Evangelisation kapitel 20. Från sida 692ren sida tillbaka

Sektion 20 - Budskapets seger

(692)När det höga ropet ljuder
Sanning ska snart seger
- Änden är nära och krypa upp på oss i stillhet, oupptäckt som när en tjuv närmar sig under natten. Må Herren tillåter att vi inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Sanning ska snart få en härlig seger och alla som nu väljer att vara medarbetare med Gud ska seger med den. Tiden är kort. Natten kommer då ingen kan arbeta. T9 s135 (1909) rätt

(692)Omvändelse som på pingstdagen. - Tiden kommer snart där lika många ska bli omvänd om en dag som det var på pingstdagen efter larjungarna hade fått den Helige Ande. - Review and herald, June 29, 1905 rätt

(692)Tusentals kvar som ska kliva in i ljuset. - Många har inte reagerat på evangeliets kall. De har prövats men hinder har stått up i deras väg som berg och blockerad deras framsteg. Genom tro, uthållighet och mod kommer många av dessa att stiga dessa hinder och kliva ut under härlighetens ljus. Nästan omedvetet har hinder placerats på den rak och smal väg. rätt

(692)Stötestenar har placerats på vägen men dessa ska röjas bort. De åtgärder som falska herdar har sätt runt deras hjordar ska bli om intet. Tusentals ska kliva in i ljuset och arbeta för att sprida ljuset. Himmelska krafter kommer att samarbeta med mänskliga verksamheter. Uppmuntrad, kommer kyrkan att stå upp och vara ljus och kastar all hennes helgade krafter in i striden. Så kommer Guds planer i uppfyllelse, Guds försvunnen pärlar bli återlöst. rätt

(693)Profeter såg detta stora verk långt ifrån och fångad stundens inspiration och ritade underbara beskrivningar om de saker som kommer. - Review and herald, July 23, 1895 rätt

(693)Många avfällige ska återkommer. - När förföljelsers storm bryter ut på oss kommer de sanna får att höra den sanna Herdens röst. Självförnekande strävningar ska göras att rädda de förlorade och många som har vandrat från fållan ska återkommer och följa den sanna Herdar. Guds folk ska dra tillsammans och visa fienden en enig front. ...Kärlek för Kristus och våra trossyskon ska vittne för världen att vi har varit med Jesus och lärt från Honom. rätt

(693)Då ska budskapet av den tredje ängeln höjas till ett högt rop och hela jorden kommer att ljusas av Herrens härlighet. - T6 p401 (1900) rätt

(693)Tryckeriets inflytelse - Gud ska snart göra stora saker för oss om vi ligger oss i ödmjukhet och tron vid Hans fötter. ...Mer än en tusen ska snart omvändas under en dag och det mesta ska kunna spåra deras första övertygelser till när de läste våra publikationer. - Review and herald, Nov 10, 1885. rätt

(693)1844 rörelsens kraft ska repeteras - Makten som rörde människor så kraftigt vid 1844s rörelse kommer att åter uppenbaras. Den tredje ängels budskap ska gå fram, inte med viskande tonfall, men med ett högt rop. - T5 p252 (1885) rätt

(694)Det höga ropet. - Under det höga ropet ska kyrkan, med hjälp av Herrens interventioner sprida frälsningens kunskap så jättemycket att ljus kommer att delas åt varje stad och by. Jorden kommer att fyllas med frälsningens kunskap. Guds Andes ska ge så övermåttlig succé åt de aktiva verksamheterna att sanningen för vår tid ska blixtra överallt. - Review and herald oct 13, 1904 rätt

(694)Fördröjning på grund av medlidande. - Mörkrets långa natt är jobbigt, men morgonen är fördröjd i medlidande eftersom om mästare skulle komma bli så många människor oberedd. Gud är ovillig att Hans folk ska dö är anledningen för fördröjningen. rätt

(694)Arbetet skulle ha avslutats - Hade Guds syfte utfört av Hans folk med att ge till världen den sista varning budskap, skulle Han ha kommit tillbaka innan dess och de helige skulle ha fått sin välkomst till Guds stad. - T6 p450 (1900) rätt

(694)Jag vet att om Guds folk hade bevarat en levande förbindelse med Honom och lidit Hans ord, skulle de idag vara på den himmelska Kanaan. - General Conference Bulletin, Mar 30, 1903 rätt

(694)Satan har utnyttjat situation - Om varje väktare på Zions mur hade gett basunen en tidlig signal skulle världen har det sista varning budskap för länge sedan. Men arbetet ligga långt efter. Under tiden män sov, har satan stulit mark på oss. rätt

(695)Inga brister hos Guds löften - Guds änglar i deras budskap till människor har alltid framställt tiden som väldig kort. Så har det alltid framställts för mig också. Det är sant att tiden har fortsätt längre än vid hur vi hade förväntat under de tidigare dagarna av budskapet. Vår frälsare kom inte lika fort som vi hade hoppats på. Men har Guds ord fel? Aldrig! Vi behöver kommer ihåg att Guds löften och hotelser är lika villkorliga. rätt

(695)Gud har gett sitt folk ett arbete att utföra på jorden. Den tredje änglars ska ges ut, troendes tankar ska riktas mot den himmelska helgedomen där Jesus gick in för att utföra försoning för hans folk. Reformationen angående sabbaten ska fortsättas. Gapet hos budorden måste byggas upp. Budskapet måste delas med ett högt rop så att alla jordens invånare skulle få varningen. Guds folk måste rena sina själar genom lydnad till sanningen och var redo att stå inför Honom vid Hans ankomst. rätt

(695)Hade Adventister efter besvikelsen av 1844 behållit deras tro och fortsatt förenade när Gud öppnade vägen och sedan tagit emot budskapet av den tredje ängel och vid kraften av den Helige Anden meddelade budskapet till världen, så skulle de ha sett Guds frälsning, Gud skulle ha arbetat kraftig tillsammans med deras arbete och det skulle ha fullbordats och Jesus kom tillbaka för att ta emot sitt folk till deras belöning, för länge sedan. rätt

(695)Men under tiden av osäkerhet och tvivel som följde besvikelsen, överlämnade många Advent troende deras tro. På det viset var arbetet hindrad och världen lämnades i mörkret. Hade hela Advent gruppen enats på Guds bud och tron på Jesus, hur annorlunda skulle vår historia har blivit?! rätt

(695)Det var inte Guds vilja att Jesus återkomst skulle var fördröjd. Gud hade inte för avsikt att hans folk, Israel, skulle vandra 40 år i öknen. Han lovade att ta de direkt till Kanaans land och etablera de där som ett heligt, friskt och glad folk. Men de som först fick höra evangeliet kom inte in på grund av otro. Deras hjärtan blev fyllda av knota, upprör och hat och Han kunde inte uppfylla sitt förbund med dem. rätt

(696)Under 40 år stängdes otro, knota och uppror förtidens Israel ut från Kanaans land. Dessa samma synder har fördröjt inträdandet av nutidens Israel in i Kanaans land. Det var inga fel på Gud löfte i varje fall. Det är otro, världslighet, orättfärdighet och strid bland de som bekännar Guds namn som har hållit oss i denna syndfulla värld så många år. - Manus 4, 1883. rätt

(696)Skylla inte på Gud - Vi kanske behöver stanna i denna värld många extra år som Israels barn gjorde, på grund av upproriskhet. Men för Guds skull ska vi inte lägga synd på synd genom att skylla Gud för våra fel beslut. Manus 4, 1883. rätt

(696)Vi kan påskynda dagen - Genom att ge evangeliet till världen är det inom vår kraft att påskynda Herrens återkomst. - Vändpunkten s633 rätt

(696)Det är privilegium av varje Kristen att inte bara ser fram emot, men påskynda Jesus återkomst. Skulle alla som bära Hans namn visa frukt till Hans ära- hur snabbt då skulle hela världen sås med evangeliets frön. Snabbt skulle skörden mogna och Jesus komma för att samla den dyrbara säden. - T8, s22,23 rätt

(697)När budskapet är avslutat - Jesus återkomst ska inte dröja efter tids punkt där budskapet bäras till alla folk, språk och länder. Ska vi som tar anspråk för att vara elever av profetior glömma att Guds tålmodighet med de onda är en del av den stor och barmhärtig plan för att åstadkomma frälsning åt människor. - Review and herald, Jun 18, 1901 rätt

(697)Varför misslycka många med vittnande? - Många presenterar vår trons läror som salt utan smak. Den Helige Ande arbeta inte genom deras trolösa arbete. Dem har inte öppnad deras hjärta för att ta emot Jesus nåd. De känner inte Andens verksamhet. De är som mjöl utan jäst. Det finns ingen verksam princip i alla deras arbete och dem misslyckas att vinna människor. Det tar inte tag i Jesus rättfärdighet, den är en klädnad oprövad, en fullhet okänd, en källa orört. - Review and herald, Nov 29, 1892 rätt

(697)Behov av intensitet för att göra intryck - Vi behöver mer iver när vi arbetar för Jesus. Sanningens allvarliga budskap borde ges med en intensitet som skulle göra intryck på icke troende, så att de ser att den levande Gud samarbetar med oss och är vår källa av styrka. - Signs of the Times, Dec 9, 1886 rätt

(697)När vi förenar våra hjärtan med Jesus och gör våra liv till att harmonisera med Hans arbete, kommer Anden som föll på lärjungarna på Pingstdagen att falla på oss. - Review and herald, June 30, 1903. rätt

(698)Med lärjungarnas iver - Iver för Guds ära rörde lärjungarna till att vittna om sanningen med stor kraft. Skulle inte denna iver flammor i våra hjärtan med en längtan till att berätta om frälsande kärlek, Jesus och Han korsfäst? Skulle inte Guds kraft visa sig ännu mer idag än i apostlarnas tid? - Signs of the Times, Feb 17, 1914. rätt

(698)Deras kraftkälla - Efter Kristus himmelsfärd samlades lärjungar tillsammans för att ödmjukt vädjar till Gud. Efter tio dagars hjärt-sökande och själv-rannsakan var vägen förberedd för den Helige Andes inträdda i de renade och helgade själ templar. Varje hjärta fylldes med Anden, lik Gud önskade att visa sitt folk att det var hans vilja att välsignar dem med de högsta av himlens välsignelser... Andens svärd flammade vänster och högre. Med en ny udd av kraft genomträngde det tills det skiljde själ och ande, led och märg. Avgudadyrkan som var blandade med folkets tillbedjan blev besegrad. Ny mark lagds till Guds rike. Platser som hade varit ofruktsam och öde ropade ut Hans lovsånger. - Review and herald June 10, 1902 rätt

(698)De kände en börda för andra - Lägg märke till hur det var först efter lärjungarna hade kommit till full enighet och slutat kämpe för första plats att Anden gjöt ut. De var enad. Allt som splittrade de var lagt undan. Vittnesbördet de hade efter att Anden kom var det samma. Märk väl: "Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ". Anden av Honom som dog för att ge liv åt syndare var en livskraft för hela trons menighet. Lärjungarna bad inte om en välsignelse för sig själva. De kände en börda för andra. Evangeliet skulle bäras till världens ände och de tog anspråk på utgjutelse av kraft som Jesus hade lovat. Då var det att den Helige Ande gjöt ut och tusentals blev använt under en dag. - Signs of the Times, Feb 17, 1914. rätt

(699)Kyrkan uppväckt - När det är helt och hållit överlämning åt Jesus tjänst, ska Gud erkänna det faktum genom en obegränsad utgjutelse av Hans Ande. Det kommer inte att ske medan en stor del av kyrkan inte samarbeta med Gud. - Review and herald, July 21,1896 rätt

(699)Jorden upplyst - Jag såg strömmar av ljus som strålade från städer och byar, och höga och låga platser på jorden. Gud ord lidits och som resultat blev det minnessten av Honom i varje stad och by. Hans sanning proklameras genom hela världen. - T9, s28,29 rätt

(699)Hundratals och tusentals syns besöka familjer och öppnade för dem Guds ord. Hjärtan blev övertygade genom den Helige Andens kraft och en Ande av äkta omvändelse blev uppenbar. På alla sidor öppnades dörrar för sanningens utrop. Världen verkade upplyst med den himmelska inflytelsen. T9, s126 rätt

(699)Genom ödmjuka verktyg - När tiden kommer för det (tredje ängels budskap) att delas med största kraft, kommer Gud att arbetar genom ödmjuka verktyg och leda sinnet av de som överlämnar sig själv helt till Honom. Arbetare ska få sina kvalifikationer genom Anden hellre än genom litterär institutioner. Människor av tro och bön kommer att bli manad med heligt iver och ropa ut de ord som Gud ger dem. Babylons synder kommer att avslöjas. De fruktansvärda konsekvenserna av ett tvångs lydnad till kyrkan genom statens makt, de framgångarna av spiritism, de gömda men snabba framgångarna av påvemakten, kommer allt att avslöjas. Med dessa allvarliga varningar kommer folket att störas. Tusen gånger tusentals människor ska lyssna som aldrig har hört sådana ord. - Den stora striden s606. rätt

(700)Mängder ska förena sig med Herrens arméer - Många... ska synas springa här och där, driven av Guds Ande för att meddela ljuset till andra. Sanningen, Guds ord, är som en eld i deras ben. Den fylla de med en brännande önskan att belysa de som sitter i mörkret. Nu ropas ut Guds ord av många, även bland de outbildade. Barn är driven av Anden att gå ut och ropa ut himmelens budskap. Anden gjutas ut på alla som överlåter sig till dess maningar. De kasta bort alla människliga verksamhet- sina bindande regler och försiktiga metoder- och ropa ut sanningen med Andens kraft. Mängder kommer att ta emot tron och förena sig med Herrens arméer. - Review and herald, July 23, 1895. rätt

(700)Tusentals röstar ropa ut varningen - Guds tjänare, med ansikte upplyst och strålande med helighet, kommer att skynda sig från plats till plats för att ropa ut himmelens budskap. Tusentals röstar ger ut varningen runt hela jorden. Under ska ske, de sjuka botade och tecken och under ska följa de troende. Satan arbetar också genom lögnens tecken och till och med kalla eld ner från himlen framför människors åsyn. Så kommer jordens invånare att ta ställning. rätt

(701)Budskapet bäras mer av djup övertygelse från Guds Ande än med argument. De olika argumenten har lagts fram. Frön är sått och nu gro den och bära frukt. Trycksaker som delades ut av missionärer har haft deras inflytelse, men många som fick ett intryck var hindrad från att helt förstår sanningen eller lyda den. Nu kommer ljusets strålar belysa överallt och sanningen synas tydligt. Guds ärliga barn klipper de band som har hållit dem. Familj och församlingens förbindelser är kraftlös att håller dem nu. Sanningen är skönare nu än allt annat. Trots alla verksamheter som är samlat mot sanningen kommer ett stor antal ta ställning på Herrens sida. - Den Stora Striden s612 rätt

(701)Kommande av den Helige Ande ses fram emot som på någon avlägsen framtid, men det är kyrkans privilegium att ha den nu. Sök för det, ber för det, tro på det. Vi måste ha det och himlen vänta på att ge det. - Review and herald, March 19, 1895. rätt

(701)Det sena regnet - Låt Kristna…ber I tro för den lovade välsignelse och det ska komma. Utgjutelse av den Helige Ande på apostlars tid var den tidigare regnet och härligt var konsekvenserna. Men den sena regnet kommer att vara ännu mera överflödigt. - Signs of the Times, Feb. 17, 1914. rätt

(701)Arbetet för idag - Den tredje angels budskap höjas till ett högt rop och du ska inte känna dig fritt för att försumma dagens plikt och sedan förvänta att få en stor välsignelse och väckelse i framtiden, utan någon ansträngning från din del. … Idag borde du rena ditt kärl för att var redo att ta emot den himmelska dagg och sala regnets skurar. Det sala regnet ska komma oh Guds välsignelse ska fylla varje person som är rengjort från varje fläck. Det är våra arbete idag att överlämna oss till Kristus i förberedelse för de ’tider av nytt liv’ från Guds närvaro. Vi bör vara förberedd för dopet av den Helige Ande. Istället för att leva i förväntan på någon ovanlig tid av spänning, ska vi vara klokt i hur vi använder dagens möjligheter och göra vad måste göras så att människor kan bli frälst. Istället för att slita ut våra tankekrafter med spekulationer om ’tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt’ och hållit undan från människor. Istället ska vi överlämna oss till kontroll av den Heliga Ande och gör dagens uppgifter-ger ut livets bröd som är okorrumperade av mänskliga åsikter till själar som är på väg att dö i längtan efter sanningen. - Review and herald, mar 22, 1892. rätt

(702)Möjligheter som aldrig förr - Idag går det så lätt att resa och möjligheter för kontakt med människor av alla klassar och folkslag är så mycket större än på Israels tid. Rese möjligheter har ökat tusen gånger. Gud har förberedd vägen på ett underbart sätt. Tryckpressen med sina många verksamheter står till vårt förfogande. Biblar och skrifter på flera språk och som innehåller sanningen för vår tid står till vårt förfogande och kan snabbt delas ut to varje del av världen. rätt

(702)Vi ska ge den sista varningen till människor och vad då ska vår iver vara när det gäller Bibelstudier och att sprida ljuset? - Review and herald, Jan 25, 1906 rätt

(703)Gud öppnar möjligheter - Det är en kris på gång! Vi måste ropa ut de stora sanningarna för dessa sista dagar, genom den Heliga Andens kraft. Det ska inte dröja länge innan alla har hört varningen och alla har tagit sina beslut. Då ska slutet komma. ... Gud är den stor arbetare och under Hans försyn förberedda Han vägen till att fullborda arbetet. Gud öppnar möjligheter och olika sätt att gör inflytelser på och olika kanaler av verksamhet. Om Hans folk ser Hans försyn tecken och står redo att samarbeta med Honom, kommer dem att se ett stor arbete genomfört. - T6, s24 rätt

(703)National kris frambringa religiös väckelse - Idag testas människor och länder av murlodet i handen av honom som gör inga misstag... Tidens tecken berättar idag att vi står på kanten av stora och allvarliga händelser. Allt i vår värld är i upprör. Framför våra ögon uppfylls Frälsarens profetia angående händelser som ska ske innan Hans återkomst. "Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig… Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser." rätt

(703)Tiden nu är av stort intresse för alla levande. Ledare och statsministrar, de som håller positioner av auktoritet och ansvar, tänkande människor av alla samhällsklasser sätt deras uppmärksamhet på händelser som pågår omkring oss. De följer relationer mellan länder. De märker intensitet som besätter varje jordisk element och förstår att något stort och avgörande ska ske snart-att världen står på kant av en gigantisk kris. - PK s536, 537 rätt

(704)Vår plikt under ögonblickets anstånd - Änglar håller nu tillbaka stridens vindar tills jorden kommer att bli värnade från sin kommande undergång. Men stormar samlar, redo att bryta ut på jorden. När Gud låta Hans änglar släppa vindarna kommer de att uppvisas så mycket stridigheter som inga penna kunde beskriva. ...Ett ögonblicks anstånd har Gud nådigt gett oss. Varje kraft som vi lånar från himlen ska brukas på arbetet som Gud har tilldelat oss, för att förkunna sanningen till dem som håller på att dö i okunnighet… rätt

(704)Guds folk skulle göra en mäktig vädjan till Honom för hjälp nu. De måste sätta alla sina energier på satsning att förkunna sanningen under anståndet som vi har fått... rätt

(704)Varje dag umgås vi vid människor som är på väg till domen. Varje dag kunde vara skillnadslinje för någon. Varje dag gör någon ett beslut som ska bestämma sin eviga öde. - Review and herald, Nov 23, 1905 rätt

(704)Stridens betydelse - Vi förstår inte som vi borde den stora striden som pågår genom osynliga verksamheter. Kontroversen mellan lojala och illojala änglar. Goda och onda änglar strider över varje människa. Det har är ingen låtsas konflikt eller låtsas slag som vi är engagerad i. Vi ska finna våra styrka där lärjungarna fann deras. - Signs of the Times, Feb 17, 1914 rätt

(705)Hedendom uppväckt, laglöshetens människa avslöjad. - När vi närmar oss ändens tid bli det större och större uppvisningar av hedendoms makt. Hedniska gudar ska visa upp deras egendomliga kraft och ska visa sig inför världens städer. Denna bemärkelse har redan börjat uppfyllas. Jesus visade olika typers bilder för Johannes om den onda karaktären och listiga inflytelse av dem som utmärka sig för att förfölja Guds folk. Alla behöva vishet för att försiktigt söka ut laglöshetens hemlighet som spelar så stor roll vid avslutningen av världens historia… rätt

(705)På tiden vi lever i kallar Gud sitt folk och har gett de ett budskap att bära. Han har kallat dem till att avslöja laglöshetens människas ondska, som har gjort söndags lagen till en egendomlig kraft och som sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Den makt som förtrycka Guds folk som står fast vid att ära Gud genom att hålla den enda sanna sabbaten, sabbatens skapelse, som heligt inför Honom. - Testimonies to ministers p117,118. rätt

(705)Guds modiga förkunnare - Nu när världens slut närmar sig sätta satan desperata försök för att förbinda världen. Han planlägga hur man kan håller tankarna upptagen och locka uppmärksamhet från sanningar som är nödvändigt för frälsningen… rätt

(705)Ondskan når upp till höjder som aldrig förr men många pastorer ropa ut "fred och trygghet!" Men Guds trogna budbärare ska gå stadigt fram med deras arbete. Kläd med himlens rustning ska de gå modigt fram och vinna seger. De ska aldrig sluta striden tills varje människa inom deras inflytelse ha tagit emot sanningen för vår tid. - Acts of the Apostles s219,220 rätt

(706)En gång skakade evangeliet världen. - Genom samarbete med Anden gjorde apostlar ett verk som skakade världen. Evangeliet gavs ut till varje land inom en enda generation. rätt

(706)Härligt var resultaten som kom genom Jesus apostlars arbete. De fullbordade deras mission, inte genom sina egna krafter utan genom kraft av den levande Gud. Deras arbete var inte lätt. De första strävningarna av den kristna kyrkan var med svårigheter och djupa tårar. I detta arbete utsattas lärjungar ständigt för nöd, smutskastning och förföljelse, men de ansåg inte deras liv som var värt något för sig själva och var glad över att lida för Kristus. Obeslutsamhet och svaghet med målsättningar fann ingen plats vid deras verksamhet. De var villiga att bli brukat. Tanken på ansvaret som vilade på dem gjorde de ren och berikade deras tjänst. Himlens nåd visades i de seger som nådde för Kristus. Gud arbetade genom dem med obegränsad kraft för att evangeliet skulle vinna. - Acts of the apostles p593-595 (1911) rätt

(706)En stjärnhimmel av Guds utvalda - Bland jordens invånare, utspridd på varje land, är de som inte har böjt knä för Baal. Som himlens stjärna som synas endast på natten ska dessa trofasta människor lysa fram när mörkret täcka jorden och töcken folken. På platser hednisk Afrika, katolska länder i Europa och Sud Amerika, Kina, Indien, havets öar, och alla mörkar hörn på jorden har Gud bevarat en stjärnhimmel av utvalda människor. De ska lysa fram bland mörkret och visa fram för en avfallen värld den omvandlande kraften av lydnad till Gud bud. Även nu trädda de fram på varje land, bland varje språk och folkslag. På stunden av djupaste avfall när Satans total makt används för att "tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot" under hot av dödsstraff tecknar deras lojalitet till en falsk vilodag då ska dessa trogna människor som är "fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte... lyser som stjärnor i världen". Ju mörkare natten är, ju mer briljanta ska dem lysa. - Prophets and Kings s188,188. rätt

(707)Den segrande kyrkan - Arbetet ska snart avslutas. Medlemmarna av den militanta kyrkan som har visat sig trogna ska bli den segrande kyrkan. - Brev 32, 1892. rätt

(707)Vår general som aldrig tar fel fortsätta uppmana oss att "Gå framåt! ta ny mark! Höj fanan på varje land! Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig." rätt

(707)Tiden har kommit när bokrullen ska öppnas för världen genom Guds budbärare. Sanningen som finns i de förste, andra och tredje ängels budskap måste gå till alla folk och stammar och språk och länder. De måste upplysa mörkret av varje kontinent och utvidgas till havets öar. Inget ska fördröja arbetet. Vår slogan ska vara: "Framåt, alltid framåt!" Himlens änglar ska gå framför oss för att förberedda vägen. Våra bördor för de avlägsna områdena kan aldrig släppas tills hela jorden upplysas med Herrens härlighet. - Gospel Workers, s470 rätt