Evangelisation kapitel 5. Från sida 93ren sida tillbaka

Organisera evangeliska möten

(93) (93) Metoder och organisation
En stor verksamhet för enkla medel.
- Det slående kännetecknet på gudomliga verksamheter, är att det största verk som utförs i vår värld, utförs med endast mycket små resurser. Det är Guds plan att alla delar av Hans styrelsesätt skall vara beroende av varje annan del, alltsammans som ett hjul inuti ett hjul, som är verksamt i fullständig harmoni. Han påverkar mänskliga krafter, får Sin Ande att slå på osynliga strängar och vibrationen genljuder till universums yttersta gräns. - Manuskript 22, 1897.rätt

(93) Framgång beror på ordning och harmoniskt handlande. - Gud är ordningens Gud. Allting, som står i förbindelse med himmelen, är i fullkomlig ordning. Underdånighet och grundlig disciplin kännetecknar änglarnas rörelser. Endast ordning och harmoniska handlingar kan åtföljas av framgång. Gud fordrar ordning och system i Sitt verk, nu såväl som på Israels tid. Alla, som verkar för Honom, skall utföra sitt arbete på ett insiktsfullt sätt och icke med vårdslöshet och likgiltighet. De skall verkställa arbetet i tro och med noggrannhet, så att Han kan godkänna det. - Patriarker och profeter s. 398. (1890)rätt

(94) (94) Följa en i detalj ordnad plan. - (Obs! Nödvändigheten och fördelarna med en noggrann organisation framställs här i form av åtskilliga uttalanden. Några av dessa riktades till institutionsledare. Dessa principer kan emellertid användas till alla grenar inom Guds verk, vilket försvarar att de tas upp här. - Utgivarna.) Det är absolut nödvändigt att ha ordning i arbetet, och att följa en i detalj organiserad plan och ett bestämt objekt. Ingen kan instruera andra ordentligt, om inte han ser, att det arbete som skall utföras, skall utföras systematiskt och med ordning, så att det kan utföras i rätt tid.rätt

(94) De väl definierade planerna bör öppet presenteras för alla som de angår, och man bör förvissa sig om att de blir förstådda. Kräv då att alla de som befinner sig i ledningen för de olika avdelningarna, skall samarbeta för att förverkliga dessa planer. Om denna säkra och ganska radikala metod tas emot på rätt sätt och följs upp med intresse och god vilja, kommer man därmed att undvika mycket arbete utan något egentligt mål, liksom mycket onödigt motstånd. - Manuskript24, 1887.rätt

(94) Väl förstådda planer. - Det arbete som ni engagerar er i kan inte utföras utan att planerna blir rätt uppfattade. - Brev 14, 1887.rätt

(94) Framsyn, ordning och bön. - Det är en synd att vara obetänksam, att inte ha ett mål och vara likgiltig för något som vi engagerar oss i, men särskilt när vi engagerar oss i Guds verk. Varje verksamhet som sker i samband med Hans verk bör utföras med ordning, framsynthet och under allvarlig bön. - Review and Herald, 18.mars, 1884.rätt

(94) Noggrannhet och villighet. - Man kommer lätt att begå stora misstag om sysslorna inte övervakas med tydlig och skarp uppmärksamhet. Även om nyomvända eller elever kan vara energiska, om det inte finns någon inom de olika avdelningarna som skall övervaka, någon som är ordentligt kvalificerad för sin uppgift, kommer arbetet att misslyckas i många avseenden. Allteftersom uppdraget växer, kommer det att bli omöjligt att skjuta upp uppgifterna från (95) ett datum till ett annat. Det som inte utförs i rätt tid, det må gälla heliga eller världsliga saker, riskerar i hög grad att överhuvudtaget inte bli gjort. I varje fall kan ett sådant arbete aldrig bli lika väl utfört som om det utförts i rätt tid. - Manuskript 24, 1887.rätt

(95) Var och en på rätt plats. - Gud har gett var och en hans uppgift, beroende av anlag och möjligheter. Det finns behov av förståndig planering för att placera var och en på hans rätta plats i Guds verk, för att han skall få en erfarenhet som gör honom lämplig för att bära ett större ansvar. - Brev 45, 1889.rätt

(95) Arbeta som en disciplinerad armé. - Låt oss minnas att vi är Guds medarbetare. Vi är inte tillräckligt visa för att arbeta av oss själva. Gud har gjort oss till Sina förvaltare, för att testa oss och pröva oss, liksom Han testade och prövade det gamla Israel. Han vill inte att Hans här skall bestå av odisciplinerade, ohelgade, oberäkneliga soldater, som inte kommer att representera Hans ordning och renhet. - Review and Herald, 8.okt. 1901.rätt

(95) Genial till att planera och arbeta. - Det finns behov av genialitet, förmåga att tänka, planera och arbeta harmoniskt. Vi önskar oss dem som inte bara kommer att arbeta för att hjälpa sig själva, få så mycket de kan för sitt arbete, utan sådana som kommer att arbeta med Guds ära för ögonen, och för att snabbt utföra sin uppgift inom de olika grenarna. Detta är ett värdefullt tillfälle för att visa deras helgelse för Herrens verk, och deras förmåga att utföra det. Varje människa har fått sin uppgift, inte för att förhärliga sig själv, utan för att förhärliga Gud. - Manuskript 25, 1895.rätt

(95) Vis planering räddar från överansträngning. - Jag måste vädja om att arbetarna måtte få sitt arbete planerat så att de inte blir överansträngda på grund av extraarbete. - Brev 17, 1902.rätt

(96) (96) Evangelisationssällskapet
Organisation av sällskap krävs.
- Gud säger: "Bege er in i städerna. Kalla invånarna i dessa städer till att förbereda sig för Herrens återkomst." ....rätt

(96) Många i städerna saknar fortfarande ljuset från det evangeliska budskapet. De som försummar det sista varningsbudskapet kommer i framtiden att ångra sig djupt. Mitt budskap är: "Låt sällskap bildas som kan verka i städerna. Sök bra lokaler för att kunna hålla möten. Låt vår litteratur cirkulera. Gör allvarliga ansträngningar att nå folk." - Brev 106, 1910.rätt

(96) Kårer av medarbetare i alla stora städer. - I alla stora städer borde det finnas en kår av organiserade, väldisciplinerade medarbetare, - inte bara en eller två, utan mängder borde sättas i verksamhet. .....rätt

(96) Alla medarbetargrupper borde stå under en kompetent ledare, och det borde alltid framhållas för dem, att de är missionärer i ordets högsta bemärkelse. Om en sådan systematisk verksamhet utförs på ett klokt sätt, kommer det att ge välsignade resultat. - Medical Ministry s. 300, 301. (1892)rätt

(96) Olika begåvningar behövs. - Herren önskar att städerna skall bearbetas genom att arbetare med olika förmågor gör förenade ansträngningar. För att de inte skall bli vilseledda, skall de inte förlita sig på människor för visdom. Alla skall se till Jesus för vägledning. Som arbetare tillsammans med Gud skall de söka vara i harmoni med varandra. . . . . Ändå skall alla se till Jesus för visdom, inte bero endast på människor för vägledning. - Vittnesbörden band 9, s. 109 (1909)rätt

(96) Vältränade sällskap - Grupper bör organiseras och ta emot en grundlig utbildning för att kunna arbeta som sjuksköterskor, evangelister, predikanter, kolportörer och elevmissionärer för att fullkomna en karaktär som liknar det gudomliga. - Vittnesbörden band 9, s. 171, 172. (1909)rätt

(96) Skicklig ledning sätter människor i arbete. - Låt alla människor arbeta som kan arbeta. Den allra bäste ledaren är inte den som utför det mesta arbetet själv, utan den som kommer (97) att få det mesta utfört av andra. - Brev 1, 1883.rätt

(97)Bönens betydelse i samband med rådslagning.
Möta problemen med rådslagning och bön.
- Något måste satsas och en del risker tas av dem som befinner sig på slagfältet. De får inte varje ögonblick tro att de skall få order från huvudkvarteret. De måste under alla omständigheter göra det allra bästa de kan, och rådslå med varandra med mycket allvarlig bön till Gud om Hans visdom. Det måste finnas enighet i ansträngningen. - Brev 14, 1887.rätt

(97)Täta rådslagningar. - I samband med att budskapet predikas i stora städer, har arbetare med olika gåvor många sorters arbete att göra. Några skall arbeta på ett sätt, några på ett annat. Herren önskar att städerna skall bearbetas genom att arbetare med olika förmågor gör förenade ansträngningar. För att de inte skall bli vilseledda, skall de inte förlita sig på människor för visdom. Alla skall se till Jesus för vägledning. Som arbetare tillsammans med Gud skall de söka vara i harmoni med varandra. Man borde ha rådsmöten ofta och uppriktigt, helhjärtat samarbete. Ändå skall alla se till Jesus för visdom, inte bero endast på människor för vägledning. - Vittnesbörden band. 9, s. 109 (1909)rätt

(97)Bror rådgör med bror. - Som tjänare behöver vi rådgöra med varandra om stora problem. Det är rätt att en bror rådgör med bror. Och när vi gjort det är det vårt privilegium att böja oss i bön och be om gudomlig vishet och rådgivning. Men det är ett fruktansvärt misstag att göra en enda människas röst till en kontrollerande makt. - Brev 186, 1907.rätt

(97)Brister avslöjas. – I arbetarnas verksamhet bör finnas en inbördes rådslagning. Ingen får inleda verksamhet utifrån sin egen oberoende omdömesförmåga, och arbeta efter sitt eget sinnelag, såvida han inte själv har resurser (98) att ta av. .... Jag har blivit visad att kontrollen av Guds verk inte får läggas i oerfarnas händer. De som inte har fått vidsynthet genom erfarenhet, är inte de som skall ta på sig stort ansvar, även om de tror att de är kvalificerade för det. Deras bröder kan se brister där de själva endast ser fullkomlighet. - Review and Herald, 8.dec. 1885.rätt

(98)Predikanter måste ta sig tid att be. - Jag upplever en dragning till att kalla vårt folk till att göra allt för att frälsa själar. Vi behöver större tro. Våra troende medlemmar i församlingen bör dras till bön för dem som förkunnar evangeliet. Och predikanter måste ta sig tid till att be för sig själva och för Guds folk, som de har utvalts till att tjäna. - Brev 49, 1903.rätt

(98)Bönestunder ger uppmuntran. - Låt oss som arbetare söka Herren tillsammans. Av oss själva kan vi inte göra något, men genom Kristus kan vi göra allt. Gud har för avsikt att vi skall hjälpa och välsigna varandra, och att vi skall vara starka i Herren och i Hans makts kraft. ... Gud lever och regerar. Han kommer att ge oss all den hjälp vi behöver. Vi har alltid privilegiet att hämta kraft och uppmuntran från Hans saliga löfte: "Min nåd är dig nog." - Historical sketches, s. 129. (1886)rätt

(98)Harmoni i variation
Guds plan med olika gåvor.
- I alla Herrens planer finns det inget så skönt som Hans plan att ge män och kvinnor olika gåvor. Församlingen är Hans trädgård, smyckad med olika träd, växter och blomster. Han förväntar sig inte att (99) isopen skall få cederträdets storlek, och inte heller att oliven skall nå den ståtliga palmens höjd. Många har endast fått en begränsad religiös och förståndsmässig uppfostran, men Gud har en uppgift för denna grupp, om de vill arbeta ödmjukt och lita på Honom. - Brev 122, 1902.rätt

(99)Karaktärer som är lika olika varandra som blomstren. - Vi måste lära oss en viktig läxa från de oerhört olika växterna och blommorna. Alla blommor har inte samma form och färg. Några har läkande effekt. Somlig doftar alltid. Det finns bekännande kristna, som anser det som sin plikt att göra alla kristna lik dem själva. Det är människornas plan, inte Guds plan. I Guds församling finns det plats för lika olika karaktärsdrag, som hos blommorna i en trädgård. I Hans andliga trädgård finns det många varianter av blommor. - Brev 95, 1902.rätt

(99)Olika i sinne och tanke. – Olika i sinne, i tanke, skall ett enda mål binda hjärta till hjärta - nämligen omvändelse av själar till sanningen, som drar alla till korset. - Brev 31, 1892.rätt

(99)Särskilda begåvningar för särskilda uppgifter. - Den ene arbetaren är en god talare, en annan är en duktig skribent. En har kanske förmågan att kunna be med innerlighet, allvar och värme, medan en annan har sångens gåva. En annan äger kanske en särskild förmåga att utlägga Guds Ord tydligt och klart. Och varje förmåga måste utvecklas till en kraftgärning från Gud, eftersom Han samarbetar med arbetaren. Till den ene ger Gud visdomens ord, till en annan kunskap, till en annan tro. Alla skall emellertid verka under samme Ande. Gåvornas olikheter leder till olika gärningar, ”men Gud är densamme, han som verkar allt i alla”. (l Kor. 12:6) rätt

(99)Herren vill, att Hans utvalda tjänare skall lära sig att sluta sig samman i en harmonisk strävan. Det kan förefalla (100) somliga, som om kontrasten mellan deras gåvor och en medarbetares gåvor är alltför stor, för att det skall vara möjligt för dem att kunna förenas i en harmonisk strävan. När de kommer ihåg att det finns olika karaktärer att påverka och att somliga kommer att förkasta sanningen när den förkunnas av en arbetare bara för att öppna sina hjärtan när den förkunnas på ett annat sätt av en annan förkunnare, så kommer de emellertid förhoppningsvis att försöka samarbeta i enighet. Hur olika deras talenter än kan vara, så kan de alla behärskas av samme Ande. I varje ord och varje handling kommer godhet och kärlek att märkas och när varje arbetare troget fyller sin bestämda plats, kommer Kristi bön om enhet mellan Hans arbetare att bli besvarad och världen kommer att förstå att dessa är Hans lärjungar. . . . . rätt

(100)Arbetarna i de stora städerna måste utföra sina olika delar och anstränga sig allt de förmår för att uppnå de bästa resultaten. De skall tala tro och handla på ett sådant sätt, att det gör intryck på folket. De får inte inskränka arbetet så att det överensstämmer med sina egna särskilda idéer. Tidigare har vi som ett folk gjort alltför mycket av detta och det har varit till hinder för verkets framgång. Låt oss minnas att Herren har olika sätt att arbeta på, att Han har olika tjänstemän som Han anförtror olika gåvor till. Vi bör se Hans avsikt med att sända särskilda män till särskilda platser. - Vittnesbörden band 9, s. 144 - 146. (1909)rätt

(100)Satans ansträngningar för att dela arbetarna. - Då vi inleder ett energiskt arbete för folkmassorna i städerna, kommer fienden att arbeta kraftigt för att skapa förvirring, och därigenom upplösa arbetsstyrkorna. Somliga som är helt övergivna, befinner sig i ständig fara för att felaktigt ta emot fiendens antydningar som om det var Guds Ande. Allteftersom Herren har gett oss ljus, så låt oss vandra i detta ljus. - Manuskript 13, 1910.rätt

(100)Ta sig i akt för Satans planer - Alla som tar itu med arbetet kommer inte att ha samma temperament. De (101) kommer inte att ha samma utbildning eller uppfostran, och lika säkert som att de har olika karaktär, lika säkert kommer de att missförstå varandra, såvida de inte omvänder sig dagligen.rätt

(101) Varje dag har Satan planer att förverkliga, särskilda riktlinjer som skall spärra vägen för dem som är vittnen för Jesus Kristus. Såvida Jesu levande, mänskliga ombud inte är ödmjuka, saktmodiga och anspråkslösa i sina hjärtan på grund av att de har lärt sig av Jesus, kommer de säkert att falla i frestelse, ty Satan är vaksam, listig och skarpsinnig, och arbetarna kommer omedvetet att fångas om de inte ber. Han smyger sig på dem som en tjuv om natten och tar dem till fånga. Sedan arbetar han på de enskilda människornas sinnelag och förvanskar deras idéer för var och en och formar deras planer. Om bröderna ser en fara och talar om den, känner de att de personligen tillfogas en skada, att någon försöker försvaga deras inflytande. En går en väg och någon annan i en motsatt riktning.rätt

(101) Verket har bundits samman, felaktiga åtgärder har vidtagits och Satan är tillfreds. Om självet inte hade omhuldats med så stor omsorg och ömhet, om det inte hade funnits något utrymme för att bevara dess naturliga värdighet, kunde Herren ha använt dessa olika karaktärsdrag till att utföra ett gott och mycket större arbete. Med deras olika begåvningar var, genom enhet i Kristus, mycket användbara i detta. Om de hade varit centrerade kring Vinträdets stam, liksom vinträdets olika grenar, skulle alla bära stora och rika klasar med dyrbara frukter. Där skulle det råda fullkomlig harmoni mellan deras olikheter, ty de har del i vinträdets näring och duglighet.rätt

(101) Herren är missnöjd med den brist på harmoni som råder mellan arbetarna. Han kan inte göra dem delaktiga av Sin Helige Ande, ty de har föresatt sig att vandra sina egna vägar, och Herren visar dem Sin (102) väg. Stor modlöshet skall komma från Satan och hans onda förbund, men "ni är alla bröder," och det är ett hån mot Gud när ni låter era personliga, oheliga karaktärsdrag vara aktiva redskap, som försvagar varandra. - Brev 31, 1892.rätt

(102)Slut er samman, slut er samman. - Egenkärlek, stolthet och självtillräcklighet ligger till grund för de största prövningar och dissonanser som någonsin funnits i den religiösa världen. Änglarna har om och om igen sagt till mig: "Slut er samman, slut er samman, var ett till sinnes, med samma omdöme." Kristus är Ledaren och ni är bröderna; följ Honom. - Brev 4, 1890.rätt

(102)Strid om herradömet. - Kedjade samman i tillit, med band av helig kärlek, kan bror få all den hjälp av en bror som överhuvudtaget kan fås från varandra. ....rätt

(102) Striden om herradömet visar sig i en anda som till sist kommer att utestänga dem från Guds rike som omhuldar denna strid. Kristi frid kan inte bo i den arbetares sinne och hjärta, som kritiserar och finner fel hos den andre arbetaren, endast på grund av att den andre inte använder de metoder som den förre anser är bäst, eller för att han känner att han inte är uppskattad. Herren välsignar aldrig den som kritiserar och anklagar sina bröder, ty det är Satans verk. - Manuskript 21, 1894.rätt

(102)Att värdesätta andras gåvor. - Mina bröder, pröva att bära Kristi ok. Kom ned från era andliga styltor och utöva ödmjukhetens nådegåva. Lägg bort alla onda tankar och var villig att se värdet av de gåvor Gud har berikat era bröder med. - Brev 125, 1903.rätt

(102)Olika temperament, men samme ande. - I våra hem finns ingen splittring, inga otåliga ord. (103) Mina medarbetare har olika temperament och deras sätt att göra saker och ting på är olika, men i handling är vi tillsammans och står enade i anden, söker hjälpa och styrka varandra. Vi vet att vi inte kan tillåta oss att strida på grund av att vi har olika temperament. Vi är Guds små barn och vi ber Honom hjälpa oss med att leva, inte behaga oss själva och ha vår egen metod, utan med att behaga och ära Honom. - Brev 252, 1903.rätt

(103)När man använder mer än en människas metoder *
Se också sid. 72 - 74: "Fördelarna med att vara två och två."
Olika gåvor tillsammans.
- I vårt umgänge med varandra skall vi komma ihåg att alla inte har samma talanger eller samma natur. Medarbetare skiljer sig från varandra när det gäller planer och tankegångar. Det är nödvändigt att de olika gåvorna kombineras, för att arbetat skall lyckas. Låt oss komma ihåg att somliga kan fungera bättre på vissa positioner än andra kan. Den medarbetare som har fått taktkänsla och förmåga så att han kan uträtta ett särskilt slags arbete borde inte kritisera andra, för att inte kunna göra det som han kanske kan göra snabbt. Är det ingenting som hans kollegor kan göra mycket bättre än han själv?rätt

(103) De olika talanger som Herren har anförtrott Sina tjänare är absolut väsentliga i Hans verk. Arbetets olika delar skall föras samman, bit för bit och utgöra en komplett helhet. Delarna i en byggnad är inte alla lika. De har inte heller tillverkats genom samma process. Linjerna i Guds arbete är inte alla lika, och de skall inte heller framföras på precis samma sätt. - Brev 116, 1903.rätt

(104) (104) En enskild människas gåvor otillräckliga. - Låt inte någon tro att enbart hans gåvor är tillräckliga för Guds verk, så att han ensam kan genomföra en mötesserie, och fullborda verket. Hans metoder kan vara bra och trots detta behövs olika gåvor. En enda människas sätt att tänka skall inte forma Guds verk efter hans särskilda idéer. För att verksamheten skall byggas upp starkt och symmetriskt, behövs varierade gåvor och olika redskap, alla under Herrens ledning. Han kommer att instruera arbetarna efter deras olika förmågor. Samarbete och enhet är nödvändiga för en harmonisk helhet. Varje medarbetare utför sin av Gud givna uppgift, fyller den ställning som är lämplig för honom och kompletterar andras brister. Om en medarbetare får lov att arbeta ensam, kan han börja tro att hans begåvning är tillräcklig för att forma en helhet.rätt

(104) Där det råder enighet bland medarbetare, kan de rådgöra tillsammans, be tillsammans, samarbeta. Ingen bör känna att de inte kan sluta sig till sina bröder, på grund av att de inte arbetar på exakt samma sätt som de själva. - Särskilda vittnesbörd Serie A, Nr. 7, s. 14, 15. (1874)rätt

(104)Där en är svag, är en annan stark. - Herren sätter predikanter med olika förmågor i rörelse. Tack vare detta kan de förse den hjord som är Hans arvedel med föda som passar till den. De kommer att uppenbara sanningen på punkter som deras medbröder inte tycker är väsentliga. Om ledningen av hjorden överlämnades till endast en enda människa, skulle resultaten bli bristfälliga. I Sin försyn sänder Herren olika sorters arbetare. En är stark på några viktiga punkter, där en annan är svag. - Manuskript 21, 1894.rätt

(104)Blockera inte hjulen. – Det finns somliga människor som inte växer med uppgiften, utan låter arbetet (105) växa långt över deras förmåga. .... De som saknar urskiljningsförmåga och inte kan anpassa sig efter verkets växande krav, bör inte stå och blockera hjulen och därigenom hindra andra från att avancera. - Brev 45, 1889.rätt

(105)Metoder skall förbättras. - Det får inte finnas fastlåsta regler. Vårt uppdrag är ett uppdrag som skall utvecklas och det måste finnas plats för att förbättra olika metoder. Men under den Helige Andes vägledning måste och skall enheten bevaras. - Review and Herald, 23. juli, 1895.rätt

(105)Olika metoder från förr. – Metoder att nå hjärtan kommer att tänkas ut. Några av de metoder som används i detta uppdrag, kommer att vara olika tidigare metoder från samma uppdrag, men av det skälet får ingen blockera vägen genom sin kritik. - Review and Herald, 30.sep. 1902.rätt

(105)Nytt liv i gamla metoder. – Det behövs människor som ber till Gud om visdom och som, under Guds vägledning, kan ingjuta nytt liv i gamla arbetsmetoder och kan tänka ut nya planer och nya sätt att väcka intresse hos församlingens medlemmar och nå världens män och kvinnor. - Manuskript 117, 1907.rätt

(105)Begränsa Guds kraft genom enspåriga planer. – Det sätt att planera som vill göra en enda människa till centrum och föredöme, kan varken han eller några andra människor genomföra. Det är inte det sätt som Herren arbetar på. .... När en människa anser att hennes tankegång skall utgöra huvuddragen i Guds verk, så att hans förmågor skall utföra det största arbetet, begränsar hon Guds kraft när det gäller att fullborda Hans syften på jorden.rätt

(105) Gud behöver män och kvinnor, som vill arbeta i Kristi enkelhet och ge dem kunskap om sanningen, som behöver dess förvandlande kraft. Men när (106) det läggs en exakt linje, som arbetarna måste följa i sin förkunnelse av budskapet, sätts där en begränsning för riktigt många medarbetares användbarhet. - Brev 404, 1907.rätt

(106)Undvik slentrian. - Guds folk måste arbeta på att bli mångsidiga människor, d.v.s. att ha en bredd i sin karaktär, och inte vara snävt tänkande människor som endast tänker på en enda arbetsmetod, och tar sig fram i ett hjulspår, och är oförmögna att se och förnimma att deras ord och deras försvar för sanningen måste variera efter vilka slags människor de umgås med och vilka förhållanden de skall arbeta under. - Brev 12, 1887.rätt

(106)Metoden bestäms av vilka människor. - Låt oss inte glömma att olika metoder skall användas för att frälsa olika människor. - Review and Herald, 14.april 1903.rätt

(106) Ni har ett svårt arbetsfält, men evangeliet är Guds kraft. De folkgrupper ni träffar, avgör vilket sätt uppdraget skall utföras på. - Brev 97a, 1901.rätt

(106)Slit inte sönder andras arbete. - Kom ihåg att vi är Guds medarbetare. Gud är kraftfull, en effektiv dragkraft. Hans tjänare är Hans redskap. De får inte söndra. Var och en arbetar efter sina egna idéer. De skall arbeta i harmoni, så att de passar in tillsammans i vänlig, mild och broderlig ordning, med kärlek till varandra. Det skall inte vara någon ovänlig kritik, inte riva andras arbete i bitar. De skall tillsammans föra verket framåt. - Review and Herald, 11.dec. 1900.rätt

(106)En varning till erfarna arbetare. - Jag har fått befallning att säga till mina äldre bröder: Vandra ödmjukt med Gud. Var inte brödernas anklagare. Ni skall utföra er bestämda uppgift under Israels Guds (107) ledning. Den största risken för många är benägenheten att kritisera. De bröder ni frestas att kritisera har kallats till att bära ett ansvar, som ni inte själva har möjlighet att bära, men ni kan vara deras hjälpare. Ni kan göra Guds verk en stor tjänst om ni vill, genom att dela med er av er tidigare erfarenhet i kontakt med andras arbete. Herren har inte gett någon av er som uppgift att korrigera och kritisera era bröder. ....rätt

(107) Följ era bröder som är på väg att lära känna Herren. Visa dem förståelse, som bär en tung börda och uppmuntra dem var ni än kan. Era röster skall höras i enighet och inte i oenighet. - Brev 204, 1907.rätt

(107)Stadsregionens yrkesskola
Lägga grunden till tjänst.
- Innan en person är förberedd för att undervisa dem om sanningen som befinner sig i mörker, måste han själv bli elev. ... Närhelst en särskild satsning skall göras på en viktig plats, bör där tas fram en väl tillrättalagd handlingsplan, så att de som vill bli kolportörer, försäljare, och de, som är inställda på att ägna sig åt bibelläsning i familjekretsarna, kan få den undervisning som är nödvändig. ....rätt

(107) Det borde finnas yrkesskolor i samband med våra missioner för dem som tänker gå ut på fältet som arbetare. De bör känna att de måste bli som elever för att lära sig hur arbetar för att omvända själar. Arbetet i dessa skolor bör vara varierande. Bibelstudiet bör ha störst betydelse, och samtidigt bör sinnelag och uppträdande uppfostra systematiskt, så att de får lära sig att närma sig folk på bästa möjliga (108) sätt. Alla bör lära sig att arbeta med taktkänsla och artighet och med Kristi Ande. - Review and Herald, 14.juni 1887.rätt

(108)Undervisa arbetare under mötesserier. - I städerna kan en väl anpassad verksamhet bäst utföras, när en bibelskola för utbildning av bibelarbetare startas, samtidigt som offentliga möten hålls. Till denna skola eller stadsmission bör arbetare knytas, som har en djup andlig förståelse, som kan ge bibelarbetarna daglig undervisning och som dessutom med odelat intresse kan delta i den allmänna offentliga verksamheten. När män och kvinnor då omvänder sig till sanningen, bör missionens ledare under mycket bön visa dessa nyomvända hur de kan uppleva sanningens kraft i sina hjärtan. Under uppsikt av personer som förstår att vägleda på rätt sätt, kommer en sådan mission att vara ett ljus som lyser på en mörk plats. - Evangeliets tjänare s. 364, 365 (n 264)rätt

(108)Undervisning ute på fältet. - Bror och syster Haskell har hyrt ett hus i en av stans bästa delar och har samlat en familj av hjälpare omkring sig, som dag efter dag beger sig ut och ger bibelläsningar, säljer våra blad och bedriver hälsomissionsarbete. Under bönemötet berättar arbetarna om sina erfarenheter. Bibelstudier hålls regelbundet i hemmet, och unga män och unga kvinnor på missionen får praktisk, grundlig undervisning i att hålla bibelläsningar och sälja böcker och blad. Herren har välsignat deras arbete, ett antal har gripit tag i sanningen och många andra är mycket intresserade. ...rätt

(108) Något liknande borde göras i många städer. Unga människor som beger sig iväg för att arbeta i dessa städer borde stå under erfarna, helgade ledares ledning. Låt arbetarna få ett gott (109) hem, i vilket de kan få en grundlig uppfostran. - Review and Herald, 7.sep. 1905.rätt

(109)Tillsammans med en erfaren arbetare. - Gud kallar predikanter, bibelarbetare och kolportörer. Låt våra unga män och unga kvinnor gå ut som evangelister och bibelarbetare, tillsammans med en erfaren medarbetare som kan visa dem hur de kan utföra ett gott arbete. - Manuskript 71, 1903.rätt

(109)Kristi undervisningsmetoder. – Tillsammans med Mästaren fick lärjungarna en praktisk undervisning i missionsarbete. De såg hur Han framställde sanningen och hur Han handskades med de komplicerade frågor som Han fick i Sin tjänst. De såg Hans gärning med att bota sjuka vart Han än kom. De hörde Honom förkunna evangeliet för de fattiga. I vår tid måste vi lära oss Hans arbetsmetoder från det som har skrivits ned om Hans liv. - Brev208a, 1902.rätt

(109)Ordentlig utbildning mångdubblar effektiviteten. - En arbetare som har uppfostrats och utbildats för den tjänst som styrs av Kristi Ande, kommer att uträtta mycket mer än tio arbetare som går ut med otillräcklig kunskap och med svag tro. En enda som arbetar i överensstämmelse med Guds råd och med brödernas enighet, kommer att vara bättre på att göra gott, än tio kommer att vara som inte inser nödvändigheten av att vara beroende av Gud och inte anser att de skall arbeta i överensstämmelse med den överordnade planen. - Review and Herald, 29.maj 1888.rätt

(109)Träningscenter och uppföljningsarbete. – Skall arbetarna, efter att folket har satts i rörelse av ett välorganiserat lägermöte, dra upp pålarna och delta i ett nytt möte och låta det tidigare arbetet rivas upp? Jag säger: Dela arbetarna och ha några till att gripa tag ordentligt i att ge bibelläsningar, utföra (110) kolportörsarbete, sälja traktater o.s.v. Låt där vara ett missionshem som förbereder arbetarna, och utbildar dem inom alla arbetets grenar. Så kommer inte arbetet att rivas upp. De goda intryck som Guds budbärare har gjort på folks hjärtan och sinne skall inte gå förlorat.rätt

(110) Detta dörr-till-dörr-arbete, denna uppsökning av själar, denna jakt efter förlorade får är det allra viktigaste arbete som kan utföras. Sjuttiofem själar har kommit in i en församling i ___. Detta tackar vi Gud för. Femtio av dessa har gripit tag i sanningen efter lägermötet. - Brev 137, 1898.rätt

(110)Återuppliva och organisera församlingen till tjänst
Återuppliva medlemmarna i församlingen.
- Herren arbetar inte nu för att föra många till sanningen. Detta beror på de församlingsmedlemmar, som aldrig har blivit omvända och de, som nyligen har blivit omvända, men har avfallit. - Vittnesbörden band 6, s. 371. (1900)rätt

(110)Tjugo själar i stället för en. - Människor som bekänner sig vara Kristi efterföljare, bär fram en ofantlig mängd skräp som spärrar vägen till korset. Trots allt detta, finns det några som är så djupt gripna och överbevisade om synd, att de kan tränga sig igenom missmod och ta sig över varje hinder för att finna sanningen. Men hade de som tror på sanningen renat sina sinnen genom att lyda den, och insett nödvändigheten av kunskap och förfinade seder och uppträdande i Kristi verk, kunde tjugo människor ha vunnits där nu endast en blir frälst. - Vittnesbörden band 4, s. 68. (1876)rätt

(110)Lär först upp medlemmarna i församlingen. - När man bedriver verksamhet på platser där det redan finns några som är i tron, bör predikanten (111) till en början inte så mycket söka att omvända de icke troende, utan lära upp församlingens medlemmar till att samarbeta på ett tillfredsställande sätt. Låt honom verka för dem personligen och bemöda sig för att få dem att själva söka en djupare erfarenhet och att vara verksamma för andra. När de är beredda att stödja predikanten med sina böner och sitt arbete, kommer hans ansträngningar att hava större framgång. - Evangeliets tjänare s. 196 (n 144). (1915)rätt

(111)Bered väg för Konungen. - När erfarna medarbetare anstränger sig särskilt för att vinna själar i ett samhälle där vårt eget folk bor, vilar det ett särskilt allvarligt ansvar på varje enskild troende på detta missionsfält att göra allt som står i hans makt för att bereda väg för Konungen och lägga bort all synd som skulle hindra honom från att samarbeta med Gud och med Hans bröder. - Review and Herald, 6.dec. 1906.rätt

(111)Rådgöra med församlingar där kampanjer hålls i städer. - För omkring fem år sedan, då äldste Haskell och andra ledde en bibelskola och kvällsmöten i New York City, var Herrens ord till arbetarna följande: "Låt de troende som bor nära där du håller möten, vara med och bära arbetsbördan. De bör anse det som en plikt och ett privilegium att vara med och göra mötena till en framgång. Gud gläds åt att de sätts i arbete. Han vill att alla medlemmar i församlingen skall arbeta som Hans hjälpande hand, som genom en kärleksfull tjänst försöker vinna själar åt Kristus." .....rätt

(111) Och till församlingen i Los Angeles, för mer än ett år sedan, då Herren mäktigt satte folk i rörelse genom de pågående tältmötena, löd orden: "Låt församling i Los Angeles ha särskilda bönetimmar dagligen, för det arbete som utförs där. Herrens välsignelse skall komma till de medlemmar i församlingen, som på det sättet deltar i arbetet, och dagligen samlas (112) i små grupper för att be för dess framgång. På det sättet kommer de troende själva att få nåd och Herrens verk kommer att göra framsteg.rätt

(111) Det är det sätt vi brukar göra det på. Vi bad för våra egna själar och för dem som utförde arbetet. Herren Jesus förklarar att där två eller tre är församlade i Hans namn, där är Han mitt ibland dem, för att välsigna dem. Låt där vara mindre prat och mer uppriktig, allvarlig bön. (112) Jag är rädd för att det arbete som utförs för att vittna om sanningen i Los Angeles inte kommer att uppskattas. Låt var och en komma fram och få hjälp från Herren mot den mäktige fienden. Låt varje medlem i församlingen komma nära Gud, där det görs något särskilt, som det har visat sig vid den evangeliska verksamheten i Los Angeles. Låt alla rannsaka sina egna hjärtan med det ljus som lyser från Ordet. Om synd upptäcks, så bekänn den och ångra er. Låt varje medhjälpare vara i god form för att delta i arbetet. Herren kommer att höra och besvara bön. Låt inte medlemmarna i församlingen tro att arbetet skall föras framåt för dem av den som präglats till att arbeta för dem som har försummats, dem för vilkas skull inga särskilda ansträngningar hittills gjorts. rätt

(112) Där en sådan ansträngning gjorts som den som blev gjord i Los Angeles, bör man låta medlemmarna i församlingen bereda väg för Konungen, och hjälpa det pågående arbetet med sina medel. Låt dem visa att de är i fullständig harmoni. Låt dem finnas till hands vid alla mötena, beväpnade och utrustade för tjänst, beredda att tala med alla, som skulle kunna vara intresserade. Låt dem be och arbeta för de förlorade fåren. - Review and Herald, 20.dec. 1906.rätt

(112)Ett föredöme för nyomvända. - Låt äldre medlemmar vara föredömen för dem som nyligen funnit (113) sanningen. Jag ber dem, som har varit länge i sanningen att inte såra nyomvända, genom att leva ett irreligiöst liv. Sluta helt att klaga och arbeta grundligt med era egna hjärtan. Bryt den jorden som ligger i träda i era hjärtan och tänk efter vad ni kan göra för att främja Guds verk. ...rätt

(113) Vakna, vakna, och ge dem som inte är omvända bevis för att ni tror på den sanning som kommer från Himlen. Om ni inte vaknar, kommer inte världen att tro att ni praktiserar den sanning, som bekänner er tro på. - Brev 75, 1905.rätt

(113)Församlingsmedlemmar till hjälp. - Herren kräver att medlemmarna i våra församlingar skall göra en betydligt större personlig insats. Själar har försummats, städer, byar på landet och storstäder har inte hört sanningen för vår tid, därför att där inte har utförts något missionsarbete. .... Våra ordinerade predikanter måste göra vad de kan, men det får inte förväntas att en enda människa skall kunna utföra allt arbete. Mästaren har visat varje människa hennes uppgift. Besök skall göras, böner skall bes, förståelse skall visas och hela församlingens gudsfruktan - hjärtat och handen - skall användas, om ett uppdrag skall kunna utföras. Ni kan sitta ned tillsammans med era vänner, och på ett behagligt och socialt sätt tala om den dyrbara tron på Bibeln. - Review and Herald, 13.aug. 1889.rätt

(113)Predikanter får församlingar till att evangelisera. - Ibland har predikanter för mycket att göra De försöker utföra allt arbete själva. Det tar all deras tid och kraft i anspråk och försvagar dem. Trots detta fortsätter de att göra allt själva. Det är som om de tror att de kan göra allt arbetet i Guds verk ensamma, medan församlingens medlemmar är lediga. Detta stämmer helt enkelt inte med Guds ordning. - Review and Herald, 18.nov. 1884.rätt

(114) (114) Arbetskraften ökar med hjälp av lekmän. - Hur kan våra bröder och systrar fortsätta att bo nära många människor som aldrig har blivit varnade, utan att planera olika sätt som sätter alla de redskap i arbete som Herren arbetar genom och som förhärligar Hans namn? Våra ledare som har fått lång erfarenhet, kommer att förstå betydelsen av dessa saker, och kan göra mycket för att öka arbetskraften. De kan planera för att nå många på de stora vägarna och längs de avsides vägarna. Medan de lugnt, beslutsamt och med iver anstränger sig för att utbilda medlemmarna i församlingen till att gå in i ett personligt arbete för själar, där det finns goda anledningar att göra det, kommer deras arbete att utmärkas av framgång. - Manuskript 53, 1910.rätt

(114)Fälten omkring er är mogna till skörd. - Sanningen kommer ärofullt att triumfera. Låt församlingarna börja utföra det uppdrag som Herren har gett dem, nämligen att öppna Skrifterna för dem som befinner sig i mörker. Mina bröder och systrar, det finns själar i ert grannskap, som skulle bli omvända om det ivrigt arbetades för dem. Ansträngningar måste göras för dem som inte förstår Ordet. Låt dem som bekänner sig tro på sanningen, få del av gudomlig natur. Då kommer de att se att fälten är mogna för det arbete som alla kan utföra, om deras själar är förberedda genom det levande Ordet. - Australasiatiska unionskonferensens anteckningar 11 mars, 1907.rätt

(114)Utdelning av litteratur från dörr till dörr. - Bröder och systrar, vill ni ta på er den kristna vapenrustningen? "Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger," Ni kommer att bli beredda för att gå från hus till hus och förmedla sanningen till folk. Ibland kommer ni att finna den sortens arbete prövande, men om ni går ut i tro, kommer Herren att gå framför er och kommer att låta Sitt ljus lysa över er (115) stig. Gå in i era grannars hem för att sälja eller ge bort vår litteratur, för att i ödmjukhet lära dem sanningen och ni kommer att åtföljas av himlens ljus, som kommer att bli kvar i dessa hem. - Review and Herald, 24.maj 1906.rätt

(115)Organisera i arbetsgrupper. - Låt grupper bildas i våra församlingar som kan tjäna. Det skall inte gå några lediga i Herrens verk. Låt olika personer gå tillsammans som människofiskare. Låt dem samla upp själar från världens fördärv, till Kristi kärleks frälsande renhet.rätt

(115) Formandet av små grupper som grund för kristet arbete, är den plan jag har blivit visad av Honom som inte kan göra några misstag. Om det finns många i församlingen, så låt medlemmarna bilda små grupper som inte endast arbetar för medlemmar inom församlingen, utan också för icke-troende. - Australasiatiska unionskonferensens anteckningar 15.aug. 1902.rätt

(115)Som ett väl-tränat soldatkompani. - Predikanter bör älska ordning och ha självdisciplin. Då kommer de att lyckas med att skapa disciplin i Guds församling och att lära medlemmarna att arbeta samstämmigt, som ett vältränat kompani av soldater. Om disciplin och ordning är nödvändig för att uppnå resultat på slagfältet, är det ännu nödvändigare i det krig som vi befinner oss i nu. Vårt mål har större värde och har högre karaktär, än hos de krafter som strider mot oss på slagfältet. I den kamp vi är involverade i, står eviga intressen på spel.rätt

(115) Änglar arbetar samstämmigt. Fullständig ordning utmärker alla deras rörelser. Ju mer exakt vi efterliknar harmonin och ordningen i änglaskaran, desto framgångsrikare kommer dessa himmelska ombud att vara verksamma för vårt bästa. - Brev 32, 1892.rätt

(116) (116) Relationen mellan präst och evangelist.
Behov av evangelister och präster.
- Gud kallar evangelister. En sann evangelist älskar själar. Han uppsöker och fiskar människor. Det behövs pastorer [* se också sid. 345 - 351, "Pastoral evangelisation."] - trofasta herdar - som inte smickrar Guds folk eller behandlar dem hårt, utan kommer att bespisa dem med Livets bröd.rätt

(116) Varje trofast medarbetares gärning ligger Honom varmt om hjärtat, som gav Sig Själv för människosläktets återlösning. - Brev 21, 1903.rätt

(116)Evangelist-pastor. - Vanligtvis utför en man det arbete, som borde delas mellan två; ty en evangelists arbete måste med nödvändighet omfatta också predikantens och lägger på fältet en dubbel börda på den som tjänar. - Vittnesbörden band. 4, s. 260. (1876)rätt

(116) Tillit till den nye arbetaren. - Låt inte arbetaren bli ängslig, så att verksamheten avbryts på grund av att en ny medarbetare presenteras för folket och den verksamhet som han anställs i störs.rätt

(116) Håll händerna borta från arken. Gud kommer att ta hand om Sitt verk. Ytterligare ljus kommer att stråla ut från människor som har sänts ut av Gud, som är Guds medarbetare, och de tillförlitliga tjänarna bör ta emot Guds sändebud hjärtligt, behandla dem med respekt, och inbjuda dem att ansluta sig till dem och tala till folk. - Manuskript 21, 1894.rätt

(116)Se upp för att överorganisera.
Rörelse är inte nödvändigtvis liv.
- Det är inte de ortodoxa teorierna, inte en anslutning till församlingen, inte det flitiga (117) utförandet av vissa plikter, som vittnar om liv. I ett gammalt torn i Schweiz såg jag en bild av en människa som rörde sig, som om det fanns liv i bilden. Det så ut som en levande människa och jag viskade då jag närmade mig, som om den kunde höra mig. Men även om bilden såg ut som liv, hade den inget verkligt liv. Det sattes bara i gång av ett maskineri.rätt

(117) Rörelse är inte nödvändigtvis liv. Vi kan använda alla religionens former och ritualer, men om vi inte lever i Kristus, är våra gärningar värdelösa. Herren kallar på levande, aktivt verksamma, troende kristna.—The Review and Herald, April 21, 1903. {Ev 117.1}rätt

(117)Arbetet försvåras av onödiga påhitt. - Människor gör arbetet för att utbreda sanningen tio gånger svårare än det i själva verket är. De försöker överta Guds verk från Hans händer till sina egna begränsade händer. De tror att de hela tiden måste komma på något för att få människor att göra något, som de tror att dessa personer borde göra. Den tid som används till detta, används till att göra arbetet mer komplicerat, ty den store Mästerarbetaren lämnas utanför omsorgen om Sin egen arvedel. Människor börjar arbetet med att finna fel, men lyckas bara göra felen mycket värre. De borde hellre överlämna Guds verk till Honom själv, ty Han anser inte att de har förmåga att återskapa karaktärer. ....rätt

(117) I stället för att arbeta hårt med att sätta upp regler och föreskrifter, skulle det vara bättre om ni bad och ni lät er vilja och era vägar underordnas Kristus. Det tilltalar Honom inte att ni gör de saker komplicerade som Han har gjort lätta. Han säger: "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."rätt

(117) Herren Jesus älskar Sin arvedel och om människor inte vill se det som sitt särskilda (118) privilegium att diktera reglerna för sina medmänniskor, utan i stället införa Kristi regler i sina liv, och ta efter Hans lektioner, då kommer varje individ att bli ett föredöme i stället för en domare. - Manuskript 44, 1894.rätt

(118)I motsats till mänsklig planering. - Med mindre de, som kan hjälpa till i ___, väcks till insikt om sin plikt, kommer de inte att känna igen Guds arbete, när det höga ropet från den tredje ängeln skall höras. När ljuset strålar, för att lysa upp jorden, kommer de, i stället för att träda fram, för att hjälpa Herren, snarare att inskränka Hans verk, så att deras begränsade uppfattningar tillfredsställs. Låt mig säga Dig, att Herren kommer att arbeta under denna sista gärning på ett sätt väsensskilt från det sedvanliga, och på ett vis, som kommer att stå i motsättning till människors planer. Det kommer alltid att finnas ibland oss de, som vill styra över Guds verk, ja, diktera handlandet, när arbetet går framåt under ledning från den ängel, som ansluter sig till den tredje ängeln i budskapet, som skall ges till världen. Gud kommer att använda tillvägagångssätt och medel, varigenom det kommer att bli tydligt, att Han fattar tyglarna med Sina egna händer. Arbetarna kommer att bli förundrade över de enkla medel Han kommer att bruka, för att åstadkomma och fullända Sitt rättfärdighetsverk. - Vittnesbörd till predikanter s. 300. (1885)rätt

nästa kapitel