Evangelisation kapitel 3. Från sida 45ren sida tillbaka

Sektion 3 - Mindre samfund och landområden

(45)(45) Huvudvägarna och sidovägarnaAvsides liggande orter - I vår planering för att utbreda arbetet, måste det ingå mycket mer än endast städerna. På avsides liggande platser finns det många, många familjer som måste tillgodoses, oavsett om de förstår det verk som Jesus gör för Sitt folk eller inte. rätt

(45)De som är på huvudvägarna skall inte försummas. Inte heller de i de avsides liggande områdena. När vi reser omkring från plats till plats och passerar hus efter hus, bör vi ofta fråga: "Har de människor som bor här, hört budskapet? Har Guds Ords sanning förmedlats till deras öron? Förstår de att alltings slut är nära och att Guds domar är nära förestående? Inser de att alla själar har köpts för en gränslöst högt pris? Då jag mediterar över dessa ting, hyser mitt hjärta en djup längtan efter att se sanningen framställas i sin enkelhet i människors hem, längs huvudvägar och på platser långt borta från folktäta centra. .... Det är vårt privilegium att besöka dem och göra dem bekanta med Guds kärlek till dem, och göra dem bekanta med Hans underbara försyn genom frälsning av deras själar. rätt

(45)I detta arbete på huvudvägarna och inom skyddade områden finns det allvarliga svårigheter att möta och övervinna. Arbetaren skall inte frukta eller (46) tappa modet, då han söker själar, ty Gud är hans hjälpare och kommer att fortsätta med att vara hans hjälpare och Han kommer att öppna vägarna för Sina tjänare. - Manuskript 15, 1909. rätt

(46)En kallelse till större planer. - Vi har på det hela taget alltför snäva planer. Vi måste ha en vidare vision. Gud önskar att vi, i vår verksamhet för Honom, skall förverkliga principer som bygger på sanning- och rättfärdighet. Hans uppdrag är att gå framåt i stora och mindre städer och på landsbygden. .... rätt

(46)Vi måste komma ut ur vår småskalighet och göra upp större planer. Det måste sträcka sig ut både till dem som är nära och dem som är långt borta. - Manuskript 87, 1907. rätt

(46)Icke-lovande områden. - Arbetsfälten måste utvidgas. Evangeliet måste nå ut till alla delar av världen. De minst lovande områdena måste få den verksamhet som är mest seriöst målinriktad. Guds söner, allvarliga, sanna, osjälviska måste använda all den kunskap de har till att utföra detta betydelsefulla arbeta. - Manuskript 141, 1899. rätt

(46)Folk på landet är det lättare att nå. - Folk som bor på lantställen är ofta lättare att nå än de som bor i de tätt befolkade städerna. Bland naturens scenerier formas en kristen karaktär lättare än i stans ogudaktiga liv. När sanningen griper tag i enkla människors hjärtan och Guds Ande arbetar med deras sinne, och leder dem till att besvara Ordets förkunnelse, kommer där att finnas några för att hjälpa och stödja Guds sak, både med sina medel och sin verksamhet. - Manuskript 65, 1908. rätt

(46)Till alla klasser. - Män och kvinnor på huvudvägarna och bivägarna skall kunna nås. Vi läser om Jesu verksamhet: "Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet (47) om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor." (Matt. 9:35) Just sådant arbete som detta skall utföras i våra städer och byar, på huvudvägarna och inom skyddade områden. Evangeliet om den tredje ängelns budskap skall föras vidare till alla klasser. - Manuskript 7, 1908. rätt

(47)Kallelsen skall höras på nya platser. - Vår Frälsares verksamhet var att varna städerna och beordra arbetarna till att bege sig ut från städerna till platser, dit ljuset ännu inte har förmedlats och att resa sanningens standar på nya platser. ..... Jag fick kunskap om att vi inte skall vara ivriga att samla för många intressen på ett ställe. Vi skall däremot se efter avsides liggande distrikt och arbeta på nya platser. Därigenom kan folk nås och omvändas, som annars inte skulle veta något om de dyrbara, prövande sanningarna för vår tid. Den senaste kallelsen bör vara lika viktig på nya platser i detta land, som det är i fjärran länder. Dessa ord uttalades om några platser som inte hade fått budskapet förmedlat till sig. Sanningens frö skall sås på inte upparbetade centra. ... Det kommer att väcka en missionsanda till att arbeta i nya lokaler. Det är inte enligt Herrens plan att själviskt hålla de stora sällskapen samman. Erövra varje möjlig ny plats och påbörja arbete med att undervisa i nära liggande trakter som inte har hört sanningen. rätt

(47)Varför arbetade Frälsaren med att så säden på avsides liggande orter? Varför begav Han Sig långt bort från de byar på landet som hade varit Hans platser när det gällde att förmedla kunskap genom att öppna Skrifterna? Där fanns en värld som ville lyssna, och somliga själar ville acceptera sanningen av dem som tidigare inte hade hört den. Kristus färdades långsamt och öppnade Skrifterna i deras enkelhet för sinnen som ville ta emot sanningen. - Brev 318, 1908. rätt

(47)Samtida kampanjer i mindre städer. ? Under den tid då lägermötet pågår i denna konferens, (48) borde det samtidigt hållas två eller tre möten på olika platser. Det finns en tidpunkt då dessa möten inte kan hållas, men under de månader då vi kan utnyttja tälten, skall vi inte inskränka vårt arbete till de största städerna. Vi måste ge varningsbudskapet till folk på alla platser. - Manuskript 104, 1902. rätt

(48)Lantarbetarna
[* not: Då lekmännen i alla sina evangeliserande aktiviteter blev uppskattade för sin oumbärliga hjälp (se sid. 110 - 115), stod det klart att invånarna inom det lantliga området endast ville höra varningsbudskapet av reguljära arbetare i samverkan med lekmän då evangeliet förkunnades. Sålunda visar uttalanden i denna bok, som endast är till för att ge råd till evangeliearbetaren, då den presenterar bilden av evangeliserande i de lantliga områdena, uttalanden som tydligt kallar lekmän till arbetet i mindre tätbefolkade områden. - Utgivarna ] rätt

(49)Nybörjare intar obearbetade fält. - Världen är ur led. När vi betraktar bilden, verkar utsikterna avskräckande. Dock hälsar Kristus med hoppfull försäkran precis de män och kvinnor, som orsakar oss bevikelse. Hos dem ser han kvalifikationer, som kommer att göra det möjligt för dem att bekläda en plats i hans vingård. Om de oavlåtligt vill lära sig av honom, kommer han att genom sin försyn göra dem till män och kvinnor lämpade att utföra ett arbete, som inte ligger bortom deras förmågor; genom ingjutandet av den Helige Ande kommer han att skänka dem talets gåva. rätt

(49)Många av de öde, obearbetade fälten måste besökas av nybörjare. Frälsarens positiva syn på världen kommer att tända tillförsikt hos många arbetare, som, om de börjar i ödmjukhet, och lägger manken till, kommer att visa sig vara de rätta männen för tid och omständighet. Kristus ser världens samlade misär och uppgivenhet. Anblicken härav skulle nästan krossa somliga av våra arbetare med en förnimmelse av modstulenhet. De skulle knappt veta, hur de ens skulle börja att leda män och kvinnor till första stegpinnen. Deras precisa tillvägagångssätt är av föga värde. De skulle stå ovanför de lägre stegpinnarna och säga: ”Kom upp till oss.” Men de stackars själarna vet inte, var de skall sätta sina fötter. rätt

(49)Kristus uppmuntras i sitt hjärta av åsynen av dem, som är fattiga i ordets alla betydelser; uppmuntras av åsynen av de illa behandlade, som är saktmodiga; uppmuntras av den synbarligen otillfredsställda hungern efter rättfärdighet, av mångas oförmåga att ens börja härvidlag. Han välkomnar, så att säga, just det sakernas tillstånd, som skulle göra många pastorer förtvivlade. Han rättar till vår vilsegångna fromhet, han lägger bördan för arbetet med de fattiga och nödlidande på världens hårda ställen på män och kvinnor, som har hjärtan, vilka kan känna för de okunniga och för dem, som halkat vid sidan av vägen. Herren lär dessa arbetare, hur arbetarna skall bete sig, för att bemöta dem, som han önskar att hjälpa. De kommer att känna sig uppmuntrade, när de ser dörrar öppnas för dem, så att de kan träda in på områden, där de kan bedriva hälsomissionsarbete. Eftersom de har föga självförtroende, ger de Gud hela äran. . . . rätt

(49)Vanligt folk skall inta sin plats som arbetare. Genom att dela nästans sorger såsom Frälsaren delade mänsklighetens sorger, kommer de att med trons öga se, hur han verkar med och genom dem. - Vittnesbörden band 7, s. 270 - 272. (1902) rätt

(49)Unga arbetare på svåra platser. - De unga män och kvinnor som själva ger sig i väg för att undervisa om (50) sanningen och arbeta för själars omvändelse, bör först levandegöras av den Helige Ande, och därefter kan de bege sig utanför lägren till de minst lovande platserna. Herren har inte gett dem som har liten erfarenhet av att lära ut sanningen. Budskapet skall proklameras på huvudvägarna och inom skyddade områden. - Manuskript 3, 1901. rätt

(50)Gifta män och kvinnor på försummade fält. - Låt gifta män och kvinnor som känner sanningen gå ut till försummade områden och ge ljus åt andra. Följ deras exempel, som har utfört pionjärarbete på nya fält. Arbeta förståndigt på platser där ni kan arbeta bäst. Lär er principerna inom hälsoreformen, så att ni måtte kunna lära ut dem till andra. Lär er att behandla den sjuke genom att läsa och studera olika böcker och tidningar om hälsa, och utför därigenom ett bättre arbete för Mästaren. - Brev 136, 1902. rätt

(50)Buret av dem från stora centra. - De av vårt folk som bor i stora centra, skulle få en värdefull erfarenhet om de, med biblar i sina händer och med hjärtan som är öppna för den Helige Andes intryck, ville gå ut på världens huvudvägar och sidovägar med det budskap de har fått. - Review and Herald, 2 aug. 1906. rätt

(50)I bergen och dalarna. - Då jag var i Lakeport (Nordkalifornien) gjorde det ett djupt intryck på mig att det fanns en plats här, där det borde utföras ett pålitligt arbete med att förmedla sanningens budskap till folk. I detta bergsområde finns många själar som behöver höra sanningarna från den tredje ängelns budskap. Under den Helige Andes inflytande skall vi proklamera sanningen för vår tid bland dessa bostäder i berg och dalar. Dess högtidliga varningar skall ge genklang om och om igen. Och budskapet måste (51) komma fort till folk. Det måste ges rad för rad, föreskrift för föreskrift, lite här och lite där. Utan tvekan bör förståndiga män och kvinnor gå in i uppgiften att så ut evangeliets säd. .... rätt

(51)Herren vill arbeta genom dem som vill öppna Skrifterna för folk, som har byggt sina hem på dessa tillbakadragna lantställen. Jag vädjar till mina bröder och systrar om att förenas i detta goda uppdrag, och slutföra det. .... rätt

(51)Orsaken till att jag riktar er uppmärksamhet till Lakeport och dess omgivande bostäder, är att dessa platser ännu inte har fått ett rätt intryck av sanningen för vår tid Det kan hända att där finns några från vårt folk som vill använda sina resurser på nya missionsfält. Till dessa vill jag säga: För Mästarens skull, gör vad ni kan för att hjälpa. Vi har inte helt undersökt hur stort arbetsfält som ligger här, men Lakeport är en av de platser jag blev visad som behöver vår uppmärksamhet. rätt

(51)Jag har mycket att säga när det gäller dessa bostäder i bergen. Detta liknar bostäderna nära Washington, där ett liknande arbete borde utföras. Vill vårt folk inte arbeta mer trofast på huvudvägarna och i de skyddades områdena? Kommersiella affärer har länge hållit så många Sjundedags Adventisters intressen och förmågor upptagna att de i stort sett är olämpliga till att förmedla ljuset från sanningen för vår tid till dem som inte känner till det. Vi bör inte tillåta att ett sådant tillstånd fortsätter. rätt

(51)Om många av vårt folk ville lämna städerna och börja arbeta på dessa sidovägar, och också på huvudvägarna, skulle de återfå den fysiska hälsan. Jag uppmanar våra bröder att gå ut som missionärer, två och två, till dessa lantliga orter. Gå i ödmjukhet. Kristus har gett ett exempel, och Herren kommer med säkerhet att välsigna (52) uppdraget för dem som vill bege sig i väg i gudsfruktan, och frambära det budskap som Frälsaren gav de första lärjungarna: "Guds rike är nära." - Manuskript 65, 1908. rätt

(52)Missionsfamiljer i städer och i landsbyar. - Bröder som önskar byta boplatser, som har Guds härlighet för sina ögon och känner att de har ett personligt ansvar för andras goda, och vill hjälpa och frälsa själar som Kristus inte bevarade Sitt dyrbara liv för, borde flytta till de städer och lantliga byar, där det finns lite eller inget ljus och där de kan vara till verklig tjänst och kan välsigna andra med sitt arbete och sin erfarenhet. Där finns ett behov av att missionärerna beger sig ut till städerna och byarna på landet och där höjer sanningens standar, så att Gud måtte ha Sina vittnen spridda över landet, så att sanningens ljus kan tränga in på platser dit det ännu inte har nått och sanningens standar kan höjas där det ännu inte har varit känt. .... rätt

(52)Jesus försummade inte byarna på landet. Skriften förklarar att "Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor." (Matt. 9:35) ... rätt

(52)Är det emellertid inte en uppgift för vissa personer, som står sysslolösa här (Battle Creek), att gå till de platser där de kan framställa Kristus och Hans dyrbara sanning? - Generalkonferensen Bulletin, 20 mars, 1891. rätt

nästa kapitel