Evangeliets tjänare kapitel 15. Från sida 66ren sida tillbaka

”Att studera för att bli godkänd.”

(66)Guds verk behöver dugliga människor. Det behövs människor som är utbildade till att göra tjänst som lärare och förkunnare. Män med liten skolutbildning har haft en del framgång i sitt arbete, men dessa män kunde ha uppått större framgång och varit dugligare arbetare om de från början hade tillägnat sig andlig fostran.

(66)Till Timoteus, som var en ung predikant, skrev aposteln Paulus: ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.” (2 Tim. 2: 15) Uppdraget att vinna själar för Kristus kräver en omsorgsfull förberedelse. Man kan inte gå in i Herrens tjänst och vänta sig den största framgång utan den fostran som är nödvändig. Hantverkare, jurister, handelsmän, personer i alla ställningar och fack utbildas till den yrkesgren som de hoppas kunna arbeta inom. Deras avsikt är att tillägna sig den största möjliga effektivitet. Gå till modisten eller damskräddaren. Hon kommer att kunna berätta hur länge hon var tvungen att arbeta för att uppnå grundlig kunskap inom sitt fack. Arkitekten kan berätta hur lång tid det tog för honom att lära sig utarbeta planer till ett smakfullt och bekvämt hus. Så är det inom alla yrken som människor är sysselsatta inom.

(66)Skulle Kristi tjänare visa mindre flit i sin förberedelse för en gärning som är av oändligt mycket större betydelse? Skulle de vara okunniga när det gäller sätt och medel som skall användas i arbetet med att vinna själar? Det krävs en god kunskap om den mänskliga naturen, ingående studier, omsorgsfullt tänkande och allvarlig bön för att veta hur man skall närma sig män och kvinnor i de omfattande ämnen som gäller deras eviga frälsning.

(66)Inte få av dem, som är kallade att vara Mästarens medarbetare, har försummat att lära sig sitt fack. De har vanärat Återlösaren genom att gå in i Hans arbete utan den nödvändiga förberedelsen. Somliga av dem som har blivit trötta på den ytliga glans som världen kallar förfining, har gått över till den andra ytterligheten, som är lika skadlig. De är ovilliga att tillägna sig den polityr och den förfining, som Kristus vill att Hans barn skall äga. Predikanten bör komma ihåg, att han är en uppfostrare och att det kommer att följa mindre kunskap och erfarenhet i hans fotspår, om han i sitt uppträdande och i sitt tal är grov och okultiverad.

(67)Ytlig kunskap
Aldrig bör en ung predikant vara tillfreds med en ytlig kunskap om sanningen, ty han vet inte när det han kan bli ombedd att bära vittnesbörd om Gud. Många kommer att stå inför kungar och inför de lärda i världen för att stå till svars för sin tro. De som bara har en ytlig förståelse av sanningen, har försummat att bli arbetare, som inte har något att skämmas för. De kommer att bli förvirrade och kommer inte att vara i stånd till att utlägga Skriften klart.

(67)Det är ett tragiskt faktum, att Guds verks framgång hindras som en följd av brist på utbildade arbetare. Många saknar moraliska och intellektuella förutsättningar. De anstränger inte sitt sinne, de gräver inte efter den dolda skatten. Eftersom de bara skummar på ytan, uppnår de bara den kunskap som finns på ytan.

(67)Finns det någon som anser, att han under omständigheternas tryck kommer att vara i stånd till att inta en viktig position, när han har försummat att utbilda sig och uppfostras till uppgiften? Finns det några som inbillar sig, att de kan bli fullödiga redskap i Guds hand till själars frälsning, om de inte utnyttjar de tillfällen som står till deras förfogande för att de skall kunna uppnå skicklighet för arbetet? Guds sak kräver allsidiga män, sådana som kan tänka ut planer, bygga upp och organisera. Och de som förstår verkets utsikter och möjligheter i denna tid, kommer genom ett allvarligt studium att försöka uppnå all den kunskap som de kan få från Bibeln till att använda i arbetet med att betjäna behövande, syndtyngda själar.

(67)En predikant bör aldrig anse, att han har lärt sig tillräckligt och att han nu kan slappna av från sina ansträngningar. Hans utbildning bör fortsätta så länge han lever. Varje dag bör han lära sig något och använda den kunskap han har uppnått.

(67)Låt aldrig dem, som utbildar sig till förkunnargärningen, glömma att hjärtats förberedelse är det viktigaste av allt. Ingen grad av andlig kultur eller teologisk utbildning kan ersätta detta. De klara strålarna från Rättfärdighetens Sol måste lysa in i arbetarens hjärta och rena hans liv, innan ljus från Guds tron kan lysa genom honom till dem som befinner sig i mörker.

--------

(68)Under nattens lopp passerade många scener framför mig. Många plikter som gäller den gärning vi skall utföra för vår Mästare, Herren Jesus Kristus, gjordes tydliga och klara. Ord uttalades av En som hade myndighet och jag vill med mänskliga ord försöka återge den undervisning som har getts angående det arbete som skall utföras. Den himmelske Budbäraren sade:

(68)Förkunnartjänsten håller på att försvagas, därför att män tar på sig ansvaret att predika utan att få den nödvädiga förberedelsen till denna gärning. Många har gjort ett fel när de tog emot referenser. Det kommer att bli nödvändigt för dem att ta itu med någon sysselsättning, som de är mer lämpliga för än de är till att förkunna Ordet. De kommer att avlönas genom tionden, men deras ansträngningar är svaga och de bör inte fortsätta med att avlönas från denna fond. I många avseenden håller förkunnargärningen på att förlora sin heliga karaktär.

(68)De som är kallade att verka i Ordets tjänst, måste vara trogna, självuppoffrande arbetare. Gud kallar på människor, som inser att de måste göra allvarliga ansträngningar, människor som visar omtanke, brinnande kärlek, klokhet, duglighet och de egenskaper som hör ihop med Kristi karaktär. Att frälsa själar är en oerhört stor gärning, som kräver att man utövar varje andlig gåva och varje nådegåva. De som är sysselsatta med det, bör hela tiden växa i effektivitet. De bör ha en allvarlig önskan om att stärka sina förmågor, eftersom de vet att de kommer att försvagas utan en ständigt ökad tillgång till nåd. De bör försöka uppnå allt större resultat i sin verksamhet. När våra arbetare får denna erfarenhet, kommer de att bära frukt. Många själar kommer att vinnas för sanningen.

--------

(68)Guds mål för oss som är Hans barn, är högre än våra tankar kan nå. Att likna Gud är det mål vi ska sträva efter. Här ställs vi inför en uppfordran till ständig utveckling. Vi har ett mål att nå, ett ideal att eftersträva som omfattar allt som är gott, rent och ädelt. Med en sådan livssyn kan vi nå så långt det är mänskligt möjligt i verklig kunskap. - Vägen till mognad sid. 27

nästa kapitel