Evangelisation kapitel 7. Från sida 168ren sida tillbaka

VII. Budskapet och dess presentation

(168)(168) Anden och det sätt på vilket budskapet förmedlas.
Det viktiga med det sätt på vilket sanningen förmedlas.
- Det sätt, på vilket sanningen förkunnas, spelar ofta en stor roll då man beslutar sig för att ta emot den eller förkasta den. - Vittnesbörden band 4, s. 404. (1880)rätt

(168)Det är beklagligt att många inte erkänner, att det sätt som Bibelns sanning förmedlas på, har så mycket att göra med det intryck som lämnas kvar i sinnet, och med den kristna karaktär som därefter utvecklas hos dem som tar emot sanningen. I stället för att efterlikna Kristus i Hans arbetsmetoder, är många stränga, kritiska och diktatoriska. De kastar bort folk i stället för att vinna själar. Dessa kommer aldrig att veta hur deras hårda ord har sårat de svaga och gjort dem modlösa. - Historiska skisser, s. 121. (1886)rätt

(168)Skrämmande budskap. - Många häpnadsväckande budskap kommer att bäras fram av män som Gud utnämnt, budskap av en karaktär som varnar folket till väckelse. Och trots att några kommer att förargas över varningen och ledas till att göra motstånd mot ljus och bevis, skall vi se det som så att vi ger det prövande budskapet för denna tid..... Emedan man måste grunda stadsmissioner där kolportörer, bibelarbetare, och praktiska hälsomissionärer kan tränas att nå vissa klasser, måste vi också i våra städer ha hängivna evangelister genom vilka ett budskap kan frambäras så bestämt att det överraskar åhörarna. - Vittnesbörden band 9, s. 137. (1909)rätt

(169)(169) Med säkerhet och beslutsamhet. - Det finns en levande kraft i sanning, och den Helige Ande är den agent som öppnar människornas sinnen för sanningen. Men predikanter och medarbetare som förkunnar sanningen måste visa fasthet och beslutsamhet. De skall gå framåt i tro, och förmedla ordet som om de trodde det. Försök att få dem som du arbetar för, att förstå att det är Guds sanning. Förkunna Jesus Kristus och Honom som korsfäst. Detta kommer att konfrontera Satans lögner. - Brev 34, 1896.rätt

(169)Den levande Gudens ord. - Om ditt sätt att förmedla sanningen är Guds sätt, kommer dina åhörare att få ett djupt intryck av den sanning du förmedlar. Överbevisningen skall komma till dem, där sanningen är den levande Gudens ord, och du kommer att förverkliga Guds vilja i kraft. - Brev 48, 1902.rätt

(169)Skriftens sannings stora tankar. - Du framställer inte dig själv, utan sanningens närvaro och dyrbarhet är så stor, att den är så vidsträckt, så djup, så bred att självet förloras ur sikte. . . Förkunna så att folk kan ta till sig de stora tankarna och gräva efter den dyrbara metall som är dold i Skriften. - Manuskript 7, 1894.rätt

(169)Vittnesbördsmöten berör anden djupt. - Vid våra möten som hålls i städerna och vid våra lägermöten, frågar vi inte efter stora donationer, utan vi frågar om de människor som lämnade gruppen för att förmedla sanningen, är seriösa, och kommer att uppenbara att Gud är hos dem. Det måste vara en särskild rannsakning inför Gud, så att mötets arbete kommer att föras vidare under den Helige Andes djupa beröring. Det riktiga och det felaktiga får inte blandas ihop. - Review and Herald , juli 23, 1908.rätt

(169)Fler aktiviteter och iver. - Vi måste bryta monotonin i vårt religiösa arbete. Vi utför ett uppdrag i världen, men vi visar inte tillräckligt (170) stor aktivitet och iver i detta. Om vi var mer seriösa, skulle människor överbevisas om sanningen i våra budskap. Tamheten och enformigheten i vår tjänst för Gud, avvisar många som förväntar sig att vi befinner oss i en djup, allvarlig och helig iver. Lagisk religion kommer inte att svara mot denna tid. Vi kan utföra alla yttre handlingar, och trots det helt sakna den Helige Andes upplivande påverkan, liksom Gilboas backar sakade dagg och regn. Vi behöver andlig näring, och vi behöver också Rättfärdighetens Sols klara strålar till att mjuka upp och underordna våra hjärtan. - Review and Herald , 26.maj 1903.rätt

(170)Stilla och seriösa tankegångar. - Det är inte spänning vi vill ha för att skapa, utan djupt och seriöst övervägande, så att de som lyssnar skall utföra ett gediget arbete, verkligt, sunt, uppriktigt arbete, som kommer att bestå liksom evigheten. Vi hungrar inte efter spänning eller efter det sensationella. Ju mindre vi har av detta, desto bättre. Skrifternas lugna och allvarliga argument är värdefulla och fruktbara. Häri ligger hemligheten till framgång: förkunnelsen om en levande, personlig Frälsare, som framförs på ett enkelt och allvarligt sätt, så att folk förmår ta till sig trons kraft genom Livets ord. - Brev 102, 1894.rätt

(170)Ge bevis för sanningen. - Det kan inte förväntas att folk genast ser sanningens fördelar framför den villfarelse de har hållit sig till. Det bästa sättet att visa villfarelsens bedräglighet är att lägga fram bevis för sanningen. Detta är den största tillrättavisning som kan ges av villfarelse. Skingra de mörka moln som vilar på människornas sinnen, genom att återspegla de klara strålarna från Rättfärdighetens Sol. - Pacific Union Recorder 23. okt. 1902.rätt

(170)Vinn folks tillit. - De som arbetar för Kristus bör vara män och kvinnor med mycket gott omdöme, så att de som inte förstår deras lärosatser måtte ledas till att respektera dem, och anse dem (171) som personer, som undviker fanatism, och är utan fanatism och häftighet. Deras predikningar, uppförande och uppträdande bör vara av en natur så att människor kommer att se att dessa predikanter är omtänksamma, solida, karaktärsfasta personer som fruktar och älskar sin himmelske Far. De bör vinna folks tillit, så att de som lyssnar till predikan kan veta att predikanterna inte har kommit med listigt uttänkta fabler, utan att deras ord är sanningens ord, ett vittnesbörd som kräver tanke och uppmärksamhet. Låt folk se att du upphöjer Jesus, och döljer självet. - Review and Herald , 26. april 1892.rätt

(171)Ingen lång, djuplodande, komplicerad tankegång. - Kristus försökte sällan bevisa att sanning är sanning. Han illustrerade sanningen i alla dess nyanser, och sedan lät Han Sina åhörare själva ta emot eller avvisa den, när de måste välja. Han tvingade ingen att tro. I bergspredikan undervisade Han folk i praktisk gudsfruktan, genom att tydligt ange huvuddragen i deras uppgift. Han talade på ett sådant sätt för att anförtro sanningen åt samvetet. Den kraft som lärjungarna gav uttryck för visade sig i den klarhet och det allvar med vilka de uttryckte sanningen.rätt

(171)I Kristi lära finns det inga långa, osannolika och komplicerade resonemang. Han kom direkt till saken. I Sin tjänargärning läste Han alla hjärtan som en öppen bok, och från förrådet med Sina outtömliga rikedomar, drog Han fram nya och gamla saker, för att illustrera Sin lära, och ge dem kraft. Han berörde hjärtat, och väckte sympatier. - Manuskript 24, 1891.rätt

(171) En enkel kraftfull och doktrinär lära. - Några få kraftfulla yttranden om några lärosatser kommer att fastna mycket bättre i sinnet, än om en mängd olika saker presenteras utan att något klart utreds (172) i sinnet hos dem som inte känner till vår tro. Detta bör blandas med profetiska praktiska lektioner från Kristi lära . - Brev 48, 1886.rätt

(172)Gud kommer att ge de rätta orden - Vilket privilegium det är att få arbeta för själars omvändelse! Vårt kall är stort. . . För att göra oss lämpliga för detta verk, vill Han stärka våra mentala förmågor, på samma sätt som Han gjorde med Daniels sinne. Medan vi undervisar dem som befinner sig i mörker att förstå de sanningar som har gett oss ljus, kommer Gud att undervisa oss så att vi själva förstår dessa sanningar ännu bättre. Han vill ge oss de rätta orden, förmedlade till oss genom ängeln, som står vid vår sida. - Manuskript 126, 1902.rätt

(172)Mindre stridigheter – mer av Kristus. - Vi behöver mycket mindre stridigheter, och betydligt mer framställning av Kristus. Vår Förlossare är centrum för all vår tro och hela vårt hopp. De som kan förmedla Hans oförlikneliga kärlek, och inspirera hjärtan till att ge Honom sin bästa och heligaste hängivenhet, utför ett arbete som är stort och heligt. - Kolportörevangelisten s. 60, 61. (1902)rätt

(172)De många argumenterande predikningar som hålls mjukar sällan upp och underordnar själen. - Brev 15, 1892.rätt

(172)Var inte ovettig. - De som försvarar sanningen kan kosta på sig att vara justa och behagliga. Den behöver ingen mänsklig inblandning. Det är inte du som skall använda den Helige Ande, utan den Helige Ande som skall använda dig. . .rätt

(172)Se upp så att du inte samtidigt är ovettig. Vi saknar Guds Helige Ande till att vara liv och röst åt oss. Vår tunga bör vara som en penna är för en god skrivare, på grund av att Guds Ande talar genom den mänskliga agenten. När du ger pikar och gestikulerar, har du satt något i rörelse inom dig själv, och vi vill inte ha något av den blandningen. - Manuskript 7, 1894.rätt

(173)(173) Angrip inte myndigheterna. - Det är inte vår uppgift att göra häftiga angrepp mot regeringen, utan att förbereda folk så att de består på Herrens stora dag. Ju mindre angrepp vi gör på myndigheter och makter, desto mer arbete kommer vi att utföra för Gud. . .rätt

(173)Så länge sanningen måste försvaras, måste detta arbete utföras i Jesu anda. Om Guds folk arbetar utan frid och kärlek, arbetar de med stor förlust, en oersättlig förlust. Själar drivs bort från Kristus, också sedan de har kommit i kontakt med Hans arbete.rätt

(173) Vi skall inte sätta oss till doms över dem som inte har haft de tillfällen och privilegier som vi har haft. Somliga av dessa skall komma till himlen före dem som har haft ett stort ljus, men som inte har levt upp till ljuset.rätt

(173)Om vi vill överbevisa icke-troende om att vi har den sanning som helgar själen och förvandlar karaktären, får vi inte anklaga dem häftigt för deras fel. Om vi gör det tvingar vi dem till den slutsatsen att sanningen inte gör oss vänliga och hövliga, utan grova och råa.rätt

(173)Somliga som lätt brusar upp, är alltid beredda att ta fram stridsvapnen. I prövningstider kommer de att visa att de inte har grundat sin tro på den fasta klippan. . .rätt

(173)Låt inte Sjundedags Adventister göra något som framställer dem som laglösa och olydiga. Låt dem hålla alla motsägelser borta från sina liv. Våra handlingar skall proklamera sanningen, och lämna problemen till Herren.rätt

(173)Gör allt som står i er kraft för att återspegla ljuset, men säg inga ord som kommer att irritera eller provocera. - Manuskript 117a, 1901.rätt

(173)Presentera sanningen på ett våldsamt sätt. – Tidigare har du förmedlat sanningen på ett våldsamt sätt, använt den som om den var en plåga. Detta har inte förhärligat Herren. (174) Du har gett folk av Guds Ords rikedomar, men ditt sätt har varit så fördömande att de har vänt sig från dem. Du har inte undervisat i sanningen på det sätt som Kristus undervisade. Du förmedlar den på ett sätt som ödelägger dess inflytande. . . Ditt hjärta behöver fyllas med Kristi omvändande nåd. - Brev 164, 1902.rätt

(174)Ge sanningen vidare på ett ömt sätt. - Låt varje predikant lära sig att bära evangeliets skor. Den som är skodd med fredens evangeliums utrustning, kommer att vandra som Kristus vandrade. Han kommer att kunna tala de rätta orden, och säga dem i kärlek. Han kommer inte att försöka hamra in Guds sanningsbudskap. Han kommer att behandla varje hjärta med ömhet, inse att Anden kommer att inpränta sanningen hos dem som är mottagliga för gudomliga intryck. Han kommer aldrig att vara våldsam i sitt uppträdande. Varje ord som sägs kommer att ha ett uppmjukande och betvingande inflytande. . .rätt

(174)När vi uttalar tillrättavisande ord, så låt oss använda all Kristus-liknande ömhet och kärlek som är möjlig, i våra röster. Ju högre en predikants rang är, desto mer varsam bör han vara i ord och handling. - Manuskript 127, 1902.rätt

(174)Vänd om snarare än att fördöma. - De som står under inflytande av hans oändliga kärlek förbannar inte sin omvärld utan försöker förbättra den. Att ha Kristus i hjärtat innebär att äga en aldrig sinande kraftkälla. Goda gärningar överflödar där han går. – Men jag säger. . . s. 31. (1896)rätt

(174)Den evangeliska predikan
Enkelt tal och klara uttryck.
- Herren önskar att ni skall lära er att använda evangeliets nät. Många behöver lära sig denna färdighet. För att du skall få framgång (175) i ditt arbete, måste maskorna i nätet – användandet av Skriften - vara täta, och få en lättfattlig innebörd. Gör sedan det mesta av att dra i nätet. Gå direkt till punkten. Gör dina illustrationer självklara. Oavsett hur mycket kunskap en människa har, har den inget värde om hon inte förmår föra den vidare till andra. Låt din rösts inlevelse, dess djupa känsla, göra sitt intryck på hjärtan. Bed enträget dina studenter att överlämna sig till Gud. . .rätt

(175)Ge tydliga förklaringar, ty jag vet att det är många som inte förstår många av de saker som sägs till dem. Låt den Helige Ande forma och utveckla ditt tal, rena det från all otydlighet. Tala som om det var till små barn, kom ihåg att det finns många långt uppe i åren som är som små barn när det gäller förståelsen.rätt

(175)Genom allvarligt menad bön och genom ihärdiga ansträngningar kan vi bli goda talare. Denna färdighet omfattar ett tydligt uttal av varje stavelse, och rätt betoning. Tala långsamt. Många talar snabbt, och skyndar sig igenom ord efter ord så snabbt, att innebörden av det som sägs går förlorad. Lägg Kristi ande och liv i det du säger. . . För dem som lyssnar, blir evangeliet Guds kraft till frälsning. Förmedla evangeliet i dess enkelhet. - Råd till lärare s. 253-255. (1913)rätt

(175)Predikan måste förberedas på rätt sätt. – De predikningar som ges om sanningen för vår tid, innehåller en mängd betydelsefulla saker, och om dessa predikningar övervägs omsorgsfullt innan de hålls för människor, om de kortas av och koncentreras så att de inte täcker alltför omfattande områden, om Mästarens ande kommer till uttryck i det som sägs, kommer ingen att överlämnas i mörker, och ingen kommer att ha anledning att klaga över att de inte har fått något. Både talarens och åhörarnas förberedelse påverkar i hög grad resultatet.rätt

(176)(176) Jag vill här citera några få ord som jag har blivit uppmärksam på just nu: "Jag känner alltid till genom längden på Cannons prediken, om han har varit mycket bort under veckan," sade en i hans församling. "När han har bedrivit noggranna studier, är han predikan måttligt långa, och det är nästan omöjligt för hans åhörare att glömma den undervisning som han förmedlat genom dem. När han inte har haft tid att förbereda sig, är hans predikningar orimligt långa, och det är nästan omöjligt att få ut något av dem, som kommer att stanna i minnet."rätt

(176)En annan kunnig predikant tillfrågades om hur länge han brukade tala. "När jag förbereder mig grundligt: en halv timme; när jag är endast delvis förberedd, en timme; men när jag går upp i talarstolen utan förberedelse, fortsätter jag hur länge som helst. Jag vet inte när jag skall sluta."rätt

(176)Här är ett annat starkt uttalande: "En god herde," säger en författare, "bör alltid ha en stor mängd material i sitt Manuskript , och behärska detta. Han måste vara ivrig att behärska materialet, som han måste organisera, sortera och förfoga över. Hans Manuskript som är fyllt av material, är hans tankar fyllda av nyttig kunskap, och han bör alltid vara beredd att ge näring till sin hjord." - Brev 47, 1886.rätt

(176)Ge akt på den andliga matsmältningen. - "Jag är inte så glad över att överskrida en halv timme," sade en trofast och seriös förkunnare, som helt säkert aldrig gav sina åhörare något som inte krävde hans förberedelse. "Jag vet att hos somliga är den andliga matsmältningen svag, och jag skulle bli ledsen om mina åhörare skulle använda den andra halvtimmen till att glömma vad jag har sagt i början, eller önska att jag skulle sluta när jag har gett dem just så mycket som de kan bära. " - Brev 47, 1886.rätt

(176)Korta av längden på dina predikningar. - Några av dina långa predikningar skulle ha långt bättre effekt på (177) folk, om du delade upp dem upp i tre. Folk kan inte smälta så mycket; deras sinnen kan helt enkelt inte förstå det, och de blir trötta och förvirrade av att få så mycket material förmedlade till sig i en predikan. Två tredjedelar av sådana predikningar går förlorade, och förkunnaren är utmattad. Det är många av våra predikanter som begår detta misstag. Resultatet av dem är inte bra, eftersom de blir trötta i sin hjärna och känner att de bär tunga bördor för Herren och har en svår tid. . .rätt

(177)Sanningen är så annorlunda när det gäller karaktär och arbete än de villfarelser som förkunnas från populära talarstolar, att när den förmedlas till folk för första gången, blir de nästan överväldigade. Det är en stark föda och bör delas ut på ett omdömesgillt sätt. Även om somliga människor är snabba att ta till sig tanken, är andra långsamma när det gäller att fatta nya och väckande sanningar som omfattar stora förändringar och presenterar ett kors vid varje steg. Ge dem tid att smälta de underbara sanningarna i det budskap du förmedlar.rätt

(177)Förkunnaren bör anstränga sig för att vinna folks förståelse och sympati. Sväva inte för högt, där de inte kan följa med, utan ge dem sanningen punkt för punkt, långsamt och tydligt, ge några få väsentliga punkter. Då kommer de vara som en spik som spikats in på ett säkert ställe av sammankomsternas Mästare. Om du stannar där du skall, så ger du dem inte mer än de kan fatta och ha nytta av, och de kommer att bli ivriga att få höra mer, och därigenom kommer intresset att hållas uppe. - Brev 39, 1887.rätt

(177)Rykte om att vara en intressant talare. – Lägg ned all den entusiasm du kan, i din tjänst. Låt dina predikningar vara korta. Det finns två anledningar till detta: En är att du kan få rykte om dig att vara en intressant talare. En annan (178) att du kan bevara din hälsa. - Brev 112, 1902.rätt

(178)Predikningar med friska tankar. - Trötta aldrig ut åhörarna med långa predikningar. Detta är inte förståndigt. I många år har jag arbetat med denna punkt, och försökt att få våra bröder att predika mindre, och ägna sin tid och kraft till att tydliggöra viktiga punkter av sanningen, eftersom varje punkt kommer att angripas av våra motståndare. Var och en som har anknytning till uppdraget bör ha friska tankar; . . . och bör på ett taktfullt sätt och med förutseende föra in överhuvudtaget allt som är möjligt i er tjänst för att göra era åhörare intresserade. - Brev 48, 1886.rätt

(178)Tillämpa sanningen på hjärtat. - Låt det i varje tal förekomma en tillämpning av sanningen på hjärtat, så att vilken som helst lyssnare kan förstå, för på detta vis kan män, kvinnor och unga göras uppmärksamma på Gud. - Vittnesbörd till predikanter s. 258. (1896)rätt

(178)Lätt att förstå. - Predika ordet så att det kommer att vara lätt att förstå. För folk direkt till Jesus Kristus, i vilken deras hopp om evigt liv centreras . . . När du ger dem Guds Ord, så kommer säden att växa och efter en tid får ni skörda. Att så ut säden är er uppgift. Att se till att säden växer är Herrens gudomliga arbete. - Brev 34, 1896.rätt

(178)Praktisk gudsfruktan i alla predikningar. - Det är svårare att nå människors hjärtan i dag än det var för tjugo år sedan. De mest övertygande argument kan ges, och trots detta verkar syndarna längre från frälsning än någonsin. Predikanter bör inte i den ena predikan efter den andra predika enbart över lärosatser. Praktisk gudsfruktan bör finnas med i varje predikan. - Review and Herald , 23. april 1908.rätt

(179) (179) Förkunna verkligheten i budskapet. - Vid ett bestämt tillfälle, då Betterton, den berömde skådespelaren, åt tillsammans med Dr. Sheldon, ärkebiskopen av Canterbury, sade ärkebiskopen till honom: "Jag ber, var snäll tala om för mig, Mr. Betterton, varför påverkar dina skådespel dina åhörare så starkt, när du talar om sådant som är påhittat." "Med vederbörlig underdånighet, Ers nåd," svarade Betterton ", låt mig säga att orsaken är helt klar: det beror på entusiasmen. Vi på senen talar om påhittade saker som om de vore verkliga, medan ni i predikstolarna talar om det verkliga som om det vore påhittat." - Råd till lärare s. 255. (1913)rätt

(179)Ingen kompromiss. - Vi skall inte krypa ihop och be världen om ursäkt för att vi talar om sanningen för den: vi bör förakta hemligheter. Bred ut era färger för att möta människors och änglars sak. Låt det kunna förstås att Sjunde-dags Adventister inte kompromissar. I era uppfattningar och i er tro får det inte finnas den allra minsta tvekan: världen har rätt att få veta vad som väntar oss. - Manuskript 16, 1890.rätt

(179)Vårt världsomspännande budskap - Vi är ett i tro på Guds fundamentala sanningar. . . Vi har ett världsomspännande budskap. Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd är bördan i vårt arbete. - Brev 37, 1887.rätt

(179)Predika för en väckelse. – ”Omvänd er, omvänd er”, var det budskap som gavs av Johannes Döparen i öknen. Kristi budskap till folket var: "Om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt." Lukas 13:5. Och apostlarna fick befallningen att förkunna överallt att människor skall ångra sig.rätt

(179) Herren vill att Hans tjänare i dag skall förkunna det gamla evangeliet, sorg över synden, ånger och bekännelse. Vi vill ha gammaldags predikningar, gammaldags (180) seder, gammaldags fäder och mödrar i Israel. Det måste arbetas för syndaren, uthålligt, allvarligt och klokt, tills han inser att han är en överträdare av Guds lag, och visar ånger mot Gud och tillit till Herren Jesus Kristus. - Odaterat Manuskript 111.rätt

(180)Trösterik och kraftfull förkunnelse. - Ni bör ha en klar förståelse av evangeliet. Det religiösa livet är inte ett mörkt och sorgligt liv, utan frid och glädje samt kristusliknande värdighet och helig högtidlighet. Vår Frälsare har inte uppmuntrat oss till att bära på tvivel, fruktan och onda aningar. Detta ger ingen lindring till själen och bör snarare tillrättavisas än uppskattas. Vi kan få outsäglig glädje och fullt upp av härlighet. Låt oss lägga bort vår avgudadyrkan och studera Guds ord mer kontinuerligt. Om vi någonsin har behövt den Helige Ande och om vi i vår predikan någonsin har behövt den Helige Andes bevisning, så är det just i vår tid. - Manuskript 6, 1888.rätt

(180)Ett glatt budskap om sanningen för vår tid. - Nu, just nu, skall vi proklamera sanningen för vår tid, i bevisning och kraft. Slå inte an en sorglig ton. Sjung inte begravningssånger. - Brev 311, 1905.rätt

(180)Hur predika vid katastrofer. - Lyft upp de nedslagna. Se stora olyckor som dolda välsignelser, elände som uttryck för förbarmande. Verka på så sätt, att hopp skjuter upp i stället för förtvivlan. - Vittnesbörden band 7, s. 272. (1902)rätt

(180)Snabba produkter medför tama predikningar. - När ni skyndar från en sak till en annan, när ni är för upptagna för att hinna tala med Gud, hur kan ni då vänta er kraft i er verksamhet? (181) Orsaken till, att så många av våra pastorer håller tama, livlösa predikningar, är att de låter en hel hoper världsliga angelägenheter lägga beslag på deras tid och uppmärksamhet. – Vittnesbörden band 7, s. 251. (1902)rätt

(181)Undvik svaga predikningar. - Korta, förtydligade punkter, där brist på sammanhang helt undviks, är mest fördelaktigt. Gud vill inte att du skall vara uttömd på energi innan du kommer till mötet, varken genom att skriva eller genom någon annan sysselsättning, ty om du är trött i huvudet ger du en mycket ofullständig predikan till folk. Lägg dina bästa krafter i arbetet och låt inte den minsta matthet eller ofullkomlighet kunna ses i någon av dina ansträngningar.rätt

(181)Om du på något sätt är trött och utkörd, så försök, för Kristi skull, inte att ge en predikan. Låt någon annan, som inte är så slutkörd tala, kort, till punkt, eller ge en bibelläsning, vad som helst, men inte svaga predikningar. Detta kommer att skada mindre där alla är troende, men när sanningen skall framföras inför människor som inte tror, måste talaren förbereda sig inför uppgiften. Han får inte springa runt i Bibeln, utan ge en tydlig och sammanhängande predikan, visa att han förstår de punkter han vill uppehålla sig vid. - Brev 48, 1886.rätt

(181)Konstiga prydnader. - Gud kallar inte evangeliets predikanter till att sträcka sig själva utanför sina ramar för konstnärlig utsmyckning, eftersträva människors beröm och gillande, eller ha ambitionen att leva upp till en fåfäng, meningslös intelligent och vältalig show. Låt predikantens mål vara att omsorgsfullt söka i Bibeln, så att de vet så mycket som möjligt om Gud och Jesus Kristus, som Han har sänt. Ju klarare predikanter uppfattar Kristus, och uppfattar Hans ande, med desto större kraft kommer de att förkunna den enkla sanning vars centrum Kristus är. - Review and Herald , 24. mars, 1896.rätt

(182) (182) "Vältaliga" predikningar. - Predikanten kan i hög grad breda ut sig om det himmelska, genom poetiska beskrivningar och fantasifulla framställningar som tilltalar sinnena och ger fantasin näring, men som inte berör det dagliga livets erfarenhet och de dagliga behoven, och inte till människors hjärta förmedlar de sanningar som är av livsviktig betydelse. Behoven här och nu, prövningarna i vår tid, behöver omedelbar hjälp och kraft – den tro som är verksam genom kärlek och renar själen, i stället för ord som inte har verkligt inflytande på den levande dagliga vandringen i praktisk kristendom. rätt

(182)Predikanten kan tro att han med sin fantasifulla vältalighet har utfört något stort då han gav Guds hjord föda. Åhörarna kan vara av den åsikten att de aldrig tidigare har lyssnat till så sköna ämnen, och att de aldrig har sett sanningen klädd i ett så vackert språk, och när Gud presenterades för dem i Sin storhet, märkte de en glöd av sinnesrörelse. Men anledningen till all denna hänryckning, har sin grund i dessa fantasifulla framställningar. Där kan vara sanningar, men alltför ofta är de inte en föda som kommer att styrka dem inför det dagliga livets strider. - Manuskript 59, 1900.rätt

(182)Introducera sidoämnen. - Bröder bör inte känna att det är en dygd att stå litet utanför, därför att de inte ser alla de mindre punkterna i exakt samma ljus. Om de går in för de grundläggande sanningarna, bör de inte avvika och strida om saker av mindre betydelse. Att uppehålla sig vid komplicerade frågor, som i stort sett inte har någon väsentlig betydelse, kan dra tankarna bort från vitala sanningar som frälser själen. Bröder bör vara mycket anspråkslösa när det gäller att framhålla dessa sido-frågor, som de ofta inte själva förstår, punkter som de inte vet om de är sanna och som inte är väsentliga för frälsningen. . .rätt

(182) Jag har blivit visad, att det är fiendens påfund (183) att splittra människors sinnen med dunkla och oväsentliga punkter, något som inte har uppenbarats helt eller inte är väsentligt för frälsningen. Detta görs till det helt avgörande temat, till "sanningen för vår tid," trots alla undersökningar och trots att alla antaganden endast tjänar till att göra saken ännu dunklare och förvirrar somliga människor som borde söka efter enhet genom sanningens helgelse. - Odaterat Manuskript 82 1894.rätt

(183)Förkunna de prövande sanningarna. - Om vi låter sinnet gå sin egen väg, kommer det att finnas oräkneliga punkter som skiljer sig åt, som de människor kan diskutera som gör Kristus till sitt hopp, och som uppriktigt älskar sanningen, men trots detta håller fast vid andra åsikter över ämnen som inte har någon avgörande betydelse. Dessa förvirrande frågor bör inte föras fram i främsta ledet, och uttryckas offentligt, men bör, om någon framhåller dem, tas upp lugnt och stilla och utan stridigheter. . .rätt

(183)En ädel helgad, andlig medarbetare kommer i de stora sanningar som utgör det högtidliga budskap som skall ges till världen, att kunna se att det finns en god grund till att hålla alla mindre oenigheter hemliga, snarare än att föra fram dem så att de blir föremål för strider. Låt sinnet uppehålla sig vid det stora frälsningsarbetet, Kristi snara återkomst, och Guds bud. Det kommer att visa sig att det är tillräcklig föda för tankarna i dessa ämnen, som upptar all uppmärksamhet. - Review and Herald , 11. sep. 1888.rätt

(183)Rösten i den predikan som ges. - Tala kort, behärska din röst, [* Se också s. 665-670, "Evangeliearbetarens röst."], lägg in allt patos och melodi som du kan, och denna fruktansvärda utmattning som kan uppstå vid långa, och utdragna predikningar kommer att undvikas. . .rätt

(183) Mycket av predikningarnas effekt går förlorad beroende på det sätt som de överlämnas på. Talaren glömmer ofta att han är Guds budbärare, och att (184) Kristus och änglarna är närvarande i den lyssnande åhörarskaran. Hans röst bör inte höjas till ett högt läge, för att ropa ut sanningen som genom en basun. Detta tyder nämligen mer på nervös styrka änd på en stilla ande och kraft från den Helige Ande. Kristus, den störste Lärare som världen någonsin har känt, var lugn och allvarlig och gjorde intryck med Sina predikningar. Han är vårt föredöme i allt. - Brev 47, 1886.rätt

(184)Väldiga gestikulationer. - Herren kallar dig till att beslutsamt förbättra ditt sätt att förmedla sanningen på. Du behöver inte vara sensationell. Förkunna Ordet, som Kristus, Guds Son, förkunnade Ordet. Väldiga gestikulationer minskar i hög grad det intryck som sanningen skulle göra på människors hjärtan, och minskar kraften i Guds Andes tillkännagivelser. De utplånar de högtidliga intryck från Guds ord, som heliga änglar vill skall beröra sinnena. . .rätt

(184)Min bror, Herren har gett mig ett budskap till dig. Evangeliets tjänare är engagerade i ett mycket högtidligt och heligt arbete. Vid varje möte där det undervisas i Guds ord, finns änglar närvarande, och de som leder dessa möten skall utföra sin tjänst med den högtidlighet som Kristus visade i Sin undervisning. Varje presentation av Bibelns sanning måste få sin rätta form. - Brev 366, 1906.rätt

(184)Kristus är centrum i budskapet
Jesus Kristus den stora medelpunkten för uppmärksamhet.
- Den tredje ängelns budskap kallar till en presentation av det fjärde budets sabbat, och denna sanning måste förmedlas till världen, men den stora medelpunkten för uppmärksamhet, Jesus Kristus, får inte lämnas utanför den tredje ängelns budskap. . .rätt

(185)(185) Syndaren måste alltid se mot Golgata. Med ett litet barns enkla tro, måste han vila i Kristi förtjänster, acceptera Hans rättfärdighet och tro på Hans barmhärtighet. Medarbetare för sanningens sak bör förmedla Kristi rättfärdighet. - Review and Herald , 20 mars, 1894.rätt

(185)Upphöj Kristus - Kristus den korsfäste, Kristus den uppståndne, Kristus som uppstigit till himlarna, Kristus vid Hans ankomst, bör alltså mjuka upp, glädja och fylla predikantens sinne att han kommer att framhålla dessa sanningar för folket i kärlek och med djupt allvar. Då kommer predikanten att förloras ur sikte, och Jesus kommer att uppenbaras.rätt

(185)Upphöj Kristus, ni som undervisar folket. Upphöj Honom i predikan, i sång, i bön! Låt alla era krafter riktas till att visa förvirrade, förvillade själar till "Guds Lamm". Upphöj Honom, den uppståndne Frälsaren, och säg till alla som lyssnar: Kom till Honom som har älskat oss "och utgav Sig själv för oss". Låt frälsningens vetenskap vara huvudämnet i varje predikan och temat i varje sång. Låt den komma till uttryck i varje bön. För inte in något i predikan för att komplettera Kristus, som är Guds kraft och Guds visdom. Tala Livets ord, och framställ Jesus som den botfärdiges hopp och varje troendes fasta borg. Visa de bekymrade och modlösa fredens väg och förkunna Frälsarens nåd och fullkomlighet. - Evangeliets tjänare s. 159, 160 (n 114-115). (1915)rätt

(185)I varje predikan - Fler än vi tror, längtar efter att finna vägen till Kristus. De, som förkunnar det sista budskapet om nåd, bör komma ihåg att Kristus skall upphöjas som syndarens tillflykt. Somliga predikanter menar att det inte är nödvändigt att predika omvändelse och tro, eftersom de anser det som självklart att deras åhörare känner till evangeliet och att man, för att kunna behålla deras uppmärksamhet, (186) måste tala om andra saker. Men många människor är sorgligt ovetande om frälsningsplanen. De behöver mer undervisning om detta utomordentligt viktiga ämne än om något annat.rätt

(186)Teoretiska föredrag är oumbärliga för att få folk att se hur sanningens kedja led för led förenar sig till ett fullkomligt helt. Emellertid bör aldrig någonsin ett föredrag hållas utan framställning av Kristus och Honom såsom korsfäst som evangeliets grundval. Predikanterna skulle påverka fler hjärtan om det uppehöll sig mer vid praktisk gudsfruktan. - Evangeliets tjänare s. 158, 159 (n 113-114). (1915)rätt

(186)Förkunna Kristus av erfarenhet - Det bör vara varje budbärares ansvar att lyfta fram Kristi fullhet. När den fria gåvan av Kristi rättfärdighet inte förmedlas, är predikningarna torra och andefattiga. Fåren och lammen får inte näring. Paulus säger: "Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft." (1 Kor. 2:4) Det är märg och fett i evangeliet. Jesus är det levande centret för allt. Sätt in Kristus i varje predikan. Uppehåll er vid Jesu Kristi dyrbarhet, barmhärtighet och härlighet tills Kristus har formats i deras inre, härlighetens hopp. . .rätt

(186)Låt oss samlas kring det som vår egen erfarenhet har uppenbarat för oss av det dyrbara hos Kristus, och förmedla det till andra, som en dyrbar pärla som glimmar och lyser. Därigenom kommer syndaren att dras till Honom som framställs som den Högste bland totusentals och den Ende alltigenom Härlige. Golgatas kors är för oss en pant på evigt liv. Tron på Kristus betyder allt för den uppriktigt troende. Jesu förtjänster stryker ut överträdelserna, och klär oss i rättfärdighetens klädnad vävd på himlens vävstol. Livets krona presenteras för oss som (187) det hedersbevis som ges i slutet av kampen. Dessa dyrbara sanningar skall sättas fram i form av levande karaktärsdrag. - Review and Herald , 19 mars, 1895.rätt

(187)Ämnena för våra predikningar. - Detta är vårt tema – Kristus, korsfäst för våra synder, Kristus uppstigen från de döda, Kristus vår medlare inför Gud, och i nära kontakt med detta är den Helige Andes förmedlingande verksamhet, Kristi representant, utsänd med gudomlig kraft och gåvor till människor. - Brev 86, 1895.rätt

(187)Hans förexistens. - [* Se också s. 613-617, "Felaktig framställning av gudomen."] Hans återkomst i kraft och härlighet, Hans personliga värdighet, upphöjandet av Hans heliga lag, är de temata som har dröjts vid i enkelhet och kraft. - Brev 83, 1895.rätt

(187)Bekräftande budskap. - Frambär ett bekräftande budskap med en säker röst. Upphöj Honom, mannen från Golgata, allt högre och högre. Det finns kraft i upphöjandet av Kristi kors. . .rätt

(187)Kristus skall förkunnas, inte stridslystet, utan bekräftande. Ta ställning utan påstridighet. Låt inte dina ord vara osäkra vid någon tidpunkt. Ordet från den levande Guden skall vara grunden för vår tro. Samla de starkaste bekräftande uppgifterna om den försoning som Kristus åstadkom för världens synder. Visa behovet av denna försoning och tala om för män och kvinnor att de kan bli frälsta om de vill ångra sig och vända om till sin lojalitet mot Guds lag. Samla alla bekräftelser och bevis som gör evangeliet till den glada nyheten om frälsning till alla som tar emot och tror på Kristus som en personlig Frälsare. - Brev 65, 1905.rätt

(187)Predikan som Kains offer. - Många av våra predikanter har bara predikat genom att framhålla ämnen på ett argumenterande sätt och nästan inte nämnt (188) Återlösarens frälsande kraft. Deras vittnesbörd innehöll inte något om Kristi frälsande blod. Deras offer liknade Kains offer. Han förde fram jordens frukt till Herren. Detta var i sig själv acceptabelt i Herrens ögon. Frukten var verkligen god, men det förtjänstfulla i offret - blodet av det slaktade lammet som representerade Kristi blod - saknades. Så är det med predikningar som inte talar om Kristus. Predikningar av det slaget ger inget sting i människors hjärta. De leder inte till att någon frågar: vad skall jag göra för att bli frälst? Av alla bekännande kristna bör Sjundedags Adventisterna vara de första till att upphöja Kristus inför världen. - Evangeliets tjänare s. 156 (n 112). (1915)rätt

(188)På ett klart och enkelt sätt. - Predikanter behöver ha ett tydligare och enklare sätt att presentera sanningen på, som den är i Jesus. Deras egna sinnen måste förstå den stora frälsningsplanen mer fullständigt. Då kan de föra åhörarnas tankar bort från jordiska ting till andliga och eviga. Det är många som vill veta vad de måste göra för att bli frälsta. De behöver en klar och tydlig förklaring på vilka steg som är nödvändiga för omvändelse, och ingen predikan bör hållas utan att en del av den tydliggör den väg som syndare måste gå på för att komma till Jesus och bli frälst. De bör visa dem till Kristus, som Johannes gjorde det och med rörande enkelhet och med sina hjärtan glödande av Kristi kärlek, säga: "Se, Guds lamm, som tar bort världens synd." Det måste ges starka och allvarliga appeller för att syndaren skall ångra sig och bli omvänd. - Review and Herald , 22 febr. 1887.rätt

(188)Sanningen som den är i Jesus. - Framhåll de enkla lärdomar som Kristus gav. Återge berättelsen om Hans liv i självförnekelse och uppoffring, Hans förnedring och död, Hans uppståndelse och himmelsfärd, Hans medlargärning (189) i himlen för syndare. I varje församling finns själar som Herrens Ande berör. Hjälp dem att förstå vad som är sanning, bryt Livets bröd till dem, led deras uppmärksamhet till livsviktiga frågor.rätt

(188)Många röster försvarar villfarelse. Låt din röst försvara sanningen. Framhåll ämnen som kommer att vara som gröna gräsgångar för fåren i Guds hjord. Led inte fåren ut i öde trakter där de inte kommer att vara närmare källan till Livets vatten än de var innan de hörde dig. Framhåll sanningen som den är i Jesus, och klargör de krav som lagen och evangeliet ställer. Framhåll Kristus, som är vägen, sanningen och livet, och tala om Hans makt att frälsa alla som kommer till Honom. Vår frälsnings kapten medlar för Sitt folk, inte som en som ber för att beveka Fadern till att visa barmhärtighet, utan som en segerherre som ställer krav på det som Han har vunnit genom Sin seger. Han kan fullkomligt frälsa alla som kommer till Gud genom Honom. Gör detta faktum mycket tydligt.rätt

(189)Om inte predikanterna tar sig i akt, kommer de att dölja sanningen under mänsklig utsmyckning. rätt

(189)Låt ingen predikant tro att han kan omvända själar genom vältaliga predikningar. De som undervisar andra, måste be Gud fylla dem med Sin Ande och sätta dem i stånd till att upphöja Kristus som syndarens enda hopp. Blomstrande tal, behagliga historier eller opassande anekdoter överbevisar inte syndaren. Människorna lyssnar till sådana ord som de skulle lyssna till en underhållande sång. Det budskap syndaren bör höra, är "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad, utan ha evigt liv." - Evangeliets tjänare s. 154, 155 (n 111). (1915)rätt

(189)Kristi kärlek upphöjd. - För att bryta ner fördomarnas och förhärdelsens barriärer, måste Kristi kärek ha del i varje predikan. Förmå (190) människor att ta emot kunskap om hur mycket Jesus älskar dem, och vilka bevis Han har gett dem för Sin kärlek. Vilken kärlek kan liknas vid den Gud har visat mot människan genom Kristi död på korset? När hjärtat är fyllt med Jesu kärlek, kan detta förmedlas till folk, och det kommer att påverka hjärtana. - Brev 48, 1886.rätt

(190)Korset är grund i varje predikan. - Kristi offer som en försoning för synd är den stora sanning som alla andra sanningar samlas omkring. För att kunna bli rätt förstådd och uppskattad måste varje sanning i Guds Ord, från första Mosebok till Johannes Uppenbarelse, studeras i det ljus som strömmar ut från korset på Golgata. Jag hänvisar er till den stora, härliga grunden om barmhärtighet och återlösning, frälsning och förlossning - Guds Son upphöjd på korset. Detta måste vara grunden i varje predikan som våra predikanter håller. - Evangeliets tjänare s. 315 (n 234-235). (1915)rätt

(190)Kristus och Hans rättfärdighet. - Kristus och Hans rättfärdighet - låt detta vara vår plattform, livet i vår tro. - Review and Herald , 31.aug. 1905.rätt

(190)Verkligen den tredje ängelns budskap. - Flera har skrivit till mig, och frågat mig om budskapet rättfärdiggörelse genom tro är den tredje ängelns budskap, och jag har svarat: "Det är verkligen den tredje ängelns budskap." - Review and Herald , 1.april 1890.rätt

(190)Det visar en upphöjd Frälsare. - Detta budskap skulle bringa världen större klarhet om den upplyfte Frälsaren, offret för hela väldens synder. Det framlade rättfärdiggörelse genom tro på Garanten; det bjöd in folket till, att ta emot Kristi rättfärdighet, som görs uppenbar genom lydnad mot alla Guds bud. Många hade förlorat Jesus ur sikte. De behövde få blicken riktad mot Hans gudomliga person, Hans förtjänster och Hans oföränderliga kärlek till den mänskliga familjen. (191) All kraft är lagd i Hans händer, för att Han skall kunna dela ut rika gåvor till människorna, däribland Sin egen rättfärdighet till den hjälplösa människan. Det är det här budskapet, som Gud har befallt skall ges till världen. Det är den tredje ängelns budskap, som skall förkunnas med hög röst, och ledsagas av utgjutelsen av Hans Ande i stor omfattning.rätt

(191)Den uppståndne Frälsaren skall framstå i Sitt verksamma arbete som det slaktade Lammet, som sitter på tronen, för att dela ut paktens ovärderliga välsignelser, de förmåner Han dog, för att köpa åt de själar, som skulle komma att tro på Honom. Johannes var oförmögen till, att uttrycka denna kärlek i ord; den var så djup, så bred; han uppmanar hela mänskosläktet, att betrakta den. Kristus ber för församlingen där uppe i de himmelska salarna, ber för dem, som Han betalade lösepenningen för med priset av Sitt eget blod. Århundraden, långa tidsräckor, kan aldrig minska verkan av detta försoningsoffer. Budskapet om Hans nåds evangelium gavs till församlingen i klara och tydliga ordalag, så att världen inte längre skulle kunna säga, att sjundedags-adventister bara talar om lagen, och inte undervisar om eller tror på Kristus.rätt

(191)Verkningskraften hos Kristi blod skulle framställas för folket med friskhet och kraft, så att folkets tro skulle ta till sig Hans blods förtjänster. . . . . . rätt

(191) I åratal har församlingen sett på människor och förväntat sig mycket från människor, men inte sett på Jesus, i vilken vårt hopp om evigt liv ligger. Därför gav Gud ett vittnesbörd till Sina tjänare, som överbragte sanningen sådan den är i Jesus, vilken är den tredje ängelns budskap, i klara, tydliga ordalag. - Vittnesbörd till predikanter s. 91-93. (1896)rätt

(191)Kristus visavi botövningar. - När den tredje ängelns budskap förkunnas som det borde, följer kraft med dess (192) proklamationer, och det påverkar, och denna påverkan stannar kvar. Den måste följas upp av gudomlig kraft, annars kommer den inte att uträtta något. . .rätt

(192)Botövningar, späkning av kroppen, ständig bekännelse, utan uppriktig ånger, fasta, högtider, och yttre ceremonier, som inte är leder till sann helgelse – allt detta saknar överhuvudtaget betydelse. Kristi offer är tillräckligt. Han ger ett helt, fullständigt offer inför Gud; och mänsklig ansträngning utan Kristi förtjänster är värdelös. . .rätt

(192)Frälsningsplanen har inte blivit förstådd som det som genom gudomlig kraft förmedlades till människan, för att mänsklig ansträngning skall kunna bli alltigenom framgångsrik. . .rätt

(192)Utan den förvandlande process som endast kan komma genom gudomlig kraft, lämnas den ursprungliga benägenheten till synd kvar i hjärtat med hela dess styrka. Nya länkar smids för att påtvinga ett slaveri som aldrig kan brytas med mänsklig kraft. - Review and Herald , 19. aug. 1890.rätt

(192)Ett budskap om sanningen för vår tid. - Vi tackar Gud av hela vårt hjärta, att vi har ett dyrbart ljus att förmedla till folk, och vi gläder oss över att vi har ett budskap för denna tid, som är den nu gällande sanningen. Nyheterna att Kristus är vår rättfärdighet, har fört med sig lindring till många, många själar, och Gud säger till Sitt folk: "Gå framåt." - Review and Herald , 23. juli, 1889.rätt

(192)Ett budskap till församlingarna och nya missionsfält. - Predikanterna skall förkunna Kristus i Hans fullhet både i församlingarna och på nya platser för att åhörarna skall kunna få en intelligent tro. Folket måste upplysas om att Kristus är deras frälsning och rättfärdighet. Satans utstuderade avsikt är att hålla själar borta från att tro på Kristus som deras enda hopp. Kristi blod som renar från all synd, verkar nämligen endast (193) för dem som tror på dess förtjänst. - Evangeliets tjänare s. 162 (n 116). (1915)rätt

(193)Somliga lyssnar till sin sista predikan. - Gud önskar leda människors sinnen bort från den övertygelse som vilar på logik, till en övertygelse som är djupare, högre, renare och härligare. Mänsklig logik har ofta nästan släckt det ljus som enligt Guds vilja skulle lysa med klara strålar för att övertyga människorna om att naturens Herre är värdig all lovprisning och all ära eftersom Han är alltings Skapare.rätt

(193)Somliga förkunnare gör det misstaget att låta sina predikningar uteslutande bestå av argument. Det finns sådana som lyssnar till sanningens teori och grips av de bevis som läggs fram, och om Kristus då framställs som världens Frälsare kommer den säd som sås, kanske att spira och bära frukt till Guds ära. Men ofta framställs inte Golgatas kors för folket. Somliga hör kanske den sista predikan de någonsin kommer att höra och om det gyllne tillfället försummas, så är det försummat för alltid. Där Kristus och Hans frälsarkärlek förkunnas tillsammans med sanningens teori, så kanske dessa hade blivit vunna för att stå på Hans sida. - Evangeliets tjänare s. 157, 158 (n 113). (1915)rätt

(193)Profetisk förkunnelse som fängslar uppmärksamheten
Rikta uppmärksamheten mot profetiorna.
- Kristi efterföljare skall förenas i kraftiga ansträngningar för att leda världens uppmärksamhet till de snabbuppfyllande profetiorna i Guds ord. - Manuskript 38, 1905.rätt

(193)Endast profetiorna har svaret på tänkande människors frågor. - De profetior som den store JAG ÄR har gett i sitt ord, fogar samman den ena länken med den andra i händelsernas kedja, från evighet i det förflutna till evighet i framtiden. På så sätt berättar de för oss, var vi befinner oss i dag på århundradenas väg framåt och vad vi kan förvänta oss av den tid som kommer. Allt som profetian har sagt skall hända fram till vår tid, har nedtecknats på historiens blad, och vi kan vara säkra på att allt som ännu skall hända kommer att fullbordas när tiden för det är inne. rätt

(194)I dag tillkännager tidens tecken, att vi står på tröskeln till stora och allvarliga händelser. Allt i vår värld befinner sig i gungning. Inför våra ögon förverkligas Frälsarens profetia om de händelser, som skall föregå hans återkomst: ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig ... Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.” Matt 24:6, 7rätt

(194)Nutiden är en tid av mycket stort intresse för allt levande. Härskare och statsmän, människor som innehar förtroendeposter och maktställningar, tänkande män och kvinnor i alla samhällsklasser, har sin uppmärksamhet riktad mot vad som sker runt omkring oss. De iakttar de relationer som råder mellan folken. De lägger märke till den intensitet, som tar varje jordiskt element i besittning och de inser att något stort och avgörande håller på att hända - att världen står på randen till en oerhörd kris.rätt

(194)Bibeln, och endast Bibeln, ger en korrekt överblick över dessa förhållanden. Här avslöjas vår världshistorias stora slutgiltiga scener. Dessa händelser kastar redan sina skuggor framför sig. Ljudet av att de närmar sig får jorden att darra och människors hjärtan att bäva av fruktan. - Profeter och Kungar, s. 536, 537. (1916)rätt

(194)Ge basunen ett bestämt ljud. - Det är många som inte förstår de profetior som handlar om dessa dagar och de måste upplysas. Det är (195) både väktares och lekmäns plikt att ge basunen ett tydligt ljud. Var allvarlig, "ropa högt, spara inte, höj upp din röst, likt en basun, och visa Mitt folk dess överträdelser, och Jakobs hus deras synder." - Brev 1, 1875.rätt

(195)Samlas kring profetiska sanningar. - De sista dagarnas faror är över oss, och i vårt arbete skall vi varna folk för den fara de svävar i. Lämna inte de högtidliga scener, som profetian har uppenbarat, orörda. Om vårt folk vore delvis vaket, om de insåge, hur nära vi står händelserna skildrade i Uppenbarelseboken, skulle en reformation uträttas i våra församlingar, och många flera skulle tro budskapet.rätt

(195)Vi har ingen tid att spilla; Gud kallar på oss, för att vi skall vaka över själar, som de, vilka måste avlägga räkenskap. Främja nya principer, och fyll dem med den knivskarpa sanningen. Den kommer att fungera som ett tveeggat svärd. Men var inte för snara att diskutera. Det kommer att bli stunder, när vi måste stå tysta och skåda Guds frälsning. Låt Daniel tala, låt Uppenbarelsen tala, och säga, vad som är sanning. Men från vilken sida ämnet än överbringas, lyft upp Jesus som hoppets medelpunkt, »Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan.’«. - Vittnesbörd till predikanter s. 118. (1896)rätt

(195)På ett friskt och uttrycksfullt sätt. - Låt inte undervisningen ske på ett torrt och abstrakt sätt, vilket vid alltför många tillfällen har varit sättet att undervisa. Förmedla i stället Guds Ords sanningar på ett friskt och effektivt sätt. . .rätt

(195)Uppenbarelseboken måste öppnas för folk. Många kan ha fått lära sig att den är en beseglad bok, men den är endast beseglad för dem som förkastar ljus och sanning. Den sanning den innehåller måste förkunnas så att folk (196) kan få tillfälle att förbereda sig för de händelser som snart skall inträffa. Den tredje ängelns budskap måste förmedlas som det enda hoppet för att frälsa en förlorad värld. - Brev 87, 1896.rätt

(196)Tre budskap viktiga. - Det tema som har störst betydelse är den tredje ängelns budskap, som omfattar den första och andra ängelns budskap. Alla bör förstå de sanningar som dessa budskap innehåller och demonstrera dem i sina dagliga liv, ty detta är väsentligt för frälsningen. Vi skall studera allvarligt och under bön för att förstå dessa stora sanningar, och vår förmåga att lära in och förstå kommer att ansträngas till det yttersta. - Brev 97, 1902.rätt

(196)Profetian är fundamentet för vår tro. - Predikanterna bör framhålla det trovärdiga profetiska ordet som grunden för Sjundedags Adventisternas tro. Profetiorna i Daniels bok och Johannes Uppenbarelse bör studeras grundligt, och i förbindelse med dem dessa ord: "Se Guds Lamm som tar bort världens synd!"rätt

(196)Det 24 kapitlet i Matteus' evangelium visas för mig gång på gång som något som allas uppmärksamhet skall riktas till. Vi lever i den tid då förutsägelserna i detta kapitel går i uppfyllelse. Låt våra predikanter och lärare förklara dessa profetior för dem som tar emot undervisning. Låt dem i sina predikningar utelämna mindre viktiga saker, och i stället framhålla de sanningar som kommer att vara avgörande för själars bestämmelse. - Evangeliets tjänare s. 148 (n 106). (1915)rätt

(196)Sanningar som berör allt levande i dag. - Vi skall för världen förkunna Uppenbarelsens stora och högtidliga sanningar. Dessa sanningar måste komma in i Guds församlings mål och principer. En välsignelse har uttalats över dem som ägnar nödvändig uppmärksamhet åt detta meddelande. Välsignelsen har utlovats (197) för att uppmuntra till studiet av denna bok. Vi får inte på något sätt bli trötta på att titta i den, på grund av att dess symboler verkar mystiska. Kristus kan ge oss förståelse. . .rätt

(197)Det bör förekomma ett grundligare och mer ihärdigt studium av uppenbarelsen, och ges en allvarligare presentation av de sanningar den innehåller - sanningar som berör alla som lever i dessa sista dagar. - Manuskript 105, 1902.rätt

(197)Ett budskap till hela världen - Synen, som Kristus överbragte till Johannes, vilken överbringar Guds bud och tron på Jesus, skall entydigt förkunnas för alla nationer, folkslag och tungomål. Församlingarna, framställda genom Babylon, är framställda som fallna från sin andliga upplysning till att bli en förföljande kraft mot dem, som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd. Hos Johannes visas den förföljande kraften med horn som ett lamm, men med en drakes tal. - Vittnesbörd till predikanter s. 117. (1896)rätt

(197)Ta emot församlingens respons. - Bror ___'s möten besöktes av många, och folk lyssnade till hans ord med förtrollat intresse, Intresset fortsatte från första början till slutet. Med sin Bibel i sin hand, och med alla sina argument grundade på Guds ord, målade Bror ___ Daniels och Uppenbarelsebokens profetior för dem. Hans egna ord var få. Han lät Skrifterna själva förklara sanningen för folk. Efter att han gett dem sanningen, ville Äldste ___ försöka uttrycka sin församlings uppfattning. Han ville säga: "Jag ber nu dem räcka upp hand, som ser sanningen i det, som jag säger". Som svar räcktes många händer upp. Jag kan endast uselt presentera för er det intresse som hans arbete har skapat. - Brev 400, 1906.rätt

(198) (198) Moderns inställning till den profetiska sanningen. – På samma sätt som i gamla tider mötte budskapet från Guds ord frågan: ”Finns det någon i Stora rådet eller bland fariséerna som har trott på honom? ” (Joh 7:48). Och då de inte kunde motbevisa det som profetiorna förutsade, var det många som avrådde folket från att studera profetiorna. De hävdade att de profetiska böckerna var förseglade och därför inte kunde förstås. Stora skaror av människor litade blint på sina pastorer. De vägrade därför att lyssna till budskapet. Andra som blev överbevisade om sanningen vågade inte bekänna den. De var rädda för att ”uteslutas ur synagogan” (Joh 9:22). Det budskap som Gud sände för att pröva och rena församlingen uppenbarade tydligt hur många det var som älskade världen mer än Kristus. De band som knöt dem till jorden var starkare än de som drog dem mot himlen. De valde att lyssna till mänskligvishet. De vände sig bort från sanningens rannsakande budskap. - Den stora striden s. 335. (1888)rätt

(198)Fortrogen med varje rad i den profetiska historien. - De unga män som önskar bli helgade för förkunnargärningen eller redan blivit det, bör sätta sig in i varje sida av profetisk historia och i all undervisning som Kristus har gett. - Evangeliets tjänare s. 98 (n 71). (1915)rätt

(198)Större ljus över profetiorna. - Större ljus kommer att lysa över alla profetians stora sanningar, och de kommer att ses med friska ögon och i strålglans, eftersom de klara strålarna från Rättfärdighetens Sol kommer att lysa upp alltsammans.rätt

(198)Tror vi att vi kommer fram till kriserna, och att vi lever i de allra sista scenerna av jordens historia? Vill vi nu vakna upp och utföra det arbete som vår tid kräver, eller skall vi vänta tills det vi har presenterat kommer över oss? - Manuskript 18, 1888.rätt

(199)(199) Profetiorna har redan framställts tydligt. - Herren önskar att alla nu skall förstå Hans förutseende handlingar, just nu, i den tid som vi nu lever i. Det får inte vara några långa diskussioner, som presenterar nya teorier om de profetior som Gud redan har gjort tydliga. Nu består det stora verk, som våra tankar inte får ledas bort från, i att begrunda vår personliga säkerhet i Guds ögon. Står våra fötter på tidsåldrarnas klippa? Döljer vi oss själva på vår enda tillflyktsort? Stormen kommer, obarmhärtig i sitt raseri. Är vi beredda att möta den? Är vi ett med Kristus såsom Han är ett med Fadern? Är vi Guds arvingar och medarvingar tillsammans med Kristus? Arbetar vi i gemenskap med Kristus? - Manuskript 32a, 1896.rätt

(199)Lära ut Kristi lektioner - Aposteln för vidare en befallning till varje evangeliets tjänare. Inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda, förbereder han dem för att förkunna Ordet, och de skall inte vara partiska för endast profetiorna och Skrifternas argumenterande delar, utan de största och viktigaste lektioner som skall ges oss är de som vi har fått av Jesus Kristus själv. - Manuskript 13, 1888.rätt

(199)Hålla oss tillbaka utan att fördunkla sanningen
Den starkaste födan är inte för barnen.
- Låt sanningen förmedlas sådan som den är i Jesus, rad för rad, föreskrift för föreskrift, lite här och lite där. Tala om Guds kärlek med ord som är lätta att förstå. Bibelsanningen, förmedlad med Jesu ödmjukhet och kärlek, kommer att ha ett välsignat inflytande på mångas sinnen.rätt

(200)(200) Många själar hungrar efter Livets bröd. Deras rop är: "Ge mig bröd. Ge mig inte en sten. Det är bröd jag saknar." Ge dessa förlorade och hungrande själar föda. Låt våra predikanter tänka på, att den starkaste maten inte ges till barn, som inte känner sanningens första principer, så som vi tror på dem. Till varje tid har Herren haft ett särskilt budskap till folk för den tiden. På samma sätt har vi ett budskap till människor i vår tid. Men när vi har så många ting att säga till dem, kan vi tvingas hålla tillbaka något av det för en tid, därför att människor inte kan ta det till sig ännu. - Review and Herald , 14. okt. 1902.rätt

(200)Bereda jorden innan säden sås. - Tro inte att det är er plikt när ni kommer till ett nytt missionsfält att genast säga till folket: Vi är Sjundedags Adventister; vi tror att den sjunde dagen är sabbat, vi tror inte att själen är odödlig. Detta skulle ofta skapa ett skrank mellan er och dem som ni vill nå. När tillfälle ges, så tala till dem om läropunkter som ni kan enas om. Dröj kvar vid nödvändigheten av praktisk gudsfruktan. Ge dem bevis på att du är en kristen, som önskar frid och att du älskar deras själar. Låt dem förstå att du är samvetsgrann. Därigenom kommer du att vinna deras tillit och det kommer att bli tillräcklig tid för att tala om läropunkter. Vinn hjärtat och förbered jorden, och så sedan ut säden, genom att i kälek presentera sanningen sådan som den är i Jesus. - Evangeliets tjänare s. 119, 120 (n 86). (1915)rätt

(200)Ge akt på att inte stänga åhörarnas öron. – Då jag sov under den senaste natten, var det som om jag var på ett möte med mina bröder och lyssnade till någon som talade med auktoritet. Han sade: "Många själar som verkligen saknar kunskap om de sanningar som presenteras för dem, kommer att delta i detta möte. De kommer att lyssna och (201) bli intresserade, ty Kristus drar dem. Samvetet säger dem att de hör rätt, ty Bibeln är grunden. Den största tänkbara omsorg krävs i arbetet för dessa själar.rätt

(201)Utsätt inte dessa människor för press genom vår tros mest obehagliga drag, så att de stänger sina öron. Dessa saker kommer som en ny uppenbarelse. Låt sådana delar av sanningen komma till dem på ett sådant sätt att de kan förstå det och uppskatta det. Trots att det förefaller främmande och nytt, kommer många att inse det med glädje och i detta se ett nytt ljus som spritts ut över Guds ord. Om sanningen däremot förmedlats i en så stor mängd att de inte kunnat ta emot den, skulle somliga gå bort och aldrig komma igen. Och mer än så, de skulle ge en felaktig bild av sanningen. - Generalkonferensen Bulletin, 25. feb. 1895.rätt

(201)Lite här och lite där. - De som har undervisats om sanningen genom föreskrift och exempel, bör visa stor hänsyn mot andra som inte har haft någon kunskap om Skrifterna utom den inspiration som predikanter och församlingsmedlemmar har gett, och har fått ta emot traditioner och fabler som bibelsanning. De blir överraskade när sanningen framställs. Det är som en ny uppenbarelse för dem, och de kan inte genast ta emot hela sanningen, med all dess uppseendeväckande karaktär. Allt är nytt och främmande och liknar inte alls det som de har hört från sina predikanter. För det mesta vill de tro vad predikanter har berättat för dem, att Sjunde-dags Adventister saknar tro och inte tror på Bibeln. Låt sanningen framställas sådan som den är i Jesus, rad för rad, föreskrift för föreskrift, lite här och lite där. - Odaterat Manuskript 79.rätt

(201)Ta upp en punkt åt gången. - Guds Ords lärare skall inte hålla tillbaka ett enda av Guds (202) råd, så att folk inte skall vara okunniga om sin plikt och inte förstå vad Guds vilja är med dem, och snubbla och falla i fördärv. Men samtidigt som de som lär ut sanningen bör vara trogna i sin presentation av evangeliet, så låt honom aldrig ösa ur sig en mängd saker som folk inte förstår, på grund av att det är nytt för dem och svårt att förstå. Tag en punkt åt gången, och gör denna enda punkt tydlig, tala långsamt och med klar röst. Tala på ett sådant sätt, att folk kan se förhållandet mellan denna enda punkt och de andra mycket betydelsefulla sanningarna. .... Det kommer att bli vårt att skapa fördomar hos dem, som söker sanningen som en dold skatt, om talaren döljer sig själv i Kristus, ty då kommer han att uppenbara Kristus, och inte sig själv. - Manuskript 39, 1895.rätt

(202)Dröj kvar vid de bekräftande sanningarna. – Uppehåll er inte vid de negativa frågor som uppstår, utan lägg de bekräftande sanningarna på minnet, och förankra dem där genom mycket studium och allvarlig bön och genom hjärtats helgelse. Håll era lampor i ordning och brinnande. Låt klara strålar lysa fram, så att människor, när de ser era goda gärningar, kan ledas till att förhärliga er Fader som är i Himlen.rätt

(202) Den Store Läraren har hela kartan över sanningen i Sin hand, men Han uppenbarade inte allt för Sina lärjungar. Han tog endast upp de ämnen med dem som var nödvändiga för deras väg fram mot himlen. Där fanns många saker som Hans vishet förmådde Honom att vara tyst om. Liksom Kristus undanhöll många saker för Sina första lärungar, därför att Han visste att det var omöjligt för dem att förstå dem, på samma sätt undanhåller Han oss många saker i dag, därför att Han känner vår fattningsförmåga. - Review and Herald , 23.april 1908.rätt

(203) (203) Planer för undervisning om sanningen
Kristi liknelser och symboler.
- Vi bör försöka att noggrant följa Kristi, den store Herdens, föredöme, då Han arbetade med Sin lilla grupp av lärjungar, och tillsammans med dem och med andra människor studerade det Gamla Testamentets skrifter. Hans aktiva verksamhet bestod inte bara i att predika, utan också i att undervisa folket. Medan Han passerade genom byarna, kom Han i personlig kontakt med folk i deras hem, undervisade och tjänade allt efter deras behov. Folkskarorna som följde Honom, blev större, när Han kom till en vänlig plats. Då använde Han tillfället till att tala till dem och förenkla Sina predikningar genom att använda liknelser och symboler. - Brev 192, 1906.rätt

(203)Använd illustrerande översikter. – Ni har ägnat mycket tid åt studier om hur sanningen kan göras intressant, och de illustrationer ni har gjort stämmer väl överens med det arbete som skall utföras. Dessa översikter är objektiv undervisning för folk. Ni har lagt ned ett stort arbete genom att utarbeta dessa imponerande illustrationer. Och de har en påtaglig effekt, när de till sanningens försvar, visas för folk. Herren använder dem till att prägla deras sinnen. Jag har fått en klar och uttrycklig undervisning om att illustrerande översikter skall användas för att sprida sanningen. Och dessa illustrationer bör göras ännu effektiva genom ord, som visar vikten av att lyda. - Brev 51, 1902.rätt

(203)Profetior lärs genom enkla, billiga kort. – Att använda kort är det mest effektiva sättet att förklara profetiorna på, med hänsyn till förfluten tid, nutid och framtid. Men vi skall uföra vår uppgift så enkelt och billigt som möjligt. Sanningen skall förklaras i sin enkelhet. Vi skall under inga omständigheter genom yttre uppvisning följa det exempel (204) som världen ger. - Manuskript 42, 1905.rätt

(204)Effektiv användning av lämpliga planer. - Äldste S gör en insats i Oakland nu. .... Han har rest sitt tält på en central plats och har förvissat sig om god akustik, bättre än vi hade väntat oss.rätt

(204)Bror S är en klok evangelist. Han talar med ett barns enfald. Han är aldrig otydlig i sina predikningar. Han predikar direkt från Ordet, och låter Ordet tala till alla grupper. Hans starka argument är hämtade från Gamla och Nya testamentens ord. Han söker inte efter ord som endast kommer att prägla människor med hans lärdom, utan han anstränger sig att låta Guds ord tala direkt till dem, med ett klart och tydligt uttal. Om någon avvisar budskapet, måste de avvisa Ordet självt.rätt

(204)Bror S uppehåller sig särskilt vid profetiorna i Daniels bok och Uppenbarelseboken. Han har gjort mycket av framställningarna av djuren i dessa böcker. Dessa djur är framställda av papjemaché, och med god uppfinningsförmåga kan de tas fram inför församlingen vid rätt tidpunkt. Därigenom bevarar han folks uppmärksamhet, samtidigt som han undervisar dem om sanningen. Genom denna insats kommer hundratals att ledas fram till en bättre förståelse av Bibelns innehåll än någonsin tidigare, och vi tror att det kommer att bli många omvändelser. - Brev 326, 1906.rätt

(204)En sund pedagogisk princip. - Äldste S' medarbetare påminde mig om arbetsinsatsen år 1842 till 1844. Han använder Bibeln, och endast Bibeln, för att bevisa sanningsvärdet i sina argument. Han visar ett tydligt "Så säger Herren." Om någon motsätter sig hans ord, visar han tydligt att det inte är mot honom de får föra sin kamp.rätt

(205)(205) Han har stora livaktiga framställningar av djuren och symbolerna i Daniel och Uppenbarelseboken, och dessa tas fram vid lämpliga tillfällen för att illustrera hans kommentarer. Inte ett enda oförsiktigt eller onödigt ord slinter över hans läppar. Han talar övertygande och högtidligt. Många av hans åhörare har aldrig tidigare hört så allvarliga predikningar. De visar ingen ytlighet, utan en högtidlig respekt och vördnad verkar vila över dem. - Brev 350, 1906.rätt

(205)Katoliker tilltalas av symboler. - Äldste S väcker ett stort intresse vid sina möten. Folk från alla klasser kommer för att lyssna, och för att se de livaktiga figurer som han har av Uppenbarelsebokens djur. Riktigt många katoliker kommer för att höra honom. - Brev 352, 1906.rätt

(205)Metoder att använda i det avslutande arbetet - Jag tilltalas av det sätt som vår bror (Äldste S) har använt sin påhittighet och taktkänsla på. Han skaffar sig lämpliga illustrationer till de ämnen som han presenterar - framställningar som är överbevisande. Sådana metoder kommer att användas mer och mer i det avslutande arbetet. - Manuskript 105, 1906.rätt

(205)Unga män studerar hur sanningen skall framställas genom symboler. - Herren har arbetat med Äldste S, lärt honom hur folk skall få detta sista varningsbudskap. Hans metod att framställa Bibelns ord så att de bevisar sanningen för vår tid, och hans sätt att använda symbolerna i Uppenbarelseboken och Daniel är effektiva. Låt de unga männen lära sig som om det gällde deras liv, vad som är sanning, och hur den skall framställas. Vi lever i den stora stridens sista dagar. Endast sanningen kommer att ge oss säkerhet i denna tid av svårigheter. Vägen bör förberedas för äldste S så att han kan ge budskapet vidare, och våra unga män bör delta i hans kvällsmöten. - Brev 349, 1906.rätt

(206)(206) Arbetare skall göra upp planer. - Låt Guds tjänare visa taktkänsla och begåvning, och göra upp planer för att föra ljusest vidare till dem som finns i närheten och dem som är långt borta. ... Tid har gått förlorad, gyllene tillfällen har inte utnyttjats därför att människor har saknat klar, andlig synförmåga, och inte varit tillräckligt kloka för att finna medel och sätt att lägga beslag på området, innan fienden har intagit det. - Review and Herald , 24. mars, 1896.rätt

(206)Planer för att undervisa, inte för att underhålla. – Genom att använda skisser och symboler, och på flera olika sätt återge sanningen kan församlingstjänaren låta sanningen framstå klart och tydligt. Detta är en hjälp, och i harmoni med Guds ord; men när arbetaren gör sina tjänster så dyra att andra inte kan säkra sig tillräckliga medel från kassan till stöd för sig på fältet, så arbetar han inte i harmoni med Guds plan.rätt

(206)Arbetet i de stora städerna skall utföras enligt Kristi ordning, inte efter teaterns sätt att uppträda. Det är inte teaterlik föreställning som ärar Gud, men att presentera sanningen i Kristi kärlek. - Vittnesbörden band 9, s. 142. (1909)rätt

(206)Historier, anekdoter, gestikulerande och skämt*
Se också s. 640-644: "Undvik gestikulerande och skämt."

En ambassadör för Kristus. - Den predikant som samarbetar med Gud, kommer dagligen att undervisa i Kristi skola. .... Inga lätta, skämtsamma ord kommer från hans läppar, ty är han inte en Kristi ambassadör för Kristus, som bär fram ett gudomligt budskap för förlorade själar? Allt gestikulerande och skämt, all lättsinnighet och alla obetydligheter (207) är smärtsamma för den lärjunge som bär Kristi kors. Han är tyngd av den börda han hyser för själar. Ständigt dras hans hjärta till Gud i bön om Hans nåd som gåva, så att han kan bli en pålitlig förvaltare. Han ber om att bevaras ren och helig, och vägrar därmed att tanklöst rusa rakt in i en frestelse.rätt

(207)Han ger akt på förmaningen: "Men liksom han som har kallat er är helig, så skall också ni vara heliga i allt vad ni gör, ty det står skrivet: "Ni skall vara heliga, ty jag är helig." .... .Då han håller sig tätt intill sin Mästare får han orden från Honom att tala till folket. Genom att upphöja det som Kristus upphöjer, älska det som Kristus älskar, arbeta som Kristus arbetar, går han omkring och gör gott. Han strävar hela tiden efter att förbättra sig själv, för att han genom föreskrift och exempel må kunna leda andra till ett renare, högre och ädlare liv. - Review and Herald , 21 jan. 1902.rätt

(207)Lämna ett högtidligt intryck. - Predikanter skall inte förkunna människors uppfattningar, inte berätta historier, inte sätta i gång teaterföreställningar, inte visa upp självet. De skall i stället förkunna Ordet, som om de var i närheten av Gud och Herren Jesus Kristus. Låt dem inte föra in lättsinnighet i sin predikantgärning, utan låt dem predika Ordet på ett sätt som gör det högtidligaste intrycket på åhörarna. - Review and Herald , 28 sep. 1897.rätt

(207)Gör intryck på främlingar med sanningens karaktär. - Det är Guds vilja att alla delar av Hans gudstjänst skall genomföras på ett ordentligt och passande sätt, som kommer att göra intryck såväl på de främlingar som är närvarande som på dem som kommer regelbundet, med sanningens upphöjande och förädlande karaktär och dess kraft att rena hjärtat.rätt

(207) I Sin försyn inpräntar Gud hos människor att de skall delta i våra lägermöten och gudstjänster. Somliga kommer av nyfikenhet, andra för att kritisera eller förlöjliga. Ofta (208) är de överbevisade om synd. Ord sagda i kärlek gör ett varaktigt intryck på dem. Med vilken omsorg bör då inte dessa möten genomföras. Det som sägs bör talas med auktoritet, så att den Helige Ande kan göra påverka deras tankar. Den talare som styrs av Guds Ande har en helig värdighet, och hans ord är en smak från liv till liv. Låt inga olämpliga illustrationer eller anekdoter förekomma i predikningarna. Låt de talade orden vara till uppbyggelse för åhörarna. - Brev 19, 1901.rätt

(208)Kristi illustrationer används. – Hans [Kristi] budskap om nåd varierades och avpassades efter lyssnarnas, behov. Han kunde "hugsvala den trötte" (Jes. 50:4) med ett ord i rätt tid, eftersom "ljuvlighet" var utgjuten över hans läppar (Ps. 45:3), så att han kunde förmedla sanningens skatter till människorna på det mest tilldragande sätt. Han ägde en taktfullhet som gjorde att han kunde nå fram till dem som var fyllda av fördomar. Han kunde överraska dem med illustrationer som tilldrog sig deras uppmärksamhet. Med fantasins hjälp nådde han fram till människorna. Sina illustrationer hämtade han från förhållandena i det dagliga livet. Även om de var enkla, låg det en sällsam och djup innebörd i dem. Fåglarna, liljorna på marken, sädesslagen, herden och fåren – med sådana saker belyste Jesus odödliga sanningar. När det senare hände att hans åhörare fick se dessa saker i naturen, påminde detta dem alltid om hans ord. Jesu illustrationer påminde dem ständigt om hans undervisning. – Vändpunkten s. 242 (dok 164). (1898)rätt

(208)Förringa budskapet. - Vi önskar inte förloa ur sikte denna missions särskilda helighet genom att betjäna folk i ord och lära. Det är predikantens uppgift att säga sanningens ord till folk, högtidlig, helig sanning. Somliga har för vana att lägga in anekdoter i sina predikningar, som har en tendens till att roa och avleda (209) åhörarnas tankar från heligheten i det Ord som de arbetar med. Sådana borde tänka igenom att det då inte är Herrens Ord de ger till folk. Alltför många illustrationer påverkar inte på rätt sätt, utan minskar den heliga värdighet som alltid bör bevaras när Guds Ord framhålls för folk. - Review and Herald , 22 feb. 1887.rätt

(209)Mycket billig näring. - Det finns män, som står i predikstolen som herdar och säger sig ge hjorden mat, samtidigt som fåren är svältfödda på livets bröd. Det förekommer långrandiga predikningar, som i hög grad bygger på anekdoter; men åhörarnas hjärtan blir inte berörda. Någras känslor må bli påverkade, de må fälla en tår eller två, men deras hjärtan blir inte förkrossade. Herren Jesus har varit på plats, då de har framfört det, som kallas för predikningar, men deras ord har varit fattiga på himmelens dagg och regn. De bevisar, att smörjelsens av Sakarja beskrivna olivträd (se kapitel 4) inte har fått betjäna dem, så att de har kunnat tjäna andra. När de smorda tömmer sig själva genom de gyllene rören, flyter den gyllene oljan ut ifrån dem själva ned i de gyllene skålarna, för att flyta vidare till lamporna, församlingarna. Detta är arbetet för varje sant helig, hängiven tjänare åt den levande Guden. Herren Gud i himmelen kan inte bifalla mycket av det, som framförs från predikstolen av dem, som hävdar sig tala Herrens ord. De inskärper icke tankar, som skulle bli till välsignelse för lyssnarna. Framför folk sätts det fram undermålig, ja, usel mat. - Vittnesbörd till predikanter s. 336, 337. (1896)rätt

(209)Främmande eld. – Målet för er prästgärning är inte att underhålla. Det är inte endast att ge information, inte endast att överbevisa förståndet. Förkunnelsen av ordet bör appellera till förstånden och (210) förmedla kunskap, men det omfattar mer än detta. Predikantens hjärta måste nå fram till åhörarnas hjärtan. Somliga har fått en förkunnarstil som inte påverkar på rätt sätt. . . .rätt

(210)Predikanten använder främmande eld när han berättar historier i sina predikningar. . .Ni möter människor med alla slags sinnelag, och när ni behandlar det Heliga Ordet, måste ni visa allvar, respekt och vördnad. Ge inte intryck av att du är en billig och ytlig talare. Rensa bort alla historier från era predikningar. Förkunna Ordet. Ni skulle ha fler kärvar att ge till er Mästare om ni hela tiden hade förkunnat Ordet. Ni förstår endast lite av själens stora behov och längtan. Somliga kämpar med tvivel, nästan desperat, nästan hopplöst. . . .rätt

(210)Gud är kränkt när Hans representanter förnedrar sig till att använda billiga och lättsinniga ord. Sanningens sak vanäras. Människor bedömer hela den person som de lyssnar till, och sanningens fiender äre de som får mest ut av hans misstag. - Brev 61, 1896.rätt

(210)Hungriga efter Livets bröd. – Håll era historier för er själva. Folks själar hungrar inte efter dem, utan vill ha Livets bröd, det bröd som är levande och förblir för alltid. Vad är agnar jämfört med vete? - Brev . 61, 1896.rätt

(210)Övertygelsens huvudtema förlorat på grund av billigt nonsens. - Efter att ett gott verk utförts, bör de som väckts till medvetenhet om synd, undervisas om hur man griper tag i Herrens arm. Men om de goda intryck som getts, inte följs upp genom sanna, allvarliga ansträngningar, kommer inget bestående gott att kunna uträttas. Resultatet kan vara mycket annorlunda, om en önskan om (211) underhållning inte splittrade tankarna från att betrakta de allvarliga sakerna. . .rätt

(211)Underhållning skall inte vävas in i undervisning om Skriften. Om detta sker, förlorar de åhörare som blir underhållna med billigt nonsens, sitt ansvar för sin övertygelse. Tillfällena går förlorade, och ingen dras av kärlekens snara till Frälsaren. - Manuskript 83, 1901.rätt

(211)Fri från billiga och tarvliga uttryck. - Sanningens budskap skall hållas helt fritt från billiga och tarvliga ord från människors påfund. Genom dessa får åhörarnas hjärtan kraftfulla intryck. Låt inte predikanterna omhulda den tanken, att de måste förmedla något nytt och uppseendeväckande. eller det billiga och tarvliga uttryck som kommer att ge dem inflytande. Predikanter skall vara Guds talrör, och de måste utesluta alla uttryck från sitt tal som är billiga och tarvliga. Låt dem vara försiktiga så att de inte under sina predikningar vanärar Gud genom att ge upphov till skratt.rätt

(211)Vårt budskap är högtidligt och heligt, och vi måste vaka och be. Orden som uttalas måste vara av en sådan karaktär att Gud, genom dem, kan göra intryck på hjärta och sinne. Låt evangeliets tjänare helgas genom sanningen. - Brev 356, 1906.rätt

(211)Falska prövningar och normer uppsatta av människor.
Undervisa i grundläggande sanningar.
- De som vill arbeta med Ordet och läran, bör vara fast grundade i sanningen innan de godkänns för att gå ut på missionsfältet för att undervisa andra. Sanningen måste ren och oförfalskad förmedlas till folk. (212) Det är den tredje ängelns budskap som bär fram den sanna prövningen till folk. Satan kommer att leda människor till att tänka ut falska framställningar, och därigenom försöka dölja värdet av sanningens budskap, och sätta det ur kraft.rätt

(212) Guds bud, som nästan unisversellt har ogiltigförklarats, är vår tids prövande sanning. . . Den tid kommer då alla som dyrkar Gud kommer att klart urskiljas genom detta tecken. De kommer att bli kända som Guds tjänare genom detta tecken på sin trohet mot himlen. Men alla prövningar som tänkts ut av människor kommer att splittra sinnet från de stora och viktiga lärosatser som utgör sanningen för vår tid.rätt

(212)Det är Satans önskan och plan att bland oss föra in sådana som vill gå till stora ytterligheter - snävsynta människor som är kritiska och skarpa, och mycket orubbliga i sina egna uppfattningar om vad sanning är. De kommer att vara stränga, och kommer att försöka framtvinga formalistiska plikter, och gå långt i mindre väsentliga saker, samtidigt som de försummar de viktigare sakerna i lagen - Guds dom, barmhärtighet och kärlek. På grund av arbetet från några få personer från denna grupp, kommer alla sabbatshållare att betraktas som trångsynta, fariseiska och fanatiska. Sanningens arbete kommer på grund av dessa gärningar, att betraktas som att det inte förtjänar någon uppmärksamhet.rätt

(212)Gud har ett särskilt uppdrag för erfarna människor att utföra. De skall bavaka Guds verk. De skall se att Guds uppdrag inte har anförtrotts människor som känner det som sitt privilegium att handla efter sin egen självständiga bedömning, och som kan förkunna vad de har lust till, utan att behöva stå till svars inför någon för sin undervisning eller sina handlingar. Om vi låter denna självtillräcklighet härska i vår mitt, kommer det inte att råda någon samstämmighet i handlingar, ingen enhet i anden, ingen säkerhet för Guds verk, och ingen hälsosam tillväxt i detta. Det kommer att finnas falska lärare, onda medarbetare som kommer att dra själar bort från sanningen genom att omärkligt föra in (213) felaktigheter. Kristus bad om att Hans efterföljare måtte vara ETT liksom Han och Fadern var ett. Des som önskar att se denna bön besvarad, bör försöka motverka den minsta tendens till splittring, och försöka bevara enhetens och kärlekens ande bland bröder. - Review and Herald , 29 maj 1888.rätt

(213)Små fabler är inte värda ett halmstrå. - Vi skall inte låta kallelsen gå till dem som har tagit emot sanningen och förstår den, som den har upprepasts för om och om igen, eller någon som tror att han måste föra in något originellt i den. Han lägger in små myter och sagor, som inte är värda ett halmstrå. Detta framställer han som prövningar som Gud har gett, när det är Satan som har vänt bort tankarna från de äkta prövningar som Gud har gett. - Generalkonferensen Bulletin, 16. april 1901.rätt

(213)Nya och främmande mänskliga prövningar. - Ingen får lägga sanning till tortyren, genom att placera en påtvingad, mystisk konstruktion på Ordet. Därigenom riskerar somliga att vända Guds sanning till en lögn. Det finns somliga som i sina hjärtan behöver en beröring av den gudomliga Anden. Då kommer budskapet för vår tid att bli deras börda. De kommer inte att söka efter mänskliga prövningar, något nytt och främmande. Det fjärde budets sabbat är prövningen för vår tid, och allt som hör ihop med detta stora minnesmärke måste hållas fram för folket. - Odateret Manuskript 111.rätt

(213)Fri från människors antaganden. - Guds verk är ett stort verk. Det behövs kloka människor till att hålla Bibelns grundprinciper fria från den minsta världslighet. Varje medarbetar skall prövas. Paulus talar om dem som bygger på grunden med trä, hö och halm. Detta representerer dem som för in sådant i sanningen som inte är sanning, även sina egna antaganden och påhitt. Om dessa själar skall bli frälsta, kommer det att ske såsom genom eld, (214) eftersom de med gott samvete trodde att de arbetade i harmoni med Ordet. De kommer endast att vara som facklor som ryckts ut ur elden. Den verksamhet som skulle ha varit ren, upphöjd och ädel, har blandats upp med villfarelser som människor har fört dit. Därigenom har sanningens skönhet utplånats. Inget framstår som obesmittat av själviskhet. Uppblandningen med dessa villfarelser i Guds verk, gör att det som borde framstå klart och tydligt för världen, i själva verket utgör en röra av oförenliga principer. - Brev 3, 1901.rätt

(214)Förkunna Ordet - Jag har några ord att säga till unga människor som har lärt känna sanningen. Ni kan ha uppfinningsrika tankar. Ni kan vara lika duktiga som de judiska lärarna när det gäller nya teorier. Kristus sade emellertid till dem: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Matt. 15:9. Till människor förmedlade de traditioner, antaganden och myter av alla slag. De former och ceremonier de inskärpte gjorde det helt omöjligt för folk att veta om de höll Guds Ord eller följde människors traditioner.rätt

(214) Satan är väl tillfreds när han på detta sätt kan förvirra sinnet. Låt inte predikanter förkunna sina egna antaganden. Låt dem söka allvarligt i Skrifterna, med en högtidlig insikt om att i fall de i stället för doktrinerna lär ut saker som inte står i Guds ord, kommer de att vara som de som står representerade i det sista kapitlet i Uppenbarelseboken.rätt

(214)Låt dem som frestas till att ge efter för fantasifulla och inbillade doktriner loda djupt ned i den himmelska sanningens källor, och försäkra sig om rikedomar som innebär evigt liv för den som tar emot det. De som studerar Guds ord med allvar kommer att tillförsäkras dyrbara rikedomar, (215) ty himmelska änglar kommer att leda deras sökande. - Odaterat Manuskript 111.rätt

(215)När människor väver in mänskliga trådar. - När människor börjar väva in mänskliga trådar för att komponera vävens mönster, har Herren inte bråttom. Han väntar tills människor skall lägga ner sina egna mänskliga påfund, och vill acceptera Herrens väg och Herrens vilja. - Brev 181, 1901.rätt

(215)Skapa en värld av en atom. - O, hur många skulle inte kunna utföra en ädel tjänst i självförnekelse och självuppoffring, som är upptagna av livets småsaker! De är blinda och kan inte se långt. De skapar en värld av en atom och en atom av en värld. De har hamnat i grunda vattendrag, därför att de inte för livets vatten vidare till andra. Manuskript 173, 1898.rätt

(215)Budskap försvagas av människor med en enda tanke. - Det fanns värdefull begåvning i församlingen i ___, men Gud kunde inte använda dessa bröder, förrän de var omvända. Där var somliga som hade förmåga att hjälpa församlingen, men som först måste skapa ordning i sina egna hjärtan. Några hade fört in dessa falska kriterier, och hade gjort sina egna idéer och föreställningar till ett kriterium, uppförstorat obetydliga saker till kriteriet på kristen gemenskap, och lagt tunga bördor på andra. Därigenom hade en kritisk, klagande och splittrande anda uppstått, som har varit till stor skada för församlingen. Det intryck som icke-troende får är, att sabbatshållande adventister var en grupp fanatiker och extremister, och att deras speciella tro gör dem ovänliga, oartiga, och med en verkligt okristen karaktär. Därigenom har några få estremisters uppträdande förhindrat sanningens inflytande att nå människor. Några gjorde kläd-frågan till det viktigaste, och kritiserade klädesplagg som andra bär, (216) och står på språng att fördöma var och en som inte helt och hållet motsvarar deras idéer. Några få fördömde bilder, och hävdade att de är förbjudna i det andra budet, och att allt sådant skall förstöras.rätt

(216)Dessa människor med en enda tanke ser inget annat än att föra fram denna enda sak som presenteras för deras sinnen. Åratal tillbaka var vi tvungna att bemöta samma anda och arbete. Människor stod upp och hävdade att de var sända med ett budskap som fördömde avbildningar, och talade för att allt som liknade detta skulle förstöras. De gick så långt som till att fördöma klockor som hade figurer eller "bilder," på sig. . .rätt

(216)Några få i ____ hade gått så långt att de brände alla bilder de ägde, och förstörde också sådant som liknade deras vänner. Samtidigt som vi inte sympatiserade med dessa fanatiska rörelser, underrättade vi om att de som hade bränt sina bilder inte skulle utsätta sig för kostnaden att få dem ersatta. Om de hade handlat i god tro, skulle de nöja sig med att låta det förbli som det var. Men de borde inte kräva av andra att göra som de hade gjort. De borde inte drista sig till att vara sina bröders och systrars samvete. - Historiska skisser, s. 211, 212. (1886)rätt

nästa kapitel