Evangelisation kapitel 2. Från sida 25ren sida tillbaka

Sektion 2 - Folkmassorna i storstäderna

(25)(25) I skuggan av den förestående domen.
Miljontals människor i städerna måste snart besluta sig.
- Det andliga mörkret där övertäcker hela jorden, i dag intensivast i befolkningens tätast befolkade centra. Det är i ländernas städer som evangelisten finner den största förhärdelsen och det största behovet… rätt

(25)Redogörelser för kriminalitet och synd i landets stora städer attraherar. Den ondes ondska är nästan ofattbar. I himlens ögon blir många städer precis som Sodom. Den ökande ondskan är så stor, att mängder av människor snabbt närmar sig en punkt i sin personliga erfarenhet, där det är mycket svårt att nå dem med en frälsande kunskap om den tredje ängelns budskap. Själafienden arbetar på ett mästerligt sätt för att få full kontroll över människosinnet. Det som Guds tjänare skall göra för att varna och förbereda människor inför domens dag, måste göras snabbt. rätt

(25)De villkor som kristna tjänare befinner sig under i de stora städerna, utgör en högtidlig vädjan om outtröttligt arbete för de miljoners skull, som lever i skuggan av den förestående domen. Människor kommer snart att tvingas fatta de avgörande besluten och de måste få ett tillfälle att höra och förstå Bibelns sanning för att de skall kunna inta en intelligent ståndpunkt på rätt sida. Nu kallar Gud Sina budbärare, med överenskommelser som inte är osäkra, för att varna städerna, medan nåden fortfarande är kvar och medan stora mängder fortfarande är mottagliga för inflytandet från Bibelns omvändande sanning. - Review and Herald, 7.april, 1910. rätt

(26)På "marsch mot döden". - Satan arbetar intensivt i våra tättbefolkade städer. Hans arbete kan märkas i den förvirring, strid och oenighet som råder mellan det hårda arbetet och kapitalet, samt i det hyckleri som har kommit in i församlingarna. När människor inte tar sig tid till att meditera, leder Satan dem in i en rad lättsinnigheter och de börjar söka efter nöjen, och efter att äta och dricka. Han fyller dem med en ambition efter att synas, som kommer att upphöja självet. Steg för steg närmar sig världen det tillstånd, som var i Noas dagar. Varje tänkbar förbrytelse begås. Köttets lustar, ögonens stolthet, självisk framtoning, maktmissbruk, grymhet och krafter används på att knyta människor till allianser och föreningar - binder dem samman i buntar, för att bli uppbrända i de sista dagarnas stora eld - allt detta är sataniska ombuds verk. Denna rad av förbrytelser och dårskap kallar människor för "liv." .... rätt

(26)Denna värld som handlar som om inte var någon Gud, upptagen av själviska göromål, kommer snart att erfara plötslig undergång, och kommer inte att kunna undgå detta. Många fortsätter oförsiktigt att tillfredsställa sig själva tills de vämjs så mycket av sina liv att de begår sälvmord. Dans och festande, dryckenskap och rökning, ger deras djuriska lidelser fritt utlopp, och de går som en oxe till slaktaren. Satan arbetar med alla sina knep och sin list för att människor blint skall fortsätta att marschera framåt, tills Herren reser Sig upp från Sin plats och straffar jordens invånare för deras missgärningar, då jorden skall uppenbara invånarnas blod och inte längre dölja deras slakt. Hela världen visar sig marschera rakt in i döden. Manuskript 139, 1903. rätt

(27)Ärelystna uppfinningar. - Män och kvinnor som bor i dessa städer blir alltmer insnärjda i sina affärsrelationer. De handlar fanatiskt med att resa byggnader, vilkas torn sträcker sig upp mot himlen. Deras tankar är fyllda med lömska påhitt och ärelystna planer. - Manuskript 154, 1902. rätt

(27)Om himlens varningar går opåaktade förbi. - Jag har fått befallning att göra det budskapet känt, att städer fulla av överträdelser och extremt syndiga, kommer att ödeläggas av jordbävningar, av eld och översvämning. Hela världen kommer att varnas och veta att där finns en Gud, som kommer att visa sin auktoritet som Gud. Hans osynliga ombud kommer att skapa ödeläggelse, undergång och död. Alla samlade rikedomar kommer att sakna betydelse. .... rätt

(27)Olyckor kommer att inträffa - de mest fruktansvärda olyckor, de mest oväntade; och dessa ödeläggelser kommer att följa på varandra. Om de varningar som Gud har gett isakttas, och om församlingarna kommer att ångra sig och omvända sig till trofasthet, då kan andra städer sparas för en tid. Men om människor, som har bedragits, fortsätter på samma sätt som de har vandrat på, och inte fäster något avseende vid Guds lag utan för fram osanningar och falskhet, låter Gud olyckor komma över dem, så att deras sinnen kan bli väckta. .... rätt

(27)Herren kommer inte plötsligt att förkasta alla överträdare eller att ödelägga hela nationer; men Han kommer att straffa städer och platser där människor har ställt sig till förfogande för Satans ombud. Nationernas städer kommer att behandlas strängt, och trots detta kommer de inte att drabbas av Guds yttersta vrede, därför att somliga själar ständigt kommer att bryta sig loss från fiendens bedrägeri och ångra sig och bli omvända, samtidigt som folkassan kommer att samla på sig vrede till vredens dag. - Manuskript 35, 1906. rätt

(28)(28) Att väcka folket - Då jag vistades i Loma Linda, Kalifornien, den 16 april 1906 passerade en mycket säregen scen förbi mig. Under en syn om natten fann jag mig stå på en höjd. Därifrån kunde jag se hus svaja som rö för vinden. Byggnader, både stora och små, störtade samman. Nöjespalats, teatrar, hotell och rika människors hem vacklade och omstörtades. Många liv gick till spillo och luften genljöd av ropen från de skadade och skräckslagna människorna. rätt

(28)Ödeläggelsens änglar från Gud var i arbete. Byggnader som var så stabilt uppförda att människor betraktade dem som säkra för varje fara, blev vid en enda beröring förvandlade till ruiner. Det fanns inte någon plats där man kunde känna sig säker. Jag kände mig inte som om jag befann mig i någon särskild fara, men jag kan inte finna ord till att beskriva de förfärliga scener som framställdes för mig. Det såg ut som om Guds förbarmande var slut och att domens dag hade kommit. Den ängel som stod vid min sida upplyste mig då om att bara få har någon förståelse av den ogudaktighet som råder i världen, framförallt ogudaktigheten i de stora städerna. Han förklarade att Herren har bestämt en tid då han skall hemsöka överträdarna i vrede, på grund av att de så hårdnackat har ringaktat hans lag. rätt

(28)Det som gjorde det mest levande intrycket på mitt sinne trots det fruktansvärda i den scen som rullades upp för mig var ändå upplysningen som gavs i samband med detta. Den ängel som stod vid min sida förklarade att Guds överhöghet tillsammans med hans helighet måste uppenbaras för dem som hårdnackat vägrar lydnad mot konungarnas Konung. De som väljer att alltjämt vara olydiga måste i barmhärtighet bli hemsökta med straffdomar för att de om möjligt skall kunna väckas till att förstå sitt syndiga handlingssätt. - Vittnesbörden band. 9, s. 92 - 93. (1909) rätt

(29)(29) En vision om den stora ödeläggelsen. - Senaste fredag på förmiddagen, strax innan jag vaknade, rullades en mycket intrycksfull scen upp för mig. Det var som om jag vaknade upp ur sömn, men jag var inte hemma. Från fönstren kunde jag se en fruktansvärd storbrand. Stora eldklot föll ned på husen, och från dessa klot flög det brinnande pilar i alla riktningar. Det var omöjligt att hejda den eld som tändes och många platser ödelades. Folkets rädsla var obeskrivlig. Efter en tid vaknade jag upp och fann mig själv vara i mitt hem. - Brev 278, 1906. rätt

(29)Eftersom stora städer kommer att svepas bort... - Överallt finns det människor som borde vara ute i aktiv tjänst och ge det sista varningsbudskapet till en fallen värld. Det arbete som för länge sedan skulle ha pågått för att binda själar till Kristus, har inte utförts. Invånarna i ogudaktiga städer, som så snart kommer att hemsökas av olyckor, har blivit fruktansvärt försummat. Den tid är nära, när stora städer kommer att sopas bort och alla borde varnas om dessa kommande domar. Men vilka ger Gud den helhjärtade tjänst som Han kräver för att denna verksamhet skall bli uträttad? .... rätt

(29)För ögonblicket utförs inte en tusendel av det arbete i städerna, som borde utföras där. Detta skulle ha utförts om män och kvinnor ville göra hela sin plikt. - Manuskript 53, 1910. rätt

(29)Ödeläggelse av tusentals städer. – O, om Guds folk hade en känsla av den förestående ödeläggelsen av tusentals städer, som nu nästan har överlämnats till avgudadyrkan. - Review and Herald, 10.sept, 1903. rätt

(29)Påskynda verksamheten.– Då jag betraktar tillståndet i städerna, som så uppenbart står under Satans makt, ställer jag mig själv frågan: Vad kommer att bli slutet på det här? Den växande ondskan i många städer blir större. Kriminalitet och synd pågår på alla (30) platser. Nya former av avgudadyrkan införs ständigt i samhället. I alla nationer vänder människors tankar sig till nya påhitt. Obesinnade handlingar och sinnesförvirring blir allt större överallt. Jordens städer blir med säkerhet som Sodom och Gomorra. rätt

(30) Som ett folk behöver vi påskynda den verksamhet i städerna, som har hindrats från att ägna sig åt detta på grund av brist på arbetskraft, resurser och villighet. I vår tid behöver Guds folk vända sina hjärtan helt till Honom, ty alltings slut är nära. De behöver ödmjuka sina sinnen och bli uppmärksammade på Herrens vilja, arbeta med en allvarlig önskan att göra det som Gud har visat måste göras, för att varna städerna om deras förestående dom. - Review and Herald, 25. jan. 1912. rätt

(30)Större svårigheter
Gå fram med större iver.
- Vi närmar oss den stora och avgörande striden. Varje åtgärd som ger framsteg i den, måste göras med allt större ansträngning, ty Satan arbetar med hela sin kraft på att göra svårigheterna på vår väg större. Han arbetar med hela sin orättfärdighets bedrägeri på att förvissa sig om människornas själar. Jag har fått uppdraget att säga till evangeliets förkunnare och våra missionsläkare: Gå framåt. Det uppdrag som skall utföras, kräver självuppoffring vid varje steg, men gå framåt. - Brev 38, 1908. rätt

(30)Ingen tid att förspilla - Vi har ingen tid att förspilla. Slutet är nära. Att resa från plats till plats för att utbreda sanningen kommer snart att hindras av faror till höger och vänster. Allt kommer att göras för att stänga vägen för Herrens budbärare, så att de inte då skall kunna göra det som är möjligt (31) för dem att göra nu. Vi måste se detta rakt i ansiktet och gå framåt så fort som möjligt i aggressiv strid. rätt

(31)Enligt det ljus som Gud har gett mig, vet jag, att mörkrets makter är verksamma med stor kraft underifrån, och med smygande steg rycker Satan fram för att gripa dem som sover, liksom när en varg griper sitt byte. Vi har en varning, som vi måste ge nu, en gärning som vi måste utföra nu, men snart kommer det att bli svårare än vi kan föreställa oss. Måtte Gud hjälpa oss att förbli i ljusets kanal, att vara verksamma med ögonen fästade på Jesus, vår Anförare och tåligt och ihärdigt tränga oss fram för att vinna segern! - Vittnesbörden band. 6 s. 22. (1900) rätt

(31)Evangelisering i städerna blir allt svårare. - Vi inser inte omfattningen av sataniska ombuds verkamhet i dessa stora städer. Arbetet med att förmedla budskapet om sanningen för vår tid ut till folk blir allt vanskligare. Det är absolut nödvändigt att nya och olika talenter på ett klokt sätt förenar sig i verksamhet för folket. - Medical Ministry, s. 300 (1909) rätt

(31)Den bästa tiden för städerna är förbi- Ett stort arbete skall utföras. Jag har berörts av Guds Ande till att säga till dem som är i Herrens tjänst, att den bästa tiden för att förmedla vårt budskap till städerna, har gått, och detta arbete har ännu inte utförts. Jag känner en tung börda för att vi nu skall återvinna tiden. - Manuskript 62, 1903. rätt

(31)Det arbete som församlingen har försummat att utföra under en tid av fred och välgång, måste den utföra under en fruktansvärd kristid, under de mest nedslående och avskräckande förhållanden. - Vittnesbörden band. 5, s. 463. (1885) rätt

(31)Guds Ande dras gradvis tillbaka- Vi lever i ändens tid. Tidens tecken, som så snabbt går i uppfyllelse, förklarar att Kristi ankomst är nära för dörren. Den tid i vilken vi lever är allvarlig och betydelsefull. Guds Ande dras gradvis men säkert bort ifrån jorden. Hemsökelser och straffdomar håller redan på att drabba dem som föraktar Guds nåd. Olyckor på land och hav, de osäkra förhållandena i samhället tillsammans med krigsrykten är illavarslande. De förebådar kommande händelser av den största omfattning. rätt

(32)Det ondas redskap håller på att förena sina krafter och sluta sig samman. De samlar krafter till den sista stora krisen. Stora förändringar kommer snart att äga rum på vår jord och de sista händelserna kommer att ske mycket snabbt. - Vittnesbörden band. 9, s. 11. (1909) rätt

(32)Krigsande upprör nationerna. - Fruktansvärda prövningar och svårigheter väntar Guds folk. Krigets ondska omskakar nationerna från jordens ena ända till den andra. Men mitt i denna prövningens tid - en tid av nöd sådan som inte har funnits sedan jorden blev till - kommer Guds utvalda folk att bestå opåverkade. Satan och hans härskaror kan inte skada dem, eftersom änglar som är väldiga i kraft, kommer att skydda dem. -Vittnesbörden band. 9, s. 17. (1909) rätt

(32)Innan de öppna dörrarna stängs - Jag har om och om igen instruerats om att till våra församlingar förmedla det uppdrag som skulle ha utförts i våra stora städer. Där behöver att stort arbete utföras, inte endast där vi redan har upprättat församlingar, utan också på platser där sanningen aldrig har presenterats helt och fullt. Precis mitt ibland oss finns det hedningar likaväl som i avlägset liggande länder. Vägen måste öppnas för att nå dessa med sanningen för vår tid och denna borde genast öppnas .... rätt

(32)Den verksamhet som församlingen har misslyckats med att göra under i en tid av fred och framgång, kommer den att tvingas utföra under en fruktansvärd kris, under de mest nedslående, komplicerade omständigheter. Vittnesbörd för församlingen band 5 s 463 (1885). {Ev 31.4} rätt

(32)Vi har ofta hört berättas att våra städer skall höra budskapet, men hur tröga är vi inte till att ta oss i akt när det gäller deras undervisning. Jag såg En på den höga plattformen med utsträckta armar. Han vände sig om och pekade i alla riktningar, och sade: "En värld går förlorad i brist på kunskap om Guds heliga lag, och Sjundedags Adventisterna sover." Herren kallar på folk som vill tjänstgöra, ty det finns ett stort uppdrag att utföra. Där skall omvändelser äga rum som kommer att föröka församlingen, sådana som skall frälsas. Män och kvinnor på skall kunna nås på huvudvägar och sidovägar. .... rätt

(33)(33) Vi ligger långt efter när det gäller att följa det ljus som Gud har gett om uppdraget i våra stora städer. Under tiden utformas lagar som stänger dörrar, som nu är öppna för budskapet. Nu måste vi vakna upp till den allvarligaste insats, medan Guds änglar väntar på att erbjuda sin underbara hjälp till alla, som vill vara med och uppväcka mäns och kvinnors samvete när det gäller rättfärdighet, måttlighet och kommande dom. - Manuskript 7, 1908. rätt

(33)Arbeta så länge ni kan. - Mina bröder, inta städerna så länge ni kan. I de städer som redan har intagits, finns det många som aldrig har hört sanningens budskap. Somliga som har hört det har blivit omvända, och några har dött i tron. Där finns många andra som, om de fick ett tillfälle, skulle kunna höra och acceptera frälsningens budskap. ... Dessa våra sista ansträngningar för Guds verk på jorden, måste tydligt bära den gudomliga stämpeln. - Manuskript 7, 1908. rätt

(33)Kallelsen till ett snabbt utfört uppdrag
Tiden är kort
- Det budskap som jag har fått i uppdrag att förmedla till vårt folk för denna tid är: Bearbeta städerna utan dröjsmål, ty tiden är kort. Herren har framhållit detta uppdrag för oss under de senaste tjugo åren eller mer. En aning har gjorts på några platser, men mer måste göras. rätt

(33)Var är er tro?- När jag tänker på de många fortfarande icke varnade städerna, kan jag inte slappna av. Det är plågsamt att tänka på att de har försummats så länge. I många, många år har Amerikas städer, och även sydstaternas städer lagts fram för vårt folk som platser, som har särskilda behov av särskild uppmärksamhet. Några få har burit arbetets börda i dessa städer, men (34) jämfört med de stora behoven och många tillfällena, har endast mycket litet blivit utfört. Var finns er tro, mina bröder? Var är de som skall utföra uppdraget? .... rätt

(34)Skall vi inte hela tiden anstränga oss för att sända ut budbärare till alla dessa fält, och generöst stödja dem? Skall inte Guds tjänare bege sig till dessa koncentrerade centra, och upphöja sina röster och varna dessa skaror? I en tid som denna, bör alla händer vara verksamma. - Review and Herald, 25. nov, 1909. rätt

(34)Stora skaror har inte varnats - I New York, [se också sid. 384 - 406. "Arbetet i de stora amerikanske städerna."] och i många andra städer, finns det stora skaror som inte har varnats. .... Vi måste på allvar börja utföra detta uppdrag. Lägga bort våra olikheter, och våra egna idéer. Vi skall förkunna Bibelns sanning. Helgade och begåvade människor skall sändas till dessa städer och sättas in i arbete. Manuskript 25, 1910. rätt

(34)På tiden att väcka väktarna - Våra städer skall bearbetas. .... Det behövs pengar för att utföra uppdraget i New York, Boston, Portland, Filadelfia, Buffalo, Chicago, St. Louis, New Orleans och många andra städer. På några av dessa platser blev folk starkt upprörda av de budskap som förkunnades mellan år 1842 och 1844, men under de senaste åren har endast litet uträttats där, i jämförelse med det stora arbete som borde pågå där. Och det föreföll svårt att få vårt folk att känna någon särskild börda för uppdraget i de stora städerna. rätt

(34)Jag vädjar till våra bröder, som har hört budskapet i många år. Det är på tiden att väcka väktarna. Jag har använt mina krafter till att ge de budskap som Herren har gett mig. En börda för våra städers behov har tyngt mig så mycket, att det ibland upplevdes som om jag skulle dö. Måtte Herren ge våra bröder vishet, så att de måtte veta hur (35) de skall föra verket framåt, i överensstämmelse med Herrens vilja. - Manuskript 13, 1910. rätt

(35)Miljoner skall höra budskapet– Städerna måste bearbetas. Miljoner som bor i dessa överfyllda centra skall höra den tredje ängelns budskap. Detta arbete har utvecklat sig snabbt under de senaste åren. - Review and Herald, 5.juli, 1906. rätt

(35)Särskilda tillfällen till att evangelisera
Vid stora folksamlingar som vid St. Louis marknad.
- Jag fick instruktion om att när vi närmar oss slutet, kommer där att vara stora församlinger i våra städer, som det nyligen har varit i St. Louis, och att man måste förbereda sig för att förmedla sanningen till dessa folksamlingar. När Kristus var på denna jord, utnyttjade Han sådana tillfällen. Varhelst många människor än samlades, av vilken anledning som helst, hördes Hans röst och klart och tydligt gavs Hans budskap. Och till följd av detta, efter Hans korsfästelse och himmelsfärd, omvändes tusentals på en enda dag. De frön som Kristus sådde, sjönk djupt ned i människors hjärtan och spirade och när lärjungrna fick den Helige Andens gåva, samlades skörden in. rätt

(35)Lärjungarna begav sig i väg och förkunnade ordet överallt med en sådan kraft att deras motståndare greps av fruktan och de dristade sig inte till att göra det de gjorde, utan ett klart bevis på Guds medverkan. rätt

(35)Vid alla stora folksamlingar borde någon av våra predikanter vara närvarande. De bör arbeta klokt för att få uppmärksamhet och för att få sanningens ljus fram till så många som möjligt. ..... rätt

(36) (36) Vi borde utnyttja alla sådana tillfällen som det gavs på St. Louis marknad. Vid alla sådana folksamlingar borde det finnas människor närvarande, som Gud kan använda. Små broschyrer med ljuset från vår tids sanning borde spridas bland folk som höstens blad. För många i dessa folkförsamlingar kommer dessa broschyrer att vara som blad från livets träd, som är till läkedom för folket. rätt

(36)Jag sänder er detta, mina bröder, så att ni kan ge det till andra. De som går ut för att förkunna sanningen, skall välsignas av Honom, som har gett dem bördan att förkunna denna sanning. .... rätt

(36)Som aldrig tidigare, har den tid kommit då Sjundedags Adventister skall resa sig upp och lysa, ty deras ljus har kommit, och Herrens härlighet har kommit över dem. - Brev 296, 1904. rätt

(36)Värdera de stora städernas behov
Arbetet i städerna är svårt
- Vi känner starkt för arbetet i våra städer. Där är endast få, som är beredda att komma i gång med det väntande arbetet. Där finns folk från alla klasser som skall mötas och arbetet är svårt. Vi skall uppmuntra alla som har taktkänsla och förmåga att förstå situationen för att börja stödja varningssignalen till världen. - Brev 82, 1910. rätt

(36)Brist på studier och medel. - Några få trofasta arbetare har försökt göra något i denna stora onda stad (New York.) (*Se också sid. 383 - 389 "New York.") Men deras arbete har varit svårt, därför att de har så få möjligheter. Äldste ___ och hans hustru har arbetat trofast. Men vem (37) har känt en börda för att ge dem stöd i deras arbete? Vem bland våra ledande män har besökt dem, för att förhöra sig om arbetets behov? - Generalkonferensen Bulletin, 7.april 1903. rätt

(37)Svårigheter och ångest är orsaken till försummelse - Tiden går snabbt över i evigheten och städer har knappt berörts. Det finns en kraft som Guds Ande kan tillföra sanningen. Liksom ljuset blossar upp i sinnet, kommer en överbevisning att gripa människors hjärtan, som är alltför stark att motstå .... rätt

(37)Min plikt är att säga, att Gud allvarligt kallar oss att utföra ett stort arbete i städerna. Nya arbetsfält skall öppnas. Människor som känner budskapet och som borde känna ett ansvar för arbetet, har visat så liten tro att det har försummats under lång tid - på grund av svårigheter och fruktan. - Brev 150, 1909. rätt

(37)En kommitté för att undersöka de särskilda behoven. - Sju män borde väljas till att tillsammans med förmannen sätta i gång en verksamhet i de stora städerna, för dem som går förlorade utan sanningen, samtidigt som där inte görs några särskilda ansträngningar för att frälsa dem. Dessa sju män bör vara klarsynta män, män som är ödmjuka, saktmodiga och anspråkslösa i sina hjärtan. Städerna borde aldrig ha försummats så som har skett, ty gång på gång har det kommit det mest bestämda besked som kallade till seriöst arbete. rätt

(37)Inte mindre än sju män borde väljas till att bära ett stort ansvar i Guds verk i de stora städerna. Och dessa män borde dagligen ödmjuka sig själva och allvarligt söka Herren efter helgad visdom. De borde sätta sig i förbindelse med Gud som människor som är ivriga att få undervisning. De bör vara bönemänniskor, som ser att deras egna själar är i fara. Vad borde dessa sju mäns uppgift vara? De bör undersöka städernas behov och göra allvarliga och beslutsamma ansträngningar (38), för att främja verket. - Brev 58, 1910. rätt

(38)Att se behoven så som Gud ser dem. - Herren vill att vi skall förkunna den tredje ängelns budskap med kraft i dessa städer. ... När vi arbetar med all den kraft som Gud ger oss och vi med ödmjuka hjärtan sätter all vår tillit till Honom, kommer vårt arbete inte att sakna frukt. Våra beslutsamma ansträngningar att föra själar till en kunskap om sanningen för vår tid, kommer att backas upp av heliga änglar och många själar kommer att bli frälsta. Herren sviker aldrig Sina trofaste budbärare. Han sänder till deras hjälp himmelska hjälpare och är med i deras arbete med Sin Helige Andes kraft för att överbevisa och omvända. Hela himlen kommer att skriva under era appeller. rätt

(38)O, att vi kunde se behoven i dessa stora städer så som Gud ser dem! Vi måste planera att i dessa städer placera lämpliga män som kan förmedla den tredje ängelns budskap på ett så överbevisande sätt att det kommer att nå människors hjärtan. Män som kan detta, kan vi inte tillåta att samlas på en enda plats, för att utföra ett arbete som andra kunde göra. - Manuskript 53, 1909. rätt

(38)Särskilda problem vid storstads-evangelisering
De största och bästa hallarna.
- Men det har varit ett svårt problem att veta hur vi skall nå ut till folk i de stora befolkningscentra. Vi har inte fått lov att komma in i kyrkorna. I städerna är de stora möteslokalerna dyra och i de flesta fall kommer endast några få att komma till de bästa lokalerna. Vi har blivit motsagda av dem, som vi inte har varit bekanta med. Människor förstår inte grunderna för vår tro och vi betraktas som fanatiker, som på grund av okunskap håller lördagen som vilodag i stället för söndagen. I vårt arbete har vi varit rådvilla och inte vetat hur vi skall kunna bryta igenom världslighetens och fördomarnas barriärer och kunna förkunna den dyrbara sanning för folk, som betyder så mycket för dem. Vittnesbörden band 6, s. 31, 32. (1900) rätt

(39)Praktiska problem med att finna en hall. - De nämnda problemen är sådana som man stöter på nästan på alla platser, men inte i en så tydlig form som i ___. Vi tror att Satan har valt denna plats, för att utföra sina gärningar, så att arbetarna skall förlora modet och ge upp .... rätt

(39)Vi måste söka Guds visdom, ty i tro ser jag en stark församling i den staden. Det måste vara vår uppgift att vaka och be och söka råd från Honom som är underbar och mäktig i råd. Èn som är mäktigare än helvetets starkaste krafter kan ta bytet från Satan och under den Mäktiges ledning kommer himlens änglar att leda striden mot alla mörkrets krafter och plantera sanningens och rättfärdighetens norm i den staden ... rätt

(39)Våra bröder har letat efter en plats, där det kan hållas möten. Teatrarna och hallarna ger så många motbjudande sidor att vi anser att vi skall använda skridskobanan, som på senare tid har använts till religiösa möten och möten om nykterhet. .... Om vi får en plats att förmedla Livets ord i, kommer det att kosta pengar. Gud kommer att anvisa en plats för Sin egen sanning, så den kan nå folk, ty det är det sätt som Han har arbetat på. - Brev 79, 1893. rätt

(39)Bör förvissa oss om stadsevangelister. – Nu, när Herren kallar oss till att än en gång med kraft förkunna budskapet i öststaterna, när Han befaller oss att inta öststaternas, sydstaternas, nordstaternas och väststaternas städer, skall vi då inte svara som en enda man och utföra Hans befallning? Skall vi inte planera att sända ut budbärare överallt på dessa fält och givmilt stödja dem? .... (40) Alla våra städer skall bearbetas. Herren kommer. Slutet är nära; - ja, det är mycket brådskande. Inom en kort tid kommer vi inte att kunna arbeta så fritt som vi kan nu. Fruktansvärda scener ligger framför oss och det vi gör måste vi göra snabbt. Vi måste bygga upp vårt arbete på varje möjlig plats. Och för att detta skall fullbordas har vi starkt behov av den hjälp som våra erfarna predikanter kan ge, som kan bevara stora församlingars uppmärksamhet. .... rätt

(40)Herren vill, att vi med kraft skall förkunna den tredje ängelns budskap i dessa städer. Vi kan inte utöva denna kraft av oss själva. Allt vi kan göra är att välja dugliga människor och uppmana dem att gå in på dessa tillfälliga boulevarder och förkunna budskapet där, - med den Helige Andes kraft. Då de talar sanningen, efterlever sanningen och ber om sanningen, kommer Gud att röra vid människors hjärtan. - Manuskript 53, 1909. rätt

(40)"Huvudvägs-evangelister."- Där finns behov av Äldste ___s talförmåga när sanningen förmedlas på huvudvägarna. När sanningen förmedlas på huvudvägarna, kommer skydd att upprättas och ett vittförgrenat arbete kommer att utföras. - Brev 168, 1909. rätt

(40)Extraordinära ansträngningar krävs. - I dagens städer, där det finns så mycket som behagar och är tilldragande, kan man inte intressera folket med normala ansträngningar. Församlingstjänare som Gud utsett kommer finna det nödvändigt att framföra särskilt stora ansträngningar för att fängsla folkmassornas uppmärksamhet. Och när de lyckas föra samman ett stort antal människor måste de bära fram budskap av en karaktär så mycket utöver den vanliga ordningen att människor väcks upp och varnas. De måste använda varje medel som möjligen kan tänkas ut för att sanningen skall framställas tydligt och klart. Det för denna tid prövande budskapet skall bäras fram så rent och bestämt att åhörarna hajar till och man leder dem till en önskan att studera Skrifterna. - Vittnesbörden band 9 s. 109. (1909) rätt

(41)Motstånd, omkostnader och skiftande publik.- Jag drömde, att flera av våra bröder rådslog angående planer för arbete i vår tid. De ansåg det vara klokast, att inte bearbeta de stora städerna, utan att inleda verket på små ställen, långt bort ifrån städerna; här skulle de mötas av mindre motstånd från prästerna och undvika omfattande kostnader. De resonerade som så, att det inte ginge att sätta våra fåtaliga pastorer på att instruera och vårda dem, som möjligen skulle ta emot sanningen i städerna, och som, på grund av det större motstånd man skulle möta där, skulle kräva mera hjälp än församlingarna ute på landet. Alltså skulle utfallet av en serie föredrag i staden, till stor del, gå förlorat. Vidare framhölls det, att våra begränsade resurser och de många förändringar som kunde uppstå på grund av omflyttningar som kunde väntas av en församling i en storstad, skulle försvåra byggandet av en församling, som skulle utgöra ett stöd för saken. Min make vädjade till bröderna, att de skulle utvidga planerna utan dröjsmål och, i våra storstäder, göra omfattande och fullödiga ansträngningar, som bättre skulle motsvara karaktären hos vårt budskap. En arbetare återgav händelser från sin erfarenhet i städerna, vilka visade att verket nära nog varit ett misslyckande, men samtidigt vittnade han om större framgångar på de mindre orterna. rätt

(41)En med värdighet och myndighet – En, som närvarar vid alla våra rådsmöten – lyssnade med det största intresse till varje ord. Han talade med noga övervägda ord och fullständig förvissning. ”Hela världen”, sade han, ”är Guds stora vingård. Städerna och byarna utgör en del av denna vingård. De måste bearbetas. Satan kommer att försöka att gå emellan och göra arbetarna modstulna, för att hindra dem från att utbreda ljusets och varningens budskap på såväl de mer kända som de mindre beryktade ställena. Förtvivlade ansträngningar kommer att göras, för att vända folket bort ifrån sanningen och till lögnen. Himmelska änglar har i uppdrag, att understödja Guds utvalda budbärares mödor på Jorden. Pastorerna måste uppmuntra till och bibehålla en icke vacklande tro och hopp, såsom Kristus, deras levande Huvud, gjorde. De måste hålla sig ödmjuka och botfärdiga till hjärtat inför Gud.” Vittnesbörden band 7, s. 34, 35. (1902) rätt

(42)(42) Stora omkostnader i arbetet. - Det är som om att nästan alla vågar be någon arbetare att gå in i städerna, på grund av de resurser som krävs för att utföra ett starkt och gediget arbete. Det är sant att det kräver stora resurser för att utföra vår uppgift mot dem som inte varnats på dessa platser, och Gud vill höja våra röster och vårt inflytande för att använda medlen på ett vist sätt på detta särskilda arbetsområde. - Manuskript 45, 1910. rätt

(42)Himmelskt samarbete är en tvingande nödvändighet. - I våra stora städer bör det arbetas i absolut enighet och arbetarna bör förena sig i gudsfruktan som en enda människa, och arbeta med kraft och med allvarlig iver. Ansträngningarna bör inte vara upphetsande, inte någon strid. Låt där kunna ses en praktisk ånger, verklig förståelse, ett hjärtligt samarbete och en beslutsam tävlan hos varandra efter att lära sig självförnekelsens självuppoffrande lektioner genom att frälsa förtappade själar från döden. - Manuskript 128, 1901. rätt

(42) Låt oss tacka Herren för att där finns några få arbetare som gör allt som står i deras makt för att resa några minnesmärken för Gud, i våra försummade städer. Låt oss komma ihåg att det är vår plikt att uppmuntra dessa medarbetare. Gud är missnöjd med den bristande uppskattning och det bristande stöd som visas våra trofasta arbetare i våra stora städer. - Manuskript 154, 1902. rätt

(42)Arbetet skall ha sammanhang - Hälften av arbetet i de stora städerna går förlorat, för att medarbetarna avslutar sin verksamhet alltför snabbt och beger sig till ett nytt fält. Paulus arbetade länge på sina missionsfält, fortsatte sitt arbete ett år på en plats och ett och ett halvt år på en annan plats. Då en insats snabbt har avlutats har detta ofta gett upphov till en stor förlust. - Brev 48, 1886. rätt

(43) (43) Löftet om en mycket riklig skörd
En scen som gjorde intryck
- I nattens syner har en mycket intrycksfull scen framställts för mig. Jag såg en väldig eldkula falla ned bland några byggnader och på ett ögonblick förvandla dem till ruiner. Jag hörde någon säga: ”Vi visste att straffdomar skulle komma över jorden, men vi visste inte att de skulle komma så snart.” Andra sade med ångestfyllda röster: ”Ni visste det. Varför talade ni då inte om det för oss? Vi visste det inte.” Från alla håll hördes liknande klandrande uttalanden. rätt

(43)Jag vaknade mycket förtvivlad. Jag lade mig att sova igen och jag tycktes nu vara i en stor folksamling. En med auktoritet talade till människoskaran framför vilken en karta över världen var utbredd. Han sade att kartan var en bild av Guds vingård som måste skötas. När ljuset från himmelen lyste på någon skulle denne reflektera ljuset till andra. Ljus skulle tändas på många platser, och från dessa ljus skulle ytterligare andra ljus tändas. . . . . . rätt

(43)Jag såg glimtar av ljus från städer och samhällen, från höjder och dalar på jorden. Människor var lydiga mot Guds ord, och som följd av detta restes minnesmärken för honom i varje stad och samhälle. Hans sanning förkunnades överallt i världen. Vittnesbörden band 9, s. 28, 29. (1909) rätt

(43)Högtidliga varningar upprör tusentals - Trons och bönens människor kommer att drivas till att arbeta med helig iver och förkunna de ord som Gud ger dem. Babylons synder kommer att avslöjas. De fruktansvärda följderna av att borgerliga myndigheter driver igenom kyrkans påbud, spiritismens utbredande, påvemaktens smygande, men snabba framgång - allt kommer att avslöjas. Dessa allvarliga varningar väcker folket. Tusentals och åter tusentals, som aldrig tidigare har hört något sådant, kommer att lyssna. Med förundran hör de uttalandet att Babylon är den församling som har fallit på grund av sina villfarelser och synder och på grund av att den har förkastat sanningen som sänts från himlen. - Den stora striden s. 520. (1888) rätt

(44)Många kommer till ljuset- Det är genom Kristi nåd som Guds förkunnare blir ljusets och välsignelsens budbärare. Då de genom uppriktig, uthållig bön blir uppfyllda av den helige Ande, kommer de att gå ut med en ivrig önskan att rädda människor. Deras sinnen fylls med iver att vinna nya segrar för evangelium. De kommer att få se frukt av sitt arbete. Om de bestämt vägrar att bygga på mänsklig visdom eller att upphöja sig själva, kommer de att kunna utföra ett arbete som skall kunna bestå mot Satans angrepp. Många kommer att vända sig från mörkret till ljuset. Många församlingar kommer att upprättas. Människor kommer att bli omvända, inte till de mänskliga förmedlarna utan till Kristus. Löftestiden, s. 278. (1911) rätt

nästa kapitel