Evangelisation kapitel 18. Från sida 613ren sida tillbaka

Att bemöta falsk vetenskap, sekter, ismer och hemliga samfund

(613) Sektion 18 – sista delen
. . . . . . . . . . . .
Felaktiga bilder av Gudomen
(613) Låt folket veta vår inställning.
– Vårt förhållningssätt är att inte låta de stötande kännetecknen hos vår tro, som skarpast står emot människors seder och bruk, vara mest framträdande. Först kommer Herren att ge människorna en rättvis möjlighet att förstå att vi tror på Jesus, Hans gudomlighet och Hans förutvarande existens. – Testimonies to Ministers, s. 253. (1895)rätt

(613)Vi kommer att möta vrångläror. – Vi kommer återigen att möta människor som försöker att påverka oss, som studerar vetenskaper som härstammar från Satan och genom dessa arbetar Satan, för att omintetgöra läran om Guds och Kristi existens. Både Fadern och Sonen har en var och en personlighet. Kristus sade: ”Jag och (614) min Fader är ett.” Ändå var det Guds Son som kom till världen i mänsklig gestalt. Han lade Sin kungliga dräkt och krona åt sidan och Han täckte Sin gudomlighet med mänsklighet. På så vis kunde mänskligheten få del av Hans gudomliga natur genom Hans eviga offer, och komma undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. – Testimonies, Band 9, s. 68. (1909) rätt

(614)Sanning istället för andliga framställningar. – Jag har fått anvisning att säga, att vi inte kan lita på känslorna hos dem som söker efter långtgående filosofiska idéer. Sådana bildspråk som dessa blir använda: ”Fadern är som osynligt ljus, Sonen som ljuset i mänsklig gestalt, Anden är som när ljuset sprids.” ”Fadern är som daggen, en osynlig ånga; Sonen är som daggen, samlad i en vacker droppe; Anden är som daggen som faller till livets kärnor.” Ett annat bildspråk: ”Fadern är som osynlig ånga, Sonen är som ett vattenfyllt moln; Anden är som det livgivande regnet som fallit.” rätt

(614)Alla dessa spiritualistiska framställningar är helt enkelt värdelösa. De är ofullkomliga och osanna. De försvagar och minskar det Majestät som ingenting in denna värld kan jämföras med. Gud kan inte jämföras med de skapade ting som är formade av Hans hand. De är endast jordiska ting som lider av Guds förbannelse på grund av människans synder. Fadern kan inte beskrivas med jordiska ting. Fadern är Gudomens fullhets gestalt och är osynlig för de dödliga. rätt

(614)I Sonen bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Guds Ord beskriver Honom son ”hans väsens avbild”. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha (615) evigt liv.” Här visas Faderns personlighet. rätt

(615)Tröstaren som Kristus lovade att skicka efter att Han for till himmelen, är Anden, hela Gudomens fullhet. Anden visar på nådens kraft till alla som tar emot och tror på Kristus som sin personlige Frälsare. Det finns tre levande personer i den himmelska trion. I dessa tre krafters namn – Fadern, Sonen och den Helige Ande – blir de som i levande tro tar emot Jesus döpta. Dessa krafter kommer att samarbeta med himmelens lydiga undersåtar i deras ansträngningar att leva det nya livet i Kristus. rätt

(615)Den tidigare existerande, självexisterande Gudens Son. – Kristus är den tidigare existerande, självexisterande Gudens son... När Kristus talar om Sin tidigare existens, pekar Han bakåt genom tidlösa åldrar. Han försäkrar oss att det aldrig fanns en tid då Han inte var i nära gemenskap med den evige Guden. Han som judarna då lyssnade på hade varit med Gud som en som växt upp med Honom. rätt

(615)Han var jämlik med Gud, oändlig och allsmäktig.... Han är den evige, självexisterande Sonen. – Manuskript 101, 1897. rätt

(615)Från evighet – Jesu mänsklighet på den här på jorden är omtalad i Guds Ord och på samma sätt talar det klarspråk om Hans tidigare existens. Ordet fanns till som ett gudomligt väsen, som den evige Gudasonen, i enhet och gemenskap med Sin Fader. Från eviga tider var han förbundets Medlare. Alla folk, båda judar och hedningar, kunde få del av välsignelsen om de tog emot Honom. ”Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. Innan änglar eller människor hade skapats, fanns Ordet hos Gud, och Ordet var Gud. rätt

(616) (616) Kristus visar dem att, även om de tror att Hans liv är kortare än femtio år, kunde inte Hans gudomliga liv räknas med mänskliga metoder. Jesu existens innan Han kom i kroppslig gestalt, kan inte räknas med siffror. – The Signs of the Times, den 3. Maj, 1899. rätt

(616)Liv, ursprungligt, varken lånat eller tilldelat.” Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet.” I Kristus finns livet, det ursprungliga, det inte lånade, inte tilldelade. ”Den som har Sonen, han har livet.” – Första Johannesbrevet 5:12. Jesu gudomliga ursprung är den troendes försäkran om evigt liv. rätt

(616)Med Fadern på Sinai. – När de [Israel] kom till Sinai, tog Han möjligheten att påminna deras sinne om Hans krav. Jesus och Fadern stod sida vid sida på berget, och med högtidligt majestät förkunnade De de tio budorden. rätt

(616)De eviga Dignitärerna i Gudomen. – De eviga himmelska Dignitärerna – Gud, Kristus och den Helige Ande – utrustade dem [lärjungarna] med mer än mänsklig energi... skulle gå framåt med dem i arbetet och övertyga världen om synd. rätt

(616)Den Helige Andes personlighet. – Vi måste inse att den Helige Ande, som är lika mycket en person som Gud är en person, går på denna mark. – Manuskript 66, 1899. (Från ett tal hållet inför studenterna på Avondale School.)rätt

(616)Den Helige Ande är en person, ty Han bär vittne med våra andar om, att vi är Guds barn. När det här vittnesbördet avläggs, har det med sig sina egna belägg. I sådana ögonblick tror vi och är vi säkra på, att vi utgör Guds barn.... rätt

(617)(617) Den Helige Ande äger en personlighet, för annars kunde Han inte vittna inför och med våra andar om, att vi är Guds barn. Han måste också vara en gudomlig person, för annars kunde Han inte utröna hemligheterna, som ligger dolda i Guds sinne. ”Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande?” –Manuskript 20, 1906. rätt

(617)Guds kraft i den tredje personen. – Ondskans furste går endast att hålla i schack genom Guds kraft hos den tredje personen i Gudomen, den Helige Ande. – Special Testimonies, Series A, No. 10, s. 37 (1897). rätt

(617)I samverkan med de tre högsta makterna. – Det är meningen, att vi skall samverka med de tre högsta makterna i himmelen – Fadern, Sonen och den Helige Ande – och dessa krafter kommer då att verka genom oss, görande oss till Guds medarbetare. – Special Testimonies, Series B, No. 7, s. 51 (1905). rätt

(617)Hemliga samfund
Farorna med hemliga samfund
– Herrens uppmaning: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror”, åsyftar inte bara kristnas äktenskap med ogudaktiga, utan alla allianser, där parterna kommer varandra väldigt nära och samklang i ande och handling påkallas.... rätt

(617)Herren tillkännager genom profeten Jesaja: ”Rasa, ni folk, ni skall ändå krossas. Lyssna, alla länder i fjärran. Rusta er, ni skall ändå krossas. Ja, rusta er, ni skall ändå krossas. Gör upp planer, (618) de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för.” Jesaja 8:9-13. rätt

(618)Det finns de, som ifrågasätter huruvida det är riktigt för kristna, att höra till frimurarna och andra hemliga sammanslutningar. Sådana bör betänka de nyss anförda orden ur Skriften. Om vi alls är kristna, måste vi vara kristna överallt, och måste ta hänsyn till och följa de råd vi fått, för att vi skall vara kristna i enlighet med rättesnöret i Guds Ord.... rätt

(618)Då vi tog emot Kristus som vår Förlossare, fann vi oss i villkoret för att bli Guds medarbetare. Vi ingick ett förbund med Honom om, att i allt stå på Herrens sida; att som trogna förvaltare av Kristi nåd arbeta för Hans rikes utbredning i världen. Det åvilar varje Kristi efterföljare att ägna alla sina krafter, hos sinne och själ samt kropp, åt Honom, som har betalat lösen för våra själar. Vi skrev in oss som soldater, för att träda in i Hans stridande förband, och utstå prövningar, vanära, förebråelse, att utkämpa trons strid och följa vår frälsnings Anförare. rätt

(618)Rättar Ni Er, i Ert samröre med världsliga sammanslutningar, efter Ert förbund med Gud? Gör dessa band, att Ni eller andra tänker på Gud, eller minskar de intresset för och uppmärksamheten på Honom? Stärker de kopplingen till de gudomliga makterna, eller leder de in tankarna på det mänskliga i stället för på det gudomliga? rätt

(618)Tjänar, hedrar och upphöjer Ni Gud, eller (619) skämmer Ni ut och syndar Ni emot Honom? Samlar Ni in med Kristus, eller förskingrar Ni? Allt tänkande och planerande samt entusiasm, som lagts ned på dessa organisationer, har köpts med Kristi dyra blod; men tjänar Ni Honom, när Ni slår Er samman med gudsförnekare och otrogna, män, som hädar Guds namn, småsupare, storsupare, tobakens såta vänner? rätt

(619)Ehuru det i dessa samfund må förekomma det, som verkar vara gott, blandas detta med med allt möjligt, som gör det goda verkanslöst, och orsakar att dessa sammanslutningar skadar själens intressen.... rätt

(619)Jag frågar Er, som finner nöje i dessa föreningar, som älskar sammankomster där Ni hänger Er åt munterhet och kalasande: Tar Ni Jesus med Er? Försöker Ni, att frälsa Era ordensbröders själar? Är detta orsaken till Ert samröre med dem? Förnimmer de i Er Kristi Andes livaktiga närvaro? Framstår det som glasklart, att Ni är vittnen för Kristus, att Ni hör till ett särskilt folk, som ivrar för goda gärningar? Märks det tydligt, att Era liv styrs av de gudomliga påbuden ”du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft” {Femte Moseboken 6:5) och ”Du skall älska din nästa som dig själv”? {Matteusevangeliet 22:39}.... rätt

(619)De, som inte ser någon skillnad på den som tjänar Gud och den som inte gör det, kanhända blir charmade av dessa samfund, som saknar anknytning till Gud, men ingen uppriktig kristen mår väl i en slik atmosfär. Där saknas himmelens livgivande anda. Vederbörandes själ krymper ihop, och personen känner sig lika fattig på uppfriskningen från den Helige Ande, som Gilboas höjder var på dagg och regn. rätt

(619)Från tid till annan kan det hända, (620) att en Kristi efterföljare av omständigheterna tvingas att bevittna scener med ohelgad njutning, men det sker med sorg i hjärtat. Språket är inte språket i Kanaan, och ett Guds barn uppsöker aldrig dylika sammankomster. När vederbörande av nöden hamnar i sammanhang, som han eller hon inte valt själv, må personen luta sig emot Gud, så kommer Herren att bevara den kristne i fråga. Dock skall vederbörande icke rucka på sina principer i något fall, oavsett frestelsen. rätt

(620)Kristus förmår aldrig Sina anhängare att ingå löften, som förenar dem med människor utan samband med Gud och som inte står under den Helige Andes kontrollerande inflytande. Det enda sunda rättesnöret för karaktären är Guds okränkbara lag, och det låter sig ej göras för dem, vars liv behärskas av denna lag, att förena sig i förtroende och hjärtligt broderskap med sådana, som förvandlar Guds sanning till en lögn, och som betraktar Guds myndighet som ett skämt. rätt

(620)Ett avgrundsdjup ligger mellan den världslige och Guds trofaste tjänare. Deras tankar och böjelser samt känslor rörande livets avgörande frågor – Gud och sanningen samt evigheten – står ej i samklang. Den ena gruppen mognar likt vete för Guds lada, den andra likt ogräs för förintelsens flammor. Hur skall de då kunna enas om avsikt och handling? ”Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.” ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” – Should Christians Be Members of Secret Societies?, sid. 3-10 (1892). rätt

(620)En glasklar åtskillnad – På kvällen träffade jag broder _____ och berättade för honom, att jag hade ett budskap åt honom från Herren. Han sade: ”Det kan Du väl meddela nu?” (621) Jag var ordentligt svag, men han bodde i _____, drygt sexton kilometer från skolbyggnaden, vilken skulle tjäna som min bostad. Alltså reste jag på mig och läste för honom femtio brevsidor, med avseende på kansliet, liksom enskilda anställda där. [Här omtalas en skrivelse, som lagt grunden till föregående artikel.] rätt

(621)Jag talade ... entydigt och med omisskännliga ord om hans tidigare gärning och vilken förlust denna hade inneburit för kansliet. Hans band till frimureriet hade stulit hans tid och avtrubbat hans andliga uppfattningsförmåga. Hans sinne, hans tankar, hade kretsat kring denna grupp, denna sammanslutning; och där förekom det otrogna, vinpimplare och alla slags individer. Och han var nära förbunden med dessa hemliga organisationer. Det var bara en sak han kunde göra – kapa banden till dem och stå helt på Herrens sida; ty han kunde helt enkelt inte tjäna Gud och mammon. rätt

(621)Han sade: ”Jag godtar vittnesbördet; jag tänker lyda dess uppmaning.” – Manuskript 17, 1892. rätt

(621)Broder _____ befann sig i en väldigt farlig situation, likt en person som är nära att tappa balansen och falla utför ett stup. Jag var medveten om, vilken grannlaga uppgift det är att tala klartext till en människa, och jag var tacksam över att då stunden var inne, kunde jag tryggt beskriva hans fara för honom. Himmelens Herre vill, att vi skall frukta för att döma varandra; i egenskap av begränsade, felande varelser bör vi vara misstänksamma mot oss själva, vi bör vara rädda för, att vi skall förtreta Gud, genom att såra Hans barns själar. Dem har Guds Son köpt med Sitt eget dyrbara blod, och de skall icke anklagas eller förtryckas genom ord eller handling, ty Herren kommer att komma till deras försvar. rätt

(621)I Onsdags kände jag mig manad till, att tala om de grundsatser, som skall styra vårt bemötande av andra och hur vi kan leda dem på den rätta vägen. Många i världen hänger sig åt sådant, som må vara gott i sig, men de låter sig nöja därmed, (622) och söker inte efter det större och högre goda, som Kristus önskar att ge dem. Nå, vi får inte på ett oförskämt sätt försöka att beröva dem sådant de har kärt. Visa dem sanningens skönhet och värde. Förmå dem till, att betrakta Kristus och Hans underbara väsen, sedan kommer de att vända ryggen åt allt, som skulle beröva Honom deras tillgivenhet. – Brev 23a, 1893. rätt

(622)Ett lovordande budskap – Jag är så tacksam mot vår nådige himmelske Fader, att Han har skänkt Dig kraft genom Sin tilldelade nåd, för att fjärma Dig från frimurarlogen och allt, som har att skaffa med dess samfund. Det innebar ingen trygghet för Dig, då Du ingick i denna hemliga orden. De, som står under Furste Immanuels blodbestänkta banér, kan icke vara förenade med frimurarna eller med någon annan hemlig organisation. Den levande Gudens sigill kommer inte sättas på någon, som upprätthåller ett sådant samband, sedan sanningens ljus har strålat över hans stig. Kristus är inte tudelad, och kristna kan inte tjäna Gud och mammon. Herren säger: ”Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.” – Brev 21, 1893. rätt

(622)Villfarelser genom hemliga samfund – Världen är en skådebana; dess invånare, skådespelarna, förbereder sig inför sina roller i det sista, stora dramat. Med undantag för sammanslutningar i syfte att uppnå själviska mål, är de väldiga människomassorna aldrig ense. Gud betraktar allt detta. Hans planer för Sina upproriska undersåtar kommer att förverkligas. Världen har inte överlämnats i människors händer, fastän Gud låter förvirringen och kaosets (623) element fira triumfer en viss tid. En underjordisk makt är verksam, för att åstadkomma de sista, stora scenerna i skådespelet – Satans framträdande som Kristus. Denna makt arbetar med allt slags orättfärdighet som bedrar dem som binder ihop sig i hemliga samfund. De, som ger efter för lidelsen för allianser och unioner, sätter fiendens planer i verket. Som de bäddat, kommer de också att få ligga. rätt

(623)Överträdelsen har nästan nått sin gräns. Förvirring härskar i världen, och snart kommer en väldig skräck att gripa människorna. Slutet är ytterligt nära. Vi, som känner till sanningen, borde förbereda oss på det, som kommer att slå världen med den största häpnad. – Vittnesbörd för Församlingen 8:27-28 (1904). rätt

(623)Att bekämpa falsk undervisning
Möt hårklyverier med sanningen
– Jag har instruerats att säga till Dig, att det inte är säkert att uppehålla sig vid spiritualistiska meningar, de sällsamma, vilseförande teorier, vilka har förts in ibland oss på senare år. rätt

(623)Det är säkrast, att inte förkunna om panteism, eller att citera författares verk om ämnet, och de skenbart riktiga, förföriska falskheter, som leder in på området. Uttalandena gjorda i Testimonies, Band 8, räcker som varning till vårt folk om, att undvika de här lögnerna. De uttalandena åstadkommer mer, för att upplysa sinnet, än våra predikanters och lärares samlade förklaringar och teorier rörande dessa ting. rätt

(623)Om Du försöker att ta itu med dessa ämnen, kommer Du att behöva upprepa Satans hårklyverier, och på så vis kommer Du att bistå Satan med att framställa hans falska teorier inför människorna. Besluta Dig för, att aldrig, aldrig upprepa lögner, utan att alltid lära ut sanningen. Fyll hjärtan och sinnen med den allvarsmättade, heliga sanningen för denna tid. rätt

(624)(624) Uppehåll Dig vid den nuvarande sanningen, vid Kristi andra ankomst. Herren anländer väldigt snart. Vi har bara en kort tid på oss, för att framställa sanningen för denna tid – sanningen, som skall omvända själar. Denna sanning skall framföras på enklaste sätt, alldeles som Kristus utlade sanningen, så att människorna kan förstå, vad som är sant. Sanningen kommer att skingra lögnens moln. rätt

(624)Ge människorna den nuvarande sanningen. Tala sanningen. Fyll deras sinnen med sanningen. Bygg upp sanningens starka värn och fästen. Och utsätt inte andra för Satans teorier, när de ändå inte bör ta del av dem. Det människorna behöver, är inte upprepningar av Satans förledande utläggningar, utan framställningar av sanningen, sådan den är i Jesus. Kom ihåg, att vi kan tjäna Djävulen, genom att lyfta fram hans falsarier. Ju mindre vi hanterar dessa frånstötande ämnen, desto renare, bättre tvagna och mindre nedsmutsade kommer våra sinnen och våra grundsatser att bli.... rätt

(624)Och det har visats mig, att vi inte skall ge oss in i kontroverser rörande dessa spiritualistiska teorier, eftersom dylika kontroverser bara kommer att förvirra folk. De här sakerna skall inte tas upp vid våra möten. Vi skall inte anstränga oss, för att gå emot dem. I fall våra förkunnare och undervisare ägnar sig åt studiet av de här lögnaktiga teorierna, kommer en del att överge tron och lyssna till förförande andar och djävlars läror. Det är inte evangeliets tjänares uppgift, att ge röst åt Satans teorier.... rätt

(624)Lyft upp sanningen; förstora sanningen; säg: ”Det står skrivet.” - Brev 175, 1904. rätt

(624)Falsarier måste demaskeras skickligt. – Aposteln Paulus har förvarnat oss: ”somliga [skall] avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.” Detta är, vad vi har att vänta oss. Våra svåraste prövningar kommer att härröra från den grupp, som en gång stått för sanningen, men som vänt den ryggen till förmån för världen, (625) och trampat den under fötterna i avsky och begabbande. rätt

(625)Gud har ett arbete, som Hans trofasta tjänare skall utföra. Fiendens angrepp måste mötas med sanningen hos Hans Ord. Masken måste rivas av lögnen, dess sanna natur måste avslöjas, och ljuset från Herrens lag måste tillåtas skingra världens moraliska mörker. Det är meningen, att vi skall lägga fram kraven hos Hans Ord. Vi kommer inte att hållas ansvarslösa, om vi försummar vår allvarstyngda plikt. Men låt oss inte, medan vi står upp till försvar för sanningen, försvara oss själva och jämra oss över, att vi manas till att utstå smälek och förvrängning. Låt oss ej tycka synd om oss själva, utan nitälska för den Högstes lag. rätt

(625)Aposteln säger: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.” Överallt ser vi människor, som så lätt fångas av de förtrollande fantasibilderna upprättade av dem, som gör våld på Guds Ord; men när sanningen kommer i dagen, fylls de av otålighet och av vrede. Men apostelns starka uppmaning till Guds tjänare lyder: ”Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”... rätt

(625)Vi måste sätta det högsta värde på vår Guds ord, så att vi inte blir nedsmutsade av bedrägligheten hos dem, som har lämnat tron. Vi skall stå emot deras anda och inflytande med samma vapen, som vår Mästare använde, då Han angreps av mörkrets furste – ”Det står skrivet.” Vi bör lära oss, att skickligt bruka Guds Ord. Hör uppmaningen: ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver (626) skämmas utan rätt delar sanningens ord.” För att kasta falska lärare och förförares snirklande lögner i gruset, måste det till ihärdigt arbete och innerlig bön; ty ”i de sista dagarna skall det komma svåra tider.” –The Review and Herald, den 10. Januari, 1888. rätt

(626)De uppriktiga räddas undan villfarelser – Vi kan övervinna det onda på samma sätt som Jesus övervann – med hjälp av Guds ord. Gud övertar inte ledningen av vårt liv utan vårt samtycke. Men om vi vill lära känna hans vilja och följa den, har han lovat och sagt: ”I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.” ”Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud.” – Joh. 8:32; 7:17. Genom att tro på dessa löften kan varje människa befrias från villfarelsens snaror och syndens makt.rätt

(626)Vi har alla var och en frihet att välja under vilken makts kontroll vi vill stå. Ingen kan falla så djupt, ingen kan bli så fördärvad att han inte kan få frihet i Jesu Kristus. Den besatte kunde i stället för att bedja endast säga det som Satan framtvingade, men hans innersta, outtalade vädjan blev ändå hörd. Även om det inte kan sägas i ord skall ropet från en människa i nöd inte lämnas obeaktat. Den som utan förbehåll överlämnar sig åt himmelens Gud, skall inte utlämnas till Satans makt eller till sin egen naturs svaghet. Av Frälsaren får de denna inbjudan, att de skall ”söka skydd hos mig och göra fred med mig; ja, fred måste man göra med mig”. (Jes. 27:5.) Mörkrets makter kommer att göra allt de kan för att behålla en människa i sitt våld, men Guds änglar skall strida för varje sådan människa med överlägsen styrka. – Vändpunkten, 249 (1898). rätt

(626)Medge för de nyfikna, att vi inte vet – Brev har kommit till oss rörande saker och ting, som Gud inte har gett oss något ljus om, och då kan vi bara säga till de frågande: Vi vet inte. Det viktiga för alla (627) borde vara, att lära känna Gud och att följa Hans krav. Välsignade är de, som hör Guds Ord och håller sig till det.... rätt

(627)De, som är så angelägna om att få reda på sådant, som inte har uppenbarats i Skrifterna, skummar vanligen ytan när det gäller det, som inverkar på deras dagliga liv och handlande.... Vi skall visa för världen det, som Gud ansett nödvändigt att uppenbara för oss. Vi gör inte vår Faders vilja, när vi gissar om sådant, som Han har ansett nödvändigt att undanhålla för oss. Det är vars och ens förmån, att för andra visa att han uppskattar värdet hos gudomliga sanningar, att han uppskattar det eviga livets rikedomar, genom att göra varje uppoffring, för att vinna priset. – Manuskript 104, 1898. rätt