Evangeliets tjänare kapitel 17. Från sida 71ren sida tillbaka

Bibelstudium är en nödvändig förutsättning för duglighet

(71)De unga män, som vill låta helga sig till en predikogärning eller som redan har gjort det, bör sätta sig in i varje rad av den profetiska historien och i varje undervisning som Kristus har gett. Sinnet tillväxer i kraft, omfattning och intensitet genom att aktivt användas. Det måste arbeta. Annars försvagas det. ”Sinnet måste utbildas till att tänka, till vanemässigt tänkande, eftersom det annars i stor utsträckning kommer att förlora sin förmåga att tänka. Låt den unge predikanten kämpa med de svåra problem, som finns i Guds Ord, så kommer hans andliga gåvor att grundligt väckas. Genom flitig granskning av de stora sanningarna i Skriften kommer han att bli i stånd till att hålla predikningar som innehåller ett direkt, bestämt budskap. Detta kommer att hjälpa hans åhörare att välja den rätta vägen.

(71)Den predikant, som vågar sig på att undervisa om sanningen medan han ännu bara har obetydlig kunskap om Guds Ord, bedrövar den Helige Ande. Den som däremot börjar med små kunskaper och förmedlar det han vet, samtidigt som han söker efter mer kunskap, kommer att bli lämplig att utföra en större gärning. Ju mer ljus han samlar i sin egen själ, desto mer himmelsk upplysning kommer han att kunna ge vidare till andra.

(71)Ingen behöver vara svag i sitt arbete som förkunnare. All kraft finns i det budskap vi förmedlar. Men många predikanter använder inte sina förmågor till att rannsaka djupen i Guds verk. Om dessa vill få kraft i sin tjänst och göra erfarenheter som kommer att göra dem lämpliga att hjälpa andra, så måste de vinna seger över sina tröga vanor när det gäller att tänka. Predikanter måste lägga ner hela sin själ i uppgiften att granska Skriften. Då skall de få ny kraft. Ett gudomligt element förenar sig med mänsklig strävan när själen griper efter Gud, och det längtande hjärtat kommer att kunna säga: ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp.” (Ps. 62: 6)

(71)Predikanter som vill utföra ett effektivt arbete för själars frälsning, måste vara bibelgranskare och bönens män. Det är synd att försumma studiet av Guds Ord, när man försöker undervisa andra i det. De, som förstår värdet av en själ, inser att för mycket står på spel, för att de skulle kunna vara likgiltiga när det gäller deras framsteg i gudomlig kunskap. De söker sig till sanningens fasta borg, där de kan få vishet, kunskap och kraft att utföra Guds gärningar. De kommer inte att slå sig till ro utan att ha fått en smörjelse från det höga.

(72)När arbetaren gör Guds Ord till sin ständige ledsagare, växer hans förmåga att arbeta. Genom att hans kunskap hela tiden ökar blir han ständigt bättre skickad att representera Kristus. Han stärks i sin tro och kan inför de icke- troende lyfta fram bevis på fullheten av den nåd och kärlek som finns i Kristus. Hans sinne är ett förrådshus, varifrån han kan hämta det som andra behöver. Genom den Helige Andes verkan blir sanningen inristad i hans sinne och de som han förmedlar sanningen till och som han en gång skall stå till svars inför, blir i rikt mått välsignade. Den, som på detta sätt erhåller en förberedelse för sin predikogärning, är berättigad till den belöning som har utlovats till dem som vägleder många till rättfärdighet.

(72)En genomläsning av verk som handlar om vår tro och läsning av argument från andras pennor är en utmärkt och viktig hjälp. Detta kommer emellertid inte att ge sinnet den största kraften. Bibeln är den bästa bok i världen till att ge andlig kultur. Studiet av den sätter sinnet på prov, stärker minnet och skärper förståndet mer än studiet av alla de ämnen som mänsklig filosofi omfattar. De stora ämnen som den framhåller, den värdiga enkelhet som dessa ämnen behandlas med och det ljus som kastas över livets stora problem ger förståndet styrka och kraft.

(72)I den stora strid som förestår, måste den som vill vara trogen mot Kristus tränga djupare in än till människors åsikter och läror. Mitt budskap till predikanter, både unga och gamla, är detta: Bevaka med brinnande iver era tider för bön, bibelstudier och självrannsakan. Bestäm en viss del av varje dag till läsning av Skriften och till samtal med Gud. Därigenom kommer ni att uppnå andlig styrka och växa under Guds beskydd. Han ensam kan väcka er längtan efter ädla mål. Han ensam kan forma karaktären efter den gudomliga förebilden. Dra er nära Honom i allvarlig bön, så kommer Han att fylla era hjärtan med höga och heliga avsikter och med en djup och allvarlig längtan efter tankens renhet och klarhet.

--------

(72)Vi kan bara få en djup kunskap om Bibeln med hjälp av den Ande som gav ordet. Och för att få den kunskapen måste vi leva efter det. Vi ska lyda allt som Guds ord befaller. Vi kan göra anspråk på allt det lovar. Det påbjuder att vi ska leva av den kraft vi får i det. Det är bara när vi ser Bibeln på det sättet som vi kan läsa den effektivt. - Vägen till mognad s 210

nästa kapitel