Evangeliets tjänare kapitel 18. Från sida 73ren sida tillbaka

Unga predikanter skall arbeta tillsammans med äldre.

(73)Som en förberedelse till predikogärningen bör unga män umgås med äldre predikanter. De som har uppnått en erfarenhet i aktiv tjänst, bör ta unga, oerfarna arbetare med sig ut på verksamhetsfältet och lära dem, hur de kan utföra en fruktbärande gärning till själars omvändelse. Vänligt och kärleksfullt skall dessa äldre arbetare hjälpa de yngre att förbereda sig för den verksamhet som Herren måtte kalla dem till. Och de unga män som utbildas, bör respektera sina lärares råd, visa dem heder för deras gudsfruktan och komma ihåg att deras mångåriga arbete har gett dem vishet.

(73)I följande ord ger Petrus kloka råd till ämbetsmän i församlingar och konferenser: ”Var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” (1 Petri 5: 2- 5).

(73)Låt de äldre arbetarna vara lärare, samtidigt som de underordnar sig Guds disiplin. Låt de unga männen anse det som en förmån att bli undervisade av äldre arbetare. Låt dem bära varje börda som deras ungdom och erfarenhet vill tillåta. Så utbildade Elias den israelitiska ungdomen i profetskolorna och unga män i vår tid måste få en liknande utbildning. Det är inte möjligt att i detalj ge råd angående den del de unga bör utföra. De bör emellertid noggrant undervisas av de äldre arbetarna och utbildas till att alltid se på Honom, som är trons upphovsman och fulländare.

(73)Aposteln Paulus insåg betydelsen av att lära upp unga män till evangeliets tjänst. Efter att ha företagit en missionsresa vände han och Barnabas tillbaka samma väg och besökte de församlingar som de hade grundat och valde män som de kunde knyta till sig och som kunde läras upp till uppdraget att förkunna evangeliet.

(73)Paulus gjorde det till en del av sin gärning att lära upp unga män till evangeliets tjänst. Han tog dem med sig på sina missionsresor. Därigenom fick de en erfarenhet som senare gjorde dem i stånd till att fylla ansvarsfulla ställningar. När han inte var tillsammans med dem, höll han sig framdeles underrättad om deras arbete och hans brev till Timoteus och Titus vittnar om hur djup hans önskan var om deras framgång. ”Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.” (2 Tim. 2: 2)

(74)Detta drag i Pauli verksamhet innehåller en viktig lärdom för predikanter i vår tid. Erfarna arbetare utför en ädel gärning, när de i stället för att själva försöka bära alla bördor undervisar yngre män och lägger bördor på deras skuldror. Det är Guds önskan att de, som har vunnit erfarenhet i hans sak, skall lära upp unga män till Hans tjänst.

(74)Den yngre arbetaren får inte gå så helt upp i sin överordnades ideer och åsikter, att han förlorar sin individualitet. Han får inte förlora sin egen identitet i den som undervisar honom, så att han inte vågar använda sitt eget omdöme, utan gör det som han blir tillsagd utan hänsyn till sin egen förståelse av vad som är rätt och riktigt. Det är hans privileium att själv lära sig av den store Läraren. Om den han arbetar tillsammans med följer en väg, som inte står i överensstämmelse med ett ”Så säger Herren!”, bör han inte gå till någon utomstående utan vända sig till sin överordnade i arbetet och lägga fram saken för honom och fritt uttrycka sina tankar. Då kan lärjungen bli till välsignelse för läraren. Han måste trofast utföra sin plikt. Gud kommer inte att anse honom som oskyldig om han ser genom fingrarna med ett felaktigt handlingssätt, oavsett hur stort inflytande eller hur stort ansvar den har som handlat orätt.

(74)Unga män kommer att bli ombedda att förena sig med de gamla banerförarna, för att de skall kunna bli stärkta och ta emot undervisning av dessa trofasta män som har utkämpat så många strider och till vilka Gud så ofta har talat genom de vittnesbörd Han har gett och visat dem den rätta vägen och fördömt den felaktiga. När det uppstår faror som prövar Guds folks tro, skall dessa pionjärer berätta om erfarenheter från förr då sanningen ifrågasattes i just sådana här kriser och då märkliga uppfattningar som inte kom från Gud infördes. I dag söker Satan efter tillfällen att bryta ner sanningens vägmärken - de monument som har ställts upp längs vägen. Vi behöver den erfarenhet som dessa äldre arbetare har uppnått, som har byggt sitt hus på den fasta klippan och som har hållit fast vid sanningen under såväl ont som gott rykte.

nästa kapitel