Evangeliets tjänare kapitel 21. Från sida 84ren sida tillbaka

Takt och gott omdöme.

(84)I det själavinnande arbetet var det nödvändigt att visa stor finkänslighet och vishet. Frälsaren höll aldrig tillbaka sanningen, men han uttalade den alltid på ett kärleksfullt sätt. I Sitt umgänge med andra visade Han den största takt och var alltid vänlig och hänsynsfull. Han var aldrig grov, talade aldrig i onödan ett strängt ord, utsatte aldrig en känslig själ för smärta i onödan. Han klandrade inte mänsklig svaghet. Utan fruktan fördömde Han hyckleri, otro och ogudaktighet, men det var gråt i Hans röst, när Han uttalade Sina skarpa tillrättavisningar. Han gjorde aldrig sanningen grym, utan visade alltid en djup ömhet för människorna. Varje själ var dyrbar i Hans ögon. Han uppträdde med gudomlig värdighet. Ändå ödmjukade Han Sig med den ömmaste medkänsla och aktning för varje medlem av Guds familj. Han såg i dem alla själar, som det var Hans uppdrag att frälsa.

(84)Att visa Paulus goda omdöme
Predikanten får inte känna det som om han alltid skall förkunna hela sanningen för icke- troende vid vilket tillfälle som helst. Han bör noggrant tänka igenom när han skall tala, vad han bör säga och vad han inte skall säga. Detta innebär inte att han skall föra någon bakom ljuset. Det innebär att handla så som Paulus gjorde. ”Eftersom jag är fri och oberoende av alla”, skrev han till korintierna, ”har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.” (1 Kor. 9: 19-22)

(84)Paulus närmade sig inte judarna på ett sätt som skulle väcka deras fördomar. Han började inte med att säga till dem att de måste tro på Jesus av Nasaret, utan uppehöll sig vid de profetior som talade om Kristus, Hans mission och Hans gärning. Steg för steg förde han sina åhörare framåt och visade dem hur viktigt det var att visa aktning för Guds lag. Han visade aktning för ceremoniallagen och visade att det var Kristus som instiftade det judiska ekonomiska systemet och offertjänsten. Därefter förde han dem ned till Återlösarens första ankomst och visade att varje särskild del av offertjänsten hade gått i uppfyllelse genom Kristi liv och död.

(85)Bland hedningarna började Paulus med att upphöja Kristus. Därefter framhöll han lagens bindande krav. Han visade hur det ljus som strålar ut från Golgata kors, gav hela det judiska ekonomiska systemet dess glans och betydelse.

(85)Aposteln varierade alltså sitt sätt att utföra sitt uppdrag genom att anpassa sitt budskap efter de omständigheter som rådde. Tålig tjänst gav honom en betydande framgång, men det var ändå många som inte ville låta sig övertygas. I vår tid finns det somliga som inte vill låta sig övertygas, hur man än framhåller sanningen. Den som arbetar för Gud, måste med stor omsorg tänka igenom de bästa arbetsmetoderna, för att han inte skall väcka fördomar eller stridslystnad. Det är här som somliga har misslyckats. Genom att följa sin naturliga läggning har de stängt dörrar genom vilka de med andra metoder skulle ha kunnat vinna tillgång till hjärtan och genom dessa återigen kunnat vinna andras hjärtan.

(85)Guds tjänare måste vara allsidiga män. Det vill säga, de måste vara män med bredd i sin karaktär. De får inte vara enkelspåriga män som arbetar efter fastställda former och är oförmögna att inse, att deras förkunnelse av sanningen måste variera efter den grupp människor som de verkar ibland och efter de omständigheter som de stöter på.

(85)När predikanten möter ovänlighet, bitterhet och motstånd, så har han ett känsligt uppdrag att utföra. Mer än andra behöver han den vishet som är ”först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.” (Jak. 3: 17) Liksom daggen och de stilla regnskurarna faller milt på vissnande växter, så skall hans ord falla milt när han förklarar sanningen. Han skall vinna själar, inte stöta bort dem. Han måste vinnlägga sig om att handla klokt i situationer där det inte finns några regler att följa.

(85) Många själar har vänts i fel riktning och har därigenom gått förlorade för Guds sak på grund av brist på skicklighet och vishet från Guds tjänares sida. Takt och gott omdöme ökar tjänarens användbarhet hundrafaldigt. Om han talar rätt ord i rätt tid och visar rätt ande, så kommer detta att utöva ett mildrande inflytande på hjärtat hos den som han försöker hjälpa.

(86)På nya platser
Tro inte att det i en verksamhet på en ny plats är din plikt att genast säga till folket: ”Vi är Sjundedags- Adventister. Vi tror, att den sjunde dagen är sabbat, vi tror att själen inte är odödlig.” Detta skulle ofta bygga upp en mäktig barriär mellan er och dem ni vill nå. När tillfälle ges, så tala till dem om läropunkter som ni kan enas om. Uppehåll er vid nödvändigheten av praktisk gudsfruktan. Ge dem bevis för att ni är kristna som vill ha fred, och att ni älskar deras själar. Låt dem förstå att ni är samvetsgranna. Därigenom kommer ni att vinna deras tillit. Det kommer tids nog att ges tillfälle att tala om trospunkter. Vinn deras hjärtan och bered jordmånen. Så därefter säden, genom att ni på ett kärleksfullt sätt framhåller sanningen sådan som den är i Jesus.

(86)Gud kommer med säkerhet att hjälpa dem som ber Honom om vishet. Vi skall inte vänta tills tillfällena kommer till oss. Vi skall söka efter tillfällen och vi skall alltid vara beredda att ge skäl för det hopp som bor i oss. Om den som arbetar för Gud alltid har sitt hjärta upphöjt i bön, så kommer Gud att hjälpa honom att tala rätt ord i rätt tid.

-----------

(86)Under försök att tillrättavisa eller reformera andra bör vi vara försiktiga med våra ord. Dessa kommer att bli en livets doft till liv eller en dödens doft till död. Många talar skarpt och strängt när de ger tillrättavisning eller råd. De använder ord som inte lämpar sig för att läka den sårade själen. Sådana obetänksamma uttryck sårar anden och eggar ofta de felande till motstånd.

(86)Alla som vill kämpa för sanningens principer, behöver få ta emot kärlekens himmelska olja. Under alla förhållanden bör tillrättavisning ges i kärlek. Då kommer våra ord att åstadkomma reformation i stället för förbittring. Genom Sin helige Ande kommer Kristus att ge orden kraft och styrka. Detta är Hans verk.

nästa kapitel