Evangelisation kapitel 8. Från sida 217ren sida tillbaka

VIII. Att förkunna de särskilda sanningarna

(217)(217) Förutsäga återkomsten
Väcka människor till att bli beredda.
- Vi lever i slutet av den här jordens historia. . . Profetior går i uppfyllelse. Snart skall Kristus komma i kraft och stor härlighet. Vi har ingen tid att förlora. Låt budskapet höras med allvarliga varningsord.rätt

(217)Vi måste överbevisa människor överallt om att de behöver ångra sig och fly undan den kommande vreden. De har själar att frälsa eller att förlora. Ingen likgiltighet får finnas när det gäller detta. Herren kallar på medarbetare som är fyllda med en allvarlig och beslutsam avsikt. Tala i tid och otid om för människor att de skall vara beredda. Gå ut med livets ord på dina läppar och tala om för män och kvinnor att alltings slut är nära.rätt

(217)Låt oss bevara våra själar i Guds kärlek. Varningssignalen måste ges. Sanningen får inte upphöra från våra läppar. Vi måste väcka människor så att de genast ångrar sig, ty vi vet endast litet av vad som väntar oss. Som aldrig tidigare är min tro så starkt övertygad om att vi lever i den allra sista tiden. Låt varje lärare komma med en öppen dörr till alla, som vill komma till Jesus och ångra sina synder. - Brev 105, 1903.rätt

(217)Förkunna detta i alla länder. - Jag har fått i uppdrag, att nedteckna varningens ord till våra bröder och systrar, som håller på att förlora det särskilda verket för denna tid ur sikte. . . . . I varje land skall vi trumpeta (218) ut Kristi ankomst, på varje språk skall vi tillkännage: ”Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom.” – Vittnesbörden band 8, s. 116. (1904)rätt

(218)Tiden har kommit då budskapet om Kristi återkomst skall ljuda överallt i världen. -Vittnesbörden band 9, s. 24. (1909)rätt

(218)Budskapet "Herren kommer." - Herren kommer att upphöja era händer och fylla er med glädje. O, vi vill tro att de som hör de glada nyheterna, och som säger sig älska Jesus, kommer att uppfyllas med outsäglig glädje och fyllas av härlighet. Detta är goda och glada nyheter som bör tända varje själ, som bör upprepas i våra hem, och berättas för dem som vi möter på gatan. Vilka mer glädjande nyheter kan ges?! . . .rätt

(218)Den sanne väktarens stämma behöver få höras överallt: "Morgonen kommer, och också natten." Basunen måste ha ett bestämt ljud, ty vi befinner oss på den stora dagen för Herrens beredelse. - Brev 55, 1886.rätt

(218)Ingen tid att förlora. – Ge en varningssignal ut över landet. Tala om för människor att Herrens dag är nära, och kommer mycket fort. Låt ingen stå utan varning. Vi kunde befinna oss i de stackars själars ställe, som befinner sig i villfarelse. Som en konsekvens av den sanning som vi har tagit emot för att ge till andra, är vi skyldiga att föra denna vidare till dem.rätt

(218)Vi har ingen tid att förlora. Mörkrets krafter arbetar med intensiv energi, och med listighet går Satan fram för att som en varg ta sitt byte. Nu har vi varningar som vi kan ge, nu har vi en uppgift att utföra, men snart kommer det att vara svårare än vi kan föreställa oss. . .rätt

(218)Herrens ankomst är närmare än vi först trodde. Den stora striden närmar sig sitt slut. Varje rapport om olyckor till havs eller på land är ett vittnesbörd om att alltings slut är nära. Krig och rykten om krig visar det. Finns det en kristen, vars puls inte slår snabbare, då han anar de stora händelser som öppnas framför oss?rätt

(219)(219) Herren kommer. Vi hör fotstegen av en Gud som närmar Sig, då Han kommer för att straffa världen för dess orättfärdighet. Vi skall bereda vägen for Honom genom att utföra vår del och förbereda ett folk för denna stora dag. - Review and Herald, 12.nov. 1914.rätt

(219)Levande kraft måste följa med budskapet. - Levande kraft måste åtfölja budskapet om Kristi andra ankomst. Vi får inte vila, förrän vi sett många själar omvända sig till det välsignade hoppet om Herrens återkomst. På apostlarnas tid utförde det budskap som de framförde ett verkligt arbete, genom att vända själarna bort från avgudar till att tjäna den levande guden. Det arbete som skall utföras i dag är lika verkligt, och sanningen är i lika hög grad sanning. Vi skall endast överlämna budskapet med så mycket större allvar, allteftersom Herrens ankomst närmar sig. Budskapet för vår tid är tydligt, enkelt och ytterst angeläget. Vi måste handla som män och kvinnor som tror på det. Vänta, vara vaksamma, arbeta, be och varna världen - det är vårt uppdrag. . .rätt

(219)Hela himlen är i uppror, engagerad i förberedelsen av Guds vredes dag, dagen för Sions befrielse. Tiden att tveka är nästan slut. Pilgrimer och främlingar som så länge har sökt efter ett bättre land är nästan hemma. Jag känner det som om jag måste ropa högt: Hemåt igen! Vi närmar oss snabbt tiden då Kristus skall komma och samla Sina återlösta till Sig. - Review and Herald, 13. nov. 1913.rätt

(220)(220) Alla predikningar i ljuset av Kristi återkomst. - Profetians sanningar är bundna samman, och när vi studerar dem, bildar de en skatt av praktisk kristen sanning. Alla de predikningar som vi ger skall tydligt uppenbara att vi väntar på, arbetar och ber för Guds Sons ankomst. Hans ankomst är vårt hopp. Detta hopp måste bindas upp med alla våra ord och gärningar, med alla dem vi umgås och har kontakt med. - Brev 150, 1902.rätt

(220)Nyckeln till historien - En förståelse av hoppet om Kristi andra ankomst är den nyckel som låser upp hela den historia som följer upp och förklarar framtida lektioner. - Brev 218, 1906.rätt

(220)Konsekvensen av att förkunna återkomsten. - Människosonens andra ankomst skall vara det förunderliga ämne som hålls fram för människor. Här är ett ämne som inte får utelämnas av våra predikanter. Eviga realiteter måste hållas fram för våra inre ögon, och världens attraktioner kommer att visa sig som de är: helt meningslösa som intighet. Vad skall vi göra med världens förgänglighet, dess beröm, dess rikedomar, dess ära eller dess njutningar?rätt

(220)Vi är pilgrimer och främlingar som väntar, hoppas och ber för det välsignade hoppet, vår Herres och Frälsares Jesu Kristi återkomst. Om vi tror detta och för in detta i våra praktiska liv, vilken handlingskraft kommer denna tro och detta hopp inte att ingjuta; vilken innerlig kärlek till varandra, vilket noggrant heligt liv till Guds ära; och i vår respekt för kompensationen genom lön, vilka tydliga gränser kommer det inte att visa sig vara mellan oss och världen. – Manuskript 39, 1893.rätt

(220)Håll fram detta för folk. - Sanningen att Kristus kommer bör hållas fram för alla människor. - Brev 131, 1900.rätt

(221)(221) En varning för att sätta upp bestämda tider. - Tider och tidpunkter har Gud lagt under Sin egen makt. Och varför har Gud inte gett oss denna kunskap? - Därför att vi inte skulle använda den på rätt sätt, om Han gjorde det. Hade vårt folk denna kunskap skulle det leda till ett tillstånd av saker och ting som skulle resultera i att Guds verk försenades mycket. Uppdraget att förbereda ett folk för att bestå på den stora kommande dagen, skulle också förhalas. Vi skall inte ägna oss åt spekulationer om tider och tidpunkter som Gud inte har uppenbarat. Jesus har uppmanat Sina lärjungar att "vaka", men inte vid en bestämd tidpunkt. Hans efterföljare skall i sin situation vara som de som lyssnar till sin kaptens befallning; de skall vaka, vänta, be och arbeta medan de närmar sig tidpunkten för Herrens ankomst; men ingen kommer att kunna förutsäga den exakta tidpunkten när denna händelse skall inträffa; ty "ingen känner dagen eller timmen". Ni kommer inte att kunna säga, att Han skall komma inom ett, två eller fem år, ni skall inte heller skjuta Hans återkomst ifrån er genom att upplysa om att det inte är förrän om tio eller tjugo år. . . Vi kommer inte att känna till den exakta tidpunkten vare sig för utgjutandet av den Helige Ande eller för Kristi ankomst. - Review and Herald, mars 22, 1892.rätt

(221)Sanningen om helgedomen
Vår tros grund.
- En korrekt förståelse av tjänsten i den himmelska helgedomen är grunden för vår tro. - Brev 208, 1906.rätt

(221)Centrum för Kristi försoning. - Helgedomen och den undersökande domen är det ämne som Guds folk bör ha en klar uppfattning om. Alla behöver personlig kännedom (222) om sin store Översteprästs ställning och verk. Annars blir det omöjligt för dem att tillämpa den tro som är nödvändig i denna tid eller att fullgöra den uppgift som Gud har bestämt för dem. Var och en har att välja mellan att bli räddad eller att gå förlorad. Alla har en sak som tas upp inför Guds domstol. Var och en måste möta den store Domaren ansikte mot ansikte. Hur viktigt är det därför inte att var och en ofta tänker på den högtidliga stund då domstolen samlas och böckerna öppnas. Som Daniel skall varje enskild människa ställas till ansvar för sitt liv vid tidens slut.rätt

(222)Alla som har fått ljus om dessa förhållanden måste vittna om de stora sanningar som Gud har gett dem. Helgedomen i himlen är själva medelpunkten i Kristi verk för människorna. Den angår varje enskild människa som lever på jorden. Den ger inblick i frälsningsplanen, för oss ned till tidens slut och uppenbarar den segerrika utgången av striden mellan rättfärdighet och synd. Det är av största betydelse att alla sätter sig in i dessa förhållanden, så att de kan svara dem som frågar om skälen för det hopp de har. - Den stora striden s. 423. (1888)rätt

(222)Nyckeln till ett fullständigt system av sanning. - Den nya kunskapen om helgedomen var den nyckel som avslöjade mystiken kring besvikelsen år 1844. Den avslöjade ett fullständigt, sammanhängande och följdriktigt sanningssystem. Det visade att Guds hand hade lett i den stora milleritiska rörelsen. De närmast föreliggande plikterna uppenbarades genom att Guds folk fick ljus över situationen och sin egen uppgift. - Den stora striden s. 370. (1888)rätt

(222)Ögonen riktade mot helgedomen. - Som ett folk bör vi ivrigt granska profetian; vi bör inte slå oss till ro förrän vi har förstått ämnet (223) om helgedomen, som är framställt i Daniels och Johannes syner. Detta ämne kastar ett klart ljus över vår ställning och vårt uppdrag nu, och ger oss ett tydligt bevis på, att Gud har lett oss i vår högtidliga erfarenhet. Den förklarar vår besvikelse år 1844, som visade oss att helgedomens rening inte skedde på jorden, som vi hade trott, utan innebar, att Kristus då gick in i den allraheligaste avdelningen i den himmelske helgedomen, och där utför det avslutande arbetet för Hans prästtjänst, som uppfyllelse av ängelns ord till profeten Daniel: "Om två tusen och tre hundra dagar; då skall helgedomen komma till sin rätt."rätt

(223)Vår tro när det gällde den första, andra och tredje ängelns budskap var riktiga. De stora vägmärken som vi har passerat, står orubbliga. Även om helvetets härskaror skulle försöka slita bort dem från deras fundament och triumfera över, att de hade haft mod att göra det, så kommer det ändå inte lyckas. Dessa sanningspelare står orubbliga som de urgamla bergen, orubbliga trots alla ansträngningar från människors sida tillsammans med ansträngningar från Satans och hans härskarors håll. Vi kan lära oss mycket, och borde ständigt granska Skrifterna för att se om det förhåller sig så. Guds folk skall nu ha sina ögon fästade på den himmelska helgedomen, där vår store Översteprästs slutliga tjänst i domsarbetet pågår, - där Han går i förbön för Sitt folk. - Review and Herald, 27. nov. 1883.rätt

(223)Centrala sanningar i en enkel teologi. - I varje skola som har etablerats på den enklaste teologiska teori bör det ges undervisning i denna teori. Kristi försoning skall vara det viktigaste ämnet, den centrala sanningen. Det underbara ämnet om återlösningen bör förmedlas till de studerande. - Manuskript 156, 1898.rätt

(224)(224) Helgedomssanningens allvar. - Så länge Kristus renar helgedomen, bör de som tillber på jorden noggrant se tillbaka på sina liv, och jämföra sina karaktärer med rättfärdighetens standard. - Review and Herald, 8april 1890.rätt

(224)Förkunnelse av helgedomsläran stöds av den Helige Ande. - I mer än ett halvt århundrade har olika punkter av sanningen för vår tid ifrågasatts och motsagts. Nya teorier som inte var sanning, har framställts som sanning, och Guds Ande har uppenbarat villfarelsen i dem. Samtidigt som vår tros stora grundpelare har förkunnats, har den Helige Ande gett Sitt vittnesbörd för dem, och detta gäller i synnerhet sanningarna om helgedomsfrågan. Ständigt på nytt har den Helige Ande på ett särskilt sätt gett Sitt erkännande åt förkunnelsen av denna lära. Men i dag, liksom tidigare, kommer somliga att ledas till att tänka ut nya teorier och förneka sanningar som Guds Ande har gett Sitt godkännande. - Manuskript 125, 1907.rätt

(224)Falska teorier om helgedomen. - I framtiden, kommer bedrägerier av alla slag att möta oss, och vi önskar ha en solid grund under våra fötter. Vi önskar ha solida grundpelare för byggnaden. Inte ett enda märke skall avlägsnas från det som Herren har upprättat. Fienden kommer att föra in falska teorier, som lär ut att det inte finns någon helgedom. Detta är en av de punkter där man kommer att avlägsna sig från vår tro. Var skall vi finna säkerhet om inte i de sanningar som Herren har gett under de senaste femtio åren? - Review and Herald, 25 maj 1905.rätt

(224)Stridigheter om sanningens kännemärken – Den tid är nära, då sataniska ombuds bedragande makter kommer att utvecklas helt och fullt. Å ena sidan finns Kristus, som har getts all makt i himlen och på jorden. Å andra sidan finns Satan, som hela tiden använder sin (225) makt till att locka och bedra med starka, spiritualistiska spetsfundigheter, för att få Gud bort från de platser som Han bör inneha i människors sinnen.rätt

(225)Satan strävar hela tiden efter att få in fantasifulla tankar om helgedomen, fördärva Guds förunderliga framställningar och utplåna Kristi tjänst för vår frälsning till något som passar det köttsliga sinnet. Han avlägsnar dess inneboende kraft från troendes hjärtan, och ersätter dess plats med fanatiska teorier, uttänkta för att göra sanningarna om försoningen ogiltiga, och ödelägga tilliten till lärosatser som vi har framhållit som heliga sedan den tredje ängelns budskap först gavs. Därigenom kommer han att beröva oss vår tro på det budskap som har gjort oss till ett särskilt folk, och har gett vårt uppdrag karaktär och kraft. - Särskilda vittnesbörd Series B, No. 7, s. 17. (1905)rätt

(225)Presentera lagen och sabbaten
Vårt särskilda budskap.
Herren har ett särskilt budskap att frambära till Sina ambassadörer. De skall förmedla en varning till människor, och kalla dem till att reparera det brott som påvedömet har gjort i Guds lag. Sabbaten har gjorts till ett obetydligt och onödigt krav, som mänsklig auktoritet kan skjuta åt sidan. Herrens heliga dag har bytts ut mot en vanlig arbetsdag. Människor har rivit ner Guds minnesmärke, och satt en falsk vilodag i dess ställe. - Manuskript 35, 1900.rätt

(225)Det sista budskapet till världen. - Det sista varningsbudskapet till världen skall leda människorna till att se vilken innebörd Gud tillskriver Sin lag. Sanningen skall (226) framhållas så tydligt att ingen förbrytare som hör den, skall ha någon ursäkt, om han försummar att inse betydelsen av att lyda Guds befallningar.rätt

(226)Jag har fått befallningen att säga: samla ihop de bevis från Skriften, i vilka Gud har helgat den sjunde dagen, och låt dessa bevis läsas upp inför församlingen. Låt de, som inte har hört sanningen få veta, att alla som vänder sig bort från ett tydligt "Så säger Herren", måste ta konsekvenserna av sitt handlingssätt. Genom alla tider har sabbaten varit provet på lydnad mot Gud. "Den skall vara ett tecken i alla tider mellan mig och israeliterna," säger Herren. - Evangeliets tjänare s. 148, 149. (1915)rätt

(226)Den avgörande frågan för hela världen. - Ljuset över de bindande kraven i Guds lag skall föras vidare överallt. Detta skall vara en avgörande fråga. Det kommer att testa och pröva världen. - Särskilda vittnesbörd Serie A, No. 7, s. 17, 18. (1874)rätt

(226)Bygga upp nya missionsfält. - Jag har tvingats avbryta skrivningen för att få ett samtal med bror ____. Han är en aning rådvill. . . Han ville få veta hur sanningen skulle förmedlas i samband med intagandet av nya missionsfält, - om sabbaten skulle tas upp först.rätt

(226)Jag talade om för honom att den bästa och klokaste planen skulle vara att uppehålla sig vid några ämnen som skulle väcka samvetet. Han kunde tala till dem om praktisk gudsfruktan - helgelse och fromhet och framställa Jesu självförnekelse, självuppoffring som vårt föredöme, tills de kan se motsatsen till sina egna självtillräckliga liv, och bli missnöjda med sina okristna liv.rätt

(226)Ge dem sedan profetiorna. Visa dem där de rena och bindande kraven från Guds ord. Inte ett jota av denna lag skall förgå, utan framhåll dess bindande krav för varje själ till tidens slut. När Guds lag görs ogiltig, när (227) den kristna världen är förenad med den katolska och den världsliga, genom att Guds bud görs ogiltiga, då reser sig Guds utvalda folk för att försvara Jehovas lag. Detta är den skarpsinnighet som Paulus använde. Detta är ormens slughet och duvans enfald. När vi kommer till en befolkningsgrupp som känner till vår tro, behöver vi inte använda detta försiktiga framställningssätt, men under alla omständigheter bör någon personlig ansträngning göras för att komma nära människors hjärtan. Undvik att trötta ut församlingarna. Låt inte människor få den tanken att din uppgift är att bryta ned, utan i stället att bygga upp, och förmedla sanningen sådan som den är i Jesus. Uppehåll dig mycket vid nödvändigheten av den livsviktiga gudsfruktan. - Brev 2, 1885.rätt

(227)Föra sabbaten på tal på de nya fälten – Budskapet om sanningen är nytt och häpnadsväckande för människor i detta land. (Australien). Då Bibelns läror presenteras är de som en ny uppenbarelse, och de förefaller verkligen för människors uppfattningar att vara långtgående vantro. Presenteras söndagsfrågan, eller föreningen mellan kyrka och stat, så behandla detta försiktigt. Det kommer inte att motsvara en presentation av de starka positioner som de har haft i Amerika och med nödvändighet kommer att presenteras på där. rätt

(227)Man måste gå försiktigt fram när dessa ämnen tas upp. Vi vistas ännu inte permanent i detta land. Fienden mot all rättfärdighet har arbetat, och arbetar ständigt med all den list kan har, för att förhindra det uppdrag som bör utföras för att upplysa och lära upp människor, innan hans krafter ökar. Förseningar har gett Satan fördelar, och dessa förseningar har förorsakat en förlust av många själar. Herren är inte nöjd med att Hans verk försenas. Varje försening gör det mer problematiskt att kunna utföra det arbete som måste göras, eftersom Satan (228) vinner fördelar då det gäller att inta fälten först, och att förbereda ett beslutsamt motstånd. rätt

(228)Vårt folks tröga rörelser när det gäller att höja standarden i våra stora städer är inte i harmoni med ljuset från Gud. Ett svagt lysande ljus har lyst in i städerna, men tillräckligt för att få falska herdar att känna att det är på tiden att arbeta aktivt för att vända folk bort från sanningens budskap, genom att förmedla fabler och falska budskap. Några små ansträngningar har gjorts, men det har inte kommit människor och pengar till utförandet av arbetet. Satan har arbetat och kommer att arbeta med sina lögnaktiga under, och starka bedrägerier accepteras där sanningens baner borde resas. Det faktum att Guds folk, som känner sanningen och inte har gjort sin plikt enligt det ljus som har getts i Guds ord, gör det nödvändigt för oss att vara mer på vår vakt, så att vi inte förnärmar icke-troende innan de har hört orsakerna till vår tro på sabbaten och söndagen. . .rätt

(228)Vi behöver nu ge människor tålmodig och vänlig undervisning; utbildning för en livstid skall inte motverkas så fort; mycket taktkänsla och tålmodigt arbete är nödvändigt för dem som skall förmedla sanningen på något sätt. - Odaterat manuskript 79.rätt

(228)Anpassa dess presentation - Du bör inte känna att det är din uppgift att börja med argument för sabbatsfrågan, då du möter människor. Om personer nämner den, så säg till dem, att det inte är din uppgift nu. Men när de överlämnar sitt hjärta, sitt sinne och sin vilja till Gud, är de mer öppna för bevisens stora betydelse för dessa högtidliga och prövande sanningar. - Brev 77, 1895.rätt

(229)Se till att inte vänta för länge. - Vi behöver vara försiktiga, men medan somliga medarbetare är på sin vakt, och skyndar (229) långsamt om de inte samarbetar med dem som anser det vara nödvändigt att vara enträgna, så kommer mycket att gå förlorat. Då kommer tillfällena att försvinna, och Guds öppnande försyn kommer inte att märkas.rätt

(229)När personer som är inriktade på att inte besluta sig i början av perioden, finns det risk för att överbevisningen gradvis kommer att försvinna. . . . . .rätt

(229)Ofta är det så att när en församling når till den punkt där hjärtat överväger att ta upp sabbatsfrågan, har det försenats med risk för konsekvenserna av det. Detta har skett och konsekvenserna har inte blivit bra. - Brev 31, 1892.rätt

(229)I en kort kampanj. - När ni har en församling framför er i endast två veckor, så skjut inte upp sabbatsfrågan tills allt annat har förkunnats, i tro att ni därigenom banar väg för den. Upphöj normen - Guds bud och Jesu tro. Gör detta till det viktiga temat. Gör sedan detta tema ännu starkare genom era starka argument. Uppehåll er vid Uppenbarelseboken. Läs, förklara och framhåll dess lära.rätt

(229)Vår krigföring är aggressiv. Enorma problem ligger framför oss, ja, rakt framför oss. Låt våra böner stiga upp till Gud, att de fyra änglarna fortfarande måtte hålla de fyra vindarna tillbaka, så att de inte blåser för att skada eller ödelägga, förrän den sista varningen har getts till världen. Låt oss sedan arbeta i överensstämmelse med våra böner. Låt ingenting minska kraften i sanningen för vår tid. Sanningen för vår tid skall vara vår börda. Den tredje ängelns budskap måste utföra sitt uppdrag att från kyrkorna urskilja åt sig ett folk, som kommer att ta ställning för den eviga sanningens plattform. - Vittnesbörden band 6, s. 61 (1900)rätt

(230)(230) Budskap om liv och död. - Som ett folk riskerar vi att ge den tredje ängelns budskap på ett sådant sätt att det inte gör något intryck på människor. . . Vårt budskap är ett budskap om liv eller död, och vi måste låta detta budskap framställas sådant som det är, nämligen Guds stora makt. Då kommer Herren att göra det effektivt. Vi skall framställa det i all dess talande kraft. - Brev 209, 1899.rätt

(230)Budskapet skall inte dämpas. - Satan har tänkt ut ett sätt genom vilket proklameringen av den tredje ängelns budskap skall begränsas. Vi skall vara på vår vakt för hans planer och metoder. Sanningen får inte tonas ned. Budskapet för vår tid får inte kvävas. Den tredje ängelns budskap måste stärkas och befästas. Det artonde kapitlet i Uppenbarelseboken uppenbarar vikten av att sanningen inte förs ut i avmätta termer, utan i sin fullhet och kraft. . . Det har diskuterats mycket hur den tredje ängelns budskap skall presenteras. Budskapet ha inte getts på ett klart och tydligt sätt, som det borde. - Manuskript 16, 1900.rätt

(230)Då Kristus framställde lagen. - Kristus framställde principerna i Guds lag på ett direkt och kraftfullt sätt, och visade Sina åhörare att de inte hade anledning att komma med invändningar eller att sätta sig upp. - Review and Herald, 13. sep. 1906.rätt

(230)Paulus anpassade sina metoder. - Till hedningarna förkunnade han (Paulus) Kristus som deras enda hopp för frälsning, men hade inte först något slutgiltigt att säga om lagen. Men när deras hjärtan hade värmts av hans presentation av Kristus som Guds gåva till vår värld, och han visat vad Förlossarens tjänst omfattar i det dyrbara offer som visar Guds (231) kärlek till människor, visade han på det mest vältaliga och enkla sätt, denna kärlek till alla människor (judar och hedningar) och att de kunde bli frälsta genom att överlämna sina hjärtan till Honom. Alltså visade han, när de ödmjukt underordnat sig och överlämnat sig själva till Herren, att Guds lag var ett test på deras lydnad. Detta var det sätt han arbetade på – att anpassa sina metoder för att vinna själar. - Särskilda vittnesbörd Series A, No. 6, s. 55. (1895)rätt

(231)Först de grundläggande principerna. - Låt inte de sidor av sanningen, som utgör ett fördömande av människornas seder och bruk, hållas i förgrunden innan de får tillfälle till att lära känna, att vi tror på Kristus, att vi tror på Hans gudom och Hans preexistens. Dröj vid det vittnesbörd som världens Återlösare avlade. – Vittnesbörden band 6, s. 58. (1900)rätt

(231)Vi förkunnar evangeliet. - Låt de utanförstående bli medvetna om att vi förkunnar evangeliet lika väl som lagen, och de kommer att glädjas över dessa sanningar, och många kommer att ta ståndpunkt för sanningen. - Brev 1, 1889.rätt

(231)Vill överbevisa om synd. - Lagen och evangeliet, uppenbarade i ordet, skall förkunnas för folk, ty lagen och evangeliet, tillsammans, kommer att överbevisa om synd. Samtidigt som Guds lag fördömer synden, pekar den hän mot evangeliet, uppenbarar Jesus Kristus, i vilken "gudomens fullhet bor lekamligen." Evangeliets härlighet kastar ett ljus över den judiska tidsåldern, och ger en innebörd åt den judiska hushållningen med dess förebilder och skuggor. Därigenom blandas såväl lagen som evangeliet. De får inte skiljas från varann i några predikningar. - Manuskript 21, 1891.rätt

(231)Generellt sett har gudsdyrkaren skilt lagen och evangeliet från varandra, medan vi å andra sidan har gjort samma sak utifrån en annan ståndpunkt. Vi har inte framhållit Kristi rättfärdighet för människor (232) och hela innebörden av Hans stora återlösningsplan. Vi har uteslutit Kristus och Hans oförlikneliga kärlek, och fört in teorier och resonemang och förkunnat argument. - Manuskript 24, 1890.rätt

(232)De går hand i hand. – Om vi vill ha anden och kraften från den tredje ängelns budskap, så måste vi framhålla lagen och evangeliet tillsammans, ty de går hand i hand. - Evangeliets tjänare s. 161 (n 116). (1915)rätt

(232)Förstärk budskapet med litteratur. - De dagar vi lever i, är tider som kräver ständig vaksamhet, tider i vilka Guds folk bör vakna upp för att utföra ett stort arbete genom att förmedla ljus över sabbatsfrågan. . . Denna sista varning till jordens invånare skall få människor att se den innebörd som Gud knyter till sin heliga lag. Så tydligt skall sanningen presenteras, att ingen syndare som hör det, inte kan se betydelsen av att vara lydig mot sabbatsbudet. . .rätt

(232)För alla finns det ett arbete att utföra, för att Guds Ords enkla sanningar skall kunna bli kända. Skriftens ord bör tryckas och publiceras så snart de läses. Det skulle vara bra om det nittonde och en stor del av det tjugonde kapitlet i andra Mosebok, med verserna tolv till arton i det tjugoförsta kapitlet trycktes upp precis så som de står. Samla dessa sanningar i små böcker och pamfletter, och låt Guds Ord tala till folk. När en predikan hålls om lagen, är det helt rätt, om du har medel till det, att se till att få det upptryckt till ett blad. När du möter dem som vill hålla söndagen helig, så lägg dessa blad i deras händer. Tala om för dem att du inte diskuterar söndagsfrågan, ty du har ett tydligt "Så säger Herren" om att hålla den sjunde dagen helig. - Review and Herald, mars 26, 1908.rätt

(233)(233) Framhåll det särskilda tecknet. - Vi skall ge världen en manifestation av de rena, ädla och heliga principer som skall skilja Guds folk från världen. I stället för att Guds folk skiljer sig allt mindre från dem som inte håller den sjunde dagens sabbat, skall deras helighållande av sabbaten vara så tydligt att världen inte kan undvika att känna igen dem som Sjundedags Adventister. - Manuskript 162, 1903.rätt

(233)Kallade till att avslöja den syndiga människan. - I denna tid, varunder vi lever, har Herren kallat Sitt folk, och gett dem ett budskap att bringa. Han har kallat dem, för att avslöja syndens människas elakhet, som har gjort Söndagslagen till en bestämd kraft, som har tänkt sig att ändra tider och lagar, samt förtrycker Guds folk, som står fast i att ära Honom genom helighållandet av den enda sanna vilodagen, skapelsens Sabbat, inför Herren. - Vittnesbörd till predikanter , s. 118. (1903)rätt

(233)Ett särskilt folk med ett prövande budskap. - Herren har funnit det riktigt att ge Sitt folk den tredje ängelns budskap som ett prövande budskap att bära fram till världen. Johannes ser ett folk som är annorlunda och skilt från världen, som vägrar att dyrka djuret och dess bild, som bär Guds tecken, håller Hans sabbat helig - den sjunde dagen som hålls helig som en påminnelse om den levande Guden, himlens och jordens Skapare. Om dem skriver aposteln: "Här är de som håller Guds bud, och har Jesu tro." - Brev 98, 1900.rätt

(233)Djurets märke - Men när iakttagandet av söndagen skall tvingas fram genom lagstiftning, och när världen kommer att bli upplyst om plikten att hålla den sanna sabbatens krav, kommer var och en som bryter mot Guds (234) lag för att lyda en befallning som endast är baserad på den romerska kyrkans auktoritet, därigenom att upphöja påvemakten över Gud. En sådan människa hyllar den romerska kyrkan och den statsmakt som tvingar igenom det som den romerska kyrkan har påbjudit; hon tillber djuret och dess bild. De människor som på det sättet förkastar den dag som Gud har kallat tecknet på sin auktoritet, och i stället håller den dag helig, som den romerska kyrkan har utpekat som en symbol på sin överhöghet, visar därigenom, att de tar emot tecknet på lydnad mot den romerska kyrkan - "vilddjurets märke". Men det är först, när denna sak tydligt har framhållits för människorna och de har fått välja mellan Guds bud och människors bud, som de människor som fortsätter att överträda Guds lag, tar "vilddjurets märke". - Den stora striden s. 449. (1888)rätt

(234)Tar emot det framtida djurets märke. - Förändringen av sabbaten är tecknet eller märket på den romerska kyrkans auktoritet. De som förstår det fjärde budets krav, och väljer att hålla den falska sabbaten helig i stället för den sanna, hyllar därigenom den makt som har befallt detta. Vilddjurets märke är påvedömets sabbat, som världen har accepterat i stället för den dag som Gud valt.rätt

(234) Ingen har ännu tagit emot vilddjurets märke. Prövningstiden har ännu inte kommit. Det finns sant kristna i alla församlingar, och den romersk-katolska kyrkan är inget undantag. Ingen döms förrän de har fått ljuset och sett plikten att hålla det fjärde budet. Men när dekretet går ut och tvingar igenom den falska sabbaten, och den tredje ängelns höga rop varnar människor för att tillbe vilddjuret och dess bild, kommer gränsen att dras mellan det falska och det sanna. Då kommer (235) de som fortsätter att överträda Guds lag, att ta emot vilddjurets märke.rätt

(235)Vi närmar oss denna period med snabba steg. När protestantiska kyrkor förenar sig med världsliga makter för att understödja en falsk religion, och därigenom motsätta sig det som deras förfäder utstod en hård förföljelse för att övervinna, då kommer påvedömets sabbat att tvingas igenom med kyrkans och statens makt. Det kommer att bli ett nationellt avfall, som endast kommer att sluta med nationell ruin. - Manuskript 51, 1899.rätt

(235)När Guds sigill avvisas. - Om sanningens ljus har presenterats för dig, och detta har uppenbarat det fjärde budets sabbat för dig, och visat att det inte finns någon grund i Guds ord för att hålla söndagen helig, men du fortsätter att hålla fast vid den falska sabbaten, och vägrar att hålla den sabbat som Gud kallar "Min heliga dag," då tar du emot vilddjurets märke. När kommer detta att ske? När du lyder det dekret som befaller dig att sluta arbeta på söndagen och i stället dyrka Gud, trots att du vet att det inte står ett ord i Bibeln som visar att söndagen är något annat än en allmän arbetsdag, då väljer du att ta emot vilddjurets märke, och avvisar Guds sigill. - Review and Herald, juli 13, 1897.rätt

(235) Följd av att ignorera ljuset. - Gud har gett människorna sabbaten som ett tecken mellan Honom och dem som en test på deras lojalitet. De som efter det att ljuset om Guds lag har kommit till dem, fortsätter att visa olydnad och upphöjer mänskliga lagar över Guds lag i den stora kris som ligger framför oss, kommer att ta emot vilddjurets märke. - Brev 98, 1900.rätt

(235)Försiktighet med att föra fram söndagsfrågan. - (Vi skall) inte provocera dem som har accepterat denna falska sabbat, som är en påvedömets institution i stället för Guds heliga sabbat. Utan att ha Bibelns argument (236) med sig, blir de mer vreda och inställda på att ersätta de argument de saknar från Guds ord, med sin makt. Förföljelsens makter följer i drakens fotspår. Därför måste stor omsorg visas för att inte provocera. - Brev 55, 1886.rätt

(236)Låt sanningen själv skära. - Satans ansträngningar mot sanningens försvarare kommer att bli allt bittrare och beslutsammare ända till tidens slut. Liksom översteprästerna och makthavarna på Kristi tid viglade upp folkets hjärtan mot Honom, på samma sätt kommer de religiösa ledarna i dag att visa bitterhet och fördomar mot sanningen för vår tid. Folk kommer att ledas till våldsamma handlingar och göra motstånd som de aldrig skulle ha tänkt på att göra om de inte hade mött motstånd från bekännande kristna som talade mot sanningen.rätt

(236)Och vilken kurs skall sanningens försvarare utöva? De har det oföränderliga eviga Ordet från Gud, och de borde visa att de har sanningen, som den är i Jesus. Deras ord får inte vara råa och skarpa. I sin presentation av sanningen måste de visa Kristi kärlek, saktmod och vänlighet. Låt sanningen själv skära; Guds ord är ett skarpt tveeggat svärd, och kommer att skära sin väg till hjärtat. De som vet att de har sanningen bör inte, genom att använda hårda och stränga uttryck, ge Satan någon chans att feltolka deras ande. - Review and Herald, 14. okt. 1902.rätt

(236)En kallelse till att upplysa massorna. - Jag har blivit visad att Satan obemärkt smyger sig in på oss. Guds lag har gjorts ogiltig genom Satans inverkan. I vårt land som ståtar med sin frihet, kommer religiös frihet att ta slut. Kampen kommer att avgöras när det gäller sabbatsfrågan, vilket kommer att uppröra en hel värld. (237) rätt

(237)Vår tid att arbeta är begränsad, och Gud kallar oss som tjänare och folk till att vara alerta. Lärare, kloka som ormar och enfaldiga som duvor, måste komma till Herrens hjälp, för att hjälpa Herren mot den mäktige. Det finns många som inte förstår de profetiorna som handlar om dessa dagar, och de måste bli upplysta. – Brev 1, 1875.rätt

(237)Möta sabbatshållarnas problem
Ingen anledning att bekymra sig och vara rädd.
Ofta när våra medarbetare förmedlar sabbatssanningens prövningar till folk, står somliga tveksamma av rädsla för att de själva och deras familjer skall drabbas av fattigdom och svårigheter. De säger: Ja, jag ser att du försöker visa mig att jag bör hålla den sjunde dagens sabbat; men jag är rädd för att mista min ställning om jag håller sabbaten, och inte förmår försörja min familj. Alltså behåller många sin världsliga ställning och överträder Guds bud. Men dessa skriftställen (Luk. 12:1-7) lär oss att Herren vet allt om våra erfarenheter; Han förstår allt om det obehag vi utsätts för och Han har en omsorg om alla som följer Hans bud för att lära känna Herren. Han kommer aldrig att låta Sina barn frestas över sin förmåga.rätt

(237)Kristus förklarade för Sina lärjungar: "Gör er därför inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte in i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?" (Matt. 6:25- 27)rätt

(238) (238) Samtidigt som Frälsaren gjorde dem uppmärksamma på markens liljor med deras renhet och skönhet, fortsatte Han: "Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! rätt

(238)Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? Eller: Vad skall vi dricka? Eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. rätt

(238)Kristus ger oss här en värdefull undervisning om Sin tjänst. Oavsett vilken erfarenhet du kommer att få, så säger Han: Tjäna Gud. Oavsett svårigheter och problem du kan stöta på, så lita på Herren. Om vi tar ställning för sanningen, har vi ingen orsak till att vara bekymrade och rädda för att vi och våra familjer skall få lida. Om vi gör det visar vi vår brist på tillit till Gud. "Din Fader vet att ni behöver allt detta," säger Frälsaren. Om vi vill studera Ordet mer omsorgsfullt, kommer vi att växa i tro. - Manuskript 83, 1909.rätt

(238)Dags att räcka ut en hjälpande hand. - Det är nu en viktig tid, för dessa platser där ett intresse har väckts. Ett stort antal . . . står nu på tröskeln till att besluta sig. Ack, om Herren ville ge Sina tjänare visdom till att tala till dessa själar, med sådana ord, som kommer att uppmuntra dem till att bekänna sig till sanningen och överlämna sin vilja och helga hela sina hjärtan till Gud. Vi ber om att Herren skall ingjuta tro i dessa själar som är överbevisade om sanningen, att den sjunde dagen är Herrens Sabbat, så att de inte (239) kommer att rådgöra med sina egna känslor och låta fienden leda dem till att besluta att offret är för stort.rätt

(239)De kommer att göra en förlust när det gäller timliga saker, och en hjälpande hand får inte saknas. Många frågar: "Hur kan vi försörja våra familjer? Vi kommer att mista våra anställningar så fort vi bestämmer oss för att hålla den sjunde dagen och att inte arbeta på sabbaten. Våra familjer, skall de svälta?" Vad kan vi säga? Fattigdom och brist ses överallt, och ärliga människor vet inte vad de skall göra. De törs inte riskera något; trots detta är de helt övertygade om att sabbatsdagen är Herrens sabbat. De vet att Gud välsignade den sjunde dagen och satte den åt sidan för att människor skulle hålla den helig som ett minnesmärke över Hans skapelse av världen på sex dagar och Hans vila på den sjunde dagen.rätt

(239)När vi ser svårigheterna stå som berg framför deras själar, gör det ont i våra hjärtan att veta att de själva och barnen som ser dem i ögonen inte har några utsikter. Många säger: "Jag vill hålla den sjunde dagen helig, men så fort jag förklarar för min arbetsgivare, att jag har beslutat att hålla sabbaten, blir jag avskedad." Hundratals väntar på att komma ut i arbetslöshet. Jag är mycket bekymrad. Allt vi kan göra är att uppmuntra dem till att ha tro, och be för dem. O, ibland önskar jag att jag hade en miljon dollars. Jag skulle kunna använda varenda dollar till denna uppgift. . .rätt

(239)Många börjar överträda Guds heliga lag medvetet, som ett resultat av fackföreningar, kartellbildningar, och samarbete med verksamheter som är Satans verktyg. Gud sänder dem ljus för att slita dem ut från villfarelsen, men de vägrar att ta Guds ord som det står. De accepterar villfarelse, väljer Satans lögner framför ett "Så säger Herren." Och dessa villfarelsens försvarare gör det mycket svårt för dem som ser sanningen, att lyda den. Människoögon kan inte se något annat än svält för dem som håller sabbaten. - Manuskript 19, 1894.rätt

(240)(240) Aldrig slut på svält. - Var aldrig rädd för att iakttagande av den sanna sabbaten kommer att sluta med svält. [Jes. 58:11, 12; Ordspr. 7:2; Jes. 58:14.] Dessa löften är tillräckligt svar på alla ursäkter som människor kan ha, för att inte hålla sabbat. Också om det verkar omöjligt att försörja sin familj, efter att man börjat hålla Guds lag, så låt varje tvivlande själ erkänna att Gud har lovat att sörja för dem som lyder Hans bud. – Manuskript 116, 1902.rätt

(240)Det krävs människor med mod. - Det kräver moraliskt mod att hålla Herrens bud. En motståndare av sanningen sade, att det endast var svagsinta människor, dumma och okunniga personer, som ville vända sig bort från kyrkorna och hålla den sjunde dagen som sabbat. Men en predikant som hade tagit emot sanningen, svarade: "Om du tror att det kräver svaga människor, så försök själv." Det kräver moraliskt mod, fasthet, och beslutsamhet, uthållighet och riktigt mycket bön att träda över på de impopuläras sida. Vi är tacksamma över, att vi kan komma till Kristus, liksom de stackars lidande kom till Kristus i templet. . .rätt

(240)Du har inte vågat trampa Guds bud under foten, utan på grund av detta trätt ut i den impopulära sanningen, oavsett vad konsekvenserna blir. Kommer Frälsaren någonsin att vända Sig bort och lämna dig ensam i kampen? Nej, aldrig. Men Han har aldrig sagt till Sina lärjungar, att de inte skall möta problem, inte behöver uthärda självförnekelse, och inte behöver offra något. Mästaren var en sorgernas man och kände till sorgen. "Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom Hans fattigdom skulle bli rika." (2 Kor. 8:9) Vi tackar Gud för att ni, i er fattigdom kan kalla Gud för er Fader.rätt

(240)Armod kommer över denna värld, och det skall (241) komma en tid av nöd som det aldrig tidigare har varit, sedan det kom en nation. Det skall komma krig och krigsrykten, och människors ansikten kommer att blekna. Ni kommer att lida nöd, ibland kommer ni att lida av svält; men Gud kommer inte att överge er i era lidanden. Han kommer att pröva er tro. Vi skall inte leva för att behaga oss själva. Vi är här för att visa Kristus för världen, för att representera Honom och Hans kraft för människorna. - Manuskript 37, 1894.rätt

(241)Dags att lita på Guds Ord. - När maten tog slut i öknen sände Gud sitt folk manna från himmelen och så fick de tillräckligt med mat varje dag under lång tid. Detta skulle lära dem att så länge de satte sitt hopp till Gud och vandrade på hans vägar skulle han inte överge dem. Jesus tillämpade nu den undervisning han själv hade gett Israel. Genom Guds ord hade de hebreiska folkskarorna fått hjälp och genom samma ord skulle Kristus få hjälp. Han inväntade Guds tid att hjälpa honom. Han vistades i öknen i lydnad för Gud och han skulle inte skaffa sig någon mat genom att följa Satans ingivelse. Inför världsalltet visade han att det är en mindre olycka att lyda, oavsett vad som kommer i vår väg, än att på vårt eget sätt avvika från Guds viljas väg.rätt

(241) "Människan skall leva icke allenast av bröd" utan av varje Guds ord. Ofta kan en Kristi efterföljare komma i en sådan situation att det blir omöjligt för honom art tjäna Gud och samtidigt fortsätta med sitt förvärvsarbete. Det ser kanske ut som om lydnad för någon tydlig Guds förordning skulle beröva honom hans livsuppehälle. Satan vill gärna få honom att tro att han måste offra sin samvetsövertygelse. Men det enda som vi i denna värld kan lita på är Guds ord. "Söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder." – Matt. 6:33. När vi lärt (242) känna kraften i hans ord kommer vi inte att följa Satans ingivelser för att få dagligt bröd eller för att rädda vårt liv. Vi frågar bara: Vad vill Gud och vilket är hans löfte? När vi vet det kommer vi att lyda det ena och förtrösta på det andra. - Vändpunkten s. 121. (1898)rätt

(242)Appell till den som står på tröskeln till beslut. - Fienden talade om för dig att du kunde vänta till en mer passande tidpunkt. Han var beredd för sina bedrägerier och visade dig de fördelar du skulle få om du inte höll sabbaten, och de olägenheter du skulle får genom att hålla sabbat. Han har förberett dessa olika ursäkter till varför du inte skulle besluta dig för att vara lydig mot Guds lag. Han är en bedragare. Han förfalskar Guds karaktär, och du har accepterat hans frestelse. Alla dina inbillningar har visat otro mot din himmelske Fader.rätt

(242)Du trodde, att du kunde få en viss framgång i dina affärer. Då skulle du lyda det fjärde budets sabbat. Men Herren kräver lydnad av var och en av Sina undersåtar. Guds krav låg över dig, och du har satt upp villkor för Gud. Och hela den tid som Satan har arbetat på att göra det allt omöjligare för dig att hålla sabbaten, under den tid då du såg på saken. Du har blivit allt mindre mottaglig för Guds Andes beröring av ditt hjärta. Herren har gett mig ett budskap till dig och dina barn: att ta itu med din försummade uppgift, och vandra i ljuset så som Han är i ljuset. "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft."(Mark. 12:29) "Gör detta", sade Kristus till en lagkunnig, "så får du leva." Detta är Guds röst (243) till dig själv och dina barn. Guds lag är god, lika väl som rättfärdig och nyttig för alla som lyder den, och du kommer att hedra Honom som du lyder. rätt

(242)När ditt sinne har kommit i harmoni med Guds vilja, och lyder Hans bud, tror du då att Herren inte kommer att ha omsorg för dig och ditt timliga arbete? Du har nästan blivit övertygad, men lyder inte. Du tänker att du skall vänta, tills vägen står öppen för dig. Herren har låtit varje människa stå till svars för sina handlingar. Guds anspråk skall vara det första du tar hänsyn till. Lydnad mot Gud är din första uppgift. Du skall överlämna alla konsekvenser i Hans händer. Du har tvekat därför att du denna gången inte känner den starka övertygelse du hade tidigare, och för att du inte vill överlämna dig till lydnad. Du skall inte vänta dig en lika kraftig överbevisning på nytt. Du måste lyda Gud och ta ställning för sanningen, oavsett känslor eller brist på känslor. Nu är det din uppgift att beslutsamt verka utifrån principen, och fatta dina beslut oavsett konsekvenserna. - Brev 72, 1893.rätt

(243)Lev upp till varje ljusstråle. - Lev upp till varje ljusstråle som du har tagit emot. Här är dina eviga intressen involverade, och det är därför jag säger: "Värna om varje ljusstråle." Bed till Kristus på dina knän att Han skall påverka ditt hjärta med Sin Helige Ande, och vänd dig inte bort från Hans lag. - Manuskript 10, 1894.rätt

(243)Förlora hellre din ställning än Jesus. – Tro inte, att du kommer att förlora din ställning om du tar ställning för Bibelns sanning. Du får hellre förlora din ställning än Jesus. Det är bättre att du tar del av Herrens självförnekelse och självuppoffring än att gå dina egna vägar och samla rikedomar för det här livet åt dig. Du kan inte få något av dem med dig i graven. Du kommer upp ur graven (244) utan något alls, men om du har Jesus, då kommer du att få allt. Han är allt vad du kommer att behöva, för att bestå prövningen på Guds dag. Är detta inte tillräckligt för dig? - Manuskript 20, 1894.rätt

(244)En bestämd ståndpunkt. - Människor kan sätta upp allt motstånd de vill, men Guds bud är fortfarande Guds bud. Vi har beslutat hålla Guds bud och vi lever, och (bevarar) Hans lag som vår ögonsten. Låt människor smäda Guds lag och trampa Hans laglydiga folk under sina fötter. Kan de göra detta och leva? Det är omöjligt. Gud har Sitt mål för karaktären, och det är de som lyder Honom som lever och de som håller Hans lag som sin ögonsten som han beskyddar. - Manuskript 5, 1891.rätt

(244)Offra ställningar till nya sabbatshållare. - Bland dem som griper tag i sanningen i ___ fanns det den senaste vintern en ung man, som lämnade den skola han gick i, för att hålla sabbaten. Han blev tillfrågad om vad han förväntade sig att kunna göra för att försörja sig. Han svarade: "Gud har gett mig fysisk styrka, och jag vill arbeta med vad som helst, framför att bryta Hans bud." Några var oroliga att han skulle erbjudas plats på tryckeriet, men någon sade: "Nej. När han visar att han vill lyda Gud till varje pris, då skall vi vara medvetna om, att han är just den människa vi behöver på detta kontor. Men om han inte har tillräcklig principfasthet för detta, är han just dem man som vi inte behöver."rätt

(244)Äldste ____ kom till mig, och frågade mig om han borde uppmuntra den unge mannen till att tänka över om han ville få en plats på kontoret. Jag sade: "Himlens Gud har för honom presenterat härlighetens eviga betydelse som väntar den som vinner seger, och om han liksom Mose värderar belöningens dag högt, kommer han att inta en slutgiltig ståndpunkt på sanningens sida. (245) Men det kommer att skada och inte vara bra att framhålla någon slags muta eller något attraktivt för honom. Och ändå är det din plikt att hjälpa honom att se att han måste vandra i tro, och inte lämna honom ensam i kampen, ty Satan kommer att fresta honom, och du måste ge honom all hjälp som är möjlig." - Manuskript 26, 1886.rätt

(244)Affärskontakter med sabbatsbrytare. - Det behövs en sabbatsreform ibland oss som bekänner oss hålla Guds heliga vilodag. Somliga diskuterar sina affärskontakter och planerar på sabbaten, och Gud ser på detta i det samma ljus som om de var involverade i verkliga affärsangelägenheter.rätt

(245)Andra som väl känner till Bibelns bevis för att den sjunde dagen är sabbaten, går in i partnerskap med människor som inte respekterar Guds heliga dag. En sabbatshållare kan inte låta människor arbeta i hans verksamhet, som betalas med hans pengar, arbeta på sabbaten. Om han på för förtjänstens skull tillåter affärer som han är intresserad av, att utföras på sabbaten av hans icke-troende partner, är han lika skyldig som den icke-troende; och det är hans plikt att ändra på förhållandet, oavsett hur mycket han kan förlora på detta. Människor kan tro att de inte kan klara att lyda Gud, men de kan inte heller klara att inte lyda Honom. De som är liknöjda när det gäller att hålla sabbaten, kommer att lida en stor förlust. - Review and Herald, mars 18, 1884.rätt

(245)En sorts sysselsättning för sabbatshållare. - Vi finner här den bästa folkgruppen att arbeta för. Och för många i den kommer det inte att vara svårt att hålla sabbaten. ____ är en plats där det finns ett stort hönseri. Vid nästan alla boningshus i stadens ytterområde finns det hönsgårdar. Husen har inte byggts samman, utan står en bit från varandra, ofta omgivna av flera halva hektar land. Det finns hönshållning av alla slag, (246) och äggen har en god marknad i ___ och i ___, och tas till byn med båt.rätt

(246)Jag skriver detta för att du skall kunna förstå situationen. I en hönshållning med många familjer finns det medel till deras försörjning, och dessa kan inte komma med den invändning som många kommer med mot att hålla sabbaten - att det kommer att kollidera med deras verksamhet. De kan hålla sabbaten utan ångest för att förlora sitt arbete. - Brev113, 1902.rätt

(246)Förkunnelse om icke-odödlighet
Vänta med förkunnelse av obehagliga trospunkter.
– Det bör viss stor visdom för att presentera en sanning som går direkt mot folks åsikter och praxis. Paulus brukade uppehålla sig vid profetior när han var tillsammans med det judiska folket, och föra dem ned till jorden steg för steg, och efter någon tid ta upp temat om Kristus, som den sanne Messias.rätt

(246)Jag har blivit visad att våra predikanter går för snabbt igenom sina ämnen och för fram de drag som uppfattas som mest motbjudande i vår tro för tidigt i sitt arbete. Det är sanningar som inte omfattar ett så stort kors. Dem bör man först framhålla för deras sinne, dag efter dag och även veckor innan vi kommer in på sabbaten och odödlighetsfrågan. Då vinner ni folks tillit som människor med klara, och kraftfulla argument, och de litar på ni förstår Skrifterna. När folks tillit först har vunnits, då är dags att introducera sabbats- och frågan om odödlighet offentligt.rätt

(246)Men människor som inte är förståndiga, tar fram dessa frågor för snabbt. Därigenom stängs folks öron, även om de genom större omsorg, mer tro, förmåga och visdom kunde ha följt dem steg för steg (247) genom betydelsefulla händelser i profetiorna och genom att uppehålla sig vid praktiska ämnen i Kristi lära. - Brev 48, 1886.rätt

(247)Ett av de stora bedrägerierna. - Varje slags bedrägeri har nu förts in. De klaraste sanningar i Guds ord döljs av en massa mänskliga teorier. Dödliga villfarelser presenteras som sanning, som alla måste böja sig för. Den sanna gudsfruktans enkelhet begravs under traditioner.rätt

(247)Läran om själens naturliga odödlighet är en villfarelse som fienden bedrar människor med. Denna villfarelse är nästan universell. . .rätt

(247)Detta är en av de lögner som har smitts i fiendens synagoga, en av Babylons giftiga planer. "Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har begått otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." - Review and Herald, 16. mars, 1897.rätt

(247)Lägg tyngdpunkten på livet genom Jesus. - Frågan om själens odödlighet behöver också behandlas med största omsorg, så att man i introduktionen av detta ämne inte blir början till en djup och upphetsande strid som kommer att stänga dörren till en grundligare undersökning av sanningen.rätt

(247)Det är nödvändigt med stor visdom när man har med människors sinnen att göra, samt med att lägga en grund för det hopp som finns inom oss. Vad är det för ett hopp vi skall lägga en grund för? Hoppet om evigt liv genom Jesus Kristus. . . Ni uppehåller er för mycket vid speciella idéer och doktriner, och den icke-troendes hjärta mjuknar inte. Att försöka inpränta något i honom är som att slå på ett kallt järn. . .rätt

(248) (248) Vi behöver ständigt visdom, för att veta när vi skall tala och när vi skall vara tysta. Men det är alltid tryggt att tala om hoppet om evigt liv. Och när hjärtat har mjuknat och underordnat sig Jesu kärlek kommer frågan att vara: "Herre, vad skall jag göra för att bli frälst? - Brev 12, 1890.rätt

(248)Visdom är nödvändig för att förmedla prövande sanningar. - Generellt sett har vår tillväxt på oprövade fält varit långsam, på grund av den sjunde dagens Sabbat. Det står ett skarpt kors direkt i vägen för alla själar som antar sanningen.rätt

(248)Där är andra sanningar, som t.ex. själens odödlighet och Kristi personliga ankomst på himlens skyar till vår jord om kort tid. Men detta är inte lika motbjudande som sabbaten. Somliga vill med gott samvete ta emot sanningen för sin egen själ, eftersom det är Bibelns sanning, och de älskar lydnadens vägar när det gäller alla Guds bud. Dessa obehagliga drag i vår tro vill spärra vägen för många själar som inte önskar vara ett annorlunda folk, åtskilt och särskilt från världen. Därför är det nödvändigt att visa stor visdom, om hur sanningen skall förmedlas till människor. Det finns vissa klart definierade mål att uppnå när ni går in i missionsarbete. Om planer och metoder blev annorlunda, även om det blir nödvändigt att lägga till större resurser, så kommer resultaten att bli mycket bättre. - Brev 14, 1887.rätt

(248)Tag av stridsrustningen. - När somliga predikanter finner icke-troende framför sig, som har fördomar mot vårt synsätt på att själen inte är odödlig när den är borta från Kristus, så känner de sig alla manade att ge en predikan om detta ämne. Detta är åhörarna inte på något sätt beredda att ta mot, och det stärker bara deras fördomar och väcker deras motstånd. Därigenom kommer alla de goda (349) intryck som hade kommit, om medarbetarna hade handlat förståndigt, att vara förspillda. Åhörarna bekräftas i sin otro. Åhörarna kunde ha vunnits, men stridsrustningen hade satts på. De har anförtrotts starkt kött och själar som kunde ha vunnits, men har drivits längre bort än tidigare. Stridsrustningen, diskussionsandan, måste läggas bort. Om vi vill vara som Kristus, måste vi nå människor där de är. - Manuskript 104, 1898.rätt

(249)En korrekt förståelse är avgörande. - En korrekt förståelse av ett "så säger Skriften" med hänsyn till de dödas tillstånd är absolut nödvändig för vår tid. Guds Ord förklarar att de döda ingenting vet, och att deras hat och kärlek också har utplånats. Vi måste hämta vår auktoritet i profetians säkra ord. Om vi inte är insiktsfulla i Skriftens ord, kan vi, när denna mäktiga kraft från Satan som åstadkommer mirakel i vår värld, bli bedragna och kalla detta för Guds under; ty Guds ord förklarar: Om det var möjligt, skulle också de utvalda bli bedragna. Om vi inte är rotade och grundade i sanningen, kommer vi att sopas bort av Satans bedrägliga snaror. Vi måste hålla fast vid våra biblar. Om Satan kan få dig att tro att det finns saker i Guds ord som inte är inspirerade, kommer han att vara beredd att snärja era själar. Vi har ingen försäkran, ingen visshet just vid den tidpunkt då vi behöver veta vad sanning är. - Review and Herald, 18.dec. 1888.rätt

(249)Det kristna förvaltarskapet.
Undervisa varje nyomvänd.
– Varje nyomvänd själ måste upplysas om Herrens krav på tionde och offergåvor. Allt vad människor åtnjuter, tar de emot från Herrens stora gård, och Han vill (250) att Hans arvingar skall åtnjuta Hans goda gåvor; men Han har ställt i ordning ett särskilt kontrakt med alla som står under Prins Emanuels blodbestänkta baner, så att de kan visa sitt beroende av och sitt ansvar inför Gud, genom att ge en viss del av Hans rikedomar tillbaka, som Hans eget. Detta skall investeras i stöd till missionsarbete, som måste utföras för att uppfylla det uppdrag som de har fått av Guds Son strax innan Han lämnade Sina lärjungar. - Manuskript 123, 1898.rätt

(250)Alla är en länk i frälsningens kedja. - Den som blir ett Guds barn borde från den stunden se sig själv som en länk i den kedja som sänkts ner för att rädda världen. Han borde se sig själv som förenad med Kristus i hans barmhärtiga plan att söka upp och rädda de förlorade. - Hälsa för hela människan, s. 77. (1905)rätt

(250)Evangelistens ansvar. - Det är en del av ert arbete att undervisa dem som ni vägleder till sanningen, att de skall föra tionde in i förrådshuset som ett erkännande av sitt beroende av Gud. De bör fullständigt upplysas om sin plikt att föra ge det tillbaka till Herren, som tillhör Honom. Befallningen att betala tionde är så tydligt att det inte finns en skugga av ursäkt för att inte göra det. Om ni försummar att ge de nyomvända undervisning på denna punkt, låter ni en mycket central del av ert uppdrag förbli ogjort. - Brev 51, 1902.rätt

(250)Vägleda den nya församlingen. - Missionsarbetaren som lyckas samla små grupper på olika platser, får aldrig ge dem som nyligen har kommit till tro, intrycket, att Gud inte kräver att de skall vara systematiskt verksamma för att hjälpa till och stödja Guds verk med sitt personliga arbete och med sina medel. ....rätt

(250)Alla bör få lära sig att göra vad de kan för Mästaren, och ge till Honom, eftersom Han har välsignat dem. Som sin rättmätiga del kräver Han en tiondedel av deras (251) inkomst, den må vara stor eller liten. De som behåller denna del, stjäl från Honom och kan inte förvänta sig att Hans hand skall ge dem framgång. Även om församlingen för det mesta består av fattiga syskon, bör frågan om systematisk välgörenhet noggrant förklaras och planen möta ett hjärtligt mottagande. Gud förmår uppfylla Sina löften. Hans källor är obegränsade, och Han använder dem alla då Han förverkligar Sin vilja. Och när Han ser en trofast pliktuppfyllelse när det gäller tiondet, öppnar Han i Sin försyn ofta vägar genom vilka inkomsten kommer att öka. Den som följer Guds förordning i det lilla han har fått, kommer att skörda samma frukter, som den som ger av sitt överflöd. - Evangeliets tjänare s. 222, 223 (n 164). (1915)rätt

(251)Pröva på himmelsk gemenskap. - Vår himmelske Fader ger oss gåvorna och förväntar att få en del tillbaka, för att Han må pröva oss om vi är värdiga att få del av det eviga livets gåva. - Vittnesbörden band 3, s. 408. (1875)rätt

(251)En punkt presenteras taktiskt och upprepas. - Guds Ords lärare skall inte hålla tillbaka någon del av Guds råd. Annars kommer folk att sakna kunskap om sin plikt, och inte förstå vad Guds vilja är med dem, utan snubblar och faller i fördärvet. . .rätt

(251)Låt ingen försumma att ge en trofast och tydlig undervisning om tiondebetalning. Låt det ges instruktioner om att ge det till Herren, som Han kräver som Sitt eget; ty Herrens rekommendation kommer inte att vila över ett folk som från Honom stjäl Hans tionde och gåvor. Denna upplysning om att ge till Gud det som tillhör Honom, kommer ofta att behöva upprepas för människor. Låt den som först presenterar sanningen grundligt undervisa om detta och låt också den som följer upp inbetalningen göra Guds (252) krav om tiondebetalning tydliga, så att folk kan se att medarbetarna på alla punkter lär sig samma sanning och är eniga om att vara lydiga mot alla Guds krav.rätt

(252)Men låt medarbetarna agera taktfullt och inte ge fast föda till dem som är för små; ge dem Ordets uppriktiga mjölk. Blanda under inga omständigheter din egen ande och dina egna tankar med sanningen och dölj inte Guds föreskrifter om traditioner eller antaganden. Låt folk få sanningen som den är i Jesus. - Manuskript 39, 1895.rätt

(252)Ett försummat arbete. - Vi skall ge varningsbudskapet till världen. Hur skall vi utföra vårt uppdrag? Bröder, förkunnar ni den del av sanningen som tilltalar människorna, medan andra delar av arbetet lämnas ofärdiga? Kommer det att behövas någon som kommer efter dig, för att enträget be folk att troget föra tionde och offergåvor in i Herrens skattkammare? Detta är predikantens arbete, men det har sorgligt försummats. Folket har stulit från Gud, och detta har skett och fel personer har fått lida därför att predikanten inte ville göra något som hans bröder upplevde som obehagligt. Gud kallar dessa människor opålitliga förvaltare. - Review and Herald, 8.juli, 1884.rätt

(252)Trofast tionde är tillräckliga resurser. - Om medel fördes till skattkammaren exakt enligt Guds plan - en tiondedel av all inkomst - skulle där finnas mer än nog för att föra Hans verk vidare. - Vittnesbörden band 5, s. 150. (1882)rätt

(252)Insamling till missionerna. - Under Guds försyn har de som känner ansvar för Hans uppdrag, ansträngt sig för att föra nytt liv in i gamla arbetsmetoder, och också att tänka ut nya planer och nya metoder för att väcka intresset hos medlemmarna i församlingen till en förenad ansträngning för att nå världen. En av de (253) nya planerna för att nå de icke-troende är höstinsamlingen till missionsverksamheter. Under de senaste åren har det visat sig vara en succé på många platser, som är till välsignelse för många, och ökar strömmen av medel till missionens kassa. Då många av dem som inte har vår tro har fått kännedom om den tredje ängelns budskap i de hedniska länderna, har deras förståelse väckts, och somliga har försökt lära sig mer om den sanning som har tillräcklig kraft att förvandla hjärtan och liv. Män och kvinnor av alla klasser nås, och Guds namn har förhärligats. - Råd om förvaltning s. 190, 191.rätt

(253)Undvik världsliga metoder. - Vi ser att församlingarna i våra dagar uppmuntrar till fest, frosseri, och upplösning, genom att arrangera middagar, marknader, dans och fester för att samla in medel till församlingskassan. Här har köttsliga människor funnit en metod att tillförsäkra sig medel utan att uppoffra sig. . . .rätt

(253)Låt oss inta en klar ståndpunkt när det gäller alla de metoder som upplöser församlingarna, utsvävningar och fester som har ett demoraliserande inflytande på unga och gamla. Vi har ingen rätt att kasta helighetens täckmantel över dem, ty dessa medel skall användas för kyrkliga ändamål. Sådana offer är svaga och sjukliga, och bär på Guds förbannelse. Det sker till priset av själar. Talarstolen kan försvara fester, dans, lotterier, marknader och lyxiga fester, för att få in medel till församlingens ändamål; men låt oss inte delta i någon av dessa saker, ty om vi gör detta, kommer Guds ogillande att vara över oss. Vi föreslår inte någon vädjan till aptitens lustar eller flykt till köttsliga nöjen, för att Kristi bekännande efterföljare skall ge av de medel som Gud har anförtrott dem. Om de inte ger villigt, i kärlek till Kristus, kommer offret inte på något sätt att accepteras av Gud. - Råd om förvaltning s. 201, 202. (1878)rätt

(254)(254) Mutad med fester och nöjen. - Det är ett beklagligt faktum att heliga och eviga hänsyn inte har kraft att öppna Kristi bekännande efterföljares hjärtan, till att ge frivilliga offer till evangeliets utgifter, i lika hög grad som lockande fester och muntrationer i allmänhet gör. Det är ett sorgligt faktum att dessa lockelser kommer att dominera medan heliga och eviga ting inte kommer att ha makt att påverka hjärtat till att utföra välgörenhet.rätt

(254)Moses plan i öknen med att skaffa fram resurser hade stor framgång. Tvång behövdes inte. Mose ställde inte till någon stor fest. Han inbjöd inte folk till muntra scenerier, dans och allmän underhållning i största allmänhet. Han införde inte heller lotterier eller något annat av detta värdsliga slag för att få in tillgångar till att resa Guds tabernakel i öknen. Gud befallde Mose att inbjuda Israels barn till att ge offergåvor. Mose skulle acceptera alla gåvor, som gavs av frivilliga hjärtan. Dessa frivilliga gåvor kom i så stort överflöd att Mose offentligt förklarade att det var tillräckligt. De måste upphöra med sina gåvor. De hade nämligen gett i överflöd, mer än de hade användning för. - Råd om förvaltning s. 203. (1874)rätt

(254)Och vilket intryck gör inte detta på de icke-troendes sinnen? Guds Ords heliga standard förnedras i stoftet. Det kastar smälek och förakt över Gud och över den kristnes namn. De mest fördärvliga principer stärks genom detta icke-bibliska sätt att skaffa fram medel. Och det är så Satan vill ha det. Människor upprepar Nadabs och Abihus synd. De använder allmän eld i stället för helig eld i Guds tjänst. Herren accepterar inte sådana offer.rätt

(254)Alla dessa metoder för att föra pengar in i Hans skattkammare är ett hån mot Honom. Det är en oäkta andaktsutövning som driver till alla sådana bedrägerier. O, vilken blindhet, vilken blind förälskelse finns det inte över många som påstår sig vara (255) kristna! Medlemmar i församlingen gör på samma sätt som världens inbyggare gjorde på Noas tid, då deras hjärtans inbillning endast var ständigt ond. Alla som fruktar Gud kommer att avsky sådana metoder som en felaktig framställning av Jesu Kristi religion. - Råd om förvaltning s. 205. (1896)rätt

(255)Människors förvaltning. - . Den gyllene regeln har en ännu djupare aspekt. Ingen som fått del av Guds nåd i någon av dess rika former kan låta bli att också dela med sig åt dem som är utan. Han skulle ju inte själv vilja vara utan det han fått. Aposteln Paulus säger: "Greker och barbarer, lärda och olärda – alla har jag skyldigheter mot. Därav min iver att förkunna evangeliet för er i Rom" (Rom 1:14, 15). Allt vad du har lärt känna om Guds kärlek och fått ta emot av hans nåds rikedomar ger dig skyldighet att dela med dig åt dem som fått mindre än du. – Men jag säger. . . s. 141. (1896)rätt

(255)Presentation av Profetians ande.
Nya troende måste ha en klar förståelse.
- Allt eftersom ändens tid närmar sig och förkunnelsen av det sista varningsbudskapet till världen utvidgas, blir det av allt större betydelse för dem som tagit emot sanningen för denna tid att ha en klar uppfattning av Vittnesbördens natur och inflytande, vilka Gud i sitt förutseende har förbundit med den tredje ängelns budskap, alltifrån dess början. - Vittnesbörden band 5, s. 654. (1889)rätt

(255)Guds undervisning för vår tid. - I gamla tider talade Gud till människorna genom profeter och apostlar. I dessa dagar talar Han till dem genom Sin Andes (256) Vittnesbörd. Det har aldrig funnits en tid, då Gud mer allvarligt undervisat Sitt folk än vad Han nu gör angående Sin vilja och den väg Han vill att de skall följa. - Vittnesbörden band 5, s. 661. (1889)rätt

(256)Ofta försummat. - Predikanter försummar ofta dessa viktiga grenar av arbetet - hälsoreformen, andliga gåvor, systematisk välgörenhet, och missionsarbetets stora grenar. Under deras arbete kan stora skaror människor förstå sanningens teori, men tidvis finner man att det är många som inte kommer att bestå Guds prövning. Predikanten lade grunden, hö, trä och stubbe, som endast kommer att förtäras av frestelsens eld. - Review and Herald, 12.dec. 1878.rätt

(256)Inte ta Bibelns plats. - Syster Whites vittnesbörd bör inte föras fram till fronten. Guds ord är den ofelbara standarden. Vittnesbörden skall inte ta platsen i stället för Ordet. Alla de troende bör vara mycket noggranna med att föra fram dessa frågor försiktigt och alltid stanna när ni har sagt tillräckligt. Låt alla pröva sina ståndpunkter utifrån Skriften och dokumentera allt vad de påstår vara sanning utifrån Guds uppenbarade ord. - Brev 12, 1890.rätt

(256)Vittnesbörden står inte över Bibeln. - Ju mer vi ser på löftena i Guds ord, desto större blir de. Ju mer vi praktiserar dem, desto djupare kommer vår förståelse att bli av dem. Vår ståndpunkt och tro är i Bibeln. Och vi skall aldrig önska att föra någon själ till Vittnesbörden framför Bibeln. - Manuskript 7, 1894.rätt

(256)Syftet med Vittnesbörden. - Guds ord är tillräckligt för att upplysa det mest förmörkade sinne och (257) kan förstås av dem som vill förstå det. Men trots allt detta finner vi några som påstår sig studera Guds ord, leva i direkt motsats till dess klaraste undervisning. För att inte lämna människor utan ursäkt gav Gud dem enkla och klargörande vittnesbörd, som visade dem tillbaka till Ordet som de försummat att följa. Guds ord överflödar av allmänna principer om hur man skall grundlägga de rätta livsvanorna, och Vittnesbörden, både de allmänna och de personliga, avser att rikta människans uppmärksamhet på dessa principer. – Vittnesbörden band 5, s. 663, 664. (1889)rätt

(257)Det större och mindre ljuset. - Bibeln får endast liten uppmärksamhet, och Herren har gett ett mindre ljus till att leda män och kvinnor till det större ljuset. – Kolportörevangelisten s. 37. (1902)rätt

(257)Illustration: Förmedla profetians ande. - Äldste ____ går inte in i någon strid med motståndare. Han förmedlar Bibeln så klart, att det är tydligt att den som är oenig måste stå i opposition till Guds ord.rätt

(257)Fredagskväll och sabbatens förmiddag talade han över ämnet andliga gåvor, och uppehöll sig speciellt vid Profetians ande som ämne. De som var närvarande vid dessa predikningar sade, att han behandlade detta ämne på ett klart och kraftfullt sätt. - Brev 388, 1906.rätt

(257)I sin undervisning visade äldste ___ att Profetians ande spelar en viktig roll då grunden läggs för sanningen. Då han avslutade sin förkunnartjänst, uppmanade han mig . . . att tala till folk. - Brev 400, 1906.rätt

(257)Ge tid till att väga bevisen. - I den sista visionen från Battle Creek blev jag visad, att (258) man tagit en oförnuftig kurs i ___, när det gäller visionerna för tiden om organisation av församlingen där. Det fanns somliga i ___ som var Guds barn men som ändå tvivlade på visionerna. Andra gjorde inget motstånd, men vågade ändå inte inta en beslutsam ståndpunkt för dem. Somliga var skeptiska och de hade tillräcklig anledning att vara detta. De falska visionerna och de fanatiska ceremonierna samt de fanatiska konsekvenser som blev resultatet av dem, utövade ett inflytande på Guds verk i Wisconsin och gjorde sinnena ängsligt vaksamma mot allt som kallades visioner. Allt detta borde ha beaktats och vishet borde utövats. Det borde inte förekomma någon påfrestning på eller något arbete tillsammans med dem som aldrig har sett den person som tar emot visioner och som inte har haft någon personlig kunskap om inflytandet från visionerna. Dessa borde inte berövas församlingens privilegier och fördelar, om deras kristna liv annars är korrekt och de har utvecklat en god kristen karaktär. rätt

(258)Jag blev visad, att somliga kunde ta emot de visioner som offentliggjorts och bedöma trädet utifrån dess frukter. Andra är som den tvivlande Thomas. De kan inte tro de Vittnesbörd som getts ut och inte heller ta emot beviset i andras vittnesbörd utan måste se och få bevis själva. Dessa får inte skjutas åt sidan. Stort tålamod och broderskärlek borde i stället visas mot dem tills de når fram till sin ståndpunkt och blir säkra för eller emot. Om de kämpar mot de visioner, som de inte har någon kunskap om och om de agerar ut sitt motstånd så långt som till att motsätta sig det som de inte har någon erfarenhet av och känner sig irriterade, när de, som tror att visionerna är från Gud, talar om dem under möten och tröstar dem med undervisning, som har förmedlats genom visioner, så får församlingen veta att de inte har rätt. - Vittnesbörden band 1, s. 327-329. (1862)rätt

(259) (259) Driven till en förkastadt ståndpunkt. - Jag har blivit visad, att somliga, särskilt i ___, gör visionerna till en regel genom vilken allting mäts. De använder ett förfaringssätt som min man och jag aldrig har eftersträvat. Somliga känner inte mig och mitt arbete och de är mycket skeptiska mot allt som kallas visioner. Detta är helt naturligt och kan endast övervinnas genom erfarenhet. Om människor inte finner sig tillrätta med hänsyn till visionerna, bör dessa inte tvingas på dem. Det tillvägagångssätt, som dessa bör eftersträva, finns i Vittnesbörd nr 8, sid. 328, 329, som jag hoppas alla vill läsa. Predikanter bör känna medlidande med dem som avviker. Rädda andra med fruktan genom att ni drar dem ut ur elden. Guds tjänare bör ha vishet att ge var och en sin del av andlig näring och att behandla olika personer på olika sätt, allt efter vad deras situation kräver. Det tillvägagångssätt, som somliga i ___ eftersträvar som inte känner mig, har inte varit ett försiktigt och konsekvent sätt. De, som var förhållandesvis främmande för visionerna, har behandlats på samma sätt, som de, som har haft mycket ljus och haft många erfarenheter av visionerna. Man har krävt av somliga, att de skall stödja visionerna, trots att de inte kunde göra detta med gott samvete. Därigenom har somliga ärliga själar drivits till att inta en ståndpunkt mot visionerna och mot församlingen, vilket de aldrig skulle ha gjort, om deras sak hade bemötts med försiktighet och medkänsla. – Vittnesbörden band 1, s. 382, 383. (1863)rätt

(259)Övervinna motstånd. - Predikanterna (icke-S.D.A.) släpper fram sin ordström, och i synnerhet mot Mrs. White. Men detta är endast till skada för dem själva. . . Jag placerar Vändpunkten, Den stora striden, Patriarker och profeter, och Kristus vår Frälsare i familjerna; så länge predikanterna arbetar mot (260) mig, kommer jag att tala till folk genom mina skrifter. Jag tror att själar kommer att bli omvända till sanningen. Vi vänder dem nu till lagen och till Vittnesbörden. Om de inte talar i överensstämmelse med detta ord, är det för att det inte finns ljus i dem. - Brev 217, 1899.rätt

(260)Döms genom sina frukter. - Låt Vittnesbörden dömas efter deras frukt! Vilken anda finns i deras undervisning? Vad har blivit resultatet av deras inflytande? Alla som så önskar kan underrätta sig om frukterna av dessa syner. . . . .rätt

(260)Antingen undervisar Gud Sin församling, tillrättavisar henne för det onda och styrker hennes tro, eller gör Han det inte. Detta verk är antingen av Gud eller inte. Gud arbetar aldrig i kompanjonskap med Satan. Mitt arbete bär antingen Guds eller fiendens stämpel. Det finns ingen medelväg i denna sak. Vittnesbörden är antingen inspirerede av Gud eller av djävulen. - Vittnesbörden band 5, s. 671. (1889)rätt

(260)Gud talar genom Vittnesbörden. - . Vi måste följa de råd som blivit oss givna genom Profetians Ande. Vi måste älska och lyda sanningen för denna tid. Detta skall rädda oss från att ta emot farlig villfarelse. Gud har talat till oss genom sitt Ord. Han har talat till oss genom budskapen till församlingen och genom de böcker som har gjort sitt till för att klargöra vår plikt i denna tid och den inställning vi bör ta. - Vittnesbörden band 8, s. 298. (1904)rätt

(260)Förmedla hälsonormer och kristna normer
[*se också s. 513-551, "En läkarevangelisation," och s. 657-665, "Hälsa och hälsoprinciper."]rätt

(260)Förmedla hälsoreformen. - Vårt arbeta måste var praktiskt. Vi måste komma ihåg att människan har en kropp att rädda lika väl (261) som en själ. Vårt arbete omfattar långt mer än att stå framför människor och predika för dem. I vårt arbete skall vi utföra en tjänst för deras fysiska svagheter som vi kommer i kontakt med. Vi skall presentera hälsoreformens principer för dem, inpränta hos våra åhörare den tanken att de har en del att göra med att hålla sig själva friska.rätt

(261)Kroppen måste bevaras i ett sunt tillstånd för att själen skall kunna vara frisk. Kroppens tillstånd påverkar själens tillstånd. Den som vill ha en fysisk och andlig styrka måste uppfostra sin aptit efter rätt principer. Han måste se upp så att han inte belastar själen genom att överbelasta sina fysiska och andliga krafter. Att troget hålla sig till de rätta principerna för mat, dryck och klädsel är en uppgift som Gud har ålagt människor. Herren önskar att vi skall lyda hälsans och livets lagar. Han ställer var och en till svars för att ordentligt sköta sin kropp, så att den kan hållas frisk. - Brev 123, 1903.rätt

(261)En del av det sista budskapet. - Hälsoreformens principer finns i Guds ord. Hälsoevangeliet skall nära förenas med Ordets förkunnelse. Det är Herrens plan att hälsoreformens återupprättande inflytande skall vara en del av den sista stora ansträngningen att proklamera evangeliets budskap. - Medical Ministry s. 259. . . . - Vittnesbörden band 9, s. 112. (1909)rätt

(261)Helt rotfästa i hälsoreformen. - De som lever i de sista dagarna av denna jords historia behöver vara helt rotfästa i hälsoreformens principer. . . .rätt

(261)Sjuka män och sjuka kvinnor behöver bli hälsoreformatorer. Gud vill samarbeta med Sina barn när det gäller att bevara deras hälsa, om de vill äta med omsorg, och vägra att belasta magen med onödiga bördor. Han har i Sin stora nåd gjort naturens väg fast och säker, bred nog för alla som vill vandra på den. Han har gett jordens sunda och hälsofrämjande produkter till vårt levebröd. . .rätt

(262)Många har vållat sina kroppar stor skada genom att ignorera livets lagar, och de kan aldrig komma över följderna av sin försummelse. De kan emellertid också nu ångra sig och vända om. Människor har försökt att vara förståndigare än Gud. De har blivit till en lag för sig själva. Gud kallar på oss att uppmärksamma Hans krav, och inte längre vanära Honom genom att förkrympa de fysiska, mentala och andliga förmågorna. - Brev 135, 1902.rätt

(262)Hälsoreformen är progressiv och praktisk. - Herren önskar att våra predikanter, läkare och församlingsmedlemmar skall vara medvetna om att de inte skall vädja till dem som inte känner vår tro om att göra plötsliga förändringar i sin kost, och därigenom utsätta dem för en förhastad prövning. Framhåll hälsoreformens principer, och låt Herren leda dem som är uppriktiga i sina hjärtan. De kommer att lyssna och tro. Herren kräver inte heller, att hans sändebud skall framhålla de sköna sanningarna om en hälsosam livsstil på ett sådant sätt att det väcker fördomar i människors sinnen. Låt ingen lägga stötestenar framför deras fötter som vandrar på okunnighetens mörka vägar. Även när man berömmer något, är det bra att inte (263) vara allt för begeistrad, för att inte de som kommer för att lyssna, skall ledas bort från vägen. Framhåll principerna för måttlighet i dess mest tilltalande form.rätt

(263)Vi får inte handla överilat. De arbetare som börjar på nya platser för att grundlägga församlingar, får inte skapa problem genom att försöka göra kostfrågan framträdande. De måste se upp så att de inte drar alltför snäva gränser, ty därigenom skulle det läggas hinder i vägen för andra. Försök inte driva människorna, utan led dem.rätt

(263)Överallt där sanningen införs, bör undervisning ges om tillagning av sund mat. Gud önskar, att duktiga lärare på varje plats skall undervisa folk om hur de på ett klokt sätt, kan använda de produkter de kan odla eller lätt skaffa i den landsdel där de bor. På detta sätt kan de fattiga leva sunt lika väl som de som har det bättre ställt. - Evangeliets tjänare s. 233 (n 174). (1915)rätt

(263)Håll hälsoreformen framme vid fronten. - Hälsoreformsarbetet är Herrens medel för att minska lidandet i vår värld och för att rena Sin församling. Lär folket att de kan handla som Guds hjälpande hand genom att samarbeta med arbetets Mästare i att återställa fysisk och andlig hälsa. Detta arbete bär himmelens påskrift och kommer att öppna dörrar så att andra dyrbara sanningar kommer in. Det finns plats för alla att arbeta som förståndigt vill greppa tag i detta arbete.rätt

(263)Håll hälsoreformsarbetet vid fronten är det budskap jag instueras att bära. Visa dess värde så klart att ett vidsträckt behov av det känns. Avhållsamhet från all skadlig mat och dryck är frukten av sann religion. Den som är omvänd helt igenom kommer att överge varje skadlig vana och aptit. Med fullständig avhållsamhet kommer han övervinna sin dragning till hälsoförstörande eftergivenheter.rätt

(264) (264) Jag instrueras att säga till lärare i hälsoreform: Gå framåt. Världen behöver vartenda dugg av det inflytande ni kan utöva för att trycka tillbaka tidvågen av vederstygglig moral. Låt dem som lär ut den tredje ängelns budskap stå trogna sin färg. - Vittnesbörden band 9, s. 112, 113. (1909)rätt

(264)Total avhållsamhet från brännvin och tobak. - Män och kvinnor har många vanor som strider mot Bibelns principer. Offren för stark dryck och tobak fördärvar kropp, själ och ande. Dessa bör inte tas upp i församlingen förrän de gett bevis för att de är helt omvända, och att de känner behov av en tro som är verksam genom kärlek och renar själen. Guds kärlek kommer att rena den uppriktigt troende. Den som är sant omvänd kommer att överge alla ohämmade vanor och ohämmad aptit. Vid total avhållsamhet kommer han att övervinna sin önskan om eftergivenhet som förstör hälsan. - Brev 49, 1902.rätt

(264)Omvändelse är hemligheten bakom seger. - Den allra första och viktigaste saken är att låta själen mjukna och underordna sig genom total överlåtelse till vår Herre Jesus Kristus som syndabärare, den syndaförlåtande Frälsare, som gör evangeliet så klart som möjligt.rätt

(264)När den Helige Ande är verksam ibland oss, vilket den helt säkert har varit vid lägermötet i ____, överbevisas själar som inte beredda för Kristi återkomst. Många kommer till våra möten och blir omvända som i åratal inte har besökt mötena i någon kyrka. Sanningens enkelhet når deras hjärtan. Den berör alla grupper. Tobaksdyrkarna offrar sin avgud och drinkaren sitt brännvin. De skulle inte kunna göra detta om de inte litat på Guds löften i tro på förlåtelse för sina synder. Är (265) det inte värt en beslutsam ansträngning för att frälsa dessa själar? - Brev 4, 1899.rätt

(265)Börja reformen från grunden. - Brännvinsdrickandet sporrar till de vildaste utsvävningar och stärker de mest sataniska böjelser. . . När vi närmare betraktar dessa saker, och ser de förfärligaste konsekvenser av brännvinsdrickandet, skall vi då inte göra allt som står i vår makt för att komma till Guds hjälp, i kampen mot detta stora onda? Bakom brännvinsdrickandet ligger felaktiga matvanor. De som tror på sanningen för vår tid bör vägra att dricka té eller kaffe, eftersom detta tänder en önskan om starkare stimulanser. De bör vägra att äta kötträtter, eftersom detta tänder en önskan om starka drycker. Sund mat, tillagad med smak och skicklighet, bör nu vara vår kost.rätt

(265)De som inte är hälsoreformatorer behandlar sig själva på ett felaktigt och oförståndigt sätt. Genom att ge efter för aptiten skadar de sig själva oerhört. Somliga tror att kostfrågan inte är tillräckligt viktig för att tas upp som en religiös fråga. Men dessa gör ett stort misstag. Guds ord förklarar: "Om ni äter eller dricker, eller vad ni gör, så gör allt till Guds ära." (1 Kor. 10:31) Att vara måttlig i allt, med allt vad det kan innebära, har en viktig plats i arbetet för vår frälsning. På grund av felaktiga matvanor, har världen blivit alltmer omoralisk. - Brev 49, 1902.rätt

(265)Personligt arbete för missbrukare. - Missionsarbete består inte bara av förkunnelse. Det omfattar personligt arbeta för dem som har missbrukat sin hälsa och har försatt sig själva i en situation där de inte har moralisk styrka att kontrollera sin aptit och sina lidelser. Ett arbete skall utföras för dessa själar lika väl som för dem som är mer välbeställda. Vår värld är fylld av lidande människor.rätt

(265)Gud har skrivit Sin lag på varje nerv och (266) muskel, på varje fiber och funktion i människokroppen. Hängivenheten till en onaturlig aptit, oavsett om det är te, kaffe, tobak eller brännvin är omåttlighet, och strider mot livets och hälsans lagar. Genom att använda dessa förbjudna saker skapas ett tillstånd i organismen som Skaparen aldrig har planerat. Denna eftergivenhet hos den mänskliga familjens medlemmar är synd. . . Om mat äts som inte bildar gott blod, arbetar man mot vår fysiska organisms lagar, vilket är en överträdelse av Guds lag. Orsaken ger upphov till effekten. Lidande, sjukdom och död är eftergivenhetens säkra straff. - Brev 123, 1899.rätt

(266)Sökande efter nöjen. - Stora grupper söker förgäves efter lycka i världsliga nöjen. De ber enträget om något som de inte har. De använder sina pengar på det som inte är bröd, och sitt arbete för något som inte kan tillfredsställa dem. Den hungrande och törstande själen kommer att fortsätta att hungra och törsta så länge han deltar i dessa oheliga nöjen. O, om var och en av dessa ville lyssna till Jesu stämma: "Om någon törstar, så låt honom komma till mig, och dricka." De som dricker av det levande vattnet kommer inte längre att törsta efter intetsägande och spännande nöjen. Kristus, Livets källsprång, är källan till frid och lycka.rätt

(266)Gud utrustar inte människor med olika talenter och gåvor, för att de skall ligga oanvända, inte heller för att de skall vara verksamma med att underhålla eller tillfredsställa sig själva, utan för att de skall kunna vara till välsignelse för andra genom att göra människor i stånd till att utföra ett allvarligt, självuppoffrande missionsarbete. -The Youth's Instructor den 6. nov. 1902.rätt

(266)Föreställningar och teatrar. – Den passion som Satan behärskas av är att förvanska förståndet och få människor att längta efter uppvisningar och teateruppsättningar. Alla de människors erfarenhet och (267) karaktär, som engagerar sig i detta arbete kommer att harmoniera med den näring sinnet får.rätt

(267)Herren har gett bevis för Sin kärlek till världen. Det fanns ingen falskhet, inget skådespeleri i det Han gjorde. Han gav en levande gåva, som kunde uthärda förödmjukelse, försummelse, hån och skam. Detta gjorde Kristus för att Han skulle kunna rädda det fallna människosläktet. Samtidigt som människor gjorde upp planer och tänkte ut sätt att utplåna Honom, kom den oändlige Gudens Son till vår värld för att ge ett exempel på det stora arbete som måste utföras för att återlösa och frälsa människan. Men i dag kämpar den stolte och olydige för att få ett stort namn och stor ära från sina medmänniskor, genom att använda de goda gåvor som Gud gett dem till underhållning. - Manuskript 42, 1898.rätt

(267)Arbetet för nöjesälskare. - I stället för att tala nedsättande om Jakobs brunn, presenterade Kristus något som är oändligt mycket bättre. . . Han gav kvinnan något som var bättre än det hon hade, det levande vattnet, glädjen och hoppet i Sitt rikes evangelium.rätt

(267)Detta är en illustration av hur vi skall arbeta. Det är hjälper oss inte att gå till nöjesälskare, teaterbesökare, hästkapplöpare, drinkare och spelare och tillrättavisa dem skarpt för deras synder. Detta skulle inte leda till något positivt. Vi måste ge dem något bättre än de har, ja, Kristi frid, som övergår allt förstånd. . .rätt

(267)Dessa stackars själar ägnar sig åt en vild jakt efter världsliga nöjen och jordiska rikedomar. De känner inte till något mer önskvärt. Men spel, teater, och hästkapplöpning kommer inte att tillfredsställa själen. Människan är inte skapt till att bli tillfredsställd på det sättet, till att använda sina pengar på det som inte är bröd. Visa dem hur mycket bättre himlens oförgängliga härlighet är än världens flyktiga glädjeämnen. Försök övertyga dem om den frihet, (268) det hopp, den vila och frid som finns i evangeliet. "Den som dricker av det vatten som Jag ger honom, skall aldrig törsta," förklarade Kristus. - Manuskript 12, 1901.rätt

(268)Instruktioner om kläder och nöjen. – Det kristna livets principer bör vara tydliga för dem som nyligen har kommit till sanningen. Trofasta, kristna män och kvinnor bör ha ett intensivt intresse för att föra övertygade själar till en korrekt kunskap om rättfärdigheten i Kristus Jesus. Om någon har låtit önskan om nöjen eller kärlek till kläder bli det största, så att delar av deras sinne, själ och kraft ägnas åt själviska njutningar, bör de trofasta troende vara uppmärksamma på dessa själar, som de måste avlägga räkenskap för. De får inte försumma att trofast, ömt och kärleksfullt undervisa den unge nyomvände, så att inte något halvhjärtat arbete utförs. - Manuskript 56, 1900.rätt

(268)Att undervisa nyomvända om avgudadyrkan av kläder. - En sak som särskilt skulle påpekas för dem som nyligen kommit till tro, är hur de skall klä sig. Behandla de nyomvända uppriktigt. Är de fåfängliga beträffande kläder? Är de stolta? Modedyrkan är en moralisk svaghet och får inte överföras till det nya livet. I de flesta fall fordrar lydnad för evangelii krav en avgjord förändring i sättet att klä sig.rätt

(268)Vi skulle inte vara vårdslösa med vår klädsel. För Kristi skull, vars vittnen vi är, skulle vi söka göra det bästa av vårt yttre. När det gällde tjänsten i tabernaklet bestämde Gud varje detalj i den dräkt som skulle bäras av den som gjorde tjänst inför Honom. Detta lär oss att Han ställer särskilda krav när det gäller Hans tjänares kläder. Särskilt tydliga var anvisningarna gällande Arons ämbetsdräkt, (269) denna var symbolisk, på samma sätt skulle Jesu lärjungars kläder vara symboliska. Vi är i alla avseenden Hans representanter. Vårt yttre skulle i varje hänseende utmärkas av prydlighet, anspråkslöshet och renhet. Men Guds ord godkänner inte att vi ändrar vårt yttre på grund av modets krav, för att vi skall likna världen. Kristna människor skall inte smycka sig med dyrbara kläder och kostbara prydnader.rätt

(269)Vi skulle noga överväga Bibelns råd angående vår klädedräkt. Vi behöver förstå vad himmelens Herre uppskattar även när det gäller vår kropps klädnad. Alla som allvarligt söker Kristi nåd vill följa de dyrbara instruktioner som inspirerats av Gud. Även stilen på de kläder vi bär, skall ge uttryck för evangelii sanning.rätt

(269)Alla som studerar Kristi liv och i praktiken omsätter Hans undervisning, kommer att bli Honom lika och utöva samma inflytande som Han. De uppenbarar en karaktärens hälsa. När de vandrar på ödmjukhetens och lydnadens stig och gör Guds vilja, utövar de ett inflytande som befrämjar Guds verk. I dessa verkligt omvända människor bevittnar världen sanningens helgande makt på den mänskliga karaktären. - Vittnesbörden band 6, s. 96, 97. (1900)rätt

(269)Hålla oss till vår tro. - Självförnekelse i klädsel utgör en del av vår kristna plikt. Att klä sig enkelt och att avstå från att pryda sig med dyrbarheter (juveler) och smycken av olika slag stämmer överens med vår tro. Tillhör vi dem som inser dårskapen hos världsliga människor, när de ger sig hän åt överdåd i klädsel lika väl som i lust till nöjen? I så fall bör vi tillhöra den klass som avskyr allt som godkänner denna anda, och som fyller sinne och hjärta hos dem som endast lever (270) för den här världen och inte tänker på eller bekymrar sig om den tillkommande. - Vittnesbörden band 3, s. 366. (1875)rätt

(270)Ansluta sig till Kristus eller världen. - En syster som hade tillbringat några veckor på en av våra institutioner i ___, sade att hon kände sig mycket besviken över vad hon då såg och hörde där. . . Innan hon accepterade sanningen, hade hon följt världens mode i sin klädstil, och hade burit dyrbara juveler och andra smycken. Men då hon beslöt sig för att lyda Guds ord, märkte hon att det krävde, att all lyx och alla onödiga smycken skulle läggas åt sidan. Hon hade lärt sig att Sjunde-dags adventisterna inte bär ädelstenar, guld, silver eller dyrbara stenar, och att de inte anpassar sina kläder till det världsliga modet. Då hon bland dem som bekänner sig till tron såg ett så stort avstånd från biblisk enkelhet, kände hon sig villrådig. Hade de inte samma Bibel som hon har studerat, och som hon hade ansträngt sig för att rätta sitt liv efter? Var hennes tidigare erfarenhet bara fanatism? Hade hon feltolkat apostelns ord: "Vänskap med världen är fiendskap med Gud, ty den som vill vara vän med världen är fiende till Gud"?rätt

(270)Mrs. D., en dam som hade en anställning på institutionen, besökte Syster ____s bostad en dag, då den sistnämnda tog upp ett guldhalsband och en guldkedja ur sin koffert, och sade, att hon ville göra sig av med detta smycke och lägga pengarna från dem i Herrens skattkammare. Då sade den andra: "Varför vill du sälja dem? Jag skulle bära dem, om de vore mina." "Därför," svarade Syster ___, "att då jag tog emot sanningen, lärde jag mig att alla sådana saker måste läggas bort. De strider mot vad Guds Ord lär oss." Och hon citerade apostelns ord, då Petrus och Paulus talade till sina åhörare om just detta: "På samma sätt skall kvinnorna uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld och pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan” (1 Tim. 2:9) Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda (271) guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande." (1 Petr. 1:3,4)rätt

(271)Som svar visade damen en guldring på sitt finger, som en icke-troende hade gett henne, och sade att hon inte ansåg att det skulle skada med sådana smycken. "Vi är inte längre så speciella," sade hon, "som vi var tidigare. Vårt folk har fått överdrivna åsikter i klädfrågan. Damer på denna institution bär guldklockor och guldkedjor och klär sig som andra människor. Det är ingen god policy att vara annorlunda klädd, ty då kan vi inte utöva så stort inflytande.rätt

(271)Vi frågar: Är detta i överensstämmelse med Kristi lära? Skall vi följa Guds ord eller världens vanor? Vår syster beslöt sig för att det var säkrast att hålla fast vid Bibelns standard. Kommer Mrs. D. och andra som utöver ett liknande uppförande att vara tillfreds med att möta resultatet av den påverkan de har utövat på den dag, då var och en kommer att få lön efter sina gärningar?rätt

(271)Guds ord är tydligt. Dess undervisning kan inte missuppfattas. Skall vi lyda den så som Han har gett oss den, eller skall vi försöka komma underfund med hur långt vi kan avlägsna oss från den och ändå bli frälsta? Kommer alla, som är på våra institutioner, att ta emot och följa det gudomliga ljuset, och därigenom förmå återspegla ljus till dem som vandrar i mörker.rätt

(271)Överensstämmelse med världen är en synd som saboterar vårt folks andlighet, och allvarligt påverkar (272) deras användbarhet. Det är meningslöst att proklamera det varnande budskapet till världen, samtidigt som vi förnekar det i det dagliga livets göromål. – Review and Herald, 28 mars 1882.rätt

(272)Ett arbete av hjärtat. – Det finns många som försöker rätta till andras liv genom att angripa det som de betraktar som dåliga vanor. De går till dem som de anser gör fel, och pekar på deras dåliga vanor. De säger: ”Du klär dig inte så som du borde.” De försöker plocka bort garneringarna, eller vad det nur är som verkar anstötligt, men de försöker inte rikta deras sinnen mot sanningen. De som försöker tillrättavisa andra borde presentera Jesu dragningskraft. De borde tala om Hans kärlek, och medkänsla, presentera Hans föredöme och offer, visa Hans Ande, och de behöver inte alls beröra klädfrågan. Klädfrågan behöver inte göras till din religions huvudpunkt. Det finns något mer berikande att tala om. Tala om Kristus, och när hjärtat är omvänt, kommer allt som inte stämmer överens med Guds Ord att försvinna. Det är bara ett olönsamt arbete att plocka blad från ett levande träd. Löven kommer att växa ut igen. Yxan måste sättas mot roten av trädet. Då kommer bladen att falla av för att aldrig komma tillbaka.rätt

(272)För att kunna undervisa män och kvinnor om de jordiska tingens värdelösa tillstånd, måste du leda dem till den levande Källan, och förmå dem att dricka av Kristus, och Kristus i dem är en källa med vatten som flödar fram till evigt liv. - Signs of the Times 1. Juli. 1889rätt

(272)Ett arbete av hjärtat. - Gör källan ren, så kommer strömmarna att bli rena. Om hjärtat är rättfärdigt kommer både dina ord, din klädsel och dina handlingar att bli rättfärdiga.. - Vittnesbörden band 1, s. 158. (1857)rätt

(272)Enkla kläder. - Vi närmar oss avslutningen av den här världens historia. Nu behövs ett tydligt och direkt (273) vittnesbörd, så som det har getts i Guds ord, med hänsyn till enkla kläder. Detta bör vara vårt ansvar. Men nu är det för sent att bli entusiastisk över en prövning av denna sak. Vårt folks kläder bör vara de enklaste möjliga. . .Jag har inte fått någon exakt klädstil som regelrätt till vägledning bland alla dessa klänningsmönster. . .rätt

(273)Våra systrar behöver klä sig själva på ett anspråkslöst sätt. De bör klä sig enkelt. Era hattar och kläder behöver inte de extra dekorationer som finns på dem. Ni skall klä er anspråkslöst, blygsamt och ärbart. Ge världen en levande illustration till Guds nåds inre prydnad. Låt våra systrar klä sig enkelt, såsom många gör, med kläder av bra material, hållbart, anspråkslöst, passande för vår tid, och låt inte klädfrågan fylla sinnet. - Manuskript 97, 1908.rätt

(273)Förordningarna
De två monumentala grundpelarna
. - Dopets och Herrens nattvards förordningar är två monumentala grundpelare, en inom och en utanför församlingen. Kristus har ingraverat den sanne Gudens namn i dessa förordningar. - Manuskript 27 1/2, 1900.rätt

(273)Herrens nattvard är ett ständigt minnesmärke. - Symbolerna på Herrens hus är enkla och tydliga att förstå, och de sanningar som representeras av dem har den djupaste betydelse för oss. Vid instiftandet av att den sakramentala tjänsten skulle äga rum vid påsken, efterlämnade Kristus till Sin församling ett minnesmärke över Sitt stora offer för människorna. "Gör detta," sade Han, "till minne av mig." Detta var det ögonblick då övergången skedde från det gamla förbundet och dess stora högtid till den nya förbundet med dess stora högtid. Det ena (274) skulle upphöra för evigt, medan det andra som Han just hade instiftat, skulle inta dess plats, och fortsätta genom alla tider till minne av Hans död. - Review and Herald, 22 juni 1897.rätt

(274)Fottvagningen mer än bara en formsak. - Vi kommer inte till förordningarna i Herrens hus bara som en formsak. . .rätt

(274)Han har instiftat denna tjänst, för att den hela tiden skall tala till våra förnimmelser av Guds kärlek, som har uttryckts för vår skull. . . Denna tjänst kan inte upprepas utan att en tanke av sig själv leder till en annan. På det sättet väcks en tankekedja av minnen från välsignelser, godhet och ynnestbevis som tagits emot från vänner och bröder som har uppstått i vårt medvetande. Den Helige Ande visar, med Sin vederkvickande och livgivande kraft, den otacksamhet och bristande kärlek som kommer från bitterhetens hatfyllda rot. Länk för länk stärks på minneskedjan. Guds Ande arbetar med människornas tankar. Karaktärsbrister, pliktförsummelse, otacksamhet mot Gud kommer fram i minnet, och tankarna blir fångar hos Kristus. - Review and Herald, 7.juni 1898.rätt

(274)Hjärtats förberedelse. - I adventrörelsens första dagar, då vi var få, gjordes förordningarnas firande till en synnerligen fruktbar händelse. Fredagen före bemödade sig alla församlingsmedlemmar med att rensa bort allt som skulle kunna skilja dem från deras bröder och från Gud. Hjärtan rannsakades noggrant. Böner om gudomlig uppenbarelse av dold synd bads med stort allvar. Bekännelser gjordes om bedrägerier i affärer, mot överilade ord och om synder man månade om. Herren kom nära, och vi stärktes och uppmuntrades kraftigt. - Manuskript 102, 1904.rätt

(275)(275) Avsikten med tjänandets förordning. – Avsikten med fottvagningens förordning är att vi skall försonas med varandra. Genom vår Herres och Mästares föredöme gjordes denna förödmjukande ceremoni till en helig förordning. Varhelst den firas är Kristus närvarande genom Sin Helige Ande. Det är denna Ande som överbevisar hjärtana.rätt

(275)När Kristus firade denna förordning med Sina lärjungar, kom övertygelsen till allas hjärtan utom till Judas. Vi skall alltså överbevisas genom att Kristus talar till våra hjärtan. Själens källsprång kommer att öppnas. Sinnet kommer att få energi och bryta ner alla hinder som har skapat disharmoni och främlingskap och ge upphov till handlingskraft och liv. Synder som har begåtts kommer att visa sig framstå tydligare än någonsin tidigare, ty den Helige Ande kommer att låta dem bli levande i vårt minne. Kristi ord: "När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det," kommer att få ny styrka. - Review and Herald, 4. nov. 1902.rätt

(275)Hjärtats prövning. - Denna förordning om fottvagning gjordes till en religiös tjänst. . . Den gavs som något som skulle testa och pröva lojaliteten hos Guds barn. Då det moderna Israel iakttar denna sakramentala förordning, skulle denna ceremoni föregå deltagandet i symbolen för Herrens död.rätt

(275)Denna förordning gavs till förmån för Kristi lärjungar. Och Kristus menade allt som Han sade då Hans läppar yttrade orden: "Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er . . .När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det." (Joh. 13: 15, 17) Han avsåg med detta att pröva hjärtats och sinnets sanna tillstånd hos dem som deltog. - Manuskript 8, 1897.rätt

(275)I alla tider i alla länder. - I stället för nationella högtider som judarna hade (276) iakttagit, införde Han en minnesstund, fottvagningens förordning och den heliga nattvarden, som skulle iakttagas i alla tider av Hans efterföljare i alla länder. Dessa bör alltid upprepa Kristi handling, för att alla skall kunna se den sant tjänande gärning som kräver osjälviskt tjänarsinne. - Signs of the Times, 16. maj 1900.rätt

(276)Till ofta upprepat högtidlighållande. - Då Kristus utförde denna sista handling, och delade brödet och vinet med Sina lärjungar, förband Han Sig Själv som deras Förlossare genom ett nytt förbund, i vilket det stod skrivet och bekräftat, att alla som tar emot Kristus i tro, kommer att ta emot de välsignelser som Himlen kan ge, både i detta livet och i det framtida eviga livet.rätt

(276)Förbundshandlingen måste stadfästas genom Kristi eget blod vilket det hade varit det gamla offrens uppgift att framhålla för det utvalda folkets medvetande. Kristus avsåg att denna nattvard skulle firas ofta, för att påminna oss om Hans offer, då Han gav Sitt liv som lösesumma för alla de människors synder som tror på honom och tar emot Honom. Denna förordning skall inte vara exklusiv som många vill göra den till. Var och en måste delta i den offentligt, och därmed säga: "Jag accepterar Kristus som min personlige Frälsare. Han gav Sitt liv för mig, för att jag skall kunna räddas från döden." - Review and Herald, 22.juni 1897.rätt

(276)Erfarenhet: Dryfta det grundligt med en intresserad präst. – Sabbatsmorgon, då församlingen i ___ firade förordningarna, var bror ____ närvarande. Han inbjöds att delta i fottvagningens förordning, men sade, att han föredrog att bevittna den. Han frågade om deltagande i denna förordning var nödvändig för att vi skulle kunna delta i nattvarden, men våra bröder försäkrade, att det inte var obligatoriskt, (277) och att han skulle inbjudas till Herrens bord. Denna Sabbat var den dyrbaraste dagen för hans själ. Han sade, att han inte hade haft en lyckligare dag i sitt liv.rätt

(277)Därefter önskade han få tala med mig, och vi hade ett behagligt besök. Hans samtal var mycket intressant, och vi hade en dyrbar bönestund tillsammans. Jag tror att han är en Guds tjänare. Jag gav honom mina böcker Den stora striden, Patriarker och profeter, och Vägen till Kristus. Han verkade mycket glad, och sade att han önskade allt ljus han kunde få, för att kunna bemöta motståndare till vår tro. Han döptes innan han lämnade oss för att gå hem, och kommer att gå tillbaka för att presentera sanningen för sin egen församling. - Manuskript 4, 1893.rätt

(277)Inte en stängd nattvard. - Jesu exempel förbjuder oss att avstänga någon ifrån Herrens måltid. Det är sant att uppenbar synd utestänger den skyldige. Detta undervisar den helige Ande tydligt om. Men utöver detta skall ingen fälla någon dom. Gud har inte överlåtit åt människor att säga vilka som skall ta del vid dessa tillfällen. Vem kan läsa människors tankar? Vem kan skilja agnarna från vetet? - Vändpunkten s. 658 (1898)rätt

(277)Det kan komma sådana in bland er som i sina hjärtan inte är förenade med sanning och helighet, men som kan önska att delta i dessa tjänster. Vägra dem det inte. - Manuskript 47, 1897.rätt

(277)Med vördnad. - Allt som har anknytning till det bör utmärkas av en så fullkomlig förberedelse som möjligt. Varje förordning i församlingen bör vara upplyftande. De bör inte göras allmänna eller billiga, eller jämställas med vanliga ting. . . Våra församlingar behöver undervisas till en högre ordning när det gäller vördnad och respekt för Guds heliga tjänst. - Manuskript 76, 1900.rätt

(278) (278) Denna ceremoni skall inte utföras på ett likgiltigt sätt, utan allvarligt, och dess syfte och ändamål bör iakttas. - Manuskript 8, 1897.rätt

(278)Ett välsignat möte. - Denna dag har varit mycket uppfriskande för min själ. Den lilla grupp som är här, är organiserad i församlingen, och jag möter dem för att fira förordningarna. Jag talade utifrån Johannes 13, och dyrbara tankar inpräntades i mitt sinne om denna ödmjuka förordning. . . Det finns mycket i detta enkla ritual som inte ses och värdesätts. Jag blev välsignad av att ta del av symbolerna för vår dyrbare Frälsares utgivna kropp och utgjutna blod, som blev till synd för oss, för att vi skulle kunna bli Guds rättfärdighet i Honom. Han var vår syndabärare.rätt

(278)Mötet i dag var en mycket högtidlig stund för alla som var närvarande. Vittnesbördsmötet var utmärkt. Alla vilkas namn ropades upp svarade villigt. Jag visste, att Herren var mitt ibland oss, och det behagade hela himlen då vi följde Kristi exempel. Vid dessa tillfällen visade Herren Sig Själv på ett särskilt sätt för att få själen att vekna och underordna sig, fördriva själviskheten, genomsyras av Hans Helige Ande, och föra kärlek, nåd och frid in i de hjärtan som är förkrossade.rätt

(278)När mötet slutade, gick vi till våra tält i skogen. En mild, härlig och helig påverkan strömmade genom våra hjärtan. Min själ fylldes av en ren frid. - Manuskript 14, 1895.rätt

nästa kapitel