Evangelisation kapitel 4. Från sida 53ren sida tillbaka

Sektion 4 - Den offentliga kampanjen.

(53) (53) Efterlikna Mästerevanglisten
Studera Kristi metoder.
- Om det någonsin har varit nödvändigt att vi förstår och följer riktiga undervisningsmetoder och följer Kristi exempel, så är det nu. - brev 322, 1908. rätt

(53) Hur Han mötte människor. – Om ni vill komma riktigt nära människor, så ödmjuka era hjärtan inför Gud och lär er Hans vägar. Vi kommer att få mycket undervisning om vårt arbete, genom att studera Kristi arbetsmetoder och Hans sätt att möta människor. I berättelsen om evangeliet har vi skrivit ned hur Han arbetade för alla klasser och hur Han arbetade i byar och städer, - tusentals drogs till att höra Hans undervisning. Mästarens ord var klara och tydliga, de uttalades ömt och med förståelse. De var försäkrade om, att här var sanningen. Det var den enkelhet och det allvar som Kristus arbetade och talade med, som drev så många till Honom. rätt

(53) Den store Läraren har gjort upp planer för Sitt arbete. Studera dessa planer. Vi finner Honom i färd med att resa från plats till plats, följd av ivrigt lyssnande skaror. När Han kunde, ville Han föra dem bort från de tättbefolkade (54) städerna, ut till landsbygdens lugna platser. Här ville Han be med dem och berätta för dem om eviga sanningar. - Review and Herald, 18 jan. 1912. rätt

(54) I synagogor – utmed sjön. - Kristus "vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket." Han predikade i synagogor, ty därigenom kunde Han nå många som var samlade där. Sedan gick Han ut och undervisade vid sjöstranden och på de stora färdvägarna. De dyrbara sanningar som Han skulle förkunna, begränsades inte till synagogorna. .... rätt

(54) Kristus kunde ha fått den högsta ställning bland det judiska folkets lärare. Men Han valde att hellre föra ut evangeliet till de fattiga. Han gick från plats till plats, så att de som befann sig på huvudvägarna och sidovägarna kunde ta sin tillflykt till sanningens ord i evangeliet. Han arbetade på det sätt som Han önskar att Hans arbetare skall arbeta på i dag. På sjön, på bergssluttningen, på stadens gator, kunde man höra Hans röst förklara de gammaltestamentliga skrifterna. Hans förklaring var så olik fariseernas och de skriftlärdes att folks uppmärksamhet fångades. Han undervisade som En med auktoritet - och inte som de skriftlärde. Tydligt och kraftfullt förkunnade Han evangeliets budskap. - brev 129, 1903. rätt

(54) Hans fullständigt annorlunda metoder. - Han besökte de stora årliga högtiderna i Israel och talade till folkskarorna, som var upptagna med yttre ceremonier, om himmelska ting, så att de fick upp ögonen för det som har evighetsvärde. Till alla erbjöd Jesus skatter från visdomens förrådshus. Han talade till dem på ett språk som var så enkelt att de inte kunde undgå att förstå. På sitt eget särskilda sätt hjälpte han alla som sörjde och hade det svårt. Med öm, taktfull (55) barmhärtighet tog han sig an den syndsjuka själen, och förde helande och kraft med sig. rätt

(55)Kristus, den störste av alla lärare, försökte nå folket genom att i sin undervisning anknyta till sådant som de var bekanta med. Han framställde sanningen på ett sådant sätt att den för alltid skulle vara sammankopplad med deras heligaste minnen och känslor. Han undervisade på ett sätt som gjorde att de kände att han engagerade sig helt i deras intressen och lycka. Hans undervisning var så tydlig, hans illustrationer så träffande, hans ord så sympatiska och uppmuntrande, att hans åhörare fylldes av kärlek och beundran. Han talade så enkelt och innerligt till dem som behövde hjälp, att varje ord han sade blev till välsignelse. – Hälsa för hela människan. s. 14 - 15. (1905) rätt

(55) Jesus studerade ansiktena. - Inte ens mängden som så ofta trängdes vid hans fötter var för Jesus en sammanhängande massa. Han talade direkt till varenda en och vädjade till det inte hos allihop. När han talade till dem, såg han dem i ögonen och lade märke till hur ansiktet lyste upp, han såg deras snabba svarande blick, som visade honom att de hade förstått det han sagt, och inom sig kände han gemenskap och välvillig glädje. – Vägen till mognad, s. 231. (1903) rätt

(55) Vädjan till den fallna mänskligheten. - I alla människor, hur djupt de än fallit, såg han ett Guds barn, en människa som skulle kunna omskapas till gemenskap med honom - Vägen till mogonad. - s. 93. (1903) rätt

(55) Enkelt, direkt, med upprepningar. - Kristi lära var enkelheten själv. Han undervisade som En som har auktoritet. Judarna väntade på och hävdade att Kristi första ankomst skulle framställas med all den härlighet som skulle omge Hans andra ankomst. Den store Läraren förkunnade sanningen för mänskligheten, av vilken många inte kunde bli undervisade i rabbinernas skolor (56) och inte heller i grekisk filosofi. Jesus uttryckte sanning på ett tydligt, direkt sätt, och gjorde Sina uttalanden slående och uttrycksfulla. Om Han hade höjt Sin röst till ett onaturligt röstläge, som många förkunnare gjorde på den tiden, skulle den mänskliga rösten och satsmelodin ha gått förlorad och mycket av sanningens kraft skulle ha ödelagts. ... rätt

(56) I Sina predikningar framställde Kristus inte många saker för dem på en gång, för att Han inte skulle förvirra deras tankar. Han gjorde alla punkter klara och tydliga. Han ringaktade inte återgivandet av gamla och välkända sanningar i profetiorna om de tjänar Hans avsikt: att inskärpa tankar. - Manuskript 25, 1890. rätt

(56) Han berörde de mest intelligenta människornas tankar. – Även om Herren uttalade de största sanningar med ett enkelt språk, kläddes de i en sådan skönhet att de interesserade och berörde de högsta intellekt. ... rätt

(56) I en sann framställning av den ömma, kärleksfulla, medkännande omsorgen från Sin Fader, förmedlade Jesus liknelsen om den förlorade Sonen. Även om Hans barn handlar felaktigt och lämnar Honom, kommer Han, om de ångrar sig och kommer tillbaka, att ta emot dem med en glädje som en jordisk fader visar, när Han tar emot en son, som under lång tid varit frånvarande, men i botfärdighet vänder tillbaka. - Manuskript 132, 1902. rätt

(56) Barnen förstod. - Kristi sätt att förmedla sanning på kan inte göras bättre. .... Livets ord framställdes på ett så enkelt sätt att ett barn kunde förstå dem. Hans sätt att förklara Skriften gjorde ett så djupt intryck på män, kvinnor och barn att de tillägnade sig klangen i Hans röst och gav samma tyngd åt sina egna ord och efterliknade Hans gester. Unga tillägnade sig Hans förkunnaranda och försökte efterlikna Hans vänliga sätt att hjälpa dem på, som de kunde se behövde hjälp. - Råd om hälsa. s. 498, 499. (1914) rätt

(57) (57) Han satte upp pärlor då Han förmedlade sanningen. - I Sin undervisning predikade Kristus inte som präster gör i dag. Hans verksamhet handlade om att bygga upp en struktur för sanningen. Han samlade de sanningens dyrbara pärlor som fienden hade tillägnat sig och satt in i villfarelsens struktur, så att alla som tog emot ordet från Honom kunde berikas av detta. - Manuskript 104, 1898. rätt

(57) Förstärka budskapet. - Kristus var alltid beredd att svara den som uppriktigt frågade efter sanningen. När Hans lärjungar kom till Honom, för att förstå något av det Han hade sagt till folkmassan, upprepade Han med glädje Sin lektion. - brev 164, 1902. rätt

(57) Med hjälp av Sin kärlek. – Med hjälp av den kärlek Kristus visade, drog Han Sina åhörares hjärtan till Sig, och därigenom kunde de undan för undan bära det som Han uppenbarade för dem om Guds rikes stora sanningar. Vi måste också lära oss att anpassa vår verksamhet till folkets villkor och möta människor där de är. Då kraven från Guds lag skall förmedlas till världen, får vi inte glömma att kärlek, Kristi kärlek, är den enda kraft som kan mjuka upp hjärtat och föra till lydnad. - Review and Herald, 25.nov. 1890. rätt

(57) Han behärskade sanningen. - Den store Läraren hade hela kartan över sanningen i Sin hand, men Han visade inte hela kartan för Sina lärjungar. Han öppnade endast de ämnen för dem som var nödvändiga för deras väg på himlens stig. Där fanns många saker om Hans vishet som Han var tyst om. Liksom Kristus undanhöll Sina lärjungar många saker, därför att Han förstod att det var omöjligt för dem att fatta det, undanhåller Han på samma sätt många saker för oss, eftersom han vet att vårt förstånd har en begränsad kapacitet. - Manuskript 118, 1902. rätt

(58) (58) I personliga samtal. - Kristi verksamhet bestod huvudsakligen av personliga samtal. Han hyste en tillitsfull aktning för den enskilde åhöraren och denna enda själ har burit de upplysningar han fick vidare till tusentals. - Review and Herald, 9.maj 1899. rätt

(58)Vid fester. - Då Kristus inbjöds till fest, tog Han emot inbjudan, för att Han medan Han satt vid bordet skulle kunna så sanningens frön i de närvarandes hjärtan. Han visste att de frön som såtts på det sättet, skulle växa upp och bära frukt. Han visste att några av dem som satt där till bords med Honom, senare skulle besvara kallelsen: "Följ mig." Vårt privilegium är att studera Kristi undervisningsmetoder, då Han gick från plats till plats - och överallt sådde sanningens frön. - Manuskript 113, 1902. rätt

(58) Kristi plan för uppföljning. - Kristus sände ut Sina lärjungar två och två, (* Se också s. 72 - 74, "Två och två.") för att bege sig till platser som Han senare kunde följa upp. - Manuskript 19, 1910. rätt

(58) Var Kristi metod riktig? - Himlens Majestät vandrade till fots från plats till plats, och undervisade utomhus, vid sjön eller på berget. På det sättet drog Han människor till Sig. Är vi större än vår Herre? Var Hans metod den rätta? Har vi handlat oförståndigt genom att hålla fast vid enkelhet och gudsfruktan? Vi har ännu inte lärt oss våra läxor så som vi borde. Kristus förklarar: "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätta. " (Matt. 11:29)." - brev 140, 1898. rätt

(58) Anpassning och förändring i Kristi tjänst. – Lärjungarnas gärningar behövde anpassas och förändras genom den ömmaste disciplin, men också genom att göra det ord tillgängligt som de själva hade fått, då de uppenbarade detta för andra. (59) Kristus gav dem särskild undervisning om deras uppförande och deras verksamhet. I Sitt eget liv har Han gett dem ett föredöme när det gällde sträng överensstämmelse med de regler som Han nu lade fram för dem. De skulle inte ge sig in i stridigheter. Detta var inte deras verksamhet. De skulle uppenbara och försvara sanningen genom sina egna egenskaper. Genom allvarlig bön och meditation skulle de uppenbara en personlig erfarenhet av äkta kristen tro. Detta skulle bli en direkt motsats till fariseernas och sadduceernas religion. De skulle leda sina åhörares uppmärksamhet till de större sanningar som ännu inte hade uppenbarats. De skulle skjuta iväg pilarna och Guds Ande skulle föra spjutet in i åhörarnas hjärtan. - Review and Herald, 1 feb. 1898. rätt

(59) Planera en större utbredning av evangeliet.
Dags för en offensiv verksamhet.
- Sanningen skall förkunnas för alla folk och stammar och alla språk och folkslag. Tiden har kommit då en mycket offensiv verksamhet skall bedrivas i städerna och på alla försummade, obearbetade fält. - Review and Herald, 23 juni 1904. rätt

(59) Visa planer. – Nu krävs intelligent verksamhet. I denna kris kommer inget halvhjärtat arbete att visa goda resultat. Vi skall söka upp själar i allt arbete i våra städer. Där skall läggas intelligenta planer, för att få mesta möjliga nytta av ett sådant arbete. - Review and Herald, 27 sep. 1906. rätt

(59) Våga ge sig ut på djupet. – Det finns sådana som anser att det är deras plikt att förkunna sanningen, men de vågar sig inte ut på vattnet och fångar inte någon fisk. De väljer att vara i församlingarna och att ständigt på nytt stanna kvar på samma grund. De rapporterar om en god tid, ett trevligt besök, men vi ser förgäves efter själar, som (60) omvänts till sanningen genom dem. Dessa predikanter höll sig alltför nära kusten. Låt dem våga sig ut på djupet och kasta sina nät där fiskarna är. Där finns det inte någon brist på arbetsuppgifter. Det kunde arbeta hundratals i Herrens vingård, där det nu finns en enda. - Den sanne missionären. februari 1874. rätt

(60) En utmaning till ledarna. - Jag frågar dem som har ansvar i vårt arbete: Varför förbigås så många platser? Se på de många mindre städer och storstäder som ännu inte har bearbetats? Det finns många stora städer i Amerika, inte endast i sydstaterna, utan i nordstaterna som ännu inte har bearbetats. Det borde finnas minnesmärken för Gud i alla Amerikas städer. Men jag skulle kunna nämna många platser där sanningens ljus ännu inte har lyst. Himlens änglar väntar på att mänskliga redskap skall inta platser, där det ännu inte har vittnats om sanningen för vår tid. - Review and Herald, 30 dec. 1902. rätt

(60) Ställ i ordning nya platser, upprätta nya centra. - Förbered arbetarna för att bege sig ut på huvudvägarna och de skyddade områdena. Vi behöver intelligenta trädgårdsmästare som vill plantera träd på olika platser och ge dem möjligheter att växa. Det är Guds folks uttryckliga uppgift att bege sig till regionerna därute. Låt krafter ställas till förfogande för att bereda nya platser, etablera nya inflytelserika centra, var som helst där en ny start fortfarande kan äga rum. - Manuskript 11, 1908. rätt

(60) Nå ut längre än till de centra som förhärdat sig mot evangeliet. - Låt oss komma ihåg att som ett folk som utrustats med helig sanning, har vi varit försumliga och avgjort trolösa. Verksamheten har begränsats till några få centra, tills människor i dem, har blivit förhärdade mot evangliet. Det är svårt att göra intryck på dem som har hört så mycket sanning och trots detta har förkastat den. Där har satsats väldigt mycket (61) på några få platser, medan många, många städer har lämnats utan att ha varnats och är obearbetade. rätt

(61) Nu märker vi allt detta. Om vi hade ansträngt oss på fullaste allvar för att nå dem som, om de blivit omvända, kunnat uppriktigt visa vad sanningen för vår tid skulle åstadkomma för människor, då skulle vår verksamhet ha gjort mycket större framsteg. Det är inte rätt att låta några få platser få all uppmärksamhet, medan andra platser försummas. - brev 132, 1902. rätt

(61) Planera framåt för nya områden. - O, det är som om jag hör dagens och nattens röst: "Gå framåt, intag nya territorier, intag nytt territorium med tältet och ge världen det sista varningsbudskapet. Det finns ingen tid att förlora. Lämna minnesmärken efter er på alla platser som ni skall till. Min Ande skall gå före er och Herrens härlighet skall vara er lön." rätt

(61) Inte så långt härifrån ligger det andra städer, som måste ha ett lägermöte nästa år. Detta är Guds plan för, hur arbetet skall fortsätta. De som har ägt ljuset i åratal för att intaga nya områden med tältet, och har hållit lägermöten på samma mark i åratal, måste själva bli omvända, eftersom de inte har uppmärksammat Herrens ord. - brev 174, 1900. rätt

(61) Gå framåt i tro
Ryck fram i tro – resurserna kommer.
- Kan vi vänta oss att dessa städers invånare skall komma till oss och säga: "Om ni vill komma till oss och predika, så skall vi hjälpa er att göra det och det"? De känner inte till vårt budskap. Herren önskar att vi skall låta vårt ljus lysa för människor, så att Hans Helige Ande kan föra sanningen vidare till den som uppriktigt söker efter (62) sanningen. När vi har kommit i gång med detta arbete, kommer vi att finna att resurserna kommer att flyta in i våra skattkammare, och vi kommer att få medel till att uträtta ett ännu bredare och vidsträcktare arbete. Skall vi inte gå framåt i tro, precis som om vi hade tusentals dollar? Vi har inte ens hälften så stor tro. Låt oss göra vår del för att varna dessa städer. Varningsbudskapet måste nå fram till det folk som ovarnade, ofrälsta, håller på att gå under. Hur kan vi tveka? De medel vi inte har kommer att flyta in medan vi går framåt. Men vi måste gå framåt i tro och lita på Herren, Israels Gud. rätt

(62) Natt efter natt kan jag inte sova på grund av denna börda för ovarnade städer. Natt efter natt ber jag och försöker tänka ut sätt på vilka vi kan intaga dessa städer och förmedla varningsbudskapet. Varför?! Därute finns en värld som skall varnas och räddas och vi skall bege oss till öst, väst, nord och syd och på ett intelligent sätt arbeta för folk omkring oss. När vi går in i denna uppgift, kommer vi att se Guds frälsning. Uppmuntran kommer att infinna sig. - Manuskript 53, 1909. rätt

(62) Följ Guds öppnande försyn. - Om vi ville följa Guds öppnande försyn, borde vi vara snabba att lägga märke till varje öppning, och göra det mesta av alla framsteg inom vår räckvidd ... Det är riskabelt att våga sig på att ta risker i detta stora uppdrag, i fruktan för att de resurser som investeras i det inte skall komma tillbaka. Vad händer om alla medel används och vi ännu inte kan se de själar som har blivit frälsta genom det? Vad skall vi göra om en del av våra medel fullständigt går förlorade? Hellre arbeta och hålla verksamheten uppe, än att inte göra något. Ni vet inte vad som skall lyckas – det ena eller det andra. rätt

(62) Människor kommer att investera i patenträttigheter och göra stora förluster, och detta tas ganska naturligt. (63) Men i Guds verksamhet är människor rädda för att satsa. För dem är pengar som en total förlust, som inte omedelbart ger något tillbaka, när de sätts in i Guds verk, och det som själviskt hålls tillbaka, kommer ganska snart att tillsammans med alla svgudar kastas till mullvadar och möss. Pengar kommer snabbt att sjunka i värde, när evighetens realiteter öppnas för människors sinnen. rätt

(63) Gud vill ha människor som vill våga något och allt för att rädda själar. De som inte vill göra något, förrän de kan se alla steg på vägen klart och tydligt framför sig, kommer för närvarande inte att vara till någon nytta när det gäller att främja Guds sanning. Det måste vinnas arbetare nu som är beredda att gå framåt i mörker lika väl som i ljus, och som djärvt, under avskräckande förhållanden och svikna förhoppningar håller modet uppe, och uthålligt är verksamma i tro, med tårar och tåligt hopp, och sår vid alla vatten, och litar på att Gud ger växten. Gud kallar nervstarka, hoppfulla, troende och uthålliga människor till att arbeta målinriktat för Guds verk. - Den sanne missionär, januari, 1874. rätt

(63) Var beslutsam. - I dessa riskfyllda tider bör vi inte lämna folk oprövade varningsmetoder. Vi bör vara djupt intresserade av allt som kan hejda ondskans tidvatten. Arbeta på! Lita på Gud. - brev 49, 1902. rätt

(63) Inte i vår egen kraft. - Jag vädjar till er, mina bröder i tjänsten. Knyt er själva närmare till Guds verk. Många själar som kunde vara frälsta, kommer att gå förlorade, om ni inte arbetar ivrigare på att göra er verksamhet så fullkomlig som möjligt. Det finns är ett stort uppdrag att utföra i ___. Först verkade det att gå långsamt och med svårighet, men Gud kommer att verka mäktigt genom er, om ni bara vill överlåta er fullständigt (64) till Honom. En stor del av tiden kommer ni att vara tvungna att vandra i tro, inte genom känslor. ... rätt

(64) Var ni än är, oavsett hur påfrestande omständigheterna är, så tala inte om modlöshet. Bibeln är fylld med rika löften. Kan ni inte lita på dem? När vi börjar vår verksamhet för att rädda själar, önskar Gud inte att vi skall gå in i striden av oss själva. Vad betyder detta? Det betyder att vi inte behöver arbeta i vår egen kraft, ty Gud har högtidligt lovat i Sitt ord att Han vill gå med oss. - Historiska skisser, s. 128, 129. (1886) rätt

(64) I forna dagar. - På Guds befallning: "Gå ut" gick vi framåt trots att de svårigheter som där skulle övervinnas, verkade vara omöjliga. Vi vet hur mycket det har kostat att utföra Guds planer i det förflutna, och det har gjort oss till vad vi är i dag. Låt därför var och en vara noggrann med att inte rubba den förståelse som Gud har påbjudit för vår framgång och våra möjligheter när det gäller att främja Hans verk. - brev 32, 1892. rätt

(64) Överlämna resultaten till Gud. - . Det goda frö som såtts kan vila en tid i ett kallt, världsligt och själviskt hjärta utan något tecken på att det slagit rot. Men ofta verkar Guds Ande på det hjärtat och vattnar det med himmelsk dagg, och det frö som länge varit bortglömt spirar och bär slutligen frukt till Guds ära. I vårt livsverk vet vi inte om det ena eller det andra ska ha framgång. Det är inga frågor som vi stackars dödliga ska avgöra. Vi ska göra vårt arbete och överlämna resultatet åt Gud. . Vittnesbörden band 3, s. 248. (1872) rätt

(64) Hjälp aktiva församlingar. - Varje konferens, oavsett om den är stor eller liten, är ansvarig för en seriös, högtidlig verksamhet för att bereda ett folk till Kristi återkomst. De församlingar i konferensen, som är villiga att arbeta och som behöver hjälp i form av kunskap om hur man utför (65) sin uppgift på ett effektivt sätt, bör få den hjälp den behöver. Låt varje konferensmedarbetare väckas till medvetenhet om hur han kan göra sin konferens till ett mycket aktivt organ för att bygga upp Guds verk. Låt varje församlingsmedlem bli en aktiv medlem, som bygger upp andliga intressen. Låt predikanterna göra sin del i helig kärlek, genom ödmjuk bön och seriöst arbete. - Manuskript 7, 1908. rätt

(65) Guds hand på ratten. - De som bär ansvar i Guds verk står inför fruktansvärda faror - faror som jag skälver då jag tänker på dem. Men orden kommer till mig: "Min hand är på ratten, och jag kommer inte att låta människor styra mitt verk i dessa sista dagar. Min hand vrider ratten, och Min försyn kommer att fortsätta genomföra gudomliga planer, oavsett människors påfund." .... rätt

(65) I det stora avslutande verket kommer vi att stöta på intressemotsättningar som vi inte vet hur de skall tacklas, men låt oss inte glömma att himlens tre stora makter är verksamma, att en gudomlig hand håller i ratten, och att Gud kommer att förverkliga Sina avsikter. Manuskript 118, 1902. rätt

(65) Ynnestbevis tills uppdraget har utförts. - En värld skall varnas. Vaka, vänta, bed, arbeta och låt inget ske genom stridigheter och skrytsamhet. Gör inget som ökar fördomar, utan gör allt som är möjligt för att minska fördomarna, genom att låta rättfärdighetens Sols klara strålar komma in mitt i det moraliska mörkret. Ett stort verk måste utföras, för att uppenbara Kristus som den Frälsare som förlåter synd, som den Kristus som bär våra synder, Kristus som den klara stjärnan och morgonstjärnan, och Herren kommer att ge oss ynnestbevis inför världen, fram tills vårt uppdrag har utförts. - brev 35, 1895. rätt

(66)Evangelisation av högste typ
Med behagfull värdighet och enkelhet.
- De som utför Herrens arbete i städerna måste lägga fram en lugn, stabil, och hängiven ansträngning för att undervisa folket. Emedan de skall arbeta med allvarlig iver för att intressera åhörarna och behålla detta intresse, måste de ändå akta sig noga för minsta antydan till känslostyrda upplevelser. I denna tid med överdrifter och utvärtes prydnad, när människor tänker det nödvändigt med demonstrationer för att få framgång, skall Guds utvalda budbärare visa hur bedrägligt det är med onödigt slöseri av medel för effekter. Allteftersom de arbetar med enkelhet, ödmjukhet och nådig värdighet, och undviker all slags teater, så kommer deras arbete ge ett varaktigt intryck för det goda. rätt

(66)Det är i sanning nödvändigt att med gott omdöme lägga ut pengar på att annonsera mötena och på att föra verket stadigt framåt. Ändå kommer man finna att styrkan hos varje arbetare inte ligger i dessa yttre makter, men i en tillitsfull förtröstan på Gud, i uppriktig bön till Honom om hjälp, i lydnad för Hans ord. Mycket mera bön, mycket mera Kristuslikhet, mycket mera anpassning till Guds vilja, skall föras in i Herrens arbete. Utvärtes skyltande och att slösaktigt lägga ut medel, kommer inte fullborda arbetet som skall göras. rätt

(66)Guds verk skall föras framåt med kraft. Vi behöver döpas med den Helige Anden. Vi behöver förstå att Gud vill tillsätta skickliga och inflytelserika män till Sina led, som skall göra sin del i att varna världen. Alla i världen är inte laglösa och syndiga. Gud har många tusen som inte har böjt knä för Baal. Det finns Gudfruktiga män och kvinnor i de fallna kyrkorna. Om det inte vore så, skulle vi inte få budskapet att framföra: (67) ”Fallet, fallet är det stora Babylon.. Gå ut från henne, mitt folk..” Uppenbarelseboken 18:2-4. Många som har ärliga hjärtan flämtar efter andan av liv från himmelen. De kommer att känna igen evangeliet när det bärs fram till dem i den skönhet och enkelhet med vilken den presenteras i Guds ord. – Vittnesbörden band 9, s. 109 - 111. (1909) rätt

(67) Begåvade, erfarna medarbetare till nya stadsdelar. - Erfarna arbetare bör ha som sin uppgift att intaga nya platser. Där bör en kurs följas som kommer att hålla fast vid arbetets heliga värdighet. Vi skall alltid komma ihåg att onda änglar är på sin vakt för att tillintetgöra våra ansträngningar. rätt

(67) Städerna skall bearbetas. En tid med stora prövningar ligger framför oss. Låt då ingen påverka sin själ till fåfänga. Det passar dem som eftersträvar livets krona att sträva legitimt. Alla våra förmågor och gåvor skall användas till att rädda förlorade själar, och därigenom vinna andra till att bli Kristi medarbetare. Den kunskap och de krafter som Herren har gett män och kvinnor kommer att öka mycket, då de arbetar på att bygga upp Hans rike. - Manuskript 19, 1910. rätt

(67)Upplyftande, förfinade, samvetsgranna metoder. – Genom generationerna har Gud varit något särskilt när det gäller det sätt på vilket Hans verk utförs. I vår tid har Han gett Sitt folk mycket ljus och kunskap om hur Hans verk skall gå framåt - på ett upplyftande, förfinat och samvetsgrant sätt, och Han är nöjd med dem, som i sin tjänst, utför Hans plan. - Review and Herald, 14.sep. 1905. rätt

(67) På en hög nivå. – Under den tid då Kristus var verksam på jorden hjälpte gudfruktiga kvinnor till i den verksamhet som Frälsaren och Hans lärjungar förde framåt. Om de som var emot detta arbeta (68) kunnat finna något i dessa kvinnors uppförande som var utanför reglerna, skulle detta ha upphört omedelbart. Men så länge kvinnorna arbetade tillsammans med Kristus och apostlarna, leddes hela verksamheten på en så hög nivå att det höjdes över misstankens skugga. Där kunde inte finnas någon anledning till anklagelser. Allas tankar leddes snarare till Skrifterna än till enskilda personer. Sanningen förkunnades på ett klokt sätt och så tydligt att alla kunde förstå. .... rätt

(68) I detta budskap finns det en förunderlig överensstämmelse som hänvisar till domen. Vi kan inte låta hetsiga element bland oss visa sig själva ett sätt som skulle fördärva vårt inflytande över dem som vi skulle önska att vi kunde nå med sanningen. - Manuskript 115,1908. rätt

(68) Undvik ovärdiga metoder. - Även om det är bra att vara sparsam, så låt alltid Guds verk ha sin upphöjda värdighet. .... Gör inte Guds verk billigt. Låt det alltid framstå som att det kommer från Gud. Det får inte bära mänsklig prägel, utan gudomlig prägel. Självet måste dö i Kristus. rätt

(68) Mycket har gått förlorat genom att man följt felaktiga idéer från våra goda bröder, vilkas planer var snäva, och de sänkte verksamheten ned till sina egna speciella metoder och tankar, så att de högre nivåerna inte uppnåddes. Det sätt på vilket verksamheten utformades gav de icke-troende intryck av att det var mycket litet värt - något som utgjorde sidogrenar av religiös teori, utanför deras uppmärksamhet. Mycket har gått förlorat på grund av brist på kloka arbetsmetoder. rätt

(68) Allt bör göras för att ge arbetet värdighet och karaktär. Där bör man särskilt inrikta sig på att säkerställa den goda viljan hos människor i ansvarsfulla positioner, utan att någon av sanningens eller rättfärdighetens principer offras, men genom att offra våra egna vägar och metoder att närma oss folk. Genom att visa större taktkänsla och klokhet (69) skulle mycket mer uträttas när sanningen presenteras. - brev12, 1887. rätt

(69) Läran måste bära stora mäns granskning. - "Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig." Varje beslut som vårt folk tar för sanningen, kommer att uthärda kritiken från de högsta intelligenser. De mest framstående av världens män kommer att få kontakt med sanning, och därför bör vi noggrant undersöka varje beslut vi tar, och pröva det utifrån Skriften. Nu är det som om ingen lägger märke till oss, men så kommer det inte att fortsätta att vara. Rörelser pågår för att föra oss fram till fronten, och om våra teorier om sanningen kan analyseras till småbitar av historiker eller av världens största män, så kommer det att ske. rätt

(69) Vi måste som enskilda individer själva veta vad sanning är, och förbereda oss för att kunna ge skäl för det hopp som vi har i ödmjukhet och med fruktan, inte i stolthet, högmod och självtillräcklighet, utan i Kristi anda. Vi närmar oss den tidpunkt då vi skall stå ensamma, var och en för sig, och svara för vår tro. Religiösa villfarelser flerdubblas och slingrar sig med satanisk kraft om folk. Det finns nästan inte en lära i Bibeln som inte har förnekats. - brev 6, 1886. rätt

(69) Evangelisten och hans medarbetare.
Evangelisering och evangelister.
- När jag tänker på de städer där så litet arbete har utförts, där det finns så många tusentals som behöver varnas när det gäller Frälsarens snara återkomst, så hyser jag en innerlig önskan om att få se män och kvinnor gå ut, för att arbeta i Andens kraft, fyllda med Kristi kärlek till själar som är på väg att gå under ... rätt

(69) Mina tankar blir djupt upprörda. I alla städer finns ett uppdrag att utföra. Medarbetare skall bege sig ut till våra stora (70) städer och hålla lägermöten. Till dessa möten skall de allra bästa begåvningarna användas, så att sanningen kan förkunnas med kraft. Människor med olika gåvor skall användas. ... rätt

(70) Nya metoder skall införas. Guds folk måste vakna upp till den krävande tidsperiod de lever i. Gud har människor, som Han kallar till sin tjänst, - människor som inte kommer att utföra sitt uppdrag på ett oengagerat sätt, som det har gjorts tidigare. .... rätt

(70) Budskapet skall gå framåt i våra stora städer, som en lampa som brinner. Gud kommer att föra fram arbetare till denna uppgift, och Hans änglar kommer att gå framför dem. Låt ingen hindra dessa Guds utvalda människor. Förbjud dem inte att göra det. Gud har gett dem deras arbetsuppgift. Låt budskapet ges med så stor kraft, att åhörarna blir överbevisade. - Review and Herald, 30 sep. 1902. rätt

(70) Behov av starka män. - Jag ber enträget våra tjänande bröder att begrunda detta. Låt starka män väljas till att arbeta i dessa stora centra. - Manuskript 25, 1908. rätt

(70) Olikhet när det gäller begåvning. - Till våra tältmöten måste vi få talare som kan ge folk ett gott intryck. En människas förmåga räcker inte till för det behov som finns där, oavsett hur intelligent denna människa kan vara. Det bör finnas olika begåvningar vid dessa möten. - Manuskript 104, 1902. rätt

(70) Ytterligare en person är en god investering. - Herren har bestämt att Hans verk skall göras gediget. Att intaga ett nytt fält för med sig stora omkostnader. Men den extra utgiften för ytterligare en person som hjälper bror ___ kommer att vara en investering som betalar sig. Jag känner att jag måste säga detta, eftersom så mycket står på spel. Jag ber (71) Herren att inpränta i era sinnen att utföra Hans vilja. - brev 261, 1905. rätt

(71) Att hålla kvar stora åhörarskaror. - Herren har gett somliga predikanter förmågan att samla och fängsla stora församlingar. Då de arbetar i gudsfruktan kommer deras ansträngningar att vägledas av den Helige Andes djupa beröring av människors hjärtan. .... rätt

(71) Jag har fått befallningen att väcka väktarna. All tings slut är nära. Nu är den rätta tiden inne. Låt våra predikanter och konferensledare använda sin taktkänsla och duglighet till att bära fram sanningen för riktigt många människor i våra städer. När ni arbetar med enkla metoder, kommer hjärtan att smälta. Kom ihåg att när ni förmedlar prövningens budskap för vår tid, kommer era egna hjärtan att mjukna och tändas av den Helige Andes betvingande inflytande, och ni kommer att få själar som lön. När ni står framför församlingar i städerna, så tänk på att Gud är er hjälpare, och att ni – genom Hans välsignelse - kan bära fram ett budskap av en karakter, som når åhörarnas hjärtan. - Manuskript 53, 1910. rätt

(71) Män och kvinnor måste lära känna sanningen. - Klarsynta lärare - män och kvinnor som är villiga att lära känna sanningarna i Ordet – behövs i våra städer. Låt dessa förmedla sanningen i all dess heliga värdighet och med helgad enkelhet. Review and Herald, 25 jan 1912. rätt

(71) Paulus en resande evangelist. -Paulus' liv var ett liv med energisk och mångsidig verksamhet. Han reste från stad till stad och från land till land och förkunnade det glada budskapet om korset, vann anhängare för evangeliet och bildade församlingar. - Evangeliets tjänare s. 41. (1915) rätt

(71) Starka modiga tjänare. - Svaga eller äldre män och kvinnor bör inte sändes ut för att arbeta i ohälsosamma, tätbefolkade städer. Låt dem arbeta där deras liv (72) inte nödvändigtvis blir offrade. Våra bröder, som förmedlar sanningen till städerna får inte tvingas till att riskera sin hälsa i buller, jäkt och förvirring, om det finns avsidesliggande orter. rätt

(72) De som är engagerade i det svåra prövande arbetet i städerna bör få all den uppmuntran de kan få. Låt dem inte bli föremål för sina bröders ovänliga kritik. Vi måste ha omsorg om Herrens medarbetare, som tänder sanningens ljus för dem, som befinner sig i villfarelsens mörker. - brev 168, 1909. rätt

(72) Fördelarna med att vara två och två.
Jesus sände ut lärjungarna två och två.
- Nu kallade Jesus de tolv till sig och bad dem gå ut två och två genom städerna och byarna. Ingen sändes ut ensam, utan broder sändes ut tillsammans med broder och vän med vän. På det sättet kunde de hjälpa och uppmuntra varandra, tala och be tillsammans, och den enes styrka kunde komma den andres svaghet till hjälp. På samma sätt sände Jesus sedan iväg de sjuttio. Det var Fräsarens avsikt, att evangeliets budbärare var knutna till varandra på det sättet. I vår tid skulle förkunnelsen av evangeliet bli till mycket större nytta, om man rättade sig noggrannare efter detta exempel. Vändpunkten s. 350. (1898) rätt

(72) Guds plan för arbetet i vår tid. - Då Jesus sände ut Sina lärjungar för att arbeta, hade de det inte på samma sätt som somliga har det nu, då de hellre vill arbeta ensamma än att ha någon med sig, som inte arbetar som de gör? Vår Frälsare förstod vilka Han skulle sända tillsammans. Han sände inte den milde, älskade Johannes tillsammans med någon som hade samma temperament, utan Han sände honom tillsammans med den brinnande, impulsive Petrus. Dessa (73) två män var inte lika varandra vare sig till sin natur eller i sina arbetsmetoder. Petrus handlade snabbt och ivrigt, var frimodig och kompromisslös och ville ofta såra. Johannes var alltid lugn och hänsynsfull mot andra och ville komma efteråt för att binda om och uppmuntra. Därigenom doldes delvis den enes brister med den andres goda egenskaper. [*se också sida 103 - 107, "Tillåt mer än en enda människas metoder."] rätt

(73) Gud har aldrig format den regeln att Hans tjänare skall gå ut ensamma för att arbeta. Som illustration: Här är två bröder. De har inte samma temperament, Deras tankar följer inte samma metoder. En riskerar att göra för mycket, den andre tar inte på sig de bördor som han borde. Om de arbetar tillsammans skulle de kunna påverka vaandra så att ytterligheterna i deras karaktärsdrag inte skulle framstå så tydligt i deras arbete. Det är inte nödvändigt att de är tillsammans vid alla mötena, men de skulle kunna arbeta på ett avstånd av tio, femton eller mil bort, - tillräckligt nära för att vara tillsammans, så att om den ene fick problem med sin tjänst, kunde han tillkalla den andre som hjälp. De bör också samlas så mycket de kan i bön och för att rådslå med varandra. .... rätt

(73) När den ene hela tiden arbetar ensam, tror han lätt att hans arbetsmetod är höjd över all kritik, och han hyser ingen särskild önskan om att få någon som vill arbeta tillsammans med honom. Men det är Kristi plan att någon skulle stå riktigt vid hans sida, så att hans arbete inte formas av en enda människas tankar, och så att bristerna i hans karaktär inte uppfattas som dygder av honom själv eller av dessa som hör honom. rätt

(73) Om en talare inte har någon vid sin sida, som han kan dela arbetet med, kommer han många gånger att hamna i situationer där han är tvungen att (74) överträda livets och hälsans lagar. Då kan ibland viktiga saker inträffa som kan avleda honom just från det som är mest intressant just då. Om två deltar i en uppgift, kommer arbetet vid sådana tillfällen inte att överlämnas till honom ensam. rätt

(74)Fördelarna med att arbeta tillsammans. – Det finns behov av att låta två arbeta tillsammans. Då kan den ene uppmuntra den andre och de kan ge varandra råd och be och studera Bibeln tillsammans. Därigenom får de mer ljus över sanningen, eftersom den ene kommer att se en del av sanningen och den andre en annan del av den. Om de handlar fel, kan de rätta varandra i tal och attityd, så att de inte tar lätt på sanningen på grund av brister hos dess ombud. Om arbetarna sänds ut ensamma, finns det ingen som kan se eller rätta till deras fel, men när två går ut tillsammans, kommer ett undervisningsarbete att påbörjas, och varje medarbetare blir vad han borde vara - en framgångsrik själavinnare. - Review and Herald, 4 juli, 1893. rätt

(74) Varför inte i dag? – Hur kommer det sig att vi har övergett de arbetsmetoder som den Store Läraren undervisade om? Hur kommer det sig att arbetarna i Hans tjänst i dag inte längre sänds ut två och två? "Jo," säger du, "vi har inte tillräckligt många arbetare för att täcka arbetsfältet. " Välj då ett mindre arbetsfält. Sänd arbetare ut till platser där vägarna verkar vara öppna och undervisa i den dyrbara sanningen för vår tid. Kan vi inte se det kloka i att vara två tillsammans för att förkunna evangeliet? - Review and Herald, 19 april 1892. rätt

(74) Evangeliets verkstad
"Studera din lokal."
Gå in i de stora städerna, och skapa ett intresse ibland de höga och de låga. Utför Ert arbete i, att förkunna evangeliet för de fattiga, (75) men stoppa inte upp där. Sök också, att nå de högre klasserna. Tänk på Er geografiska placering med tanke på, att låta Ert ljus stråla över andra. Detta arbete skulle ha gjorts för länge sedan. - Vittnesbörd till predikanter s. 400. (1896) rätt

(75) Arbete i hallarna. - Hyr hallar, och låt budskapet ljuda med en sådan kraft att åhörarna blir överbevisade. Gud kommer att sända arbetare som kommer att ha ett särskilt inflytande, medarbetare som kommer att förmedla sanningen på de minst lovande platser. - Manuskript 127, 1901. rätt

(75) Stora hallar i våra städer. - Vi bör få de stora hallarna i våra städer, så att den tredje ängelns budskap kan förkunnas från människors läppar. Tusentals kommer att värdesätta budskapet. - brev 35, 1895. rätt

(75) De mest populära hallarna. - Det krävs pengar att framföra varningsbudskapet till städerna. Ibland är det nödvändigt att hyra de populäraste hallarna till stora belopp, så att vi kan inbjuda människor dit. Där kan vi ge dem sanningens bevis från Bibeln. - Manuskript 114, 1905. rätt

(75) Börja försiktigt. - Jag har undervisats och undervisas ständigt om att det är nödvändigt för arbetet i städerna. Vi måste lugnt tillförsäkra oss om byggnader, utan att precisera allt vad vi tänker göra. Vi måste använda stor visdom då vi talar, så att vår väg inte stängs. Lucifer är en skicklig arbetare, som drar till sig all möjlig kunskap ur vårt folk, så att han, om möjligt, kan omintetgöra planerna med att väcka våra städer. På vissa punkter är tystnad talande. - brev 84, 1910. rätt

(75) Hyr goda hallar. - På somliga platser måste verksamheten börja i liten skala och utvecklas långsamt. Detta är det enda arbetarna kan göra. Men i många fall kunde det med gott resultat göras en mer omfattande och mera beslutsam ansträngning redan (76) från början. Verksamheten i England kunde nu ha kommit mycket längre än den har, om våra bröder inte hade försökt arbeta så billigt när verksamheten påbörjades. Hade de skaffat goda samlingslokaler och drivit verksamheten, som om de hade stora sanningar som med säkerhet skulle vinna seger, så skulle de haft större framgång. Gud vill, att arbetet skall börja på ett sådant sätt, att de första intrycken, så långt de når ut, skall vara de allra bästa som kan ges. - Evangeliets tjänare s. 343. (1915) rätt

(76) Tält slås upp på de bästa platserna. - Vi måste förmedla sanningen till städerna. Tält skall resas på de bästa platserna, och möten skall hållas. - Review and Herald, 25 maj 1905. rätt

(76) Vård av tältplatsen. - Äldste ___ har slagit upp sitt tält vid det stora lägermötet i Oakland. Under förberedelserna var han också närvarande för att leda, och arbetade mycket hårt för att få platserna upp mot tältet till att se så presentabla ut som möjligt. - brev 352, 1906 rätt

(76) Fördelar med ett transportabelt möteshus. - Jag önskar att ni kunde få ett transportabelt möteshus. Detta kommer att vara mycket bättre för ert arbete än ett tält, särskilt under regnperioden. - brev 376, 1906. rätt

(76) Yttercentra.
Från yttercentren.
- Det är Guds plan att vårt folk skall placera sig utanför städerna, och varna städerna från dessa ytterposter, och resa minnesmärken för Gud i dem. I städerna måste det finnas en inflytelsesrik kraft, för att varningsbudskapet skall kunna höras. - Review and Herald, 14 april 1903. rätt

(76) Som en barriär mot smittsam påverkan. - Vi måste planera klokt för att varna städerna, och samtidigt (77) bo där vi kan skydda våra barn och oss själva från de smittsamma och demoraliserande inflytanden som råder på dessa platser. - Lifesketches, s. 410. (1915) rätt

(77) Billiga lantegendomar. - Vi skall vara listiga som ormar och enfaldiga som duvor när vi skaffar oss lantegendomar till lågt pris, och från dessa yttercentra skall vi arbeta i städerna. - Särskilda vittnesbörd Series B, No. 14, s. 7. (1902) rätt

(77) Med lätt tillgång till städerna. - Låt människor med sunt förnuft välja lämpliga platser, inte för att utföra sina egna intentioner, utan för att finna lantegendomar med lätt tillgång till städerna, lämpliga för små skolor där man kan undervisa arbetarna, och där det också kan ges plats för att behandla sjuka och trötta personer som inte känner sanningen. Se efter sådana platser, strax utanför städerna, där det kan anskaffas lämpliga byggnader, antingen som gåva från ägarna eller för inköp till ett rimligt pris för gåvorna från vårt folk. Uppför inte byggnader i bullriga städer. - Medical Ministry s. 308, 309. (1909) rätt

(77) Arbeta i städerna, men bo inte där. - Sanningen måste förmedlas, oavsett om människor vill höra den eller inte. Städerna är fyllda med frestelser. Vi bör planera vårt arbete på ett sådant sätt, att våra ungdomar så länge som möjligt hålls borta från detta fördärv. rätt

(77) Städerna skall bearbetas från ytterposter. Guds budärare sade: "Skall inte städerna varnas? Jo, men inte av Guds folk som bor i dem, utan genom deras besök, för att varna dem för det som skall komma jorden." - brev 182, 1902. rätt

(77) Liksom Hanok gjorde. - Som Guds laglydiga folk måste vi lämna städerna. Liksom Hanok måste (78) vi arbeta i städerna, men inte bo i dem. - Manuskript 85, 1899. rätt

(78) Lektioner från Lot och Hanok. - När synd överflödar hos ett folk, kommer där alltid att kunna höras varningar och undervisning, liksom Lot blev hörd i Sodom. Lot kunde emellertid ha skonat sin familj från mycket ondska, om han inte hade skapat sitt hem i denna onda, besmittade stad. Allt vad Lot och hans familj gjorde i Sodom, kunde de ha gjort också om de hade bott på något avstånd från stan. Hanok vandrade med Gud, och trots detta bodde han inte mitt i någon stad, som var besmittad av något slags våld och ondska, som Lot gjorde i Sodom. - Manuskript 94, 1903. rätt

(78)Planera möten i förstäderna och tvärsigenom stan.
Stora evangelisationsmöten på olika platser i städerna.
- Nu är det dags att bearbeta städerna, eftersom vi måste nå människorna där. Som ett folk har vi löpt risken att samla alltför många viktiga intressen på en plats. Det är inte exempel på gott omdöme eller visdom. Nu skall där skapas ett intresse i de viktiga städerna. Det måste hellre upprättas många små centra, än några få stora centra. .... rätt

(78) Låt missionärerna arbeta två och två i olika delar av våra stora städer. Medarbetarna i varje stad bör ofta samlas för att rådslå och bedja, så att de kan få visdom och nåd till att arbeta effektivt och harmoniskt tillsammans. Låt alla vara klarsynta för att kunna utnyttja varje tillfälle. Vårt folk måste kläda sig i Guds vapenrustning och upprätta centra i alla de stora städerna. - Medical Ministry s. 300. (1909) rätt

(79) (79) Nå de stadsdelar som inte varnats. - Det skall finnas en större styrka av representanter i alla delar av området. Låt arbetarna gå ut, två och två, så att de kan arbeta tillsammans, i många delar av de städer som inte har varnats på lång tid. - brev 8, 1910. rätt

(79) Varje del skall bearbetas. - Låt en grupp arbetare bege sig till en stad och där allvarligt arbeta på att sanningen förkunnas överallt. Låt dem rådslå med varandra om det bästa sättet att göra det på till minsta möjliga utgifter. De skall arbeta noggrant och skall alltid hålla den andliga aspekten högst i sina ansträngningar. - Manuskript 42, 1905. rätt

(79) Tältet skall resas på nytt för att nå olika delar av stan. - Det behövs en mycket klok ledning när plats för lägermötena skall beslutas. De bör inte hållas långt borta, eftersom det finns människor i städerna som behöver sanningen. Lägermötena skall hållas på platser som människor i våra stora städer kan nås ifrån. rätt

(79) Lägermöten måste vara i eller nära städerna. De som arbetar reser tältet den ena gången i en del av stan och en annan gång i en annan del. Där finns hedningar just vid vår dörr som behöver höra varningsbudskapet. I Amerikas stora städer skall det resas minnesmärken åt Gud. - brev 164, 1901. rätt

(79) Planera en verksamhet. (Se också s. 321 - 326 grundligt binda med kontrakt.)
En ytlig plöjning ger en begränsad skörd.
- Vi skall se upp så att vi inte sprider oss över ett större område och startar fler verksamheter än vi kan klara av, (80) eftersom de kommer att bli en tung börda som kommer att kräva resurser. Risken är att det inte arbetas rejält inom något område av Herrens vingård medan andra helt försummas. Om man åtar sig något och föresätter sig en massa saker och inte gör något av det färdigt, så kommer detta att visa sig vara en dålig plan. Vi skall gå framåt, men endast i samråd med Gud. Vi får inte komma så långt bort från arbetets enkelhet, att vi tappar vår förståelse för det andliga, och det blir omöjligt att se till så många områden och verksamheter samtidigt, utan att våra bästa medhjälpare offras för att hålla ordning på saker och ting. Hänsyn måste tas till liv och hälsa. rätt

(80) Även om vi alltid skall vara beredda att följa Guds uppenbarande försyn, bör vi inte göra upp större planer för de platser vi får, inte ta mer plats än där finns hjälp och resurser till, för att kunna utföra arbetet väl. Ytlig plöjning betyder en begränsad och gles skörd. Stanna kvar vid och öka det intresse som redan har väckts, tills molnen skingras, och följ då upp arbetet. Så länge där är större planer och fälten öppnas för arbetarna hela tiden, måste våra idéer och synpunkter utvidgas med hänsyn till arbetare, som skall föras in på nya områden i Herrens vingård, för att de skall kunna föra själar till sanningen. - brev 14, 1886. rätt

(80) Spridningen för dålig. - Låt inte de resurser ni förfogar över användas på så många platser, att där inte sker något tillfredsställande på någon plats. Medarbetare kan komma att sprida sitt arbete över så många områden att de inte kan uträtta något ordentligt på de områden där verksamheten borde styrkas och fullkomnas under Herrens ledning. - brev 87, 1902. rätt

(80) Grundlighet i det enskilda i evangeliet. - Om vi har ett temperament som utlöser en massa arbete, så att vi inte har kraft eller Kristi nåd till att (81) utföra det med förstånd, ordning och precision, kommer allt som vi åtar oss att visa sig vara ofullkomligt och verksamheten kommer hela tiden att rasera. Gud förhärligas då inte oavsett hur gott motivet är. Det är alltför tydligt att där finns en brist på visdom. Arbetaren som hela tiden beklagar sig över att han har för tunga bördor att bära, samtidigt som Gud inte är glad över att han har åtagit sig just dessa bördor. Han gör sitt eget liv plågsamt, bekymmersamt och tungt, därför att han inte vill lära sig av de lektioner som Kristus har gett honom, nämligen att hellre bära Hans ok och bördor, än det ok och de bördor som han själv har skapat. .... rätt

(81) Gud önskar intelligenta arbetare som inte utför sitt arbete förhastat, utan i stället omsorgsfullt och grundligt, och alltid bevarar Jesu ödmjukhet. De som arbetar noggrant och samvetsgrant med de högre uppgifterna bör visa omsorg och eftertänksamhet när det gäller mindre uppgifter, och visa precision och flit. O, hur mycket arbete har där inte försummats, hur mycket har inte lämnats ofärdigt, på grund av att man hela tiden önskar sig en större uppgift. Arbete som har med Guds verk att göra utförs som hastigast, därför att de samlar på sig så mycket uppgifter att inget kan göras grundligt. Men allt detta arbete måste klara en rannsakning av hela jordens Domare. De mindre uppgifterna i Mästarens tjänst ökar i värde, därför att de är uppgifter i Herrens tjänst. - brev 48, 1886. rätt

(81) Inga nya intressen förrän andra är avslutade. - Vi får inte planera att starta nya verksamheter, samtidigt som vi inte har så mycket kraft att fullfölja det som redan har påbörjats. Låt inga nya verksamheter komma in för tidigt, och därmed ta resurser från andra områden, som borde användas till att bygga upp arbetet i ___. Interessena måste bli fast etablerade på den platsen innan andra områden kan intagas. - brev 87, 1902. rätt

(82) (82) Fortsätta att visa intresse för budskapet. - Erfarenheterna av dessa möten, vilka har visats mig åtskilliga gånger när det gäller lägermöten i stora städer, får mig att ge det rådet, att ett större antal lägermöten bör hållas varje år, även om somliga av dem är små. För dessa möten kommer att vara effektiva då det gäller att fånga massornas uppmärksamhet. Om lägermöten hålls i dessa städer, kommer tusentals att dras till att hörsamma inbjudan till festen: "Kom! Ty nu är allt redo." rätt

(82) Efter att ha väckt ett intresse får vi inte avsluta dessa möten, montera ned tälten, och låta folk tro att mötet är över, just som hundratals har blivit intresserade. Det är just där man kan utföra den bästa och mest seriösa delen av uppdraget. Mötena måste ledas på ett sådant sätt att offentlighetens intresse behålls. rätt

(82) Det kan ibland vara svårt att hålla kvar huvudtalarna några veckor för att utveckla det intresse som väckts genom mötena. Det kan bli dyrt att behålla platserna och ha kvar tillräckligt stort antal familjetält för att bevara utseendet av ett lägermöte. Det kan kräva självuppoffring, att flera familjer stannar kvar och kampar på platsen, för att assistera predikanter och bibelarbetare genom att besöka och hålla bibelstudier med dem som kommer till platsen, och genom att besöka människor i deras hem, berätta för dem om de välsignelser de får av mötena och inbjuda dem att komma. Resultatet kommer emellertid att vara värd denna ansträngning. Det är genom sådana seriösa och energikrävande ansträngningar, som somliga av våra lägermöten har varit med för att etablera starka, verksamma församlingar, och det är genom just en sådan seriös verksamhet som den tredje ängelns budskap måste förmedlas till människorna i våra städer. - Review and Herald, 4 april 1899. rätt

(83) (83) Organiserat långvarigt arbete. – Ibland finns det många talare som deltar i ett lägermöte några få dagar och just då folks intresse börjar väckas fullständigt, skyndar sig nästan alla iväg till ett annat möte, och lämnar kvar två eller tre talare till att kämpa mot den deprimerande stämning som råder då familjetälten monteras ned och tas bort. rätt

(83) Hur mycket bättre skulle det inte vara vid många tillfällen, om mötena fortsatte en längre tid och om personerna från varje församling var inställda på att stanna en månad eller längre, för att hjälpa till vid mötena och lära sig arbeta ordentligt. Då kunde de få en värdefull erfarenhet med sig till sina församlingar, när de vänder hem. Hur mycket bättre skulle det inte vara, om några av samma talare som väcker folks intresse under deras långa uppehåll under mötena, kunde stanna där och följa upp det arbete som de satt i gång, med ett grundligt organiserat och långvarigt arbete. - Review and Herald, 4 april 1899. rätt

(83) Skörden lämnas obärgad - Det skulle vara bättre och uträtta mer gott, om det var färre tältmöten och en starkare kraft, eller personer med olika gåvor i arbetet. Sedan skulle det vara ett längre uppehåll på en plats, där ett intresse hade väckts. Det har gått för snabbt att ta ned tältet. Somliga börjar att bli välvilligt intresserade och det behövs ihärdiga ansträngningar, tills de överlämnar sig själva till sanningen. rätt

(83)På många platser där tältet har varit rest, stannar predikanterna tills fördomarna började försvinna och somliga skulle då lyssna fördomsfritt. Just då tas emellertid tältet ned och skickas (84) vidare till en annan plats. Turneringen är över, tid och medel har förbrukats och Guds tjänare kan endast se mycket litet uträttat under loppet av tältsäsongen. Endast få har förts fram till insikt om sanningen och Guds tjänare har endast sett mycket litet, som uppmuntrar och stöder dem. Detta leder till att de förlorar i stället för att samla kraft, andlighet och styrka från de förmågor som finns nedlagda inom dem. - Vittnesbörden band 1, s. 148. (1857) rätt

(84) Arbete som följs upp. - Jag har tänkt på när det höga ropet från den förste ängelns budskap blev givet i Portland och i staden Boston. Detta arbete följdes upp genom ett sammanhängande arbete, liknande det som ni, äldste ___ och syster ___ och era medhjälpare, uträttar. Det är verkligen Herrens verk. - brev 182, 1906. rätt

(84) Placera familjer för att hålla intresset levande. – Sedan har vi Toronto [Australien], en förlustelseplats. Dessa städer ligger alla inom tio till tjugo mils avstånd från Cooranbong och måste intas så snart vi kan finna heliga familjer, som vi kan placera där för att hålla intresset vaket. Alla dessa fält har vitnat till skörd, men vi kan inte utföra något utan helgade arbetare, som kan gå in och väcka och hålla kvar ett intresse. - brev 76, 1899. rätt

(84) Behov av en klok ledning. – Det finns behov av en klok ledning när missionsfält skall väljas. Innan ett område intas måste planer göras upp om hur man skall sörja för dessa själar. Vem kommer att betjäna dessa, som skall gripa tag i sanningen? De har accepterat en impopulär sanning. Vem skall utbilda dem, sedan de har lärt sig sitt ABC? Vem skall ge deras erfarenhet dess andliga form? rätt

(84) Att arbeta under stora omkostnader för att föra själar till sanningen och sedan lämna dem till att forma sina egna erfarenheter efter falska idéer, som de har fått (85) och vävt in i sin religiösa erfarenhet, kommer att lämna arbetet i ett mycket värre tillstånd än om sanningen aldrig hade kommit till dem. Det är mycket värre att arbetet lämnas ofullständigt och det kommer i oordning, än att vänta tills där finns väl tillrättalagda planer för dem som kommer till tro. - brev 60, 1886. rätt

(85)Sitt ned och beräkna omkostnaderna. - Guds folk skall inte investera sina medel i blindo, så att de inte har några resurser och inte vet hur de får något. Vi måste vara visa i vad vi företar oss. Kristus har lagt fram en plan för oss hur Hans verksamhet skall utföras. De som vill bygga, måste först sätta sig ned och beräkna omkostnaderna, för att se om de förmår bygga färdigt. Innan de börjar genomföra sina planer, måste de gå till kloka rådgivare. Om någon arbetare inte resonerar från orsak till verkan, och därför riskerar att handla oförståndigt, skall hans kollega säga kloka ord till honom, och visa honom hur felaktigt han handlar. - brev 182, 1902. rätt

(85) Sträng sparsamhet. - Låt alla som inleder en verksamhet i våra stora städer, vara noggranna i detta avseende så att pengar inte används till onödiga saker någonstans. Det är inte genom yttre uppvisning som män och kvinnor skall lära sig vad sanningen för vår tid innebär. Våra arbetare skall praktisera sträng sparsamhet. Gud förbjuder allt slöseri. Varje dollar vi förfogar över skall användas på ett sparsamt sätt. Där får inte lov att göras några stora uppvisningar. Guds pengar skall användas till att föra det verk framåt som Han har förklarat skall utföras i vår värld, och det skall utföras på Hans sätt. - brev 107, 1905. rätt

(86) (86) Börja utan stora uppvisningar. – Varför dröjer vi med vår verksamhet i våra städer? Vi skall inte vänta på att där skall göras något märkvärdigt, eller att dyrbara instrument skall föras dit, för att det skall se storslaget ut. Vad är råg i vetet? Om vi vandrar och arbetar ödmjukt åt Gud, kommer Han att förbereda vägen för oss. - brev 335, 1904. rätt

(86) Välbalanserad evangelisation - Gud förbjude att där skulle läggas ut stora resurser på några få ställen, utan att ta hänsyn till de många områden som knappast får någon hjälp. Bröder som förnekar sig själva på gynnsamma platser, för att den tillräckliga hjälpen skall kunna godkännas på de områden som behöver den, kommer att hjälpa till att fullborda ett verk som kommer att ge Gud ära. Ingen kan ha för avsikt att bygga ett högre torn för att påverka en lokal, samtidigt som andra platser står utan medel. Gud give att våra sinnen måtte helgas, och att vi måtte lära oss att mäta våra tankar med gärningar och lära. - brev 320, 1908. rätt

(86) Ta på sig en arbetares utgifter. - I de stora städerna sätts många ombud i arbete. De som har placerats så att de inte kan delta med personligt arbete, måste intressera sig för att bära en medarbetares omkostnader så att denne kan utföra arbetet. Låt inte våra bröder och systrar ursäkta sig för att de inte går in i ett seriöst arbete. I praktiken lever ingen kristen för sig själv. - Manuskript 128, 1901. rätt

(86) Församlingar finansierar New York. - De som känner sanningen skall styrka varandra, och säga till tjänarna: "Bege er ut på de fält som skall skördas i Herrens namn och våra böner skall vara med er som skarpa skäror." Därigenom bör våra församlingar vara bestämda vittnen för Gud, och de bör också ge Honom sina gåvor och offer, så att de som beger sig till (87) de fält där det arbetas för själar. - Manuskript 73a, 1900. rätt

(87) Guds omsorg om arbetet i städerna. - Jag har hört budskap från Herren, som jag har gett vårt folk om och om igen, så att där finns många ekonomiskt starka män som är mottagliga för det evangeliska budskapets inflytande och intryck. Herren har ett folk som ännu aldrig har hört sanningen. Tag ert arbete och låt den egendom som skall ges till främjandet av sanningen, användas på ett sådant sätt att ett center kommer att etableras i ___. Låt lämpliga personer, som aldrig har visat någon själviskhet och äregirighet där medel undanhålls, som borde användas till de stora städerna, låt sådana personer väljas till att föra arbetet framåt, därför att Gud erkänner dem som sina utvalda. .... rätt

(87) Gud kommer att röra vid penningstarka människors hjärtan, när Bibeln, och Bibeln allena, framställs som världens ljus. I dessa städer skall sanningen gå fram som en lampa som brinner. rätt

(87) Frågan har ställts: Varför har ni gjort det till en specialitet att arbeta för den lägsta och oansenligast klassen och går förbi skarpsinniga och talangrika män? Det finns ett fält som är moget för skörd, och Herren har medel med vilka detta fält skall bearbetas. Det finns människor med stor affärsmässig förmåga, som kommer att ta emot sanningen, människor som litar på Skrifterna, som kan ta fram nya och gamla saker från hjärtats skattkammare. Dessa män kommer, styrda av den Helige Ande, att röra sig framåt på ett sätt, så att alla hinder avlägsnas, så att folk kan varnas inför Herrens snara återkomst. .... rätt

(87) I många vittnesbörd har jag konstaterat att rika människor, som har sin Herres pengar, kommer att beröras av Guds Ande till att öppna dörrarna för sanningens främjande i stora städerna. De kommer att använda de medel som anförtrotts dem (88) till att bereda väg för Herren, göra en farbar väg för vår Gud genom öknen. rätt

(88) De som arbetar i stora städer, skall om möjligt nå ut till de högst uppsatta i världen, också till de maktinnehavare som härskar. Var är vår tro? Gud har visat mig Nebukadnessars fall. Herren arbetade med kraft för att få den mäktigaste kungen på jorden att erkänna Honom som Kung över alla kungar. Han verkade på den stolte kungens sinne, tills Nebukadnessar erkände Honom som "den Högste," "vars välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte." - brev 132, 1901. rätt

(88) Rikta enträgna uppmaningar till de rika. - Låt dem som arbetar för Guds verk för världens rika människor lägga fram Guds verks behov i ___. Gör det på ett förståndigt sätt. Berätta för dem vad ni försöker göra. Be dem om donationer. Det är Guds medel de har, medel som borde användas till att upplysa världen. rätt

(88) Det har samlats stora rikedomar av guld och silver i jorden. Människors rikedomar har samlats. Bege er till dessa män med ett hjärta fullt av kärlek till Kristus och den lidande mänskligheten och be dem hjälpa er i det arbete ni försöker utföra för Mästaren. När de ser er uppenbara Guds välvilliga tankar, kommer en sträng att slås an i deras hjärtan. De kommer att erkänna att de kan vara Kristi hjälpande hand genom att utföra lägermissionsarbete. De kommer att ledas till att samarbeta med Gud, skaffa fram de medel som krävs för kunna inleda den nödvändiga verksamheten. - Manuskript 40, 1901. rätt

(88) Även andra måste ha hjälpmedel. - Äldste ___ slösar bort pengar, som skulle användas till att underhålla arbetare på olika delar av arbetsfältet. (89) Han måste komma ihåg att där finns andra utom han själv, som skall ha möjlighet att använda sina talenter i Herrens verk. Och de skall ha möjligheter att arbeta så att de kan utföra sin verksamhet utan att offra sin hälsa eller t.o.m livet. En medarbetare skall inte sluka så mycket pengar att hans område tillgodoses efter hans planer, samtidigt som hans kollega måste sakna de medel denne borde få för att kunna utföra sin uppgift. Även om pengarna kommer från utanför stående, är det fortfarande Herrens pengar. Gud har inte förordnat att någon medarbetare skall ha överflöd, samtidigt som hans kollegor har så små resurser att han inte kan utföra det arbete som krävs. - brev 49, 1902. rätt

(89) Omvända själar skall skaffa fram medel. - När män och kvinnor i städerna leds fram till sanningen, kommer medlen att börja komma in. Lika säkert som själar blir omvända, kommer deras medel att helgas till Herrens tjänst, och vi kommer att se en tillväxt av våra resurser. - Manuskript 53, 1909. rätt

(89)Bygg upp en reservfond. - Evangeliskt arbete skall inte utföras på ett egenkärt och självförhärligande sätt, som äldste ___ har gjort. De medel som kommer i händerna på arbetarna i Herrens verk, tillhör Gud och skall användas sparsamt. När stora penningsummor skall ges till arbetet, så låt en del av medlen läggas åt sidan, så att det finns de pengar som behövs för arbetet i Herrens stora vingård. - brev 149, 1901. rätt

(89) Klok ledning på nya arbetsfält. - Det är mycket viktigt att man börjar på rätt sätt när man påbörjar vårt arbete. Jag har blivit visad att arbetet i ___ har stagnerat, utan att de framsteg gjorts som skulle ha tagits där. Mycket mer kunde ha (90) gjorts med olika sätt att leda arbetet på utan att det hade behövt ta så mycket medel från kassan. Vi har fått ett stort och heligt förtroende i form av det upphöjda uppdrag som vi har anförtrotts. - brev 14, 1887. rätt

(90) Sparsamhet får inte överdrivas. – Även om vi skall vara sparsamma får vi inte överdriva det. Det är en av de sorgliga och märkliga sakerna i livet att stora misstag ibland görs när det gäller att gå till överdrift i att offra sig själv. Herrens tjänare kan vara självsäkra, och samtidigt gå så långt i självuppoffring, att de inte får tillräckligt mycket mat och kläder, för att de skall få den varje dollar att räcka så långt som möjligt. Somliga medarbetare överanstränger sig och arbetar utan det som de borde ha, därför att det inte finns tillräckligt mycket pengar i kassan för att underhålla det antal medarbetare som borde vara där. Där skulle finnas mer pengar, om alla ville arbeta i överensstämmelse med Kristi förmaning: "om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig." (Matt: 16:24) - brev 49. 1902. rätt

(90) Undvika detaljer. – Det man måste hålla i minnet, är att ni är reformatorer och inte fanatiker. Visa ingen småaktighet i ert umgänge med icke-troende, ty om ni inte slutar pruta på ett litet belopp, kommer ni till sist att förlora ett mycket större belopp. De kommer att säga: "Den mannen är en bedragare. Han skulle lura er på era rättigheter om han kunde, så var på er vakt när ni gör affärer med honom". Men om något av er vinst kommer andra till godo när ni handlar, så kommer andra att handla lika generöst mot er. Småaktighet föder småaktighet, girighet föder girighet. De som handlar så, ser inte hur föraktligt det uppfattas av andra, i synnerhet av dem, som inte har vår (91) tro. Och sanningens dyrbara sak bär märke av denna defekt. - brev 14, 1887. rätt

(91) Kampanjens affärsangelägenheter
Predikanter får inte belastas med affärsangelägenheter.
- Varje människa har fått sin uppgift. De som går in i predikoämbetet, går in i en speciell uppgift och bör ägna sig åt bön och åt att tala Ordet. Deras tankar bör inte belastas med affärsangelägenheter. I åratal har Herren instruerat mig till att varna våra tjänande bröder för att låta sina tankar bli så betungade av affärsangelägenheter, att de inte har tid att ha förtroliga samtal med Gud och att ha gemenskap med Anden. En predikant kan inte hålla sig i den bästa andliga sinnesstämningen när han skall klara av små problem i de olika församlingarna. Det är inte den uppgiften han har valts till. Gud önskar använda alla förmågor hos Sina utvalda budbärare. Deras tankar bör inte betungas av långa styrelsemöten på natten, ty Gud önskar att all deras hjärnkraft skall användas till att förkunna evangeliet klart och kraftigt, som det är i Kristus Jesus. rätt

(91)Överbelastad - en predikant har ofta så bråttom att han knappt kan finna tid att rannsaka sig själv, om han befinner sig i tron eller ej. Han finner mycket litet tid för att meditera och be. Kristus förenade bön med Sin verksamhet i Sin tjänst. Han tillbringade natt efter natt helt i bön. Förkunnare måste söka Gud för att få del av den Helige Ande, så att de kan förmedla sanningen på rätt sätt. - Manuskript 127, 1902. rätt

(91) Småsaker i affärsangelägenheter utförs av folk med affärsbegåvning. - Det är ett stort misstag att hela tiden hålla en predikant, som är utrustad med kraft att förkunna evangeliet, sysselsatt (92) med affärsangelägenheter. Han som förmedlar Livets Ord skall inte ha för många bördor lagda på sig. .... rätt

(92) Guds verks finanser skall skötas ordentligt av dugliga affärsmän, så att förkunnnare och evangelister kan hållas fria för att förkunna evangeliet. Våra predikanter skall inte betungas så hårt med evangelisationsarbetets affärsdetaljer i våra stora städer. De som har ansvar för våra konferenser bör finna affärsmän som har ansvar för arbetets finansiering i städerna. Om det inte finns sådana personer, så etablera utbildning av män som kan sköta dessa uppgifter. - Review and Herald rätt

nästa kapitel