Evangelisation kapitel 6. Från sida 119ren sida tillbaka

Sektion 6 - Det offentliga arbetet.

(119)(119) Budskapet med sanningen för vår tid
Nå ut till de stora församlingarna.
- Vi borde eftersträva att samla stora församlingar, så att de kan få höra prästens ord då han förkunnar evangeliet. Och de som förkunnar Herrens Ord bör säga sanningen. De bör föra sina åhörare till foten av berget Sinai och låta dem lyssna till ord som uttalades av Gud under storslagna skräckinjagande scener. - Brev 187, 1903. rätt

(119)Ge basunen ett särskilt ljud. - De som förmedlar sanningen får inte ge sig in i någon strid. De skall förkunna evangeliet med en sådan tro och och ett så stort allvar att det kommer att väcka intresse. Genom de ord de talar, de böner de sänder upp, det inflytande de har, skall de så frön som kommer att bära frukt till Guds ära. Det skall inte förekomma någon tvekan. rätt

(119) Basunen måste ha ett särskilt ljud. Folks uppmärksamhet skall riktas mot den tredje ängelns budskap. Låt inte Guds tjänare handla som människor som går och sover, utan som människor som förbereder Kristi återkomst. - Review and Herald, 2 mars 1905. rätt

(119)Vårt uppdrag att förkunna sanningen. - I särskild bemärkelse har sjundedagsadventisterna ställts i världen som väktare och ljusbärare. Åt dem har anförtrotts det sista varningsbudskapet till en förlorad värld. På dem lyser ett underbart ljus ifrån Guds ord. Ett arbete av största betydelse har anförtrotts dem, nämligen att förkunna den första, (119) den andra och den tredje ängelns budskap. Ingen annan uppgift har så stor betydelse. De får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet. rätt

(120)De allvarligaste sanningar som någonsin har anförtrotts människor har getts till oss för att vi skall förkunna dem för världen. Att förkunna dessa sanningar är vår uppgift. Världen skall varnas, och Guds folk skall vara trogna mot den förtroendeuppgift som tilldelats dem. . . . . . rätt

(120)Skall vi vänta till dess att profetiorna om ändens tid har blivit uppfyllda, innan vi säger något om dem? Vilket värde skulle då våra ord få? Skall vi vänta till dess att Guds straffdomar drabbar överträdaren, innan vi visar honom hur han skall undgå dem? Var är vår tro på Guds ord? Skall det som förutsagts, gå i uppfyllelse innan vi tror på vad han har sagt? Med klara, tydliga strålar har ljuset kommit till oss som visar att Herrens stora dag är nära, att den står för dörren. - Vittnesbörden band 9, s. 19, 20. (1909) rätt

(120)Kännetecknet får inte tappas bort. – I detta stora arbete får ingen tid spillas i onödan. Vi får inte förlora kännetecknet. Tiden är för kort för att börja uppenbara allt som kan uppenbaras. Evigheten är nödvändig för att vi skall kunna förstå hela Skrifternas längd och bredd, höjd och djup. .... rätt

(120) På ön Patmos uppenbarades för aposteln Johannes det som Gud önskade att han skulle ge vidare till folket. Studera dessa uppenbarelser. Här är ämnen som är värda att vi begrundar, stora och innehållsrika lektioner, som hela änglaskaran nu försöker föra vidare. Betrakta Kristi liv och karaktär och studera Hans medlargärning. Här är gränslös visdom, gränslös kärlighet, gränslös rättfärdighet och gränslös barmhärtighet. Här är djup och höjder, längder och bredder som vi kan begrunda. Oräkneliga pennor har använts för att presentera Kristi liv, karaktär och medlargärning för världen. Ändå har varje människa, genom vilken den Helige Ande har (121) arbetat, framställt dessa ämnen i ett ljus som är friskt och nytt, allt efter det mänskliga ombudets sinne och ande. .... rätt

(121) Vi önskar ha sanningen, sådan som den är i Jesus, ty vi vill att folk skall förstå vad Kristus är för dem, och vilket ansvar de har för att ta emot Honom. Som Hans representanter och vittnen behöver vi komma fram till full förståelse av frälsande sanningar som fås genom erfarenheter. - Review and Herald, 4 april 1899. rätt

(121)Framhålla särskilda sanningar. - . Som de, vilka har gett högtidliga löften till Gud, och som har utsetts till budbärare från Kristus, som tjänare av Guds nåds hemligheter, står vi under förpliktelse, att noga förmedla hela Guds råd. Vi skall icke göra de särskilda sanningar, som har åtskilt oss från världen och gjort oss till det vi är, mindre framträdande; för de innebär eviga konsekvenser. Gud har gett oss ljus avseende de ting, som nu inträffar under den sista återstoden av tiden, och med penna och röst skall vi förkunna sanningen för världen, inte på ett tamt och tandlöst sätt, utan i Andens framhävande och Guds kraft. - Vittnesbörd till predikanter s. 470. (1890) rätt

(121)Ett Sjundedags-Adventistiskt budskap. - Skall vi i denna tid, när vi är så nära slutet, bli så lika världen i livsstil, att människor förgäves får leta efter det folk som kallas Guds folk? Kommer somliga att sälja ut våra särskilda karaktärsdrag som Guds utvalda folk, för några av de fördelar som världen kan ge? Skall det anses så värdefullt att bli accepterad av dem som överträder Guds lag? Skall de som Herren har kallat Sitt folk tro att det finns någon större kraft än den store JAG ÄR? Skall vi eftersträva att utplåna trons särskilda kännetecken, som har gjort oss till Sjundedags Adventister? rätt

(121) Vår enda säkerhet är att ständigt stå i ljuset från Guds ansikte. - Manuskript 84, 1905. rätt

(122) (122) Ett glatt budskap om sanningen för vår tid. - Nu, just nu, skall vi förkunna sanningen för vår tid, med självförtroende och med kraft. Slå inte an en enda sorglig ton, sjung inga begravningssånger. - Brev 311, 1905. rätt

(122)Överbevisade av betydelsen av vittnesbörd. - Gud förmedlar till människors sinnen bestämda gudomliga dyrbara skatter av sanning, avsedda för vår tid. Gud har räddat dessa sanningar undan villfarelsens sällskap, och har satt in dem i deras rätta ramar. När dessa sanningar får sin rätta plats i Guds stora plan, när de framställs på rätt sätt och med allvar, och presenteras på ett intelligent och seriöst sätt och med vördnadsfull respekt av Herrens tjänare, kommer många allvarligt sinnade att komma till tro, - eftersom bevisen är så tydliga -, eftersom bevisen är så tydliga, utan att vänta på att någon svårighet som skulle kunna dyka upp i deras sinnen, skall avlägsnas. - Manuskript 8a, 1888. rätt

(122)Fängsla folks uppmärksamhet
Med extraordinära metoder.
- I dagens städer, där det finns så mycket som behagar och är tilldragande, kan man inte intressera folket med normala ansträngningar. Församlingstjänare som Gud utsett kommer finna det nödvändigt att framföra särskilt stora ansträngningar för att fängsla folkmassornas uppmärksamhet. Och när de lyckas föra samman ett stort antal människor måste de bära fram budskap av en karaktär så mycket utöver den vanliga ordningen att människor väcks upp och varnas. De måste använda varje medel som möjligen kan tänkas ut för att sanningen skall framställas tydligt och klart. - Vittnesbörden band 9, s. 109. (1909) rätt

(122)Tänka ut nya och ovanliga planer. - Låt varje medarbetare i Mästarens vingård studera, planera och lägga fram metoder (123) för att nå människor där de är. Vi måste göra något utöver det vanliga. Vi måste fånga deras uppmärksamhet. Vi måste vara djupt seriösa. Vi befinner oss på gränsen till svåra tider och tider med svårigheter som vi knappast har kunnat förställa oss. - Brev 20, 1893. rätt

(123)Kristus använde olika metoder. - Från Kristi arbetsmetoder kan vi lära oss många värdefulla lektioner. Han använde inte bara en enda metod, utan försökte på olika sätt att vinna skarornas uppmärksamhet. Sedan förkunnade Han evangeliets sanningar för dem. - Review and Herald, 17.jan 1907. rätt

(123)Genom enkel uppriktighet drog Han de stora skarorna till Sig. - Hans budskap om nåd varierades och avpassades efter lyssnarnas, behov. Han kunde "hugsvala den trötte" (Jes. 50:4) med ett ord i rätt tid, eftersom "ljuvlighet" var utgjuten över hans läppar (Ps. 45:3), så att han kunde förmedla sanningens skatter till människorna på det mest tilldragande sätt. Han ägde en taktfullhet som gjorde att han kunde nå fram till dem som var fyllda av fördomar. Han kunde överraska dem med illustrationer som tilldrog sig deras uppmärksamhet. Med fantasins hjälp nådde han fram till människorna. Sina illustrationer hämtade han från förhållandena i det dagliga livet. Även om de var enkla, låg det en sällsam och djup innebörd i dem. Fåglarna, liljorna på marken, sädesslagen, herden och fåren – med sådana saker belyste Jesus odödliga sanningar. När det senare hände att hans åhörare fick se dessa saker i naturen, påminde detta dem alltid om hans ord. Jesu illustrationer påminde dem ständigt om hans undervisning. rätt

(123)Jesus smickrade aldrig människor. Han sade aldrig någonting som kunde stimulera deras böjelser eller inbillningsförmåga, inte heller berömde han dem för deras fyndighet, men djupsinniga, fördomsfria, tänkande människor tog emot hans undervisning och fann, att den ställde deras klokhet på prov. De förundrade sig över den andliga sanning som fick sitt uttryck i detta enkla (124) språk. Människor med den högsta utbildning greps av hans ord, och de okunniga fick alltid nytta av hans undervisning. Han hade ett budskap till de mest okunniga, och han fick också de kringboende folken att förstå, att han hade ett budskap också till dem. rätt

(124)Hans kärleksfulla medkänsla verkade som läkedom på trötta och nedtyngda sinnen. Mitt i den oro som illasinnade fiender rörde upp omkring honom, omgavs han av en fridens och stillhetens atmosfär. Skönheten i hans ansikte, hans älskliga väsen och framför allt den kärlek som kom till uttryck i blick och tonfall, tilltalade alla som inte var förhärdade av otro. Om det inte hade varit för den milda, medkännande anda, som lyste ut från allt han sade och från hans blick, så skulle han inte ha dragit så stora skaror till sig som nu var fallet. De sjuka som kom till honom, kände att han var intresserad av dem som en trofast och kärleksfull vän. De ville veta mer om de sanningar om vilka han undervisade folket. Himmelen kom nära. De längtade efter att vara i hans närhet, så att hans kärleks tröst ständigt kunde nå dem. - Vändpunkten s. 242-243 (1898) rätt

(124)Dra till sig och hålla kvar stora skaror - . De, som vill studera Kristi sätt att undervisa och lära sig att följa Hans väg, kommer att kunna samla och hålla stora skaror samlade nu liksom Kristus höll folket samlat på Sin tid. . . . . Men när ni förkunnar sanningen i dess praktiska karaktär för människorna, därför att ni älskar dem, så kommer själar att låta sig övertygas, därför att Guds Helige Ande kommer att göra intryck på deras hjärtan. rätt

(124)Utrusta er med ödmjukhet. Be om att änglar från Gud måtte komma er nära, för att göra intryck på sinnet. Det är nämligen inte ni som använder den Helige Ande, utan den Helige Ande måste använda er. Det är den Helige Ande som gör sanningen överväldigande och effektfull. Förkunna alltid praktisk sanning för folket.” – Vittnesbörden band 6, s. 57. (1900) rätt

(125) (125) Platser. - Herren har gett mig ljus över att det inte är den bästa planen att vi skall visa vad vi tänker göra, ty så fort våra avsikter tillkännages, kommer våra fiender att blockera vägen. Predikanter skulle kallas till fältet för att motarbeta sanningens budskap. Skarorna kommer att varnas från talarstolen, ... och säga vad adventisterna har tänkt göra. rätt

(125) Från det ljus jag har fått från Herren, har jag en varning till våra bröder. Håller inte de kloka härförarna sina rörelser strängt hemliga för att fienden inte skall känna till deras planer och därigenom kunna motarbeta dem? Om fienden inte känner till deras rörelser, har de ett försteg. rätt

(125) Vi skall studera fältet noggrant och inte tro att vi måste använda samma metoder på alla platser. Om vi handlar klokt, utan det minsta prål, och inte upphör att utmana fienden, om vi går framåt med den ena sanna punkten efter den andra, och ställer samman de viktigaste och mest själsprövande [sanningarna], då kommer Herren att sörja för resultatet. ... rätt

(125) Vänta, res tälten när tiden för lägermötena kommer. Sätt upp dem snabbt, och affischera om mötena. Oavsett hur ni gjort tidigare, behöver det inte nödvändigtvis upprepas på samma sätt. Gud skulle vilja att ni följer nya och oprövade sätt. Avbryt människor - överraska dem. - Manuskript 121, 1897. rätt

(126)Taktfullhet, inte bedrägeri. – Ni skall inte känna att hela sanningen skall sägas till icke-troende vid varje tillfälle. Ni bör omsorgsfullt planera vad ni skall säga och vad som skall lämnas osagt. Detta är inte att bedra. Det är att arbeta som Paulus arbetade. Han säger: "Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte.” Ni måste variera ert arbete, och inte tro att en metod kan följas varje gång och till alla platser. För er kan era vägar vara som en stor framgång, men om ni hade större taktkänsla, mer av ormens listighet, skulle ni se många fler verkliga resultat av ert arbete. - Brev 12, 1887. rätt

(126)Dålig sal, dålig reklam. - Jag är övertygad om att vi kunde ha haft en god akustik, om våra bröder hade fått en lämplig sal att samla folk i. Men de förväntade sig inte så mycket, och därför fick de inte så mycket. Vi kan inte förvänta oss att folk kommer för att höra impopulära sanningar, när det står att mötena hålls i ett källarrum, eller i en liten sal som endast har plats för ett hundratal personer. .... Med sin bristande tro, gör våra arbetare det ibland mer besvärligt för sig själva. - Historiska skisser, s. 200. (1886) rätt

(126)På Guds eget sätt. - Det är inte genom det yttre som män och kvinnor skall lära sig vad sanningen för vår egen tid omfattar. Våra arbetare skall praktisera sträng sparsamhet. Gud förbjuder allt slöseri. Varje dollar vi har skall användas med eftertanke. Det skall inte förekomma några stora uppvisningar. Guds pengar skall användas till att föra arbetet framåt på Hans eget sätt, den verksamhet som Han har förklarat skall utföras i vår värld. - Brev 107, 1905. rätt

(126)Uppvisning är dålig reklam. - De stora städerna skall varnas, men - min bror – alla metoder som de använder är inte de rätta. Du tror att det står dig fritt att använda alla pengar du vill för att få folks uppmärksamhet. Men kom ihåg att i Herrens vingård finns det många, många platser som skall bearbetas, och att varje dollar behövs. rätt

(127) (127) Gud är inte så glad åt de många medel du använder på att göra reklam för möten, inte heller för det sätt du utför ditt arbete på inom andra områden. Det yttre står inte i överensstämmelse med Guds Ords principer. Han vanäras genom era dyra förberedelser. Tidvis gör ni något som motsvarar att strimla vilda kalebassrar och lägga dem i grytan. Denna framställning gör smaken av sanningen alltför stark i den färdiglagade rätten. Människan upphöjs. Sanningen främjas inte, utan hindras. Förnuftiga män och kvinnor kan se att teatermässiga uppvisningar inte står i överensstämmelse med det allvarliga budskap ni förmedlar. - Brev 190, 1902. rätt

(127)Besvikelser över resultaten från dyra metoder. – Skär ner omkostnaderna för reklam inför era möten. Om det kommer in mycket pengar vid kollekterna vid dessa möten, så använd dessa pengar till att fortsätta era ansträngningar på nya platser. rätt

(127) Hyr inte världsliga musiker, om det kan undvikas. Samla sångare som vill sjunga med anden och även med förståelse. Den extra uppvisning ni någon gång gör, för med sig onödiga extra omkostnader som bröderna inte borde tillfrågas om att täcka, och efter en tid kommer också ni att finna, att icke-troende inte vill täcka dessa omkostnader. .... rätt

(127) Jag ber er att inte fortsätta med dessa dyra arbetsmetoder. Jag måste berätta för er att Herren inte godkänner dessa metoder. Och de uträttar inte det som ni tror att de gör. - Brev 51, 1902. rätt

(127)Måste vara beroende av Gud. - Det uträttas mycket mer från Himlens universum, än vi har någon föreställning om, för att förbereda vägen så att själar kommer att omvändas. Vi vill arbeta i överensstämmelse med Himlens budbärare. Vi önskar oss mer av Gud. Vi (128) vill inte känna att det är vårt tal och våra predikningar som skall utföra arbetet. Vi vill känna att om folket inte kan nås genom Gud, så kommer det aldrig att nås. – Manuskript 19b, 1890. rätt

(128)Studera metoder att närma sig. - . Uppdraget att vinna själar för Kristus kräver en omsorgsfull förberedelse. Man kan inte gå in i Herrens tjänst och vänta sig den största framgång utan den fostran som är nödvändig. . . . Arkitekten kan berätta hur lång tid det tog för honom att lära sig utarbeta planer till ett smakfullt och bekvämt hus. Så är det inom alla yrken som människor är sysselsatta inom. Skulle Kristi tjänare visa mindre flit i sin förberedelse för en gärning som är av oändligt mycket större betydelse? Skulle de vara okunniga när det gäller sätt och medel som skall användas i arbetet med att vinna själar? Det krävs en god kunskap om den mänskliga naturen, ingående studier, omsorgsfullt tänkande och allvarlig bön för att veta hur man skall närma sig män och kvinnor i de omfattande ämnen som gäller deras eviga frälsning. - Evangeliets tjänare norsk s. 66. (1915). rätt

(128)Framgångsrika och uttrycksfulla reklammetoder
Vår verksamhet bedöms utifrån vår reklam.
Karaktären och betydelsen av vår verksamhet bedöms av de ansträngningar som görs för att kraftigt göra verksamheten offentligt känd. När dessa ansträngningar är så begränsade, ger de intryck av att det budskap vi förmedlar inte är värt uppmärksamhet. - Historiska skisser, s. 200. (1886) rätt

(128)Kloka reklammetoder. - Det är i sanning nödvändigt att med gott omdöme lägga ut pengar på att annonsera mötena och på att föra verket stadigt framåt. Ändå kommer man finna att styrkan hos varje arbetare inte ligger (129) i dessa yttre makter, men i en tillitsfull förtröstan på Gud, i uppriktig bön till Honom om hjälp, i lydnad för Hans ord. - Vittnesbörden band 9, s. 110. (1909) rätt

(129)Finna metoder att nå folk på. - Det behövs arbetare med klar tankegång för att finna metoder att nå folk med. Någonting måste göras för att bryta ner de fördomar mot sanningen som finns i världen. - Brev 152, 1901. rätt

(129)Artiklar i världsliga blad. - Människor kommer att förvanska de lärosatser vi tror på och lär ut som bibelsanningar, och det är nödvändigt att kloka planer läggs fram för att vi i fortsättningen skall ha rätt att sätta in artiklar i världsliga blad, ty det kommer att vara ett sätt att väcka själars ögon så att de ser sanningen. Gud kommer att resa upp män som kommer att utrustas till att så vid alla vatten. Gud har gett stort ljus över viktiga sanningar, och detta måste bli känt i världen. - Brev 1, 1875. rätt

(129)Unik reklam för affärsfolk. - Med intensivt intresse ser Gud på den här världen. Han har lagt märke till människors förmåga till tjänst. Ned genom generationerna har Han räknat in Sina tjänare, både män och kvinnor och har berett vägen för dem och sagt: "Jag skall sända Mina budbärare till dem och de skall se ett stort ljus lysa mitt i mörkret. Vunna till tjänst för Kristus kommer de att använda sina förmågor till Mitt namns ära. De kommer att gå framåt för att arbeta för Mig med iver och hängivenhet. Genom deras ansträngningar kommer sanningen att tala till tusentals, på det mest tvingande sätt och andligt blinda människor kommer att kunna se och kommer att se Min frälsning. rätt

(129) Sanningen skall i så hög grad att dra uppmärksamheten till sig, att den som färdas förbi kan läsa om den. Vägar för att nå fram till hjärtan kommer att tänkas ut. Några av metoderna i detta arbeta kommer att skilja sig från de tidigare (130) metoderna, men låt ingen, på grund av detta, blockera vägen med kritik." - Review and Herald, 30.sep. 1902. rätt

(130)Utnyttja tryckeriet. - Vi måste använda alla försvarliga medel för att föra ljuset till folket. Använd tryckeriet och alla sorters reklam, som väcker uppmärksamhet på arbetet. Detta bör inte betraktas som oväsentligt. I varje gathörn ser ni plakat och notiser, som berättar om de olika saker som händer, somliga av dem av den mest förkastliga karaktär. Skall de, som har livets ljus, vara tillfreds med de svaga ansträngningar som görs för att vägleda massornas uppmärksamhet till sanningen? rätt

(130)De som blir intresserade måste möta hårklyverier and förvrängningar från populära tjänare och de vet inte hur de skall besvara dessa. Den sanning som förkunnas av en levande förkunnare borde ges ut i en så kortfattad form som möjligt och spridas vida omkring. Låt så långt som möjligt de viktiga predikningarna på våra lägermöten tryckas i våra tidningar. Därigenom kan den sanning som delgavs ett begränsat antal finna vägen till många människors sinnen. Och där sanningen har blivit oklart framställd, får folk ett tillfälle att få veta vad predikanten har sagt. rätt

(130)Sätt ert ljus på en ljusstake, så att det kan lysa för alla, som är i huset. Om sanningen har getts till oss, skall vi göra den så tydlig för andra, att den mest uppriktige kan känna igen den och glädja sig vid dess klara strålar. - Vittnesbörden band. 6, s. 36, 37. (1900) rätt

(130)Undvik uppståndelse och oro - Jag hade inte något särskilt gott intryck av de inledande uppseendeväckande affischerna från dina möten. Det har en anstrykning av fanatism. . .Lägg inte så stark betoning på orden att det skapar oro. När Herren är beredd för långt framskriden fördömelse av onda (131) städer, kommer Han att låta Sitt folk veta det. Men detta kommer att ske efter det att dessa onda städer har haft tillfälle att höra ordet och ta emot Ordet handlar om det eviga livet. rätt

(131) Nu är vårt uppdrag att upplysa och undervisa människor om vad Skriften säger. Dörrar är nu öppna så att sanningen kan komma in. Använd dig av tillfället att nå dem som aldrig har hört sanningen. Förklara sanningen, så som Kristus gjorde, på många sätt, med symboler och liknelser. Och Äldste ___s anmärkningsvärda presentation av sanningen med hjälp av grafiska framställningar kan åstadkomma stora framsteg. Låt dessa ting tala till människors sinnen. Uppmuntra inte något som liknar en fanatisk rörelse. Satan arbetar på den linjen, och försöker dra lärjungarna med sig bort genom beskrivningar som, om möjligt, kommer att bedra även de utvalda. - Brev 17, 1902. rätt

(131)Uppseendeväckande affischer. – Uppseendeväckande affischer skadar Guds verks utbredande. - Review and Herald, 5. juli, 1906. rätt

(131) Jag försäkrar att vi ber för er och för ert uppdrag i New York city. Men var vänlig ta bort dessa uppseendeväckande affischer från era möten. Om en fanatisk våg skulle drabba New York nu, kommer Satan att arbeta på människors sinnen, och sätta i gång något som ingen av er är beredda att hantera. Det är inte upphetsning vi behöver nu, utan ett lugnt, tillförlitligt arbete med att undervisa människor. - Brev 17, 1902. rätt

(131)Evangelisten som omtalas offentligt.
Stolthet hör inte dit.
- Att skryta om egna förtjänster är helt malplacerat. . . . Hemligheten bakom framgången finns inte att hämta i vår (132) visdom eller ställning inom samfundet, inte heller i hur många talenter vi fått ansvar för. - Såningsmannen s. 333, 336. (1900) rätt

(132)Inte på världens sätt - Vi skall inte göra världens sätt att handla till vårt. Vi skall ge världen ett ädlare exempel, visa att vår tro är av hög och upphöjd karaktär. . . Därför bör alla konstiga idéer och personliga särdrag och snävare planer som kommer att ge ett falskt intryck av arbetets storhet, undvikas. - Brev 14, 1887. rätt

(132)Ingen felaktig framställning för att vinna folks ynnest. – Vi skall inte på ett felaktigt sätt framställa den tro vi bekänner oss till, för att vinna folks ynnest. Gud föraktar förvrängningar och undanflykter. Han kommer inte att tolerera att en person säger en sak men inte gör det. Det bästa och ädlaste arbetet utförs med ett ärligt uppträdande. - Brev 232, 1899. rätt

(132)Kristus kallade Sig inte ”professor”. - Det är inte ditt sökande efter en framstående ställning som kommer att göra dig stor i Guds ögon, utan det är det ödmjuka livet i godhet, ödmjukhet, troheten och renhet som kommer att göra dig till föremål för himmelska änglars särskilda ledning. Den Människa som är vårt föredöme, räknade inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan tog på Sig vår fallna natur och levde i nästan trettio år i en avsides belägen stad i Galileen, dold bland kullar. Hela änglahären stod under Hans kommando. Trots detta gjorde Han inte anspråk på att vara något stort eller upphöjt. Han kallade Sig inte ”professor" för att tillfredsställa Sig Själv. Han var en snickare, och betjänade dem som Han arbetade för. - Brev 1, 1880. rätt

(132)Kristus tillrättavisade deras fåfänga. - . Han klandrade också den fåfänga som visade sig i att man eftertraktade titeln "Rabbi" eller "Mästare". En sådan titel, sade han, tillkommer inte människor (133) utan Kristus. Präster skriftlärde och rådsherrar, ja, till och med lagens uttolkare och övervakare var allesammans bröder, barn av en fader. Jesus inpräntade hos folket att de inte skulle ge någon människa en titel som antydde, att han härskade över deras samveten eller deras tro. rätt

(133)Om Jesus vore på jorden idag, omgiven av dessa som bär titeln "kyrkoherde" eller "biskop" och tilltalas "ers högvördighet", skulle han då inte upprepa sina ord: "I skolen icke låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus." Bibeln förklarar om Gud: "Heligt och fruktansvärt är hans namn." – Ps. 111:9. Vilken människa är berättigad till en sådan titel. - Vändpunkten s. 609. (1898) rätt

(133)Ingen rätt till titeln "ärevördig". - Standarden för vad som utgör en sann utbildning får inte sänkas. Den måste höjas långt över vad den är nu. Det är inte människor som vi skall upphöja och dyrka, utan Gud, den ende sanne och levande Guden, som vår gudsdyrkan och vördnad passar till. rätt

(133) Enligt Skrifternas lära vanärar det Gud att kalla predikanter "ärevördiga". Ingen dödlig människa har rätt att lägga detta ord till sitt eget eller någon annan människas namn. Det tillkommer endast Gud att utmärka Sig Själv från alla andra. De som gör anspråk på denna titel tillskriver sig själva Guds heliga ära. De har ingen rätt till det stulna ordet, oavsett vilken position de måtte hava. "Heligt och vördnadsvärt är Hans namn." Vi vanärar Gud när vi använder detta ord, där det inte hör hemma. - Youth's Instructor, 7. juli, 1898. rätt

(133)Små män behandlar stora ämnen - Evangeliets tjänare skall presentera sanningen för vår tid i dess enkelhet, genom att Guds välsignelse gör Skriften (134) nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. "På ett rätt sätt portionera ut sanningens ord" - detta är det ord som borde talas av alla våra predikanter. rätt

(134) Men långt, långt borta från detta, har många av predikanterna avlägsnat sig från Kristi planer. Människors beröm eftertraktas, och de använder all sin skicklighet till att försöka jaga efter och presentera märkliga saker. Herren befaller mig att råda dem till att vandra med honom i ödmjukhet och under bön. . . Var villiga att vara små människor som behandlar stora ämnen. - Manuskript 62, 1905. rätt

(134)Inga märkliga människor. - Vi har inga stora människor bland oss, och inga som behöver göra sig till något de inte är, märkvärdiga människor. Det är inte vishet av en enskild person att bete sig som om han hade stor begåvning, som om han var en Moody eller en Sankey. - Review and Herald, 8.dec. 1885. rätt

(134)Budskapet i centrum, inte människan. - Den predikant som har lärt av Kristus kommer alltid att vara medveten om att han är en Guds budbärare, med uppdrag från Honom att utföra ett arbete för såväl tid som evighet. Ingen del av hans uppdrag bör dra uppmärksamheten mot honom själv, hans kunskap eller hans förmåga, utan hela hans mål bör vara att föra syndare till ånger, och att genom både föreskrift och exempel, visa dem till Guds Lamm som tar bort hela världens synd. Självet bör döljas i Jesus. Sådana män kommer att tala som de som är medvetna om Guds kraft och auktoritet, och att fungera som språkrör för Honom. Deras predikningar kommer att ha ett allvar och en glöd, som kommer att leda syndare till att se sitt förlorade tillstånd, och ta sin tillflykt till Kristus. - Review and Herald, 8. aug. 1878. rätt

(134)Johannes bara en röst - Med trons blick vänd mot Återlösaren hade Johannes stigit upp till självförnekelsens höjd. (135) Han försökte inte dra människorna till sig själv, utan för att i stället lyfta dem allt högre tills de vilade hos Guds Lamm. Han själv hade endast varit en röst, ett rop i öknen. - Evangeliets tjänare s. 56 (n 39). (1915) rätt

(135)Människor som Johannes är kallade i dag. - . Till att inneha en hög ställning inför människor upphöjer himmelen den som i likhet med Johannes Döparen intar en anspråkslös plats inför Gud. Den efterföljare som är mest lik ett barn är den duktigaste i arbetet för Gud. De himmelska väsendena kan samarbeta med den som inte försöker upphöja sig själv utan arbetar för att rädda människor.. - Vändpunkten s. 436. (1898) rätt

(135)Arbetet ödeläggs genom självförhärligande. - Det är ingen religion i att upphöja sig själv. Den som har som mål att förhärliga sig själv kommer en gång att bli tvungen att konstatera att han är helt utan den nåd som är det enda vilket kan göra honom till en effektiv Kristi tjänare. Överallt där stolthet och självtillräcklighet får styra, där är verksamheten förstörd.. - Såningsmannen s. 334. (1900) rätt

(135)En människas verkliga måttstock. - Kristet värde är inte beroende av strålande begåvningar, hög börd eller mirakulösa krafter, utan av ett rent hjärta - ett hjärta som renats och förädlats och som inte upphöjer självet, utan som genom att skåda Kristus återspeglar den sedan länge förlorade gudomliga avbilden, Brev 16, 1902. rätt

(135)Endast Jesus. - Om de bestämt vägrar att bygga på mänsklig visdom eller att upphöja sig själva, kommer de att kunna utföra ett arbete som skall kunna bestå mot Satans angrepp. Många kommer att vända sig från mörkret till ljuset. Många församlingar kommer att upprättas. Människor kommer att bli omvända, inte till de mänskliga förmedlarna utan till Kristus. Det egna jaget kommer att hållas i bakgrunden och endast Jesus, mannen från Golgata, kommer att framträda.. - Löftestiden, s. 278. (1911) rätt

(136) (136) Undvik uppvisning och sensationer.
Framgång beror inte på yttre uppvisning.
Somliga predikanter begår det misstaget att de menar att framgång beror på om man kan dra till sig stora församlingar genom yttre uppvisning och att sedan förkunna sanningen på ett dramatiskt sätt. Detta är att använda allmän eld i stället för den heliga eld som Gud har tänt. Herren förhärligas inte genom ett sådant tillvägagångssätt. Hans verk skall inte föras till fullbordan genom affischer som väcker uppseende och dyrbara uppvisningar, utan genom att man följer Kristi metod. "Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot." Det är den nakna sanningen, som likt ett skarpt, tveeggat svärd skär åt båda hållen och väcker upp dem, som är döda i överträdelser och synder, till andligt liv. Människorna kommer att upptäcka evangeliet, när det förmedlas till dem på ett sätt, som motsvarar Guds avsikter. - Evangeliets tjänare. s. 383 (n 283). (1915). rätt

(136)Sunda metoder. - Det finns personer som är beredda att gripa tag i något med vars hjälp de kan överraska folk för att väcka deras fruktan och påbörja ett märkligt arbete som kommer att förstöra det goda arbete som har påbörjats på rätt sätt. . . rätt

(136) De som arbetar med Ordets stora, omfattande och förädlande sanningar måste alltid visa en djup, seriös, brinnande men lugn anda, full av sunt förnuft, så att motståndarnas mun kan stoppas. Uppmuntra inte en fanatisk våg som kommer att fördärva ett uppdrag som påbörjats på rätt sätt, och som förs vidare med Guds Ord i era händer. . . rätt

(136) De som är engagerade i det stora, förädlande arbetet i New York skall inte tro att några märkliga saker måste tillföras och blandas in i deras arbete, som bevis för den (137) övernaturliga karaktär i arbetet, genom att sätta på det ett sigill att det är från Gud. Deras uppdrag är att tala till folk i ödmjuk, förtröstansfull tro, be Gud om råd, att inte följa sina egna idéer, inte sätta sin tillit till fantasifulla saker som väcker deras sinnen som är döda i lagöverträdelser och synder. Sanningens system som finns i Guds Ord, förmår ge sådana intryck som den store Läraren vill skall göras på intellektet. - Brev 17, 1902. rätt

(137)Sänk aldrig sanningen ned till en låg nivå. – Sänk aldrig sanningen ned på en låg nivå för att nå nyomvända, utan försök att föra den syndige och fördärvade upp på Guds lags höga standard. - Manuskript 7, 1900. rätt

(137)Avstå från all teatral uppvisning. - Jag har ett budskap till dem som har ansvar för vårt arbete. Uppmuntra inte människor som är engagerade i detta till att tro att de måste proklamera det högtidliga och heliga budskapet på ett teatraliskt sätt. Inte det allra minsta av vad som har med teater att göra får föras in i vårt arbete. Guds verk skall ha en helig och himmelsk form. Låt allt som har med förmedlingen av budskapet för vår tid att göra, bära ett gudomligt avtryck. Låt inget av teatralisk natur tillåtas, ty den här världen kommer att ödelägga arbetets helighet. rätt

(137) Jag har instruerats om att vi kommer att möta alla tänkbara erfarenheter och att människor kommer att försöka föra in främmande prestationer i Guds verk. Vi har mött sådana saker på många platser. Vid mina allra första uppgifter gavs budskapet att alla teatrala uppvisningar skulle förhindras och förbjudas i samband med att sanningen för vår tid förkunnades. Människor som menade att de hade ett fantastiskt uppdrag att utföra försökte lägga sig till med ett främmande uppträdande och att visa upp egendomligheter genom kroppsliga övningar. Det ljus jag fick var: "Ge inte detta något (138) gillande." Dessa uppträdanden som smakade teater har inte sin plats i proklamerandet av de högtidliga budskap som vi har anförtrotts. rätt

(138) Fienden kommer att vaka noggrant och kommer att utnyttja varje tillfälle som infinner sig för att förnedra sanningen genom att införa ovärdiga uppvisningar. Ingen av dessa uppvisningar skall uppmuntras. De dyrbara sanningar som vi har fått, skall uttalas i all sin högtidlighet och med helig vördnad. - Manuskript 19, 1910. rätt

(138)Risk för sensationell undervisning. - Ni måste förvissa er om en ren och obesmittad religion inte är en sensationell religion. Gud har inte ålagt någon att ta på sig uppgiften att uppmuntra till spekulativa doktriner och teorier. Mina bröder, håll dessa saker borta från er undervisning. - Australasiatiska unionskonferensens anteckningar. 15 mars, 1904. rätt

(138)Undvik fanatism. - Vi skall inte uppmuntra till en entusiasm som utlöser iver för ett tag, men snabbt dör ut, och lämnar modlöshet och depression efter sig. Vi behöver Livets bröd som kommer ned från himlen ger själen liv. Studera Guds ord. Låt dig inte styras av känslor. Alla som arbetar i Herrens vingård måste lära sig att känslor inte är tro. Det är inte alltid nödvändigt att vara i ett exalterat tillstånd. Men det är nödvändigt att ha en fast tro på Guds ord som Kristi kött och blod. rätt

(138) Dem, som utför Herrens verk i våra städer måste stänga och låsa dörrarna mot sinnesrörelser och fanatism. Guds ord är vår helgelse och rättfärdighet, eftersom det är andlig föda. Att studera det är som att äta blad från Livets träd. Inget är mer upplyftande för Guds tjänare än att lära sig Skriften precis så som Kristus lärde ut den. (139) Guds ord innehåller gudomlig näring, som stillar aptiten efter andlig mat. - Brev 17, 1902. rätt

(139)Dyra och egendomliga metoder. - Du har valt att arbeta på ett sätt som tröttar ut dig och som slukar en massa pengar. rätt

(139) Detta stora utlägg av medel har presenterats för dig i sin sanna form, och du har fått dig tillsagt att sådan arbetsmetod inte står i överensstämmelse med Guds vilja. Dina dyra och egendomliga arbetsmetoder kommer först göra ett starkt intryck på människor, men de kommer snart att dra den slutsatsen att dessa uppvisningar förs för att dra uppmärksamhet till dig själv, din hustru och dina barn. Den stora kostnaden står inte i överensstämmelse med de högtidliga sanningar som förmedlas. Självet ställs ut till beskådande. - Brev 205, 1904. rätt

(139)Inte efterapa världen. - Vi har att göra med ämnen som omfattar eviga intressen, och vi skall inte efterapa världen i något avseende. Vi skall vara noggranna med att följa i Kristi fotspår. Hans andel är tillräcklig och kan möta alla våra brister och behov. - Manuskript 96, 1898. rätt

(139) Vår framgång kommer att bero på om uppdraget utförs i den enkelhet som Kristus framförde det, utan några teatraliska uppvisningar. - Brev 53, 1904. rätt

(139) Var uppmärksam på de rätta metoderna till framgång
Kristus studerade naturens tankegång.
- Naturens välgörande sätt att fungera utförs inte genom abrupta och plötsliga ingrepp. Människor fick inte lov att ta naturen i sina egna händer. Gud är verksam genom Sina (140) utvalda lagars stöd och lugna verksamhet. Så förhåller det sig med andliga ting. Satan försöker ständigt att åstadkomma effekter genom grova och våldsamma stötar. Jesus däremot fann tillgång till människors sinnen på vägen till deras mest förtroliga tankegemenskap. Han störde deras invanda tankegångar så litet som möjligt, genom abrupta handlingar eller föreskrivna regler. Han ärade människan genom Sin tillit, och hedrade henne därigenom. Han introducerade gamla sanningar i ett nytt och dyrbart ljus. Genom att göra så förvånade Han genom Sina frågor vid tolv års ålder de gamla laglärarna i templet. rätt

(140) Jesus tog på Sig mänsklig natur, så att Han kunde möta mänskligheten. Han för in människor under sanningens förvandlande kraft, möter dem där de är. Han vinner tillgång till hjärtat genom att vinna sympati och tillit, och få alla att känna att Hans identitet med deras natur och intresse, är fullständig. Sanningen kom från Hans läppar, vacker i sin enkelhet, men trots detta klädd i upphöjdhet och makt. Vilken lärare var inte vår Herre Jesus Kristus! Hur ömt behandlade Han inte var och en som uppriktigt frågade efter sanningen, så att Han fick tillgång till dennes vänliga uppmärksamhet, och finna ett hem i hans hjärta. – Manuskript 44, 1894. rätt

(140)Resultaten bestäms av tillgången. - Vi skall stå i den här världen som om köpet av Kristi blod fanns överallt omkring oss, och som om det berodde mycket på våra ord, vårt uppförande och våra arbetsmetoder, om dessa själar blir frälsta eller ej . . . Det beror mycket på hur vi tar itu med arbetat, oavsett om vi kommer att vinna själar som resultat av våra ansträngningar, eller ej. - Manuskript 14, 1887. rätt

(140)Sunda metoder att möta fördomar på. - Bröder, när ni går ut för att arbeta för dem som är bundna av fördomarnas och okunskapens kedjor, behöver ni visa samma gudomliga visdom som Paulus visade. När (141) ni arbetar på en plats där fjällen just har börjat att falla från själars ögon, och de börjat se människor som vandrande träd, var då mycket försiktig med att inte förmedla sanningen på ett sådant sätt att det väcker fördomar, och stänger hjärtats dörr för sanningen. Håll med folk på alla de punkter där vi kan göra det med gott samvete. Låt dem se att du älskar deras själar och vill vara överens med dem, så långt som möjligt. Om Kristi kärlek avslöjas i alla dina ansträngningar, kommer du att kunna så sanningens frön i somligas hjärtan; Gud kommer att vattna de sådda fröna, och sanningen kommer att spira upp och bära frukt till Hans namns förhärligande. rätt

(141) Våra predikanter behöver mer av den visdom som Paulus hade. När han gick för att arbeta för judarna, framställde han inte i första hand Kristi födelse, förräderiet mot Honom, Hans korsfästelse och uppståndelse, trots att detta var särskilda sanningar för den tiden. Först förde han dem steg för steg över de löften som hade getts om en Frälsare, och över de profetior som framhävde Frälsaren. Efter att ha dröjt vid dessa, så att de enskilda delarna stod klara för alla, och de visste att de skulle få en Frälsare, då visade han att denne Frälsare redan hade kommit. Jesus Kristus har uppfyllt alla förutsägelser. Detta var den "teknik" som Paulus drog själarna till sanningen med. Han presenterad sanningen på ett sådant sätt att deras tidigare fördomar inte väcktes och förblindade deras ögon och förvanskade deras omdömesförmåga. - Historiska skisser, s. 121, 122. (1886) rätt

(141) Försiktighet vid presentation av nya ämnen. – Den största omsorg krävs i kontakten med dessa själar. Var alltid på er vakt. Börja inte med de mest motbjudande dragen i vår tro, så att du inte stänger öronen på dem som dessa saker når som en ny uppenbarelse. rätt

(142) (142) Låt sådana delar av sanningen förmedlas till dem, när de kan gripa tag i dem och sätta värde på dem. Även om det kan förefalla främmande och överraskande, kommer många med glädje att känna igen det nya ljus som sprids över Guds Ord. Om däremot sanningen presenteras på ett sådant sätt att de inte kan ta emot den, kommer somliga att gå bort och aldrig komma igen. Dessutom skulle de ge en felaktig framställning av sanningen, och i deras förklaring av vad som sagts, kommer de alltså att förvanska Skriften så att andra människor blir förvirrade. Vi måste utnyttja fördelarna i omständigheterna nu, och förmedla sanningen sådan som den är i Jesus. Det får inte finnas någon kamplysten eller kontroversiell anda i försvaret av sanningen. - Manuskript 44, 1894. rätt

(142)Studera behovet av gemenskap innan ämnena väljs. – Lär känna människor i deras hem. Testa den andliga pulsen och för strid in i lägret. Väck ett intresse. Bed och tro, och du kommer att få en erfarenhet som kommer att vara värdefull för dig. Tag inte upp ämnen som är så djupa att de är svåra att förstå. Bed och tro under arbetet. Väck folk till att göra något. Arbeta i Herrens namn med uthållig iver. - Brev 189, 1899. rätt

(142)Bered jorden för den goda säden. – Kom ihåg att det krävs stor omsorg för att presentera sanningen. Hjälp sinnena framåt med försiktighet. Dröj vid den praktiska gudsfruktan, fläta in detta i dogmatiska predikningar. Kristi lära och kärlek kommer att mjuka upp och bereda hjärtats jord för sanningens goda frön. - Brev 14, 1887. rätt

(142)Väck inte strid eller motstånd. - Lär er att möta människor där de är. Ta inte upp ämnen, som väcker (143) strid. Låt inte er undervisning vara sådan, att den förvirrar.. - Vittnesbörden band 6, s. 58. (1900) rätt

(143)Driv inte folk bort från sanningen. – Det vilar ett högtidligt ansvar på oss att förmedla sanningen till icke-troende på det mest övertygande sättet. Hur noggranna bör vi inte vara med att förmedla sanningen på ett sådant sätt att vi inte driver män och kvinnor bort från den. Religionslärare står där de kan göra mycket gott eller mycket ont. . . Herren kallar på oss att komma till sanningens festbord, och att därifrån gå ut på huvudvägarna och kringliggande områden och nödga själar att komma in, genom att framställa det stora och förunderliga offer som Kristus har gjort för världen. Vi skall förmedla sanningen på samma sätt som Kristus tillsade Sina lärjungar att förmedla den: I enkelhet och kärlek. - Brev 177, 1903. rätt

(143)Hänsynen till präster från andra trossamfund. - Det bör alltid tydligt framgå, att vi är reformatorer, men inte blinda fanatiker. När våra medarbetare går in på ett nytt fält, bör de försöka bli bekanta med prästerna från olika församlingar på den platsen. [* Se också s. 562-564: "Predikanter från andra trosriktningar."] Mycket har gått förlorat genom att detta försummats. Om våra predikanter själva visar sig vänliga och sociala, och inte agerar som om de skämdes över det budskap de förmedlar, kommer det att ha en utomordentligt god effekt, och kan ge dessa präster och deras församlingar goda intryck av sanningen. Under alla omständigheter är det riktigt att ge dem en chans att vara vänliga och tillmötesgående om de vill. rätt

(143) Våra medarbetare bör vara mycket försiktiga, så att de inte ger intryck av att vara vargar som bryter sig in för att ta (144) fåren, utan bör i stället låta predikanterna förstå att deras position och målet för deras mission är att kalla människors uppmärksamhet till sanningarna i Guds ord. Det är många av dessa som är goda mot alla kristna. Här är ett gemensamt område, inom vilket vi kan möta folk från andra trosriktningar, och genom att lära känna dem bör vi uppehålla oss mycket vid ämnen som alla har ett intresse av, och som inte oavsiktligt eller avsiktligt leder till motsättningar. - Review and Herald, 13. juni 1912. rätt

(144)Undvik onödiga barriärer. - När vi kommer till en plats, bör vi inte bygga upp onödiga barriärer mellan oss och andra trossamfund, i synnerhet katolikerna, så att de inte tror att vi är deras öppna fiender. Vi bör inte skapa en onödig fördom i deras sinnen, genom att angripa dem. Det finns många bland katolikerna som lever upp till det ljus de har, mycket bättre än många av dem som hävdar att de tror på sanningen för vår tid, och Gud kommer lika säkert att pröva och testa dem, som Han har prövat och testat oss. - Manuskript 14, 1887. rätt

(144)Andlig synförmåga behövs. - Tiden, den dyrbara tiden, har gått. Gyllne tillfällen har gått outnyttjade förbi, på grund av brist på klar andlig synförmåga och klokt ledarskap när det gäller att planera och tänka ut vägar och medel som gör fienden frustrerad och intar fältet före honom. . . rätt

(144)Slumrande väktare, hur långt framliden är natten? Känner ni inte nattens tid? Känner ni inget ansvar för att ge varningssignal och sända ut varning för vår tid? Om ni inte gör detta, så kom ned från Sions murar, ty Gud vill anförtro er det ljus som Han har att ge. Ljus förmedlas till dem som kommer att återspegla detta ljus till andra. - Manuskript 107, 1898. (145) rätt

(145) (145) God ton, affischering och förberedande åtgärder.
Budbärarens värdighet.
. . Artighet i talarstolen är emellertid nödvändig. Den som predikar evangeliet borde ge akt på sitt uppförande. Eftersom han representerar Kristus, borde hans uppträdande, hans hållning och rörelser vara sådana, att åhörarna inte tar anstöt. Predikanter borde ha god bildning. De borde lägga bort alla besynnerliga vanor, ställningar och rörelser och uppträda enkelt, men ändå värdigt. De borde vara klädda på ett sätt, som motsvarar värdigheten i deras ställning. Deras språk borde i varje hänseende vara allvarligt och väl valt. - Vittnesbörden - band. 1, s. 648, 649. (1868) rätt

(145)Uppförandet. - Men sådant som är felaktigt inträffar ofta från den helgade talarstolen. En predikant samtalar med en annan vid talarstolen framför församlingen. Han skrattar och verkar inte känna något ansvar för Guds verk eller saknar en högtidlig känsla för sin heliga kallelse, vanärar sanningen och för ner det heliga på samma låga nivå som allt annat. - Vittnesbörden band 2, s. 612, 613. (1871) rätt

(145)Ett hån mot Gud. - Ibland har församlingar av Guds folk behandlats med en tarvlighet, som har inneburit ett hån mot Gud och har förstört heligheten och renheten i det heliga arbetet. - Brev 155, 1900. rätt

(145)Spill ingen tid med ursäkter - Många talare spiller sin tid och sina krafter med långa inledningar och ursäkter. Somliga använder nästan en halv timme på detta sätt. Därigenom slösar de bort tiden, och när de kommer till ämnet och försöker inpränta sanningens olika punkter (146) i åhörarnas sinnen, har folk blivit trötta och kan inte inse hur viktiga dessa punkter är. rätt

(146)I stället för att komma med ursäkter för att han skall tala till folket, bör predikanten börja som en, som vet att han har ett budskap från Gud. - Evangeliets tjänare s. 168 (n 122). (1915) rätt

(146)Den offentliga bönen - Böner som hålls i en offentlig församling bör vara korta och sakliga. Gud önskar inte att vi skall göra andaktsstunden tröttande genom långdragna böner. .... Några få minuter är länge nog för varje allmän offentlig bön. - Evangeliets tjänare s. 175 (n 127). (1915) rätt

(146)Bed i djupt känd enkelhet. - Vi behöver inte hålla långa offentliga böner. Vi bör lägga fram våra behov inför Herren i djupt känd enkelhet, och åberopa Hans löften med en sådan tro och tillit att församlingen kommer att förstå att vi har lärt oss att behärska oss i bön till Gud. De skall uppmuntras till att tro att Herren är närvarande vid mötet, och de kommer att öppna sina hjärtan för att ta emot Hans rika välsignelse. Deras tro på er uppriktighet kommer att växa, och de kommer att vara beredda att lyssna med villiga öron till den lärdom talaren ger. - Manuskript 127, 1902. rätt

(146)Snabba och överilade rörelser - Herren gav dig ditt arbete, för att det skulle utföras på ett stillsamt, eftertänksamt sätt, inte för att det skulle forceras fram. Herren tvingar aldrig fram brådstörtade, invecklade handlingar. - Vittnesbörden band 8, 189. (1904) rätt

(146)Undvik att vara grotesk - Vi kan inte bli herdar för hjorden, med mindre vi blir befriade från våra egna, särskilda vanor, tillvägagångssätt, skick, och kläds i Kristi likhet. När vi äter Hans kött och dricker Hans blod, (147) kommer det eviga livets beståndsdelar att stå att finna i vår gärning. Då kommer det inte att förekomma några gamla, ofta upprepade idéer. Då kommer det att förekomma en ny insikt om sanningen. rätt

(147)En del, som står i predikstolen, gör de himmelska budbärarna – som finns i deras närhet – skamsna. Det dyrbara evangeliet, som har kostat så mycket att föra ut i världen, har missbrukats. Det förekommer simpelt och billigt snack, groteska kroppsställningar och grimaser. Somliga talar alldeles för fort, andra talar grötigt och otydligt. Var och en, som talar inför folk, skulle känna det som en högtidlig plikt, att ta sig själv i örat. Han bör först ge sig själv till Herren i fullständig självförnekelse, fast besluten om, att han inte skall tolerera något av jaget, utan vara uppfylld av Jesus. - Vittnesbörd till predikanter s. 339. (1896) rätt

(147)Lägg bort opassande gester och grovt tal. - Guds arbetare bör göra allvarliga ansträngningar för att bli en Kristi representant, lägga bort alla opassande gestikuleringar och grovt tal. Han bör eftersträva ett korrekt språk. Det finns en stor grupp som inte visar hänsyn till hur de talar. Trots detta kan dessa, genom omsorgsfull och smärtsam uppmärksamhet, bli sanningens representanter. Varje dag bör de göra framsteg. De bör inte förringa sin användbarhet och sitt inflytande genom att värna om bristfälligt uppträdande, tonfall eller språk. - Råd till lärare s. 238. (1913) rätt

(148) (148) Behålla intresset
Sanningen bör förvandla.
Låt inte era ansträngningar vara att följa världens väg, utan att följa Guds väg. Yttre uppvisning kommer inte att utföra det verk som Herren vill skall utföras för att väcka de högre klasserna till en överbevisning att de har hört sanningen. Ta inte bort från sanningen dess värdighet och uttrycksfullhet genom inledningar som är mer enligt världens ordning än efter himlens ordning. Låt era åhörare förstå att ni inte håller möten på söndagens kväll för att behaga deras sinnen med musik och andra saker, utan för att förkunna sanningen i dess upphöjdhet, så den måste komma till dem som en varning, som väcker dem ur deras dödliga själviska sömn. Det är den nakna sanningen som likt ett skarpt, tveeggat svärd, skär åt båda hållen. . . rätt

(148) De som i sin tjänst för Gud är beroende av världsliga planer för att få framgång kommer att begå ett misstag. Herren kräver en förändring i ert sätt att arbeta. Han önskar att ni skall praktisera de läxor som lärdes ut under Kristi liv. Då kommer Kristi karaktär att kunna ses på alla möten som ni håller. - Brev 48, 1902. rätt

(148)Evangelistens personlighet. - Våra predikanters ställning kräver en frisk kropp och ett disciplinerat sinne. Ett gott, sunt förnuft, starka nerver och ett muntert temperament kommer att rekommendera evangeliets tjänare överallt. Dessa bör uppsökas och ständigt utbildas. – Vittnesbörden band 3, s. 466. (1875) rätt

(148)Kreativ undervisning - Lärarnas furste sökte nå folk på vägen för deras mest förtroliga umgänge. Han presenterade sanningen på ett sådant sätt att den alltid därefter blev invävd i Hans åhörares innersta minne och sympati. Han undervisade på ett sätt som fick dem att känna att Han fullständigt identifierade Sig med deras intressen och lycka. Hans undervisning var så enkel. Hans illustrationer så passande. Hans ord så sympatiska och så glada, att Hans åhörare blev gripna. rätt

(148) Kristus drog många av sina illustrationer och lektioner från naturens stora skattkammare. Han plockade (149) en lilja och visade Sina åhörare dess enkelhet och förunderliga skönhet. Han pekade på markens gräs och sade: "Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er?" Han vill att vi skall se att det som finns i naturen är ett uttryck för Guds kärlek, och att den, även om det härjats av synd, skall tala till oss som det hem i Eden, där Adam och Eva hade placerats. Han önskar att vi genom detta skall påminnas om den tidpunkt då detta hem skall återupprättas, och jorden skall fyllas med Herrens pris. - Brev 213, 1902. rätt

(149)Han behöll deras intresse. - . Människorna lyssnade till det barmhärtighetens budskap som så fritt förkunnades av Guds Son. De fick del av nådens ord så enkelt och klart, att de blev som "balsam från Gilead" för dem. Den gudomliga handens helande kraft skänkte liv och glädje till de döende och lindring och hälsa till dem som led av sjukdomar. Denna dag tycktes dem vara som en himmel på jorden. De tänkte inte alls på hur länge det var sedan de hade ätit. . . . . rätt

(149)Han som undervisade folket hur de skulle finna frid och lycka, tänkte lika mycket på deras materiella behov som på deras andliga välfärd. De var trötta och medtagna. Där fanns mödrar med spädbarn i sina armar och större barn som klängde sig fast vid deras kläder. Många hade stått i timmar. De hade varit så djupt intresserade av Jesu undervisning att de inte hade tänkt på att sätta sig ned. Folkskarorna var för övrigt så stora att det var fara för att de skulle bli nedtrampade. Jesus gav dem nu tillfälle att vila och sade till dem att sätta sig ned. Det fanns så mycket gräs på platsen att alla kunde sätta sig ned och vila bekvämt. - Vändpunkten s. 365, 365. (1898) rätt

(150)(150) Ett effektivt fängslande program. – Där fick jag en helt annan syn på saken. Tält flyttades till olika platser under lägermötet. Lägermötena hölls på olika lokaler. Dessa leddes av dugliga, gudfruktiga män, med passande medhjälpare. rätt

(150)Där fanns barnmöten och väckelsemöten. Allvarliga ansträngningar gjordes för att få folk att besluta sig. En Paulus kan plantera, en Apollos kan vattna, men Gud ger växten. . . rätt

(150) Låt sångbegåvningar bli använda. Det är inte stötande att använda olika musikinstrument. Detta användes i religiösa gudstjänster förr i tiden. Tillbedjarna prisade Gud med harpa och cymbal och musik bör ha sin plats i våra gudstjänster. Det kommer att öka intresset. rätt

(150) Men håll folks uppmärksamhet uppe genom att framställa sanningen för dem sådan som den är i Jesus. Håll fram Golgatas kors för dem. Vad krävde Kristi död? Överträdelsen av lagen. Kristus dog för att ge människor ett tillfälle att bli lojala medborgare i Hans rike. rätt

(150) Låt predikningarna vara kortfattade, och bönerna korta och brinnande. Undervisa, undervisa med tanke på en genomgripande tjänst där hela själen är med. Genomgripande helgelse, mycket bön, och djupt allvar kommer att göra ett intryck, ty Guds änglar kommer att närvara för att röra människors hjärtan. - Brev 132, 1898. rätt

(150)Gör evangeliet tilldragande på olika sätt. - Vid dessa möten som samlat höga och låga, rika och fattiga, syndare av alla grader, och alla lyssnar till budskapet om nåd av Herrens befullmäktigade tjänare. Det förekommer en variation av bibliska ämnen som förmedlas, en variation av festligheter under mötet. rätt

(150) Gamla och unga kallas, och Herren gör intryck på åhörarnas hjärtan. Med detta menas att kallelsen till (151) nattvarden, som den presenteras i liknelsen, ges till alla. Somliga som, enligt deras egen bekännelse inte har besökt någon kyrka på tolv, fjorton eller till och med sexton år, är överbevisade och omvända. Medlemmar i församlingen är djupt berörda, och lyssnar med förvåning till predikningar och bibelläsningar, som förklarar Skriften. Till de sociala sammankomsterna finns det något som passar för varje sak. – Manuskript 7, 1900. rätt

(151)Stora ämnen - uppdaterade budskap. - De som står framför folk som sanningens lärare måste brottas med stora ämnen. De skall inte använda dyrbar tid till att tala om obetydliga saker. Låt dem studera Ordet, förkunna Ordet. Låt Ordet vara i deras händer som ett skarpt, tveeggat svärd. Låt det bära vittnesbörd om tidigare sanningar, och visa vad som ska ske i framtiden. rätt

(151)Kristus kom från himlen för att ge Johannes de stora och underbara sanningar som skall forma våra liv och som av oss måste proklameras till världen. Vi måste hålla oss á jour med tiden, och förmedla ett klart och intelligent vittnesbörd, väglett av den Helige Andes smörjelse. - Review and Herald, 19. april 1906. rätt

(151) Informations- och frågemöten
Kalla intresserade till ett eftermöte.
- Den prövande sanningen för vår tid skall göras känd, och den skall förklaras. Alla klasser, den högre lika väl som den lägsta, kommer till dessa möten, och vi måste arbeta för samtliga. Sedan budskapet med varning har getts, så låt dem som är särskilt intresserade, själva kalla sig till tältet, och där arbeta för sin omvändelse. Denna arbetsmetod är missionsarbete på högsta nivå. - Brev 86, 1900. rätt

(152) (152) Lär ut hur man blir kristen. - Jag önskar, att du skall förstå denna punkt klart, att själar hindras från att lyda sanningen på grund av förvirrade tankar, och även på grund av att de inte vet hur de överlämnar sin vilja och sitt sinnelag till Jesus. De saknar särskild undervisning om hur de blir kristna. Det arbete som utförs för Kristus i världen görs inte genom stora gärningar och fantastiska bedrifter. Detta kommer att hända när det behövs. Men det mest framgångsrika arbetet är det som så mycket som möjligt håller självet utom synhåll. Det är arbetet med att ge rad på rad och föreskrift på föreskrift, lite här och lite där; att komma nära när det gäller att visa medkänsla med det mänskliga hjärtat. Detta är den tjänst som utförs för Jesus Kristus som kommer att erkännas på den sista dagen. - Brev 48, 1886. rätt

(152)Kom sedan nära människor i samtal. – Man måste vara noga med att inte gå för fort från en punkt till en annan. Ge korta lektioner, och ofta. . . Sedan ni har öppnat sanningens dyrbara guldgruvor för människor, finns det fortfarande ett stort arbete att utföra för dem som har blivit intresserade av de presenterade ämnena. rätt

(152) När en kort predikan hållits så ändra ordningen för det som skall övas in, och ge alla som önskar det ett tillfälle, att stanna för ett samtal efteråt, eller för bibelklasser, där de kan ställa frågor om saker som bekymrar dem. Ni kommer att uppnå stor framgång när det gäller att komma nära folk under dessa bibellektioner. Arbetare som samarbetar med präster bör särskilt anstränga sig att tåligt och vänligt leda frågeställarna till en förståelse av sanningen. rätt

(152) Om ni bara har en enda som undervisar, kommer denne ende, om han är helt övertygad, att sprida ljus till andra. Dessa prövande sanningar har så stor betydelse att de måste presenteras om och om igen, (153) och inpräntas i åhörarnas sinnen. - Särskilda vittnesbörd Series A, 7, s. 7. (1874) rätt

(153)Ett tillfälle att ställa frågor. - Där det är praktiskt möjligt, skulle varje viktigt föredrag efterföljas av ett bibelstudium. Här kan man använda de punkter som har framhållits. Det kan ställas frågor och riktiga tankar kan inskärpas. Det bör ägnas mer tid åt tålmodig undervisning av folket och de bör få tillfälle att uttala sig. Det är undervisning människorna behöver, ljud på ljud, bud på bud. rätt

(153)Det bör hållas särskilda möten för dem, som blir intresserade av de sanningar som har förkunnats och som behöver undervisning. Till dessa möten skulle man inbjuda folket och alla, både troende och de som inte tror, bör få tillfälle att ställa frågor om punkter som de inte förstår. Ge alla ett tillfälle att tala om sina svårigheter, för svårigheter kommer de att möta. Ge dem tillfälle att se, att det på varje punkt i alla predikningar och i alla bibelstudier ges ett klart ”Så säger Herren” i den tro och de lärdomar vi försvarar. rätt

(153)Detta var Kristi undervisningsmetod. Folket ställde frågor om innebörden av det, som Han sade till dem. Han var alltid beredd att förklara Sina ord för dem, som ödmjukt sökte efter ljus. Men Kristus uppmuntrade inte till kritik eller klagomål och det får vi inte heller göra. Om någon försöker provocera fram en diskussion om en omstridd trospunkt, så säg bara, att mötet inte är avsett för det ändamålet. rätt

(153)Om du besvarar en fråga, måste du förvissa dig om, att åhörarna har förstått och uttrycker sin tacksamhet för, att det är besvarat. Lämna inte en fråga genom att säga, att de kan upprepa sin fråga en annan gång. Pröva dig fram steg för steg och försök urskilja, vad du har uppnått. rätt

(153)Till sådana möten kan de, som förstår budskapet, ställa (154) frågor som sprider ljus över sanningens principer. Men somliga kan inte ha visdom till detta. När någon ställer en fråga, som bara förvirrar och sår tvivlens frö, bör de få rådet att inte ställa sådana frågor. Vi måste lära oss när vi skall tala och när vi skall tiga. Vi måste lära oss att så trons frö och sprida ljus, inte mörker. - Vittnesbörden band 6, s. 68, 69. (1900) rätt

(154)Få människor att tala genom frågor. – Håll en kort predikan och säg att ni kan ge en bibelläsning över de punkter ni har talat om och förmå människorna att tala genom att ställa frågor. Kom rakt in i åhörarnas hjärtan genom att enträget uppmana dem att tala om sina problem för er, så att ni kan förklara de Skrifter som de inte förstår. - Brev 8, 1895. rätt

(154)En punkt att noga vaka över. - Varhelst Herren har ett särskilt arbete att utföra bland människor, när Han vill väcka deras sinnen till att tänka igenom vitala sanningar, kommer Satan att arbeta på att skingra deras tankar och föra in punkter av mindre betydelse, så att han kan skapa ett ämne om de doktriner som inte är avgörande för förståelsen av den trospunkt som är aktuell, och därigenom föra in splittring och leda bort uppmärksamheten från den väsentliga punkten. När detta sker, arbetar Herren på att göra intryck på människors hjärtan, om vad som är nödvändigt för deras frälsning. Om Satan då kan dra bort tankarna från någon oväsentlig fråga, och får folk att splittras när det gäller någon mindre väsentlig punkt, så att deras hjärtan stängs för ljuset och sanningen, då jublar han i ondskefull triumf. - Review and Herald, 18.okt. 1892. rätt

(154)Kamplusten väcks, överbevisningen hindras. - Satan arbetar hela tiden på att splittra tankarna genom jordiska saker, så att sanningen kan förlora sin makt över hjärtat. Då kommer det inte att bli någon växt, ingen (155) framgång för en lätt kunskap till större ljus och kunskap. Om inte Kristi efterföljare hela tiden sätts i rörelse till att praktisera sanningen, kommer de inte att helgas genom den. Tvivel, spekulationer, och saker som inte har någon avgörande betydelse kommer att ta sinnet i besittning, och bli föremål för samtal, och då kommer ett att leda till ordväxling, och föra med sig olika uppfattningar, om punkter som inte är livsviktiga eller essentiella. . . rätt

(155) Guds medarbetare måste vara tillräckligt förståndig för att kunna se fiendens plan, och vägra att åta sig förföras och splittras. Omvändelsen av hans åhörares själar måste vara ett ansvar för hans arbete, och han måste hålla stridigheterna borta, och förkunna Guds ord. . . . rätt

(155) Satans särskilt bedrägliga verk har varit att framprovocera stridigheter, så att meningslösa ordstrider uppstår. Han vill veta att detta kommer att uppta tankeverksamhet och tid. Det väcker stridigheter, och dämpar överbevisningen i mångas sinnen, och drar dem till olika uppfattningar, anklagelser och fördomar, som stänger dörren till sanningen. - Review and Herald, 11. sep. 1888. rätt

(155)Bed med dem som övertygas. - Låt predikanter och evangelister få flera tillfällen till allvarlig bön tillsammans med dem, som är överbevisade om sanningen. Kom ihåg att Kristus alltid är hos er. Herren visar villigt Sin nåd på det mest värdefulla sätt, till att styrka och uppmuntra, den uppriktige och ödmjuke medarbetaren. - Manuskript 78, 1900. rätt

(155)Hjälp till den rådville. - Många som kommer till mötet är trötta och tyngda av bördor. De känner sig inte trygga i sin religiösa tro. Dessa, som är betryckta och saknar ro i sin ande, måste få tillfälle att finna hjälp. Efter en predikan bör de, som vill följa Kristus, inbjudas till att ge yttryck för sin (156) önskan. Inbjud alla, som inte är mättade, så att de får göra sig redo för Kristi återkomst. Inbjud alla som känner sig betungade och nedtyngda, till att själva komma fram. Låt dem, som är andligt sinnade, tala med dessa själar. Be tillsammans med dem och för dem. Använd mycket tid till bön och grundlig undersökning av Bibeln. Låt alla tillägna sig trons verkliga nödvändiga villkor i sin egen erfarenhet, genom att tro på, att den Helige Ande kommer att tilldelas dem, eftersom de verkligen hungrar och törstar efter rättfärdighet. Visa dem, hur de överlämnar sig till Gud, hur de finner tron och hur de kan göra anspråk på löftena. Ge uttryck för Guds djupa kärlek genom uppmuntran och förbön.. - Vittnesbörden band 6, s. 65. (1900) rätt

(156)Lär känna folk
Möta människor när de kommer och går.
- För att kunna leda de betydelsefulla intressegrupperna vid möten nära en stor stad, är alla medarbetares samarbetsvilja absolut nödvändig. De bör hålla liv i mötenas atmosfär och lära känna folk, som kommer och går, visa den största artighet och vänlighet och mild hänsyn mot deras själar. De bör vara beredda att tala till dem, oavsett om det är rätt tid att vinna deras själar eller inte. O, om Kristi medarbetare bara ville vara hälften så vaksamma som Satan, som alltid är på spåret efter mänskliga varelser, alltid helvaken, och på sin vakt för att kunna lägga någon fallgrop eller gillra någon snara till deras fördärv. – Vittnesbörden band 6, s. 46. (1900) rätt

(156)Evangelistens ansvar för de intresserade. - Det är viktigt att alla som har för avsikt att arbeta i Guds verk lär sig de allra bästa sätten att utföra (157) sitt arbete. . . Jag är blivit visad, att många av de ansträngningar som har gjorts, som har medfört stora omkostnader för att kunna förmedla sanningen, i hög grad inte har haft framgång, eftersom den arbetsmetod som krävs, inte har använts. I åratal har vi försökt att visa vårt folk att det är nödvändigt att arbeta mer intelligent. . . rätt

(157)När predikan har getts från talarstolen, har arbetet bara börjat. Då bör predikanten, om möjligt genom personligt arbete, lära känna var och en av sina åhörare. Om de har tillräckligt intresse för att komma och höra vad du har att säga, bör du besvara detta med ett intresse från din sida för att lära känna dem personligt. . . Satan och hans agenter är mer skarpsinniga än våra medarbetare. Medan han planerar, tänker och lägger ut sitt nät för ouppmärksamma själar, tar våra bröder ofta saker och ting mycket lättvindigt, och Satan överlistar dem nästan varje gång. Nåväl, om de vill att fältet i förväg skall intas av Gud och av himmelska änglar, måste de kasta in hela sin varelse med kropp, själ och ande in i Guds verk, och inte göra anspråk på att ha utfört arbetet, när det endast utfört till hälften. . . rätt

(157)Den predikan som ges från talarstolen bör inte vara lång, ty detta tröttar inte bara ut folk, utan tär också på predikantens tid och kraft så att han inte kan engagera sig i personligt arbete, som bör komma efteråt. Han bör gå från hus till hus och arbeta med familjer, leda deras uppmärksamhet till eviga sanningar i Guds ord. [*Se också s. 428-455, "Personligt arbeta."] Om han utför detta arbete i Kristi saktmod, kommer han med säkerhet att ha Guds änglar som medarbetare i sina ansträngningar. Men vi är överhuvudtaget alltför opålitliga och för trångsynta i våra idéer och i våra planer. - Manuskript 14, 1887. rätt

(157)Kom in i familjerna. - Kom nära människor, kom in i familjerna, där du kan. Vänta inte på att folk skall söka upp herden. Bär med dig trons tillit och vishet, som bevisar att du inte litar på intetsägande påståenden utan på ett tydligt "så säger Herren." - Brev 8, 1895. rätt

(157)Kontakter i samband med offentlige möten. - När Kristus undervisade på jorden lade Han märke till sina åhörares ansikten, och de lysande ögonen, det upplivade ansiktsuttrycket berättade genast för Honom när någon instämde i sanningen. Just på det sättet bör folkets lärare studera sina åhörares ansikten. rätt

(157) När de ser en person i åhörarskaran som verkar intresserad, bör de ta det som son uppgift att stifta bekantskap med denne innan de lämnar mötet, och, om möjligt, förvissa sig om var han bor och besöka honom. Det är sådant personligt arbete som hjälper honom att bli en perfekt medarbetare. Det sätter honom i stånd till att visa vad han förmår och helt och fullt bevisa sin prästgärning. Detta är också det mest framgångsrika sättet att nå folk på, eftersom det är vid sådana tillfällen han får den största uppmärksamheten. - Historiska skisser, s. 147, 148. (1886) rätt

(157)Vinn deras förtroende genom besök i hemmen. - Det är otaliga familjer som aldrig kommer att nås av Guds ord om inte förvaltarna av Kristi mångfaldiga nåd går in i deras hem, och genom seriös tjänst, helgad genom den Helige Andes stöd, bryter ned barriärer och når människors hjärtan. När folk ser att dessa medarbetare är barmhärtighetens budbärare, nådens tjänare, är de beredda att lyssna till vad de säger. Men deras hjärtan som gör detta arbeta, kommer att pulsera i samklang med Kristi hjärta. De måste vara helt helgade till Guds tjänst, beredda att utföra Hans befallningar, och gå dit Hans försyn leder dem, och tala de ord som Han ger dem. Och om de är vad Gud önskar att de skall vara, om de är genomsyrade av Hans Helige Ande, samarbetar de med himmelska ombud och är i själva verket "Guds medarbetare." - Brev 95, 1896. rätt

(158) (158) Han kommer att känna till föräldrarna och barnen i sin församling, och kommer att tala vänliga och allvarliga ord till dem. - Review and Herald, 21. jan 1902. rätt

(158)Predikningar i tryck och i litteratur
Effektiv användning av litteratur.
Sanningen måste publiceras mer vida omkring, än den tidigare har blivit. Den måste definieras i klara och skarpa linjer för folk. Den måste förmedlas i form av korta men avgörande argument, och planer måste läggas, så att den vid alla möten, där sanningen har lagts fram för folk, kan följas upp genom utdelning av traktater och pamfletter. För närvarande kan det vara nödvändigt att ge bort dessa, men de kommer att vara en kraft till gott, och inget kommer att gå förlorat. rätt

(158) De predikningar som ges från predikstolen, kommer att vara långt mer effektiva, om trycksaker delas ut och undervisar åhörarna om Bibelns doktriner. Gud kommer att göra många villiga att läsa, men det kommer också att vara många som kommer att vägra att se eller höra sanningen för vår tid. Men vi bör ändå inte tro att dessa saker är hopplösa, ty Kristus drar många till Sig. . . . Du bör gå ut med dina händer fyllda av passande läsning och ditt hjärta fyllt av Guds kärlek. - Brev 1, 1875. rätt

(159)Föregripa effekterna av motstånd. – När en predikan ges, kan människor lyssna intresserade, (160) men allt är underligt och nytt för dem, och Satan är beredd att påminna för deras sinnen många saker som inte är sanna. Han kommer att försöka förvränga och missrepresentera talarens ord. Vad skall vi göra? {Ev 159.3} rätt

(159) De predikningar som visar grunderna till vår tro bör publiceras i små foldrar, och spridas så mycket som möjligt. [*Obs! - I trycksaker eller avskrivna predikningar, bör varje medarbetare arbeta i harmoni med Generalkonferensens kommittés råd, som lagts fram i följande resolution från 15 december, 1941, angående beskydd av våra offentliga talare: "Innan något sänds ut, skall alla avskrivna och tryckta predikningar först erkännas av den lokala konferensledning, i vilken vederbörande arbetar, som en skyddande garantiåtgärd."] rätt

(159)Därigenom kommer de förfalskningar och felaktiga framställningar som sanningens fiende hela tiden försöker sprida, att avslöjas i sin sanna karaktär, och folk kommer att få tillfälle att exakt kunna veta vad predikanten har sagt. - Review and Herald, 14. okt. 1902. rätt

(160) Korta tryckta predikningar. - Låt en sammanfattning av predikningarna tryckas och spridas vida omkring. - Manuskript 42, 1905. rätt

(160) Löpsedlar. - Om en tryckpress kan arbeta under mötet och trycka upp småblad, notiser och blad för utdelning, kommer det att ha ett verksamt inflytande. - Vittnesbörden band 6, s. 36. (1900) rätt

(160)Somliga kan endast nås genom litteratur. – Mycket mer kan uträttas genom den levande förkunnaren genom att låta pamfletter och traktater cirkulera än genom att förkunna Ordet utan publikationer. . . Många människor kan inte nås på andra sätt. Här utförs ett sant missionsarbete, i vilket arbete och medel kan investeras med de bästa resultat. - Livsskildringar, s. 217. (1915) rätt

(160)Tryckalstrens makt. - Tryckerikonsten är ett kraftigt medel till att beröra folks sinnen och hjärtan. Denna världens människor tar möjligheten att trycka i besittning, och (161) använder varje tillfälle till att sprida skadlig litteratur till folk. Om människor, som står under världens och Satans inflytande, är ivriga att sprida böcker, traktater och blad med fördärvligt innehåll, bör du vara desto mer seriös för att få ut läsmaterial med upphöjt innehåll till folk. rätt

(161) Gud har gett Sitt folk möjligheter att använda press och tryckeri, som tillsammans med andra organ, kommer att med framgång utbreda kunskapen om sanningen. Traktater, blad och böcker bör ges ut i alla landets städer och på landsbygden, alltefter vad saken kräver. - Livsskildringar, s. 216, 217. (1915) rätt

(161) Debatten * Se också sidan 301-306, ["Möter fördomar och motstånd."]
Gud förhärligas sällan. Ibland kan det bli nödvändigt att bemöta en högmodig skrävlare som sätter sig upp mot Guds sanning med öppen debatt, men i allmänhet gör dessa diskussioner, muntliga eller skriftliga, mer skada än nytta. - Vittnesbörden band 3, s. 213. (1872) rätt

(161)Diskussioner bör undvikas. . . . . Folk, som älskar att se motståndare tävla, kommer kanske att kräva diskussion. Andra, som hyser en önskan om att höra bevisen från båda sidor, kan av uppriktiga skäl högljutt kräva diskussion. När det är möjligt bör emellertid diskussion undvikas. . . . Det är sällan Gud blir ärad och sanningen främjas genom sådana strider. - Vittnesbörden band 3, s. 424. (1875) rätt

(161)Ibland måste motståndare bemötas. - Det finns tillfällen då deras fräcka lögner måste bemötas. När så är fallet bör det göras bestämt och kortfattat, och vi ska sen fortsätta med vårt arbete. - Vittnesbörden band 3, s. 37. (1872) rätt

(162)Bemöta utmaningar utan att utmana. - . När de presenterar en sanning som inte är populär, som inbegriper ett tungt kors, borde predikanter vara försiktiga så att varje ord blir så som Gud vill ha det. Deras ord borde aldrig vara skarpa. De borde presentera sanningen i ödmjukhet, med den djupaste kärlek till själar och en uppriktig längtan efter deras frälsning, och låta sanningen vara skarp. De borde inte utmana pastorer från andra samfund och försöka provocera fram en debatt. De borde inte inta en position som liknar Goliats, när han utmanade Israels här. Israel utmanade inte Goliat, men Goliat kom med sitt stolta skryt mot Gud och hans folk. Låt utmanandet, skrytandet och hånandet komma från sanningens motståndare, som agerar som Goliat. Men inget av denna anda borde synas i dem som Gud sänt ut för att förkunna det sista varningsbudskapet för en fördömd värld. . . . . . rätt

(163)Om de liksom David, hamnar i en situation där Guds sak verkligen kräver att de ska möta någon som utmanar Israel, och om de går framåt i Guds kraft och litar fullständigt på honom, då kommer han att hjälpa dem och göra så att hans sanning vinner en underbar seger. Kristus har gett oss ett föredöme. ”Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: Må Herren straffa dig. – Vittnesbörden band 3, s. 218-220. (1872) rätt

(163)En kontroversiell anda lägger ett svagt fundament. - Diskussionens och stridslustens anda är Satans bedrägeri för att sätta kamplusten i rörelse. Därigenom fördunklas sanningen sådan som den är i Jesus. Många har därigenom drivits bort i stället för att vinnas för Kristus. . . . rätt

(163)En stridens anda uppmuntras. Många uppehåller sig nästan endast vid läropunkter, medan en natur präglad av redbarhet och erfarenhetsmässig gudsfruktan tilldrar sig obetydlig uppmärksamhet. Jesus, Hans kärlek och nåd, Hans självförnekelse och självuppoffring, Hans saktmod och fördragsamhet förmedlas inte till människor så som det borde. De villfarelser som finns överallt har, liksom parasiter, satt sitt dödliga gift på sanningens grenar och många människors sinnen har identifierat sig med den. Många som accepterar sanningen lär ut den i en hård (164) anda. Människor har fått felaktig uppfattning om den. Sanningen har blivit verkningslös hos dem, om deras hjärtan inte har mjukats upp och underordnats den Helige Ande. . . . rätt

(164)Det är absolut nödvändigt att alla kan urskilja och uppskatta sanningen. Därför är det av största betydelse att Ordets frön faller i en jord, som förberetts för fröna. Frågan för var och en av oss måste vara: Hur skall vi så sanningens dyrbara frön, så att de inte går förlorade, utan spirar upp och ger skörd, så att kärvarna kan föras hem till Mästaren? - Review and Herald, 9 febr. 1892. rätt

(164)Risk för sinnesrörelse och snabba beslut - Medan man arbetar för att skapa intresse på olika platser kommer man att möta många besvikelser. Men även om intresset verkar svalt är det inget bevis för att du har missförstått vad du ska göra eller var du ska arbeta. Om intresset stadigt ökar och vi agerar förståndigt, inte utifrån ingivelser men utifrån principer, blir intresset mycket sundare och mer bestående än där det blir stor uppståndelse och plötsligt intresse, där känslorna rörs upp genom att lyssna på en debatt, en skarp ordstrid med två sidor, för och emot sanningen. På så sätt skapas hetsigt motstånd, människor tar ställning och snabba beslut fattas. Resultatet blir ett feberliknande tillstånd. Det saknas lugnt övervägande och omdöme. Låt uppståndelsen lägga sig, eller en motreaktion äga rum på grund av oförsiktigt agerande, och intresset kan aldrig väckas igen. Människors känslor och sympatier rördes upp, men deras samveten överbevisades aldrig, de var inte förkrossade och ödmjukade inför Gud. - Vittnesbörden band 3, s. 218. (1872) rätt

(164)Förmedla sanningen till tidigare fördomsfulla människors sinnen. - Guds predikanter bör inte räkna tillfället att delta i en diskussion som något stort privilegium. Alla våra trospunkter skall inte bäras fram till första raden och presenteras för den fördomsfulla mängden av människor. . . . Vi bör först uppehålla oss vid de sanningar som vi har gemensamt (165) och därigenom uppnå åhörarnas tillit. - Vittnesbörden band 3, s. 426. (1875) rätt

(165)I diskussionerna möter vi Satan. - Pastorer som tvistar med motståndare till Guds sanning måste inte bara möta människor utan satan och hans här av onda änglar. Satan letar efter en chans att få övertaget över pastorer som förespråkar sanningen. När de upphör att lägga hela sin förtröstan på Gud och deras ord inte är i Kristi ande och kärlek, då kan Guds änglar inte styrka och upplysa dem. De lämnar dem åt sin egen styrka och onda änglar tränger in med sitt mörker. Av detta skäl verkar sanningens motståndare ibland ha övertaget och diskussionen gör mer skada än verklig nytta. - Vittnesbörden band 3, s. 220, 221. (1872) rätt

(165)Debatt kan inte undgås - Och när det än är nödvändigt, för att främja sanningens sak och Guds ära, att möta en motståndare för att försvara vår ståndpunkt, är det viktigt att den som skall framföra sanningen går till kampen med ett ödmjukt sinne och att de visar största försiktighet. Under självrannsakan, syndabekännelse, allvarlig bön och en tids fasta bör de enträget be Gud, att han särskilt måtte hjälpa dem och ge Hans frälsande, dyrbara sanning en strålande seger, så att villfarelse måtte framstå i dess verkliga opålitlighet och dess försvarare bli helt bragda ur fattningen. . . . . rätt

(165)Du skall aldrig gå in i en diskussion hur mycket som än står på spel och bara lita på din egen förmåga att föra fram starka argument. Om detta inte kan undvikas, så gå in i striden, men gå in i den med fast tillit till Gud och i en ödmjuk anda, i Jesu ande, som har uppmanat dig att lära av Honom, som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. - Vittnesbörden band 1, s. 624 626 (1867) rätt

(166) (166) Presentera sanningen - Det bästa sättet, att hantera villfarelse på, är att överbringa sanningen, och låta vilda föreställningar dö ut genom brist på uppmärksamhet. I motsättning till sanningen, framstår villfarelsens svaghet tydligt för varje tänkande människa. Ju flitigare felaktiga påståenden från motståndare, och från dem som uppstår ibland oss för att bedra själar, blir upprepade, desto mera gynnas lögnens sak. - Vittnesbörd till predikanter s. 165. (1892) rätt

(166) Använd endast sunda argument. - . . Då vi försvarar de lärosatser som vi själva betraktar som fundamentala trosläror, är det viktigt att vi aldrig tillåter oss att använda argument som inte är välgrundade och hållbara. De kanske kan tysta en opposition, men de upphöjer inte sanningen. Vi skall framlägga solida argument, som inte endast tystar våra opponenter utan också håller för en noggrann och grundlig undersökning rätt

(166)De som har utbildat sig själva till debattörer löper risk att inte handha Guds ord på rätt sätt. När vi möter en motståndare skulle vi allvarligt försöka att framställa budskapet på ett sådant sätt att denne blir övertygad i sitt sinne i stället för att endast söka bygga upp den troendes självkänsla. - Vittnesbörden band 5, s. 708. (1889) rätt

(166)Lägg bort stridsrustningen. - De som förmedlar det mest upphöjda budskap som världen någonsin fått, måste lägga bort stridsrustningen, och ta på sig Kristi rättfärdighets rustning. Vi behöver inte arbeta i vår egen begränsade särart, ty då håller sig Guds änglar tillbaka och låter oss strida ensamma. När skall våra predikanter lära sig av Jesus? Vår förberedelse för att kunna möta opponenter eller för att betjäna människor måste uppnås av Gud vid tronen för himlens nåd. Genom att ta emot Guds nåd, ses (167) och erkänns vår egen inkompetens. Kristi upphöjdhet och härlighet är vår styrka. Den Helige Andes vägledning leder oss till hela sanningen. Den Helige Ande tar Guds ting och visar dem för oss och för dem som en levande kraft till det lydiga hjärtat. Då har vi tron som är verksam genom kärlek och renar själen, som ger det fullkomliga intrycket av dess upphovsman. - Brev 21a, 1895. rätt

nästa kapitel