Evangeliets tjänare kapitel 11. Från sida 47ren sida tillbaka

Bördor för de unga att bära

(47)”Jag har skrivit till er, unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.”(Joh. 2: 14)

(47)För att verket skall gå framåt i alla dess avdelningar, gör Gud anspråk på de ungas kraft, hänförelse och mod. Han har valt de unga till att hjälpa till och föra Hans verk framåt. För att planera med klart förstånd och genomföra med modiga händer krävs det frisk och brukbar energi. Gud inbjuder unga män och kvinnor att ge sin ungdoms styrka, så att de kan ge Honom ära och sina medmänniskor frälsning.

(47)Med tanke på sitt höga uppdrag skulle de unga bland oss inte söka efter nöjen eller leva för sin egen tillfredsställelses skull. Själars frälsning skall vara den börda som sporrar dem till handling. Med den kraft som Gud har gett dem, skall de höja sig över varje egoistisk, nedvärderande vana. De skall noggrant överväga de vägar de vandrar och komma ihåg att där de går fram, kommer andra att följa efter.

(47)Ingen lever för sig själv. Alla utövar ett inflytande till det goda eller till det onda. Av denna anledning förmanar aposteln unga män att vara renhjärtade. Och hur kan de vara annat, när de påminner sig att de är Kristi medarbetare, delaktiga med Honom i självförnekelse och självuppoffring, i Hans tålamod och Hans barmhärtiga välvilja?

(47) Till ungdomen i dag talas dessa ord lika visst som till Timoteus: ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.” ”Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid.” ”Var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.” (2 Tim. 2:15, 22; 1 Tim. 4:12)

(47)De bland oss som bär bördor, dör bort. Många av dem som har gått i spetsen vid genomförandet av de reformer vi som ett folk har lagt grunden till, har nu passerat livets middagstimme. Deras fysiska styrka och intellektuella kraft avtar. Med det djupaste intresse kan denna fråga ställas: Vem skall fylla deras platser? Till vem skall församlingens livsviktiga intressen anförtros, när de nu levande banerförarna går bort? Vi kan inte annat än att med ängslig spänning betrakta dagens ungdom som de som måste överta dessa bördor och som ansvaret måste falla på. De måste ta upp uppdraget där andra lämnar det. Deras sätt att handla kommer att avgöra om moral, kristen tro och levande gudsfruktan skall råda eller om omoral och vantro skall fördärva och förstöra allt som är värdefullt.

(48)De äldre måste genom regler och föredöme undervisa ungdomen till att leva upp till de krav som det borgerliga samhället och deras Skapare har på dem. På dessa unga människor måste det läggas ett tungt ansvar. Frågan är: Förmår de styra sig själva? Förmår de förbli i sin mandoms av Gud givna renhet och att avsky allt som smakar syndigt?

(48)Aldrig tidigare stod så mycket på spel, aldrig tidigare har så mäktiga resultat varit beroende av en generation, som fallet är för deras vidkommande som nu träder in på handlingens arena. Inte för ett ögonblick får de unga lov att tänka på att de kan fylla någon betrodd ställning utan att äga en god karaktär. De skulle lika gärna kunna förvänta sig att samla druvor från törnen eller fikon från tistlar.

(48)En god karaktär måste byggas upp sten för sten. De karaktärsdrag som kommer att sätta de unga i stånd till att framgångsrikt arbeta för Guds sak, måste erhållas genom flitig övning av deras förmågor, genom att använda varje tillfälle som Försynen ger dem och genom att de förenar sig med Honom som är källan till all visdom. De får inte nöja sig med en låg standard. Josefs och Daniels karaktärer är ett gott mönster för dem att efterlikna och i Frälsarens liv har de en fullkomlig förebild.

(48)Alla får ett tillfälle att utveckla karaktären. Alla kan fylla sina anvisade platser i Guds stora plan. Herren tog emot Samuel redan då han var ett barn därför att han hade ett rent hjärta. Han gavs till Gud som ett heligt offer och Herren gjorde honom till en kanal för ljuset. Om ungdomen i vår tid vill helga sig som Samuel gjorde, så kommer Herren att ta emot dem och använda dem i mitt verk. Om sitt liv kommer de med psalmisten att kunna säga: ”Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och intill nu har jag förkunnat dina under.” (Ps. 71:17).

(48)Nödvändigheten av att lära upp arbetare
Ungdomen måste snart överta de bördor som äldre arbetare nu bär. Vi har förspillt tid genom att försumma att ge unga män en solid, praktisk undervisning. Guds sak befinner sig i ständig framgång och vi måste lyda befallningen: Framåt! Det behövs unga män och kvinnor som inte låter sig påverkas av omständigheterna utan som vandrar med Gud, som ber mycket och som gör allvarliga ansträngningar för att samla allt det ljus de förmår.

(49)En Guds arbetare bör göra bruk av de högsta andliga och moraliska krafter som naturen, utbildningen och Guds nåd har utrustat honom med. Hans framgång kommer emellertid att stå i proportion till den hängivenhet och självuppoffring som han visar i sin gärning, snarare än till hans naturliga eller förvärvade förmågor. Allvarlig, ihärdig strävan efter att göra sig duglig för nyttig gärning är nödvändig, men om inte Gud samverkar med människan, kan ingenting gott uträttas. I frälsande kraft är gudomlig nåd det avgörande inslaget. Utan den är all mänsklig ansträngning otillräcklig.

(49)När helst Herren har en gärning att utföra, kallar Han inte bara på de ledande ämbetsmännen utan på alla arbetarna. I dag kallar Han på unga män och kvinnor som fysiskt och andligt är starka och aktiva. Han vill att de skall sätta in de friska, sunda krafter som de råder över i hjärna, ben och muskler i kampen mot myndigheter och makter och ondskans andemakter i himlarna. Men de måste ha den nödvändiga förberedelsen. Somliga unga män griper sig ivrigt an med arbetet utan att verkligen vara lämpliga för det. De forstår inte att de behöver lära sig själva innan de kan undervisa andra. De hänvisar till män som med obetydlig förberedelse har haft en del framgång i arbetet. Men när dessa män hade framgång, så berodde det på att de lade ned sin själ och sitt hjärta i arbetet. Och hur mycket framgångsrikare skulle inte deras arbete ha blivit om de först hade fått en lämplig utbildning!

(49)Guds sak behöver effektiva män. Utbildning och uppfostran betraktas med rätta som en nödvändig förberedelse i affärslivet. Hur mycket viktigare är inte en grundlig förberedelse för den gärning som består i att förkunna det sista nådebudskapet för världen! Denna utbildning kan inte fås bara genom att lyssna på predikningar. I våra skolor skall vår ungdom bära bördor för Gud. De måste klara en grundlig träning under erfarna lärare. De bör använda sin studietid på bästa möjliga sätt och praktiskt använda den kunskap de tillägnar sig. Hårt studium och hårt arbete krävs för att bli en duktig predikant eller en duktig arbetare inom vilken gren som helst av Guds verk. Inget mindre än en ständig utbildning kommer att kunna vidareutveckla värdet i de gåvor som Gud har gett oss, så att de kan användas på ett vist sätt.

(50)Man gör ofta våra unga män en stor skada genom att tillåta dem att börja predika när de ännu inte har tillräcklig kunskap i Skriften för att kunna presentera vår tro på ett intelligent sätt. Somliga som ger sig ut i arbetet är nybörjare i den Heliga Skrift. Också i andra avseende är de inkompetenta och ineffektiva. De kan inte läsa Bibeln utan att tveka. De uttalar orden felaktigt och rör till det på ett sådant sätt att Guds Ord blir missbrukat. De som inte kan läsa korrekt, bör lära sig det och bli lämpliga till att undervisa, innan de försöker att stå framför en församling.

(50)Lärarna i våra skolor måste med nödvändighet hänge sig åt ett strängt studium för att förbereda sig för att undervisa andra. Dessa lärare godkänns inte förrän de har klarat en granskande examen och deras förmåga att undervisa har prövats av kompetenta censorer. Mindre försiktighet än detta bör inte visas i prövingen av våra predikanter. Dessa, som står i begrepp att gå in i det heliga uppdraget att lära ut Bibelns sanning till världen, bör omsorgsfullt prövas av trogna, erfarna män.

(50)Undervisningen i våra skolor skall inte vara densamma som inom andra seminarier och högre läroanstalter. Den skall inte vara av lägre slag. Den kunskap som är nödvändig för att bereda ett folk för att kunna bestå på Guds stora dag, skall ställas upp som det allra viktigste ämnet. Eleverna skall göras dugliga till att tjäna Gud inte bara i detta livet, utan också i det tillkommande. Herren kräver, att våra skolor skall göra eleverna lämpliga för det rike som de tillhör. Därför skall de förberedas till att passa ihop med de återlöstas heliga, lyckliga harmoni...

(50)Låt dem som har utbildats till tjänst nu skynda sig att inta sina platser i Herrens verk. Han behöver arbetare som kan verka i privata hem. Herren kräver att det görs bestämda ansträngningar på platser, där folket inte känner de bibliska sanningarna. Det behövs sång och bön och bibelläsning i hemmen. Nu, just nu, är rätt tid att lyda befallningen: ”Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matt. 28: 20). De som utför denna gärning, måste ha ingående kunskap om den Heliga Skrift. ”Det står skrivet” måste vara deras försvarsvapen. Gud har gett oss ljus över Sitt Ord för att vi måtte kunna ge detta ljus vidare till våra medmänniskor. Den sanning, som Kristus har talat, kommer att påverka deras hjärtan. Ett ”så säger Herren” kommer att nå örat med kraft och varhelst en ärlig tjänst utförs kommer den att ge frukt. - Counsels to Teachers, sid. 535-540.

nästa kapitel