Evangelisation kapitel 9. Från sida 279ren sida tillbaka

Sektion 9 - Bevara intressen

(279)(279) Predika för det avgörande beslutet
Med enkla lektioner - inte med vältalighet.
- Den som i sin förkunnelse gör vältalighet till sitt högsta mål, får folk att glömma den sanning som blandas med hans talarkonst. När den stora gripenheten har gått över, kommer det att visa sig att Guds Ord inte har förankrats i sinnet, och åhörarna har inte heller fått en större förståelse. De uttrycker sig kanske beundrande om predikantens vältalighet, men de har inte kommit närmare punkten för sitt avgörande. De talar om predikan som de skulle tala om en teaterpjäs, och de talar om predikanten som de skulle tala om en skådespelare. Det kan hända att de kommer tillbaka för att höra ett föredrag till av samma slag, men de kommer att gå därifrån utan att ha påverkats eller mättats. rätt

(279)Det som behövs är inte blomstrande tal, inte en ström av ord utan mening. Våra predikanter måste tala på ett sätt som kan hjälpa folk att greppa livsviktiga sanningar. - Evangeliets tjänare s. 110 (1915) rätt

(279)Obeslutsamma själar vid alla möten. - . Det finns själar i varje församling, som tvekar, fast de nästan är överbevisade om att vara helt för Gud. Beslutet fattas för tid och evighet. Ofta är emellertid situationen den att predikanten inte har det sanna budskapets ande och kraft i sitt eget hjärta och därför görs det inte några direkta vädjanden till de själar som bävar för att avgöra sig. Resultatet blir att intrycken inte kommer (280) tillräckigt djupt in i de överbevisades hjärtan och de lämnar mötet med mindre lust att acceptera Kristi tjänst än när de kom. De beslutar sig för att vänta på ett lämpligare tillfälle, men det kommer aldrig.. - Vittnesbörden band 4, s. 447. (1880) rätt

(280)Någon lyssnar till sin sista predikan. - För en del kan det vara den sista predikan som de någonsin kommer att höra, och andra kommer aldrig i en sådan situation att sanningens kedja kan framställas för dem och dess praktiska tillämpning tala till deras hjärtan. Det gyllene tillfället har för alltid förlorats. Hade Kristus och Hans återlösande kärlek blivit upphöjd i samband med sanningens teori, kunde de ha ställt sig på Hans sida. - Vittnesbörden band 4, s. 394. (1880) rätt

(280)En vädjan i varje predikan. - Genom den Heliga Andens smörjelse, som ger honom en börda att bära för själar, kommer han inte att avvisa en församling utan att först ha presenterat för dem Jesus Kristus, syndarens enda tillflykt och ha vädjat allvarligt till dem på ett sätt som når deras hjärtan. Han bör känna att han aldrig skall möta dessa åhörare igen förrän på Guds stora dag.. - Vittnesbörden band 4, s. 316. (1879) rätt

(280)I varje predikan skulle en ivrig vädjan framställas till människorna att överge sina synder och vända sig till Kristus. - Vittnesbörden band 4, s. 396. (1880) rätt

(280)Kalla till beslut. - Vid våra lägermöten görs det allt för små ansträngningar för att väcka människor. Herren söks alltför litet. Det borde vara väckelsemöten från början till slutet av möteserien. Det bör göras de mest beslutsamma ansträngningar för att väcka folk. Låt alla se att ni är seriösa, därför att ni har ett förunderligt budskap från himlen. Tala om för dem, att Herren kommer för att hålla dom och att varken kungar, härskare, rika män eller inflytande kommer att vara till någon nytta, (281) för att avvärja domen, som snart faller. Vid slutet på varje möte, bör frågor ställas om beslut.. - Vittnesbörden band 6, s. 64, 65. (1900) rätt

(281)Sabbatssanningen proklameras frimodigt. - Det är vid denna tidpunkt som sabbaten måste presenteras för folk med både penna och röst. Då det fjärde av lagens tionde budord och de som håller den ignoreras och föraktas, då vet de trofasta människorna att det inte finns någon tid till att dölja sin uppfattning, utan till att upphöja Jehovas lag genom att veckla ut det banér på vilket den tredje ängelns budskap står inskrivet: "Här är de som håller fast vid Guds bud, och Jesu tro." Uppb. 14:12. . . rätt

(281)Sanningen får inte döljas, den får inte förnekas eller förklädas, utan skall helt erkännas och frimodigt proklameras. - brev 3, 1890. rätt

(281)Två ytterligheter påverkar beslutet. – Det finns två ytterligheter som skall undvikas: Den ena av dem är att undvika att förklara hela Guds rådslut, och gå över till vår tids väckelsepredikanters anda och ropen: "Frid, frid; när det inte finns någon frid," och att blanda in ett element i arbetet som berör känslorna och lämnar hjärtat oförändrat. . . rätt

(281)Den andra ytterligheten är att alltid slå ner hårt på folk och tala på ett okristet hårt sätt, så att de känner att ni är provocerande. - brev 43, 1886. rätt

(281)Förkunnarens presentation kan fördärva beslutet. - Bror ___s tidigare arbete har visats för mig i symboler. Det var som om han höll fram för folk ett kärl som är fyllt med de skönaste frukter, men när han gav dessa frukter till dem, medförde hans attityd och uppträdande, att ingen ville ha något. Så har det ofta varit med de andliga (282) sanningar som han har gett till folk. I sin presentation av dessa sanningar, infinner sig ibland en anda som inte är född i himlen. Ibland sägs ord och ges tillrättavisningar med en energi, en kraft, som får folk att vända sig bort från de sköna sanningar som han har till dem. rätt

(282)Jag har sett bror ___ med Guds värmande, upptinande Ande över sig. Hans kärlek till sanningen var uppriktig, och inte bara något som han påstod sig äga. Han hade vårdat och älskat denna kärlek, och den finns ständigt i hans hjärta. Men vår bror har ett mycket torftigt sätt att visa Kristi medkänsla, ömhet, och kärleksfulla anda på. . . Han har behov av den heliga olja som utgjuts från gyllne pipor till människors hjärtan. Denna olja skall fylla hans hjärta, och när han tar emot den, kommer Guds Ande att vara över honom. -Manuskript 120, 1902. rätt

(282)På allvar förkasta det ljuset. - När en överbevisning ignoreras, när bevisen förkastas, tvingas människor att göra aktivt och hårdnackat motstånd. - Manuskript 13, 1892. rätt

(282)Ett seriöst arbete för själar. - Arbeta för själars frälsning som om du var synlig för hela himlens universum. Varje ängel i härligheten är intresserad av det arbete som utförs för själars frälsning. Vi är inte så vakna som vi borde vara. Hela änglahären är vår hjälpare. "Herren din Gud är hos dig, hjälten som bringar frälsning. Han fröjdar Sig i glädje över dig och visar dig Sin kärlek på nytt. Han jublar över dig med fröjd." O, kan vi då inte arbeta frimodigt och i tro. "På den dagen skall det sägas till Jerusalem: "Frukta inte, Sion, låt inte händerna sjunka!" Ha endast tro. Bed och tro, och ni skall se Guds frälsning. - brev 126, 1896. rätt

(283) (283) Vädjanden och kallelser från altaret
Uppmana själar att besluta sig.
Det är den Helige Andes verk att överbevisa själen om dess behov av Kristus. Många är överbevisade om synd och känner behov av en Fräslare som förlåter synd. De är emellertid bara otillfredställda med vad de sysslar med och sina mål. Om det inte finns en beslutsam tillämpning av sanningen i deras hjärtan, och om ord inte uttalas i rätt ögonblick, som kallar på ett avgörande utifrån tyngden av bevis som redan har getts, kommer de överbevisade att passera förbi utan att identifiera sig själva med Kristus. Då kommer gyllene tillfällen att gå förbi, och de har inte överlämnat sig, utan de går allt längre bort från sanningen, längre bort från Jesus och de intar aldrig sin ståndpunkt på Herrens sida. rätt

(283) Predikanten skall inte bara förmedla Guds ord på ett sådant sätt att det överbevisar om synd i största allmänhet, utan han skall lyfta upp Kristus för sina åhörare. Kristi anspråk på dem skall klargöras. Folk bör uppmanas till att besluta sig för att vara på Herrens sida. - brev 29, 1890. rätt

(283)Förvissa sig om åhörarnas reaktion. - Äldste ___ hade en underbar framgång i dessa mötesserier. Hans metod har varit att låta Skrift förklara Skrift. Den Helige Ande har överbevisat många hjärtan om sanningen. Folk kan endast acceptera ett tydligt: ”Så säger Herren”. . . Han undervisade endast på kvällen, när människor var fria från sina arbeten och kunde komma för att höra. Efter några få veckors arbete presenterade han sabbaten, och lät på nytt Bibeln bevisa varje uttalande. rätt

(283) Det första mötet om sabbaten hölls i det stora tältet. Efter att äldste ___ hade avslutat sitt tal, var det ett socialt möte, och då bad han alla som var överbevisade om sanningen och hade beslutat sig för att ta ståndpunkt för att lyda Guds ord, att ställa sig upp (284). Femtio reagerade. Deras namn noterades och man bestämde tid för ett möte, då de skulle frambära sina vittnesbörd. Många hade goda ord att säga. . . rätt

(284)När det hade gått flera veckor, kom det en ny kallelse till dem som hade beslutat sig för att lyda sanningen. Mellan tjugofem och trettio reagerade. Åtskilliga predikanter var närvarande vid detta möte och bar fram goda vittnesbörd. - brev 372, 1906. rätt

(284)Åhörare reagerar på sanningen i 1844-års-rörelsen. - Detta är det sätt på vilket budskapet proklamerades år 1842, 1843, och 1844. . . Talaren sade inga onödiga ord, men Skriften blev tydligt presenterad. Ofta gavs en uppmaning till dem som trodde de sanningar som testats mot Ordet, om de ville resa sig upp från sina stolar. Stora mängder människor reagerade. Böner sändes upp till fördel för dem som ville ha särskild hjälp. - Manuskript 105, 1906. rätt

(284)Känner igen fräscha tecken på överbevisning. - Till mina tjänande bröder vill jag säga: Varje fräscht uttryck för Guds nåds överbevisning av icke-troende själar, är gudomligt. Allt ni kan göra för att föra dessa själar till kunskap om sanningen, är ett medel som låter ljuset lysa, Guds härlighets ljus, så som det lyser i Jesu Kristi ansikte. Led sinnet till Honom som styr och kontrollerar allting. Kristus skall vara manna och andlig dagg för dessa nyomvända själar. I Honom finns inget mörker överhuvudtaget. Då människor med andlig förståelse leder bibelstudier med dem, och berättar för dem hur man överlämnar sig till den Helige Andes kraft, då kommer Guds kraft att uppenbaras. - Manuskript 105, 1906. rätt

(284)Upprepad offentlig kallelse. - Kasta bort allt apatiskt uppträdande, och få folk att tänka på att liv och död ryms i dessa högtidliga frågor, beroende på (285) om de kommer att ta emot dem eller förkasta dem. Då du förmedlar prövande sanningar, så fråga ofta, vem som är villig, när de nu har hört Guds ord, och betona deras plikt att helga sina hjärtan och sinnen, med all sin tillgivenhet till Kristus Jesus, idet de har hört Guds ord. - brev 8, 1895. rätt

(285)Tala personligt med dem som har frågor. - Efter att mötena är slut, bör det göras en personlig undersökning av varje enskild på platsen. Till var och en bör ställas frågan hur han tar emot dessa saker, om han tar det personligt. Och sedan bör ni se efter om det finns något intresse för det ena eller andra. Fem ord som talats till dem privat, kommer att åstadkomma mer än hela predikan har gjort. - Manuskript 19b, 1890. rätt

(285)Den Helige Ande gör vädjanden effektiva. - Om du vill söka Herren, så lägg bort allt ont tal och all själviskhet, och fortsätt ögonblickligen med bön, och Herren skall komma dig nära. Det är den Helige Andes kraft som ger dina ansträngningar och dina vädjanden kraft. Ödmjuka dig själv inför Gud, så att du i Hans kraft kommer att nå en högre standard. - Manuskript 20, 1905. rätt

(285)Jesu kärlek berör hjärtan. - Gud och Hans älskade Son måste presenteras för folk genom den rikedom på kärlek som de har visat för människor. För att bryta ner fördomarnas och förhärdelsens barriärer, måste Kristus vara en del av varje predikan. Se till att få människor att förstå hur mycket Jesus älskar dem, och vilka bevis Han ger dem på Sin kärlek. Vilken kärlek kan liknas vid den som Gud har manifesterat inför människor vid Kristi död på korset. När hjärtat är fyllt av Jesu kärlek, kan detta förmedlas till folk och det kommer att påverka deras hjärtan. - brev 48, 1886. rätt

(286)(286) Hjälpa själar till omvändelse
Erfarenhet av uppriktig omvändelse.
Jag har blivit visad, att många har förvirrade idéer när det gäller omvändelse. De har upprepade gånger från talarstolen hört orden: "Ni måste födas på nytt." "Ni måste få ett nytt hjärta." Dessa uttryck har förvirrat dem. De kan inte förstå frälsningsplanen. rätt

(286) Många har avfallit från sanningen därför att de av några predikanter har tagit emot felaktig undervisning om den förändring som sker vid omvändelsen. Några har varit betryckta i åratal och väntat på något tydligt bevis på att Gud accepterar dem. De har i stort sett skilt sig från världen, och finner en glädje i att umgås med Guds folk, men trots detta vågar de inte bekänna sig till Kristus, eftersom de fruktar att det skulle vara övermod att säga att de är Guds barn. De väntar på den särskilda förändring som de har förletts till att tro hör till en sann omvändelse. rätt

(286)Efter en tid tar några av dessa emot bevis för att de är accepterade av Gud, och leds då till att identifiera sig själva med Hans folk. Och de daterar sin omvändelse från denna tidpunkt. Men jag har blivit visad, att de blev adopterade i Guds familj före detta datum. Gud accepterade dem då de tröttnade på synd, och förlorade sin längtan efter världsliga nöjen och beslöt sig för att söka Gud på allvar. Men eftersom de inte förstod enkelheten i Guds frälsningsplan, gick många av dem miste om privilegier och välsignelser som de kunde ha gjort anspråk på, om de bara hade trott att Gud hade accepterat dem, när de först vände sig till Gud. rätt

(286)Andra faller i en ännu farligare villfarelse. De styrs av impulser. Deras sympati är i uppror, och de betraktar denna känslomässiga flykt som ett bevis på (387) att de är accepterede av Gud och är omvända. Men i grunden är deras liv inte förändrade. Bevisen för ett oförfalskat nådesarbete i hjärtat kan inte finnas i känslorna, utan i livet. "Genom deras frukter skall ni känna dem," förklarade Kristus. rätt

(287)Många dyrbara själar som på allvar önskar vara kristna, famlar trots detta i mörker, och väntar på att deras känslor kraftigt skall komma till uttryck. De väntar på att en särskild förändring skall inträda i deras känslor. De väntar sig att några oemotståndliga krafter som de inte har kontroll över, skall övermanna dem. De förbiser, att den som tror på Kristus skall arbeta med fruktan och bävan för sin frälsning. rätt

(287)Den överbevisade syndaren har något att göra utöver att ångra sig. Han måste utföra sin del för att accepteras av Gud. Han måste tro, att Gud accepterar hans ånger, i överensstämmelse med Hans löfte. "Utan tro är det omöjligt att behaga Herren, ty den som kommer till Gud måste tro att Han är, och att Han belönar dem som flitigt söker efter Honom." rätt

(287)Nådens arbete på hjärtat är inte ett ögonblicks verk. Det påverkas av ständig, daglig uppmärksamhet och tro på Guds löften. Den troende som ångrar sig, som värnar om sin tro och på allvar önskar förnya Kristi nåd, kommer Gud inte att skicka bort med tomma händer. Och tjänande änglar kommer att hjälpa honom medan han är uthållig i sina ansträngningar att göra framsteg. - Manuskript 55, 1910. rätt

(287)Omvändelser sker inte på ett och samma sätt. - Alla är inte utrustade på samma sätt. Alla omvändelser sker inte på samma sätt. Jesus gör intryck på hjärtat, och syndaren föds på nytt till ett nytt liv. Ofta dras själar till Kristus, även om det inte finns någon stark överbevisning, ingen själskamp, ingen ångerfull rädsla. De såg upp mot en upphöjd Frälsare och fick liv. De såg själens behov. De såg (288) Frälsarens tillräcklighet och Hans anspråk. De hörde Hans röst säga: "Följ mig," och de reste sig upp och följde Honom. "Denna omvändelse är uppriktig, och deras religiösa liv var lika avgjort som andras som led en våldsam pina. - brev 15a, 1890. rätt

(288)Omvändelser är inte precisa och metodiska. - De människor som funderar över hur religiösa utövningar bör vara, och är mycket precisa och metodiska med att det sprida det ljus och den nåd de verkar ha, har helt enkelt inte mycket av den Helige Ande. . . rätt

(288)Även om vi inte kan se Guds Ande, vet vi, att människor som har varit döda i överträdelser och synder, har blivit överbevisade och omvända under dess påverkan. Tanklösheten och egensinnigheten blir till allvar. De förhärdade ångrar sina synder, och den trolöse tror. Spelaren, drinkaren, den tygellöse blir stabil, sober och ren. Den upproriske och genstridige blir saktmodig och kristuslik. När vi ser dessa förändringar i karaktären, kan vi förvissa oss om att Guds omvändande kraft har förvandlat hela människan. Vi såg inte den Helige Ande, utan vi såg bevisen för dess verkan på deras förändrade karaktär, som var förhärdade och halsstarriga syndare. Liksom vinden med sin kraft rör vid de höga träden och böjer dem, så kan den Helige Ande verka på människohjärtan, och ingen begränsad människa kan begränsa Guds verk. rätt

(288)Guds ande manifesteras på olika sätt hos olika människor. Under denna krafts beröringar kommer en person att skälva inför Guds ord. Hans överbevisning kommer att vara så djup att en orkan och ett tumult av känslor verkar rasa i hans hjärta, och hela hans varelse ligger utsträckt på marken av sanningens överbevisande kraft. När Herren talar förlåtande ord till (289) den själ som ångrar sig, är denne full av värme och glöd, full av kärlek till Gud, full av allvar och energi, och den livgivande ande som han har tagit emot, kan inte undertryckas. För honom är Kristus en vattenkälla som springer upp till evigt liv. Hans kärleksfulla känslor är lika djupa och brinnande som hans kval och plågor. Hans själ är som ett stort djupt källutsprång som brutit fram, och han utgjuter sin tacksägelse och lovprisning, sin tacksamhet och glädje, tills himlens harpor ljuder av glädjens toner. Han har något att berätta, men inte på ett precist, allmänt och metodiskt sätt. Han är en själ som köpts fri genom Jesu Kristi förtjänster, och hela hans väsen är hänfört av att fatta Guds frälsning. rätt

(289)Andra förs till Kristus på ett mildare sätt. "Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Joh. 3:8) Du kan inte se vilken kraft som är verksam, men du kan se dess konsekvenser. Då Nikodemus sade till Jesus: "Hur kan det ske?" - sade Jesus till honom: "Du är Israels lärare och vet inte det." En lärare i Israel, en människa bland visa män, en människa som förväntas förstå religionens vetenskap, och trots detta snubblar på läran om omvändelsen! Han var inte villig att ta emot sanningen, ty han kunde inte förstå allt som hörde ihop med Guds läras verksamhet, och trots detta accepterade han dessa naturliga fakta, även om han inte kunde förklara eller förstå dem. Precis som andra gjort i alla tider, såg han på former och precisa ceremonier som viktigare för religionen, än Guds Andes djupa rörelser. - Review and Herald, 5.maj 1896. rätt

(289)Omvändelse leder till lydnad. - Människosjälens omvändelse får inga små konsekvenser. (290) Den är det stora mirakel som utförs genom gudomlig kraft. Verkliga resultat måste uppnås genom en tro på Kristus som en personlig Frälsare. Renad genom lydnad mot Guds lag, helgad genom ett fullkomligt iakttagande av Hans heliga sabbat, tåligt och förtröstansfullt väntande i tro, och allvarligt arbetande på vår egen frälsning under fruktan och bävan kommer vi att lära oss, att det är Gud som verkar i oss både vilja och gärning, för att Hans goda vilja skall kunna ske. - Manuskript 6, 1900. rätt

(290)Helgelse endast genom att utöva sanningen. - Människor får inte bara läsa Guds ord, och påstå att en planlös kunskap om Hans Ord kommer att åstadkomma en reformation i karaktären. Detta verk kan endast Han som är Vägen, Sanningen och Livet uträtta. Vissa lärosatser kan beslutsamt hållas. De kommer att upprepas om och om igen, tills de som håller dem blir medvetna om att de verkligen är i besittning av de stora välsignelser som dessa lärosatser representerar. De största och kraftfullaste sanningarna kan emellertid hållas, och ännu hållas kvar på den yttre förgården, och utöva ett obetydligt inflytande för att göra det dagliga livet hälsosamt och väldoftande. Själen blir inte helgad genom en sanning som inte praktiseras. - brev 16, 1892. rätt

(290)Doktriner eller medlemskap i en församling ersätter inte omvändelsen. - Alla, höga eller låga, befinner sig på en gemensam plattform, om de inte är omvända. Människor kan vända sig från den ena läran till den andra. Detta kan ske och det kommer att ske. Papister kan byta från katolicism till protestantism, utan att veta något om innebörden av dessa ord: "Jag vill också ge dig ett nytt hjärta." Accepterande av nya teorier och anslutning till en ny församling för inte med sig nytt liv till någon, även om den församling han har anslutit sig till är etablerad på en sann grund. Kontakt med en församling ersätter inte omvändelse. (291) Att skriva under på en församlings trosbekännelse har inte det minsta värde om inte hjärtat verkligen är omvänt. . . rätt

(291)Det krävs mer än att vi med vårt förstånd tror på sanningen. Många av judarna var överbevisade om att Jesus var Guds Son, men de var alltför stolta och ärelystna för att överlämna sig. De beslöt sig för att stå emot sanningen, och de höll fast vid sitt motstånd. De tog inte emot sanningen som den är i Jesus i sina hjärtan. När sanningen endast framhålls som tro i hjärtat, samtidigt som hjärtat inte har stimulerats och gjorts mottagligt, är det endast sinnet som påverkats. Men när sanningen tas emot som sanning av hjärtat, har den passerat genom samvetet, och har gripit själen med sina rena principer. Den placeras i hjärtat genom den Helige Ande som uppenbarar Sin skönhet för sinnet, så att dess förvandlande kraft kan ses i karaktären. - Review and Herald, 14. feb. 1899. rätt

(291)Omvändelsen är resultatet av förenade ansträngningar. - I återvinnandet av själar som är förlorade och håller på att gå under, är det inte människan som påverkar det själavinnande arbetet. Det är Gud som arbetar med människan. Gud är verksam och människan är verksam. "Ni är Guds medarbetare." Vi måste arbeta på olika sätt och planera olika metoder, och låta Gud verka i oss, så att vi kan uppenbara sanningen och uppenbara Honom själv som Frälsaren som förlåter synd. - brev 20, 1893. rätt

(291)Hjälpa syndaren över linjen. - Var i tid och otid beredda att varna de unga, vädja ständigt till syndare med den kärlek till dem som Kristus har. Uppmuntra till tro. När det från syndarens läppar kommer ett rop: "O, mina synder, mina synder, jag är rädd att de är alltför allvarliga för att kunna förlåtas", upphöj då Jesus allt högre, och säg: "Se Guds Lamm som tar bort världens synd." När ropet hörs: "Gud var mig, syndare, (292) nådig," så visa den skälvande själen fram till en syndaförlåtande Frälsare, som en tillflykt. - Manuskript 138, 1897. rätt

(292)Änglar gläder sig. - Själens omvändelse till Gud är den största och högsta verksamhet som en människa kan få del av. Vid själars omvändelse är Gud tålmodig. Hans obundna kärlek, Hans helighet, Hans kraft uppenbaras. Varje sann omvändelse förhärligar Honom, och får änglarna att brista ut i sång. "Barmhärtighet och sanning har mötts, rättfärdighet och frid har kysst varandra." - brev 121, 1902. rätt

(292)Samla de intresserade
Många ser längtansfullt mot himlen.
- Över hela världen ser människor grubblande upp mot himmelen. Böner och tårar och frågor kommer från människor som längtar efter kunskap, efter nåd, efter den helige Ande. Många står på gränsen till Guds rike och väntar endast på att släppas in. - Löftestiden, s. 103. (1911) rätt

(292)Gå efter de förlorade. - När vi engagerar oss med hela vårt hjärta i arbetet, är vi nära förenade med änglar. Vi är medarbetare tillsammans med änglarna och med Kristus, och det finns en sympati med himlen och med oss, en helig, upphöjd sympati. Vi förs lite närmare himlen, lite närmare änglaskaran, lite närmare Jesus. Låt oss därför gå in för detta arbete med alla våra krafter. rätt

(292)Bli inte trött i arbetet. Gud kommer att hjälpa oss. Änglar kommer att hjälpa oss, eftersom det är deras uppgift, och just den uppgift genom vilken de försöker inspirera oss. . . rätt

(292)Detta är ett uppdrag som du måste gripa tag i på allvar, och när du finner ett kringströvande får, så kalla det tillbaka till fållan. Lämna det inte förrän du ser att det tryggt har kommit tillbaka i fållan igen. Himlen måste låta den Ande som var i vår (293) gudomlige Herre, vila över oss. Detta är vad vi önskar. Han säger till oss: "Älska varandra, så som Jag har älskat er." Gå ut efter de förlorade fåren av Israels hus. - Odaterat Manuskript. 141 rätt

(293)Grip tag i Kristus och dra människor. - Med den ena handen skall medarbetaren gripa tag i Kristus, medan Han med den andra griper syndarna och drar dem till Frälsaren. - Review and Herald, 10.sep. 1903. rätt

(293)Ha tro och hopp, och dra, ja, dra själar till evangeliets festbord. - brev 112, 1902. rätt

(293)Kan inte nå dem igen. - Det är en lika stor plikt att uppmärksamt rikta blicken fram mot det som är intressant efter ett lägermöte som att rikta blicken mot det som för närvarande är intressant, ty nästa gång du går dit är det svårare att påverka deras sinnen än det var tidigare, om de då påverkades och övertygades utan att följa sin övertygelse. Då kan ni inte nå dem på nytt. - Manuskript 19b, 1890. rätt

(293)Nu är det svårare att fatta ett beslut. - I vår tid är det svårt att föra dem som bekänner sig tro sanningen till en erfarenhetsmässig kunskap om dess livgivande och helgande kraft. Detta har varit vår erfarenhet i åratal, men formaliteter har tagit den plats som kraften hade, och dess enkelhet har gått förlorad i en rad ceremonier. - Manuskript 104, 1898. rätt

(293)En liknelse – Samla in de mogna frukterna. - I en dröm som gavs mig 29 september 1886, var jag tillsammans med ett stort sällskap som letade efter bär. .... Dagen gick, och mycket lite uträttades. Till sist sade jag: "Bröder, ni kallar detta en misslyckad tur. Eftersom ni arbetar på det här sättet, så är jag inte förvånad över er brist på framgång. Er framgång eller brist på framgång beror på hur ni utför er uppgift. (294) Här finns bär. Jag har funnit dem. Somliga av er har förgäves genomsökt de låga buskarna, medan andra har funnit några få bär, men de höga buskarna har förbigåtts, endast av det skälet att ni inte förväntade er att finna frukt på dem. Ni ser, att de frukter jag har samlat, är stora och mogna. Inom kort kommer andra bär att vara mogna, och vi kan gå över buskarna en gång till. Det var på det sättet jag lärde mig att samla frukt. Om ni hade sökt i närheten av vagnen, så kunde ni ha funnit frukt lika väl som jag. .... rätt

(294)Herren har placerat dessa fruktbärande buskar mitt i dessa tätbebyggda platser, och Han förväntar Sig att ni skall finna dem. Ni har emellertid ägnat för mycket tid åt att umgås, äta och roa er själva. Ni kom inte ut till missionsfältet fast beslutna att finna frukt. rätt

(294)Genom att arbeta på rätt sätt skall ni lära era yngre medarbetare, att sådana saker som att äta och rekreera sig själv är mindre väsentligt. Det har varit ett hårt arbete att föra vagnen med proviant hit, men ni har tänkt mer på er färdkost än på den frukt ni borde ha med er hem som ett resultat av ert arbete. Ni bör vara flitiga, i första hand med att plocka de bär som är närmast och därefter med att söka efter dem som är längre bort. Sedan kan ni komma tillbaka och nu arbeta i närheten. Med den metoden kommer ni att ha framgång. - Evangeliets tjänare s. 98-100. (1886) rätt

(294)Brottas med Gud för själar. – Om vi har det intresse som John Knox hade då han bad till Gud för Skottland, då kommer vi att få framgång. Han ropade: Ge mig Skottland, Herre, annars dör jag. Och när vi griper tag i arbetet och brottas med Gud, och säger: ”Jag måste ha dessa själar. Jag ger aldrig upp kampen”, då skall vi finna, att Gud kommer att se på våra ansträngningar med gillande. - Manuskript 14, 1887. rätt

(295) (295) Tvång ger inga resultat. – När ett intresse håller på att ta slut, så var försiktig så att det inte klipps av för tidigt, utan bevara om möjligt folks tillit, så att själar som står inför ett beslut, kan finna den rätta stigen, vägen och livet. - brev 7, 1885. rätt

(295)Metoder för att fatta beslut
Jesus talade direkt till Sina åhörare.
Även den skara som så ofta trängdes omkring Honom, var för Kristus inte en urskillningslös samling människor. Han talade direkt till varenda själ och vände Sig till vartenda hjärta. Han betraktade Sina åhörares ansikten, lade märke till deras ljusnande anletsdrag och den snabba, förstående blick som talade om, att sanningen hade nått in till själen. Och i Hans hjärta vibrerade den medkännande glädjens genljudande anslag. - Education, s. 231 (1903) rätt

(295)Han lade märke till ansiktsuttrycken. - . Med stor iver gav Jesus akt på de skiftande ansiktsuttrycken hos sina lyssnare. De ansikten som uttryckte intresse och uppskattning, gav honom stor tillfredsställelse. När sanningens pilar trängde in i själen och bröt ned egenkärlekens barriärer och åstadkom ångerfull villighet till bättring och till sist tacksamhet, blev Frälsaren glad. När han lät blicken glida ut över folkskarorna och upptäckte ansikten som han tidigare hade sett, upplystes också hans eget ansikte av glädje. I dem såg han kommande undersåtar i sitt rike. När den tydligt förklarade sanningen avslöjade en eller annan omhuldad villfarelse lade han märke till de förändrade ansiktsuttrycken, den kalla, avvisande blicken, som talade om att upplysningen var ovälkommen. När han såg människor avvisa fridens budskap, berörde det honom mycket djupt. - Vändpunkten s. 243. (1898) rätt

(296) (296) Predika för beslutsfattande. – Vinnlägg er om att vara allvarliga och positiva när ni vänder er till människor. Det ämne ni talar om kan vara alldeles utmärkt, och predis vad människor behöver, men det vore bra om ni ville blanda en positiv anda med övertygande enträgna vädjanden. . . rätt

(296)Förmedla det tydliga: ”Så säger Herren” med myndighet, och upphöj Guds visdom i det skrivna ordet. Vägled människor fram till ett beslut. Framhåll alltid Bibelns röst för dem. Tala om för dem, att du talar om sådant du vet, och vittnar om det som är sanning, eftersom Gud har sagt det. Låt din förkunnelse vara kort och rakt på sak, och uppmana till rätt beslut när rätt tidpunkt är inne. Förmedla inte sanningen på ett formellt sätt, utan låt hjärtat levandegöras genom Guds Ande, och låt dina ord uttalas på ett så säkert sätt att de som lyssnar, kan inse att sanningen är en realitet för dig. - brev 8, 1895. rätt

(296)Gå inte miste om märkesvaran. - Du får inte presentera Skriften på ett sätt som sporrar till högmod hos den som skall öppna Ordet för andra. Arbetet för vår tid skall vägleda studerande och medarbetare till den plats där de arbetar med ämnena på ett allvarligt, högtidligt och lättfattligt sätt, så att det inte kommer att finnas tid för onödig sysselsättning i detta stora verk. Förlora inte målet ur sikte. Tiden är för kort för att avslöja allt som öppnas för era ögon. I evigheten är det nödvändigt att känna längden och bredden, och djupet och höjden av Skriften. Detta är sanningar som har större betydelse för en del själar än för andra. Det behövs duglighet för att kunna undervisa i Skrifterna. - Manuskript 153, 1898. rätt

(296)Ständig tillväxt. - Vi får inte tänka: ”Nåväl, vi har hela sanningen, vi förstår huvudpelarna i vår tro. Vi kan slå oss till ro med denna kunskap.” (297) Denna sanning är en ständigt växande sanning, och vi måste vandra i det ljus som blir klarare. rätt

(297)En bror frågade: Syster White, tror du, att vi själva måste förstå sanningen? Varför kan vi inte ta de sanningar som andra har samlat, och lita på dem, eftersom de har undersökt ämnena? Då är vi fria att komma i gång med detta och behöver inte betunga våra tankekrafter med att rannsaka alla dessa ämnen? Litar du inte på att dessa människor som tidigare har förmedlat sanningen var inspirerade av Gud? rätt

(297)Jag vågar inte säga, att de inte var ledda av Gud, ty Kristus leder alla till sanningen. När det däremot gäller inspirationen i ordets fulla betydelse, svarar jag nej. . . rätt

(297)Vi måste ha en levande tro i våra hjärtan, och erbjuda större kunskap och större ljus. - Review and Herald, 25 mars 1890. rätt

(297)Gå till angrepp mot fienden - Vi lever i en farlig tid, och vi behöver den nåd som ger oss mod att kämpa, och driva de främmande härarna på flykten. Käre bror, du behöver mer tro, större frimodighet och beslutsamhet i ditt uppdrag. Du behöver större krafttag och mindre blyghet. . . Vår krigföring är aggressiv. Dina ansträngningar är för tama, du behöver mer kraft i din uppgift. Annars kommer du att bli besviken över dess resultat. Det finns tider då du måste göra ett angrepp mot fienden. Du måste studera metoder och väga att nå folk. Gå direkt till dem och tala med dem. Låt folk förstå att du har ett budskap som innebär liv, evigt liv för dem, om de tar emot det. Om det finns något ämne som borde entusiasmera en själ, så är det förkunnelsen av det sista nådebudskapet till en döende värld. Men om de förkastar detta budskap kommer det att vara en smak av död till död för dem. Av den anledningen behöver ni arbeta ihärdigt, så att ert (298) arbete inte är förgäves. O, om du ville inse detta, och att du enträget ville framhålla sanningen för folks samveten med Guds kraft. Lägg ned kraft i dina ord och låt sanningen framstå som väsentlig för deras utbildade sinnen. - brev 8 1895. rätt

(298)Aggressivitet är nödvändig. - Försiktighet är nödvändig, men medan en del av medarbetarna är försiktiga och går långsamt framåt, kommer mycket att gå förlorat om det inte bland dem finns sådana som ser nödvändigheten av att vara aggressiv. Tillfällen kommmer att förspillas, och Guds uppenbarade försyn kommer inte att kunna märkas. rätt

(298)När personer som håller på att överbevisas inte kommer fram till ett beslut så tidigt som möjligt, så finns risken att övertygelsen gradvis kommer att försvinna. . . rätt

(298)Ofta är det så, att när en församling har nått fram till den punkt där hjärtat är berett för sabbatsfrågan, förhalas beslutet på grund av fruktan för konsekvenserna. Detta har hänt, och resultaten har inte varit goda. Gud har gjort oss till förvaltare av den heliga sanningen, vi har ett budskap, ett frälsande budskap, som vi har fått befallning att föra ut i världen, och som kommer att få eviga resultat. Vi har som ett folk anförtrotts ljus som måste lysa upp världen. - brev 31, 1892. rätt

(298)Andens kraft till seger. - Tala till själar som befinner sig i fara, och få dem till att se på Jesus på korset, som dör för att göra det möjligt för Honom att förlåta. Tala till syndare med ditt hjärta överflödande av Kristi ömma, medkännande kärlek. Låt det finnas ett djupt allvar, men någon hård och hög ton bör inte höras i rösten hos någon som försöker vinna själar till att se och leva. Ha först din egen själ helgad till Gud. Låt ditt hjärta vara förkrossat, då du ser på vår Medlare i himlen. Därefter, när du har mjuknat och (299) underordnat dig, kan du som en som erkänner kärlekens förlösande kraft, vända dig till de syndare som ångrar sig. Bed med dessa själar, och lägg dem i tro vid korsets fot, förena deras tankar med dina tankar, och fäst trons ögon på dem där du ser, nämligen på Jesus, som bär vår synd, Syndbäraren. Få dem att se bort från det egna självet som är syndigt, till Frälsaren. Då är segern vunnen. . . rätt

(299)Den Helige Andes inverkan är vårt största behov. Anden är helt och hållet gudomlig i Sin verksamhet och bevisning. Gud önskar, att du skall få den andliga nådegåvan. Då kommer du att arbeta med en kraft som du aldrig har tidigare aldrig var medveten om. Kärlek, tro och hopp kommer att bli en bestående närvaro. Du kan gå fram i tro, och lita på, att den Helige Ande ledsagar dig. - brev 77, 1895. rätt

(299)Den Helige Ande inpräntar sanningen. - Det är den Helige Ande som gör sanningen överväldigande och effektfull. Förkunna alltid praktisk sanning för folket. - Vittnesbörden band 6, s. 57 (1900) rätt

(299)Beslutet påverkas av våra ord och handlingar. - Då jag såg denna församling i går, tänkte jag, att besluten kommer efter detta möte och under mötet. Det kommer att finnas en del som som kommer att besluta sig för att för evigt förbli under mörkrets makters svarta baner, och det finns en del som kommer att besluta sig för att stå under prins Immanuels blodbestänkta banér. Våra ord, vårt uppförande medan vi förmedlar sanningen, kan påverka människors sinnen till att avgöra sig för eller emot sanningen. Vi önskar att Jesus Kristus skall presenteras tydligt i alla predikningar, oavsett om predikan är dogmatisk eller inte. Lika tydligt som då Johannes förklarade; Se, Guds lamm, som tar bort världens synd. rätt

(299)Varje uttryck som ni, lekmän och predikanter, har för vana att använda, som är skarpt (300) eller avsnäsande, varje vana att tvinga på människor de allra högsta positionerna som de inte är mer förberedda för att ta emot, än en baby är beredd att ta emot stark mat – allt sådant måste upphöra. Det måste finnas en ledare med, Kristus måste vävas in i allt som diskuteras, precis som varpen och väven i kläderna. Kristus, Kristus, Kristus måste finnas med i allt, och jag upplever det som att mitt hjärta känner behovet av Kristus på ett sätt som jag aldrig tidigare har erfarit. rätt

(300)Här är ett folk utan kunskap. De känner inte till något om sanningen. De har utbildats av predikanter som sagt, att så är det och så skall det vara. När Guds Ord förklaras för människor, när det presenteras i sin renhet, och de ser vad Guds ord säger, vad gör de då? Det finns mycket få som vill ta ställning till detta ord. Men jag säger, var mycket noggranna med hur ni behandlar ordet, ty det är detta Ord som skall leda människor fram till deras beslut. Låt Ordet skära, i stället för era ord. Men när de fattar sina beslut, på vilken sida kommer de att inta sin ställning? - Manuskript 42, 1894. rätt

(300)En försenad skörd. - Prästerna var överbevisade om Frälsarens gudomliga makt. . . . . . Många påverkades utan att man ändå kunde se någon verkan av den. Under vår Frälsares liv på jorden tycktes hans kärleksverk inte väcka något gensvar hos prästerna, men efter hans himmelsfärd blev en stor del av prästerna "lydiga och trodde". - Vändpunkten s. 255 (1898) rätt

(300)Lämna åhörarna vänlig och lättillgänglig. – Vad berodde det på, att Kristus gick ut till stranden och upp i bergen? Han skulle ge Livets ord till folk. De insåg det inte just vid det tillfället. Ganska många ser det inte nu så att de kan ta ställning, men dessa ord påverkar deras liv, och när (301) budskapet går ut med hög röst, kommer de att vara beredda att ta emot det. De kommer inte längre att tveka. De kommer ut och tar ställning. - Manuskript 19b, 1890. rätt

(301)Möter fördomar och motstånd. -
(Se också s. 445, 446, i Fördomar bryts ner).
Motstånd - De som blandar sanningens surdeg med en massa falska teorier och lärosatser måste förvänta sig ett motstånd. Satans artilleri kommer att stå öppet mot dem som försvarar sanningen, och normbärarna måste förvänta sig att möta många snaror och mycket hån och förakt som är svårt att bära. - Review and Herald 14. Okt. 1902. rätt

(301)Reformation skapar motstånd. - Jesus och Hans lärjungar var omgivna av blindhet, stolthet, fördomar, otro och hat. Människor var fyllda av falska lärosatser, och inget annat än förenade och uthålliga ansträngningar kunde ge ett visst mått av framgång, men det stora själavinnande arbetet kunde inte läggas åt sidan, eftersom det fanns svårigheter att övervinna. Det stod skrivet om Guds Son, att Han inte skulle begå några fel eller förlora modet. rätt

(301)Det ligger ett stort arbete framför oss. Arbetet som engagerar himlens intresse och aktivitet har anförtrotts Kristi församling. Jesus sade: Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. (Mark. 16:14) Arbetet för vår tid möter samma problem som Jesus mötte, och som varje tids reformatorer tvingades övervinna och vi måste sätta in vår vilja på Kristi sida och gå framåt i fast tillit till Gud. - Review and Herald 13. mars 1888. rätt

(302)(302) Fördomar förkastar ljuset. - I människors hjärtan finns sådant som motsätter sig sanning och rättfärdighet. . .Kristi mirakulösa kraft bevisade att Han var Guds Son. I Juda städer gavs överflödande bevis för Kristi gudomlighet och sändning... Men fördomar är svåra att handskas med, också för Honom som är Ljus och Sanning, och de fördomar som fyllde judarnas hjärtan ville inte låta dem acceptera de bevis de hade fått. Med hån förkastade de Kristi påbud. - Manuskript 104, 1898. rätt

(302)Bäst hålla sig till bevisen - Under försök att framhålla sanningen kommer ofta motstånd att väckas. Om ni då försöker möta motståndaren med argument, kommer ni bara att stärka denne. Detta har ni inte råd att göra. Håll er till det som har bekräftats. Guds änglar vakar över er. De förstår att göra intryck på dem, vilkas motstånd ni vägrar att möta med argument. Dröj inte vid de negativa frågor som uppstår, utan fyll sinnet med bekräftande sanningar och lär er att minnas dem genom mycket studium, allvarlig bön och hjärtats helgelse. Sköt om er lampa och håll den brinnande. Låt dess klara strålar lysa, så att människorna genom att se era goda gärningar kan ledas till att prisa er Fader som är i himlen. rätt

(302)Om Kristus inte hade hållit fast vid det som var bekräftat under frestelserna i öknen, så skulle Han ha förlorat allt det som Han ville vinna. Kristi sätt att uppnå framgång är det bästa sätt vi kan möta våra motståndare med. Vi stärker deras argument om vi upprepar vad de säger. Håll er alltid till det som är bekräftat. Kanske kommer den som står emot dig, att ta era uttalanden till sitt hjärta och omvända sig till den förnuftiga sanning som hans förstånd har uppfattat. rätt

(302)Jag har ofta sagt till våra bröder: Era motståndare kommer ofta att uttala påståenden om ert arbete som är felaktiga. (303) Upprepa inte dessa uttalanden. Håll i stället fast vid era försäkringar om den levande sanningen. Då kommer Guds änglar att öppna vägen för er. Vi har ett stort arbete att utföra och vi måste utföra det på ett förnuftigt sätt. Låt oss aldrig bli upprörda eller tillåta att det uppstår onda känslor. Det gjorde aldrig Kristus och Han är vår förebild i allting. Till det uppdrag vi har fått, behöver vi mycket mer av himmelsk, helgad och ödmjuk vishet och mycket mindre av vårt eget jag. Vi behöver med fast hand gripa tag i den gudomliga kraften. . . . - Vittnesbörden band 9, s. 147, 148. (1909) rätt

(303)Ge akt på tungan vid motstånd. - När du möter motstånd riskerar du att att utsättas för hämnd i form av hårda argument, om du inte hela tiden är mild och och underordnar dig genom att se på Kristus, och i ditt hjärta be bönen: Var du min förebild. Se hela tiden upp till Jesus, öppna dig för Hans ande, så att du förmår förmedla sanningen sådan som den är i Jesus. . . rätt

(303)Kärlek måste vara det främsta i allt vad vi gör. Då vi representerar andra som inte tror som vi, måste varje talare tänka på att inte uttala sig på ett sätt som verkar strängt och fördömande. Presentera sanningen, och låt sanningen, Guds Helige Ande, handla som en tillrättavisare, som en domare, men låt inte dina ord skada och såra själen. . . rätt

(303)Låt inte ett irriterat ord uttalas. Låt alla skarpa uttalanden som du känner att du skulle vilja säga, behållas för dig själv. Var sanningsenlig när det gäller principen, vis som en orm, enfaldig som en duva. Om dina ord inte skall såra någon, får du endast säga ord som du är säker på inte är hårda, kalla och stränga. . . Av alla folk i världen, bör reformatorerna vara de mest osjälviska, de vänligaste och artiga och lära sig Kristi vägar och ord och gärningar. - brev 11, 1894. rätt

(304)(304) Stridsanda. – Vårda inte en stridsanda. Obetydligt gott uträttas genom fördömande talare. Det säkraste sättet att utrota falska läror på är att förkunna sanningen. Håll dig till det bekräftande. Låt evangeliets dyrbara sanningar utplåna det ondas kraft. Visa en öm och medkännande anda mot dem som felar. Kom nära deras hjärtan. - brev 190, 1902. rätt

(304)Sarkasm är aggression - När du i dina predikningar med en bitter sarkasm visar att du vill fördöma, förolämpar du ibland dina åhörare, och deras öron vänder sig bort, så att de inte lyssnar mer på dig. Undvik varje sorts hårt tal som kan förnärma dem som du vill rädda från villfarelse, ty det kommer att bli svårt att övervinna de modstridiga känslor som har väckts. . . rätt

(304)Om du vill rensa bort ogräset från dina predikningar, kommer ditt inflytande för det goda att växa. - brev 366, 1906. rätt

(304)Inte inbjuda till förföljelse. - Låt var och en komma ihåg, att vi inte på något sätt skall inbjuda till förföljelse. Vi skall inte använda ord som är hårda och skärande. Håll dem borta från alla skrivna artiklar, ta bort dem från alla anförande ni ger. Låt Guds ord skära och tillrättavisa. Låt begränsade människor gömma sitt eget jag och förbli i Kristus. Låt Kristi Ande märkas. Låt alla vakta sina ord, så att de inte försätter dem som inte har vår tro i ett ödesdigert motstånd till oss, och ger Satan tillfälle att använda obetänksamma ord som hindrar vår väg. . . rätt

(304) Vi behöver mer av Jesu djupa kärlek i själen, och långt mindre av den naturliga impulsiviteten. Vi riskerar att skapa hinder för vår väg genom att riskera att väcka ett beslutsamt motstånd hos myndighetspersoner, innan folk verkligen har upplysts om det budskap som Gud vill att vi skall förmedla. Det behagar inte Gud (305) när vi handlar på vårt eget sätt, spärrar vägen, så att sanningen hindras att nå ut till folk. - Odaterat Manuskript 79. rätt

(305)Motstånd gör reklam för sanningen. - Satan är produktiv med sina bedrägerier för att undvika sanningen. Men jag uppmanar er, att tro de ord jag säger i dag. Sanning av himmelskt ursprung möter Satans bedrägerier, och denna sanning kommer att segra. . . Motsättningar och motstånd tjänar endast till att föra ut sanningen i nya och klara linjer. Ju mer sanningen uttalas, desto klarare kommer den att lysa. Därigenom poleras den dyrbara metallen. Varje förtal mot det, varje felaktig framställning mot dess värde, väcker uppmärksamhet och är medlet till en grundligare undersökning av vad sanning är. Sanningen blir mer uppskattad. Nya sköna och större värden uppenbaras genom varje synpunkt. - Manuskript 8a, 1888. rätt

(305)Behandla motståndarna med respekt. - Vi måste förvänta oss att möta otro och motstånd. Detta är något som sanningen alltid har varit tvungen att kämpa med. Men även om vi skulle möta det bittraste motstånd, får vi inte fördöma våra motståndare. De menar kanske, som fallet var med Paulus, att de utför en tjänst för Gud och inför sådana måste vi visa tålamod, saktmod och långmodighet.. . . . rätt

(305)Herren vill, att Hans folk skall använda andra metoder än den att fördöma det som är orätt, även om fördömandet är berättigat. Han vill, att vi skall göra något mer än att slunga beskyllningar mot våra motståndare, något som bara kommer att driva dem längre bort från sanningen. Det uppdrag, som Kristus kom till världen för att utföra, var inte att resa upp barriärer och att ständigt kasta människor den sanningen i ögonen, att de var på villospår. Den som förväntar sig att kunna upplysa ett vilsefört folk, måste komma nära människorna och vara verksamma för dem i kärlek. Han måste bli en medelpunkt med heligt inflytande. rätt

(306)(306) När man förfäktar sanningen, bör de bittraste motståndare behandlas med aktning och hänsyn. Somliga vill inte låta sig påverkas av våra ansträngningar utan kommer att bagatellisera den evangeliska inbjudan. Andra, till och med sådana som vi anser har överskridit gränsen för Guds nåd, kommer att bli vunna för Kristus. Den allra sista insatsen i striden kommer kanske att bli, att upplysa dem som inte har förkastat ljuset och bevisen, utan som har befunnit sig i det djupaste mörker och som i okunnighet har motarbetat sanningen. Därför bör var och en behandlas som en ärlig människa. Tala inte ett ord och utför inte någon handling som kommer att befästa någon i otron. - Vittnesbörden band 6, s. 120-122. (1900) rätt

(306)Hjälp i varje nödsituation. - Varje lärare av sanningen, varje Guds medarbetare kommer att gå igenom rannsakande och prövande stunder, då tro och uthållighet prövas hårt. Ni skall genom Kristi nåd gå framåt, även om uppenbara omöjligheter spärrar vägen. Ni har en hjälp som är närvarande i varje nödsituation. Herren låter er möta hinder för att ni skall söka er till Honom som är er kraft och trygghet. Bed allvarligt om den vishet som kommer från Gud. Han kommer att öppna vägen för dig och ge dig dyrbara segrar om du vill vandra ödmjukt för Honom. –Särskilda vittnesbörd, serie A, nr. 7, s. 18. (1874) rätt

(306)Dop och medlemsskap i församlingen
Dop är nödvändigt vid omvändelsen.
Ånger, tro och dop är nödvändiga steg vid omvändelsen. - brev 174, 1909. rätt

(306)Avgörande beslut för dop. - Själar som övertygats om sanningen behöver att några besöker dem och arbetar (307) för dem. Ett särskilt arbete behöver utföras för syndare, så att de kan överbevisas och döpas. - Manuskript 17, 1908. rätt

(307)Tecknet på ingång till riket. - Kristus har gjort dopet till tecken på inträde i Hans andliga rike. Detta har Han gjort till ett uttryckligt villkor som alla de som vill erkännas stå under Faderns, Sonens och den Helige Andes auktoritet måste iaktta. Innan en människa kan finna ett hem i församlingen, innan hon går över tröskeln till Guds andliga rike, måste hon ta emot det gudomliga namnets prägel: Herren vår rättfärdighet. Jer. 23:6. rätt

(307)Dopet är en mycket allvarlig avsägelse av världen. De som döps i Faderns, Sonens och den helige Andes trefaldiga namn vid början av sitt kristna liv, förklarar därmed offentligt att de har lämnat Satans tjänst och blivit medlemmar av den konungsliga familjen, barn till himmelens Konung. De har hörsammat uppmaningen: "Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem. . . och kommen icke vid det orent är." Och de får då löftet: "Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige." (2 Kor. 6: 17, 18.) - Vittnesbörden band 6, s. 91. (1900). rätt

(307)Den kristnes ed på förbund. – När de kristna underkastar sig dopets högtidliga ritual, inregistrerar Han det löfte som de gör till sanning inför Honom. Detta löfte är deras förbundsed. De är döpta i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Därigenom har de förenats med de tre stora makterna i himlen. De lovar sig själva att lämna världen och hålla Guds rikes lagar. Från och med nu skall de vandra i det nya livet. De skall inte längre följa människors traditioner. De skall (308) inte längre följa oärliga metoder. De skall lyda det himmelska rikets skrivna lagar. De skall söka Guds ära. Om de troget vill hålla sina löften, kommer de att utrustas med nåd och kraft som kommer att göra det möjligt att uppfylla all rättfärdighet. Genom att många tog emot Honom, gav Han dem makt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn. - brev 129, 1903. rätt

(308)Genomgripande omvändelse till sanningen. - Förberedelse för dop är något som grundligt behöver övervägas. De som är nyomvända till sanningen bör noggrant undervisas med ett tydligt: "Så säger Herren." Herrens ord skall läsas och förklaras för dem punkt för punkt. rätt

(308)Alla som går in för det nya livet bör, före dopet, förstå att Herren kräver odelad hängivenhet. . . Utövandet av sanningen är absolut nödvändig. Frukternas skörd vittnar om trädets karaktär. Ett gott träd kan inte ge dåliga frukter. Gränslinjen kommer att vara tydlig och klar mellan dem som älskar Gud och håller Hans bud och dem som inte älskar Honom utan ignorerar Hans föreskrifter. En genomgripande omvändelse till sanningen är nödvändig. - Manuskript 56, 1900. rätt

(308)Det accepteras när synpunkten blir helt förstådd. - Provet för lärjungaskap görs inte lika grundligt, som det borde för dem, som träder fram för dop. . . . När de ger tecken på, att de fullt ut förstår sin position, kan de tas emot. - Vittnesbörd för predikanter s. 128. (1897) rätt

(308)Grundlig förberedelse för dop. - Det är nödvändigt med en grundligare förberedelse av dem som skall döpas. De behöver en noggrannare undervisning än den de vanligen får. Det kristna livets principer skulle tydligt förklaras för dem som nyss kommit till tro. Ingen kan lita på sin trosbekännelse som ett bevis för att man (309) har en frälsande förbindelse med Kristus. Vi skall inte bara säga: "Jag tror", utan vi skall omsätta tron i praktiken. Det är genom att bli lika Gud enligt Hans vilja i våra ord, vårt uppförande, vår karaktär, som vi bevisar vår förbindelse med Honom. När helst någon överger sin synd, som är lagöverträdelse, blir hans liv i överensstämmelse med lagen, i fullkomlig lydnad för den. Detta är den Helige Andes verk. Ljuset från Ordet, som flitigt studeras, samvetets röst och den helige Andes påverkan, skapar i hjärtat en äkta kärlek till Kristus, som gav Sig själv som ett heloffer för att återlösa hela människan, kropp, själ och ande. Och kärleken bevisar sig i lydnad. - Vittnesbörden band 6, s. 91, 92.(1900) rätt

(309)Dop av barn. - . Föräldrar, vars barn önskar döpa sig, har en stor uppgift, både när det gäller att rannsaka sig själva och ge barnen en noggrann undervisning. Dopet är den heligaste och mest betydande handling, och de som skall döpas bör äga en grundlig förståelse av dess betydelse. Det betyder att de ångrar sin synd och börjar ett nytt liv med Kristus Jesus. Det skulle inte vara någon överdriven brådska med dopet. Både föräldrar och barn skulle noga tänka sig för. När föräldrarna ger sitt samtycke till barnens dop, innebär det för dem en helig förbindelse att vara trogna vårdare av dessa barn och att leda dem i deras karaktärsdaning. De lovar att med särskilt intresse vakta dessa lamm i hjorden, så att de inte vanärar den tro de bekänner. rätt

(309)Kristen undervisning skulle meddelas barnen från deras tidigaste år, och den skulle ges, inte dömande utan med vänlighet och glädje. Mödrar behöver ständigt vaka över att inte (310) frestelsen kommer till barnen i en sådan form att de inte känner igen den. Föräldrarna skall slå vakt om sina barn med visa och vänliga råd. Såsom deras allra bästa vänner skulle de hjälpa dem att övervinna, för det betyder allt för dem att stå där som segervinnare. De skulle betänka att deras egna kära barn, som söker att handla rätt, är yngre medlemmar av Herrens familj, och föräldrarna skulle känna ett intensivt intresse av att hjälpa dem att vandra de rätta stigarna in på lydnadens kungsväg. Lär dem att lydnad för Gud innebär lydnad för föräldrar. Denna fostran måste vara ett verk som pågår varje dag, varje timme. Föräldrar, vaka, vaka och bed och bli era barns kamrater! rätt

(310)När den lyckligaste perioden i deras liv har kommit, och de i sina hjärtan önskar bli döpta, var då uppriktiga mot dem. Fråga dem innan de blir döpta om de först av allt vill verka för Gud. Berätta sedan för dem hur de skall börja. Det är den första undervisningen som betyder så mycket. Tala om för dem i all enkelhet, hur de skall göra sin första tjänst för Gud. Gör uppgiften så lättförstådd som möjligt. Förklara för dem vad det innebär att ge sig själv till Herren, att följa Hans Ords föreskrift under kristna föräldrars råd. rätt

(310)Om ni, efter att ha gjort ert bästa i att undervisa, är övertygade om att barnen förstår omvändelsens och dopets betydelse och de är verkligt omvända, låt dem döpas. Men, jag upprepar, först av allt skall ni bereda er själva till att handla som trogna herdar och leda de oerfarna på lydnadens smala väg. Gud måste påverka föräldrarna, så att de ger sina barn rätt exempel i kärlek, hövlighet, kristen ödmjukhet (311) och i full överlåtelse till Kristus. Om ni samtycker till barnens dop, men sedan lämnar dem att göra som de vill, utan någon känsla för att det är er plikt att leda dem in på den rätta vägen, är ni ansvariga för om de förlorar sin tro, sitt mod och sitt intresse för sanningen. - Vittnesbörden band 6, s. 93-95. (1900) rätt

(311)Förberedelse för dop av unga människor. - . Vuxna dopkandidater skulle bättre förstå sin plikt än de yngre men församlingens pastor har ansvar också för dessa människor. Har de orätta vanor och seder? Det är pastorns plikt att ha särskilda möten med dem. Håll bibelstudier med dem, samtala och bed med dem, och visa dem klart de krav som Herren ställer på dem. Läs för dem vad Bibeln säger om omvändelsen. Visa dem vad som är omvändelsens frukt, beviset på att de älskar Gud. Visa dem att sann omvändelse är en förändring av hjärta, tankar och målsättning. Onda vanor måste överges. Förtalets, avundens och olydnadens synder måste upphöra. Krig måste förklaras mot varje dåligt karaktärsdrag. Då kan den troende förstå och ta till sig löftet: "Bedjen och eder skall varda givet." (Matt. 7: 7.) - Vittnesbörden band 6, s. 95. (1900) rätt

(311)Examination av kandidater . - De som anmäler sig för dop blir inte så grundligt testade och förberedda som de borde bli. Man måste veta om de kanske helt enkelt endast antar namnet "sjundedagsadventist" eller om de verkligen ställer sig på Herrens sida, lämnar världen och blir "avskilda" samt avhåller sig från vad orent är. Före dopet skulle kandidaterna grundligt utfrågas om sin erfarenhet. Detta förhör får inte vara kallt och avlägset utan vänligt och taktfullt och skall hänvisa (312) de nyomvända till Guds Lamm som tar bort världens synd. Visa dem som skall döpas vilka krav evangeliet ställer. rätt

(312)En sak som särskilt skulle påpekas för dem som nyligen kommit till tro, är hur de skall klä sig. Behandla de nyomvända uppriktigt. Är de fåfängliga beträffande kläder? Är de stolta? Modedyrkan är en moralisk svaghet och får inte överföras till det nya livet. I de flesta fall fordrar lydnad för evangelii krav en avgjord förändring i sättet att klä sig. rätt

(312)Vi skulle inte vara vårdslösa med vår klädsel. För Kristi skull, vars vittnen vi är, skulle vi söka göra det bästa av vårt yttre. När det gällde tjänsten i tabernaklet bestämde Gud varje detalj i den dräkt som skulle bäras av den som gjorde tjänst inför Honom. Detta lär oss att Han ställer särskilda krav när det gäller Hans tjänares kläder. Särskilt tydliga var anvisningarna gällande Arons ämbetsdräkt, ty denna var symbolisk, på samma sätt skulle Jesu lärjungars kläder vara symboliska. Vi är i alla avseenden Hans representanter. Vårt yttre skulle i varje hänseende utmärkas av prydlighet, anspråkslöshet och renhet. Men Guds ord godkänner inte att vi ändrar vårt yttre på grund av modets krav, för att vi skall likna världen. Kristna människor skall inte smycka sig med dyrbara kläder och kostbara prydnader. rätt

(312)Vi skulle noga överväga Bibelns råd angående vår klädedräkt. Vi behöver förstå vad himmelens Herre uppskattar även när det gäller vår kropps klädnad. Alla som allvarligt söker Kristi nåd vill följa de dyrbara instruktioner som inspirerats av Gud. Även stilen på de kläder vi bär, skall ge uttryck för evangelii sanning. rätt

(313) (313) Alla som studerar Kristi liv och i praktiken omsätter Hans undervisning, kommer att bli Honom lika och utöva samma inflytande som Han. De uppenbarar en karaktärens hälsa. När de vandrar på ödmjukhetens och lydnadens stig och gör Guds vilja, utövar de ett inflytande som befrämjar Guds verk. I dessa verkligt omvända människor bevittnar världen sanningens helgande makt på den mänskliga karaktären. rätt

(313)Kunskapen om Gud och Jesus Kristus såsom den kommer till uttryck i karaktären, är en upphöjelse över allting annat som uppskattas på jorden eller i himmelen. Det är den allra högsta utbildningen, nyckeln som öppnar portarna till den himmelska staden. Det är Guds avsikt att alla som i dopet ikläder sig Kristus, skall äga denna kunskap. Och det är Guds tjänares plikt att för dessa människor framlägga den förmån som deras höga kallelse i Kristus Jesus utgör. - Vittnesbörden band 6, s. 95-97. (1900) rätt

(313)Bedöma utifrån livets frukter – Det finns en sak som vi inte har rätt att göra, och det är att bedöma en annan människas hjärta eller ifrågasätta hennes motiv. Men när någon presenterar sig själv som kandidat till medlemskap i församlingen, skall vi pröva frukterna i dennes liv, och överlämna ansvaret för hans motiv till honom själv. Men stor omsorg bör visas när det gäller att acceptera medlemmar i församlingen, ty Satan har sina listiga bedrägerier genom vilka han har till mål att samla falska bröder i församlingen, genom vilka han kan arbeta med större framgång och försvaga Guds verk. - Review and Herald, 10. januari 1893. rätt

(313)Hur förordningen förvaltas. - Dopet bör förrättas i en klar sjö eller i en rinnande flod närhelst så är möjligt. Denna akt bör omges med all (314) värdighet och högtidlighet. Vid en sådan gudstjänst är alltid Guds änglar närvarande. rätt

(314)Den som har ansvaret för dophögtiden skulle söka göra den till ett tillfälle, som på alla närvarande utövar ett allvarligt och heligt inflytande. Alla församlingens sakrament skulle vara upplyftande i sitt inflytande. Ingenting i dessa sammanhang får göras vardagligt eller billigt, eller ställas på samma nivå som vanliga ting. Våra församlingar behöver uppfostras till större respekt och vördnad för den heliga gudstjänsten. Såsom predikanterna leder gudstjänsterna, så fostrar de sin församling. Små handlingar som fostrar; utbildar och förbereder människosinnet för evigheten har oerhörda konsekvenser för församlingens upplyftande och helgelse. rätt

(314)I varje församling skulle det finnas dopdräkter för kandidaterna. Detta får inte anses som en onödig utgift. Det är ett av de ting som kan inordnas under uppmaningen: "Låten allt tillgå på höviskt sätt och med ordning." (1 Kor. 14: 40.) rätt

(314)Det är inte bra att en församling skall behöva låna dopdräkter från annan församling. Ofta när man behöver dessa dräkter kan man inte finna dem, någon som lånat dem har glömt att återlämna dem. Varje församling skulle själv förse sig med vad den behöver på detta område. Bilda en fond för detta ändamål. Om hela församlingen enas om detta, blir det inte en tung börda. rätt

(314)Dopdräkterna skulle sys av gediget material, i någon ogenomskinlig, vattentålig färg och ha tyngder i nedre fållen. De ska sys efter en trevlig, välpassande och enhetlig modell, utan utsmyckningar. Allt prål, vare sig av garneringar eller prydnader, är opassande. Om de som skall döpas förstår betydelsen av den heliga handlingen, har de ingen längtan efter personlig prydnad. (315) Men samtidigt skall det givetvis inte heller ge ett sjaskigt eller billigt intryck för det verkar ovärdigt inför Gud. Allt som är förenat med detta heliga sakrament skulle uppenbara en så fullkomlig förberedelse som möjligt. - Vittnesbörden band 6, s. 97, 98. (1900) rätt

(315)En dopgudstjänst som gjorde intryck. - De ansträngningar som gjordes i Oakland har burit frukt och vunnit dyrbara själar. Söndagmorgon 16 december. Jag följde en dopgudstjänst i Piedmont Baths. Trettiotvå kandidater begravdes med sin Herre i dopet och stod upp till ett nytt liv. Detta var ett sceneri som Guds änglar bevittnade med glädje. . . Hela gudstjänsten imponerade. Det fanns ingen förvirring, och då och då sjöngs en vers från någon hymn. - Manuskript 105, 1906. rätt

(315)Dopets nödutväg. – Åtgärder bör göras för att uppfylla den åldrade människans förfrågan om dop. Personen är inte tillräckligt stark för att ta sig till ___ eller ___, och det enda sätt, på vilket ceremonin kan utföras är att skaffa ett badkar och lägga honom i vattnet. - brev 126, 1901. rätt

(315)Guds uppehållande kraft. - Efter att den troende själen har tagit emot dopets förordning, skall han vara medveten om att han har utvalts, helgats, till Gud, till Kristus och till den Helige Ande. . . rätt

(315) Alla som studerar Kristi liv och praktiserar Hans lära kommer att bli som Kristus. Deras inflytande kommer att bli som Hans. De kommer att uppenbara karaktärens sundhet. De är etablerade i tron, och kommer inte att övervinnas av djävulen på grund av fåfänga och stolthet. De försöker vandra på den ödmjuka lydnadens väg genom att göra Guds vilja. Deras karaktär utövar ett inflytande som talar om Guds verks framåtskridande och den sunda renheten i Hans verk. . . rätt

(316)(316) Hos dessa helt omvända själar har världen ett vittnesbörd om sanningens helgande kraft över den mänskliga karaktären. Genom dem gör Kristus Sin karaktär och vilja känd för världen. I Guds barns liv uppenbaras välsignelserna genom att tjäna Herren, och motsatsen ses hos dem som inte håller Hans bud. Gränslinjerna är tydliga. Alla som lyder Guds bud uppehålls genom Hans mäktiga kraft, mitt ibland det fördärvliga inflytandet från dem som överträder Hans lag. Från den lägste undersåten till dem som innehar de mest betrodda ställningar, uppehålls de av Guds kraft genom tro på frälsning. -Manuskript 56, 1900. rätt

(316)Tillägnad Gud. - . De löften vi avlägger vid dopet omfattar mycket. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn begravs vi till en lika död med Kristus och uppstår med Honom genom en lika uppståndelse. Vårt liv förenas med Jesu liv. Från och med nu skall den troende komma ihåg att han är invigd till Gud, till Kristus och till den Helige Ande. Alla världsliga hänsyn måste nu komma i andra hand. Offentligt har han nu förklarat att han inte längre vill leva ett liv i stolthet och själviskhet. Han vill inte längre leva ett vårdslöst, likgiltigt liv. Han har ingått förbund med Gud. Han har dött från världen. Han lever för Herren, för att i Hans tjänst begagna alla förmågor, som betrotts honom. Han glömmer inte heller att han nu bär Guds signatur, att han är medborgare i Kristi rike och delaktig av gudomlig natur. Han måste överlämna åt Gud allt han är och allt han har och bruka alla sina gåvor till Hans namns förhärligande. rätt

(316)Skyldigheterna i den andliga överenskommelse, som ingicks genom dopet, är ömsesidiga. När människan å sin sida visar helhjärtad lydnad, har hon rätt att bedja: "Låt det bli känt, Herre, att du är Israels Gud." Det faktum att du har blivit döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn är en försäkran att, om du vill åberopa deras hjälp, dessa krafter skall bistå dig i alla nödsituationer. (317) Herren vill höra och besvara alla ärliga lärjungars alla böner, alla som bär Kristi ok och Hans skola lär saktmod och ödmjukhet. - Vittnesbörden band 6, s. 98, 99. (1900) rätt

(317)Församlingens ansvar för nyomvända. - . Uppriktiga kristna skulle ha ett intensivt intresse av att lära känna rättfärdiggörelsen i Jesus Kristus. Om det finns sådana som har tillåtit begäret efter själviska njutningar att dominera sina liv, bör de troende vaka över dessa, då de ju en gång skall hållas ansvariga för dem. Det är mycket väsentligt att den nyomvändes undervisning präglas av trofasthet, ömhet och kärlek och att det inte blir ett halvhjärtat arbete. Den allra första erfarenheten skall vara den rätta. rätt

(317)Satan vill inte att någon skall inse behovet av full överlåtelse till Gud. Den som inte vill göra denna överlåtelse kan inte heller överge synden. Drifter och låga passioner vill ta överhand och frestelser förvirrar samvetet så att en sann omvändelse inte sker. Om alla verkligen förstod vilken kamp varje människa måste kämpa mot Satans makter, som försöker fånga, förleda och bedra, skulle man med större iver ta hand om dem som är nya i tron. rätt

(317)Om de lämnas åt sig själva, frestas de ofta, och de kan inte urskilja det förföriska i frestelsen. Låt dem känna att det är deras förmån att be om hjälp. Låt dem söka sig till sådana som kan hjälpa dem. Genom att umgås med dem som älskar och fruktar Gud, erhåller de kraft. rätt

(317)Våra samtal med dessa människor skulle vara av andlig och uppmuntrande karaktär. Herren lägger märke till varje svag, tvivlande och kämpande människa och Han vill hjälpa alla som åkallar Honom. De kommer att se (318) himmelen öppen och änglar stiga upp och ned på den skinande stege som de själva försöker att klättra på. - Vittnesbörden band 6, s. 92, 93. (1900) rätt

(318)Medlemskap i församlingen . Jesus har ett mycket nära och heligt förhållande till sin församling - han är brudgummen och församlingen bruden. Han är huvudet och församlingen kroppen. Gemenskap med Jesus betyder därför gemenskap med hans församling. – Vägen till mognad, s. 268. (1903) rätt

(318)Satan motarbetar förening med församlingen. - Det är hans (Satans) målinriktade ansträngningar att leda bekännande kristna så långt bort från himlens ordning som han kan. Därför bedrar han även de bekännande kristna och får dem att tro att ordning och disciplin är fiender till andlighet. Han får dem att tro att det enda säkra är att låta var och en följa sin egen väg, och i synnerhet att fortsätta att vara särskilt olika de kristna som är förenade och sysselsatta med att skapa disciplin och handla i samförstånd. Alla ansträngningar som görs för detta betraktas som farliga, som en inskränkning av en rättmätig frihet, och som följaktligen fruktas som papism. Dessa bedragna själar ser det som något värdefullt att skryta över sin frihet att tänka och handla självständigt. De kommer inte att ta emot en människas:"Så säger Herren." De är inte ansvariga för någon människa. Det har varit och är Satans särskilda verk, att förmå människor att känna att det är Guds ordning att de slår in på sina egna vägar, och väljer sin egen ordning oberoende av sina bröder. - brev 32, 1892. rätt

(318)En värdelös form skild från Kristus – Det är Kristi nåd som ger människan liv. Utan Kristus är dopet som varje annan handling en värdelös formalitet. "Den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet.". . .- Vändpunkten s. 169. (1898) rätt

(319) (319) Omvändelse, inte endast dop. - Frälsning är inte att bli döpt, inte att ha våra namn inskrivna i församlingsböckerna, inte att förkunna, utan det är att ha en levande kontakt med Jesus Kristus, att pånyttfödas i sitt hjärta, att utföra Kristi gärningar i tro och arbeta i kärlek, tålamod, saktmod och hopp. Varje själ som är förenad med Kristus kommer att vara en levande missionär för alla omkring sig. - brev 55, 1886. rätt

(319)En förmaning till evangelister och missionärer. - Våra tjänande bröder gör ett absolut fel vid utförandet av det arbete som Herren styr. De misslyckas med att presentera fullkomligheten i Kristus för varje människa. De har inte samlat erfarenhet genom personlig gemenskap med Gud, eller en kunskap om vad som utgör en kristen karaktär. Därför är det många som döps som inte passar för helig prästvigning, utan som är förenade med självet och världen. De har inte sett Kristus eller tagit emot Honom i tro. - Review and Herald, 4. Febr. 1890. rätt

(319)En svaghet i vår evangelisering. - At ta in nya medlemmar, som inte har blivit förnyade i sina hjärtan och inte har förändrat sina liv, är en källa till svaghet hos församlingen. Detta faktum ignoreras ofta. Somliga pastorer och församlingar är så angelägna om att öka medlemsantalet att de inte trofast talar emot okristna vanor och sedvänjor. De som tar emot sanningen får inte lära sig att de inte tryggt kan vara världsliga till sitt beteende samtidigt som de är kristna till namnet. Förr var de Satans undersåtar. Från och med nu ska de vara Kristi undersåtar. Livet måste vittna om att de har bytt ledare. rätt

(319)Allmänheten ställer sig positiv till en kristen bekännelse. Det krävs inte mycket självförnekelse eller självuppoffring för att ta på sig ett sken av gudsfruktan och få sitt namn skrivet i församlingens matrikel. Därför ansluter (320) sig många till församlingen utan att först ha blivit förenade med Kristus. Då triumferar Satan. Sådana konvertiter är hans effektivaste redskap. De tjänar som lockbeten för andra själar. De är falska ljus som lockar de oförsiktiga i fördärvet. Det är meningslöst att människor försöker göra den kristnes stig bred och behaglig för världsliga människor. Gud har inte jämnat eller breddat den ojämna, smala vägen. Om vi ska ingå i livet måste vi följa samma stig som Jesus och Hans lärjungar gick - ödmjukhetens, självförnekelsens och uppoffringens stig. - Vittnesbörden band 5, s. 172. (1882) rätt

(320)Vårt mål: Sant omvända medlemmar. - Tjänare, som arbetar i städer och byar för att förmedla sanningen, bör inte vara nöjda och inte heller anse att deras arbete är avslutat, förrän de, som har accepterat sanningens teori, inser dess verkliga heliga kraft och är helt omvända till Gud. Gud skulle vara mer nöjd med att få sex personer som verkligen omvänts till sanningen till följd av deras arbete, än att få sextio som formellt avlägger en bekännelse men trots detta inte är riktigt omvända. Dessa tjänare borde använda mindre tid på att hålla predikningar och spara en del av sina krafter till att besöka och be med dem, som är intresserade, ge dem en gudfruktig undervisning tills de till sist kan ”ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus Jesus.” (Kol. 1:28) rätt

(320)Guds kärlek måste vara levande i hjärtat hos den lärare som lär ut sanningen. Hans eget hjärta måste vara besjälat av den djupa och innerliga kärlek, som Kristus hade. Då kommer den att strömma ut till andra. Predikanter bör lära sig, att alla som tar emot sanningen bör bära frukt till Guds ära. De bör lära sig att självuppoffring måste utövas varje dag, att många saker, som man tidigare har värnat om kan överges och att många plikter, hur obehagliga de än förefaller att vara, måste utföras. Tjänsteärenden, (321) sociala ömhetsbetygelser, bekvämlighet, ära, rykte, - kort sagt, allt måste underordnas Kristi överordnade och allt överskuggande krav. - Vittnesbörden band 4, 317. (1879) rätt

(321)Noggrant fullfölja sin plikt
Evangelisten måste avsluta sin undervisning.
- En arbetare bör aldrig låta en eller annan del av verksamheten bli ogjord därför att det inte är angenämt att utföra den, och tänka att nästa predikant som kommer skall utföra den för honom. När detta sker och en annan predikant tar över efter den förste, och framhåller vad Gud kräver av Sitt folk, kommer en del att dra sig tillbaka och säga: "Den predikant som förde oss till sanningen, nämnde inget om dessa saker." Och de känner sig stötta över vad de hör. Somliga vägrar att acceptera tiondesystemet. De vänder sig bort och vill inte längre följa dem som tror och älskar sanningen. När andra punkter nämns för dem, svarar de: "Så har det inte framställts för oss," och de tvekar att fortsätta framåt. Hur mycket bättre hade det inte varit om den förste sanningens budbärare med trohet och noggrannhet hade undervisat dessa nyomvända angående alla väsentliga punkter, även om inte så många hade lagts till församlingen under hans verksamhet. - Evangeliets tjänare s. 369, 370 (1915) rätt

(321)Ett arbete som inte kommer att trasslas till. - Predikanten bör inte anse att hans uppdrag är färdigt, förrän de som har tagit emot sanningens teori, verkligen erfar påverkan av dess heliggörande kraft och i sanning är omvända. När Guds ord som ett skarpt, tveeggat svärd tränger in i hjärtat och väcker samvetet, tror många att detta räcker, men verket har bara börjat. Goda intryck har getts, men om inte dessa intryck fördjupas genom (322) omsorgsfull ansträngning under bön till Gud, kommer Satan att motverka dem. Arbetaren bör inte slå sig till ro med det som har uträttats. Sanningens plogbill måste tränga djupare ned, och det kommer den säkert också att göra, om grundligare ansträngningar görs för att vägleda tankarna och befästa överbevisningen hos dem som granskar sanningen. rätt

(322)Allt för ofta sker det att arbetet avslutas i ofullständigt tillstånd och vid många sådana tillfällen leder det inte till något resultat. När en grupp människor har tagit emot sanningen, tänker predikanten att han genast måste resa till ett nytt verksamhetsfält och ibland händer det, att man utan tillräcklig undersökning tillåter honom att resa. Detta är fel. Han bör fullfölja den påbörjade verksamheten, ty om arbetet lämnas innan det är avslutat, gör det mer skada än nytta. Inget arbetsfält är mindre lovande än det som har blivit upparbetat precis tillräckligt för att ge ogräset en frodigare växt. Med denna metod har många själar lämnats till att brottas med Satan och till motstånd från medlemmar i andra kyrkosamfund som har förkastat sanningen. Många drivs dit där de aldrig mer kan nås. En predikant får hellre låta bli att påbörja arbetet, om han inte helt kan fullföja det. rätt

(322) Om inte de som tar emot sanningen är grundligt omvända, om inte en tydlig förändring sker i deras liv och karaktär, och om inte själen är grundligt förankrad på den eviga Klippan, kommer de inte att bestå vid prövningens test. Sedan predikanten rest vidare och nyhetens intresse inte längre finns kvar, förlorar sanningen sin kraft att fängsla dem och de utövar inte längre mer heligt inflytande än de gjorde tidigare. rätt

(322)Guds verk får inte utföras på ett slarvigt, vårdslöst sätt. När en predikant kommer till ett verksamhetsfält, bör han upparbeta detta grundligt. Han får inte nöja sig med sin framgång förrän han genom ett allvarligt arbete och med Guds välsignelse kan presentera för Herren omvända människor som har en sann förståelse för sitt ansvar och som vill utföra den uppgift de har anförtrotts. Om de som han har under sitt beskydd, har fått rätt (323) undervisning, kommer verksamheten inte att upplösas, när han reser bort till andra arbetsfält. Den kommer att ha gjorts så stabil att den står tryggt. - Evangeliets tjänare s. 271-272. (1915) rätt

(323)Gör ett grundligt arbete. – Det finns en risk för att de som håller möten i våra städer kommer att nöja sig med att utföra ett ytligt arbete. Låt predikanterna och konferensledarna vakna upp och se vikten av att göra ett omsorgsfullt arbete. Låt dem arbeta och planera med tanke på att tiden nästan är slut, och att de därför måste arbeta med fördubblad iver och energi. - Review and Herald, 11.jan 1912. rätt

(323)Eftersom vi alltid bör vara beredda att följa Guds öppnande försyn, bör vi inte göra upp några större planer, inte ta upp mera plats för att förgrena vårt arbete än att det finns hjälp och medel till att avsluta verket väl och bevara och öka intresset för det som redan är påbörjat. När det finns större planer och bredare fält som ständigt öppnar sig för arbetarna, måste det finnas mer utarbetade planer och vidare vyer för de medarbetare som skall arbeta för att föra själar till sanningen. - brev 34, 1886. rätt

(323)Efterlämna ett arbete som upplöses. – Församlingar upprättas som tillåts gå ned, samtidigt som nya fält intas. Nu upprättas dessa församlingar på bekostnad av mycket arbete; och de församlingar som finns men alltså försummas, får lov att rinna ut i sanden. Det är sådant som händer för närvarande. . . rätt

(323)Så länge plikter tillåts att bli utförda på rätt sätt på vår väg, skall vi inte vända blickarna utåt och längta efter att få arbeta i större omfattning. . . Gud vill inte att ni skall lämna arbete efter er som ni har planerat och påbörjat med människor, för att sedan försumma det och låta det rinna ut i sanden, så att det blir svårare att få igång det på nytt än om ni aldrig hade påbörjat det. . . rätt

(324)(324) Jag hoppas att ni kommer att se öppet och uppriktigt på dessa saker och inte handla impulsivt eller utifrån känslor. Våra predikanter måste utbildas och undervisas till att utföra sina uppgifter grundligare. De bör slutföra sitt arbete och inte lämna det till att rivas upp. Och de bör särskilt se till det intresse som de har skapat, och inte gå därifrån och inte visa något särskilt intresse sedan de lämnat en församling. En stor del av detta har skett - brev 1, 1879. rätt

(324)Själars behov upprioriteras. - I åratal har ljus getts på denna punkt och visat att det är nödvändigt att följa upp ett nyvaknat intresse och inte på något sätt lämna det förrän alla har beslutat sig för att luta sig mot sanningen och har fått uppleva den omvändelse som är nödvändig för dop och har förenat sig med en församling eller bildat en själva. rätt

(324)Det finns inga omständigheter som är så viktiga att en predikant måste kallas att överge ett intresse som uppstått genom att sanningen har uppenbarats. Till och med sjukdom och död betyder mindre än frälsning av själar som Kristus gjorde ett så oerhört stort offer för. De som inser sanningens betydelse och de själars värde som Kristus dog för, kommer under inga omständigheter att förlora intresset för dessa själar. De kommer att säga: Låt de döda begrava sina döda. Intresse för hemmet, mark och hus, borde inte ha den minsta kraft att dra någon bort från arbetsfältet. rätt

(324)Om predikanter låter dessa världsliga saker skilja dem från arbetet, är deras enda väg att lämna allt och inte ha någon jord eller några världsliga saker som kommer att ha ett inflytande som drar dem från dessa sista dagars högtidliga uppdrag. En själ har större värde än hela världen. Hur kan människor, som bekänner sig ha överlämnat sig själva till detta heliga själavinnande uppdrag, låta sina små världsliga ägodelar uppta deras tankar och hjärtan och hålla (325) dem borta från den höga kallelse de bekänner sig ha fått från Gud? - Vittnesbörden band 2, s. 540, 541. (1870) rätt

(325)Illustration av förlust på grund av ogjort efterlämnat arbete. –Vilket mod har vi och vilket mod kan vi ha, för att förlägga vårt arbete till olika städer som behöver vår kraft och vår vitalitet in i det sista, och sedan gå bort och överge det och låta allt rinna ut i sanden, utan att någon håller ögonen på det? rätt

(325)Nu vill jag bara nämna min erfarenhet. När jag satte ned min fot på den amerikanska jorden, efter att ha varit i Europa, gick jag inte till ett hus, utan gick in på ett hotel och åt min middag, och sedan begav jag mig till ___. Där var platsen för alla andra där planer skulle ha lagts, så att det fanns någon där till att avsluta arbetet. Där fanns rika människor, och de var djupt överbevisade. Där fanns ett underbart intresse. Folk ville komma till mötena och sitta och lyssna med tårar i sina ögon. De blev djupt berörda, men saken lämnades utan någon som skulle följa upp detta intresse. Allt lämnades i stället till att gå helt tillbaka. Dessa saker behagar inte Gud. Antingen splittrar vi oss för mycket inom området och föresätter oss att göra ett alltför stort arbete, eller också låter vi inte saker och ting ordnas så som de borde. - Manuskript 19b, 1890. rätt

(325)Skapa en svår arbetsmarknad för andra. - Predikanter som inte är människor med levande fromhet, som skapar ett intresse bland människor, men som lämnar sin tjänst, överlämnar till andra ett synnerligen svårt arbetsfält för att dessa skall avluta det uppdrag som de själva misslyckats med att fullfölja. Dessa människor kommer att prövas och om de inte utför sin uppgift mer troget, kommer de efter ytterligare prövningar, att lämnas åt sidan som grundens besvärliga element, opålitliga väktare. - Vittnesbörden band 4, s. 317. (1879). rätt

(325)Resultatet av ett planlöst arbete. – Avsluta ditt arbete med omsorg. Lämna inte några löpmaskor efter dig för (326) att ta hand om. Gör inte Kristus besviken. Bestäm dig för att du skall lyckas, och att du i Kristi kraft helt skall bevisa dugligheten i din tjänst. . . rätt

(326)Inget är så deprimererande för främjandet av sanningen för vår tid som det likgiltiga arbete som somliga av församlingarnas predikanter utför. Ett pålitligt arbete behövs. Församlingarna är nära att dö, därför att de inte stärks i kristuslikhet. Herren är inte glad över det lösaktiga handlingssätt som församlingarna har, därför att människor inte är trofasta förvaltare av Guds nåd. De tar inte emot Hans nåd, och kan därför inte få del av den. Församlingarna är svaga och sjuka på grund av opålitligheten hos dem som påstås arbeta bland dem vilkas plikt det är att ha uppsikt över dem och vaka över själar såsom de som måste avlägga räkenskap. - Manuskript 8a, 1888. rätt

(326)Längden på ansträngningen och avslutandet av kampanjen.
Ansträngningens varaktighet är inte föreskriven.
Kom ihåg att ingen levande människa kan tala om vad det exakta arbetet innebär, eller sätta en gräns för det arbete som en människa utför i Guds tjänst. Ingen människa kan förutsäga de dagar eller de veckor som någon skall stanna kvar på en bestämd plats innan de flyttar till en annan plats. Omständigheterna måste forma arbetetsuppgifterna för Guds tjänare, och om de söker Gud kommer de att förstå, att deras arbeta omfattar alla delar av Herrens vingård, både det som är nära och långt borta. Medarbetarna skall inte begränsa sitt arbete till en viss mängd. Han får inte ha några begränsningar, utan bör utvidga sitt arbetsområde efter vad omständigheterna kräver. Gud är hans samarbetspartner. Han bör söka visdom och råd från Honom för varje steg och inte vara beroende av på människors råd. rätt

(327)(327) Verksamheten har blivit kraftigt förhindrad på många fält därför att medarbetarna frågar de människor till råds som inte arbetar inom området och som därför inte förstå situationen lika bra som den som befinner sig på platsen. - brev 8, 1895. rätt

(327)Studera omständigheterna noggrant. - När en predikant har utvalts för en bestämd uppgift, skall han inte fråga konferensförmannen hur många dagar han skall arbeta på en bestämd plats, utan han måste söka visdom från Den som har utvalt honom till hans uppgift, Den som har lovat att ge vishet och ett omdöme som inte begår några fel, Den som ger generöst och inte klandrar. Han måste iaktta noggrann hänsyn till varje del av den vingård som har tilldelats honom, och genom den nåd han har fått, urskilja vad han skall göra och vad han inte skall göra. Om de situationer som kommer att uppstå studeras noggrant med ödmjukhet och i tro, och ni söker Guds vishet, kommer de att göra er till visa och framgångsrika arbetare. - brev 8, 1895. rätt

(327)Ett fullständigt arbete. - Arbetet i ___ måste pågå så länge intresset där varar. Där måste finnas några platser där möten kan hållas. . . Arbetet i ___ får inte kortas av. Jag har i åratal bett för att en allvarlig ansträngning skall göras i denna stad, och när detta nu sker, så låt oss gå rakt fram på rätt sätt. - brev 380, 1906. rätt

(327)Paulus' längre kampanj i Korint. – Herren, Israels Gud hungrar efter frukt. Han kallar på Sina medarbetare att de skall förgrena sig mer än de gör. Aposteln Paulus reste från plats till plats, förkunnade sanningen för dem som befann sig i villfarelsens mörker. Han arbetade i ett år och sex månader i Korint, bevisade den gudomliga karaktären i sin mission genom att upprätta (328) en blomstrande församling, som bestod av judar och hedningar. Där fanns fler hedniska omvända än av judiskt omvända, och många av dem var sant omvända - förda från mörker till evangeliets ljus. - brev 96, 1902. rätt

(328)Långvarigare arbete i städerna. - Av det arbete som har utförts i de stora städerna, har hälften gått förlorat för att de avslutar det alltför snabbt och beger sig till nya områdenr. . . Den snabbar avslutningen har ofta resulterat i stor förlust. brev 48, 1886. rätt

(328)Avgöra mötenas framgång.
Gud är domare över medarbetarnas framgång.
- Det är Gud och inte människor som är domare över människors arbete, och Han kommer att mäta upp en rättvis lön till var och en. Det är inte någon människas uppgift att döma Guds olika tjänare. Herren allena är domaren och belönar varje god gärning. - Review and Herald. 11. Dec. 1900. rätt

(328)Om en själ håller ut, är arbetet en framgång. – På kvällsmötet talade jag med dig. Jag hade ett budskap till dig, och förmedlade detta budskap. Du var nedtryckt och kände dig modlös. Jag sade till dig: Herren har bett mig att tala till bror och syster ____. Jag sade, att du betraktar ditt arbete nästan som ett misslyckande, men om en själ håller fast vid sanningen och håller ut ända till slutet, kan ditt arbete inte förklaras vara ett fiasko. Om en mor har omvänt sig från olydnad till lydnad kan du glädja dig. Den mor som följer efter för att lära känna Herren, kommer att lära sina barn att följa i hennes fotspår. Löftet gäller fäder, mödrar och deras barn. . . rätt

(329)(329) Herren kommer inte att döma dig för den mängd av framgång du visar i ditt arbete. Jag har blivit befalld att berätta att er tro måste hållas vid liv och vara fast, och hela tiden växa. När ni ser dem med som har öron och inte vill höra, och dem som har förstånd men inte vill förstå, sedan ni har gjort ert bästa, så gå vidare till områden som ligger längre bort och överlämna resultatet till Gud. Men svik inte er tro. - brev 8, 1895. rätt

(329)Tappa inte modet när resultatet blir litet. - Det arbete som görs till Guds ära och förhärligande kommer att bära Guds sigill. Kristus kommer att skriva under på deras arbete som vill göra sitt bästa. Och medan de fortsätter att göra sitt, kommer de att växa i kunskap, och karaktären av deras arbete kommer att förbättras. - brev 153, 1903. rätt

(329) I jämförelse med det antal som förkastar sanningen, kommer det att vara mycket få som tar emot den, men en själ har större värde än världar vid sidan av. Vi får inte tappa modet, även om vårt arbete inte ser ut att ge så stora resultat. - brev 1, 1875. rätt

(329)Förenade, stadiga ansträngningar för goda resultat. - Individuella, stadiga, förenade ansträngningar kommer att ge belöning i form av framgång. De som vill göra en mängd gott i vår värld måste vara villig att göra det på Guds sätt, genom att utföra små saker. Den som önskar nå upp till de högsta bedrifter, genom att göra något stort och förunderligt, kommer inte att uträtta något överhuvudtaget. rätt

(329)Ständig tillväxt i ett gott arbete, den ständiga upprepningen av en bestämd god tjänst, har större värde i Guds ögon, än att utföra ett stort arbete, och vinner ett gott rykte bland Hans barn, och ger deras ansträngningar karaktär. De som är sanna och trofasta mot sina gudomligt utvalda uppgifter är inte ostadiga, utan ståndaktiga i sin målsättning, och banar vägen genom det onda, (330) lika väl som genom goda rykten. De är närvarande i tid och i otid. - brev 122, 1902. rätt

(330)Rätt metoder ger en skörd av själar. - När vi i vårt arbete för Gud energiskt följer de rätta metoderna, kommer en skörd av själar att samlas in. - Review and Herald, 28. april 1904. rätt

(330)Skadligt att avguda predikanten. – Om en predikant får bifall och beröm är det inte bevis för att han har talat under Andens inflytande. Det händer alltför ofta att unga omvända kommer att rikta sin tillgivenhet till sin predikant än till sin Frälsare, om man inte är uppmärksam på dem. De menar, att deras predikants arbete har varit till stor nytta för dem. De föreställer sig, att han besitter de mest upphöjda egenskaperna och nådegåvorna. och att ingen annan kan göra samma sak som han. Därför tillskriver de den personen och hans insats en överdriven betydelse. Detta är en tillit som får dem att avguda människan och se mera på honom än på Gud. Då de gör detta behagar de inte Gud och tillväxer inte heller i nåden. De tillfoga predikanten stor skada, i synnerhet om han är ung och utvecklas som en lovande evangelist. .... rätt

(330) Den Kristi predikant som besjälas av Anden och sin Mästares kärlek kommer att arbeta på ett sådant sätt att Guds och Hans käre Sons karaktär kan göras tydlig på det fullständigaste och klaraste sättet. Han kommer att försöka att göra sina åhörare förståndiga i sin uppfattning av Guds karaktär, så att Hans ära och härlighet kan erkännas på jorden. - Evangeliets tjänare s. 44, 45. (1892) rätt

(330)Snarare omvänd till människor än till Kristus. - För fyra år sedan gjorde äldste ___ i ___ en del ansträngningar, och folket visade sig lyssna på ett underbart sätt. Om planeringen varit rätt, skulle många själar ha förts till sanningen. (331) Bror ___arbetade inte enligt rätt linjer. Hans främsta mål var att få den största tänkbara församling att bildas genom en fantasifull förkunnelse som skilde sig mycket från Johannes', Jesu vägröjares, förkunnelse. Många har skrivit under avtalet, men när han reste därifrån visade det sig att de trodde på ___. De var dragna till människan och inte till Jesus Kristus. Många som skrev under avtalet var inte omvända, och när de var ensamma kvar drog många tillbaka sina namn. - brev 79, 1893. rätt

(331)Äldste ___s församling. - I arbetet för dem som omvändes genom din insats, skulle du bli mycket glad om de kallades äldste ___s församling. Du ville gärna manipulera deras tankar på ett sådant sätt att de vägleds av sinnesrörelse som du väljer. Gud förbjude det! Genom att fästa folks tankar vid dig själv, leder du dem till att skilja sig från Källan till sin visdom och duglighet. De får inte vara beroende av dig, utan helt och hållet av Gud. Endast därigenom kan de växa i nåden. De är beroende av Honom för att få framgång, för att vara till nytta, för att få kraft att vara Guds medarbetare. - brev 39, 1902. rätt

(331)Kristi egendom, inte vår. - Låt oss alltid minnas, bror ___, att oavsett hur stort och gott arbete en människa kan utföra, så har han inte någon äganderätt till dem som genom hans hjälp har blivit omvända till sanningen. Ingen skall ställa sig själv under kontrollen av den predikant som har varit redskap till hans omvändelse. I vår predikanttjänst skall vi föra själar direkt till Kristus. De är Kristi egendom, och måste alltid tillhöra endast Honom. Varje person äger en individualitet som ingen annan kan göra ansprål på. - brev 193, 1903. rätt

(331)Gud skall ha äran för framgång. - Efter att varningen har getts, efter att sanningen ha presenterat (332) från Skriften, kommer många själar att övertygas. Då krävs stor försiktighet. Det mänskliga redskapet kan inte utföra den Helige Andes arbeta, vi är endast de kanaler som Herren är verksam genom. Alltför ofta kommer en självtillräcklighetens anda in, om ett mått av framgång följer medarbetarens ansträgningar. Men självet får inte på något sätt upphöjas, inget får tillskrivas självet. Arbetet är Herrens, och Hans namn skall ha all ära. Låt självet vara dolt i Jesus. - Review and Herald 14. okt. 1902. rätt

(332)Framgången bleknar vid självupphöjelse. - . Den, som berömmer sig själv, tar bort glansen från sina bästa ansträngningar. - Vittnesbörden band 4, s. 607. (1881) rätt

(332)Full tillit till medarbetare. – Var och en skall troget utföra sin del, och alla skall visa tillit till sin broder, för den del som han utför. Låt inte ditt samtal vara girigt genom att endast sätta tilltro till dig själv. I Sin verksamhet har Gud använt redskap på många sätt. Det som du har gjort är endast en del av detta verk. Andra har arbetat flitigt, under bön och på ett intelligent sätt. De får inte förbises. "Hans belöning är med Honom, och Hans arbete är framför Honom." På den slutliga räkenskapsdagen kommer Gud att på ett rättvist sätt bedöma Sina tjänare, och Han kommer att ge var och en efter hur hans gärningar har varit. Gud har lagt märke till de självförnekande och själuppoffrande medarbetarnas liv har varit som har fört arbetet till svårarbetade fält. rätt

(331)Detta är vad du måste tänka igenom. Det behagar inte Herren när de litar på sig själva. Låt oss i vår höga ålder vara rättfärdiga, och inte tillskiva oss själva något som tillhör andra. Det har tagit många år att utföra det arbete som har utförts, och den ena gruppen goda medarbetare efter den andra har gjort sin del för det. - brev 204, 1907. rätt

(333)(333) Herren begränsas av vår inställning. - Herren skulle vilja göra stora ting för arbetarna, men deras hjärtan är inte ödmjuka. Skulle Herren arbeta i dem, skulle de bli överlägsna, fyllda av självuppskattning, och skulle misskreditera sina bröder. - Review and Herald 12. juli, 1887. rätt

(333)Varför uteblir framgången. - I stoltheten över all världslig visdom och all världslig ambition att vara den främste kan orsaken finnas till att evangeliearbetet, trots dess gränslösa resurser, får så förhållandemässigt liten framgång. Vår Frälsare gladdes i Anden och tackade Gud då Han begrundade hur sanningens värde, trots att den är dold för den vise och kloke, har uppenbarats för små barn och för dem som inser sin svaghet och lägger märke till sitt beroende av Honom. - Manuskript 118, 1902. rätt

(333)Själavinnandets lön. – En riklig lön kommer att ges till de sanna medarbetare som lägger ned allt vad de är och har i Guds verk. Det finns ingen större lycka på denna sidan av himlen än att vinna själar till Kristus. Glädje fyller hjärtat när medarbetaren inser och erkänner att detta stora mirakel aldrig kunde ha utförts av mänskliga redskap, utan endast genom Honom som älskar själar så mycket att Han är beredd att dö för seras skull. Den gudomliga närvaron är nära varje sann medarbetare, och gör själarna ångerfulla. Därigenom formas kristet broderskap. Arbetaren och de som han arbetar för berörs av Kristi kärlek. Hjärta berör hjärta, och blandningen av själ med själ liknar himmelskt umgänge mellan tjänande änglar. – ; Manuskript 36, 19 rätt

nästa kapitel