställs — Många har förlorat förnimmelsen av eviga realiteter, förlorat likheten med Gud, och de vet knappt, om de har någon själ att rädda eller ej. De saknar både tro på Gud och förtroende för människor. När de ser någon, som inte fikar efter världsliga hyllningar eller vinster, träda in i deras eländiga hem, där han bistår de sjuka, ger mat åt de hungriga, kläder åt de nakna, och ömsint visar hän till Honom, vars kärlek och förbarmande den mänsklige medarbetaren blott är budbärare åt — när de upplever detta, rörs de på djupet i själen. Tacksamhet väcks. Trons låga tänds. De inser, att Gud bryr Sig om dem, och så blir de villiga, att lyssna, när Hans Ord slås upp. rätt

(517)När Guds barn hänger sig åt detta verk, kommer många att gripa tag om den hand, som räcks ut, för att rädda dem. De förmås till, att (518) vända sig bort från sina onda vanor. Vissa av de frälsta kan komma, genom tron på Kristus, att bekläda viktiga platser som tjänare, och anförtros ansvar i arbetet med själars frälsning. Av egen erfarenhet känner de till behoven hos dem, för vilka de verkar; och de vet, hur de skall hjälpa dem; de vet, vilka medel, som bäst går att använda, för att lyfta de drunknande över vattenytan. De är fyllda av tacksamhet gentemot Gud för mottagna välsignelser; deras hjärtan har vederkvickts av kärlek, och deras styrka har växt, så att de förmår, att höja andra, som eljest ständigt skulle befinna sig på botten. — The Review and Herald, den 3. augusti, 1905. rätt

(518)Hälsomissionens sanna Konst — Studiet av kirurgi och annan läkarvetenskap ägnas stor uppmärksamhet i världen, men hälsomissionens sanna konst, såsom Kristus bedrev den, är något nytt för kyrkosamfunden och världen. Dock skall den komma till sin rätt, när sjundedags-adventisterna som ett folk ägande stort ljus upptäcker sitt ansvar och nyttjar varje tillfälle. rätt

(518)Unga män och unga kvinnor måste utbildas, för att delta i hälsomissionens verksamhet i egenskap av läkare och sköterskor. Men innan dessa medarbetare sänds ut på fältet, måste de visa sig äga tjänandets anda, behärskas av hälsomissionens anda, vara redo för evangeliskt arbete. rätt

(518)Studenter bör utbildas för banbrytande missionsarbete. De helande missionärer, som skickas till utlandet, bör först erhålla ingående utbildning. De är Kristi sändebud, och de skall arbeta för Honom med all sin inneboende skicklighet, intensivt bedjande om, att den store Läkaren skall hysa förbarmande och frälsa genom Sin mirakelverkande (519) kraft. — Manuskript 33, 1901. rätt

(519)Äkta Hälsomissionsarbete — Läxan vi behöver lära oss, är: Vad innebär äkta hälsomissionsarbete på ett praktiskt evangeliskt sätt? Låt oss överallt betona för människorna villkoren för evigt liv, såsom de står skrivna i Guds Ord. De, som lyder detta Ord, och därmed andaktsfullt hedrar Gud på tillbörligt vis, kommer att visa genom sin livsstil, att de äger kunskap om, vad som utgör äkta hälsomissionsarbete. Jaget skall ödmjukas, inte upphöjas... Det är av stor vikt, att alla, som hävdar sig förstå sig på evangeliets hälsomissionsarbete, lär ut sanningens grundsatser. — Manuskript 126,1905. rätt

(519)Förhållandet till Evangelii Tjänst
Gör Evangeliseringen dubbelt så framgångsrik

— Somliga förstår inte alls vikten av, att missionärer också skall vara hälsans budbärare. En evangelii förkunnare kommer att vara dubbelt så framgångsrik, om han vet, hur han skall behandla sjukdomar... En evangelii predikant, som också är en hälsomissionär, som kan kurera kroppens åkommor, är en mycket verksammare medarbetare, än en, som ej förmår detta. Hans verksamhet som en förkunnare av evangeliet blir betydligt fullständigare. — Medical Ministry, sidan 245 (1901). rätt

(519)Skall ej frånskiljas — Hälsoarbetet skall inte på något sätt skiljas från den evangeliska tjänsten. Herren har bestämt att de två skall vara tätt knutna till varandra, som armen är till kroppen. Utan denna förening kan ingen del av verket vara fullkomligt. Hälsoarbetet är en illustration av evangeliet. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 240-241 (1900). rätt

(519)Herrens Planer för ett enhetligt Verk — Dock går det inte, att i allt (520) tillfredsställa världens behov i dag genom Guds tjänares verksamhet, som har kallats, att förkunna det eviga evangeliet för varje skapad varelse. Även om det är bra, att evangeliets medarbetare, så långt det är möjligt, lär sig, att avhjälpa både kroppens och själens behov, varigenom de följer Kristi föredöme, kan de ändå inte lägga ned all sin tid på, att bistå de hjälpbehövande. Herren har slagit fast, att Ordets förkunnare skall biträdas av Hans medicinska missionsombud — kristna läkare och sköterskor, som särskilt har utbildats i botandet av sjukdom och i själavinning. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 468 (1913). rätt

(520)Läkarmissionärer är Evangelister — Läkare bör tänka på, att de ofta kommer att behöva utföra en predikants sysslor. Läkarmissionärer står upptecknade under överskriften evangelister. Medarbetarna bör gå åstad två och två, så att de kan be och rådslå tillsammans. De bör aldrig skickas ut ensamma. Herren Jesus Kristus sände ut Sina lärjungar två och två till alla städer i Israel. Han gav dem detta uppdrag: ”Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.”{Lukasevangeliet 10:9.} rätt

(520)Av Guds Ord ser vi, att en evangelist är en lärare. Han bör också vara en läkarmissionär. Emellertid ges inte alla samma uppgift. ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”{Efésierbrevet 4:11-12}... rätt

(520)Samfundets tjänstgörande predikanter bör göras kunniga i arbetet med de sjukas omvårdnad. Ingen förkunnare bör yvas över sin okunnighet inom ett område, där han bör vara kunnig. Hälsans missionsverksamhet förbinder människan med hennes nästa och med Gud. (521) Visandet av medlidande och tillit skall inte begränsas av tid eller plats. — Medical Ministry, sidorna 249-250 (1901). rätt

(521)Likgiltiga Förkunnare — Det finns i vår värld många kristna arbetare, som ännu inte har hört de stora och vidunderliga sanningar, som har kommit till oss. Dessa gör ett gott arbete i förhållande till det ljus, som de har, och många av dem är längre komna i kunskapen om praktiskt arbete, än de, som har ägt det stora ljuset och haft omfattande möjligheter. rätt

(521)Den likgiltighet, som har förekommit ibland våra predikanter rörande hälsoreformen och läkarmissionsarbetet, är förbluffande. Vissa, som inte är bekännande kristna, behandlar dessa frågor med större aktning och vördnad, än somliga ibland vårt eget folk gör; och med mindre vi väcks, kommer de att springa ifrån oss. — Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidorna 416-417 (1898). rätt

(521)Konferensens Föreståndare skall kännas vid det — Nu ber vi dem, som skall väljas till föreståndare för våra konferenser, att börja på rätt sätt på de orter, där ingenting har uträttats. Erkänn hälsomissionsarbetet som Guds högra hand. I egenskap av Hans utsedda redskap skall det ges utrymme och uppmuntran. Helande missionärer skall ges lika mycken uppmuntran som envar godkänd evangelist. Be med dessa arbetare. Rådgör med dem, om de behöver det. Dämpa inte deras iver och energi. Se till, att Ni själva genom Er egen helgelse och hängivenhet upprätthåller en hög standard i deras ögon. Det föreligger stort behov av arbetare i Herrens vingård, och icke ett enda ord av modlöshet skall yttras till dem, som hänger sig åt arbetet. — Medical Ministry, sidorna 240-241 (1901). rätt

(522)Konferensens Hälsomissionssekreterare —(522) Hälsomissionsarbetet skall vara nära förbundet med predikoarbetet. Till att utföra detta verk skall utses män, som har visat sig vara pålitliga, som är principfasta. Inom varje konferens bör en man ges i uppdrag, att idka uppsikt och tillsyn. Han bör vara en person, som har visat sig vara samvetsgrann, att han går rakt på sak i bemötandet av världsliga individer och dem, som hyser vår tro. Han bör vara fri från begär och själviskhet. — Brev 139, 1898. rätt

(522)Varning mot oberoende Arbete — Allteftersom hälsoarbetet blir mer utbrett, kommer man att frestas att utföra det oberoende av våra konferenser. Men det har framställts för mig att denna plan inte är riktig. Vårt arbetes olika linjer är endast delar av en stor helhet. De har ett centrum... rätt

(522)I det evangeliska arbetet använder Herren olika redskap och inget får lov att skiljas från arbetet som helhet. Ett sanatorium bör aldrig upprättas som en verksamhet som är oberoende av församlingen. Våra läger skall förena sig med dem som förkunnar evangeliet. Genom deras arbete skall själar bli frälsta, så att Guds namn kan upphöjas... rätt

(522)Men Gud har icke tänkt sig att hälsoarbetet skall fördunkla arbetet med den tredje ängelns budskap. Armen skall inte göras till kropp. Den tredje ängelns budskap är evangeliets budskap för dessa sista dagar och skall inte på något sätt överskuggas av andra ämnen och se ut som en oväsentlig betraktelse. När något på våra institutioner sätts över den tredje ängelns budskap, är evangeliet inte den ledande kraften på den platsen. — Vittnesbörd för (523) Församlingen, Band 6, sidorna 235-241 (1900). rätt

(523) Hälsotjänsten skall inte ta Evangeliserandets Plats — Hälsotjänsten skall inte ersätta Ordets tjänst. Den skall inte sluka de medel, som bör avsättas till Herrens verk på främmande fält. Oavsett varifrån pengarna kommer i skattkistan, tillhör de Herren, och de skall inte i så hög grad användas till byggnaders uppförande i Amerika. Medlemmarnas bidrag skall inte plöjas ned i verksamheter, som visar föga framgång. Sanningen skall förkunnas, så att Herrens väg röjs. Basunen får inte ge en otydlig klang... rätt

(523) Medicinskt missionsarbete måste gå ur vägen för Ordets tjänst. Förakt får aldrig visas utbredandet av Guds Ord. Den tredje ängelns budskap får inte bäddas in i ett kvävande bolster. — Manuskript 177, 1899. rätt

(523)Pastorernas sista Verk — Jag vill bara säga Er, att snart kommer pastorernas enda tjänst att bestå i hälsomissionsarbete. Predikantens arbete består av tjänande. Våra predikanter skall verka enligt evangeliets ordning med tjänande... rätt

(523)Ni kommer aldrig att bli predikanter enligt evangeliets ordning, förrän Ni visar avgjort intresse för medicinskt missionsarbete, för evangeliet kretsar kring bot och välsignelse samt styrkans återställning... rätt

(523)Det är tack vare anvisningarna jag har mottagit från Herren, som jag har modet, att stå ibland Er och tala, som jag gör, trots Er tänkbara inställning till det hälsomässiga missionsarbetet. Jag önskar ha sagt, att hälsomissionsverket är Guds verk. Herren vill, att var och en av Hans pastorer rättar in sig i ledet. Grip Er an med hälsomissionsarbetet, så kommer det att bereda vägen åt Er till människorna. Deras hjärtan kommer att beröras, när Ni avhjälper deras behov. När Ni mildrar deras lidanden, kommer Ni (524) att ges tillfälle till, att tala med dem om Jesu kärlek. — Counsels on Health, sidan 533 (1901). rätt

(524)Enkla Metoder
Kristus har visat oss, hur vi skall bistå Människorna

— Läs berättelsen om, hur Frälsaren bespisade folkmängden med fem brödlimpor och två fiskar... Denna nåderika omsorg om deras timliga behov bidrog till, att fästa i människornas sinnen de vänliga ord av sanning, som Han hade uttalat... rätt

(524)I detta mirakel har Kristus visat, hur hälsomissionsarbete skall sammanbindas med Ordets tjänst. Hans lärjungar skall ta med sig livets bröd och frälsningens vatten, och skänka detta till dem, som längtar efter andlig undsättning. Och där behoven märks, skall de ge mat åt de hungriga och kläder åt de nakna. Härigenom utför de en tvåfaldig tjänst åt Mästaren. Skönheten och den praktiska nyttan hos det arbete vi gör åt Gud kommer sig av dess likformighet och samklang samt av dess allmänna anpassningsbarhet och verkningsgrad. — Manuskript 5, 1901. rätt

(524)Nalkas de lidande Människorna — Kristus har efterlämnat åt oss Sitt föredöme, på det att vi måtte följa i Hans fotspår. Han kom alltid nära de mest behövande, de mest hopplösa och Hans medlidande drog dem till Honom. Han försäkrar varje lidande, behövande, syndig själ, att han aldrig kommer att sakna en stor Läkare, som ger honom andlig hjälp. Vi håller oss på för stort avstånd från de lidande. Låt oss söka oss närmare Kristus, så att våra själar blir fulla av Hans nåd, och av en önskan om, att skänka denna nåd till andra. — Brev 17, 1903. rätt

(524)På praktiskt Sätt — Vi skall komma ihåg, att verket med (525) själauppsökning inte går att inskränka till en enda metod. Evangeliets medicinska missionärsverk skall bedrivas, inte enligt människors snäva metoder, utan med Kristi tillvägagångssätt. Allt, som görs, skall bära den Helige Andes signatur. Vi skall verka, som Kristus verkade, på samma praktiska sätt. Då kommer vi att vara trygga. rätt

(525)Det gudomliga uppdraget behöver inte förbättras. Det går inte, att förbättra Kristi sätt, att framställa sanningen på. Den medarbetare, som söker att införa metoder, som drar till sig de världsligt sinnade, i tron att därmed undanröja deras ovilja, att lyfta korset, minskar sitt inflytande. Låt oss därför bevara gudaktighetens enkelhet. — Brev 123, 1903. rätt

(525)Redo, att ge enkla Behandlingar — Våra pastorer, som har erfarenhet av Ordets förkunnelse, bör lära sig, att ge enkla behandlingar, och sedan träda ut på fältet som hälsomissionerande evangelister. Nu behövs det arbetare — evangeliska medicinmissionärer. — Manuskript 141, 1903. rätt

(525)Lär ut Principerna för ett hälsosamt Leverne — Evangeliets arbetare bör också vara dugliga i, att undervisa om grundreglerna för en hälsosam livsstil. Det förekommer sjukdom överallt, och i hög grad ginge den att undvika, genom att ge akt på hälsans lagar. Människorna bör lära sig hälsoprincipernas betydelse för deras välmåga, både i detta och i det stundande livet. De behöver väckas till insikt om sitt ansvar för den kropp, som deras Skapare har inrett som Sin bostad, och för vilken Han önskar, att de skall vara trogna förvaltare. rätt

(525)Tusentals behöver och skulle gladeligen ta emot instruktion rörande enkla metoder för de sjukas behandling — metoder, som ersätter bruket av giftiga läkemedel. Det är stort behov av instruktion beträffande reform av kosthållet. Felaktiga matvanor och (526) användningen av ohälsosam föda är i stor utsträckning orsakerna till de utsvävningar och brott samt det elände, som är en förbannelse för världen. rätt

(526)Håll i minnet, när Ni undervisar om hälsans byggstenar, meningen med reformen – att den skall garantera den mest omfattande utvecklingen av kropp och sinne samt själ. Visa, att naturens lagar, som är Guds lagar, har utformats för vårt bästa; att lydnad för dem främjar lyckans i detta liv, och bidrar till beredelsen för det kommande livet. rätt

(526)Uppmuntra människorna till, att studera mänskokroppens förunderliga organism, liksom lagarna, som styr den. De, som förnimmer bevisen för Guds lag, som är någorlunda medvetna om det kloka och välgörande hos Hans lagar, liksom om följderna av lydnad, kommer att betrakta sina plikter och skyldigheter ur helt annorlunda synvinkel. I stället för att se på iakttagandet av hälsans lagar som en uppoffring eller självförnekelse, kommer de att anse det vara, vad det i själva verket är, nämligen en omätbar välsignelse. rätt

(526)Varje evangelii arbetare skall känna, att utlärandet av principerna för ett hälsoenligt leverne är en del av hans tilldelade uppgift. Av detta arbete föreligger det stort behov, och världen är öppen för det. — Counsels on Health, sidorna 389-390 (1914). rätt

(526)Instruera om hälsosam Matlagning — Man bör sätta igång kokkurser och i hemmen bör man kunna få undervisning i sund matlagning. Gamla och unga bör lära sig hur man skall laga mat på ett enklare sätt. Överallt där sanningen förkunnas bör befolkningen få lära sig att laga enkel och samtidigt välsmakande mat. Man bör visa dem hur man kan laga en närande kost utan att använda kött. rätt

(527)(527) Lär folket att det är bättre att få kunskap om hur man skall hålla sig frisk än kunskap om hur man skall bota en sjukdom. Våra läkare bör vara kloka pedagoger. De bör varna alla mot självisk njutning, och visa att återhållsamhet i fråga om de ting som Gud har förbjudit är det enda sättet på vilket man kan förebygga nedbrytande av kropp och sinne. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 161 (1909). rätt

(527)Betydelsen av Matlagningsskolor — Matlagningsskolor skall inrättas på många orter. Detta arbete kan inledas på ett ödmjukt sätt, men i och med att förståndiga kockar gör sitt bästa för att upplysa andra, kommer Herren att skänka dem duglighet och insikt. Herrens ord lyder: ”Förbjud dem det inte, ty Jag kommer att uppenbara Mig för dem som deras Instruktör.” Han kommer att arbeta med dem, som fullgör hans planer, genom att de undervisar folket om, hur de åstadkommer förbättringar i sitt kosthåll medelst tillagning av hälsosamma, billiga rätter. Sålunda kommer de fattiga att uppmuntras till, att anta hälsoreformens grundregler; de kommer att förmås att bli flitiga och självförsörjande. rätt

(527)Jag har underrättats om, att dugliga män och kvinnor lärts upp av Gud, att tillaga hälsosamma, läckra maträtter på ett godtagbart sätt. Många av dem var unga, men en del var också komna till mogen ålder. Jag har blivit instruerad, att uppmuntra bruket av matlagningsskolor på alla platser, där hälsomissionsverksamhet förekommer. Varje bevekelsegrund till att förmå folket att förbättra sina kostvanor, måste framhållas för dem. Låt mesta möjliga ljus stråla över dem. Undervisa dem att vidta varje möjlig förbättring vid tillagningen av mat, och uppmuntra dem till att delge andra det de själva lärt sig. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 113 (1902). rätt

(527)Gå från Hem till Hem och lär ut Matlagning — Somliga borde gå från hus till hus, där de lärde ut konsten, att (528) laga nyttiga maträtter. Många, många kommer att räddas undan kroppslig, mental och moralisk försvagning genom hälsoreformens påverkan. Dessa principer kommer att visa sig vara självklara för dem, som söker ljuset; och dessa kommer att gå vidare därifrån, till att ta emot hela sanningen för denna tid. — The Review and Herald, den 6. juni, 1912. rätt

(528)Utbilda, utbilda, utbilda — Vi måste utbilda, utbilda, utbilda och det på ett vinnande och förnuftsmässigt sätt. Vi måste förkunna sanningen, be sanningen och leva sanningen, varvid vi för den, med dess nåderika, hälsobringande verkan, inom räckhåll för dem, som ej känner till den. När de sjuka kommer i beröring med Livgivaren, stärks deras sinne och kropp. Men för att det skall ske, måste de utöva självförnekelse, och vara måttfulla i allt. Endast härigenom går de att rädda från fysisk och andlig död, samt återställas till hälsa. rätt

(528)När det mänskliga maskineriet fungerar i enlighet med Guds livgivande arrangemang, som framgår av evangeliet, besegras sjukdom och blomstrar hälsan inom kort. När mänskliga varelser samverkar med Livgivaren, som gick i döden för dem, fylls sinnet av lyckliga tankar. Då helgas kropp och sinne samt själ. Dessa personer lär sig av den store Läraren, samtidigt som tankarna blir ädla och sunda. De riktar glatt och tacksamt sin tillgivenhet mot Skaparen. Livet åt en person, som förnyas till Kristi avbild, är som ett ljus, vilket skiner i mörkret. — Medical Ministry, sidorna 262-263 (1905). rätt

(528)Omfattande Insikter beträffande Verket — Det är en svår konst, att bemöta dem, som ter sig särskilt svaga. Om vi har tänkt, att vi skall undervisa andra, måste vi först lära oss själva av Kristus. Vi måste ha omfattande insikter, för att utföra sant hälsomissionsarbete... rätt

(529) (529) Vi måste visa taktfullhet i umgänget med sådana, som verkar vara ovetande och okunniga. Genom att riktigt anstränga oss för dem, skall vi hjälpa dem, att bli användbara i Herrens verk. De kommer att reagera positivt på tålmodigt, ömsint, kärleksfullt intresse. rätt

(529)Det är meningen, att vi skall samverka med Herren Jesus, för att återställa de overksamma och felande till skärpt tänkande och renhet. Detta arbete är lika viktigt som evangeliets tjänst. — Medical Ministry, sidorna 208-209 (1905). rätt

(529)Ett Budskap mot Tobak, men för Måttfullhet och Avhållsamhet
Människan har sålt ut Förståndet

— Satan bakbinder hela världen genom bruket av sprit och tobak, te och kaffe. Det gudagivna sinnet, vilket skall hållas klart, omtöcknas genom användningen av droger. Hjärnan förmår ej längre, att tydligt skilja saker och ting åt. Fienden äger herraväldet. Människan har sålt ut förståndet för sådant, som gör henne vansinnig. Hon har ingen tydlig uppfattning om, vad som är rätt och fel. Ändå tillåts spritens förbannelse, och åstadkommer outsäglig förstörelse i händerna på dem, som älskar att mixtra med det, som inte bara ödelägger det arma offret, utan hela hans familj. rätt

(529)Förbannelsen genom spritdrickande ses i de ohyggliga mord, som inträffar. Onykterheten är vida spridd. Hur allvarligt människors sinnen fördärvas av berusningsmedel, går inte att säga. — Manuskript 11, 1899. rätt

(529)En väsentlig Plikt — För åratal sedan betraktade vi spridandet av nykterhetens principer som en av våra viktigaste plikter. Det är den (530) fortfarande. — Medical Ministry, sidan 266 (1907). rätt

(530)Metoder, för att framställa Budskapet om Nykterhet och Måttfullhet — Ämnet nykterhet och måttfullhet bör framföras på ett övertygande och entydigt sätt. Visa människorna de stora fördelarna med, att lyda hälsans lagar. Visa dem, vad Gud avsåg, att män och kvinnor skulle bli. Påpeka det väldiga offer, som gjordes för mänskosläktets förfining och förädlande. Framställ, med Bibeln i hand, Guds fordringar. Säg åt åhörarna, att Han förväntar Sig, att de skall använda sinnets och kroppens krafter på så sätt, att de hedrar Honom. Visa dem, att fienden söker människornas nedgång, genom att förleda dem till eftergifter för en förvänd aptit. rätt

(530)Förklara entydigt, lättfattligt, allvarligt, att tusentals män och kvinnor använder Guds pengar till, att fördärva sig själva och göra denna värld till ett helvete. Milliontals kronor läggs ned på det, som gör folk vanvettiga. Beskriv saken så klart, att ingen närvarande kan huka sig för sanningens kraft. Berätta sedan för åhörarna om Frälsaren, som kom till vår värld, för att rädda män och kvinnor från alla syndiga vanor. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”{Johannesevangeliet 3:16.} rätt

(530)Be mötesdeltagarna bistå Er i arbetet Ni försöker att utföra. Visa dem, att fula ovanor utmynnar i sjuka kroppar och sjuka hjärnor – i obeskrivlig förtvivlan och elände. Bruket av rusdrycker berövar tusentals förståndet. Och ändå är spritförsäljningen i lag tillåten. Berätta för dem, att de har en himmel att vinna och ett helvete att undvika. Be dem, att skriva under sitt nykterhetslöfte. Den store JAG ÄR:s uppdrag tillåter Er detta. Ha bladen med löftena redo, och ta fram dem vid slutet på mötet. rätt

(531) (531) En person skall inte försöka sig på den här uppgiften ensam. I stället skall flera hjälpas åt. De skall träda fram till frontlinjen med ett budskap från himmelen, och vara försedda med den Helige Andes kraft. De skall bruka all sin styrka, och använda den Helige Andes vältalighet, som Han skänker dem. De skall be åhörarna om, att bistå i verket med, att varna städerna. Män och kvinnor skall visas det avskyvärda i, att lägga ut pengar på njutningar, som förstör sinnets och själens samt kroppens hälsa... rätt

(531)Kristi rike upprättas ej genom yttre åthävor, eller genom världens gillande, utan genom inplanterandet av Kristi natur i människorna tack vare den Helige Andes medverkan. ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”{Johannesevangeliet 1:12-13.} Här har vi den enda kraft, som kan åstadkomma människornas förfining. Och vårt hjälpmedel, för att åvägabringa detta verk, är utlärandet och förkunnandet av Guds Ord. — Manuskript 42, 1905. rätt

(531)Erfarenhet av, att hjälpa Tobaksanvändare — I Australien träffade jag en man, som ansågs vara fri från all osund njutning, så när som på en vana. Han använde tobak. Han kom som åhörare till vårt tält, och en kväll efter hemkomsten brottades han med tobaksvanan och vann seger, såsom han senare berättade för oss. Släktingar till honom hade utlovat femtio pund mot, att han slängde bort tobaken. Han vägrade. ”Men”, sade han, ”när Ni framställer principerna för måttfullhet och avhållsamhet för oss på detta sätt, kan jag inte stå emot. Ni målar upp inför oss självförsakelsen från Den, som gav Sitt liv för oss. Jag känner Honom inte nu, men jag vill lära känna Honom. Jag har aldrig yttrat en bön i mitt hus. Jag har slängt tobaken, längre har jag inte gått.” rätt

(532)Vi bad med honom, och sedan vi hade skilts åt, skrev vi till honom och besökte honom sedermera. Slutligen nådde han den punkt, där han överlämnade sig till Gud, och han håller nu på att växa upp till en stöttepelare i sin orts församling. Han verkar helhjärtat, för att ge släkten kunskap om sanningen. — The General Conference Bulletin, den 23. april, 1901. rätt

(532)Trons Segrar — Genom det här verket kommer alla samhällsklasser att nås. När den Helige Ande är verksam ibland oss, överbevisas själar, som inte är redo för Kristi framträdande. Många, som inte har gått i kyrkan på åratal, besöker våra möten och blir övertygade. Enkelheten hos sanningen når in i deras hjärtan. Tobaksälskarna avlivar sin avgud, och drinkarna avrättar sin sprit. Det vore omöjligt för dem, med mindre de i tro hade anammat Guds löften om syndernas förlåtelse. Sanningen sådan den är i Ordet, blir synlig och påtaglig för hög och låg, rik och fattig, och de, som tar till sig budskapet, blir våra medarbetare och Guds tjänare, varvid en stark grupp blir upprest och verkar harmoniskt. Det här är vårt arbete. — Manuskript 3, 1899. rätt

(532)Hälsoevangelisering i Städerna
Från Stad till Stad och från Samhälle till Samhälle

— Åt alla människor, rika och fattiga, fria och bundna, förde Kristus, förbundets Härold eller Budbärare, med Sig nyheterna om frälsning. Så människorna flockades kring Honom! Från alla håll kom de, för att botas, och Han botade dem alla. Hans berömmelse som den Store Botaren spreds överallt i Palestina, från Jerusalem till Syrien. De sjuka kom dit, där de trodde, att Han skulle passera, för att vädja om Hans hjälp, och då avhjälpte (533) Han deras åkommor. Här infann sig också de rika, angelägna om, att höra Hans ord och bli berörda av Hans hand. På det här viset gick Han från stad till stad, från samhälle till samhälle, förkunnande evangeliet och botande de sjuka – härlighetens Konung i en människas anspråkslösa klädnad. — The Review and Herald, den 23. juli, 1914. rätt

(533)Guds Kall i Dag — Gud kallar inte bara förkunnare utan också läkare, sjuksköterskor, litteraturförsäljare, kristendomslärare och andra helgade lekmän med olika gåvor, som har kunskap om Guds ord och som känner hans nåds kraft. Han vill att alla dessa skall tänka på behoven i de städer som ännu inte nåtts av varningsbudskapet. Tiden går snabbt. Det finns mycket som måste göras. Alla medel måste tas i anspråk så att de möjligheter vi nu har, på ett klokt sätt förbättras. — Löftestiden, sidan 150 (1913). rätt

(533)Detta öppnar Dörrar i Städerna — Läkarmissionsarbetet utgör en dörr, genom vilken sanningen är tänkt att vinna tillträde till många hem i städerna. I varje stad finns det sådana, som kommer att sätta värde på sanningarna hos den tredje ängelns budskap. — Counsels on Health, sidan 556 (1906). rätt

(533)Under varje Stadssatsning — Grundsatserna hos hälsoreformen skall kungöras som en del av verket i städerna. Budskapet från den tredje ängeln skall ljuda mäktigt. Inlemma lärorna om hälsoreformen i varje satsning gjord, för att bringa sanningens ljus till folket. Välj ut medarbetare, som är kvalificerade för, att klokt lära ut sanningen med entydiga, enkla ord. — Medical Ministry, sidan 304 (1910). rätt

(533)Vi släpar långt efter — Vi är långt efter, när det gäller att verka i de länge förbisedda städerna. Nu kommer (534) arbetet att bli betydligt svårare, än det skulle ha varit för några år sedan. Men om vi griper oss an verket i Herrens namn, kommer barriärer att raseras, och betydande segrar att bli våra. rätt

(534)I detta arbete krävs det läkare och evangelii predikanter. Vi måste tigga och be inför Herren, och göra vårt bästa, varvid vi tränger framåt med all vår kraft, för att åstadkomma en öppning i storstäderna. Hade vi i det förflutna arbetat enligt Herrens planer, skulle många ljus stråla; nu håller de på att slockna. — Medical Ministry, sidorna 301-302 (1909). rätt

(534)Budskap om Hälsa och Sundhet till Massorna — Det återstår ett stort arbete, för att uppmärksamma folket på hälsoreformens grundsatser. Offentliga möten bör hållas, för att föra ämnet på tal, och kurser hållas, där intresserade går att undervisa närmare om vår hälsokost och om, hur ett hälsosamt, närande, aptitligt kosthåll är möjligt utan användningen av kött, te och kaffe... rätt

(534)Torgför sundhetstanken med all den Helige Andes övertygande kraft. Betona behovet av fullständig avhållsamhet från alla rusdrycker. Beskriv den förfärliga skada, som bruket av tobak och alkohol åsamkar mänskokroppen. Förklara, hur Era behandlingar går till. Håll sådana anföranden, som gör åhörarna upplysta. Gud visar de orättfärdiga Sitt förbarmande. Denna tjänst kommer att bli ett tillfälle, att beskriva hälsoreformens verkliga innebörd. — Brev 343, 1904. rätt

(534)Hälsohem i Utkanten av betydande Städer — Herren har visat mig, att det bör finnas hälsohem nära många viktiga städer... Lämpliga inrättningar måste ordnas fram, dit vi kan ta de sjuka och lidande bort ifrån städerna. Där är vårt folk okända, (535) ja, Bibeln nära nog också. Varje tänkbar åtgärd måste vidtas, för att visa de sjuka, att åkommor går att bota med förnuftsmässiga tillvägagångssätt under behandlingen, utan tillgripande av skadliga drogmediciner. Se till, att få bort de sjuka från skadliga omgivningar och personer, samt inlagda på våra hälsohem, där de kan få behandling från kristna sköterskor och läkare. Härigenom blir de bekanta med Guds Ord. — Brev 63, 1905. rätt

(535)Bygg upp Baser för Budskapet — Det är Herrens önskan, att förnyade satsningar skall göras på många orter, och små centra inrättas. Ett verk skall uträttas, för att öppna vägen för sanningens framåtskridande, och detta kommer att öka själarnas tro... rätt

(535)Det är många fält, som skall bearbetas, och inga beräkningar skall göras, för att locka de många till ett fåtal särskilt utvalda inrättningar. Herren har instruerat mig om, att vi inte skall bygga upp många stora centra; ty på varje fält skall det finnas faciliteter för verkets framgångsrika bedrivande. Av det skälet skall inte några få stora institutioner tillåtas, att sluka alla intäkter. I små och stora städer, så väl som i samhällen belägna strax utanför städerna, bör det förekomma små centra, där trofasta väktare är stationerade, för att verka för själar. Varthelst en missionär beger sig, skall hans ansträngningar följas av inrättandet av ett litet center, för att verkets fortskridande skall skyndas på. När Guds tjänare utför sitt arbete noggrant, kommer Försynen att bana väg för dylika faciliteter på många ställen. rätt

(535)Ansträngningar skall göras vid vägskälen och vägarna. Vi utvecklar inte verket enligt de bästa planerna. Vi borde planera, för att i flera steg dela upp våra insatsstyrkor, så att vi kan bearbeta (536) nya fält. — Brev 30, 1911. rätt

(536)Städer i många Länder — Hälsomissionsarbete utgör evangeliets högra hand. Det är nödvändigt, för att främja Guds sak. När män och kvinnor tack vare det förmås att inse vikten av rätta levnadsvanor, kommer sanningens frälsande kraft att bli känd. Varje stad skall bearbetas av arbetare, som utbildats i att uträtta hälsomissionsarbete. I sin egenskap av den tredje ängelns budskaps högra hand, kommer Guds tillvägagångssätt för att behandla sjukdom att öppna dörrar för den nuvarande sanningen. Hälsolitteratur måste cirkuleras i många länder. Våra läkare i Europa och andra länder skulle vakna upp till insikt om behovet av hälsoskrifter författade av personer på plats, som kan möta människorna där de är med den mest grundläggande undervisning. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 59 (1902). rätt

(536)Evangelisering vid våra Institutioner
Grundade, för att främja Evangeliets Budskap
— Att predika evangeliet, innebär mycket mer, än många inser. Det inbegriper ett omfattande verk med lång räckvidd. Det har visats mig, att våra hälsohem skall vara verksamma redskap för främjandet av evangeliets budskap. — Manuskript 5, 1908. rätt

(536)För att bringa Hälsa till Själen — Somliga kommer att känna sig lockade av en del av evangeliet, och somliga av en annan. Vi har blivit instruerade av vår Herre, att vi skall verka på så sätt, att vi når alla samhällsklasser. Budskapet måste nå ut till hela världen. Det är meningen, att våra hälsohem skall bidra till, att Guds folk ökar i antal. Vi skall inte bygga upp ett fåtal jätteinrättningar; för då skulle det bli omöjligt, att ge (537) patienterna de budskap, som skänker själen hälsa. Små hälsohem skall grundas på många orter. — Medical Ministry, sidan 327 (1905). rätt

(537)Gör Evangeliet tilltalande — De, som är knutna till våra hälsohem, skall vara utbildare. De skall göra evangeliet tilltalande genom trevliga ord och vänliga handlingar. I egenskap av Kristi efterföljare, bör de försöka, att framställa sin religion i bästa möjliga ljus, och att väcka ädla tankar till liv. En del kommer att påverkas av deras inflytande för tid och evighet. rätt

(537)När vi bispringer andra, kan vi komma att vinna de dyrbaraste segrar. Vi bör helhjärtat ägna oss åt verket med, att bistå dem, som behöver växa till, genom att visa outtröttligt nit, uppriktig trofasthet, självförnekelse och tålamod. Vänliga, uppmuntrande ord gör underverk. Det finns sådana, som kommer att visa sig vara mottagliga för förbättring, om vi ständigt anstränger oss för dem med ett leende på läpparna och utan att klandra och tillrättavisa dem. Ju mindre vi klandrar andra, desto större blir vårt inflytande över dem till det goda. I många fall gör talrika, entydiga förmaningar mer skada, än nytta. Låt oss visa alla Kristuslik vänlighet. — Medical Ministry, sidorna 208-209 (1905). rätt

(537)Den övergripande Avsikten — Själars omvändelse är det övergripande mål, som bör eftersträvas på våra medicinska institutioner. Det är därför, som dessa inrättningar har grundats. De sjuka och anfäktade, som kommer till våra hälsohem, förs inom räckhåll för de evangeliska medarbetare, som verkar där. Oh, vilka dyrbara tillfällen vi härigenom får, för att så sanningens säd! — Brev 213, 1902. rätt

(537)Presentera Budskapet omdömesgillt — Se till, att stämningen på dessa institutioner är sådan, att hälsohemmens gäster, som kommer för sina kroppsliga krämpors botande, (538) lär sig läxan, att deras sjuka själar behöver helande... rätt

(538) Enkla, allvarliga föreläsningar kan hållas i sällskapsrummen, varvid de lidande hänvisas till sitt enda hopp om själens frälsning. Dessa religiösa möten skall vara korta och rakt på sak, för då kommer de att visa sig vara en välsignelse för åhörarna. Ordet från Honom, som grundlade världen på sex dagar, varefter Han på den sjunde ”upphörde… med sitt arbete och vilade”{Andra Moseboken 31:17}, bör starkt betonas för gästerna... rätt

(538)Publikationer innehållande evangeliets dyrbara sanningar bör finnas på patienternas rum, eller där de lätt kommer åt dem. Det bör finnas en boksamling på varje hälsohem, och detta bibliotek bör förses med böcker innehållande ljuset från evangeliet. Omdömesgilla planer bör läggas, så att patienterna hela tiden har tillgång till lektyr med den nuvarande sanningens ljus... rätt

(538)Låt oss se till, att våra sanatorier blir, vad de borde vara – hem, där helande ges åt syndsjuka själar. Och det kommer också att ske, när medarbetarna har en levande anknytning till den Store Botaren. — Manuskript 5, 1908. rätt

(538)Medarbetare, som kan ge andlig Hjälp — Av alla platser i världen, behöver vi sant omvända läkare och kloka medarbetare på våra hälsohem – män och kvinnor, som inte tvingar sina uppfattningar på de sjuka, utan som framställer Guds Ords sanningar på ett sätt, som skänker patienterna lindring och uppmuntran samt välsignelse. Detta är det verk, som våra hälsohem är till för – att korrekt stå för sanningarna hos Guds Ord, och att fylla mäns och kvinnors sinnen med Kristus. rätt

(538)Låt de dagliga andakterna vara korta, men undervisande till sin natur. Framställ Bibeln och dess Upphovsman, himmelens och jordens (539) Gud, liksom Sonen Kristus, Guds stora gåva till världen. Berätta för patienterna, att Frälsaren kom till jorden, för att uppenbara Guds kärlek till människorna. Beskriv för dem Hans stora offer i, att sålunda komma hit, för att leva och dö. Förklara för dem, att genom tron på Kristus kan varje syndig person få del i gudomlig natur, och lära sig, att samarbeta med Gud i frälsningens verk. — Medical Ministry, sidan 208 (1909). rätt

(539)Bort med Fördomarna! — Undervisningen åt patienterna på våra hälsohem skall inte kretsa kring lagar, som måste lydas. Ordet talades: ”Allt, som går att göra, måste göras, för att leda in de sjuka och anfäktade på vägen till sanning och rättfärdighet. Läkarmission är ett sätt, att göra det på. Vi kan bara gissa, hur många fördomar avlägsnas, när folk kommer i beröring med sanna hälsomissionsarbetare. I och med, att läkare och sköterskor gör sitt bästa, för att upprepa Kristi insatser för de lidande under Sin tid på jorden, kommer sanningen för denna tid att nå in i sinnen och hjärtan”... rätt

(539)Kvällsandakterna på våra hälsohem skall hållas så, att tillfälle ges till frågor. — Brev 213, 1902. rätt

(539)Frågor om Läran — Hälsohemmets sällskapsrum, vari fylkas en brokig skara patienter, är inte rätta stället, att dryfta lärosatser på. Vi skall med vårt konsekventa leverne vinna förtroende och en önskan om, att lära känna skälen till vår tro. Sedan kan vi bjuda in de frågande till våra möten på Sabbaten. — Manuskript 53, 1899. rätt

(539)Att visligen lägga Band på sig — Din uppgift på hälsohemmen är viktig. I Ditt arbete för patienterna skall Du inte ge dem intrycket, att Du inget hellre önskar, än att de skall (540) förstå och ta till sig vår tro. Det är bara naturligt, att man helhjärtat önskar sig detta. Men det är ofta klokt, att lägga band på sig. I somliga fall skulle de ord, som må tyckas vara lämpliga, orsaka svår skada och stänga dörrar, som kunde ha öppnats på vid gavel. rätt

(540)Uppvisa ömsint kärlek, och använd omdömesgillt förbarmande. Om tillfälle ges, att flika in en avgörande poäng under ett meningsutbyte, är det ofta bättre, att låta bli. Lägg inte alltid fram de starkaste bevis Du känner till; ty det skulle väcka en misstanke om, att Du bara försökte, att värva lyssnaren till sjundedags-adventisternas tro. rätt

(540)Guds enkla Ord äger stor kraft, att övertyga om sanningen. Låt Ordet tala och uträtta sitt verk. Para evangeliserandet med vis återhållsamhet. Piska inte fram presenterandet av en prövande poäng. Invänta frågor härom. Undervisa genom Ditt goda föredöme. Låt Dina ord och handlingar visa, att Du tror på den levande Lärarens ord. — Brev 308, 1906. rätt

(540)Ett taktfullt Närmande — Guds levande sanning skall göras känd på våra medicinska inrättningar. Detta innebär inte, att doktorn eller någon av de anställda skall utlägga sanningen för var och en. Så skall det ej gå till. Sanningen går att framställa, utan att tillgripa detta sätt. Sköterskorna och medhjälparna skall inte gå in till patienterna och säga: ”Vi tror på den tredje ängelns budskap”. Det är inte deras uppgift, med mindre patienterna vill höra, med mindre deras invändningar har undanröjts, och deras hjärtan har gjorts mjuka. rätt

(540)Uppträd så, att patienterna inser, att sjundedags-adventisterna är personer med vanligt folkvett. Uppträd så, att de känner lugn och ro på institutionen. Bibliska sanningar skall visst framföras, men bestämda trospunkter skall inte utläggas inför samtliga patienter. I fall de ställer frågor, yppa skälen till Din (541) tro. På så vis kommer ljuset att stråla fritt. rätt

(541)Patienterna kan bli inbjudna till våra möten, och där kommer de att höra sanningen, i vetskapen om, att de inte blir tvångsmatade med den. När de sedan lämnar hälsohemmet och hör folk säga: ”Dit tänker jag inte fara, för att bli gjord till sjundedags-adventist”, kan de svara dem, att de anställda på hälsohemmet inte tvingar sanningen på någon. rätt

(541)Det låter sig ej göra, att förmå patienterna till, att avhålla sig från frågor om vår tro. Det finns de, som hungrar och törstar efter sanningen, och de kommer också att finna den. Det är därför, som vi vill få vår inrättning uppförd genast. — Manuskript 111, 1899. rätt

(541)Ett konsekvent kristet Livs Vittnesbörd — Dessa heliga sanningar skall, när de tros på och levs ut, inte omgärdas av tvång, utan demonstreras i Mästarens anda. Den Helige Ande kommer att nå människors bättre sidor. Vid alla våra hälsohem skall det finnas män, som förstår sanningens lära och som förmår, att med penna och röst framföra den. De kommer att komma i beröring med ädelsinnat folk, och till dessa bör de vädja som till ende sonen. Herren säger, att det inte skall vara vår avsikt, att utse till ansvariga sådana män, som inte har gjorts lämpliga därtill genom sin erfarenhet, män, som inte har omfattande kunskap om Bibelns sanning. rätt

(541)Många är av den uppfattningen, att ens yttre och stil samt uppträdande inte spelar någon stor roll, för att nå de högre samhällsklasserna. Men det är ett misstag. Dessa personer genomskådar sådant. Ens yttre har visst något, ja, mycket att göra med, hur man gör intryck på folks sinnen, dock måste ens yttre styras av Guds smak. Det bör klart framgå, att medarbetarna är ett med Gud och himmelriket. Vi skall inte göra oss till, för att vinna världsliga personers gillande och därmed deras inflytande (542) över verket i dessa yttersta dagar. Konsekvens är ett måste. Vår tro, vår klädsel och vårt uppträdande måste vara i samklang med naturen hos vårt verk, som är lika med framställandet av det mest allvarsmättade budskap, som någonsin har framförts till världen. rätt

(542)Vår uppgift är, att vinna människor till tro på sanningen, att vinna dem genom både predikan och föredöme, genom ett gudaktigt leverne. Alla sidor hos sanningen skall levas ut, varigenom trons konsekvens visas i praktiken. Värdet av vår tro bevisas av dess frukt. Herren förmår och kommer att göra intryck på människorna genom vårt stora allvar och vår oskrymtade eller äkta uppriktighet. Vår klädsel, vårt uppträdande, vår konversation och vår växande erfarenhet av andliga saker, allt dylikt skall demonstrera, att sanningens bärande stöttor, som vi hanterar, är verkliga för oss. Härigenom skall sanningen göra intryck som en väldig helhet, som styr över intellektet. Sanningen, Bibelns sanning, skall utgöra grundvalen åt samvetet samt åt själens kärlek och liv. — Brev 121, 1900. rätt

(542)Inte Ord, utan Gärningar — Vad gäller, att göra vår tro känd, skall vi inte vidta några bestämda åtgärder, för att dölja den, och heller inga okloka åtgärder, för att göra den framträdande. Personer, vars hållning gör dem lättare att övertyga med sanningen, kommer att anlända till hälsohemmet. I fall de ställer frågor om vår tro, skulle det vara passande, att på ett enkelt, rättframt sätt förklara, vad vi tror. Inneboende gudaktighet ge skjuts åt en sann troendes uppförande, vilket gör honom till en fyrbåk åt det rätta. rätt

(542)I det här sammanhanget bör vi dock handla med finkänslighet. Det finns samvetsgranna personer, som tror det är deras plikt, att tala obehindrat om trospunkter, där åsikterna skiljer sig åt, och detta på ett sätt, som väcker stridslystnaden hos dem, som de talar med. En sådan överilad, oövertänkt handling med munnen kan sluta till öronen på en person, som (543) annars skulle ha lyssnat tålmodigt, men som nu kommer att varna andra för oss. Detta ger grogrund åt bitterhetens rötter, varigenom många blir nedsmutsade. Genom en medlems obetänksamhet kan öronen och hjärtana åt många täppas till mot sanningen. rätt

(543)Det är ett allmänt känt faktum, att religionsivrarna ibland de olika sekterna har uppammat och visat föga opartiskhet i sin uppfattning om sådana, vars religiösa åsikter skiljer sig från deras. Dessa ivrare förväntar sig, att möta samma oresonliga anda ibland sjundedags-adventister, och tror sig alltså behöva dra på sig rustningen, beredda, att stå emot allt, som går emot deras unika åsikter. rätt

(543)I gångna tider har vissa på hälsohemmet menat det vara sin skyldighet, att föra vilodagsfrågan på tal överallt. De har vädjat till patienterna härvidlag med uppriktighet och ihärdighet. Till sådana skulle Guds änglar säga: Inte ord, utan gärningar. Ens dagliga leverne säger mycket mera, än ett oändligt antal ord. Ett alltid glatt hjärta, ömsint vänlighet, kristen välvilja, tålamod och kärlek rubbar fördomar, och öppnar hjärtat, så att det tar emot sanningen. Få inser makten hos detta dyrbara inflytande. — Manuskript 53, 1899. rätt

(543)En helgad Läkare och en missionerande SköterskaKristna Doktorer och Sjuksköterskor
— Herren har bestämt, att kristna läkare och sköterskor skall verka i samklang med Ordets förkunnare. Hälsans missionsarbete skall flätas samman med evangelii tjänst. — Medical Ministry, sidan 240 (1908). rätt

(543)Lukas ett Exempel — I vår verksamhet i dag skall Ordets tjänst (544) och medicinskt missionsarbete kombineras. rätt

(544)Lukas kallas för ”den älskade läkaren”. {Jämför Kolosserbrevet 4:14.} Paulus hörde talas om hans skicklighet som läkare, och han sökte upp honom som en, åt vilken Herren hade anförtrott ett bestämt uppdrag. Han säkerställde hans samverkan i sitt arbete. Efter någon tid lämnade han honom i Filippi. Här fortsatte Lukas verket i flera år, han dubblerade sin tjänst som läkare och evangeliets tjänare. Han var verkligen läkarmissionär. Han gjorde sin del, sedan utbad han sig av Herren, att Han skulle låta Sin helande kraft vila över de drabbade. Hans medicinska förmåga röjde vägen, så att evangeliets budskap nådde fram till folks hjärtan. Därmed öppnades många vägar för honom, att förkunna evangeliet ibland hedningarna... rätt

(544)Det är Guds plan, att vi skall verka, såsom lärjungarna verkade. När vi står i förbund med den gudomlige Helaren, kan vi uträtta mycket gott i världen. Evangeliet är det enda medlet mot synden. I egenskap av Kristi vittnen skall vi vittna om dess kraft. Vi skall föra de drabbade till Frälsaren. Hans förvandlande nåd och mirakelverkande kraft kommer att vinna många själar till sanningen. Hans botande kraft, förenad med evangeliets budskap, kommer att föra med sig framgång i nödlägen. Den Helige Ande kommer att verka på hjärtan, och så kommer vi att få uppleva Guds frälsning. I särskild bemärkelse är vårt uppdrag, att bota de sjuka... rätt

(544)Tidens gång har inte ändrat på Kristi avskedslöfte. Han är med oss i dag, såsom Han var med lärjungarna, och Han kommer att vara med oss ”intill tidens slut.’”{Matteusevangeliet 28:20.} Kristus förordnade, att en rad på varandra följande män skulle förkunna evangeliet, varvid de skulle erhålla sin myndighet från Honom, den store Läraren. — Brev 134, 1903. rätt

(544)Offentliga Föreläsningar av Läkare — Han, som är läkare och lärare av kristendomen, finner sysslor, som utmynnar i själars frälsning. Formulerandet av sunda ord inom religionsutläggning, stöttade av ett ”Så säger Herren”, äger ett frälsande inflytande. En läkare (545) kan uttrycka sig så, att han blir inbjuden till, att tala inför olika grupper, som gärna tar emot honom. I egenskap av lärare bör läkaren spana efter tillfällen, ty Guds Ord skall spridas utan begränsning. — Brev 4, 1910. rätt

(545)Särskilda Tillfällen för Missionens Sjukvårdare — På varje plats, där sanningen presenteras, skulle allvarliga ansträngningar göras att först predika evangeliet för de fattiga och att bota de sjuka. Detta arbete kommer, när Hans verk har utförts troget, att tillföra församlingen många själar av sådana som skall bli frälsta. rätt

(545)De, som arbetar i hemmen, får tillfälle att hjälpa på ett särskilt sätt. De bör be för de sjuka och göra, vad de kan, för att lindra deras lidanden. De bör verka för de små i samfundet, för de fattiga och förtryckta. Vi bör be för och med de hjälplösa, som inte har viljestyrka att behärska de begär, som passionen har nedsatt. Det bör arbetas allvarligt och uthålligt för att frälsa de människor, i vilkas hjärtan ett intresse har vaknat. Först måste deras fysiska behov stillas och när de märker vår osjälviska kärlek, kommer de att få det lättare att tro på Kristi kärlek. rätt

(545)Detta arbete är missionens sjukvårdare bäst på, men andra bör knytas till dem. Dessa kan lära sig det bästa arbetssättet av sina kollegor, såvida de inte är speciellt utbildade och har praktiserat inom sjukvården. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 83-84 (1900). rätt

(545)Att nå de högre Samhällsklasserna — Läkare, vars yrkesmässiga förmåga övergår den vanlige medarbetarens, bör städslas eller lejas för tjänandet av Gud i de stora städerna. De bör försöka, att nå de (546) högre samhällsklasserna... rätt

(546)Medicinska missionärer, som arbetar med evangelisation, utför ett arbete, som är lika värdefullt, som deras arbetskamrater predikanternas. Denna hälsoverksamhet, kopplad till förkunnargärningen, skall inte begränsas till de fattiga samhällsklasserna. De högre samhällsklasserna har, märkligt nog, förbigåtts. I de högre samhällsskikten går det att finna många, som kommer att reagera på sanningen, eftersom denna är konsekvent och bär evangeliets upphöjda karaktärsstämpel. Inte så få män med kunnande kommer att ge sig i kast energiskt med verket. Användande sina gudagivna förmågor, kommer de att nära, inte bara tära. rätt

(546)En trofast läkare och förkunnare är engagerade i samma arbete. De bör verka i fullständig samklang. De bör samråda med varandra. Med sin enighet vittnar de om, att Gud har sänt Sin enfödde Son till världen, för att frälsa alla, som tror på Honom som sin personlige Frälsare. — Manuskript 79, 1900. rätt

(546)Läkarens andliga Tjänst — Den verklige hälsomissionärens arbete är till stora delar ett andligt arbete. Häri ingår bön och handpåläggning; han bör därför ordineras i lika hög grad för sitt verk, som predikanten för evangeliet. De, som väljs ut till rollen som missionerande läkare, skall ordineras som sådana. Det stärker dem mot frestelsen, att lämna hälsohemmet och öppna egen praktik. Ingen självisk drivkraft bör låtas locka medarbetaren bort från sin plikts befattning. Vi lever under en tid kantad av allvarsmättat ansvar; en tid, under vilken helgat arbete skall utföras. Låt oss söka Herren allvarligt och (547) med hela förståndet. — Manuskript 5, 1908. rätt

(547)Utjämnande Förmaningar
Vår trefaldiga Tjänst

— Gud verkar med hjälp av redskap, eller understödjande inflytanden. Han använder Sig av evangeliets förkunnelse, läkarmission och skrifter innehållande den nuvarande sanningen, för att göra intryck på hjärtan. Alla görs verkningsfulla genom tron. När någon hör eller läser sanningen, lägger den Helige Ande den på åhörarens och läsarens hjärtan och ger dem en uppriktig önskan om, att veta, vad som är rätt. Evangelietjänsten, läkarmissionen och våra publikationer är Guds hjälpmedel. Det ena skall inte tränga undan det andra. — Brev 54, 1903. rätt

(547)Lägg till Ordet ”medicinsk” — Arbetet med evangeliets spridande skall inte bli mindre effektivt, utan växa till, till dess det blir en flammande fyrbåk i vår värld. Allt, som går att göra, bör göras, för att skicka ut fler arbetare på fältet. Ingen påverkan skall tillåtas, för att avskräcka unga män från, att göra sig dugliga för missionsverksamhet som förkunnare. Till detta kan vi lägga ordet ”medicinsk”; ty det är väldigt viktigt, att evangeliets förkunnare besitter kunskap om sjukdomar och deras orsaker. De bör veta, hur man hjälper de sjuka. De bör vara i stånd till, att lära människorna, hur vi skall sköta det hus vi bor i. Detta ingår i evangeliet. — Brev 123, 1900. rätt

(547)Vårt Arbete lika utpräglat som Müllers — Nu ålägger Gud inte Sitt folk samma arbete, som Han lade på Müller. [George Müller, Bristol, England.] Müller utförde ett ädelt arbete. Men Gud har gett Sitt folk ett arbete att göra enligt en annan plan. Åt dem har Han gett ett budskap till hela världen. De skall träda in på territorium efter territorium, och strida ettrigt mot själsförstörande synder. — Brev 33, 1900. rätt

(548) (548) Ett balanserat Verk — för Rik och Fattig — På senare tid [1899] har stort intresse väckts angående de fattiga och utstötta samhällsklasserna; ett storslaget arbete har inletts, för att höja de fallna och förnedrade. Detta är i sig ett bra arbete. Vi bör alltid vara besjälade av Kristus, och vi skall uträtta samma verk, som Han gjorde för den lidande mänskligheten. Herren har ett verk att utföra för de utstötta. Det råder inget tvivel om, att det åligger somliga, att verka ibland dessa, och söka deras själars frälsning, som håller på att gå under. Detta passar in i förkunnelsen av den tredje ängelns budskap och anammandet av Bibelns sanning. Dock riskerar vi, att betunga alla med detta slags arbete, eftersom det måste utföras på ett intensivt sätt. Vi riskerar, att förmå personer till, att satsa all energi på detta verk, när Gud har kallat dem till en annan uppgift. rätt

(548)Den stora frågan om vår skyldighet gentemot mänskligheten är allvarlig, och vi behöver en god portion av Guds nåd, för att avgöra, hur vi skall agera, för att åstadkomma mesta möjliga goda. Inte alla är kallade till, att inleda sitt verk, genom att arbeta för de lägsta samhällsklasserna. Gud kräver inte av Sina tjänare, att de skall skaffa sig en utbildning och erfarenhet, för att de helt skall ägna sig åt dessa samhällsgrupper. rätt

(548)Guds verksamhet yttrar sig så, att den väcker förvissning om, att Han står bakom den, och att sunda grundregler styr varje handling. Dock har jag upplysts av Gud om, att vi riskerar att planera för de utstötta på så vis, att det medför ryckiga och känsloladdade insatser. Därmed uppnås inga verkligt gynnsamma utfall. En grupp medarbetare uppmuntras därmed till, att uträtta ett arbete, som inte alls bidrar till verkets stärkande överallt (549) genom harmoniskt agerande. rätt

(549)Evangeliets inbjudan skall riktas till både rik och fattig, hög och låg, och vi måste komma på sätt, att föra ut sanningen på nya platser, och till alla slags människor på. Herren bjuder oss: ”Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.”{Lukasevangeliet 14:23.} Han säger: ”Börja på vägarna; bearbeta vägarna full ut; res upp en skara, som samfällt med Er går åstad, för att utföra det verk Kristus gjorde, för att söka upp och frälsa de förlorade.” rätt

(549)Kristus förkunnade evangeliet för de fattiga, men Han begränsade inte Sina ansträngningar till den gruppen. Han verkade för alla, som lyssnade till Hans Ord – inte enbart för publikanen och de utstötta, utan även för de välbärgade och kultiverade fariséerna, den judiska adeln, de romerska officerarna och romarnas styresmän. Detta slags arbete har alltid föresvävat mig. Det är inte meningen, att vi skall anstränga varje andlig sena och nerv, för att verka för de lägsta samhällsgrupperna, och göra det arbetet allt uppslukande. Det finns andra, som vi måste föra till Mästaren, själar i behov av sanningen, som bär på ansvar, och som kommer att verka med all sin helgade förmåga för dem i hög ställning, liksom för dem i låg. rätt

(549)Arbetet för de fattiga samhällsklasserna saknar gräns. Det blir aldrig färdigt, och det måste ses som ingående i det stora hela. Att ställa detta verk på första platsen, samtidigt som väldiga delar av Herrens vingård ligger öppna för uppodling, ja, är orörda, är att börja i fel ända. Såsom högerarmen är för kroppen, är läkarmissionens verk för den tredje ängelns budskap. Emellertid får inte högerarmen bli hela kroppen. Uppgiften, att söka reda på de utstötta, är väsentlig, men den skall inte vara huvuddelen inom vår mission. — Medical Ministry, sidorna 311-312 (1899). rätt

(550)(550) Ett Verk med Proportioner — Det medicinska missionsverket får inte tappa alla proportioner. Det måste utgöra ett arbete, som stämmer överens med resten av verksamheten. — Brev 38, 1899. rätt

(550)Medarbetarnas Hälsa — De, som satsar helhjärtat på läkarmissionens arbete, som verkar oförtröttligt, trots fara, trots brist, under talrika vakor, under trötthet, riskerar att glömma bort, att de måste troget vaka över sina egna själsliga och kroppsliga krafter. De får inte låta sig överansträngas. Likväl är de fyllda av nit och uppriktighet, och det händer, att de beter sig oförsiktigt, varigenom de utsätter sig för övermåttan mycket stress och press. Såvida ej dylika medarbetare vidtar en förändring, kommer de i slutändan att bli sjuka och bryta samman. rätt

(550)Samtidigt som Guds tjänare skall bäras av ädel entusiasm, liksom av en fast föresats om, att följa den gudomlige arbetarens, den store Läkarmissionärens, exempel, skall de inte belasta arbetsdagen med för många sysslor. Annars kommer de snart nog att behöva avbryta arbete, nedbrutna av försöken, att axla för många bördor. Min broder, Du gör rätt i, att på bästa sätt använda de fördelar Gud har skänkt Dig, i allvarligt menade försök, att lindra lidande och själars frälsning. Men offra inte därmed hälsan. rätt

(550)Vi har ett kall, som är lika mycket högre än vanliga, själviska intressen, som himlarna är högre, än jorden. Dock skall inte den insikten förmå Guds villiga, hårt arbetande tjänare till, att bära alla bördor de orkar med, utan perioder av vila. rätt

(550)Hur underbart skulle det inte vara, om det inte funnes några latmaskar ibland alla dem, som är delaktiga i förverkligandet av Guds plan för (551) själars frälsning! Hur mycket mer skulle inte åstadkommas, om var och en skulle säga: ”Gud håller mig ansvarig för, att vara klarvaken, och låta mina ansträngningar tala till förmån för den sanning jag säger mig tro på! Det är meningen, att jag skall vara en praktisk arbetare, inte en dagdrömmare.” — Medical Ministry, sidorna 292- 293 (1904). rätt

nästa kapitel