Evangeliets tjänare kapitel 105. Från sida 367ren sida tillbaka

”Ge akt på varandra”

(367)Ni kommer ofta att möta själar, som står under svårt tryck att synda. Ni vet inte, hur intensivt Satan må brottas med dem. Akta er noga för att göra sådana själar modstulna och härigenom ge frestaren en fördel!

(367)Närhelst ni ser eller hör någonting, som behöver rättas till, sök då visdom och nåd från Herren, så att ni inte är för stränga i er iver att vara trofasta. Det är alltid förödmjukande, att få sina fel påpekade. Gör inte erfarenheten mera bitter genom onödigt klander. Ovänlig kritik medför modstulenhet, den skymmer livets sol och gör personen olycklig.

(367)Mina bröder, ta överhanden genom kärlek i stället för genom stränghet. När en felande individ blir medveten om sitt fel, se noga till att ni inte ödelägger vederbörandes självaktning. Undvik att slå gul och blå samt såra, nej, förbind hellre och hela.

-----------

(367)Ingen människa äger lika skarpa sinnen eller en natur så förfinad som vår Frälsare gör. Och vilket tålamod Han visar mot oss! År efter år står Han ut med vår svaghet och okunskap, med vår otacksamhet och egensinnighet. Trots allt vårt irrande, våra hårda hjärtan, vår försummelse av Hans heliga ord, håller Han fortfarande ut Sin hand. Och Han bjuder oss: ”Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” Joh. 13:34.

(367)Bröder, se er själva som missionärer, fast inte ute ibland hedningar, utan ibland era medarbetare. Det kräver en väldig mängd med tid och arbete, för att övertyga en själ om de särskilda sanningarna för denna tid. Och när själar omvänds från synd till rättfärdighet, väcker det glädje i änglarnas led. Tror ni, att de tjänsteandar som vakar över dessa själar, är tillfreds med att se, hur likgiltigt de behandlas av många, som påstår sig vara kristna? Det, som människor föredrar, är förhärskande. Partiskhet uppvisas. En favoriseras, medan en annan behandlas strängt.

(367)Änglarna ser med respektfylld fruktan och häpenhet på Kristi uppdrag i världen. De är förbluffade över den kärlek, som fick Honom att ge Sig själv som offer för människors synder. Men hur lättvindigt betraktar inte människor dem Han köpt med Sitt blod!

-----------

(368)Det första vi skall göra, är inte att försöka att älska varandra. Kristi kärlek i hjärtat är vad, som behövs. När det egna jaget uppgår i Kristus, kommer sann kärlek fram av sig själv.

(368)Vi skall segra genom tålmodig förskoning. Det är tålmodigt tjänande, som förskaffar själen vila. Det är ödmjuka, ihärdiga, trofasta kämpar, som främjar Israels välgång. Ett kärleksfullt uppmuntringens ord gör mer för att stilla vrede och envishet, än all klandersjuka och ogillande, som går att häva ur sig över den felande.

(368)Mästarens budskap måste framföras i Mästarens anda. Vår enda trygghet ligger i, att hålla våra tankar och ingivelser under den Store Lärarens kontroll. Änglar från Gud kommer att ge en rik erfarenhet härvidlag åt varje sann arbetare. Nådens storhet kommer att forma våra ord till uttryck för Kristus-lik ömsinthet. - Vittnesbörd för församlingen, band 7, sid. 266.

nästa kapitel