Evangeliets tjänare kapitel 102. Från sida 357ren sida tillbaka

Enhet i mångfalden

(357)Gud har olika sätt att arbeta på och Han har olika arbetare som Han anförtror olika gåvor till. Den ene arbetaren är en god talare, en annan är en duktig skribent. En har kanske förmågan att kunna be med innerlighet, allvar och värme, medan en annan har sångens gåva. En annan äger kanske en särskild förmåga att utlägga Guds Ord tydligt och klart. Och varje förmåga måste utvecklas till en kraftgärning från Gud, eftersom Han samarbetar med arbetaren. Till den ene ger Gud visdomens ord, till en annan kunskap, till en annan tro. Alla skall emellertid verka under samme Ande. Gåvornas olikheter leder till olika gärningar, ”men Gud är densamme, han som verkar allt i alla”. (l Kor. 12:6)

(357)Herren vill, att Hans utvalda tjänare skall lära sig att sluta sig samman i en harmonisk strävan. Det kan förefalla somliga, som om kontrasten mellan deras gåvor och en medarbetares gåvor är alltför stor, för att det skall vara möjligt för dem att kunna förenas i en harmonisk strävan. När de kommer ihåg att det finns olika karaktärer att påverka och att somliga kommer att förkasta sanningen när den förkunnas av en arbetare bara för att öppna sina hjärtan när den förkunnas på ett annat sätt av en annan förkunnare, så kommer de emellertid förhoppningsvis att försöka samarbeta i enighet. Hur olika deras talenter än kan vara, så kan de alla behärskas av samme Ande. I varje ord och varje handling kommer godhet och kärlek att märkas och när varje arbetare troget fyller sin bestämda plats, kommer Kristi bön om enhet mellan Hans arbetare att bli besvarad och världen kommer att förstå att dessa är Hans lärjungar.

(357)I kärleksfull sympati och tillit skall Guds medarbetare sluta sig till varandra. Den som säger eller gör något som bidrar till att skilja medlemmar i Kristi församling från varandra, motverkar Herrens avsikt. Träta och split i församlingen samt detta att uppmuntra till misstänksamhet och vantro, tjänar till att vanära Kristus. Gud vill, att Hans tjänare skall lära sig att visa tillgivenhet mot varandra. Sann religion förenar hjärtan, inte bara med Kristus, utan också med varandra, i den innerligaste enhet. När vi får förståelse av vad det innebär att vara förenad med Kristus och med våra bröder, kommer ett välgörande inflytande att ledsaga vad vi gör, vart vi än kommer.

(357)Arbetarna i de stora städerna måste utföra sina olika delar och anstränga sig allt de förmår för att uppnå de bästa resultaten. De skall tala tro och handla på ett sådant sätt, att det gör intryck på folket. De får inte inskränka arbetet så att det överensstämmer med sina egna särskilda idéer. Tidigare har vi som ett folk gjort alltför mycket av detta och det har varit till hinder för verkets framgång...

(358)En människa skall aldrig försöka binda andra människor till sig som om det var han som skulle härska över dem, ålägga dem att göra det här, förbjuda dem att göra det där, befalla, diktera och uppträda som en officer över ett kompani soldater. Detta var prästernas och rådsherrarnas sätt att handla på Kristi tid, men det är inte det rätta sättet. Efter det att sanningen har gjort intryck på lyssnarnas hjärtan och män och kvinnor har tagit emot dess lära, skall de behandlas som Kristi egendom, inte som människors egendom. När du binder andras sinnen fast vid dig själv, leder du dem till att skilja sig från Honom som är källan till deras visdom och duglighet. De måste sätta hela sin tillit till Gud. Det är det enda sätt på vilket de kan växa i nåden.

(358)Hur stor en mans anspråk på kunskap och vishet än må vara, så är han oerhört ovetande om andliga saker om han inte får undervisning av den Helige Ande. Han behöver förstå sin fara och sin oförmåga och sätta hela sin tillit till Honom, som ensam är i stånd till att bevara de själar som anförtros åt hans omsorg, i stånd till att besjäla dem med sin Ande och till att fylla dem med osjälvisk kärlek till varandra och på det sättet göra dem i stånd till att bära vittnesbörd om att Gud har sänt Sin Son till världen för att frälsa syndare. De som verkligen är omvända, kommer att sluta sig samman i kristen enhet. Låt det inte finnas någon splittring i Guds församling. Låt ingen oförståndig auktoritet utövas över dem som tar emot sanningen. Kristi saktmod skall visa sig i allt som blir sagt och gjort.

(358)Kristus är grundvalen i varje sann församling. Vi har Hans oföränderliga löfte om att de trogna som vandrar i Hans råd, skall ha Hans närvaro och beskydd. Ändå till tidens slut skall Kristus vara den förste. Han är källan till liv och kraft, till rättfärdighet och helighet. Och Han är allt detta för dem som tar Hans ok på sig och lär sig saktmod och ödmjukhet av Honom.

(358)Plikten och glädjen i all tjänst är att upphöja Kristus inför folket. Detta är slutmålet för allt sant arbete. Låt Kristus framträda. Låt det egna jaget gömma sig bakom Honom! Detta är självuppoffring som är värdefull. - Testimonies IX sid. l44-147.

nästa kapitel