Evangeliets tjänare kapitel 101. Från sida 355ren sida tillbaka

Olika gåvor

(355)Herren utpekar inte ett eller annat särskilt missionsfält till någon enskild person där endast denne skall verka. Detta strider mot Hans plan. Till varje plats där sanningen skall införas, skall det enligt Hans beslut föras olikartade karaktärer och olikartade gåvor för att utöva inflytande på verksamheten. Ingen enskild man äger tillräcklig visdom för att kunna leda ett intresse utan medhjälpare och ingen skulle anse sig själv vara skicklig nog att göra det. Den omständigheten, att en person har förmågor i en riktning, är inte något bevis för att hans omdöme om alla andra saker är fullkomligt och att det inte behövs, att någon annans visdom förenas med hans.

(355)De, som utför ett arbete tillsammans, bör försöka arbeta i fullständig överensstämmelse med varandra. Ändå bör ingen känna, att han inte kan samarbeta med dem som inte exakt delar hans synsätt och som i sitt arbete inte precis följer hans planer. Om alla visar en ödmjuk, lärvillig ande, så behöver det inte vara någon svårighet. Gud har gett olika gåvor till församlingen. Dessa gåvor är värdefulla på sina rätta platser och alla kan delta i uppdraget att bereda ett folk till Kristi snara ankomst.

-----------

(355)Våra predikanter i ansvarsfulla ställningar är män som Gud har tagit emot. Oavsett deras härkomst, oavsett deras tidigare ställning - om de gick bakom plogen, utförde snickarens yrke eller kunde tillägna sig en högre skolas ämnen: om Gud har tagit emot dem, så låt var och en ta sig i akt för att kasta den minsta skugga över dem. Tala aldrig nedsättande om en man, ty i Herrens ögon kan han vara stor, medan de som anser sig vara stora, kanske aktas som ringa hos Gud på grund av sina hjärtans fördärv…

(355)Inte ett enda ögonblick av vår dyrbara tid skulle användas till att få andra att rätta sig efter våra privata idéer och åsikter. Människor som samarbetar i detta stora verk vill Gud utbilda till högsta tänkbara trosutövning och till att utveckla en harmonisk karaktär.

(356)Människorna har olika gåvor och somliga är lämpligare för en bestämd uppgift än en annan. Det, som den ene inte skulle kunna göra, kan hans bror i förkunnargärningen kanske utföra på ett skickligt sätt. Det arbete, som var och en utför i sin ställning, är viktig. Den enes sinne får inte lov att kontrollera en annans sinne. Om någon träder fram och anser att ingen skall kunna utöva något inflytande över honom därför att han har omdöme och förmåga att förstå varje sid. av verksamheten - en sådan man kommer att gå miste om Guds nåd. - Testimonies, IV, sid. 608,609.

-----------

(356)Det är trofastheten och lojaliteten mot Gud, verksamhet som gjorts i kärlek, som leder till ett gudomligt erkännande. Varje impuls från den helige Ande, som leder människorna till godhet, har skrivits ner i himlens böcker, och på Guds dag kommer de som tjänat Honom att få sin belöning. De kommer att gå in i Herrens glädje, och där får de se de människor som blivit återlösta genom det arbete de utfört. De kommer också att få utföra arbete åt Gud där, eftersom de visade sig vara lämpliga för att tjäna Gud här. I himlen kommer vi att vara ett återsken av det vi är nu då det gäller karaktär och helig tjänst. – Såningsmannen sid. 298

nästa kapitel